Årsredovisning marks bostads ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. marks bostads ab"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 marks bostads ab

2

3 Innehåll 4 VD HAR ORDET 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 STYRELSE OCH ORGANISATION 7 VERKSAMHETSCERTIFIERING 9 PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 13 TRIVSEL OCH TRYGGHET I BOENDET 16 BYGGNADSVERKSAMHET OCH UNDERHÅLL 18 MILJÖ 20 MARKNADEN OCH FRAMTIDEN 21 EKONOMI 22 FLERÅRSÖVERSIKT 23 RESULTATRÄKNING 24 BALANSRÄKNING 25 KASSAFLÖDESANALYS 26 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 35 Styrelsens och revisorernas UNDERSKRIFTER 36 REVISIONSBERÄTTELSE 37 VÅRA FASTIGHETER 37 LOKALER OCH BILPLATSER 38 LÄGENHETSFÖRDELNING

4 Med miljö och människor i åtanke Vårt grunduppdrag är att bidra till en god försörjning av bostäder i Mark. I uppdragets förlängning skall våra hyresgäster känna sig trygga i sitt boende samt få god service och en bra boendestandard i sina lägenheter. Vi har också ett stort ansvar att minska vår energiförbrukning och därmed vår miljöpåverkan. Min bedömning är att vi har arbetat aktivt med alla dessa fråge ställningar under året och även att förbättringar har skett. Miljö Vi har under verksamhetsåret arbetat intensivt och på bred front med att minska vår energiförbrukning. Vårt övergripande mål är att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 fram till Uppföljning av 2009 års förbrukning jämfört med 2007 visar på en sänkning med 6,4 %. Förändringen mellan 2009 och 2008 blev en minskning med 2,5 %. Jämförelsesiffrorna är omräknade till ett normalår. Vi är med andra ord på god väg att nå vårt övergripande mål. I slutet av året hade vi anslutit de flesta fastigheterna i Örby till fjärrvärme, som Mark Kraftvärme AB dragit fram under året. De resterande fastigheterna kommer att anslutas i början av Därefter återstår bara några fastigheter i Hyssna med olja som uppvärmning. Målet är att vi skall vara helt oberoende av fossila bränslen år I vår ambition att minska energiförbrukningen har stor del av utbildningsinsatserna varit inriktade mot energi. Samtliga fastighetsanställda och områdeschefer har genomgått en tvådagars utbildning i värme och ventilation. Vi har också genomfört en studieresa för samtliga anställda med inriktning på energibesparingar. Under resans gång har det tagits in förslag på förbättringsåtgärder från alla deltagare. Förslagen kommer att behandlas under Boendemiljö Arbetet med att skapa bra boendemiljöer för våra hyresgäster pågår kontinuerligt. Med hjälp av h yresgästenkäten, som genomförs vartannat år, tar vi fram konkreta mål och handlingsplaner. Under 2009 genomfördes ingen enkätundersökning i och med att en mätning genomfördes Magnus Hjelmgren VD Marks Bostads AB

5 VD har ordet 2008, men uppföljning av antagna förbättringsåtgärder har pågått. Vi har under året hyrt ut vissa lägenheter som rökfria. Förutom de 14 nya lägenheterna vi byggt under året har även åtta befintliga lägenheter o mvandlats till rökfria. Intresset har mottagits med stor uppskattning, varför det är beslutat att även de 28 nya lägenheterna på Malmsäters gatan 1 skall hyras ut som rökfria. Arbetsmiljö Med hjälp av vår arbetsmiljöcertifiering enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete har vi en bra strategi i arbetsmiljöarbetet. För att förbättra ergonomin har vi bland annat anskaffat höj- och sänkbara bord för samtliga tjänstemän och vid byte av fordon beaktas alltid ergonomin. Vid arbetsmiljöronder tar vi också med psykosociala frågor och några anställda har getts utbildning i ämnet. Vi har under året infört ett nytt webbaserat system för att rapportera avvikelser och tillbud. Systemet ger oss möjlighet att snabbt ta fram rapporter av anmälda olyckor och tillbud samt att vidta åtgärder. Byggnation Vi har färdigställt 14 lägenheter under året. I Skene blev åtta lägenheter inflyttningsklara den 1 februari. I Björketorp har vi byggt om en lokal till två lägenheter. I december färdigställdes fyra nya lägenheter i Horred, vilka är de första passiv husen Marks Bostads AB byggt. Principen för passivhus är att det inte skall behövas något uppvärmningssystem utan att de boende skall värma upp lägenheterna. Det finns dock möjlighet att tillföra värme via tilluften när det blir för kallt utomhus. Under oktober månad påbörjades byggnation av 28 lägenheter på Malmsätersgatan 1 i Kinna. Det som gör projektet unikt är att det är det första passivhuset i Sverige som blir sex våningar högt och som byggs med prefabricerade betongelement. Inflyttning är beräknad till oktober Byggnation av passivhus ligger i linje med vårt övergripande mål att minska vår energiförbrukning. 58 lägenheter har renoverats under året. Renoveringen är omfattande och innebär att vi byter ut vatten- och avloppsrör, elledningar samt ytskikt och inredning i kök och badrum. I vissa fall byter vi även fönster och lägger om tak där det behövs. Sedan 2002 har vi renoverat 456 lägenheter i motsvarande omfattning. I och med att våra räntekostnader varit lägre än budgeterat har vi kunnat genomföra mer underhållsarbete än planerat. Vi har underhållit våra byggnader och lägenheter för cirka 44 miljoner kronor, vilket är rekord för vår del. Ekonomi Marks Bostads AB:s ekonomi har förbättrats under året. Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 11,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,0 % av det totala egna kapitalet. Soliditeten har stigit från 18,5 % till 19,5 %. Det förbättrade resultatet beror i första hand på låga räntekostnader 15,9 miljoner kronor under året. För 2008 var räntekostnaderna 22,4 miljoner kronor. Den minskade räntekostnaden har resulterat i utökat underhåll och förbättrat resultat. Drifts- och administrationskostnader har inte ökat. Vi tycker att det är viktigt att inte öka företagets omkostnader utan i stället prioritera underhållsinsatser. Bra ekonomi är inte ett självändamål utan ett medel för att skapa bra boendemiljöer för våra hyresgäster. Framtiden Jag bedömer att Marks Bostads AB:s framtidsutsikter är mycket goda. Vi har kommit långt med våra energibesparande åtgärder, vilket minskar våra framtida driftskostnader som i sin tur innebär att vi kan satsa ytterligare på energiåtgärder. Vi har en underhållsplanering som håller över tid och som inte innebär att vi skjuter underhållsåtgärder på framtiden. Vi har dessutom en stabil ekonomi. Att våra lägenheter ligger i natursköna områden och med bra närhet till storstadens u tbud förbättrar förutsättningarna ytterligare. Magnus Hjelmgren VD Marks Bostads AB Årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnr , får härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009, bolagets 36:e. Samtliga aktier innehas av Spinnerskan i Mark AB. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Utsedda av Marks kommun Bror-Eric Johansson, ordförande, Kinna Erik Arnell, vice ordförande, Hyssna Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Lisbeth Jönsson, Örby Jörgen Olson, Horred Åke Åhnbrink, Kode Verkställande direktör Magnus Hjelmgren Ersättare utsedda av Marks kommun Thord Harrysson, Skene Khaled Damani, Fritsla Katarina Carlsson, Kinna t.o.m Laila Johansson, Kinna fr.o.m Tomas Johansson, Hyssna Micael Carlsson, Hyssna Ann Gustafsson, Hällingsjö t.o.m Lennart Svensson, Skene fr.o.m Nils-Olof Winberg, Fritsla Revisor, ersättare Utsedd av årsstämman Anders Bryngelsson, auktoriserad revisor, Kinna Lekmannarevisor, ordinarie Utsedd av Marks kommun Roger Fogelström, Kinna Lekmannarevisor, ersättare Utsedd av Marks kommun Kenneth Sölvebring, Örby Sammanträden Ordinarie årsstämma hölls Styrelsen har under året haft nio protokollförda ordinarie sammanträden. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Personalrepresentanter, ordinarie Rolf Johansson, för tjänstemännen Gunnar Carlsson, för fastighetsanställda Personalrepresentanter, ersättare Carina Ström, för tjänstemännen Karl-Erik Eriksson, för fastighetsanställda Revisor, ordinarie Utsedd av årsstämman Anders Bergman, auktoriserad revisor, Kinna 6 Marks Bostads AB

7 Styrelse och organisation, Verksamhetscertifiering Verksamhetscertifiering Verksamhetsarbetet Marks Bostads AB är sedan 2004 verksamhetscertifierat, vilket innebär att vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller även ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Under året har vi utvecklat och förbättrat våra rutiner och handlingsplaner. I och med att vi inte genomfört någon hyresgäst- eller personalenkät har inte några nya målsättningar tagits fram. Inom miljöområdet däremot har detaljerade mål på införande av individuell varmvattenmätning och debitering införts, för att på så vis minska vår energiförbrukning. Verksamhetssystemet har sedan det infördes hjälpt oss att utveckla företaget både när det gäller att ge våra hyresgäster ännu bättre kvalitet i sitt boende och våra anställda en bättre arbetsmiljö samt att utveckla arbetet med miljöfrågor. Genom att fortsätta att ta fram tydliga mål och handlings planer kommer verksamhetssystemet även fortsättningsvis att vara ett stöd i utvecklingen av Marks Bostads AB. Marks Bostads AB:s affärsidé Tryggt boende God service Rimligt pris Verksamhetspolicy Marks Bostads AB ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida kunder genom att: Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning. Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Hushålla med resurserna på bästa möjliga sätt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vision, affärsidé och verksamhetspolicy är antagna av Marks Bostads AB:s styrelse. Marks Bostads AB:s vision Bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster. Årsredovisning

8

9 Personal och arbetsmiljö Personal och arbetsmiljö I Marks Bostads AB:s policy framgår att företaget ska vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Ett av företagets mål är nöjd och tillfredsställd personal. Arbetsmiljön c ertifierades 2004 enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. Under 2009 har en extern och en intern revision genomförts och en ny personalenkät p laneras till våren Det lokala samverkansavtalet fungerar väl och en mindre justering har gjorts i avtalet. Organisation I samband med färdigställande av nybyggnation på Postgatan 1 i Skene gjordes en anpassning och viss omfördelning av fastigheter mellan fastighets skötargrupperna i Skene. En fastighetsskötare har gått i pension och ytterligare två fastighets anställda har lämnat sina tjänster. Samtliga tjänster har ersatts via extern rekrytering. Personalomsättningen 2009 är exakt i nivå med Under åren väntas flera pensionsavgångar, varav några i ledande befattningar. Under året har rekrytering påbörjats av ny personal- och marknadschef. Rekryteringen föranleds av att nuvarande personalchef går i pension våren Utbildning Utbildning syftar dels till att vi ska vara professionella inom vårt ansvarsområde och dels stimulera anställda till ansvar, delaktighet och engagemang. Individuella utbildningsplaner har upprättats. Nyanställda fastighetsskötare har utbildats i elteknisk grundkunskap, skötsel av utemiljö, heta arbeten samt i städbesiktnings rutinen. Samtliga fastighetsanställda inklusive områdeschefer har fått en tvådagars utbildning i värme och ventilation en utbildning som anpassats för oss och genomförts på hemmaplan med hjälp av extern konsult och vår egen energiansvarige. Berörda tjänstemän har deltagit i förvaltningsträffar, uthyrningsträff, ekonomidagar samt nätverksträffar i sociala och etiska frågor. En tvådagars studieresa med temat energi har arrangerats för samtliga anställda med studiebesök hos Viskaforshem AB, AB Alingsåshem och Karlstads Bostads AB. Under resan l ämnade samtliga deltagare in förslag på åtgärder som besökta företag arbetat med och som skulle kunna appliceras i vår verksamhet samt bidra till energibesparingar både i befintliga hus och vid nybyggnation. Visstidsanställda under vår- och sommarperioden samt reserver vid snöberedskap har fått en ur arbetsmiljösynpunkt erforderlig utbildning. Utbildningsinsatser görs inom flera områden med hjälp av utbildade egna anställda. Antalet utbildningsdagar per anställd har ökat från 2,7 dagar 2008 till 5,6 dagar års nivå var av olika anledningar låg, medan årets antal ligger högre än de senaste fem årens utbildningsdagar per anställd. Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet är alltid centralt och en ny enkät planeras till våren Under året har vi fortsatt arbeta med förbättringsåtgärder från 2008 års enkät. För att minska ergonomiska besvär har samtliga tjänstemän fått höj- och sänkbara skrivbord samt större dataskärmar. Dessutom har b elysningen på kontoret delvis bytts ut. Vid byte av fordon, maskiner och verktyg beaktas ergonomin. När det gäller samarbete och socialt klimat har några arbetsgrupper fått hjälp med att bearbeta samarbetsproblem. Arbetsmiljöronderna b eaktar nu även de psykosociala frågorna och några anställda har getts utbildning i psykosociala arbetsmiljöronder. I enkäten uttrycktes osäkerhet om arbetssituationen. Information är viktig för att dämpa osäkerhet och områdesmötena är ett bra forum för informationsspridning. En justering i samverkansavtalet har arbetats fram under 2009 och genomförs från den 1 januari 2010 dels för att snabba upp informationen och dels för att planera in mötestider för områdesmötena halvårsvis i förväg. Under året har ett nytt webbaserat system börjat användas för att rapportera avvikelser och tillbud. Samtliga anställda har åtkomst till systemet. Det ger oss också möjlighet att snabbt ta fram rapporter av anmälda olyckor och tillbud samt vidta åtgärder för att förhindra upprepade avvikelser. Vår företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet är en god samarbetspartner i arbetsmiljöfrågor Årsredovisning

10 Förvaltningsberättelse Åldersstruktur Medelåldern i företaget har ökat med 0,1 år till 49,1 år. Den genomsnittliga anställningstiden i företaget har ökat med 0,6 år till 16,5 år Totalt år år år år år anst. Tjänstemän Fastighetsanställda Totalt Medelålder Medelålder män Medelålder kvinnor Tjänstemän 53,4 54,2 53,0 Fastighetsanställda 46,9 46,7 48,7 Totalt 49,1 47,9 52,2 Jämställdhet Riktlinjer för diskrimineringsfrågor finns. Förändringar av rutiner för jämställdhet och diskriminerings frågor i verksamhetssystemet har gjorts efter att den nya diskrimineringslagen b örjade gälla En ny treårig jämställdhets plan samt plan för jämställda löner har upprättats till sammans med fackliga representanter och planerna har fastställts i samverkansgruppen. Samtlig personal har fått information om jämställdhets planen vid personalträff och planen finns inlagd i verksamhetssystemet. Sjukfrånvaro Ett delmål när det gäller arbetsmiljö är att minska sjukfrånvaron. Målet för 2009 var en total sjukfrånvaro på 5,5 % års utfall innebar en ökning till 6,9 %. Därmed har målet för 2009 inte uppnåtts och det är långtidsfrånvaron som blivit högre. Sjukorsaken för långtidsfrånvaro kan inte kopplas till arbetet. Frånvaroredovisningen avser samtliga tillsvidare anställda. Sjukdom korttid högst två veckor (anges i procent). Sjukdom långtid mer än två veckor (anges i procent). Även tidsbegränsad sjukersättning inkluderas i långtidssjukdom. Sjukfrånvaro Tjänstemän sjukdom korttid 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 sjukdom långtid 3,9 0,1 1,6 3,2 0,7 Total sjukfrånvaro 4,8 1,2 2,4 3,9 1,6 Sjukfrånvaro forts Fastighetsanställda sjukdom korttid 1,9 1,8 1,8 2,0 1,9 sjukdom långtid 6,0 6,6 7,6 7,6 7,5 Total sjukfrånvaro 7,9 8,4 9,4 9,6 9,4 Samtliga sjukdom korttid 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 sjukdom långtid 5,3 4,4 5,6 6,2 5,3 Total sjukfrånvaro 6,9 5,9 7,0 7,8 6,9 Friskvård Ett antal erbjudanden om träningsmöjligheter på fritid finns och ett bidrag på upp till 900 kronor per halvår lämnas för träningskostnader som den anställde haft utlägg för. Dessutom pågår en friskvårds-kampanj som innebär att samla ett visst antal poäng på någon form av träning varje kvartal och därmed delta i en utlottning, där 1:a vinsten är två semesterdagar och 2:a vinsten är en semester dag. Varje kvartal deltar cirka hälften av de anställda. Konditionstest har genomförts hos vår företags hälsovård under 2009 och årets test var obligatoriskt. Vartannat år görs ett obligatoriskt test och vi kan konstatera att det var fler som f örbättrat sitt resultat än som försämrat sig. Många hade behållit resultatet. Det är ett observandum att antalet med mycket låg kondition ökat. Förutom avtal med Hälsan & Arbetslivet finns avtal med naprapat för snabb hjälp vid b esvär eller i förebyggande syfte med delvis s ubventionerad kostnad för den anställde. Frisktal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Friska* Långtidsfriska** * Högst 5 sjukdagar 2009 ** Högst 5 sjukdagar En marginell förbättring av frisktalen kan k onstateras från 60 % 2008 till 61,8 % 2009 och det är männens frisktal som har förbättrats. Även vid jämförelse de senaste två åren konstateras att männens frisktal förbättrats medan kvinnornas försämrats. 10 Marks Bostads AB

11

12

13 Trivsel och trygghet i boendet Trivsel och trygghet i boendet I Marks Bostads AB:s policy ingår att erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Bostaden hemmet spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Det är d ärför viktigt att känna trivsel och trygghet i sitt boende. Marks Bostads AB:s affärsidé är tryggt boende, god service, rimligt pris. Visionen är att vi skall vara bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster. Hyresgästenkät Under hösten 2008 genomfördes en hyresgästenkät bland samtliga hyresgäster. Frågor ställdes om service, skötsel, boendestandard, trivsel och trygghet, frågor till nyinflyttade samt några övriga frågor bland annat om vår information. Totalt höjdes index från 3, till 4,01 på en 5-gradig skala. Tabellen nedan visar betygen från de tre senaste enkäterna: Service 4,0 3,9 4,1 Skötsel 3,8 3,7 3,6 Boendestandard 3,9 3,7 3,7 Trivsel och trygghet 4,3 4,2 4,2 Nyinflyttade 3,7 3,6 - Övrigt 4,1 3,9 - Totalt betyg 4,01 3,91 3,88 Under 2009 har arbetet fortsatt med att förbättra oss på punkter där betyget varit sämre. Några av de saker vi arbetat med är: Bli bättre på städning av trappor och entréer samt vindar och källare. Regelbunden information och tydligare regler till de entreprenörer som arbetar åt oss. Mera och bättre information till hyresgäster i samband med inflyttning. Varje fastighetsskötargrupp har arbetat med å tgärder till förbättring för sina fastigheter kommer en ny enkät att skickas ut till samtliga hyresgäster. Vår förhoppning är att dels få ett kvitto på att våra ansträngningar gett resultat och dels få indikationer på förbättringsmöjligheter framåt i tiden. Serviceåtaganden Marks Bostads AB har tagit fram tre stycken serviceåtaganden för våra hyresgäster och övriga kommuninvånare enligt nedan: Att kunna erbjuda ett boende i kommunen inom fyra månader. Åtagandet gäller för lägenheter med 1 3 rum och kök. Att i första hand åtgärda anmälda fel inom 24 timmar och i andra hand lämna besked inom 24 timmar om och när åtgärden skall utföras. Åtagandet gäller helgfria vardagar. Att lägenheterna uppfyller de krav på ventilation som ligger till grund för gällande regler. Vid uppföljning av åtagandena visar det sig att vi i stort sett klarat av samtliga åtaganden och att vi inte fått några synpunkter på dessa från våra hyres gäster, bostadssökande eller övriga kommun invånare. Sociala riktlinjer Fastställda av Marks Bostads AB:s styrelse. Marks Bostads AB tillhandahåller bostäder till alla oavsett ålder, kön, handikapp, etnisk bakgrund, politisk eller annan grupptillhörighet. Marks Bostads AB ska aktivt verka för trivsel och trygghet i boendet och för goda grannskapsrelationer. Detta ska ske genom att: Bemöta alla med respekt och omtanke och på ett trevligt sätt. Sätta hyresgästens trivsel och trygghet i f rämsta rummet. Ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Visa störande en fast men korrekt attityd, men också ge den störande möjlighet att visa att beteendet ändrats. Pröva om bostadssökande gjort sig känd för ett störande levnadssätt vid tidigare boende hos Marks Bostads AB, vilket kan äventyra g rannarnas trygghet. Vid prövningen ska hänsyn tas till störningens art och när det skedde. Vid utebliven hyresbetalning utnyttja lagens möjligheter enligt praxis för kommunägda bostadsbolag och samhället i övrigt. Pröva om bostadssökande brustit i hyres Årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse betalningar vid tidigare boende hos Marks B ostads AB eller enligt en ekonomisk upplysning visar sig ha otillräcklig betalningsförmånga och/eller betalningsvilja. I sådana fall ska skuldfrihet till Marks Bostads AB krävas samt i särskilda fall borgen för hyresbetalningen. Normer för lägenhetsfördelning Följande normer för lägenhetsfördelning finns och är antagna av Marks Bostads AB:s styrelse. Marks Bostads AB skall i sin uthyrningsverksamhet: Ge den bostadssökande allmänheten en allsidig information om utbudet av lägenheter och aktivt medverka till att de bostadssökande ges tillgång till bra boende. Eftersträva en blandad sammansättning av boende med avseende på olika åldrar samt olika sociala och ekonomiska villkor i såväl befintliga som nya bostadsområden. Med särskild omsorg försöka lösa bostadsfrågan för sökande som saknar bostad eller har svåra förhållanden. Betalningsanmärkningar Kravrutinen har effektiviserats under de s enaste åren, vilket varit till gagn både för företaget som fått in hyrorna snabbare och för h yresgästerna som fått lägre kostna der Flyttningar (i procent) och minskade hyresskulder. A ntalet betalnings förelägganden har successivt m inskat sedan 2006 l iksom begärda avhysnings utslag. Trots att begärda avhysningsutslag minskat ligger antalet verkställda avhysningar per år på sju stycken v arje år sedan Ett aktivt a rbete, goda kontakter med hyresgäster samt fungerande rutiner innebär att färre hyresgäster hamnar efter med sin hyra. Störningar Vi arbetar ständigt för våra hyresgästers trivsel och trygghet i boendet och ingriper alltid vid förekomst av störningar. Genom brev eller personliga samtal informerar vi om vilka regler som gäller enligt hyreslagen samt försöker få den störande att ändra sitt beteende och visa hänsyn till grannar. Vid allvarliga störningar på kvällar och helger bör hyresgästerna ringa vårt journummer, som är kopplat till Securitas larmcentral. Väktare åker då ut och vidtar åtgärder samt rapporterar störningen till oss, så att vi kan arbeta vidare med ärendet. Statistik förs över antalet störningsärenden. Antalet anmälda störningar har minskat jämfört med föregående år. Även klagomålen på hög musik och störande fester har minskat och är nu i nivå med 2007 års statistik. Flyttningar I stort sett är samtliga lägenheter uthyrda och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor, framför allt i centralorterna, men variationer i kötid finns mellan orter och bostadsområden. Utveckling av marknadssystemet vårt webbaserade uthyrnings system bidrar till en snabbare hantering av uthyrningarna. Antalet flyttningar har sjunkit från 24,3 % 2008 till 20,8 % Antalet flyttningar inom Marks Bostads AB har legat stabilt på cirka 5,5 % de senaste åren för ,8 %. Beviljade förturer har efterhand kunnat tillgodoses med en passande lägen het. I nuläget har vi ett m inskat antal olösta beviljade förturer. Vid nyproduktion beaktas alltid tillgänglig heten och vid om byggnation görs en bedömning av möjlig heterna att förbättra tillgänglig heten. En inventering av tillgängligheten i våra fastigheter pågår. Område Antal lgh Fritsla ,3 31,7 24,2 22,3 26,9 Kinna ,6 24,5 17,1 18,2 20,0 Rydal 75 29,3 30,7 32,0 20,0 34,7 Skene ,1 25,0 21,1 24,1 21,0 Horred ,2 21,8 30,1 28,6 31,6 Hyssna 86 25,6 18,6 18,6 17,6 21,6 Sätila 71 11,3 11,3 12,7 8,4 16,9 Björketorp 71 38,0 33,3 24,6 37,2 27,5 Berghem 24 12,5 12,5 8,3 12,5 20,8 Hajom 16 0,0 18,7 0,0 6,2 25,0 Fotskäl 26 15,4 23,1 26,9 26,9 23,1 Örby ,1 14,2 17,6 6,2 11,0 Torestorp 32 18,8 18,7 15,6 10,7 7,1 Öxabäck 20 20,0 25,0 10,0 15,0 25,0 Totalt ,8 24,3 20,2 20,8 21,5 Därav omflyttningar 5,8 5,6 5,4 5,6 5,3 14 Marks Bostads AB

15 Årsredovisning

16 Förvaltningsberättelse Byggnadsverksamhet och underhåll Byggnation av nya lägenheter och ombyggnation av befintliga lägenheter har pågått under hela året. Målsättningen är att i snitt bygga 20 nya samt renovera 50 lägenheter per år. Under året har det tillkommit 14 lägenheter och renoverats 58. För 2010 planerar vi att färdigställa 28 nya lägenheter och renovera 55 befintliga. Underhållsarbeten för 44 miljoner kronor har genomförts under året, vilket är drygt sju miljoner mer än budgeterat. Möjligheten till att satsa mer på underhåll öppnade sig tack vare låga räntekostnader under året. I stället för ökad vinst har vi satsat på mer underhåll av våra fastigheter. Nybyggnation I början av året färdigställdes åtta nya lägen heter på Postgatan 1 i Skene. Lägenheterna har bra standard och tillgänglighet. Det har exempelvis installerats hiss till andra våningen trots att det inte finns något sådant krav. Samtliga lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare och i badrummet är det klinkers på golvet och kakel på v äggarna. Övriga utrymmen har parkettgolv. Det som gör lägenheterna unika är att de hyrs ut som rökfria, vilket rönt stor uppskattning. I våras påbörjade vi byggnation av våra fyra första lägenheter med passivhusteknik. Lägen heterna innehåller tre rum och kök och är på knappt 77 m 2. Passivhusteknik innebär att lägenheterna i princip inte har något uppvärmnings system utan tekniken bygger på att de är välisolerade och täta. Varmvatten och eventuell tillskottsvärme erhålls via en installerad bergvärmepump. Lägenheterna färdigställdes under december månad. Under oktober månad var det dags för byggstart av 28 lägenheter på Malmsätersgatan 1 i Kinna. Även här blir det ett passivhus. Byggtekniskt och installationsmässigt har vi valt andra lösningar beroende på att huset kommer att bli sex våningar högt och att det finns möjlighet att koppla in sig på fjärrvärmenätet. Vi har bland annat valt att bygga med förtillverkade betongelement. Huset kommer att bli det första i Sverige med vald byggmetod och antal våningar med passiv husteknik. Lägenheterna blir lättillgängliga och får genomgående hög standard med bland annat inglasade balkonger. Vi kommer också att bygga 13 garageplatser. Inflyttning planeras till oktober Lägenheterna kommer att hyras ut som rökfria. Ombyggnation Renovering och ombyggnation av våra 50-, 60- och 70-talshus pågår som planerat. Sedan starten 2002 och fram till och med 2009 har vi renoverat totalt 456 lägenheter. Byggnaderna byggs om och lägenheterna genomgår en omfattande renovering. Förutom att vi byter ut alla avlopps- och vattenstammar ovan källarplanet byter vi ut elsystemet till ett femledarsystem med jordfelsbrytare i varje lägenhet samt installerar frånluftsventilation. Vi genomför också byten av ytskikt i badrummen, antingen till klinkers eller plastmatta på golven och kakel på väggarna. Köken renoveras också och får bland annat högre diskbänk och nya köksluckor. Där det behövs lägger vi även om yttertak, byter fönster och renoverar fasaden. I våras färdigställdes renoveringen av 42 lägenheter på Kullagårdsgatan 3 i Skene. 19 av dessa renoverades under det första halvåret och året dessförinnan renoverades övriga 23 lägenheter. 16 Marks Bostads AB

17 Byggnadsverksamhet och underhåll Det som skiljde denna ombyggnad från tidigare var att vi inte bytte skåpsstommar i köken och att hyresgästerna bodde kvar under renoveringen. Under året har vi renoverat 39 lägenheter på Vrågärdet i Kinna. Förutom den sedvanliga renoveringen har vi lagt ner mycket arbete på den yttre miljön såsom fasader, utvändiga förråd och markytor. Med tanke på väderförhållandena kommer en del yttre målningsarbeten att utföras under våren Vi har också planerat och upphandlat entreprenör för renovering av de 18 lägenheterna på Kronogatan 8 i Skene. Byggstart sker under januari månad Projektering för ombyggnad av 55 lägenheter på Gärdebo i Fritsla har också påbörjats under hösten. Denna ombyggnad är en lite större ut maning än de tidigare i och med att vi måste genomföra radonåtgärder, förbättra utomhusmiljön och kraftigt sänka energiförbrukningen för fastigheterna. Vi planerar dessutom att installera hissar i två av de sex trapphusen för att skapa lägenheter med bättre tillgänglighet. Under våren fick Björketorp ett nytillskott på två lägenheter, då vi byggde om en lokal på Österby vägen 1. Lägenheterna har bra tillgänglighet och hög standard. Underhåll Underhållsnivån under året har varit den högsta någonsin. Förutom budgeterade dryga 36 miljoner har vi genomfört ytterligare underhåll för drygt sju miljoner kronor under året. Större underhållsarbeten som genomförts är bland annat renovering av fasaderna på Aratorpsvägen 3 i Fritsla, fönsterbyten på Snickaren i Kinna, målningsarbeten och fönsterbyten på Assberg, renovering av fasader på Sandvallsäng och Kronogatan 8 i Skene samt takomläggning på Cirkelvägen i Örby. Vi har också genomfört en del energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering av vindar på ett flertal fastigheter, utbyte av ljusarmaturer samt injustering av radiatorventiler. För 2010 räknar vi med att underhållsnivån skall vara fortsatt hög och att vi skall ha genomfört ytterligare åtgärder för att sänka vår energiförbrukning. Årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Miljö Energi för värme och varmvatten Under 2009 har fjärrvärme dragits fram till Örby och ersatt två oljepannor, en pelletspanna samt två elpannor. I Hajom har en oljepanna ersatts med bergvärmepump. Andelen fastbränsle har ökat från 90 % till 91 %. I Hyssna har Mark Kraftvärme AB projekterat för att bygga en fastbränsleeldad panncentral som kommer att ersätta två oljeeldade pannor och en elpanna under Utredning pågår för konvertering av 12 lägenheter på Lockövägen 6, 8, 10, 12 från elradiatorer till vattenburna radiatorer. På Solgårdsvägen i Fritsla har ett befintligt ventilationsaggregat ersatts med värmeväxlare. Mellan 2008 och 2009 har förbrukningen m inskat från 134 till 130 kwh per m 2 a-tempyta och år. (a-tempyta= bostads-/lokalyta samt uppvärmda källare, trapphus m.m.) Korrigerad energiförbrukning i kwh per a-tempyta och år El Elförbrukning för fastighetsdrift och äldreboenden, där el inkluderas i hyran, har minskat marginellt under Under 2009 har cirka 150 stolp belysningar med kvicksilverglödbelysning på 125 W bytts ut till högtrycksnatrium på 50 W. Beslut har tagits om utbyte av motorvärmarstolpar till uttag med elektronisk styrning. Fastighetsel i MWh Skåneinitiativet Marks Bostads AB har genom deltagande i Skåneinitiativet förbundit sig att minska energianvändningen med 20 % från basåret 2007 till år I utmaningen deltar 100 stycken SABOföretag med tillsammans lägenheter. Marks Bostads AB har mellan 2007 och 2009 minskat förbrukningen för uppvärmning med 6,9 % och elförbrukning med 3,6 %. Totalt har energiförbrukningen minskat med 6,4 %, vilket motsvarar MWh. Vatten Under 2009 har individuell mätning av varmvatten införts i 443 lägenheter och kallvatten i 101 lägenheter. Totalt sker individuell mätning av varmvatten i 620 lägenheter och kallvatten i 278 lägenheter. På Sigårdsgatan och Nilsagårdsgatan påbörja des mätning av varmvatten den 1 juli Vattenförbrukningen har därefter minskat med 9,4 % jämfört med motsvarande period Planer finns för installation av varmvattenmätning i Sandvallsängsområdet, Skene och Förläggarevägen 17 23, Fritsla, totalt 117 lägenheter. Företagets totala kallvattenförbrukning har fortsatt att minska och är nu 1,27 m 3 per m 2 och år. Vattenförbrukning i m 3 per m 2 och år 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,39 1,36 1,33 1,30 1, Sopor Under 2009 har insamling av grovavfall skett under fem dagar i olika bostadsområden. Till grov avfall räknas brännbart, metall, deponirester, farligt avfall, kemikalier, elektronik och elavfall. Totalt samlades 21 ton brännbart avfall och cirka 5 ton övrigt avfall in. Källsortering av plast har införts på Sandvallsäng, Vallgatan, Postgatan, Radhus gatan, Snickaregatan 1 21, Gärdebovägen 2 8 och Björsvägen. 18 Marks Bostads AB

19 Miljö Totalt har 278 ton tidningar, färgat och o färgat glas, well, plåt och plast källsorterats. För hushållsavfall som sorteras i vit respektive svart påse har endast mindre volymförändring skett. Byggnation av nytt sophus för Sommargatan, Gästgivare gatan och Vintergatan har påbörjats och kommer att tas i bruk under Årsredovisning

20 Förvaltningsberättelse Marknaden och framtiden Marknaden Uthyrningssituationen har varit fortsatt bra. U nder året har vi i snitt haft 15 vakanta lägenheter varje månad. Antalet är något högre än för 2008 men lägre än I början av året ökade antalet vakanta lägenheter, men har sedan i våras planat ut. Ökningen av vakanta lägenheter är dock lägre än antalet nybyggda lägenheter, vilket i sig är p ositivt. Med tanke på att Marks k ommuns invånarantal har ökat under året är det av stor vikt att det byggs nya lägenheter. Omsättningen på lägenheter har varit lägre än för Flyttstatistiken visar på knappt 21 %, vilket skall jämföras med föregående års cirka 24 %. Flyttningarna inom Marks Bostads AB l igger på knappt 6 %. Marknadsföring och hyresgästaktiviteter Ingen större satsning på extern marknads föring har skett under året eftersom uthyrnings situationen har varit bra. Vi har däremot genomfört ett flertal aktiviteter för våra hyresgäster. Som vanligt har vi haft bad på Kaskad, Cirkus Skratt och basket på Hedbo. Samarbetet med Hyresgästföreningen har ytterligare utvecklats under året. Förutom att vi tillsammans ordnat sommaraktiviteter för barn och ungdomar på Assberg, med hjälp av Kinna Bordtennisklubb och Skene IF, har vi gemensamt byggt en lekplats i Skene centrum. Seniorlekplatsen är den första i sitt slag i Västsverige och har uppmärksammats stort av media. Den är i första hand till för äldre, som här ges möjlighet att träffas och även utföra lättare träning. Lekplatsen har dessutom visat sig vara populär även för barn, vilket skapar en bra sammanhållning generationer emellan. Seniorlekplatsen har blivit så populär att vi planerar att uppföra en likadan på Snickaren i Kinna. Framtidsutsikter Framtidsutsikterna för Marks Bostads AB ser fortsatt positiva ut och trots lågkonjunkturen har vi en låg vakansgrad för våra lägenheter. Vi har kunnat utöka vårt underhåll de senaste åren och beräknar att genomföra mycket underhåll även under Energiförbrukningen har vi lyckats sänka med knappt 7 % de senaste två åren med hjälp av energibesparande åtgärder. Under 2009 har vi kunnat genomföra ytterligare energibesparande åtgärder, vilket vi kommer att ha glädje av under kommande år. Den förbättrade ekonomin, kommunens positiva befolkningsutveckling och engagerade medarbetare bidrar till att Marks Bostads AB står väl rustat för framtiden. 20 Marks Bostads AB

21 Marknaden och framtiden, Ekonomi Ekonomi Resultat och ställning Resultatet uppgår till 11,6 mkr (8,6) före skatt och bokslutsdispositioner. Resultatet motsvarar 8,0 % av det totala egna kapitalet, vilket väl överstiger bolagets mål som ligger på 5,0 %. Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 9,5 mkr (7,3). Intäkter Hyresintäkterna ökade med totalt 5,1 mkr till 201,0 mkr. Huvuddelen av ökningen beror på hyreshöjningen från 1 april med 3,0 % för lägenheter med varmhyra och med 2,3 % för lägenheter med kallhyra. Hyresbortfallet var fortsatt lågt och uppgick till 1,6 mkr vilket motsvarar 0,8 %. Övriga förvaltningsintäkter uppgick till 3,0 mkr (13,1). (Utfallet för 2008 påverkades av jämförelse störande poster med 10,5 mkr.) Kostnader Underhållskostnaderna ökade med 3,6 mkr till 44,0 mkr. Under året kunde 6,5 mkr extra s atsas på underhållsåtgärder tack vare låga räntekostnader. Driftkostnaderna har ökat med 0,5 mkr till 92,2 mkr. Glädjande är att de flesta kostnadsposter kunnat hållas på samma nivå som föregående år. Avskrivningarna uppgår till 24,1 mkr (30,7). (2008 belastades utfallet av jämförelsestörande poster motsvarande 8,0 mkr.) Kostnaderna för den centrala administrationen har minskat med 0,4 mkr till 13,1 mkr. Räntekostnaderna uppgick under året till 15,9 mkr (22,4). Minskningen är en följd av det extremt låga ränteläget under året. Borgensavgift till kommunen på 1,7 mkr har belastat ränte kostnaderna. Räntebidragen har minskat till 0,7 mkr (1,0) och kommer att fasas ut till Soliditet Soliditeten har stigit till 19,5 % (18,5). Det innebär en ökning med 3,7 procentenheter sedan ,8% 16,5% 17,4% 18,5% 19,5% Hyror Den 30 januari 2009 träffades en tvåårsöverenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning som för 2010 innebär en höjning för lägenheter med varmhyra med 2,5 % och för lägenheter med kallhyra med 1,8 %. Överens kommelsen avser perioden till Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för till samt av balansräkningen per Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2010 års årsstämma att i ny räkning balansera Finansiering Under året har ingen nyupplåning skett trots byggnation av 14 lägenheter. Låneskulden uppgår till 553 mkr. Vid årsskiftet var den genomsnittliga effektiva räntan 1,88 % och räntebindningstiden 2,63 år. Årsredovisning

22 Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING (tkr) Intäkter Driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Av-/nedskrivningar Övriga finansiella intäkter Räntebidrag Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Hyresnivå kr/m 2 (exkl. äldreboende) Hyresbortfall 0,8 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % Likviditet 52 % 35 % 98 % 28 % 49 % Räntetäckningsgrad 336 % 284 % 241 % 247 % 239 % Soliditet 19,5 % 18,5 % 17,4 % 16,5 % 15,8 % Skuldsättningsgrad 4,1 4,4 4,8 5,1 5,3 Belåningsgrad 78 % 81 % 83 % 81 % 81 % Räntabilitet på eget kapital 8,0 % 6,3 % 7,7 % 7,6 % 8,7 % Begreppsförklaringar Likviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Räntetäckningsgrad Resultat före avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med räntekostnader. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av totalt eget kapital. 22 Marks Bostads AB

23 Flerårsöversikt, Resultaträkning Resultaträkning För verksamhetsåret 2009, belopp i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter 2, Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader 6, 7, 8, 10, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Central administration Administration och försäljningskostnader 6, 7, 9, Avskrivningar Summa central administration Rörelseresultat Finansiella poster 13 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Årsredovisning

24 Balansräkning Per den 31 december 2009, belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar 15, 16, Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Oljelager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à kvotvärde 100 kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Fastighetsinteckningar säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo Marks Bostads AB

25 Balansräkning, Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys För verksamhetsåret 2009, belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erhållna räntebidrag Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar 17 5 Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar Kassflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av skuld Minskning av kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning

26 Noter till resultat- och balansräkning NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultat räkning. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med BFN:s allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Efter det att företaget förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldreboende särredovisas därför s ärskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna marknaden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 15). Intäkter Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans räkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent: Inventarier 20,0 % Bostadsfastigheter 2,0 2,5 % Särskilda fastigheter 3,0 3,5 % Fastighetsinventarier 20,0 % Markanläggningar 5,0 % Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret värderas med tillämpning av principen först in, först ut till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. F ordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Säkring av räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar företaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 26 Marks Bostads AB

27 Noter till resultat- och balansräkning NOT 2 Hyresintäkter Totalhyra Hyresbortfall Hyra netto tkr tkr % tkr Bostäder för öppna marknaden , , Bostäder för äldreboende , Lokaler för öppna marknaden , , Lokaler för äldreboende , , Garage/bilplatser , , Totalt , , NOT 3 Löptider på lokalhyreskontrakt Kontraktstiden för 22 större lokaler för äldreboende är: Kontrakt t.o.m. Årshyra (tkr) Återstående hyra (tkr) avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal avtal Summa 22 avtal NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Ersättning från hyresgäster Ersättning för hyresindrivning Återvunna fordringar Extern försäljning Summa Årsredovisning

28 NOT 5 underhållskostnader För bostäder, öppna marknaden För bostäder, äldreboende För lokaler, öppna marknaden För lokaler, äldreboende För fastigheter allmänt, öppna marknaden För fastigheter allmänt, äldreboende Summa underhållskostnader Varav Öppna marknaden Äldreboende NOT 6 medeltalet anställda och fördelning på män och kvinnor Antal a nställda Därav män Därav k vinnor Antal a nställda Därav män Därav k vinnor Tjänstemän 17,30 5,94 11,36 17,48 5,76 11,72 Fastighetsskötare 37,45 34,66 2,79 36,77 34,13 2,64 Totalt 54,75 40,60 14,15 54,25 39,89 14,36 Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män Sjukfrånvaro för kvinnor Anställda år Anställda 50 år ,42 68,38 6,53 6,08 3,12 11,53 5,66 57,59 6,89 2,08 3,09 9,17 Långtidssjukfrånvaron är i procent av total sjukfrånvaro. Övrig sjukfrånvaro är i procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden inom gruppen. Långtidsfrånvaro avser i detta fall mer än 60 dagar sjukfrånvaro. Redovisningen avser både tillsvidareanställda och visstidsanställda. NOT 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelseledamöter och vd Övriga anställda Summa löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelseledamöter och vd Pensionskostnader övriga anställda Andra sociala kostnader Summa sociala kostnader Marks Bostads AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer