M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen"

Transkript

1 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson (mf) Joachim Stenberg (mf) t.o.m. 213 kl Fredrik Samuelsson (m) Jan-Olof Larsson (m) Lars Eriksson (kd) Anna Zetterberg (kd) t.o.m. 217 kl Sven Larqvist (kd) ers. För Andreas Carlson (kd) Ida Brinning Klasson (fp) ers. För Thore Thorstensson (fp) Christer Rube (s) Kurt-Roland Svensson (s) ers. för Katarina Karlsson (s) Mikael Johansson (v) Övriga närvarande Peter Qvarnström, beredskapssamordnare 203 Lars Grehn, kommunutvecklare 204 Tage Dalteg, kommunchef Ulla Blom, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Ordförandens tjänsterum måndag den 14 september 2009 kl Paragrafer Sekreterare... Ulla Blom Ordförande Justerande Organ... Henrik Jansson..... Christer Rube Anna Zetterberg. t.o.m. 217 Kent Oskarsson fr.o.m. 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 173 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö... Ulla Blom

2 226 KS 190 Anmälan av övriga ärenden Följande tillkommande ärenden anmäls: Ändrad dag för kommunstyrelsens novembersammanträde Hyresavtal för Mullsjö Aktivitetscenter (MAC)

3 227 KS 191 Fastställande av dagordning Efter tillägg av ovanstående ärenden samt strykning av ärendena 9; Näringslivsrapport och10; Information av utskottsordförandena beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.

4 228 KS 192 Delgivningar Rapport från Länsstyrelsens naturavdelning; Värdefulla vatten i Jönköpings län. Övriga delgivningsärenden - se i protokoll från respektive utskott. beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

5 229 KS 193 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut fattade under augusti 2009 enligt antagen delegationsförteckning sekretess. Handlingarna finns med i pärm på sammanträdet. beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

6 230 KS 194 Föregående mötes protokoll Tillfälle ges att ställa frågor om och lämna synpunkter på kommunstyrelsens protokoll från sammanträde (Protokollet finns utlagt på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

7 231 KS 195 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls Allmänna utskottet Barn- och utbildningsutskottet Kultur- och fritidsutskottet Omvårdnadsutskottet Omvårdnadsutskottet sekretess Tekniska utskottet (Protokollen finns utlagda på kommunens Intranet dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord) Sekretessprotokoll är inte utlagda på Intranet, men finns med i en pärm på sammanträdet. beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

8 232 KS 196 Statusrapport Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

9 233 KS 197 Dnr 2001/1206 Centrumprojektet rapport Allmänna utskottet Förslag till slutrapport har tagits fram. Ett sista möte skall hållas med Centrumgruppen under nästa vecka. Ärendet kommer därefter att rapporteras på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden den 9 och 22 september. Vid dagens sammanträde presenteras skriftlig slutredovisning av ärendet. Av redovisningen framgår en negativ avvikelse mot kontraktsbeloppet på tkr. Det framförs under sammanträdet att kontraktsbeloppet överstiger det budgeterade beloppet och att avvikelsen egentligen är ca tkr. Det framförs därför att det är viktigt att uppgifter tas fram för att klargöra vad som har orsakat avvikelsen mellan det budgeterade beloppet och kontraktsbeloppet samt vilka beslut som ligger till grund för det negativa resultatet och i vilket forum dessa beslut har fattats. Ärendet kommer att redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde.

10 234 Delges Kommunchef Tage Dalteg KF pres. Gm ordf. Ingemar Eriksson KS 198 Dnr 2009/1338 Delegation av krisledning Allmänna utskottet är bl.a. också krisledningsnämnd. I samband med redovisning av planerna inför väntad pandemi avseende nya influensan föreslår ordföranden Henrik Jansson (m) att kommunstyrelsen skall delegera till allmänna utskottet att vara krisledningsnämnd. Utskottet bifaller förslaget. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att delegera till allmänna utskottet att vara krisledningsnämnd. Kommunchef Tage Dalteg informerar om att beslut enligt ovanstående förslag inte kan fattas. Ändringar behöver i så fall göras i kommunstyrelsens reglemente. Ordföranden Henrik Jansson (m) föreslår att kommunfullmäktiges presidium tillskrivs i frågan med en önskan att de inför nästa mandatperiod ser över vilken sammansättning krisledningsnämnden ska ha och att ovanstående förslag då beaktas. beslutar att tillskriva kommunfullmäktiges presidium i frågan.

11 235 Delges Kommunrevisionen gm. ordf. S-O Dahlin KS 199 Dnr 2009/1141 Revisorernas uppföljande granskning av särskild kollektivtrafik med inriktning på ägarstyrning. Allmänna utskottet På uppdrag av Jönköpings Länstrafik AB: s lekmannarevisorer, landstingets revisorer samt revisorerna i Jönköpings läns kommuner, har Ernst & Young genomfört en uppföljande granskning avseende ägarstyrning av JLT. Mullsjö kommuns revisorer har överlämnat rapporten Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett svar från med uppgift om vilka åtgärder som planeras för att följa de rekommendationer/synpunkter som revisorerna lämnat. Detta svar vill revisorerna ha senast Vid dagens sammanträde informerar ordföranden Henrik Jansson (m) om att han och kommunstyrelsens vice ordföranden Kent Oskarsson (s) ska träffa revisorerna under maj månad och att allmänna utskottet bör ta upp ärendet till behandling efter det. Allmänna utskottet beslutar att ta upp ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 28 maj. Allmänna utskottet Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande, daterat, Ordföranden rapporterar att revisorerna har medgett förlängd yttrandetid till efter kommunstyrelsens sammanträde i september. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

12 236 KS 199 forts att godkänna kommunchefens förslag till yttrande, över revisorernas uppföljande granskning av särskild kollektivtrafik med inriktning på ägarstyrning, och lämna den som svar till revisorerna. beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

13 237 Delges Kommunrevisionen gm. ordf. S-O Dahlin KS 200 Dnr 2009/1216 Revisorernas granskning av kommunstyrelsens interna kontroll På uppdrag av kommunens valda revisorer har KPMG granskat kommunstyrelsens interna kontroll. Rapporten är daterad och har lämnats in till kommunstyrelsen I samband med överlämnandet av rapporten vill revisorerna uppmärksamma följande: Behovet av en klarare ansvars- och rollfördelning både när det gäller den politiska som den professionella organisationen. Behovet av verksamhetsmål för målstyrning. Behovet av en riskinventering och en riskvärdering av både verksamhetsmässiga och ekonomiska risker. Behovet av en fastställd kontrollplan. Vikten av att arbeta efter det fastställda reglementet. Behovet av en uppdatering av styrdokumenten för intern kontroll. Revisorerna vill veta vilka åtgärder kommunstyrelsen tänker vidta med anledning av granskningen av den interna kontrollen senast september månad Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunchef Tage Dalteg att ta fram förslag till rutiner för internkontroll enligt revisionens förslag beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

14 238 KS 200 forts Allmänna utskottet Kommunchefen lämnar i skrivelse, daterad , förslag till beslut med anledning av Kommunrevisionens rapport. Till skrivelsen fogas Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2010 (Bilaga 1) samt Yttrande och kommentarer med anledning av Kommunrevisionens uppmärksammade behov vid granskning av den interna kontrollen i Mullsjö kommun, daterad , (Bilaga 2) Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunchefens förslag till svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens interna kontroll och överlämna det som svar till revisorerna. Som svar på en fråga från Mikael Johansson (v) lämnas beskedet att kommunchefen är ansvarig för den årliga uppföljningen av den interna kontrollplanen beslutar att godkänna kommunchefens förslag till svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens interna kontroll och överlämna det som svar till revisorerna och att kommunchefen ansvarar för den årliga uppföljningen av kontrollplanen.

15 239 KS 201 Dnr 2009/1216 KF Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen Allmänna utskottet Som en del i kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens interna kontroll har kommunchefen upprättat förslag till Intern kontrollplan. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunchefens förslag Intern kontroll för kommunstyrelsen s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunchefens förslag Intern kontroll för kommunstyrelsen.

16 240 KF KS 202 Dnr 2008/1462 Riktlinjer för marknadsanvändning Policy och riktlinjer för Alterantiva Driftformer Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett dokument med riktlinjer för markandsanvändning. Allmänna utskottet Kommunchef Tage Dalteg har upprättat förslag till Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer för Mullsjö kommun. Förslag till beslut föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer för Mullsjö kommun att denna Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer ska ligga till grund för kommunstyrelsens fortsatta arbetet med marknadsprövning av Mullsjö kommuns verksamheter, innebärande att tidigare fattade beslut , och avseende konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ersättes av detta beslut Allmänna utskottet Gun Nilsson (c) föreslår följande ändringar i föreliggande förslag: På sidan 4 under rubriken Kommunfullmäktiges ansvar och uppgifter stryks hela första stycket. I andra stycket stryks ordet vidare och hela stycket markeras med fetstil. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet beslutar efter ovanstående ändringar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

17 241 KS 202 forts. att anta föreliggande förslag till Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer för Mullsjö kommun att denna Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer ska ligga till grund för kommunstyrelsens fortsatta arbetet med marknadsprövning av Mullsjö kommuns verksamheter, innebärande att tidigare fattade beslut , och avseende konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ersättes av detta beslut Yrkanden Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Christer Rube (s) och Lars Eriksson (kd) bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget; att kommunstyrelsen för egen del uppmanar utskotten att se över policyn och inkomma med förslag till områden och förfaringssätt där den bör gälla. Joachim Stenberg (mf) yrkar att kommunstyrelsen ska avvakta med beslut om policyn till dess utskotten kommit in med sina förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Mikael Johanssons m.fl. bifall till allmänna utskottets förslag med ovanstående tilläggsyrkande och dels Joachim Stenbergs förslag att avvakta med beslut. Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Votering Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja och den som vill att det skall avgöras senare röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla Joachim Stenbergs yrkande.

18 242 KS 202 forts. Voteringen utfaller med elva ja-röster och fyra nej-röster enligt till protokollet fogad voteringslista. s förslag till kommunfullmäktige har således beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer för Mullsjö kommun, att denna Policy och Riktlinjer avseende Alternativa Driftformer ska ligga till grund för kommunstyrelsens fortsatta arbetet med marknadsprövning av Mullsjö kommuns verksamheter, innebärande att tidigare fattade beslut , och avseende konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ersättes av detta beslut beslutar därefter för egen del att uppmana utskotten att se över policyn och inkomma med förslag till områden och förfaringssätt där den bör gälla.

19 243 Delges Peter Qvarnström Tage Dalteg KS 203 Dnr 2009/1322 Pandemiplaneirng Beredskapssamordnare Peter Qvarnström och kommunchef Tage Dalteg informerar om kommunens planering inför ett befarat utbrott av pandemisk influensa (Den nya influensan). Planer har upprättas för hur kommunen ska kunna klara sin verksamhet om 50% av personalen är sjuka under en period på 2-3 veckor. Kommunchef Tage Dalteg redogör också för landstingets förfrågan om hjälp med vaccinering. Frågor och svar framgår av skrivelse, daterad, som fogas till protokollet. beslutar att Mullsjö kommun skall vara landstinget behjälplig med att utföra vaccinationer.

20 244 Delges Kommunutveckare Lars Grehn Kultur- och Fritidsutskottet Tekniska chefen Johan Laurila Fastighetschef Peter Bååth KS 204 Dnr 2007/1419 Avtal om föreningen Öppna rummets lokaler Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidsutskottet beslutade vid sitt sammanträde , 99, att förhyra lokaler på Backgatan 6 av firma U-M Bygg och Fastigheter AB för kr per år enligt presenterat avtalsförslag. Hyresvärden har nu begärt överläggningar om hyran. Henrik Jansson och Tage Dalteg har träffat hyresvärden och diskuterat frågan. Kontraktet är skrivet för år 2008 med sex månaders uppsägningstid. Hyresvärden har inte sagt upp avtalet, men vill diskutera en successiv höjning eller en större höjning längre fram. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avvakta Konsumentprisindex för okt samt att uppdra åt Peter Bååth att fortsätta förhandlingarna med U-M Bygg och Fastighet AB. Kultur- och fritidsutskottet Johan Laurila har förhandlat med hyresvärden som nu vill ha en längre uppsägningstid och en större höjning 2010 med indexuppräkning. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avvakta i väntan på fortsatta förhandlingar.

21 245 KS 204 forts. Kultur- och fritidsutskottet Vid dagens sammanträde föreligger förslag på hyresavtal från fastighetsägaren. Under överläggningar i ärendet yrkar Per Tengwall att hyresavtalet för Det öppna rummet ej skall förlängas samt att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt se över om gamla biblioteket kan användas för Det öppna rummet Kjell Persson yrkar att nuvarande hyresavtal för Det öppna rummet skall förlängas. Ordförande ställer proposition på Per Tengwalls och Kjell Perssons yrkande och förklarar Tengwalls yrkande tillstyrkt Kultur- och fritidsutskottet har alltså beslutat att hyresavtalet för Det öppna rummet ej skall förlängas samt att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt se över om gamla biblioteket kan användas för Det öppna rummet. Kjell Persson reserverar sig mot beslutet har således beslutat att hyresavtalet för Det öppna rummet ej skall förlängas, samt att skyndsamt se över om gamla biblioteket kan användas för Det öppna rummet.

22 246 KS 204 forts. Reservation Mot beslutet reserverar sig Nils-Erik Eriksson (mf), Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson (mf) samt Joachim Stenberg (mf) Vid dagens sammanträde tar Anders Stein (mf) upp frågan och framhåller de fördelar som han anser finns med att ha kvar Öppna rummet och därmed fritidsgården i nuvarande lokaler. Han hävdar att kostnaderna för nuvarande lokaler blir lägre än vad som diskuterats samt lägre per kvadratmeter än i f.d. bibliotekets lokaler. Anna Zetterberg (kd) m.fl. yrkar att jämförande hyreskostnader för nuvarande lokaler jämfört med f.d. bibliotekslokalerna avseende Öppna rummet, och därmed Fritidsgården tas fram till nästa sammanträde samt att Lars Grehn får i uppdrag att till nästa sammanträde inhämta parternas uppfattning i frågan. beslutar att jämförande hyreskostnader för nuvarande lokaler jämfört med f.d. bibliotekslokalerna avseende Öppna rummet, och därmed Fritidsgården tas fram till nästa sammanträde att kommunutvecklare Lars Grehn får i uppdrag att till nästa sammanträde inhämta parternas uppfattning i frågan. Kultur- och fritidsutskottet Till dagens sammanträde föreligger två förslag till avtal rörande föreningen Öppna rummets lokaler. Avtalen gäller dels mellan kultur- och fritidsutskottet och tekniska utskottet och dels mellan kultur och fritidsutskottet och föreningen Öppna rummet. Till sammanträdet föreligger även skrivelse från föreningen Öppna rummet, där föreningen påtalar dess önskan om att flytta sin verksamhet till gamla biblioteket.

23 247 KS 204 forts. Förslag Presidiet har behandlat ärendet och föreslår efter justering av förslaget kulturoch fritidsutskottet besluta att godkänna avtalen mellan kultur- och fritidsutskottet och tekniska utskottet samt mellan kultur- och fritidsutskottet och föreningen Öppna rummet och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutgiltigt avgörande vid dess nästa sammanträde. Kultur- och fritidsutskottet har alltså beslutat att godkänna avtalen mellan kultur- och fritidsutskottet och tekniska utskottet samt mellan kultur- och fritidsutskottet och föreningen Öppna rummet och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutgiltigt avgörande vid dess nästa sammanträde. Reservation Mikael Lundqvist (mf) och Kjell Persson (s) reserverar sig mot beslutet. Kommunutvecklare Lars Grehn redovisar jämförande totala externa kostnader för kommunen enligt följande: Total kommunal extern kostnad med nuvarande lokaler kr Total kommunal extern kostnad med reducerad lokalyta ca kr Total kommunal extern kostnad vid hyra av bibliotekslokalerna ca kr Det noteras att Joachim Stenberg (mf) vill till protokollet få noterat att det inte blir ytterligare kostnader vid förhyrning av f.d. biblioteket än de som redovisas vid dagens sammanträde. Yrkanden Ida Brinning Klasson (fp) yrkar bifall till Kultur- och fritidsutskottets förslag att Öppna rummets verksamheter flyttas till f.d. bibliotekslokalerna

24 248 KS 204 forts Anders Stein (mf) yrkar att verksamheterna i Öppna rummet skall vara kvar i nuvarande lokaler med de hyreskostnader som redovisas för den reducerade lokalytan. Ordföranden ställer proposition dels på Ida Brinning Klassons bifallsyrkande och dels på Anders Steins yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Ida Brinning Klassons yrkande. Votering Votering begärs. Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Ida Brinning Klassons yrkade röstar ja och den som bifaller Anders Steins yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Anders Steins yrkande. Voteringen utfaller med elva ja-röster och fyra nej-röster enligt till protokollet fogad voteringslista. har således beslutat att godkänna avtalen mellan kultur- och fritidsutskottet och tekniska utskottet samt mellan kultur- och fritidsutskottet och föreningen Öppna rummet.

25 249 KF KS /1292 Upphävande av strandskydd i detaljplan för Fritidshusområde inom Tunarp. Byggnadsnämnden Rubricerad detaljplan vann lagakraft Enligt planbeskrivningen skulle strandskyddet upphävas inom tomtmarken. Detta har aldrig fullföljts. Byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Tunarp enligt bifogad kartkopia. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begära att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Tunarp enligt bifogad kartkopia. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

26 250 KF KS /1293 Upphävande av strandskydd i detaljplan för Fritidshusområde inom Björsjöhage m fl Byggnadsnämnden Rubricerad detaljplan vann lagakraft Enligt planbeskrivningen skulle strandskyddet upphävas inom tomtmarken. Detta har aldrig fullföljts. Byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Björsjöhage m fl enligt bifogad kartkopia Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begära att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Björsjöhage. fl. enligt bifogad kartkopia. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

27 251 KF KS /1294 Upphävande av strandskydd i detaljplan för Fritidshusområde inom Broholm Byggnadsnämnden Rubricerad detaljplan vann lagakraft Enligt planbeskrivningen skulle strandskyddet upphävas inom tomtmarken. Detta har aldrig fullföljts. Byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Broholm enligt bifogad kartkopia Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Fritidshusområde inom Broholm enligt bifogad kartkopia. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

28 252 KF KS /1295 Upphävande av strandskydd i detaljplan för Ruders hagar, Torestorp 1:95 Byggnadsnämnden Rubricerad detaljplan vann laga kraft Enligt planbeskrivningen skulle strandskyddet upphävas inom de delar av planområdet som ligger inom strandskydd. Detta har aldrig fullföljts. Byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Ruders hagar enligt bifogad kartkopia. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begär att strandskyddet inom tomtmark upphävs i detaljplan för Ruders hagar enligt bifogad kartkopia. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

29 253 KF KS 209 Dnr 2009/1280 Verksamhetsplan och budget 2010 för Regionförbundet Remiss Regionförbundet Jönköpings län har översänt verksamhetsplan och budget 2020 till medlemmarna för samråd enligt förbundsordningen. i ärendet kommer att fattas vid Regionstyrelsens sammanträde Synpunkter ska ha kommit in till Regionförbundet senast Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsplan och budget 2010 för Regionförbundet Jönköpings län. s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

30 254 Delges Mullsjö Bostäder AB Fastighetschef Peter Bååth KS 210 Dnr 2008/1482 Regler avseende förtur i bostadskön - revidering beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till regler avseende förtur i bostadskön. Allmänna utskottet Kommunchef Tage Dalteg har tagit fram ett utkast till information, daterad , för den som söker förtur till bostad i Mullsjö Bostäder AB, under följande huvudrubriker: Vad krävs för att få förtur? Hur går handläggningen till? Hur söker du förtur? Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande utkast till Information till den som söker förtur till bostad i Mullsjö bostäder AB beslutar att ställa sig positiva till föreslagna regler om förtur i bostadskön och att remittera ärendet till Mullsjö Bostäder AB, med begäran om svar till kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars Svar har ej inkommit från Mullsjö Bostäder AB.

31 255 KS 210 forts. beslutar att godkänna de föreslagna reglerna om förtur i bostadskön, att på lämpligt sätt delge de privata hyresvärdarna kommunens regler. Allmänna utskottet Vid Mullsjö bostäders sammanträde beslutades att fastställa förtursreglerna med ändring av punkt 8 till följande lydelse: Om du har hyresskulder eller betalningsanmärkningar godkänns du som regel inte som hyresgäst av hyresvärden Ärendet återupptas till behandling för justering av denna punkt. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagna ändringar i reglerna om förtur i bostadskön. beslutar att godkänna föreslagna ändringar i reglerna om förtur i bostadskön.

32 256 Delges Regionförbundet KS 211 Dnr 2009/1275 Förslag till regional transportplan för Jönköpings län Remiss Regionförbundet i Jönköping har översänt förslag till regional transportplan för Jönköpings län på remiss. Synpunkter skall vara Regionförbundet tillhanda senast den 25 september Kommunsekreterare David Jansson har upprättat förslag till yttrande daterat Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna kommunsekreterare David Janssons förslag till yttrande och översända det som svar till Regionförbundet. beslutar att anta kommunsekreterarens skrivelse som sin egen och sända in den som svar till Regionförbundet.

33 257 Delges Vägverket Länsstyrelsen Teknisk Service, Anders Kronmarker Tekniska chefen Johan Laurila KS 212 Dnr 2009/1313 Vägverkets förslag till nya hastighetsbegränsningar på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Remiss Vägverket har översänt förslag till nya hastighetsbegränsningar på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län på remiss. Remisstiden är mellan den 17 augusti och den 28 september Ärendet har överlämnats till chefen för Teknisk Service Anders Kronmarker som har upprättat ett förslag tillyttrande daterat Allmänna utskottet Lars Eriksson (kd) att yttrandet kompletteras med att Vägverket bör överväga möjligheten att ha variabla hastighetsgränser för delen från VIP förbi Nyhemsområdet med hänvisning till ett antal arrangemang som fördelas över året och att nyhemsområdet fått en annan karaktär i och med byggandet av och nyttjandet av Nyhemshallen samt för övrigt bifall till yttrandet. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna yttrandet med tillägget att Vägverket bör överväga möjligheten att ha variabla hastighetsgränser för delen från VIP förbi Nyhemsområdet med hänvisning till ett antal arrangemang som fördelas över året och att nyhemsområdet fått en annan karaktär i och med byggandet och nyttjandet av Nyhemshallen. Länsstyrelsen har kommit in med en begäran om yttrande i ärendet avseende de lokala trafikföreskrifterna då dess prövas av Länsstyrelsen.

34 258 KS 212 forts Yrkande Jan-Olof Larsson (m) yrkar med instämmande av Lars Eriksson (kd) och Joachim Stenberg (mf) att svaret till Vägverket utformas enligt nedan: Mullsjö kommun motsätter sig förslaget om nya hastighetsgränser och upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar som föreslås gälla för väg 1787 från Broholm till Sandhem, väg 185 från Bottnaryd till cpl Mullsjö och väg 1819 från Mullsjö till Habo. Vägverket bör dock överväga möjligheterna att ha variabel hastighetsgräns från cpl förbi Nyhemsområdet på väg 185. Detta med hänvisning till att ett antal arrangemang som fördelas över året och att nyhemsområdet fått en annan karaktär i och med byggandet och nyttjandet av Nyhemshallen. Mullsjö kommun vill än en gång uttrycka sin besvikelse och oro över standarden på väg 26/47. Kommunens förhoppning är att Vägverket i närtid kommer att vidta de åtgärder på väg 26/47 mellan Mullsjö och Risbro som krävs för en ökad trafiksäkerhet och regional utveckling. Proposition Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och på Jan- Olof Larssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Jan-Olof Larssons yrkande beslutar att beslutar enligt Jan- Olof Larssons förslag ovan.

35 259 Delges Kommunchef Tage Dalteg KS KS 213 Dnr 2009/1336 Bildande av moderbolag för kommunens bolag Allmänna utskottet Lars Eriksson (kd) föreslår att kommunen bildar ett moderbolag för kommunens bolag och lämnar nedanstående förslag: att ett nytt bolag bildas med allmänna utskottets ledamöter som styrelseledamöter i bolaget, att det nya bolaget tar över aktierna i Mullsjö Bostäder AB och i Mullsjö Energi & Miljö AB från Mullsjö kommun till bokförda värden och blir på så sätt moderbolag i en kommunkoncern. Sannolikt måste aktiekapitalet sättas till samma värde som kommunens sammanlagda bokförda värden av aktierna för båda bolagen, eftersom det finns något förbud mot lån till förvärv av egna aktier. Hur som helst blir kommunens balansräkning intakt om man gör så här. Lånen som respektive bolag har till kommunen ligger kvar och räntas/amorteras som tidigare. Vinstutdelningar slussas via moderbolaget till Mullsjö kommun, att en VD tillsätts, vilken till att börja med blir VD för moderbolaget och Mullsjö Bostäder AB, att ekonomifunktion och kundservice för hela koncernen läggs i moderbolaget för att på mest effektiva sätt samordna bolagens administration och att VD:n får i uppdrag att genomföra samordning av kommunens fastighetsförvaltning med Mullsjö Bostäder AB:s fastighetsförvaltning, oavsett om det innebär överföring av ägande eller inte. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda moderbolag för kommunens bolag enligt Lars Erikssons förslag ovan.

36 260 KS 213 Under kommunstyrelsen överläggning i ärendet konstateras att ytterligare underlag behövs inför beslutet i kommunfullmäktige. beslutar att uppdra åt kommunchef Tage Dalteg att, till nästa sammanträde i kommunstyrelsen, ta fram för- och nackdelar med bildandet av moderbolag samt att ta fram nödvändiga handlingar inför beslut i kommunfullmäktige.

37 261 KF KS 214 Dnr 2008/1074 Mullsjö Bostäder AB s övertagande av kommunala fastigheter i Sandhem Tekniska utskottet I Servicehuset i Sandhem finns bl.a. samlingslokal med bibliotek. Fastighetsenheten har inte några intäkter på detta. Nu finns det behov av fler lägenheter i Sandhem. Tekniska utskottet beslutar att fråga Mullsjö Bostäder AB om intresse finns att överta fastigheterna på Stråkenvägen 7 (servicehuset) för att bygga om till lägenheter och Stråkenvägen 3 (pensionärsbostäderna) Tekniska utskottet Fastighetsingenjör Peter Bååth har tagit fram uppgifter om fastigheternas bokförda värde. Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt chefen för fastighetsenheten, Peter Bååth, att skyndsamt ta fram nödvändiga underlag som behövs för en eventuell försäljning. Tekniska utskottet Vid dagens sammanträde rapporterar tekniskt sakkunnig Johan Laurila att tekniska verksamheten och Mullsjö Energi och Miljö AB gemensamt tar fram nödvändiga uppgifter och att målsättningen är att genomföra affären under innevarande år. Tekniska utskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

38 262 KS 214 forts. Tekniska utskottet Tekniskt sakkunnig redogör för en kostnadskalkyl avseende de båda aktuella fastigheterna i Sandhem som Mullsjö Bostäder erbjuds att överta från kommunen. Kalkylen utgår från ett försäljningspris på ca 10 mkr för de båda fastigheterna. Tekniska utskottet beslutar att ställa sig positiva till försäljning av de båda fastigheterna till Mullsjö Bostäder AB och att ett hyresavtal tecknas, i samband med försäljningen, avseende hyra av biblioteksdelen och för de lokaler som Träffpunkten förfogar över. Tekniska utskottet Tekniskt sakkunnig Johan Laurila har tagit fram kostnadskalkyler för de båda fastigheterna. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja fastigheterna på Stråkenvägen 7 (servicehuset) och Stråkenvägen 3 (pensionärsbostäderna) till Mullsjö Bostäder AB beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag. Tekniska utskottet Det konstateras vid dagens sammanträde att ett separat avtal ska tecknas för biblioteket enligt kostnadskalkylen.

39 263 KS 214 forts Tekniska utskottet beslutar således att fortsätta arbetet enligt kommunstyrelsens beslut om försäljning av fastigheterna till Mullsjö Bostäder AB. Tekniska utskottet Ärendet tas upp till behandling för att utskottets ska ta ställning till värdering av fastigheterna. Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt tekniska chefen att anlita extern hjälp för värdering av fastigheterna.. Tekniska utskottet Vid dagens sammanträde föreligger värdering av fastigheterna gjord av Värderingsinstitutet i Vätterbygden. Tekniska utskottet beslutar att överlämna värderingen av fastigheterna till Mullsjö Bostäder AB för synpunkter har således beslutat att tekniska chefen i samråd med Mullsjö Bostäder AB får i uppdrag att infordra anbud på alternativa uppvärmningssätt för Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem och

40 264 KS 214 forts att tekniska chefen får i uppdrag att till nästa sammanträde i kommunstyrelsen ta fram förslag till köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering gällande försäljning av Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem till Mullsjö Bostäder AB. Tekniska utskottet Tekniska chefen har upprättat förslag till köpekontrakt avseende de båda fastigheterna Mullsjö Vimla 1:12, Stråkenvägen 7 och del av fastigheten Mullsjö Vimla 1:56, Stråkenvägen 3. Tekniska utskottet beslutar att godkänna upprättade förslag till köpekontrakt avseende de båda fastigheterna Mullsjö Vimla 1:12, Stråkenvägen 7 och del av fastigheten Mullsjö Vimla 1:56, Stråkenvägen 3 och att överlämna dessa till kommunstyrelsen. Ordföranden Henrik Jansson (m) informerar om att en extern intressent har kontaktat kommunen och vill komma med ett anbud. Yrkanden Leif Andersson (mf) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar med beslut till nästa sammanträde i avvaktan av ett externt anbud. Mikael Johansson (v) yrkar med instämmande av Kent Oskarsson (s) och Lars Eriksson (kd) bifall till tekniska utskottets förslag. Kent Oskarsson (s) yrkar därutöver att fastigheterna ej ska säljas externt. Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller senare och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

41 265 KS 214 forts s förslag beslutar således föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade förslag till köpekontrakt avseende de båda fastigheterna Mullsjö Vimla 1:12, Stråkenvägen 7 och del av fastigheten Mullsjö Vimla 1:56, Stråkenvägen 3. Reservation Leif Andersson (mf), Anders Stein mf och Mikael Lundqvist (mf) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

42 266 Delges Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist KS 215 Ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående skolor Följande ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående skolor har inkommit till Skolinspektionen: 1. Baggium Utbildning AB; fristående gymnasieskola i Habo kommun. Dnr 2009/ Lärande i Östergötland AB; utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/ Wetterbygdens Gymnasium AB; utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/ Bergshyddan AB; fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/ Ljud & Bildskolan LBS AB; gymnasieskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/ Jensen education college AB; utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/ Pluskompetens Utbildning i Sverige AB; utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun. Dnr 2009/1191. Mullsjö kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Ev. yttranden skall vara Skolinspektionen tillhanda gällande ansökningarna nr 1 4 och gällande ansökningarna nr 5-7 Barn- och utbildningsutskottet

43 267 Barn- och utbildningsutskottet beslutar KS 215 forts. att överlämna ansökningarna till kommunstyrelsen utan eget förslag beslutar att återremittera ärendet för att få det mer belyst. Barn- och utbildningsutskottet Barn- och utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att upprätta förslag till yttrande, att förslagen till yttrande skall tas upp på barn- och utbildningsutskottets sammanträde i augusti Barn- och utbildningsutskottet Det Skolverket efterlyser i eventuella yttranden över ansökningar om att starta friskolor är en konsekvensanalys över hur en etablering av en friskola skulle påverka den egna kommunens verksamheter. Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist har till dagens sammanträde formulerat yttranden över ansökningarna nr 1 4 (bilagor). Barn- och utbildningsutskottet beslutar att godkänna de yttranden som Magnus Wetterqvist har formulerat, att fortsättningsvis skall Magnus Wetterqvist gå igenom de ansökningar som kommer in och göra en bedömning om den utbildning ansökningarna avser kommer att påverka Mullsjö kommun och om så är fallet, ta upp ansökan till barn- och utbildningsutskottet.

44 268 KS 215 forts beslutar att godkänna barn- och utbildningsutskottets beslut.

45 269 KF KS 216 Dnr 2009/1137 Statistik; ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skall socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Statistik per 30 juni 2009 redovisas (bilaga) Omvårdnadsutskottet beslutar att överlämna statistiken till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. beslutar att överlämna statistiken till kommunfullmäktige _

46 270 KF KS 217 Dnr 2009/1202 Statistik; ej verkställda beslut inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen Enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 h skall socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Statistiken per 30 juni 2009 visar det finns ETT gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Omvårdnadsutskottet beslutar att överlämna statistiken till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. beslutar att överlämna statistiken till kommunfullmäktige _

47 271 KS 218 Dnr 2008/1170 Delges Räddningschef Bengt Martinsson Stf. Räddningschef Peter Qvarnström Adm. Avd. Vidaredelegationsbestämmelser för Räddningstjänsten i Mullsjö kommun Räddningschef Bengt Martinsson lämnar i skrivelse, daterad , förslag till vidaredelegation för Räddningstjänsten i Mullsjö kommun. beslutar att godkänna räddningschefens förslag till vidaredelegation för Räddningstjänsten i Mullsjö kommun.

48 272 KS 219 Dnr 2009/1009 Delges David Hagel Personalavd. Adm. Avd. Avsägelser från uppdrag som ersättare i Kultur- och Fritidsutskottet David Hagel (mf) avsäger sig i skrivelse, daterad , sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsutskottet. beslutar att entlediga David Hagel från uppdraget som ersättare i Kultur- och Fritidsutskottet.

49 273 KS 220 Dnr 2009/1009 Delges Joachim Stenberg (mf) Personalavd. Adm. Avd. Avsägelse från kommunala förtroendeuppdrag Joachim Stenberg (mf) avsäger sig i skrivelse , sina uppdrag som ledamot i Omvårdnadsutskottet och som ledamot i Allmänna utskottet. Joachim Stenberg anmäler vidare att han inte längre är gruppledare för sitt parti. Vid dagens sammanträde avsäger sig Joachim Stenberg alla sina övriga uppdrag förutom uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa uppdrag är som ledamot i Beredning om biblioteksplan, ledamot i Budgetberedningen, ledamot i Handikapprådet, ersättare i Mullsjö Jaktvårdskrets, ersättare i Pensionärsrådet, ledamot i Samrådsgruppen Södra Vätterbygden och ersättare i Valberedningen. Av dessa uppdrag skall uppdraget som ledamot i beredningen om biblioteksplan och som ledamot valberedningen avgöras i kommunfullmäktige. beslutar att bevilja Joachim Stenberg entledigande från ovanstående uppdrag förutom uppdragen som ledamot i beredningen om biblioteksplan och som ledamot valberedningen eftersom dessa skall avgöras i kommunfullmäktige.

50 274 KS 221 Dnr 2009/1009 Delges Johnny Nilsen (mf) Personalavd. Adm. Avd. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsutskottet David Hagel (mf) har avsagt sig och entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsutskottet och en ny ersättare ska väljas. Joachim Stenberg (mf) föreslår att Johnny Nilsen (mf) väljs till ny ersättare. beslutar att välja Johnny Nilsen (mf) till ny ersättare i Kultur- och fritidsutskottet.

51 275 Delges Mikael Lundqvist (mf) Personalavd. Adm. Avd. KS 222 Dnr 2009/1009 Val av ny ledamot i allmänna utskottet Joachim Stenberg (mf) har avsagt sig och entledigats från sitt uppdrag som ledamot i allmänna utskottet och en ny ledamot ska väljas. Joachim Stenberg (mf) föreslår at Mikael Lundqvist (mf) väljs till ny ledamot. beslutar att välja Mikael Lundqvist (mf) till ny ledamot i allmänna utskottet.

52 276 Delges KS ledamöter och ersättare Adm. Avd. KS 223 Dnr 2008/1437 Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen i november Ordföranden Henrik Jansson (m) informerar om at han och vice ordföranden Kent Oskarsson (s) ska delta i en ordförandekonferens i regi av SKL på kommunstyrelsens planerade sammanträdesdag den 11 november och föreslår därför att sammanträdet tidigareläggs till den 10 november. beslutar att ändra sammanträdesdag för kommunstyrelsen från den 11 november 2009 till den 10 november 2009.

53 277 Delges Kommunchef Tage Dalteg KS KS 224 Dnr 2009/1350 Fråga om hyresavtal avseende lokal för Mullsjö Aktivitetscenter (MAC) Mikael Lundqvist (mf) tar up frågan om att en externlokal hyrs för verksamheten i Mullsjö Aktivitetscenter (MAC). Han påtalar att det är enhetschefen för IFO som har tecknat dessa avtal och undrar vilka befogenheter enhetscheferna har i dessa frågor då ett hyresavtal kan påverka kommunens ekonomi under lång tid utan att förtroendevalda haft tillfälle att ta ställning till avtalet. beslutar att uppdra åt kommunchef Tage Dalteg att, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen, redovisa enhetschefernas befogenheter att teckna hyresavtal.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer