Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sida (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef Ayse Mertoglu, sekreterare Elin Höghielm, ekonomichef 190, 191 och 194, 195 Lena Furen, Barn- och utbildningschef 192, 193 Utses att justera Timo Granetin Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Ayse Mertoglu Ordförande... Jörgen Larsson Justerande... Timo Granetin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Au 190 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunstyrelsen s beslut Förslag till kommunstyrelsen Informationen läggs till handlingarna tar del av ekonomirapport för perioden januari-juli 2014 för kommunstyrelsen. Efter sju månader redovisas en total positiv budgetavvikelse på 573 tkr. Den samlade årsprognosen för kommunstyrelsen innebär i dagsläget ett överskott på 142 tkr jämfört med budget. Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunstyrelsen

3 Au 191 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunen s beslut Förslag till kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. ger en fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. beslutar att i övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januarijuli 2014 visar totalt att en positiv budgetavvikelse på tkr föreligger för perioden. Nämnderna redovisar totalt efter sju månader en negativ budgetavvikelse på tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 0,91 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tjänsteutlåtande,

4 Au 192 Dnr 210/ Utvecklingsarbete inom sociala investeringar s beslut tackar för informationen och önskar en återrapportering från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningschef, Lena Furen, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om sociala investeringar. Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att tillfråga socialförvaltningen om ett gemensamt utvecklingsarbete inom sociala investeringar samt att utvecklingsarbetet ska bygga på kompetenserna socialkompetens/beteendevetare och speciallärare för att kunna stödja pedagoger samt elever och deras familjer. Förvaltningarna har utarbetat en projektplan för ansökan ur sociala investeringsfonden. Utvecklingsarbetet skall bygga på ett helhetstänkande (individ, familj, förskola/skola och fritid) med fokus på psykosocialt arbete inom främst åldersgrupperna 3 11 år enligt trappan i förväntad utveckling i Sveriges kommuner och Landstings folder Vänta inte. Detta innebär att stödja enskilt barn och eller barngrupp i den psykosociala utvecklingen. Den förväntade effekten av projektet är att skapa ett antal verkningsfulla verktyg/arbetsmodeller på individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå för att kartlägga, definiera och analysera orsaken till beteendeproblematik samt skapa en kunskapsbank av åtgärder/insatser som skapar en hälsofrämjandemiljö med möjlighet till hög måluppfyllelse. Insatserna skall vara evidensbaserade och/eller bygga på verksamhetsförlagd erfarenhet. Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut, Barn- och utbildningsnämnden Projektbeskrivning/Plan Expediering Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

5 Au 193 Dnr 211/ Minskning av gruppstorlek på Vingåkers kommuns förskolor s beslut Arbetsutskott beslutar att barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapporten ska redovisa en kostnadskalkyl för hur detta påverkar 2014 års resultat. Arbetsutskott beslutar att barn- och utbildningsnämnden i samband med budgetberedningen ska redovisa kostnaden för år 2015 och framåt och att eventuellt beslut kring detta hanteras i samband med beslut om budget för Barn- och utbildningsförvaltningschef, Lena Furen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om minskning av gruppstorleken på Vingåkers kommuns förskolor. Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att i samarbete med Vingåkers Kommunfastigheter AB, ansvariga rektorer och förskolechef utreda förutsättningarna för att utöka med två förskoleavdelningar på Hansjö/Vidåkersområdet. Förvaltningen fick även i uppdrag att komma in med förslag hur och var utökning med ytterligare två förskoleavdelningar kan göras i Vingåkers kommun. Orsak till dessa beslut är att under våren 2014 visade barnunderlaget på förskolorna på ett trendbrott med att kommunen har fler barn i behov av förskoleplats än tidigare samt att de förtroendevalda successivt vill sänka barnantalet i kommunens förskolor. En rekommenderad inriktning är att verksamheter bör samlokaliseras för att möjliggöra flexibilitet vid förändrade behov av verksamheter kopplade till olika åldersgruppers storlek och behov. I centralorten bör samarbete mellan flera förskoleavdelningar på samma förskola eftersträvas för att underlätta organisation och därmed förbättra effektivitet och kvalitet. Minst fyra avdelningar per förskola uppfattas som lämpligt, där barnunderlaget är tillräckligt. Enligt skollagen 8 kap 8 ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation (skollagen 2 kap 10 ) och bedömer enskilda barngruppers storlek utifrån lärmiljöernas utformning och barngruppernas behov. forts.

6 forts. Au 193 Förvaltningens tolkning av detta är att förskolechefen beslutar inom ramen för styrdokument och tilldelad budget. Åtgärder därutöver behandlas av nämnden i samråd med verksamheten. Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut, Barn- och utbildningsnämnden Expediering Barn- och utbildningsnämnden

7 Au 194 Dnr 134/ Ansökan om bidrag, lån eller borgen Vingåkers Volleybollklubb s beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Vingåker kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Volleybollklubb, organisationsnummer , för upptagande av lån med högst kronor. Lånet ska amorteras. Vingåkers Volleybollklubb har i nuläget en hårt ansträngd ekonomisk situation och har med anledning av detta begärt ekonomiskt stöd från kommunen. Föreningen har saknat både ordförande och kassör en period, vilket gjort att den ekonomiska uppföljningen brustit. På årsmötet har ny ordförande valts. Kommunens ekonomichef har tagit del av föreningens årsredovisning, revisionsberättelse, budget och likviditetsprognos. Enligt kommunens finanspolicy ska ett eventuellt beslut om kommunal borgen till extern låntagare alltid föregås av kreditprövning. Kreditprövningen av VVK visade att föreningen inte har några betalningsanmärkningar. Föreningen skriver att en ekonomi i balans är fokus och den budget som är presenterad för säsongen 2014/2015 innebär att ett litet positivt resultat förväntas. Budgeten innehåller också en kostnad för årlig amortering på 30 tkr avseende det lån på 150 tkr som föreningen begärt kommunal borgen för. Tjänsteutlåtande, Ansökan om ekonomiskt stöd till Vingåkers Volleybollklubb,

8 Au 195 Dnr 213/ Vingåker Vatten och Avfall AB begäran att lämna kommunens koncernkonto s beslut Förslag till kommunstyrelsen beslutar att Vingåker Vatten och Avfall AB från och med upphandling av finansiella tjänster 2015 inte ska ingå i kommunens koncernkontosystem. Vingåkers kommun inklusive bolag har sedan ett antal år ett gemensamt koncernkontosystem. Inför den upphandling av finansiella tjänster som kommunen påbörjat under sensommaren har en skrivelse inkommit från Vingåker Vatten och Avfall AB (VVAAB) med begäran om att få stå utanför Vingåkers koncernkontosystem fr.o.m då nytt avtal ska tecknas. VVAABs administration sker via Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) som också sköter driften för motsvarande bolag i Flen och Katrineholm. För att effektivisera administrationen och samordningen inom SVAAB är det önskvärt att bolaget kan hålla sig till en leverantör av banktjänster. Om ägarbolagen nyttjar tjänster från olika banker fördyras administrations- och hanteringskostnaden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Vingåker Vatten och Avfall AB fr.o.m. upphandling av finansiella tjänster inklusive koncernkonto för 2015 inte ska ingå i kommunens koncernkontosystem. Tjänsteutlåtande, Sörmlands vatten, Finansiella banktjänster,

9 Au 196 Dnr 114/ Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun s beslut Förslag till kommunstyrelsen uppmanar de lokala byföreningarna att ansöka om förändring av postadresser för Baggetorp, Marmorbyn och Läppe till kommunens samhällsbyggnadsenhet senast den Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att ansöka om ändring av postadresser för Baggetorp, Marmorbyn och Läppe. Uppdraget har vidaredelegerats till samhällsbyggnadsenheten för vidare utredning, om det finns möjligheter att utföra åtgärden och vad det innebär för kommunen i form av kostnader och arbetsåtagande. Vid en närmare undersökning visar det sig att de åtaganden som behöver göras åligger de lokala byföreningarna att utföra, kommunen har inget med åtgärden att göra mer än att när en begäran om ändring av postadresser inkommer till kommunen, skriva en ansökan till Posten om ändring. Denna ansökan ska vara kommunen tillhanda i så god tid att ett beslut kan fattas i kommunfullmäktige, så att ansökan från kommunen kan vara Posten tillhanda senast 1 mars För att de i sin tur kan ta beslut i juni samma år. Om det fattas ett positivt beslut kan ändringen vara genomförd tidigast 1 mars Tjänsteutlåtande, Bilaga 1 - Postnummersystemet i Sverige

10 Au 197 Information från förvaltningen s beslut Informationen läggs till handlingarna. tar del av aktuell information från förvaltningen.

11 Au 198 Dnr 93/ Remiss Översyn av Mälardalsrådets utskott s beslut Förslag till kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och överlämnar det till Mälardalsrådet. Mälardalsrådet har kommit in med en remiss rörande översyn av dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. Mälardalsrådet har arbetat fram fyra olika omorganisationsmodeller. Kommunledningsförvaltningen har handlagt ärendet och förespråkar alternativ 2, där ett antal forum hålls per år. Detta alternativ gör att man inte är låst till ett speciellt område och det ger även större möjligheter för ökad närvaro. Tjänsteutlåtande, Remiss angående översyn av Mälardalsrådets utskott,

12 Au 199 Dnr 202/ Avsiktförklaring att medverka i EU-projektet LIFE s beslut Förslag till kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaring att medverka som part i EU-projektet LIFE Integrerade projekt för bättre vatten i Nyköpingsåarnas vattenavrinningsområde. uppdrar organisationen att ta fram underlag till ansökan som samordnas av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har beviljats bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att göra en ansökan om EU-stöd för ett så kallat LIFE Integrerat projekt. Projektets syfte är att genom samordnade åtgärder i Nyköpingsåarnas avrinningsområde, förbättra vattenkvaliteten i avrinningsområdet och den mycket övergödda Stadsfjärden i Östersjön. Projektet kommer innebära möjlig finansiering av tunga kommunala åtgärder kopplat till VA och vattenmiljö, samordning samt kunskapsuppbyggnad inom vattenområdet. Vingåkers kommun föreslås därför uttala sin avsikt att medverka i projektet och uppdra den interna organisationen att ta fram det underlag som behövs för ansökan. Åtgärdslista Presentation EU-projektet LIFE

13 Au 200 Dnr 194/ Ansökan om borgen från Vingåker Vatten och Avfall AB s beslut beslutar att ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med kronor för omsättning av lån. Aktuell lånesumma ryms inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåker Vatten och Avfall AB. beslutar att ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med kronor för omsättning av lån. Aktuell lånesumma ryms inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåker Vatten och Avfall AB. Vingåker Vatten och Avfall AB kommer in med ansökan om borgen för två lån som löper ut under hösten. Första lånet på kronor löper ut den 17 oktober 2014 med Kommuninvest i Sverige AB som utlånare. Andra lånet på kronor löper ut den 15 december 2014 med Kommuninvest i Sverige AB som utlånare. Vingåkers kommun är ensam ägare till bolaget Vingåker Vatten och Avfall AB. Aktuella lån finns inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåker Vatten och Avfall AB. Borgensansökan Vingåker Vatten och Avfall AB, Expediering Vingåker Vatten och Avfall AB

14 Au 201 Dnr 204/ Ansökan om kommunal borgen Vingåker Kommunfastigheter AB s beslut beslutar att ingå borgen för Vingåker Kommunfastigheter AB med högst kronor för omsättning av lån. Aktuell lånesumma ryms inom ramen för komunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Vingåker Kommunfastigheter AB hemställer om kommunal borgen för omsättning av lån. Lånenummer med ursprungligt reversbelopp på kronor, men med nuvarande skuld på kronor. Aktuellt lån ryms inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Borgenansökan Vingåkers Kommunfastigheter AB, Expediering Vingåkers Kommunfastigheter AB

15 Au 202 Dnr 201/ Reviderat förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland s beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, dnr RAR14-17 daterat Samordningsförbundet RAR i Sörmlands förbundsordning har i stort sett varit oförändrad sedan starten Omvärlden har förändrats, liksom förbundets inriktning, vilket medför att förbundsordningen behöver ses över och ändras. Nationella Rådet för finansiell samordning har utformat en informationsskrift "Kompletterande stöd vid utarbetande av förbundsordningar: vilket beaktats i bifogat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Förändringar är gjorda i paragraf 7-10 samt 13, 15 och 20. Paragraf 23 har tagits bort. Dessutom har ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Samordningsförbundet hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarade fastställer reviderad förbundsordning, dnr RAR14-17 daterad Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Förbundsordning för samordningsförbund,

16 Au 203 Dnr 212/ Återkoppling om att göra Vidåkersskolan till ett kulturcentrum s beslut lägger informationen till handlingarna. uppdrar barn-och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden att ge en rapport till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade , 13: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, vad gäller att satsa på en utvidgad kulturverksamhet på Vidåkersskolan, dock inte flytt av biblioteket, utifrån givna remissvar från barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att i samråd verka för att Vidåkersskolan blir ett utvidgat kulturcentrum. En första återrapportering sker till kommunstyrelsen , i detta ska det ingå förslag till åtgärdsplan med tillhörande kostnadsberäkningar. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en återrapportering kring möjligheter att göra Vidåkersskolan till ett kulturcentrum. Ärendet kommer att hanteras av barn- och utbildningsnämnden och av kultur- och fritidsnämnden Förvaltningarna anser att ett Kulturcentrum vid Vidåker har många fördelar. Lokaler finns som går att anpassa till flera typer av arrangemang. För att samordningsmöjligheterna för kulturlokaler ska bli optimala bör förvaltningarna för barn- och utbildning samt kultur- och fritid vara representerade i den projekteringsgrupp som planerar ombyggnation av hela Vidåkersskolan. Skolbiblioteket är en viktig resurs i ett kulturcentrum och detta måste på sikt tillföras mer resurser både vad gäller lokaler och personal. Skolbibliotekets framtida organisation och möjlighet till utvidgning bör också utredas. För att kunna genomföra olika former av kulturarrangemang i aulan bör huvuddelen av de tekniska investeringar som angivits i en separat utredning genomföras. Kommunfastigheter håller för närvarande på att göra en kostnadsberäkning på den delen av aulans moderninsering. Det måste även finnas en tekniskt ansvarig för skötsel av aulans ljud och ljus med mera samt tydliga rutiner för användandet av lokalen. forts.

17 forts Au 203 Kulturskolan och fritidgården bör flyttas till Vidåkersskolans C-hus. Genom ökade anslag till Kulturskolan ges möjlighet till kulturaktiviteter på helger och kvällar. Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut, Barn- och utbildningsnämnden Expediering Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

18 Au 204 Dnr 83/ Nya regler för partistöd s beslut Förlag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till nya regler för kommunalt partistöd som sitt eget och fastställer det. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den l februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Regler för kommunalt partistöd i Vingåkers kommun,

19 Au 205 Delgivningar Dnr:294/2014 Dnr 203/ Dnr 067/ Dnr 178/ beslut Förslag till kommunstyrelsen Delgivningarna läggs till handlingarna. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Resandestatistik för bussresor under perioden januari-juli 2014 Protokoll från Samordningsförbundet RAR Sörmland Sveriges kommuner och landsting med cirkulär 14:32 om budgetförutsättningar för åren Hela Sverige ska leva, ett landsbygdspolitik program Protokollsutdrag 112 dnr: 50/2014 kommunstyrelsen i Flens kommun , Godkännande av resurstillskott till Sörmlands kollektivtrafik Protokollsutdrag, 113 dnr: 76/2014 kommunstyrelsen i Flens kommun , Framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamhet.

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150615 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl 11.00 16.00 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer