Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt"

Transkript

1 Version Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering... 5 Försäkrings- och ansvarsfrågor vid Idrottslyftsverksamhet... 5 Genomförande och rapportering av föreningsprojekt... 6 Idrottslyftets symbol... 6 Idrottslyftsapplikationen... 6 Informationsmaterial... 6 Inköp av material... 7 Kartläggning, analys och utvecklingsplan... 7 Kompetensutvecklingsinsatser Kontroller som ska genomföras innan medel beviljas... 7 Kontroller som bör genomföras innan medel beviljas... 8 Nybildade föreningar... 8 Redogörelse inför Skolsamverkan... 9 Stödorganisationernas roll... 9 Utbetalning av medel Återbetalning av medel Återfakturering av föreningsstödet Öppenhet om beslut Bilaga 1 a SF Redogörelse inför Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilaga 1 b Distrikt Redogörelse inför Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 Inledning Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade i augusti 2014 att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för Idrottslyftet. Arbetet med att forma dessa har därefter pågått under hösten 2014 och våren I juni 2015 fattade RS beslut om den nya utformningen, vilket innebär att allt arbete som genomförs i Idrottslyftet från 1 januari 2016 ska utgå från det antagna riktlinjedokumentet. För att underlätta arbetet med att prioritera vilka ansökningar som ska beviljas och hur förbundet ska använda sitt utvecklingsstöd vill RF påminna er om att hela tiden ha Idrottslyftets syfte och mål i blickfånget: Syfte Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Mål Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen. Detta dokument, Idrottslyftets ABC har tagits fram för att förtydliga vissa områden i riktlinjedokumentet samt för att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska ingå i förbundens praktiska hantering. När begreppet förbund används i texten avses såväl SF, DF som SISUdistrikt. Idrottslyftets ABC är ett levande dokument som kommer att utvecklas och förändras över tid. Idrottslyftets ABC är tänkt att fungera som ett uppslagsverk, där du via innehållsförteckningen söker dig fram till vad du behöver läsa här och nu. Första gången ni håller dokumentet i er hand rekommenderar vi en genomläsning från start till mål, för att ni ska få en bättre uppfattning om vad dokumentet innehåller. Förutom riktlinjedokumentet och Idrottslyftets ABC är det också viktigt att ta del av de detaljerade riktlinjer som gäller för anläggningsområdet. För att alla förbund ska bli än mer insatta i det nya upplägget arrangeras ett antal träffar under hösten Det sker enligt följande: Specialidrottsförbund För att ge grundläggande information och besvara de frågor som uppstått sedan beslutet förmedlades erbjuder RF möjlighet för SF att delta vid något av följande tillfällen: Tisdag 8 september kl (Videokonferens) Onsdag 9 september kl (Lokal Rosen, Idrottens Hus, Stockholm) Måndag 14 september kl (Lokal Rosen, Idrottens Hus, Stockholm) 3

4 Distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt Det av RS antagna riktlinjedokumentet innebär att DF och SISU-distrikt får ett nytt uppdrag i Idrottslyftet. För att mer ingående diskutera vad det innebär genomförs regionvisa träffar enligt följande: Tisdag 6 oktober Region Norr Preliminärt i Gävle Torsdag 8 oktober Region Öst Västerås Fredag 16 oktober Region Väst Karlstad Torsdag 22 oktober Region Syd Växjö Samtliga förbund Gemensam träff om det arbete med kartläggning, analys och utvecklingsplan som ska genomföras under Under träffen kommer även det kommande kompetensutvecklingsprogrammet att presenteras. Tisdag 10 november kl , Scandic Foresta Lidingö Anmälan via följande länk senast torsdagen den 1 oktober: Ansvar och avgränsningar Genom Idrottslyftet har den svenska idrottsrörelsen fått stor möjlighet att utveckla sin barnoch ungdomsverksamhet, men det innebär samtidigt ett stort ansvar att förvalta pengarna på bästa sätt. Riksidrottsförbundet har det övergripande ansvaret för satsningen och har därmed också mandat att avgöra vad som är rätt och fel hantering av medel. Inför Idrottslyftet 2016 kommer samtliga förbund att kortfattat få beskriva hur de har för avsikt att använda tilldelade resurser. Under 2016 ska samtliga SF göra en kartläggning och analys av sin verksamhet, som ska mynna ut i en utvecklingsplan. Denna plan ska godkännas av RF och kommer därefter att ligga till grund för på vilket sätt respektive SF använder tilldelade medel under perioden Distrikten gör under 2016 en SWOT-analys av idrotten för barn och unga i distriktet. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen Ovanstående innebär att medelsanvändningen och vad som är OK att satsa på kan variera från förbund till förbund. Under resans gång kan RF också komma att identifiera vissa insatser, som oavsett förbund inte ska bekostas av Idrottslyftsmedel. Om så sker uppdateras detta dokument med motsvarande information, som också skickas ut separat till förbundens angivna kontaktpersoner. 4

5 Arkivering Idrottslyftet och föregångaren Handslaget är en historisk satsning på svensk idrott och det är därför viktigt att handlingar sparas, så att vi även i framtiden kan få information om vilken verksamhet som beviljats resurser. RF:s arkivarie rekommenderar att följande handlingar arkiveras och sparas för framtiden: Beslut om utbetalningar av medel Rapporter/utvärderingar från föreningar som erhållit medel Rapporter/utvärderingar gjorda av DF/SF/SISU-d (finns hos RF) Statistik över tilldelningen av medel (finns hos RF) Vidare rekommenderar RF:s arkivarie att följande handlingar sparas i enlighet med bokföringslagen för att sedan kastas. Det innebär att handlingar som inkommit under 2010 eller tidigare ska sparas i 10 år. Handlingar från 2011 och framåt sparas i sju år. Ansökningar om medel Ekonomiska redovisningar från föreningar som erhållit medel Förbunden avgör själva om dokumentationen sparas på papper eller elektroniskt. Om elektronisk lagring tillämpas är det viktigt att ha back-up, så att informationen inte försvinner vid t ex en hårddiskkrasch. För handlingar som finns i Idrottslyftsapplikationen ansvarar RF för att ovanstående säkerställs. Försäkrings- och ansvarsfrågor vid Idrottslyftsverksamhet Den verksamhet som finansieras med Idrottslyftsmedel är inte unik på något sätt när det gäller försäkringsvillkor, utan betraktas som vilken föreningsverksamhet som helst. Även om skolsamverkan inte längre är ett prioriterat område i Idrottslyftet är det rimligt att anta att flera förbund/föreningar fortsatt kommer att satsa på detta för att utveckla sin verksamhet. Det kan därför vara bra att känna till att huvudregeln vid skolsamverkan är att skolan har ansvaret när aktiviteten sker inom ramen för skoldagen. Det är dock viktigt att varje förening/förbund förvissar sig om att skolan har ett fullgott försäkringsskydd och inte tar det för givet. När aktiviteten sker utanför skoltid är det den aktör som utifrån sett bedöms vara mest ansvarig för aktiviteten som också bär ansvaret. Det handlar framförallt om att utreda vem det är som står för kostnaderna för aktiviteten. Om t ex ett antal barn och ungdomar ska bussas från ett ställe till ett annat och föreningen betalar transporten och bistår med ledare, så är det föreningen som har ansvaret. Det innebär dock inte att föreningen per automatik är skadeståndsskyldig om det till exempel sker en bussolycka. Utan som i alla andra situationer i samhället bär individen ett ansvar och föreningen blir endast skadeståndsskyldig om den kan anses ha varit vållande till olyckan. Ett gott råd till samtliga föreningar är att försäkra sig om att de barn och ungdomar som blir skjutsade eller deltar i annan verksamhet har någon form av försäkring via antingen skolan, hemmet eller föreningen. Om inte annat för att visa omsorg och omtanke om utövarna. Mer information om vad föreningarna bör tänka på ur försäkringssynpunkt finns på hemsidan Svensk Idrott. 5

6 Genomförande och rapportering av föreningsprojekt De föreningssatsningar som förbundet beviljar 2016 ska vara genomförda och slutrapporterade till förbundet senast den 15 februari 2017, detta för att förbundet i sin tur ska rapportera till RF senast den 15 mars. För att föreningarna ska hinna både genomföra och slutredovisa verksamhet är det viktigt att samtliga förbund funderar på när under 2016 det är lämpligt att ha sitt sista ansökningsdatum. Dokumentet kommer senare att uppdateras med riktlinjer avseende perioden Idrottslyftets symbol Idrottslyftets symbol (logga) finns fortsatt kvar och bör synliggöras när verksamhet som finansieras med hjälp av Idrottslyftsmedel genomförs. Den kan med fördel användas tillsammans med föreningsmärket och/eller förbundslogotypen. Det förekommer att de aktiviteter som finansieras med Idrottslyftsmedel även får stöd från andra håll, t ex sponsorer. De vill också bli synliggjorda och RF har därför fått frågor om det är OK att exponera Idrottslyftets symbol tillsammans med företagsloggor. Svaret är ja, så länge det inte handlar om företag som förknippas med alkohol, tobak, pornografi, främjande av utländska spelbolag eller annan uppenbart olämplig verksamhet. Idrottslyftsapplikationen Samtliga förbund måste använda Idrottslyftsapplikationen för att hantera föreningarnas ansökningar/återrapporter och utbetalningar. Har ni tekniska problem med applikationen vänder ni er till RF:s helpdesk för att få hjälp, detsamma gäller för era föreningar. Ni kontaktar helpdesk genom att fylla i ett särskilt förbundsformulär. Föreningarna använder istället ett föreningsformulär. Måndag - torsdag kl är det också möjligt för föreningar att få hjälp via telefon, Förbund kan få hjälp via telefon samtliga vardagar kl genom att ringa Utvecklingsönskemål och idéer gällande Idrottslyftsapplikationen skickar ni till som har samordningsansvaret för Idrottslyftsapplikationen. För att få tillgång till förbundsmanualen kontaktar ni Sophia Björklund. Föreningsmanualen hittar ni på hemsidan för IdrottOnline. Informationsmaterial Hemsidan Svensk Idrott kommer att uppdateras med aktuell information om Idrottslyftet 2016 och framåt. RF ska också se över om ytterligare informations- och marknadsföringsmaterial behöver tas fram, t ex broschyrer, filmer och mallar av olika slag. Hör gärna av er till Idrottslyftets koordinator om ni har några särskilda önskemål kring detta. Att förbundet har tydlig information på sin hemsida om hur arbetet med Idrottslyftet ser ut och vilka villkor som gäller hos er är viktigt. Länka därutöver gärna till RF:s generella information om Idrottslyftet. 6

7 Några riktlinjer kring hur respektive förbund ska profilera/marknadsföra Idrottslyftet finns inte. Har ditt förbund för avsikt att ta fram material kring Idrottslyftet får ni gärna först göra en avstämning med Idrottslyftets koordinator. Detta för att bland annat säkerställa att eventuella generella beskrivningar om Idrottslyftet är korrekta. Inköp av material Många föreningar beviljas medel för inköp av material. I dessa fall ska det regleras hur länge materialet förväntas vara i användbart skick (avskrivningstid) och vad som gäller om föreningen lägger ner sin verksamhet. När det gäller avskrivningstiden ska det i beviljandet skrivas in att om avyttring sker innan avskrivningstidens utgång ska föreningen återbetala beviljade medel i relation till antal kvarstående år. När det gäller vad som ska hända om föreningen lägger ner sin barn- och ungdomsverksamhet innan avskrivningstidens utgång är ett förslag att det material som köpts in för Idrottslyftsmedel ska tillfalla aktuellt förbund för spridning till andra föreningar. Tänk på att detta villkor också ska skrivas in i beviljandet. Kartläggning, analys och utvecklingsplan Under 2016 ska SF kartlägga och analysera sin verksamhet för barn och unga. Arbetet ska mynna ut i en utvecklingsplan för perioden , som också ligger till grund för hur Idrottslyftets medel används. Hur arbetet med kartläggning och analys ska genomföras och hur utvecklingsplanen ska utformas kommer att beskrivas på en gemensam träff för samtliga förbund den 10 november och presenteras därefter också i detta dokument. Under träffen belyser vi också hur distriktens arbete med att göra en SWOT-analys ska gå till. Förbunden ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september Kompetensutvecklingsinsatser Under Idrottslyftet 2016 och framåt kommer såväl SF som distrikt att få delta i ett kompetensutvecklingsprogram kring barn- och ungdomsidrott. Omfattningen av programmet och krav på deltagande kommer att variera beroende av förbundets storlek. Mer information om programmets innehåll och de differentierade kraven kommer att presenteras senast den 1 november och därefter gås igenom på en gemensam träff för alla förbund den 10 november. Kontroller som ska genomföras innan medel beviljas Innan medel beviljas ska förbundet säkerställa att föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, genom att kontrollera att föreningen ansöker om LOK-stöd. (Handlar satsningen om att starta upp barn- och ungdomsverksamhet ska föreningen vid ett eventuellt beviljande göras uppmärksam på möjligheten att ansöka om LOK-stöd.) Visar det sig vid kontroll av LOK-stödet att föreningen har fått avslag på sin ansökan, ska inte heller Idrottslyftsmedel beviljas. För att underlätta förbundens kontroll av LOK-stödet framgår om föreningen sökt LOK-stöd eller inte i Idrottslyftsapplikationens ansökningsformulär. Tänk på att den information som 7

8 visas hämtas i samband med att föreningen gör sin ansökan, vilket innebär att förändringar kan ha skett när det är dags för förbundet att fatta beslut. För aktuell status kan ni alltid kontakta LOK-stödsgruppen. Tänk på att alla föreningar måste ha registrerat organisationsnummer och ett föreningstecknat plus- eller bankgiro i IdrottOnline för att medel ska kunna beviljas. För att registrera aktuella uppgifter skickar föreningen ett meddelande till (Det är också viktigt att föreningarna meddelar om konton avslutas, så att RF kan plocka bort dessa ur systemet. På så sätt undviker vi att medel skickas fel och blir avvisade.) Kontroller som bör genomföras innan medel beviljas Innan medel beviljas bör förbundet ta reda på att ersättning för samma kostnad inte beviljats från annat håll. För satsningen som helhet är det OK att erhålla medel från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma. För att få reda på om föreningen förväntas få eller har fått medel från andra parter ställs en fråga om det i Idrottslyftsapplikationens ansökningsformulär. Via Idrottslyftsapplikationen har förbundet också möjlighet att se om föreningen sänt in ansökningar till andra förbund. (LOK-stöd får dock sökas även för aktiviteter som finansieras till 100 % med andra bidrag, under förutsättning att aktiviteten uppfyller LOK-stödsreglerna) Det kan ibland också finnas anledning att kontrollera föreningarnas ekonomiska stabilitet, framförallt om det är aktuellt att bevilja större belopp. En bild av föreningens ekonomiska stabilitet kan bl a fås genom att studera balansräkningen i föreningens årsredovisning. Vid tveksamheter bör ansökan avslås eller medel utbetalas undan för undan i anslutning till genomförd verksamhet. Nybildade föreningar Föreningar som precis bildats och blivit medlemmar i ett eller flera SF har tillgång till Idrottslyftsapplikationen under förutsättning att de öppnat sin hemsida i IdrottOnline och kan därmed ansöka om Idrottslyftsmedel. Restriktivitet bör dock råda vid beviljande av medel. Innan större belopp beviljas bör det finnas en viss stabilitet i föreningen. Det kan därför vara lämpligt att låta föreningen genomföra ett verksamhetsår innan medel beviljas. På så sätt har man möjlighet att få en bild av föreningens inriktning och utvecklingspotential. Många förbund tillämpar olika former av stöd för nybildade föreningar. Dessa bidrag uppgår i regel till mindre belopp och kan vara den stimulans som är nödvändig för att föreningen ska få fart på barn- och ungdomsverksamheten i inledningsskedet och kan således beviljas direkt. Redogörelse inför 2016 För att RF ska få en bild av hur SF och distrikt har för avsikt att nyttja sina medel under 2016 ska en redogörelse lämnas in senast den 25 oktober Redogörelsen ska lämnas in via ett särskilt svarsformulär, som RF skickar ut i mitten av september. De uppgifter vi kommer att efterfråga återfinns även sist i detta dokument (se bilaga 1 a och b), vilket innebär att ni redan nu kan påbörja ert planeringsarbete. 8

9 Skolsamverkan Skolsamverkan är inte längre ett prioriterat område i Idrottslyftet, men är förmodligen ändå ett tillvägagångssätt som kommer att användas av många förbund/föreningar för att utveckla verksamheten. Om stöd för skolsamverkan beviljas är det viktigt att följande är uppfyllt: Verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning Verksamheten ersätter inte ämnet idrott och hälsa Verksamheten genomförs främst i skolans närområde Verksamheten erbjuds primärt samtliga elever i vald klass/skola. I begränsad omfattning kan insatser göras för särskilda målgrupper (dock ej idrottsprofil). Fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut. När det gäller hur aktiviteter på elevens val och friluftsdagar ska bedömas uppstår ofta funderingar Är det skolans ansvar att bekosta dessa aktiviteter eller är det möjligt att finansiera verksamheten med Idrottslyftsmedel? Om ni ser att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas och bidrar till att Idrottslyftets mål uppnås är det OK att bevilja medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader. När det gäller elevens val bekostas aktiviteter av introduceringskaraktär, som genomförs vid enstaka tillfällen eller under en kortare period. (Om flera föreningar önskar göra detta innebär det att en längre period kan fyllas med Idrottslyftsaktiviteter, men varje enskild förening kan endast göra insatser under kortare tid). När det gäller skolsamverkan och möjligheten att ansöka om LOK-stöd är aktiviteter på lektionstid inte berättigade LOK-stöd, däremot kan det finnas möjlighet att få stöd på övrig tid (håltimmar och raster etc). För att stöd ska erhållas måste aktiviteten ha tillkommit på föreningens initiativ och den ska genomföras för att föreningen vill utveckla sin egen verksamhet (rekrytering). Därutöver måste verksamheten såklart uppfylla övriga villkor i LOK-stödsreglerna, t ex 60-minutersprincipen. Eftersom att det finns flera parametrar som måste vara uppfyllda för att föreningen ska vara berättigad till LOK-stöd bör förbunden kommunicera möjligheten med viss försiktighet, så att föreningen inte uppfattar att de blir lovad stöd. Mer information om LOK-stödet finns på Svensk Idrotts hemsida. Stödorganisationernas roll I Idrottslyftet ska RF och SISU Idrottsutbildarna med sina respektive distrikt fokusera på att stötta SF:s och föreningarnas arbete baserat på identifierade behov. Hur detta ska ske framgår i viss utsträckning i det av RS antagna riktlinjedokumentet, men ytterligare förtydliganden behövs. För att komma fram till hur detta arbete ska fungera i praktiken kommer RF bland annat att ta sin utgångspunkt i de frågor som ställs och de diskussioner som förs på höstens träffar samt de önskemål/behov som framkommit under årets SF-dialoger. En uppdaterad version av Idrottslyftets ABC med mer information om arbetsgången kommer att skickas ut under sista kvartalet

10 En skillnad jämfört med tidigare är att det utöver anläggningsstödet endast kommer att finnas en gemensam sökväg till DF och SISU-distriktet, vilket vi hoppas ska underlätta för föreningarna. Utbetalning av medel De utbetalningar som ett förbund registrerar i Idrottslyftsapplikationen under en vecka (måndag söndag) utbetalas av RF till föreningen tisdagen veckan därpå. Var noga med att kontrollera att de utbetalningar ni verkställer i applikationen är korrekta innan ni slutgiltigt godkänner dem. Utbetalningarna läses därefter automatiskt upp i en utbetalningsfil och där ska RF ur säkerhetssynpunkt inte göra några justeringar. Det betyder att medel som mot förmodan felaktigt betalas ut måste krävas tillbaka och återbetalas av föreningen, läs mer i avsnittet Återbetalning av medel nedan. Om en satsning beviljas kr eller mer ska ett separat meddelande med kort information om satsningen skickas till Idrottslyftets koordinator. Detta görs i samband med att förbundet skapar utbetalningen i Idrottslyftsapplikationen. Rutinen är viktig för att säkerställa att stora belopp inte av misstag betalas ut till föreningarna. OBS! Denna rutin gäller inte för DF:s arbete med området Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer, som hanteras i annan ordning. RF ser gärna att flera föreningar tillsammans genomför aktiviteter/satsningar. Där det är möjligt önskar vi att respektive förening ansöker om sin del i satsningen, vilket också innebär att utbetalningen kommer att styras till respektive förening. Detta är ett krav i de fall där ni i förväg vet att flera föreningar kommer att ta emot medel. Det betyder att en ansvarig förening inte kan ta emot alla medel och därefter slussa dem vidare till övriga medverkande föreningar. Detta är nödvändigt för att RF ska få in bättre statistik och kunna göra en korrekt uppföljning. Det säkerställer också att eventuella oegentligheter i en förening inte ekonomiskt påverkar övriga. Utbetalningar för samtliga satsningar måste vara skapade i Idrottslyftsapplikationen senast den 31 december aktuellt år. De medel som därefter återstår går tillbaka till RF. OBS! För DF:s arbete med området Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer gäller att beslut ska vara fattade senast den 31 december. Första delbidraget ska därefter rekvireras senast ett år efter beslut. När det gäller utbetalning av förbundens utvecklingsstöd sker det i samband med att ordinarie verksamhetsstöd utbetalas. För SF och DF innebär det att pengarna skickas från RF 18 januari, 18 april, 18 juli och 18 oktober. Till SISU-distrikten sker utbetalningarna 25 februari, 26 april, 26 juli och 25 oktober. I samband med att redogörelse lämnas in för 2016 får distrikten uppge hur fördelningen av medel mellan DF respektive SISU-d ska se ut, se bilaga 1 b) Återbetalning av medel Om det uppmärksammas att en förening inte genomfört ett projekt enligt plan eller om föreningen av annan anledning erhållit för mycket medel ska DF/SF/SISU-d se till att bidraget återbetalas. Det är viktigt för idrottens trovärdighet. Felaktigt använda eller ej utnyttjade medel ska föreningen betala tillbaka direkt till RF på bg Vid inbetalning ska följande anges: Föreningsnamn, Idrottslyftet, ärendenummer samt vilket förbund som beviljat 10

11 medlen. Återbetalda medel kommer respektive förbund till del och kan fördelas till nya föreningssatsningar. Kraven om återbetalning överensstämmer med förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, där följande finns angivet: 11 Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt, 2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 3. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 8 1. Förordning (2009:1589). Har ni frågor om utbetalningar/återbetalningar vänder ni er till Nils Östman på RF:s ekonomiavdelning via e-post eller telefon Återfakturering av föreningsstödet Det förekommer att förbund ibland beviljar medel till föreningar och sedan tar tillbaka dessa för att genomföra insatser för föreningens räkning. Det kan t ex handla om föreningsutveckling, läger och utbildningsverksamhet. I vissa fall innebär dessa aktiviteter att förbunden anställer personal som finansieras med hjälp av föreningsstödet. För att minimera behovet av återfakturering finns viss möjlighet att omvandla del av föreningsstödet till centrala utvecklingsmedel. Har förbundet en önskan om att kunna göra detta redan under 2016 ska en ansökan göras i den redogörelse, som ska vara RF tillhanda senast den 25 oktober 2015, se bilaga 1. RF återkommer därefter med ett beslut på ansökan senast den 1 december. Behöver återfakturering trots allt användas är det viktigt med tydlighet. Föreningarna bör själva aktivt bestämma sig för att vara en del i satsningen, t ex genom att de anmäler sig till en utbildning/läger eller sänder in en ansökan för att få hjälp med föreningsutveckling. Redan i samband med anmälan/ansökan ska föreningen vara införstådd med vilka krav/villkor som gäller. För att upprätthålla hög trovärdighet är det också viktigt att förbundet kan motivera nivån på de medel som återfaktureras. De medel som hämtas hem ska täcka faktiska kostnader med direkt koppling till genomförd aktivitet. För att förenkla återfaktureringen betalar vissa förbund ut medlen till en mottagande förening, trots att flera föreningar är involverade i satsningen. RF rekommenderar att utbetalning görs till alla deltagande föreningar, trots att det innebär en något utökad administration. Det tydliggör för den enskilda föreningen att de deltar i en verksamhet som är finansierad av Idrottslyftet samtidigt som det bidrar till att bättre synliggöra Idrottslyftets bredd. Öppenhet om beslut Föreningar, media och andra intresserade vänder sig med jämna mellanrum till såväl RF som SF, DF och SISU-distrikt med önskemål om att få tillgång till Idrottslyftsunderlag av olika slag. RF:s allmänna ståndpunkt är att eftersträva så stor öppenhet som är lämpligt och praktiskt möjligt. Vi vill så långt det går undvika att den som efterfrågar något får en känsla av att vi vill undanhålla information. Vid förfrågningar om beviljade medel kan med fördel de 11

12 rapporter som kan skapas i Idrottslyftsapplikationen användas. Mer information än så anser inte RF att ni/vi bör/är skyldiga att lämna ut gällande beslut om föreningarnas tilldelade medel och projekt. Föreningarnas ansökningar och utvärderingar är våra arbetsunderlag och inte något vi behöver delge utomstående. Istället kan vi med fördel rekommendera att den som vill veta mer om något specifikt projekt tar kontakt med berörd förening. Frågor om Idrottslyftets ABC besvaras av: Lena Björk Koordinator för Idrottslyftet Riksidrottsförbundet

13 Bilaga 1 a SF Redogörelse inför 2016 I juni 2015 fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om hur Idrottslyftet ska genomföras under perioden kan delvis ses som ett övergångsår mellan det gamla och det nya Idrottslyftet. Specialidrottsförbundet (SF) har likt tidigare år rollen att utveckla sin idrott utifrån det övergripande syftet och målet (se nedan). Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser och destinera medel till föreningar enligt det övergripande regelverket och SF:s egna prioriteringar. Parallellt med 2016 års fördelning av medel ska SF med stöd av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna kartlägga och analysera sin verksamhet för barn och unga. Arbetet ska mynna ut i en utvecklingsplan, som ligger till grund för hur medel nyttjas under perioden Ta höjd för detta arbete när ni lägger er plan för För att komma fram till hur ni ska använda tilldelade resurser under 2016 är det viktigt att tänka på att de insatser som genomförs ska bidra till Idrottslyftets syfte och mål: Syfte Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Mål Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening Vidare är det viktigt att sätta in Idrottslyftet i ett helhetsperspektiv. Idrottslyftet ska vara ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen och de eventuella visions- och måldokument, som respektive SF arbetat fram. Som vägledning i arbetet med hur ni ska nyttja Idrottslyftets medel under 2016 kan ni också använda er av den skattning som gjordes i samband med utvecklingsdialogen under våren För att RF ska få en bild av hur respektive SF har för avsikt att nyttja sina medel under 2016 ska en redogörelse lämnas in senast den 25 oktober Redogörelsen ska lämnas in via ett särskilt svarsformulär, som RF skickar ut i mitten av september. De uppgifter vi kommer att efterfråga återfinns även sist i denna handling, vilket innebär att ni redan nu kan påbörja ert planeringsarbete. Läs igenom alla frågor innan ni påbörjar arbetet, så ni ser strukturen/upplägget i det vi efterfrågar. När ni besvarar frågorna kan ni utgå ifrån att ni kommer att ha ungefär lika mycket medel att nyttja 2016 som under Är ni osäkra på hur mycket medel ni haft tillgång till under 2015 hittar ni det här. 13

14 RF kommer att ge återkoppling till samtliga SF. Redogörelserna hanteras löpande när det gäller utvecklingsstödets och föreningsstödets inriktning. Utlysning av medel till föreningar kan inte ske förrän RF bekräftat ert upplägg. Har ni behov av att kunna utlysa medel under hösten, bör ni därför se till att skicka in er redogörelse tidigare än den 25 oktober. När det gäller eventuell omvandling av föreningsstöd till centrala utvecklingsmedel behöver RF skapa sig en helhetsbild innan beslut fattas. Det betyder att återkoppling kommer att ske senast den 1 december. Har ni några funderingar, hör av er! Lena Björk Anders Wahlström Frågor som ska besvaras av SF inför 2016 Hur planerar ni att använda förbundets utvecklingsstöd? Beskriv kortfattat enligt följande struktur: Område/insats (Flera områden/ insatser kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera området/insatsen Förväntad huvudsaklig effekt Ungefär hur stor procentuell andel av utvecklingsstödet planerar ni att avsätta till denna insats RF vet att många förbund ser behov av att utföra centrala stödinsatser för att föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Till dessa aktiviteter ska i första hand förbundets utvecklingsstöd användas. Då vi vet att det inte alltid är tillräckligt erbjuder vi SF att ansöka om att få omvandla delar av föreningsstödet till centrala utvecklingsmedel. Vill ert förbund ansöka om att omvandla medel? Ja Nej Om ja, beskriv kortfattat vad ni vill göra enligt nedanstående struktur. Besked om beviljande/avslag lämnas av RF senast den 1 december. Område/ Insats (Flera områden/ insatser kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera området/insatsen Förväntad huvudsaklig effekt Uppskattad total summa (i kr) Vilka är de största kostnadsposterna och hur stor procentuell andel av den totala summan planerar ni att nyttja till respektive post 14

15 Hur planerar ni att styra föreningsstödet? Beskriv kortfattat enligt nedanstående struktur. (Även om ni har ansökt om att få omvandla föreningsstöd till centrala utvecklingsmedel utgår ni från ert totala föreningsstöd, d v s motsvarande summa som under 2015, när ni besvarar denna fråga. Om ni beviljas omvandling av medel kommer RF att föra en dialog med er om hur det påverkar föreningsstödets prioriteringar) Prioriterad inriktning (Flera inriktningar kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera denna inriktning Förväntad huvudsaklig effekt Ungefär hur stor procentuell andel av föreningsstödet planerar ni att avsätta till denna inriktning Ansökningstider för era föreningar Förbundets kontaktperson (namn, e- post och telefon) 15

16 Bilaga 1 b Distrikt Redogörelse inför 2016 I juni 2015 fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om hur Idrottslyftet ska genomföras under perioden kan delvis ses som ett övergångsår mellan det gamla och det nya Idrottslyftet. RF och SISU Idrottsutbildarna kommer tillsammans med distrikten att i större utsträckning än tidigare följa SF:s arbete i Idrottslyftet och stödja dem i deras insatser. Distrikten får fortsatt fördela medel till föreningar. Under 2016 ska distrikten se till att en övergång görs från förra periodens syfte och mål till den nya periodens upplägg. Arbetet med anläggningar och idrottsmiljöer hanteras som tidigare, dock med en möjlighet att vid behov ansöka om att få använda vissa medel till förstudier etc. Parallellt med 2016 års fördelning av medel ska distrikten göra en SWOT-analys av barn- och ungdomsidrotten i distriktet. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen för perioden Ta höjd för detta arbete när ni lägger er plan för För att komma fram till hur ni ska använda tilldelade resurser under 2016 är det viktigt att se över vilken pågående verksamhet som behöver ett fortsatt stöd under 2016 för att kunna avslutas på ett bra sätt (helst genom att införlivas i ordinarie verksamhet eller genom att hitta andra finansieringskällor) samt att tänka på att resterande insatser som genomförs ska bidra till den nya programperiodens syfte och mål: Syfte Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Mål Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening Vidare är det viktigt att sätta in Idrottslyftet i ett helhetsperspektiv. Idrottslyftet ska vara ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen och de eventuella visions- och måldokument, som respektive SF arbetat fram. För att RF ska få en bild av hur respektive distrikt har för avsikt att nyttja sina medel under 2016 ska en redogörelse lämnas in senast den 25 oktober Redogörelsen ska lämnas in via ett särskilt svarsformulär, som RF skickar ut i mitten av september. De uppgifter vi kommer att efterfråga återfinns även sist i denna handling, vilket innebär att ni redan nu kan påbörja ert planeringsarbete. Läs igenom alla frågor innan ni påbörjar arbetet, så ni ser strukturen/upplägget i det vi efterfrågar. 16

17 När ni besvarar frågorna kan ni utgå ifrån att ni kommer att ha ungefär lika mycket medel att nyttja 2016 som under Är ni osäkra på hur mycket medel ni haft tillgång till under 2015 hittar ni det här. RF kommer att ge återkoppling till samtliga distrikt. Redogörelserna hanteras löpande när det gäller utvecklingsstödets och föreningsstödets inriktning. Utlysning av medel till föreningar kan inte ske förrän RF bekräftat ert upplägg. Har ni behov av att kunna utlysa medel under hösten, bör ni därför se till att skicka in er redogörelse tidigare än den 25 oktober. När det gäller eventuell omvandling av föreningsstöd till centrala utvecklingsmedel samt ansökan om förstudie etc inom anläggnings- och idrottsmiljöområdet behöver RF skapa sig en helhetsbild innan beslut fattas. Det betyder att återkoppling kommer att ske senast den 1 december. Har ni några funderingar, hör av er! Lena Björk Anders Wahlström Daniel Glimvert (anläggningar) Frågor som ska besvaras av distrikt inför 2016 Hur planerar ni att använda distriktets utvecklingsstöd (tänk på att det omfattar såväl den del ni tidigare fick kopplat till DF Rekrytera som till SISU Idrotten vill)? Beskriv kortfattat enligt följande struktur: Område/insats (Flera områden/ insatser kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera området/insatsen Förväntad huvudsaklig effekt Ungefär hur stor procentuell andel av utvecklingsstödet planerar ni att avsätta till denna insats Hur stor procentuell andel av utvecklingsstödet för området/insatsen önskar ni ska utbetalas till DF respektive SISU-d? RF vet att flera distrikt ser behov av att samordna föreningarnas insatser för att barnoch ungdomsverksamheten i distriktet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Till dessa aktiviteter ska i första hand distriktets utvecklingsstöd användas. Då vi vet att det inte alltid är tillräckligt erbjuder vi distrikten att ansöka om att få omvandla delar av föreningsstödet till centrala utvecklingsmedel. Vill ert distrikt ansöka om att omvandla medel? Ja Nej Om ja, beskriv kortfattat vad ni vill göra enligt nedanstående struktur. Besked om beviljande/avslag lämnas av RF senast den 1 december. 17

18 Område/ Insats (Flera områden/ insatser kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera området/insatsen Förväntad huvudsaklig effekt Uppskattad total summa (i kr) Vilka är de största kostnadsposterna och hur stor procentuell andel av den totala summan planerar ni att nyttja till respektive post Hur planerar ni att styra föreningsstödet (exkl. anläggning, se senare fråga)? Beskriv kortfattat enligt nedanstående struktur Tänk på att det kan vara bra att ha en viss fri pott för att kunna säkerställa flexibilitet i fördelningen av medel för att kunna möta behov från SF. Även om ni har ansökt om att få omvandla föreningsstöd till centrala utvecklingsmedel utgår ni från ert totala föreningsstöd, d v s motsvarande summa som ni totalt erhållit för DF Rekrytera och SISU Idrotten vill under 2015, när ni besvarar denna fråga. Om ni beviljas omvandling av medel kommer RF att föra en dialog med er om hur det påverkar föreningsstödets prioriteringar. Prioriterad inriktning (Flera inriktningar kan anges) Vilken är den huvud-sakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera denna inriktning Förväntad huvudsaklig effekt Ungefär hur stor procentuell andel av föreningsstödet planerar ni att avsätta till denna inriktning Ansökningstider för era föreningar Distriktets kontaktperson (namn, e-post och telefon) Arbetet med anläggningar och idrottsmiljöer kommer att genomföras utifrån samma regelverk som tidigare. Kommer ni på något sätt ändra ert arbetssätt jämfört med innevarande år? Ja Nej Om ja, beskriv kortfattat vilka förändringar ni genomför och varför. Under 2016 är det möjligt att använda del av anläggningsstödet till andra insatser som gagnar anläggningsutvecklingen i distriktet, t ex förstudier och analyser i enlighet med den anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska programmet för svensk idrott. Vill ert distrikt ansöka om att kunna genomföra särskilda insatser? 18

19 Ja Nej Om ja, beskriv kortfattat vad ni vill göra enligt nedanstående struktur. Besked om beviljande/avslag lämnas av RF senast den 1 december. Område/ Insats (Flera områden/insatser kan anges) Vilken är den huvudsakliga bakgrunden till att ni önskar prioritera området/insatsen Förväntad huvudsaklig effekt Uppskattad total summa (i kr) Vilka är de största kostnadsposterna och hur stor procentuell andel av den totala summan planerar ni att nyttja till respektive post 19

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer