Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

2 Innehållsförteckning Förord...3 Styrelsen och presidiet...4 Näringslivsutskottet...11 Förvaltningsutskottet Kulturutskottet Informationsutskottet Programutskottet Idrottsutskottet...25 Mottagningsutskottet...26 Likabehandlingsnämnden Valnämnden...28 Biomedicinska analytikersektionen...29 Sjuksköterskesektionen...30 Doktorandsektionen Graduate Students Association (GSA)...32 Optikersektionen Kaustika Folkhälsovetenskapliga sektionen...39 Audionomsektionen...40 Logopedsektionen Läkarsektionen...44 Arbetsterapeutsektionen Artemis...48 Medicinsk Informatiksektionen...49 Biomedicinutbildningssektionen...50 Psykologsektionen /52

3 Förord Anna Chotigasatien Jonas Binnmyr Joel Ohlsson ordförande 2008 vice ordförande vice ordförande vårterminen 2008 höstterminen /52

4 Styrelsen och presidiet Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande Anna Chotigasatien Vice ordförande Jonas Binnmyr 1/ /8-08 Joel Ohlsson 17/ /12-08 Sekreterare Camilla Stattin InfU:s ordförande Benjamin Bengtsson FU:s ordförande Vakant NU:s ordförande Aelex Müller 1/ /7-08 Sophia Ceder 22/ /12-08 PrU:s ordförande Linnea Nilsson 1/ /8-08 Jonas Lindbäck 1/ /12-08 Övrig ledamot Erik Hagman Övrig ledamot Anastasios Sofiadis Övrig ledamot Jeanette Roos 17/ /12-08 Övrig ledamot Alexander Lindqvist 22/9 31/12-08 Övrig ledamot Maria Larsson 3/ /12-08 Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under vårterminen och 9 gånger under höstterminen. Datum för vårterminens sammanträden har varit: 19 januari, 5 februari, 18 februari, 6 mars, 26 mars, 10 april, 22 april, 5 maj, 19 maj, 23 maj, 12 juni. Datum för höstens sammanträden har varit: 8 september, 23 september, 6 oktober, 20 oktober, 4 november, 17 november, 25 november, 2 december, 14 december. Under vårterminen drabbades föreningen av datorproblem samtidigt som det nya medlemsregistersystem infördes. Då detta var mycket kaotiskt tog de administrativa problemen upp mycket av styrelsens och framför allt presidiets tid. Därutöver arbetade presidiet tillsammans med en liten arbetsgrupp med kårobligatoriefrågan. Denna grupp gick bland annat på möten på SSCO, var delaktiga i Karolinska Institutets remissvar på utredningen och skrev även ett remissvar från Medicinska Föreningen. Man lade ner mycket arbete på att synas bland medlemmarna, bl a genom att träffa alla nyintagna studenter på såväl introduktionsföreläsningar som introduktionsinternat. Detta resulterade i många rekryteringar till Medicinska Föreningen som under året blev en mer levande organisation. 4/52

5 På vårterminen påbörjades även en översikt av Medicinska Föreningens organisation och dess stadgar och man bjöd bland annat in De Äldstes Råd och Inspektor för att diskutera detta. Under höstterminen fortsatte översynen av Medicinska Föreningens organisation och stadgar. Ett antal arbetsmöten genomfördes där hela styrelsen aktivt arbetade och man skickade även ut och brev till såväl medlemmar som kåraktiva med information och uppmaning till återkoppling. Dessa möten hölls vid nio tillfällen: 15 juni, 26 juni, 27 augusti, 9 september, 27 september, 29 september, 2 oktober, 8 oktober och 16 oktober. Till fullmäktigemötet 3 november hade styrelsen utarbetat två stadgeändringsförslag; ett omfattande förslag med betydande ändringar och ett förslag med smärre revideringar innehållandes några av kärnfrågorna hos det förra. Det sistnämnda förslaget antogs av Fullmäktige och röstades även igenom av nästkommande Fullmäktige den 4 december. Förslagen lämnas till nästa presidium som förhoppningsvis fortsätter detta arbete. Mycket arbete lades ner på att få ordning på medlemsregistersystemet. Anställandet av de extraarbetande studenterna i kårexpeditionen möjliggjorde en effektivisering av detta arbete. Då datorproblemen inte var av samma omfattning som under våren frigjordes mer tid till att fördjupa sig i systemet. Det förelåg fortfarande en del problem med utskicken och i december 2008 tillsattes en ny datornämnd som förhoppningsvis löser problemen under Kårobligatorieutredningen färgade verksamhetsåret. Ett stort samarbete fanns här med SSCO och de andra kårerna vid KI. Styrelsen hade bland annat en temadag på Solvik där kårens framtid diskuterades, framför allt med tanke på den då pågående kårobligatorieutredningen. Under höstterminen genomfördes en webbaserad enkätundersökning bland KI:s samtliga studenter. Undersökningen syftade till att låta studenterna utvärdera hur de uppfattar kårens pågående arbete samt till att ställa frågor om hur de ser på en framtid eventuell utan kårobligatoriet. Undersökningen genomfördes på svenska och engelska. Gensvaret var stort från studenterna. Enkätens svar ska sammanställas och meddelas studenterna i lämpligt media under Presidiet fördelade arbetet inom sig så att ordföranden främst arbetade med frågor studiebevakningsfrågor och vice ordföranden ägnade sig åt interna frågor i föreningen. Till studiebevakningen hörde bland annat kontakt med sektioner, och frågor som drevs centralt på KI. Dessa innefattar bl a kårobligatorieutredningen, fund-raising till IFMSA, stöd till psykoterapeutstudenter vars inriktning blivit nerlagd, utökat stöd med finansiering och anställning av DO samt SO. Då Karolinska Institutet förlorade examinationsrätten för sjuksköterskor lades mycket tid ner på att företräda de befintliga studenterna som både 5/52

6 orättvist behandlade och åsidosatta av Karolinska Institutet. Man tog bl a initiativet till ett möte mellan Rektor och studenterna. Förutom att bistå ordförande samarbetade Vice Ordförande med personalen i kårexpeditionen för att effektivisera och få till rutiner för arbetet i expeditionen. Föreningen har dragits med problem kring mailhanteringen och detta tog mycket tid i anspråk. Vice Ordföranden föreslog och undersökte, på uppdrag av styrelsen, möjligheten att övergå till Gmails mail-lösning för ideella föreningar. Då datornämnden legat i träda har mycket av serveradministrering, mailhantering och andra IT-bekymmer tagit upp mycket tid. Under hösten sammankallades den nya datornämnden som med sin kunskap säkerligen har mycket att bidra med i dessa frågor. Vice Ordförande har även haft kontakt med Karolinska Institutets fastighetsavdelning för att undersöka möjligheterna att erbjuda lokaler via deras lokalbokningssystem Agendo. Under 2008 arbetade styrelsen aktivt med att hitta ett företag som skulle vara villigt att öppna ett café med studentvänliga priser i puben. Efter många intressenter som inte godtog de ställda villkoren beslutades att två studenter och dess anhöriga skulle få starta upp denna verksamhet. Styrelsen förhandlade fram ett avtal under december 2009 som man sedan skickade till jurister för granskning och detta skall skrivas på av båda parter i januari då caféverksamheten även kommer att påbörjas. Sektionerna Kontakten med sektionerna hölls under verksamhetsåret främst genom ordföranden. Rådsmöten ordnades den 7 maj, 30 september och 27 oktober. Sektionsmöten besöktes kontinuerligt. Biomedicinprogrammet blev under 2008 större då masterprogrammen i biomedicin, bioentrepeneurskap och toxikologi gick in i denna. Den sektion som ordföranden höll extra mycket kontakt med var sjuksköterskesektionen, framför allt efter att Karolinska Institutet förlorat examensrätten för detta program. Kaustika lade under 2008 om sitt verksamhetsår och de övriga sektionerna arbetade på som vanligt. Råden Ordföranderådsmöten med sektionsordförandena hölls vilket gav positiv respons från de deltagande. Det visade sig vara ett effektivt sätt att nå ut med information i organisationen och rekommenderas till kommande styrelser. 6/52

7 Utskott Kulturutskottet blomstrade under året och köpte in 3:e radenkort på dramaten, under både våren och hösten, anordnade en bakningskväll, filmkvällar samt museibesök. Näringslivsutskottet arbetade mycket med planeringen av arbetsmarknadsdagen Futura Karolina. Mycket arbete har lagts ner på att få ett gediget koncept och att lansera varumärket. Man har samarbetat mycket med presidiet för att etablera en kontakt med KI kring detta. Utskottet har under höstterminen attraherat många aktiva och är inne i en positiv spiral. Informationsutkottet bestod förutom av Medicor till största delen av dess ordförande. Ett månatligt mailutskick gjordes till medlemmarna och kallas numera MF-info istället för Diagnos. Förvaltningsutskottet hade under 2008 ingen ordförande. Således föll de flesta förvaltningsfrågorna på styrelsen under vårterminen. Under höstterminen blev utskottet dock mer aktivt, trots avsaknad av ordförande lyckades utskottet med hjälp av dess vice ordförande och övriga ledamöter att genomföra det arbete som krävdes. Programutskottet höll som vanligt de återkommande arrangemangen, bl a Fredagspubarna och de sedvanliga sittningarna. Tillsammans med förvaltningsutskottet och vaktmästare Sten påbörjades ett förbättringsarbete av rutiner kring förhyrningar. Idrottsutskottet skötte sig sin verksamhet väldigt självständigt och fortsatte arrangera idrottsaktiviter för medlemmarna. Föreningar Föreningarna har skött sina verksamheter självständigt och fortsatt på redan inslagna vägar. Till styrelsens stora förtjusning startades en ny förening under verksamhetsåret; Stroket. De har som ambition att sammansluta musiker vid KI för olika typer av spelningar och hade under slutet av 2008 redan en väl fungerande verksamhet. De övriga föreningarna arbetade som vanligt. Nämnder Stipendieprövningsnämnden sammanträdde under höstterminen och utsåg mottagare av de stipendier som styrelsen beslutat att utlysa. Likabehandlingsnämnden arbetade vidare väldigt självständigt 7/52

8 Stadgetolkningsnämnden och Disciplinnämnden hade ingen anledning att sammanträda. Inspektor Under höstterminen beslutade Medicinska Föreningens Inspektor Åsa Nilsonne att avgå från sin post. Under denna termin trädde Proinspektor Anders Hjerpe in i hennes ställe. I december beslutade Styrelsen att tillsätta förtroendeposten och lade fram två kandidater; Anders Hjerpe och Tomas Cronholm. Personal Jens Andersson var under våren arvoderad skattmästare avgick 18/8-08 då man anställde Rose-Marie Bäckström. Anna-Lena Lindgren var anställd som studentombud, men har sedan 1 december tjänsteledigt. Anna Lehmusto var anställd som doktorandombud men lämnade tjänsten 2/8-08. Under vårterminen var Marianne Genlott anställd som kårexpeditionssekreterare, och gick i pension 31/8-08. Man beslutade att timanställa studenter som extrapersonal i kårexpeditionen som ska ersätta kårexpeditionstjänsten och samarbeta med skattmästaren. Sten Hårdbåge har under 2008 arbetat som vaktmästare och förhyrningsansvarig. Under 2008 hölls omkring 5-10 amverkansmöten mellan personal och presidiet. Personalen hade under året även tillgång till friskvård på Friskis&Svettis. Med anledning av Medicinska Föreningens ekonomiska situation äskades pengar för full finansiering av DO och SO hos Styrelsen för Forskarutbildning respektive Styrelsen för Utbildning. Styrelsen för Utbildning avslog äskan och man beslutade därför att inte budgetera för en nyanställning av SO-tjänsten Styrelsen för Forskarutbildning beviljade ansökan och en tillsättning av en ny DO kommer att ske under våren Kravet för beviljan av äskan var att presidiet under våren 2009 dokumenterar och rapporterar hur man förbättrar DOs arbetssituation på Medicinska Föreningen och att lägga fram ett förslag på hur långsiktig finansiering kan ordnas. Samarbete Samarbetet med de övriga kårerna vid KI, Odontologiska föreningen (OF) och Sjukgymnasternas studentkår (SGS) fortskred under verksamhetsåret. Kårerna deltog bl a tillsammans vid Fika med rektor vid ett antal tillfällen där presidiet fick tillfälle att 8/52

9 diskutera frågor med Rektor, Universitetsdirektör och Dekanus för utbildning. Doktoranderna hade egna Fika med rektor. MF vidhöll även samarbetet med FFS (Flemingsberg Förenade Studentkårer). MF var aktivt representerat i SSCO:s (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) styrelse. Flera kårpresidiemöten hölls med de olika Stockholmskårerna. Under våren hade de flesta med anknytning till kårobligatorieutredningen och under hösten stod stockholmsstudenternas bostadssituation i centrum. Därutöver deltog presidiet i ett seminarium kring bostadssituationen och en workshop stärka och behålla sin position vid ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet. Extern representation SSCO cocktailpartyn SSCO:s 50-årsjubileum SSCO:s kulturnering Nobelfesten Anna Chotigasatien, Jonas Binnmyr, Erik Hagman, Christian Höglund och Jeanette Roos Anna Chotigasatien, Benjamin Bengtsson Anna Chotigasatien, Jeanette Roos Anna Chotigasatien, Joel Ohlsson, Erik Hagman, Benjamin Bengtsson, Jonas Lindbäck, Tommi Blom, Linnea Nilsson Representation på KI Delar av styrelsen var på plats då KI hade öppet hus i Flemingsberg på våren. MF representerade även vid All Together Better Health-conference, doktorspromovering, professorsinstallationen och examensceremonier samt KI:s mottagning av nobelpristagarna i medicin eller fysiologi. Dessutom deltog MF:s ordförande på rektors beslutsmöten. Insigner På vårterminen tilldelades Crux Parva: Jonathan Grip, Andrea Lindqvist, Maria Sedin och Jonas Svensson. På höstterminen tilldelades Crux Parva: Julia Arebro, Anton Forsberg, Amelie Möller, Gustav Nilsonne, Mikael Wilzcek Crux Magna tilldelades: Jonathan Grip, Jonas Svensson, Karin Tyllström 9/52

10 Stipendier Styrelsen utlyste två stipendier under Ur Medicinska Föreningens Samstiftelse för Studier beviljades 3750 kr till både Sofia Hausel och Sofia Bertilsson. Ur Medicinska Föreningens Samstiftelse för Studieresor beviljades 3700 kr till både Karin Brunström och Anders Johansson. Beviljande om medel Styrelsen beviljade anslag för sektioner, föreningar och utskott. Dessutom beviljades extra medel till psykologisektionen, IFMSA och kulturutskottet. 10/52

11 Näringslivsutskottet För att lyckas väl med ett mål behöver man ge processen dit ens absoluta hängivenhet, vilja och fokus. I år har Näringslivsutskottet satsat starkt på vår första Futura Karolina, Medicinska Föreningens arbetsmarknadsdag, som ägde rum den 22:a januari Meningen med Futura Karolina var att den skulle bli en byggsten för ett nätverk av kontakter och betydelsefulla möjligheter inför både studenternas och utskottets framtid. Vårterminen Leo Silvén-Möller förhandlade med det finländska vårdföretaget MedOne om att skicka reklam via E-post till läkarstudenter på högre terminer på en kostnad av 15 kr per E- postmeddelande/student, vilket drog in ca 5000 kr. Ordförande Aelex Müller avgick efter terminen. Höstterminen Utskottet fick en ny ordförande med en ny styrelse, samt ett tillskott av nya medlemmar. Leo Silvén-Möller var årets projektgeneral till nystartade Futura Karolina och ansvariga för övriga ansvarsområden inom marknadsföring, företagskontakt, personal, rekrytering, teknik, ekonomi, lounge och mässa tillsattes. Under höstterminen satsade Näringslivsutskottet bara på Futura Karolina och avstod från övriga aktiviteter, detta med anledning av att ge projektet all fokus för att få en så lyckad dag som möjligt. Möten sammankallades varannan vecka för planering och arbete inför arbetsmarknadsdagen. En logga för Näringslivsutskottet och Futura Karolina utarbetades för att ge en attraktiv bild utåt. Futura Karolina loggan spreds genom vår mässkatalog, hemsida, banners, affischer samt olika PR aktiviteter. Futura Karolina blev en succé med ca 30 utställare på plats, bland annat diverse Landsting som Stockholm Län och Jämtland, sjukhus som SÖS och DS, organisationer som Läkare utan gränser, samt Boston Consulting Group, Stockholm School of Entrepreneurship, Handelshögskolan och olika organisationer inom KI. Utöver att närvara på mässan kunde de ca. 600 besökarna även lyssna till föreläsningar av Boston Consulting Group och Daniel Erichsen (en i USA arbetande läkare) samt möjlighet till middag och mingel med företagsrepresentanter på kvällens lounge. 11/52

12 Sophia Ceder Ordförande för Näringslivsutskottet 12/52

13 Förvaltningsutskottet Även 2008 har varit ett arbetsamt år för Förvaltningsutskottet, särskilt under vårterminen. Till det bidrog i hög grad att utskottsordföranden avgick i början av året. Utskottet har dock fått några nya engagerade medlemmar under året vilket gjorde att utskottets arbete fungerade allt bättre under höstterminen. Förvaltningsutskottet bestod under året av: Ordförande Elia Malmsten/vakant fr.o.m. mars Vice ordförande Jens Andersson Kårordförande Anna Chotigasatien Vice kårordförande Jonas Binnmyr/Joel Ohlsson Sportstuguchef Wilhelm Gillnäs Övriga ledamöter Martin Engvall Erik Hagman Robin Krantz-Svensson Tommi Blom Administration Under hösten 2007 sades avtalet med G2 Solutions om medlemsregistret Otosys Academy och tillhörande tjänster upp. Ett nytt medlemsregister, Agera kåradministration, köptes in från Montania Systems. I motsats till Otosys Academy, äger föreningen det till oss anpassade systemet Agera kåradmin. Implementeringen av detta system sköttes suboptimalt. Det nya systemet installerades inte förrän i slutet av januari och var avsett att användas till att skicka ut vårteminsavierna. Utskottet, presidiet och personalen fick därför lägga mycket tid och energi åt att minimera det uppkomna trasslet med registersystemet, medlemsavierna och medlemmars mecenatkort. Följden av detta blev att förseningsavgifter ej med gott hjärta kunde tas ut. Medlemsintäkterna kom dock till slut in. Till höstterminen kvartstod en del problem även om det fungerade bättre. Ett stort problem har varit att få uppgifter om antagna och registrerade studenter från Karolinska Institutet i rätt tid och i rätt format så att de kunde läsas in i medlemsregistret. En positiv sak var att kostnaderna för den löpande driften av medlemsregistret och utskick av terminsräkningar kunde reduceras avsevärt. Till sommaren gick Marianne Genlott i pension och administrationen omorganiserades. En administratör, Rose-Marie Bäckström, anställdes för att ansvara både för medlemsadministrationen och för ekonomin. Till sin hjälp fick hon timanställda studenter vilka bemannade kårexpeditionen under hösten. Under hösten fortsatte visst trassel med 13/52

14 medlemsaviutskicken varför administratörens fokus framförallt lades på medlemsadministration snarare än ekonomin. Ekonomin sköttes därför av Förvaltningsutskottets vice ordförande och vikarierande skattmästare, Jens Andersson. En ny kontoplan, som utarbetades under förra året, har börjat användas. Årsredovisningen för 2007 blev försenad p.g.a. att Medicinska Bokhandelns årsredovisning var försenad, vilket gjorde att Medicinska föreningen inte kunde upprätta koncernredovisning i rätt tid. Årsredovisningen kunde inte färdigställas och antas av Fullmäktige förrän under höstterminen. Utformningen och innehållet har dock utökats och förbättrats under året. Kårhuset Kårhuset renoverades för ett par år sedan. Iordningställandet av huset, framför allt ovanvåningen, gjordes dock aldrig då det drogs i nödbromsen efter uppdagandet att ombyggnationen kraftigt dragit över budget. Ett förslag gjordes, av en folkhögskola för inredningsarkitekter, för att med små medel iordningställa ovanvåningen. Förslaget bedömdes dock av Fullmäktige som en alltför stor kostnad varför förslaget röstades ner. Vissa småförändringar gjordes dock under våren och sommaren. Under hösten fick vi kontakt med KI Education som var intresserade av att hyra in sig på ovanvåningen vilket skulle medföra betydande intäkter på bekostnad av medlemmars tillträde till huset. Förslaget bordlades dock av Kårhusstiftelsen som ville undersöka alternativa intäktskällor. Ett nytt städavtal slöts med Rengörare Näslund, vilket sänkte kostnaden för städningen. Dock kvarstod missnöje med det sätt städningen sköttes på. Uthyrningspriserna och alkoholpriserna för förhyrare justerades. Ett barkit inskaffades vilket kan hyras av förhyrare till en kostnad om 100 kr. Serveringsansvarigarvodet justerades. Möjligheten att hyra ut porslin till förhyrare undersöktes och diskuterades men resulterade inte i en konkret tariff på grund av praktiska problem med porslinshantering, förråd och personal. Sponsorering tecknades med SLDRS som erbjöd ljuseffekter till aulan mot att finnas med på våra affischer vid marknadsföring. Vidare införskaffades trådlösa mikrofoner, en rackmixer för att förenkla styrningen av ljudet, och några ytterligare ljuseffekter. Under året har en del problem med servern uppstått som krävt en hel del energi för att komma tillrätta med och orsakat en hel del frustration hos personal och aktiva. Ett par 14/52

15 UPS:er köptes in för att säkra strömmen för servern. Aktiva till Datornämnden har vid två tillfällen rekryterats och problemen har under årets lopp blivit färre. En större hårddiskkrasch inträffade under året vilket ledde till mycket extraarbete för personal och förtroendevalda. Mot slutet av året tecknades ett avtal med en restauratör för att driva ett studentcafé i puben med studentvänliga priser. Solvik Hyran för Solvik på sommaren höjdes för att Solvik ska kunna börja bära sina egna kostnader och förhoppningsvis dra in en liten vinst. Sportstugunämndens arbete har fortsatt som vanligt med reparationer och underhåll av Solvik. Renoveringen av fönstren har påbörjats men torde ta flera år att avsluta. Sportstugunämnden har börjat omarbeta informationen som lämnas till förhyrarna av Solvik så att den blir bättre och mer lättillgänglig. En begäran om omprövning av tidigare fastighetstaxeringsbeslut för Solvik gjordes hos Skatteverket, m.a.p. att Solvik inte har vattentoalett och dusch vilket felaktigt har uppgivits i fastighetsdeklarationerna. Begäran beviljades och taxeringsbesluten ändrades. Personal Stora förändringar har skett i personalstyrkan under året. Av de som fanns med vid årets början kvarstår endast vaktmästaren, Sten Hårdbåge. Doktorandombudsmannen, Anna Lehmusto, sade upp sig under våren, efter stora besvär med en instabil infrastruktur som försvårat för personalen att effektivt kunna utföra sitt arbete. Hon slutade i början av augusti. Tjänsten stod fortfarande obesatt vid årets slut. Detta då Karolinska Institutet inte har velat finansiera hela tjänsten. Expeditionssekreteraren, Marianne Genlott, gick i pension till sommaren och en ny administratör, Rose-Marie Bäckström, anställdes till hösten. Timanställda studenter bemannade kårexpeditionen på sen eftermiddag/kväll några dagar i veckan. Studentombudsmannen, Anna-Lena Lindgren, ansökte och beviljades tjänstledighet fr.o.m. december. 15/52

16 Kulturutskottet 2008 års styrelse för Kulturutskottet bestod av: Maria Larsson (ordförande) Martin Engvall Karin Tyllström Robel Malki Dag Grundel Under 2008 genomförde Kulturutskottet följande projekt: Filmkvällar Vid två tillfällen anordnades filmvisningar i MFs lokaler. KU ansökte om licens av Swedish Films för filmvisning för en sluten grupp på 50 personer eller färre. Licensen kostade 1450 kr per kalenderår som äskades från MF och innefattade 80% av marknadens filmer. Ett samarbete med SöderS Bio inleddes också vilket innebar att alla MFs medlemmar även fick besöka deras filmvisningar i Huddinge och vice versa. Föreläsning om Retzius KU anordnade en föreläsning med Olof Ljungström på förfrågan från KIs Kulturenhet som svar på insändaren i Medicor angående Anders och Gustav Retzius. Evenemanget sponsrades av Kulturenheten. Vårsalong fototävling I maj höll KU en fototävling där kårens medlemmar fick skicka in sina bidrag. Alla bidrag trycktes upp och vinnarbidraget förstorades och ramades in. Allt sponsrades av OdenLab. Bakkväll I december anordnades en julbakkväll med filmvisning i MFs lokaler under ledning av en gästande bagare. Alla kårens medlemmer bjöds in och 1500 kr äskades från MF. 16/52

17 Dramaten 3e raden-kort KU inhandlade ett Dramaten 3e raden-kort för 400 kr. Detta var giltigt under vårterminen 2008 och pengarna äskades från MF. Hagströmer-Biblioteket KU besökte Hagströmer-Biblioteket och skrev en artikel om detta i Medicor. Teater/Museer/utställningar Under 2008 erbjöd KU kontinuerliga tillfällen för gemensamma teater/musei/utställningsbesök. Medicor KU har skrivit flera artiklar till Medicor under Ekonomi KUs budget för 2008 var 1000 kr. Dessa pengar användes till möten och tilltugg till filmkvällar. Utöver detta äskade KU om: Totalt 3000 kr för 4 st Dramaten 3e raden-kort giltiga under hela 2008 varav 400 kr användes samt 1450 kr för filmrättigheter från Swedish Films kr för inköp till bakkväll. 17/52

18 Informationsutskottet Under 2008 bestod informationsutskottet av Benjamin Bengtsson (ordf.) Jonathan Ilicki (chefred. Medicor), samt övriga ledamöter Tomas Laíño, Frederick Wibe och Emelie Wahlstedt. Utskottet har huvudansvaret för Medicinska Föreningens hemsida (www.medicinskaforeningen.se) och administrerar utskick till kårens medlemmar. I dessa avseenden har arbetet fungerat bra. Ett av målen som formulerades i verksamhetsplanen var att integrera nyhetsbrevet, hemsidan och Medicor till större utsträckning. Detta har till viss del åstadkommits genom att i utskicken länka till texter på hemsidan och uppmuntra till användning av hemsidans funktioner. Försök gjordes att få lite tid på KIs informationsskärmar (de i biblioteket med rullande information). Den ansvarige på KI visade dock inget intresse för samarbete. Det regelbundna utskicket Diagnos bytte namn till MF-info. På grund av bristande organisation och antal engagerade på Medicinska Föreningen har vissa fått lägga mycket tid på uppgifter som egentligen ligger utanför deras egentligen arbetsuppgifter. Som framgår av informationsutskottets verksamhetsplan för 2008 (skriven ) så hade informationsutskottet mycket att göra med kåravgifterna under våren, dels på grund av personalbyte i kårexpeditionen. I början av hösten fungerade undertecknad som stöd för kårens ordförande då vice ordförande saknades tillfälligt. Detta tog som mest upp över 20 timmar på en vecka. Under större delen av tiden sköttes dessutom utskottets uppgifter enbart av en person. Som en följd av detta har utskottet tyvärr inte kunnat lägga mycket tid på utveckling av nya strategier utan fokuserat på att klara av de givna arbetsuppgifterna. Informationsutskottet genom Benjamin Bengtsson Medicor Syfte Kårtidningen Medicor har som mål att vara en professionell granskande tidskrift som uppskattas av alla dess läsare. Tidningens innehåll ska vara utav intresse för så många som möjligt av Medicinska Föreningens medlemmar men även kunna inneha ett självstående nyhetsvärde. För att uppnå dess syfte är det viktigt att tidningen har en inspirerad och drivkraftig redaktion. Därutöver ska tidningens redaktion utbildas och utvecklas 18/52

19 fortlöpande under året. Medicor har även som mål att bli självförsörjande med hjälp av annonsintäkter. Utbildningsverksamhet För att skapa tidningen krävs det att en redaktion och reportrar bidrar med material. Alla som bidrar med material får feedback och konstruktiv kritik på det de skapat. Därutöver sker praktisk utbildning i relevanta datorprogam (Adobe Indesign, Adobe Photoshop) i samband med pressläggningshelger. Redaktionsmedlemmar får även motta utbildningsmaterial gällande det de sysslar med. Möten Medicor kommer ut 4 gånger om året. Inför varje nummer hålls ett planeringsmöte. Numret sätts sedan ihop under en pressläggningshelg. Helgen åtföljs ibland av några extra dagars arbete då tidningen finaliseras. Under hela året sker en kontinuerlig mail- och telefonkontakt mellan chefredaktören och redaktionen. Tillgänglighet Medicor har sina möten i utskottsvåningen eller i biblioteket på andra våningen, campus Solna. Under pressläggningen används datorerna i utskottsvåningen samt medtagna privata laptops. Informationsutskottets kontor används för pappersarbete och för att lagra arbetsmaterial. Vid terminstart har Medicor rekryterat nya studenter på kårpresentationen. Denna rekrytering har som mål att informera så många studenter som möjligt om Medicors verksamhet, för att på så vis säkra en stor framtida redaktion. Alla studenter som är intresserade av tidskriften är välkomna att delta i redaktionsarbetet. Aktiviteter Medicor har utvecklats under Olika PM har skapats och är under utveckling. Information gällande hur tidningen sätts ihop har skrivits ner och organiserats för framtida chefredaktörer. Utbildningsmaterial gällande journalistik, Adobe Indesign samt Adobe Photoshop har skapats. Ett riktlinjedokument håller på att utvecklas. Posten vice chefredaktör har skapats. Denna post har som syfte att ge framtida chefredaktörer en inskolningsperiod på ett halvår. Tidskriften har börjat lägga upp artiklar och bilder på 19/52

20 Medicinska Föreningens hemsida. Utöver detta har tidningen haft en tätare kontakt med annonsbyrån och tryckeriet. Vänliga hälsningar, Jonathan Ilicki Chefredaktör Medicor Magasin /52

21 Programutskottet Medlemmar Vt-08 Ht-08 Ordförande Linnea Nilsson Jonas Lindbäck Vice ordförande Beatrice Fält David Stigson Spritchef Beatrice Fält David Stigson Sekreterare Karin Egnell Maria Remdahl Ekonomichef Camilla Stattin Camilla Stattin Materialchef Sigrid Ljunggren Sigrid Ljunggren Marskalksföräldrar David Stigson Sofia Björklund David Caroll Alexander Lindqvist Källarmästare Jonas Lindbäck Anders Wikberg Kock Gabriella Söderman Gabriella Söderman Bastuchef Magnus Årnäs Magnus Årnäs Internminister Rona Strawbridge Rona Strawbridge Propagandachef Agnes Gorczyca Jonas Lindbäck Ljud&Ljus Vakant Vakant PrU-blast Alexander Lindqvist Karin Arnström Anders Wikberg Julia Arebro Maria Remdahl Sofia Björklund MF:s ordförande Anna Chotigasatien Anna Chotigasatien Standarförare Tommi Blomm Tommi Blomm Värd Jonas Svensson Johan Gunnarsson Värdinna Adina Feldman Farida Al-Abani Möten Under 2008 hade PrU möte varannan vecka (oftast måndagar) med avbrott för sommaren och förekommande helger. 21/52

22 Nytt under år 2008 Programutskottet har försökt profilera sig bättre genom att jobba mer med affischering under 2008 än tidigare år. Detta har lett till ett uppsving i antal deltagare på våra fester, framförallt från maj till december. Pubar Fredagspuben har varit öppen varje fredag från med undantag för sommaruppehåll och helger samt Introgasquen våren 08. Pubarna har i stort sett ett väldigt uppsving både vad gäller antalet besökande samt rent ekonomiskt. På pubarna har vi försökt hålla låga priser på hela sortimentet men framförallt på fatcider och fatöl. Terminsavslutningsfest Två terminsavslutningsfester har arrangerats under Januaris avslutningsfest gick som förväntat medan avslutningsfesten i maj fick ett uppsving. Festerna har också bytt namn från Squtt till Slutfest. Skräckfest Under hösten blev det dags för Skräckfesten som låg sista första lördagen i november. Inför denna fest hade vi under två dagar dekorerat aulan på sedvanligt sätt med diverse skräckattrialjer. Festen var precis som 2007 relativt liten med ca 500 besökare och programutskottet har därför funderat under årets slut om festens vara eller inte vara Amphioxgasque Enligt tradition hölls en Amphioxgasque per termin, i januari respektive september. Båda dessa var mycket uppskattade av gästerna, inte minst pga den ypperliga maten. Vi fick ett rejält uppsving på antalet sittande gäster på höstens gasque samt ett stort eftersläpp. Detta tros bero på en kombination av bra arbete från värdparet, bra jobb med affischering samt ett bra jobb från kollofaddrarna under tidigare terminer. 22/52

23 Luciabal Lucia firades traditionsenligt på Medicinska Föreningens med Luciabal. Nobelpristagarna i medicin var som vanligt inbjudna varav två av tre närvarade.roligt nog var det ovanligt många middagsgäster, ca 240 st, som fick njuta av franska kockarnas lysande mat. Balen hade troligtvis kunnat attrahera ytterligare deltagare men ett anmälningsstopp fick sättas pga. platsbrist. Midnattspub På Valborgsmässoafton ordnade PrU som vanligt stor fest där Florence Valentin stod för underhållningen. Vi hade som vanligt öppet i större delen av huset och totalt kom ca 900 gäster under kvällen. Som brukligt ordnades tackfest dagen efter ute på Solvik för alla som arrangerade Midnattspuben. Midnattspuben gick med förlust vilket berodde på att bandet inte lyckades dra tillräckligt mycket folk som kunde täcka deras utgifter. Detta kommer ses över Examensefterfest Examensefterfesterna hålls på MF tillsammans med SGS och OF efter examensmiddagarna på Grand Hotel. Dessa drog i vanlig ordning ordentligt med folk och hölls öppna till 05. Under festen i juni hölls även puben öppen, där Coqtailsällskapet ordnade med drinkbar. Interna och externa marskalkssittningar Vi har, vår vana trogen, ordnat en intern marskalkssittning per termin. Till dessa bjuds vår marskalkskår in som tack för sitt fantastiska arbete. Vårens sittning hölls traditionsenligt ute på Solvik, Sommarsolvik i juni månad. Externa marskalkssittningar är overallssittningar till vilka Stockholms klubbmästerier bjuds in. Vårens sittning hade temat Cirkus och hölls i puben med ca 80 sittandes. Höstens sittning hölls i puben med temat Hippie med ca 100 gäster. Ekonomi PrU har under året haft en kontinuerlig uppföljning av ekonomin. Detta genom att minst en gång per kvartal gå igenom samtliga transaktioner för att se att allt är rätt bokfört och att inget saknas. 23/52

24 PrU gick med ca kronors vinst år Dessutom betalar PrU en avgift till MF vid alla våra arrangemang (15 % av barintäkterna). Om man tar med dessa pengar i beräkningen blir totalvinsten ca kronor. PrU 2008 Under året har medlemmar både slutat och tillkommit i vanlig ordning. En känsla som de flesta delat har varit att utskottets verksamhet börjar se en uppåtgående trend vad gäller besöksantalet och lönsamheten. Då vi har ett sådant nära, kontinuerligt och periodvis slitsamt arbete i PrU är det oerhört viktigt att värna om varandra och de interna relationerna. Detta har vi gjort genom att exempelvis delta i Quarnevalen med bidraget Sjuk vård, haft många trevliga kvällar i MF:s eminenta bastu samt inte minst festa på andra universitet och högskolor runt om i Stockholm mellan de att vi stöttat varandra i medicinstudierna. Jonas Lindbäck Programutskottets ordförande /52

25 Idrottsutskottet Idrottsutskottets verksamhet 2008 började i vanlig ordning med kårpresentation vid terminsstart samt en idrottsdag den 13 februari. På idrottsdagen anordnades utöver de återkommande klassikerna innebandy, bordtennis, styrketräning, löpning, badminton och simning, även en mycket uppskattad och välbesökt skidresa till Romme Alpin. De löpande aktiviteterna i skrivsalen i form av innebandy och basket har konsekvent dragit mycket folk och fotbollen i Brommahallarna har varit en uppskattat verksamhet. Beslutet att inte förlänga medlemskapet i Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) verkställdes under våren då Medicinska Föreningens medlemmars sparsamma utnyttjande av SSIF:s förmåner långt ifrån vägde upp den stora utgift på SEK som ett medlemskap kostar. Att M:Fs medlemmar inte har utnyttjat SSIF kan förvisso bero på bristfällig marknadsföring från IdrU:s sida men den största faktorn tros vara att SSIF:s aktiviteter är geografiskt fokuserade kring Frescatihallen vilken är en tämligen avlägset belägen plats sett utifrån Kis campus i Huddinge och Solna. Att inte vara med i SSIF berövar ej MF:s medlemmar möjligheten till att medverka i SSIF:s aktiviteter utan gör det endast snäppet dyrare. Dessutom finns ett väl fungerande samarbete med Friskis & Svettis i Solna samt skrivsalsaktiviteter som kan vara goda alternativ till SSIF och Frescatihallen. Uttåget ur SSIF resulterade dock i ett aningen försvårat arrangemang av höstens idrottsdag. SSIF ville nu ej låna ut badmintonbanor till en ingen eller reducerad kostnad varför IdrU av ekonomiska skäl valde att stryka denna aktivitet. Istället satsades det på fotboll för tjejer då ett flertal intresserade hade skrivit upp sig på en informationslista för denna aktivitet under både vårens och höstens kårpresentationer. En hall i Frescati hyrdes och aktiviteten marknadsfördes genom affischer och massmejl men även genom personliga mejl till de som anmält intresse. Tanken var att detta kunde vara ett startskott för återupptagandet av aktiviteten fotboll för tjejer vars arrangerande på veckovis basis länge dryftats i styrelsen. Dock dök det till arrangörernas besvikelse endast upp 5 personer, varför planerna för en högre frekvens på denna aktivitets tillfälligt lades på is. Höstens skrivsalsaktiviteter har fortsatt att dra folk och på initiativ av en av MF:s medlemmar har en ny aktivitet, nämligen tamborello, har lagts till skrivsalsutbudet. Efter förhandlingar med Solna Campus skrivsals administratörer har även tillstånd att från och med nästa termin anordna innefotboll med mjuk skumgummiboll erhållits. Idrottsutskottet genom ordförande Peter Ueda 25/52

26 Mottagningsutskottet Mottagningsutskottets verksamhet HT 2008 Mottagningsutskottet arbete inleddes sent under våren med att förbereda de traditionella evenemangen Info-puben, Amphioxdagen samt Amphioxdagen. En styrelse sattes samman och man delade upp arbetet mellan sig. Ett gemensamt mål var att öka närvaron på dessa evenemang genom ökad marknadsföring och intressanta samarbeten med några sponsorer. En kick-off anordnades på Solvik i början av höstterminen där engagerade i utskottet fick äta och dricka gott samt få information om evenemangen som skulle genomföras. En spons-grupp bildades som lyckades etablera samarbeten med Academic Work, RedBull, Apple On Campus, Arla, Jöns Jacob och Friskis & Svettis. Detta tillsammans med att en inspringsfilm skapades och en personlig närvaro för information på introduktionsinternaten fanns så lyckades vi öka närvaron kraftigt för alla våra evenemang. Under Amphioxsittningen i Skrivsalen som anordnades parallellt med ProgramUtskottets sittning på MF var det över 220 sittande studenter. Under Amphioxdagen var 12 lag anmälda med 10 personer i varje lag och reaktionerna från både sponsorer och deltagarna var överlag väldigt positivt. Ett testamente skrevs för att nästa mottagningsutskott inte skull behöva uppfinna hjulet på nytt. 26/52

27 Likabehandlingsnämnden Våren 2008 hade LBN cirka fem möten, det vill säga ett möte per månad. Där diskuterade vi de olika mötesdeltagarnas delaktighet i olika grupper, såsom IFMSA:s papperslösa projekt i vilket några av oss drog i. Därutöver var tre av LBN-ledamöterna engagerade i frågan om könsbytesutredningen, två artiklar skrevs varav en blev publicerad i Läkartidningen och den andra på Läkartidningens nät. Vi startade även upp ett bloggprojekt. Då det fanns få aktiva blev det mycket samarbete med IFMSA för de som var kvar. Vi var med i planerandet av demonstration på Sergels Torg till Mynttorget, vi deltog i plakatmålning samt planerande ytterligare en manifestation utanför riksdagen där bland annat flygbladsutdelning pågick samt andra evenemang av mer jippo-inslag såsom blodtryckstagning av riksdagsledamoter. Hösten 2008 planerade vi ett stormöte för att behovet av nya medlemmar var skriande. På MF hölls mötet i september och samlade cirka tio nya intresserade. Vi hade då besök från en likabehandlingsaktivist från Finland och vi jämförde våra upplevelser. Under hösten höll vi därefter en utbildningshelg på Solvik för de nya medlemmarna där vi diskuterade kårens verksamhet, KI:s uppbyggnad samt inventerade i möjligheter till projekt. Vi hade även inbjudit Queerolinska. 27/52

28 Valnämnden Schema för valet till Fullmäktige sattes och godkändes av Fullmäktige under hösten, i enlighet med Medicinska Föreningens stadgar. Valnämnden har i sitt valarbete upplevt stora svårigheter att engagera nya kandidater till utsatt tid, trots affischer i Huddinge och Solna, e-post till samtliga av föreningens medlemmar och information på föreningens hemsida. Medicors pressläggning var inte tidsmässigt synkroniserad med valet och har därför inte kunnat användas i Valnämndens informationsarbete. Valnämnden rekommenderar justering av utgivningsdatum för tidningen så att ett samarbete kan genomföras inför nästa års val. En valpub med möjlighet till röstning på plats organiserades, men var inte välbesökt. Kontakt upprättades med sektionsordförandena för att få hjälp med rekryteringen, vilket var positivt. Diskussioner har också förts i Fullmäktige under det gångna året huruvida sektionerna skall ha ett större inflytande på vilka kandidater som väljs. Detta är också mina rekommendationer inför kommande fullmäktigeval. Själva röstningsförfarandet och sammanräkningen var elektronisk. Medlemmarna fick information via e-post en tid före. Information om valet, samt resultat publicerades på hemsidan. Praktisk information över hur man upprättar röstningen rent tekniskt fanns ej tillgänglig, vilket medförde att Valnämnden tillbringade lång tid med att uppfinna hjulet. Tid, som hade kunnat läggas på än mer aktiv värvning av kandidater samt kringliggande administration. För att detta skall undvikas i framtida val, har Valnämnden sammansatt en lathund. Denna lathund överlämnas till talmannen samt två fullmäktigemedlemmar att komma ihåg till hösten /52

29 Biomedicinska analytikersektionen Biomedicinska analytikersektionen har tyvärr inte inkommit med sin del av verksamhetsberättelsen. 29/52

30 Sjuksköterskesektionen Syfte Sjuksköterskesektionens syfte är att vara rösten för studenterna vid Sjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet Distans samt Vidareutbildningarna vid Sjuksköterskeprogrammet. Detta har uppnåtts genom att möten hållits varje månad där studenter fått uttrycka sina åsikter om programmet vilket sedan diskuterats och i vissa fall även tagits upp på exempelvis programnämndens möten. Utbildningsverksamhet Sektionen har under 2008 förstärkt sitt samarbete med Medicinska Föreningens sektioner genom att vara representerade på diverse möten som kårordförande Anna Chotigasatien anordnat för de olika sektionerna. Sektionen har även varit representerade då svensk Sjuksköterskeförening haft möten och events, detta för att främja samarbetet med sjuksköterskeutbildningar runt om i landet. Möten Sektionen har hållit möten var tredje eller fjärde vecka där aktuella utbildnings- och sociala frågor diskuterats. Rapporter från de olika utskotten och kommittéerna som är knutna till sjuksköterskeutbildningen har då även getts. Vid ett tillfälle har vi även haft studierektorerna från institutionen för LabMed och Omvårdnad närvarande för att de ska få direkt rapport från de olika årskurserna. Tillgänglighet Sektionen har tillsammans med odontologiska föreningen och sjukgymnasternas förening strävat efter att få en ny sektionslokal som borde ha varit klar till höstterminen 2008 men vilket har fördröjts på grund av renoveringar mm. Sektionen har under tiden istället satsat på att göra den nuvarande sektionslokalen mer hemtrevlig för studenterna. 30/52

31 Aktiviteter Sektionens festkommitté har anordnat en lyckad påskfest samt en sittning på campus Huddinge för att ena studenterna på sjuksköterskeprogrammet. Introduktionsinternat Sektionen arrangerade introduktionsinternat på Barnens Ö för nya studenter. Ett under vårterminen och ett under höstterminen. En särskild introduktionsinternats grupp är tillsatt vilka effektivt driver verksamheten. 31/52

32 Doktorandsektionen Graduate Students Association (GSA) The Graduate Students Association (GSA, aka Doktorandsektionen) is the section of the Medical Students Association (Medicinska Föreningen (MF)) responsible for the graduate students at Karolinska Institutet (KI). To learn more about our activities, visit our webpage at and PhD. The GSA board The board has been led by Chairperson Mélanie Thessén Hedreul, with assistance from vice chairperson Anastasios Sofiadis, secretary Gabriele Senti (Jan. Aug.) and Britta Stenson (took over position Sept. Dec.), treasurer Sofi Eriksson and members Emma Lindahl (Jan. Sept.), Mikko Hellgren, Andrii Dinets, Daniel Johansson (March Dec.), Anna Aminoff and Klas Haraldson (Jan. May). During the year the board has worked to ensure a better postgraduate education for PhD students at KI. The work has been done both within the board and by representation in boards and groups at KI. Activities The Research Day (Rday) was held in the end of April. The theme was Cancer & Networking. The morning session was dedicated to oral presentations and in the afternoon lectures around the theme networking was arranged. The day ended with a scientific speed-dating In the beginning of May the appreciated KI PhD party was arranged for the second time at KI. The party was a great success with several hundred joining in dancing and socializing. This event will continue to be an annual event organized by GSA. A PhD representative meeting was arranged in the middle of May where PhD representatives from department councils, boards and committees at KI were invited. This is an opportunity to discuss the benefits, obligations, possibilities and difficulties involved in the function of being a PhD representative. Beside information from the GSA, the former dean for postgraduate education, Elias Arnér, talked about these topics. This is also arranged to improve the contact between PhD representatives around KI and the board of GSA. Around 20 PhD representatives attended the meeting. 32/52

33 GSA presented its work at PhD introduction sessions in May (Solna), Sept. (Huddinge) and October (Solna). This is to give newly registered or soon to be registered PhD students information about what GSA does and how they can contribute to the work. Key rules and regulations that are critical to know when enrolled in PhD studies was also presented as information on who to contact if something goes wrong during the studies. GSA also presented KI Community as a tool for better understanding of KI and as a networking platform. Focus areas The focus area of 2008 was networking. GSA has worked to emphasize that networking within and outside KI is important for research and future career options. During the afternoon of RDay networking was the theme. A panel discussion with persons from KIs different networks where invited. GSA has promoted KI Community, a forum for researchers at KI, and also has a group at KI Community. There, information about GSA can be obtained and issues regarding PhD studies can be discussed. Career The PhD career coordinator year 2008 was Karin Kylberg. The career group Emma Lindahl, Sofi Eriksson, Anna Aminoff, Daniel Johansson and Mélanie Thessén Hedreul has worked on improving knowledge on what courses and seminars are available at KI regarding career development. The Career group has looked on how career development is planned at KI for PhD students. The focus of the year was networking and an idea of gathering PhD students from different universities in Stockholm was discussed. GSA Career group have met with the Unit for Bioentrepreneurship (UBE) to discuss ideas and get help with future plans for events. GSA was also among the exhibitors at the KI Career Day in October. Information This year a lot of focus has been on improving the information from the GSA board to the members and to have a closer contact with the PhD representatives around KI. The information group, Anastasios Sofiadis, Mikko Hellgren, Britta Stenson, Andrii Dinets and Gabriele Senti has worked in different ways to achieve this. The web site has been updated regularly, a new GSA logo has been created, a GSA banner for exhibitions was 33/52

34 created, new GSA information brochures were printed to be distributed to newly registered postgraduate students. GSA has been sending out newsletters to PhD students at KI a couple of times per semester with important information about what is going on around KI (important meetings, information about PhD rules and regulations, social events). The meeting with PhD representatives and GSAs presence at the introduction sessions for PhD students has been important ways to get out information about GSA. The representatives have more actively been invited to the GSA board meetings and we have had a couple of them attending. The document with guidelines for PhD representatives has been updated in a way to improve the representation around KI. GSA has helped in promoting KI Community, a forum for researchers at KI, and also has its own group at KI Community. An information text regarding the GSA has been put on the KI website so that PhD students find us easier. In the end of February GSAs chairperson and DO met with the President of KI to get a better contact and introduce what GSA will focus on this year. Contact with MF The vice chairperson of GSA has been attending Board meetings at MF during All GSA board meetings have during autumn 2008 been located at MF, Solna. Media In November a debate article was published in Svenska Dagbladet (SvD) which criticizes Karolinska Institutet for the high occurrence of shadow PhD students and the existence of long probationary periods. This article was initiated by the two national PhD organizations in Sweden, Swedens Post-graduate student Society (SDF) within the Doctoral Section of the University Teachers Trade Union (SULF) and the post-graduate student committee at the Swedish Unions of Students (SFS-DK) and the GSA at KI. This article bring sup a subject of great importance. This is one way GSA works on how to improve the situation for PhD students at KI. This issue will be brought up for discussion in the Board of Postgraduate education and the Board of Research at KI. 34/52

35 In September the GSA got a chance to answer questions regarding postgraduate education in an article for Forskning & Medicin. In September an information text regarding GSA was published in Medicor. The PhD ombudsman (DO) Anna Lehmusto was working as PhD ombudsman at Medicinska Föreningen, KI, January July. During the autumn of 2008 no DO has been employed at MF, KI. Present, GSA is together with MF working on getting a new DO employed. Karolinska Institutet The Senate (Konsistoriet) Mélanie Thessén Hedreul has been the PhD student representative during The Board of Postgraduate Education (aka Styrelsen för forskarutbildning (FUS)) During 2008, Mélanie Thessén Hedreul, Anastasios Sofiadis, Mikko Hellgren and Felix Haglund have been the PhD student representatives in FUS and active in the board s work and in various work groups. The PhD ombudsman also attended the meetings during spring. The Board of Research (aka Styrelsen för forskning (FS)) Anna Aminoff and Britta Stenson have been the PhD representatives during 2008 and have been active within the board s work. National work The GSA was represented in the national organization Sveriges Doktorander (SDok). Anton Forsberg was chairperson during spring of 2008 and Mélanie Thessén Hedreul was the KI representative during spring The DO, Anna Lehmusto, also attended the meetings during spring /52

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2007 Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, 171 77 Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: 08 524 830 70 Fax: 08 524 830 75 www.medicinskaforeningen.se

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

Kandidater till MF fullmäktige 2016

Kandidater till MF fullmäktige 2016 Kandidater till MF fullmäktige 2016 Adele Kastensson Läkarprogrammet, T2 Jag har alltid tyckt att det är roligt att påverka och göra saker bättre. Jag är intresserad av allas åsikter, och tycker det är

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet.

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet. Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26, 2014-02-20. 2015-01-08 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 STYRELSE OCH PRESIDIET Medicinska Föreningens styrelse haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare FU:s ordförande InfU:s ordförande

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Medicinska Föreningen i Stockholm

Medicinska Föreningen i Stockholm Medicinska Föreningen i Stockholm Organisationsnummer 815200-0959 Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 1 (18) Styrelsen för Medicinska Föreningen i Stockholm avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Cortex [kåːrteːxt] Innehållsförteckning Din studentkår 2 Medlemsförmåner 3 Studiebevakning 5 Sektioner 6 Organisation 7 Organ 9 Val 13 Ombud 16 10 skäl att bli medlem 17 Kontakt 18 1 Cover image by: Maria

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse

Medicinska Föreningen i Stockholm. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Förord... 3 Styrelsen och presidiet... 5 Förvaltningsutskottet... 18 Informationsutskottet...20 Programutskottet...23 Mottagningsutskottet...24 Näringslivsutskottet...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-10-09 Diarienummer KSN-2015-1817 Kommunstyrelsen Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen 2011-10-31 Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen kungör härmed att nedanstående uppdrag, som ska väljas av Medicinska

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm Nyhetsbrev från RFSL Stockholm Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm HeHE Hent i Hus E Utgiven av E-sektionen inom TLTH Chefredaktör: Olle Oswald BME14 Utrikeskorrespondenter: Hack Stiernblad E11, Tom Johansson E13 Ansvarig Utgivare: Alexander Najafi E12 Nyhetsbrev N25/15

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. ÅRSBERÄTTELSE 08-09 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. Medlemmar Under HT08 hade ELSA 124 medlemmar 6 styrelsemedlemmar 6 ledare 110 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Reglemente för Läkarsektionen (LS)

Reglemente för Läkarsektionen (LS) Reglemente för Läkarsektionen (LS) Antaget: 2007-02-07 Ändrat: 2015-02-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Läkarsektionen (LS) är en sektion inom Medicinska Föreningen (MF) i Stockholm. Sektionen

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer