Medfinansiering av väg E20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering av väg E20"

Transkript

1 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: /10 Styrelseärende Medfinansiering av väg E20 Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Trafikverket studerat möjligheterna att dela in utbyggnaden av E20 i etapper för att säkerställa en Europaväg med god trafiksäkerhet och kapacitet på både kort och lång sikt. Västra Götalandsregionen har under sommaren 2013 uttalat sin avsikt att genom medfinansiering ytterligare öka utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad. Genom beslut i regeringen april 2014 har en utbyggnad till 2+2 väg på den aktuella sträckan godkänts förutsatt en medfinansiering av 1350 Mkr. Regeringens beslut har därefter, i juni 2014 föranlett Västra Götalandsregionen att i skrivelse till kommunalförbunden i Fyrbodal, Boråsregionen samt Göteborgsregionen efterhöra möjligheterna att medverka i den önskade medfinansieringen om 100 Mkr tillsammans. Principerna vid fördelningen per kommun antogs bli i förhållande till befolkningsmängden i kommunerna. För Göteborgsregionen skulle summan uppgå till 65 Mkr. Belopp per kommun i GR visas i bilaga 1. Trafikverket avser att påbörja en utbyggnad i fem etapper under 2018 så att hela ombyggnadssträckan kan vara färdigställd En byggstart enligt detta förutsätter att Trafikverket kan redovisa ekonomi och byggplaner till regeringen senast 31 januari Vid nästföljande redovisningsmöjlighet i januari 2016 försenas byggstart ett år. Kostnaden för en senareläggning med ett år beräknas uppgå till totalt 40 Mkr. Västra Götalandsregionen har med anledning av denna tidplan önskat svar från parterna senast 19 december Avtal I denna fråga har en tvådelad avtalskonstruktion formats av Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Denna innebär att Trafikverket tecknar ett s.k. Huvudavtal med Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och Västsvenska handelskammaren. Bilaga 2.

2 Göteborgsregionens kommunalförbund Därefter tecknar kommunalförbunden var för sig avtal med sina intressenter s.k. Underavtal, bilaga 3. Västra Götalandsregionen tecknar även underavtal med region Örebro. Risker med avtalstecknande av de slag som är aktuella i detta ärende har bedömts av VGR såsom möjliga innan avtalskonstruktionen lanserades. I några fall har överklaganden gjorts över beslut varvid två av tre avslagits eller ej beretts prövning. Inför beslut i Göteborgs kommun har förste stadsjuristen belyst frågan i PM varvid bedöms finnas goda skäl att uppfylla kravet på särskilda skäl för en medfinansiering, bilaga 4. Särskilda skäl För kommunerna i Göteborgsregionen är E20 ett av fem huvudstråk för trafiken in mot regioncentrum för såväl person- som godstrafik. Vägen har låg standard, den lägsta av alla fem huvudinfarter samt en hög olycksfrekvens. Eftersom kapaciteten på den parallella järnvägen, Västra stambanan även den har slagit i kapacitetstaket finns inga alternativa val att göra som inte innefattar stora omvägar. Stora satsningar att effektivisera godsflödena i stråket har gjorts genom inrättandet av en mängd s.k. godspendlar med containergods från industrier och torrhamnar norr om Göteborg. Det finns i dagsläget ingen beslutad utbyggnadsplan för järnvägen, än mindre finansiering av densamma. En utbyggd E20 är i dagsläget den snabbaste vägen mot förbättrad trafikmiljö och ökad godskapacitet på sträckan. Väg E20 är därför ett av de viktigaste vägstråken från norr mot Göteborgs hamn Tidsfrågor Redovisning av ärendet har skett till förbundsstyrelsen vid flera tillfällen under hösten Förbundsstyrelsens gav , 334, presidiet i uppdrag att söka möjligheter att inom kommunerna i GR medfinansiera det önskade beloppet. I brev till medlemskommunerna har presidiet önskat ett skyndsamt svar från kommunerna för att inte en byggstart skulle försenas. Västra Götalandsregionen har framfört att: Huvudavtalet är för sin giltighet beroende av att parternas beslutande organ godkänner detta avtal senast Eventuella ändringar i och tillägg till detta avtal gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter

3 Göteborgsregionens kommunalförbund Jurister vid Västra Götalandsregionen har därför tolkat detta som att om de beslutande organen godkänner avtalets konstruktion senast kan själva påskriften ske senare. Denna tolkning har därefter tillämpats av Boråsregionen. Förslag till beslut Att under förutsättning att kommunfullmäktige i medlemskommunerna, exkl. Kungsbacka, fattar erforderliga beslut för Göteborgsregionens del godkänna finansieringsförslaget till medfinansiering av väg E20. Att godkänna och underteckna föreslaget huvudavtal med Trafikverket. Att godkänna och underteckna föreslagna underavtal med kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö. Göteborg Helena Söderbäck /Birgitta Hellgren

4 Bilaga 1 Fördelning mellan kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund vid medfinansiering av E20 Kommun Innevånare Andel Belopp,mkr Ale ,19 2,078 Alingsås ,40 2,863 Göteborg ,42 39,267 Härryda ,04 2,629 Kungälv ,79 3,116 Lerum ,45 2,916 Lilla Edet ,44 0,939 Mölndal ,08 4,602 Partille ,11 2,675 Stenungsund ,85 1,856 Tjörn ,71 1,117 Öckerö ,43 0,935 Summa ,91 64,993

5 Mall: TDOK 2013:0117 1(5) Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro Regeringen har i sitt beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen. Detta huvudavtal tecknas mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden i Västra Götaland och Västsvenska Handelskammaren, nedan kallade parterna, och kommer att följas av objektsvisa medfinansieringsavtal för senare avgränsade utbyggnadsetapper. Parterna förutsätts i tillämpliga fall teckna underavtal med närstående övriga bidragsgivare angående finansiering och rätt att företräda bidragsgivaren i frågor inom ramen för detta avtal. 1 Parter Trafikverket, region väst, org.nr , Borlänge Västra Götalandsregionen, org.nr , Regionens Hus Vänersborg Göteborgsregionen, org.nr , Box 5073, Göteborg Skaraborgs Kommunalförbund, org.nr , Box Skövde Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, org.nr , Skaraborgsvägen 1 A, Borås Fyrbodals Kommunalförbund, org.nr , Box Uddevalla Västsvenska Handelskammaren, org.nr , Box Göteborg Mellan parterna har följande huvudavtal träffats om medfinansiering av E20-utbyggnaden för följande etapper: - Förbi Vårgårda - Vårgårda Vara - Förbi Skara - Götene Mariestad - Förbi Mariestad Parterna är också överens om att tillsammans genomföra en utredning om en förbifart vid Skara i ny eller befintlig sträckning. 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: Regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet kallas här regeringens beslut. Nationell plan för transportsystemet kallas här nationell plan. Med paketet avses de fem medfinansierade etapperna. Detta huvudavtal tecknas mellan Trafikverket och vissa lokala/regionala parter, här kallade lokala/regionala parter. Dessa är tillsammans med ytterligare intressenter medfinansiärer och tecknar i tillämpliga fall separata underavtal om finansieringen med koppling till huvudavtalet. Mall: TDOK 2013:0117 2(5)

6 I huvudavtalet redovisas syfte, bakgrund, bedömda kostnader, finansiering, ansvar, risker, organisation för genomförande m.m. I underavtalen regleras ansvaret för medfinansieringen mellan lokal/regional part och de övriga medfinansiärer som berörs av respektive avtal. Objektsvisa medfinansieringsavtal kommer att behöva träffas mellan Trafikverket och de lokala/regionala parterna inför utbyggnaden av etapper av E20 och inför regeringens årliga beslut om byggstarter år Syfte och bakgrund E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk bl.a. genom kopplingen till Göteborgs hamn. E20 genom Västra Götaland har stora brister vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Regeringens beslut med fem nya etapper är en större satsning än vad Trafikverket föreslagit och innebär tillsammans med utbyggnaden av fyra tidigare beslutade etapper att hela E20 genom Västra Götaland kommer att vara mötesseparerad till De nya etapperna byggs också ut med högre standard jämfört med tidigare förslag. Trafiksäkerheten förbättras och förutsättningarna för regional tillväxt stärks. Regeringens beslut innebär också att hela E20 genom Västra Götaland på sikt ska byggas ut till 2+2-väg. Avtalets syfte är att reglera ansvar för kostnader, finansiering och genomförande av utbyggnaden av de fem etapperna. Regeringen har i sitt beslut avsatt 2,7 mdkr med förutsättningen att regioner, kommuner m.fl. medfinansierar vägutbyggnaden med 1,35 mdkr. Medfinansiärernas motiv för att bidra till finansieringen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt att stärka den regionala utvecklingen. Aktuella studier och utredningar avseende dessa åtgärder är: - Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland, PM E20-Inriktning för investering-förslag till utbyggnadsstrategi, Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden Ett antal regionala och lokala intressenter har från våren 2013 avgett avsiktsförklaringar om att medfinansiera utbyggnad av E20 på aktuella etapper. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att teckna medfinansieringsavtal om utbyggnaden med Västra Götalandsregionen och berörda kommuner. 5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering Avtalet avser följande åtgärder enligt nationell plan: Förbi Vårgårda 4 km landsväg som blir mötesseparerad inklusive en trafikplats Vårgårda Vara 26 km landsväg som blir mötesseparerad varav 15 km 2+2-väg Förbi Skara 8 km landsväg som blir mötesseparerad varav 3 km 2+2-väg Götene Mariestad 20 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg Förbi Mariestad 17 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg Mall: TDOK 2013:0117 3(5)

7 Den totala kostnaden, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för närvarande bedömd till i prisnivå enligt nedan. Förbi Vårgårda Bedömd kostnad: 240 mnkr Vårgårda Vara Bedömd kostnad: 990 mnkr Förbi Skara Bedömd kostnad: 255 mnkr Götene Mariestad Bedömd kostnad: mnkr Förbi Mariestad Bedömd kostnad: mnkr Totalt mnkr varav medfinansiering mnkr Medfinansiärerna tillskjuter mnkr (33,46 %) i medfinansiering i prisnivå enligt beslut i nationell plan som grundutförande (470 mnkr) och som tillägg (880 mnkr) för paketet i sin helhet mellan 2015 och 2025 enligt följande. Västra Götalandsregionen 681,5 mnkr Göteborgsregionen 65 mnkr Skaraborgs Kommunalförbund 546,5 mnkr Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 40 mnkr Fyrbodals Kommunalförbund 2 mnkr Västsvenska Handelskammaren 15 mnkr Totalt mnkr Medfinansiärerna har möjlighet till tidig inbetalning i alla etapperna. Om så sker kan medfinansieringen användas till att starta upp etapper preliminärt , d.v.s. innan medel finns tillgängliga i nationell plan. Medfinansiärernas bidrag, förutom bidraget från Västsvenska Handelskammaren¹, omräknas till utbyggnadsperiodens prisnivå enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg. ¹ Bidraget från Västsvenska Handelskammaren utbetalas till Trafikverket i januari 2015 och omräknas till prisnivå enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg. Parterna har rätt att teckna underavtal med övriga medfinansiärer som berörs av detta avtal. Trafikverket kommer att äga respektive svara för drift- och underhållskostnader för de färdiga anläggningarna. 6 Principer för fördelning av ansvar Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet. Trafikverket ansvarar för att utredningar och projektering genomförs så att en utbyggnad av etapperna kan genomföras till Parterna/Medfinansiärerna ansvarar var för sig för medfinansieringen enligt 5. Trafikverket står risken/möjligheten för kostnadsförändringar i åtgärderna enligt 5. Detta inkluderar även eventuella TEN-bidrag. Mall: TDOK 2013:0117 4(5)

8 7 Principen för parternas samarbete Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. Trafikverket ska tillsätta en referensgrupp med representanter för parterna för planering och genomförande av utredningar och utbyggnader. 8 Framtagande av objektsvisa medfinansieringsavtal Innan genomförandet påbörjas ska objektsvisa medfinansieringsavtal upprättas för respektive åtgärd enligt 5. Detta ska ske inför regeringens årliga beslut om byggstarter år 1-3. I dessa avtal fastställs detaljreglering av genomförandet med åtaganden för Trafikverket och part inom respektive åtgärd. I avtalen fastställs även finansiering i enlighet med detta huvudavtal avseende parts medfinansiering samt tidpunkter för Trafikverkets rekvirering av medel. 9 Förutsättningar för avtalets giltighet Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i detta avtal är beroende av flera myndighets tillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avtalet, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i detsamma därför kan bli nödvändiga. Detta avtal är för sin giltighet beroende av att: - Parternas beslutande organ godkänner detta avtal senast Eventuella ändringar i och tillägg till detta avtal gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter. 10 Tvist Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Avtalet har upprättats i sju likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. Ort och datum Ort och datum Trafikverket Västra Götalandsregionen Mall: TDOK 2013:0117 5(5)

9 Ort och datum Ort och datum Göteborgsregionen Skaraborgs Kommunalförbund Ort och datum Ort och datum Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund Fyrbodals Kommunalförbund Ort och datum Västsvenska Handelskammaren

10 Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro [Detta dokument är en mall för att underlätta framtagande av underavtal. Innehållet kan anpassas efter parternas behov.] Utbyggnaden av aktuella etapper inom planperioden möjliggörs genom att ett betydande antal lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen. Detta underavtal tecknas mellan Kommunalförbund X och Kommun X, nedan kallade parterna. Avtalet är ett underavtal till Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Huvudavtalet tecknas mellan Trafikverket samt Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I Huvudavtalet representeras Kommun X av Kommunalförbund X. Detta underavtal reglerar överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna för vidare distribution till Trafikverket enligt Huvudavtalet samt Kommunalförbund X rätt att företräda Kommun X inom ramen för Huvudavtalet. Mellan parterna i Huvudavtalet tecknas även objektsvisa medfinansieringsavtal. Kommun som berörs av vägutbyggnad kan i anslutning till de objektvisa medfinansieringsavtalen teckna separat genomförandeavtal om tillägg utöver vad som ingår i det gemensamma åtagandet beskrivet i Huvudavtalet. 1 Parter Kommunalförbund X, org.nr xxxx-xxx, Box xxx xxx Stad Kommun X, org.nr xxxx-xxx, Box xxx xxx Stad 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro kallas Huvudavtal. Trafikverkets motparter i Huvudavtalet kallas Medfinansiärerna. Kommun X kallas bidragsgivare. Kommunalförbundet X kallas bidragsmottagare. 3 Syfte och bakgrund E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk bl.a. genom kopplingen till Göteborgs hamn. E20 genom Västra Götaland har stora brister vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet med fem nya etapper är en större satsning än vad Trafikverket föreslagit och innebär tillsammans med utbyggnaden av fyra 1(3)

11 tidigare beslutade etapper att hela E20 genom Västra Götaland kommer att vara mötesseparerad till De nya etapperna byggs också ut med högre standard jämfört med tidigare förslag. Trafiksäkerheten förbättras och förutsättningarna för regional tillväxt stärks. Regeringens beslut innebär också att hela E20 genom Västra Götaland på sikt ska byggas ut till 2+2-väg. Regeringen har i sitt beslut avsatt 2,7 mdkr med förutsättningen att regioner, kommuner m.fl. medfinansierar vägutbyggnaden med 1,35 mdkr. Detta underavtals syfte är att reglera ansvar för överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna samt bidragsmottagarens rätt att företräda bidragsgivaren inom ramen för Huvudavtalet. 4 Huvudavtal Trafikverket och Medfinansiärerna (Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren) har i Huvudavtalet träffat avtal om E20-utbyggnaden för att genomföra följande åtgärder: - Förbi Vårgårda, 4 km landsväg som blir mötesseparerad inklusive en trafikplats - Vårgårda Vara, 26 km landsväg som blir mötesseparerad varav 15 km 2+2-väg - Förbi Skara, 8 km landsväg som blir mötesseparerad varav 3 km 2+2-väg - Götene Mariestad, 20 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg - Förbi Mariestad, 17 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg Medfinansiärernas motiv för att bidra till finansieringen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt att stärka den regionala utvecklingen. 5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering I 5 i Huvudavtalet beskrivs vilka åtgärder medfinansieringen avser, bedömd kostnad för utbyggnaden samt fördelning av medfinansieringsbelopp mellan parterna i Huvudavtalet. Kommun X medfinansieringsbidrag uppgår till X mnkr i prisnivå Bidragsgivarens medfinansieringsbidrag omräknas till Trafikverkets index för Investering Väg. 6 Betalning av medfinansieringsbidrag I de objektsvisa medfinansieringsavtalen regleras betalningen av medfinansieringsbidraget till Trafikverket från parterna i Huvudavtalet. I Huvudavtalet representerar bidragsmottagaren bidragsgivaren. Trafikverket rekvirerar medfinansieringsbidraget från Kommunalförbund X enligt den betalplan som beskrivs i de objektsvisa medfinansieringsavtalen. I samband med Trafikverkets rekvisition från Kommunalförbund X rekvirerar bidragsmottagaren i sin tur medfinansieringsbidraget från bidragsgivaren. 2(3)

12 7 Principer för fördelning av ansvar Om bidragsgivaren inte helt eller delvis kan uppfylla sitt åtagande gentemot bidragsmottagaren är det upp till parterna att omförhandla underavtalet. 8 Bidragsmottagarens mandat Bidragsmottagaren har rätt att företräda bidragsgivaren enbart inom ramen för Huvudavtalet. Bidragsmottagaren har mandat att administrera och koordinera medfinansieringsbidraget enbart i syfte att distribuera bidraget till Trafikverket gällande medfinansiering av åtgärder reglerat i Huvudavtalet. Syftet med överföringen är enkom medfinansiering av statlig infrastruktur angivet i Huvudavtalet. Bidragsmottagaren har inte rätt disponera bidraget på något annat sätt. 9 Övriga risker Principer för fördelning av ansvar, regleras ansvaret mellan Trafikverket och Medfinansiärerna. 10 Förutsättningar för avtalets giltighet Parterna är medvetna om att överföring av medfinansieringsbidrag enligt detta avtal är beroende av att Huvudavtalet är giltigt. Eventuella ändringar i och tillägg till detta avtal gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter. 11 Tvist Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. Ort och datum Ort och datum Kommunalförbund X Kommun X 3(3)

13 Juridik Ledamöter i Kommunstyrelsen Promemoria gällande medfinansiering E20 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2014 efterfrågades uppgifter om rättliga prövningar i samband med beslut i andra kommuner om medfinansiering av E20. Promemorian besvarar detta med preliminära bedömningar i frågan om en medfinansierings laglighet. Läget vad gäller överklaganden Såvitt framkommit har beslut i Örebro kommun överklagats till förvaltningsrätten som upphävt kommunfullmäktiges beslut. Kommunen har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som dock inte beviljat prövningstillstånd. I Hjo kommun överklagades först en avsiktsförklaring men förvaltningsrätten dömde till kommunens fördel. Därefter har också beslutet om medfinansiering överklagats och svar har avgivits till förvaltningsrätten. Ingen dom har avkunnats. I Skara kommun har beslutet om medfinansiering överklagats och kommunen kommer snart att avge sitt yttrande. Tibro kommun uppger att något överklagande inte inkommit. Av intresse är också ett beslut i Örebro läns landsting gällande medfinansiering av Citybanan i Stockholm. Både förvaltningsrätten och kammarrätten ( ) avslog överklagandet. De rättsliga förutsättningarna Grundprincipen vad en kommun får göra framgår av 2 kap. 1 kommunallagen. En kommun får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess medlemmar (lokaliseringsprincipen) och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Denna bestämmelse gäller för sådan verksamhet som det inte finns särskilt lagstöd för. Det betyder att en åtgärd ska kunna motiveras med ett brett intresse för medborgarna, ligga inom kommunens område eller i vart fall kunna visas vara till nytta för medborgarna i kommunen och att en kommun inte får agera inom ett område som t.ex. staten har ansvar för. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret Besök: Köpmansgatan 20 Telefon: Göteborg e-post: Telefax:

14 När det gäller E20 är denna en statlig väg. Medfinansiering kan därmed inte stödjas på enbart en tillämpning av 2 kap 1 kommunallagen. Enligt 2 kap 1 lagen om vissa kommunala befogenheter så får dock kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av väg som staten ansvarar för. Enligt 1 kap 2 andra stycket samma lag får kommunen, om det finns särskilda skäl, även bidra om kravet på kommunal anknytning enligt 2 kap. 1 kommunallagen saknas. Detta innebär att en kommun har rätt medfinansiera statlig väg inom den egna kommunen. Kan kommunen visa att en statlig väg som ligger utanför kommunen har tillräckligt starkt intresse för medborgarna för att uppfylla lokaliseringsprincipen, är en medfinansiering också laglig om kostnaden är rimlig utifrån förväntad nytta. I det fall lokaliseringsprincipen inte kan visas vara uppfylld, kan ändå en medfinansiering vara laglig, om kommunen visar att det finns särskilda skäl för bidraget. I proposition 2008/09:21 uttalas följande gällande begreppet särskilda skäl. Med särskilda skäl avses att projektet, till vilket bidrag ges, ska ha regional nytta för ett större område än varje enskild kommun. Den nya trafiklösningen måste även medföra markant förbättrade kommunikationsmöjligheter i området. Byggandet av den aktuella vägen kan t.ex. bidra till kraftigt förbättrade transportmöjligheter som underlättar arbetspendling och skapar större arbetsmarknadsregioner, men också främjar företagsetableringar liksom utvecklingen av befintliga företag. I framför allt storstadsregioner kan det också handla om investeringar som löser upp flaskhalsar i trafiknätet och därmed möjliggör ökat bostadsbyggande och andra exploateringar. Vad som i övrigt kan utgöra särskilda skäl får avgöras genom rättspraxis. Vad som kan ligga i begreppet särskilda skäl kan vid rättstillämpningen också komma att förändras beroende på utvecklingen i samhället. Preliminär bedömning När det gäller om en medfinansiering kan motiveras ligga inom lokaliseringsprincipen har rättspraxis närmast godkänt de fall när en åtgärd avser en vägsträcka som ligger i direkt anslutning till kommunens geografiska område. Var den geografiska gränsen går är emellertid oklart. Det finns dock några avgöranden där vägbyggen på längre avstånd från den egna kommunen godkänts. Med hänsyn till att E20 har dubbla körfält flera mil norrut från Göteborg, får det anses oklart om ett kommunalt beslut klarar en prövning bara med hänsyn till lokaliseringsprincipen. I sådant fall måste staden åberopa särskilda skäl för sin medfinansiering. Eftersom det lämnats åt domstolarna att bedöma vad som avses med särskilda skäl och lagstiftningen är relativt ny, kan en omfattande argumentering föras. I ovan nämnda kammarrättsdom om Örebro läns landstings medfinansiering till Citybanan i Stockholm använde domstolen som skäl för sitt ställningstagande ordalydelsen ur propositionen ovan. När det gäller avståndet kan vid en jämförelse anges att Örebro ligger ca 160 km från Stockholm. De fem aktuella vägavsnitten för utbyggnad längs E20 ligger mellan 61 km och 155 km från Göteborg. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret Besök: Köpmansgatan 20 Telefon: Göteborg e-post: Telefax:

15 I en särskild studie om uppgraderingen av E20:s dynamiska effekter framgår bl.a. att de dynamiska tillväxteffekterna som en följd av att uppgradera E20 är betydande. För Västra Götaland som helhet innebär det en tillväxt av 1800 nya jobb, varav 1220 i Göteborgsregionen. En uppgradering av E20 är också mycket viktigt för de tillverkande industriföretagen och deras behov av snabba och säkra godstransporter. Västra Götaland är ett av de mest godstransportintensiva länen i landet. Utbyggnaden av E20 torde ha stor betydelse för Göteborg som tillväxtmotor i regionen och särskilt för Göteborgs hamn. En bättre infrastruktur längs E20 underlättar arbetspendling och främjar företagsetableringar. Den förbättrade trafiksäkerheten kommer Göteborgarna som trafikerar motorvägen till del. Denna typ av fördelar behöver utvecklas i det kommande ärendet. Av förvaltningsrättens dom ovan om Örebro stads medfinansiering till hela E20 angav domstolen som skäl för att upphäva beslutet bl.a. att kommunens bidrag avsåg förbättringar längs hela den planerade utbyggnaden av E20 i Västra Götaland och inte några specifika för Örebro kommun särskilt viktiga eller mer närliggande delar. Domstolen skrev också att det inte framgick närmare av utredningen i vilken omfattning de aktuella åtgärderna kommer att bidra till förbättrade förutsättningar för exempelvis arbetspendling. Det bör mot bakgrund av denna dom övervägas vilka möjligheter det finns att rikta bidraget till planerad utbyggnad av E20 i de delar som ligger närmast Göteborg. Sammanfattningsvis bedömer vi att det borde finnas goda argument för att uppfylla kravet på särskilda skäl för en medfinansiering av E20. De bör belysas bättre i kommande tjänsteutlåtande. Jan Persson Christina Broad Förste stadsjurist Stadsjurist Telefon: E-post: Göteborgs Stad Stadsledningskontoret Besök: Köpmansgatan 20 Telefon: Göteborg e-post: Telefax:

KUNGÖRELSE. 4. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 5. Ändrat beslut om inrättande av en social myndighetsnämnd

KUNGÖRELSE. 4. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 5. Ändrat beslut om inrättande av en social myndighetsnämnd KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 18 december 2014 kl 16.30 ( OBS! Klockslag!!!) i Öckerösalen, Kommunhuset,

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum STENUNGSUNDS KOMMUN PROTOKOLL Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Kl. 18:30-22:29 Ajournering för allmänpolitisk debatt och allmänhetens frågestund 18:40-22:20, fika 19.56-20.15, paus 21.23-21.33 Plats Kulturhuset

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2016-08-25 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal:

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Medfinansieringsavtal objekt xxx 1 Parter Trafikverket, region xx, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge kommun x, org.nr., Adress, Postadress/ xx AB, org.nr., Adress, Postadress Mellan parterna har följande

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 26 januari 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 26 januari 2015 kl 18.00 K U N G Ö R E L S E 2015-01-15 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 26 januari 2015 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-05-04 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN RAMAVTAL 3 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) ALMEDAL (GÖTEBORG)

SVERIGEFÖRHANDLINGEN RAMAVTAL 3 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) ALMEDAL (GÖTEBORG) SVERIGEFÖRHANDLINGEN RAMAVTAL 3 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) ALMEDAL (GÖTEBORG) RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE UTBYGGNAD AV NYA STAMBANOR FÖR HÖGHASTIGHETSTÅG SAMT

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga

Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga Tjänsteutlåtande 0Öste 8. Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-08-12 Dnr 2015/0242 Till Kommunstyrelsen Avtal mellan Österåkers kommun och om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen-

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 2010-07 I juni 2009 invigdes ny motorväg på en 12 km lång sträcka förbi Götene. Sträckan mellan Alingsås och Vårgårda är idag ej mötesseparerad landsväg.

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Sida 431 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-06 Dnr: KS 2017/68 Kommunstyrelsen Överenskommelse om Lommabanan etapp 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

OBJEKTAVTAL - VÄRNAMO KOMMUN RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) (HÄSSLEHOLM)

OBJEKTAVTAL - VÄRNAMO KOMMUN RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) (HÄSSLEHOLM) OBJEKTAVTAL - VÄRNAMO KOMMUN RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) (HÄSSLEHOLM) OBJEKTAVTAL FÖR VÄRNAMO KOMMUN RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG STRÄCKA (JÖNKÖPING) (HÄSSLEHOLM) Detta Objektavtal,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 Detta Objektavtal, vilket

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan

Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan 1 Parter Eslövs kommun, org.nr 212000-1173 Region Skåne, org.nr. 232100-0255 Staten genom Trafikverket, org.nr 202100-6297 Mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland SAMMANFATTNING E20 är en av de tre statliga infrastrukturella förbindelserna

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 5 december 2014, kl. 9.00-12.30 Plats: Fars Hatt, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer