Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket"

Transkript

1 Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket

2 Problemet Det råder osäkerhet bland olika aktörer i och runt hälso- och sjukvården om vilka regler som ska gälla för vårdens informationssystem. En fråga som allt oftare ställs till Läkemedelsverket är huruvida olika programvaror som är avsedda att användas inom hälso- och sjukvården är att anse som medicintekniska produkter och hur de i så fall ska klassificeras.

3 Allvarliga incidenter har inträffat Ett ökande antal incidenter noterats där elektroniska informationssystem varit inblandade. Vissa har lett till allvarliga konsekvenser för patienter. Det medicintekniska regelverket har i de flesta av fallen inte tillämpats, vare sig av tillverkarna eller av vården. Prövningen av säkerhetsfrågorna har därmed blivit oklar då tillverkaransvaret inte är klargjort.

4 Ett urval av rapporterade händelser med programmerbara medicinska system

5 Händelse Förlorade röntgenbilder från ett korttidsarkiv. Fullt i ett mellanlagringsminne. Hur blir användaren uppmärksammad?

6 Händelse En hel dags produktion av mammografibilder försvann vid ett svenskt sjukhus. Oklar orsak. Ergonomi och kompatibilitet mellan olika system?

7 Händelse Hårddiskkrasch satte patientövervakningssystem ur funktion. Tillverkaren rekommenderar byte av hårddisk vart tredje år för att minimera risken för driftstopp. Vem definierar tillräckliga krav på hårdvaran?

8 Händelse Svåranvänt journalsystem resulterade i sju månaders fördröjning av en cancer behandling. Brister i användargränssnittet.

9 Händelse En datoriserad medicinlista kopplades av systemet ihop med fel patient. En vaken sjuksköterska noterade detta i tid.

10 Händelse En 13-årig patient avled efter felaktig dosering av cytostatika. Läkares ordination förlorades i programmet p.g.a. ett undermåligt användargränssnitt. Hur sparas informationen så att den går att återfinna?

11 Händelse Begränsad överblick i datajournal bidrog till felaktig läkemedelsordination. Systemet är under utveckling.. Vem har produktansvaret?

12 Händelse Missad diagnos av hepatit eftersom planerad provtagning inte blev utförd. Bristfälligt integrerade datasystem.

13 Händelse Läkemedelsvarning i elektronisk patientjournal fungerade inte. ATC-koden hade ändrats sedan varningen lades in, systemet reagerade därför inte på den nya koden. Vem säkrar kommunikation med externa system?

14 Händelse Omfattande problem då ett flertal sammankopplade övervaknings system vid ett sjukhus stannade nästan samtidigt. Systemen förblev instabila under resten av dagen. Utredningen visade att orsaken var överbelastning av nätverket. Hur robusta är systemen?

15 Svensk arbetsgrupp Vid ett möte på LV den 12 maj 2008 beslöts att sätta samman en arbetsgrupp för att ge vägledning för klassificering och verifiering av delar av det som idag kallas medicinska informationssystem. Arbetet har redovisades den 6 mars i år. Läkemedelsverket (sammankallande) Socialstyrelsen Swedish Medtech Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Standardiseringsorganisationerna Anmälda organ

16 Medicinska informationssystem arbetsgruppens utgångsläge Information för patientens diagnos, vård och behandling hanteras allt mer med programmerbara system Informationssystemen kommunicerar med varandra och med medicintekniska produkter Systemen är inte alltid validerade för den faktiska användningen

17 Gruppens uppgift har varit att: Kartlägga vilka system som kan vara berörda och varför vilka regler som kan vara tillämpbara vilka standarder som kan vara tillämpbara Diskutera hur lagens definition av medicintekniska produkter ska tolkas och vad som kan innefattas i begreppet tolkning av klassificeringsregler som kan tillämpas för att produkterna ska klassificeras enlig klassificeringsreglerna. benämningar och nomenklatur som kan användas vid t ex upphandling av system Föreslå eventuellt behov av uppföljning samt hantering av system som har betydelse för säkerheten men som inte kan anses vara medicintekniska produkter

18 Vad pratar vi om? Exempel Programvaror som är knutna till en specifik fysisk medicinteknisk utrustning t ex i en CT eller infusionspump utför en medicinteknisk funktion t ex bildbehandling lagrar och hanterar medicinsk information t ex PACS, journalsystem

19 Fler exempel Programvaror som lagrar och hanterar patientuppgifter t ex RIS, PAS används som beslutsstöd och planering t ex dosplanering kommunicerar med medicintekniska produkter

20 Labdata Annat Info från andra sjukhus Röntgen CT etc. EKG Medicinska informationssystem Terapirekommendationer

21 Den legala bakgrunden i Sverige Föreskrifter för & tillsyn av medicintekniska produkter och system som sätts ut på marknaden företag som sätter produkter på marknaden Föreskrifter för & tillsyn av anskaffning, användning och underhåll av medicintekniska och andra produkter och system i hälso- och sjukvården egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

22 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584 I kraft sedan 1 juli 1993 Revision börjar gälla 21/3 2010

23 Definition: Medicinteknisk produkt som är tillverkad för att användas för människor vid - diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom, - diagnos, övervakning, behandling, lindring eller kompensation för en skada eller ett funktionshinder, Ur Lag 1993:584 om medicintekniska produkter

24 Definitionen är förtydligad vad gäller fristående programvara i revisionen (2007/47 EG) av direktivet MDD (6) Det är nödvändigt att klargöra att programvara i sig själv är en medicinteknisk produkt när den av tillverkaren särskilt är avsedd att användas för ett eller flera av de medicinska syften som anges i definitionen av en medicinteknisk produkt. Programvara som är avsedd för allmänna ändamål är inte en medicinteknisk produkt när den används inom hälso- och sjukvård.

25 Tillverkarens roll Tillverkaren svarar för att hans produkter, när de släpps ut på marknaden och används på avsett sätt, uppfyller de väsentliga krav som återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter och att detta har kontrollerats på ett korrekt sätt. Tillverkaren ska markera att han accepterar detta ansvar genom att sätta CE-märket på sin produkt.

26 Diskussion vad påverkar om ett system är att anse som MTP eller inte? 1. Definitionen av MTP 2. Produktens komplexitet 3. Ansvar Människa Maskin 4. Risk för felbehandling /skada 5. Återkoppling av information

27 Arbetsgruppen menar att en programvara för medicinskt bruk måste betraktas som en produkt Fördelen är att ett produktsäkerhetsregelverk, i detta fall regelverket för medicintekniska produkter, kan tillämpas Produkten kommer därmed att ha: en definierad avsedd användning fastställda och redovisade specifikationer en ansvarig tillverkare som ger förutsättningar för en tydlig överlämning en reglerad Post Market uppföljning Begrepp som projekt, tjänst och dylikt bör undvikas för att beskriva ett medicinskt informationssystem.

28 Arbetsgruppen konstaterade att icke produkter ger en otydlig ansvarsfördelning resultatet blir (ofta) ett bollande av ansvar och befogenheter mellan sjukhusledning, klinikchefer, MT-avd, ITenhet, tillverkare och konsulter

29 Inget självändamål att fösa in mjukvaror i det medicintekniska regelverket men.. Det medicintekniska regelverket är till synes det enda ändamålsenliga för stunden Klar fördel med produktifiering Det finns ett tillverkaransvar oberoende av MTP eller ej

30 Konsekvenser när det medicintekniska regelverket tillämpas Tillverkare av berörda system ska följa lämplig verifieringsmetod i det medicintekniska regelverket Systemets risknivå ska bedömas, motiveras och vara styrande för klassificering och verifieringsmetod

31 Viktiga delar i CE-märkningen för klass I Registrering hos Läkemedelsverket Uppfylla de väsentliga kraven Dokumentation/Technical file Riskhantering Klinisk utvärdering Kvalitetsstyrning Marknadstillsyn (Post market surveillance) Olycks- och tillbudshantering (Vigilance) Försäkran om överensstämmelse Märkning av produkten

32 Klassificeringsregler som kan vara tillämpliga för fristående programvara Programvara som styr eller övervakar energiöverföring, IIa el IIb beroende på risk som stödjer diagnos IIa, eller övervakning klass IIb som är tillbehör till aktivt implantat, AIMD som hanterar labdata från IVD, MDD som ej är enligt ovan, klass I 32

33 Angående krav på tillverkarens kvalitetssystem Det finns inget lagstadgat krav att tillverkare av medicintekniska produkter i lägsta produktklassen ska certifiera sina verksamhetsprocesser för att uppfylla det medicintekniska regelverkets krav. I praktiken är det dock nödvändigt att ha ett reellt kvalitetsledningssystem av något slag för att klara av t ex en utvecklingsprocess för ett mjukvarusystem och den nödvändiga post-market -hanteringen inklusive hanteringen av olyckor och tillbud.

34 Vårdgivarens agerande är viktigt att en förutsättning för en framgångsrik och rättvis tillämpning av regelverket förutsätter att vårdgivarna konsekvent kräver CE-märkning för sådana system som bör betraktas som medicintekniska produkter att en styrd och standardiserad metod för verifiering vid installation i användarens nätverk, som stöds av tillverkaren, är ett nödvändigt komplement till tillverkarens CE-märkning och en förutsättning för en acceptabel säkerhetsnivå vid användning.

35 Abnormal use Felanvändning Use error Normal användning Korrekt användning Metod

36 Standarder finns och det måste utvecklas fler Tillverkaren bör följa tillämpliga standarder för utveckling, verifiering och validering av sådana programvaror och informationssystem som är medicintekniska produkter.

37 Missbruk Abnormal use Felanvändning IEC Normal användning IEC Korrekt användning IEC62304 Metod

38 Och nu då? Rapportens slutsatser har genomgående bemötts positivt av de berörda parterna. Särskilt tillverkare av denna typ av system inser att de i realiteten tillverkar medicintekniska produkter Rapporten håller på att kommuniceras internationellt och frågan kommer att drivas under Sveriges ordförandeskap i EU

39 Och nu då? En stor del av de informationssystem som används inom vården är per definition medicintekniska produkter De har dock inte alltid definierats så av sin tillverkare eller användare De har därmed inte prövats mot de krav som regelverket ställer upp LV planerar ingen övergångstid för tillverkarna eftersom inga regler har ändrats. Det handlar om en ny insikt!

40 När vi (LV) ser en IT-produkt som borde vara CE-märkt LV:s förväntningar på tillverkaren Visa tidplan för CE-märkningsprocessen för LV Framgå av marknadsföring och information att produkten ännu inte är CE-märkt informera befintliga användare av produkten slussa in befintliga produkter i sitt post-market system och vigilancehantering informera befintliga användare av produkten om korrigerande säkerhetsåtgärder som berör produkten

41 Alternativ lösning Alternativt kan ett egentillverkat, lika säkert, system komma i fråga Notera att SoS föreskriver att ett sådant system skall uppfylla samma säkerhetskrav som ett CE-märkt dito I detta fall finns ingen utanför huset som tar något ansvar för systemet Kan ej överlåtas.

42 Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens förväntningar på användarna För att tillverkarna snabbt skall genomföra ovanstående åtgärder är det viktigt att användarna kommunicerar sina krav vid upphandling och drift

43 Är Sverige ensamt? Nej! Flera medlemsstater menar att medicinska informationssystem kan utgöra ett patientsäkerhetsproblem speciellt pekar man på kommunikationsproblem mellan system Sverige tycks dock ligga långt fram i utveckling/användning av medicinsk informatik

44 Varför gör vi detta? Patientsäkerhet Produktsäkerhet Ansvarsfördelning Lika spelregler Trovärdighet gentemot patienter m fl Nationella IT-strategin

45 Rapporten Uppdrag Syfte och mål Metod och upplägg Definitioner, begrepp, värderingsverktyg och principer Tillämpliga regelverk Klassificering Monografierna Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Installation och underhåll av medicinska informationssystem i nätverk Konsekvenser för olika intressenter på svenska marknaden Standardiseringsprojekt Diskussion

46 Monografierna Patientjournalsystem Anestesijournalsystem Clinical Information System CIS / Patient Data Management System - PDMS CTG-central Prehospitalt EKG EKG-lagringssystem Ögonbottenfotografering Bildsystem för arkivering och kommunikation (PACS) Radiologiskt Informationssystem RIS Webbaserad patientenkät Portal (Nationell patientöversikt, NPÖ) Nationell Ordinationsinformation, NOD Bastjänster för Informationsförsörjning, BIF Kvalitetsregister Kvalitetsindikator Kommunikationssystem Avancerade beslutsstödssystem Externa tjänster Telemedicinsystem Websystem för övervakning av medicinteknisk produkt In-vitro diagnostics (IVD) programvara: LIS & WAM Läkemedelsmodul E-recept

47 Reflektion - förr och nu Den tiden är förbi då information skapades av människohanden, lagrades på passiva medier, flyttades manuellt mellan fysiska arkiv. Vi är nu beroende av hur programmerbara system hanterar informationen, att konstruktör och tillverkare har tänkt och gjort rätt. Tangenttryckningar tolkas maskinellt och överförs med elektronisk kod till mjukvarustyrda lagrings- och presentationsmedier. Den information som kan betraktas är så som produkten låter oss se den. Situationen kompliceras av att systemen kommunicerar med varandra. Tidigare låg ansvaret på aktörerna i den manuella hanteringen. Nu är ansvaret dessutom stort på den som tillverkar systemen. De småfel som görs i manuella system är fler medan fel i mjukvarustyrda system kan bli mer omfattande och få större konsekvenser. Trots problemen gör systemen troligen bra nytta och vi kan inte undvara dem.

48 Tack! Frågor?

49 Om det blir tid över

50 MDD Bilaga Regel 10 Aktiva produkter avsedda för diagnostik tillhör klass IIa om de är avsedda att avge energi som kommer att absorberas av människokroppen, med undantag av produkter som används för att belysa patientens kropp i det synliga spektret. om de är avsedda att avbilda spridningen av radiofarmaka i kroppen om de är avsedda att möjliggöra direkt diagnos eller övervakning av vitala fysiologiska processer, om produkterna inte är särskilt avsedda för att övervaka vitala fysiologiska variabler, vars variationer är sådana att de skulle kunna resultera i omedelbar fara för patienten, t. ex. variationer i hjärtverksamhet, andning eller det centrala nervsystemets aktivitet de tillhör då klass IIb.

51 MDD Väsentliga krav p 12. Krav på medicintekniska produkter som är kopplade till eller är utrustade med en energikälla 12.1 Produkter som innefattar elektroniska programmerbara system skall konstrueras så att systemens repeterbarhet, tillförlitlighet och prestanda i förhållande till det avsedda ändamålet säkerställs. Vid ett första fel (i systemet) skall detta förhindra eller minimera ytterligare risker.

52 MDD Bilaga Aktiv produkt för diagnostik Varje aktiv medicinteknisk produkt, antingen den används separat eller i kombination med andra medicintekniska produkter, för att tillhandahålla information för att upptäcka, diagnosticera, övervaka eller behandla fysiologiska tillstånd, hälsotillstånd, sjukdomar eller medfödda missbildningar.

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten

Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten vårdutveckling Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten Avvikelserapport eller Lex Mariaanmälan krävs vid risk för patientskada ULF BOSTRÖM, överingenjör, teknologie licentiat,

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Gränsland mellan Medicinsk Teknik och IT

Gränsland mellan Medicinsk Teknik och IT Gränsland mellan Medicinsk Teknik och IT Rekommendationer för praktisk tillämpning av regelverk inom område medicintekniska produkter och anslutna informationssystem samt samarbete mellan Medicinsk Teknik

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall 1 Kamedo Katastrofmedicinska

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg. Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport

Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg. Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer