Lloyd s Insurance V-SE-PRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1"

Transkript

1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva nummer och de delar som garanterats av dem, som levereras vid ansökan, kan fastställas genom hänvisning till nämnda Avtal som bär Lloyds Policy Signing Office sigill och med hänsyn till betalningen av premien som specificeras här nedan, är de nämnda Försäkringsgivarna härmed bundna, individuellt och inte gemensamt, deras Verkställare och Förvaltare, att försäkra i enlighet med villkoren som fastställs här nedan eller bekräftas härpå. Om Försäkringstagaren gör ett anspråk som denne vet är falskt eller olagligt, beträffande belopp eller annat, blir detta Certifikat ogiltigt och alla anspråk här nedan går förlorade. Till bestyrkande varav detta Certifikat har undertecknats på den plats som anges och på den dag som specificeras i Tillägget. V-SE-PRO

2 Innehåll 1. Allmänna villkor Parter i detta avtal Kontraktsgrunder Försäkringsavtalets primära syfte Försäkringsperiod och premiebetalning Generellt för försäkringsavtalet Övriga regler och förändringar av villkoren Sekretess Definitioner Försäkringstäckning - 24 timmars olycksfallsförsäkring Täckningsomfång Funktionsnedsättning Beräkningstabell för ersättning Ytterligare olycksfallskostnader och utgifter Utbetalning av ersättning Förnyad bedömning av permanent invaliditet Ackumuleringsgränsvärde Allmänna undantag Sjukdom Grov vårdslöshet, alkohol, droger och narkotika Krig eller liknande Övrigt Avsiktlig exponering Skyldigheter efter ett olycksfall Process vid anmälan av skador Försäkringsgivarens rättigheter Allmänna villkor Uppsägning Kostnadsersättning Dokumenthantering Reservationer enligt Personuppgiftslagen Väsentlig ändring Riskminimering Bedrägeri Att notera Reklamationer Kompensationsmodell för finansiella tjänster...17 V-SE-PRO

3 1. Allmänna villkor 1.1 Parter i detta avtal Denna försäkring gäller mellan den försäkringstagare och försäkringsgivare som anges i förteckningen. Detta dokument, tillsammans med förteckningen och andra bifogade skriftliga tillägg, utgör de försäkringsavtal som fastställer den här försäkringen. Detta är ett juridiskt kontrakt, läs det noggrant. Försäkringsgivare är ett flertal syndikat på Lloyd's London. Coverholder för er försäkring är: Balticfinance Danmark ApS (i det følgende kaldet balticfinance) Byvej 229 G 2760 Mårløv Danmark Tlf. (+45) Balticfinance Danmark Aps er coverholder i Lloyd's London All korrespondens, ansökningar och andra deklarationer skall ske till: balticfinance Danmark ApS Postbox Padborg Danmark eller balticfinance Werkstr Harrislee Tyskland 2. Kontraktsgrunder För detta avtal gäller standardvillkor och bestämmelser och alla andra överenskommelser som t.ex. bekräftelser, klausuler, ytterligare avtal eller prisavtal. I de allmänna villkoren är ersättning och giltighetstid uttryckligt definierade. Samtliga allmänna villkor, som gäller för detta kontrakt är fastställda i följande text, om det inte finns några andra överenskommelser gjorda. 2.1 Försäkringsavtalets primära syfte Genom detta försäkringsavtal, samtycker försäkringsgivaren att, enligt vad som omfattas i försäkringsbrevets villkor, begränsningar och undantag, betala ersättningar till de försäkrade upp till de gränsvärden som anges i försäkringsbrevet, i den utsträckning som anges i varje försäkringsavsnitt i försäkringsbrevet. De försäkrade personerna kan göra anspråk direkt till försäkringsgivaren utan förvarning till försäkringstagaren. V-SE-PRO

4 2.2 Försäkringsperiod och premiebetalning Försäkringspremien ska betalas årligen, halvårsvis eller kvartalsvis. Försäkringspremien anses vara betald och accepterad då den tagits emot av försäkringsgivaren/coverholder. För delbetalningar (halvårsvis eller kvartalsvis) tillkommer extra avgifter. Dessa extraavgifter kommer att läggas på fakturan. Försäkringsskyddet gäller i ett år och fortlöper ytterligare ett år om det inte sägs upp av försäkringstagaren eller balticfinance senast en månad innan nästa förfallodag. Försäkringen kommer att fortlöpa med avtalad premie och villkor fram till den förfallodag som infaller efter 18-årsdagen för den försäkrade personen. Härefter upphör försäkringen att gälla. Efter ett anspråk och 14 dagar efter utbetalning av ersättning eller skadereglering har balticfinance eller försäkringstagaren rätt att annullera avtalet skriftligen efter en föregående 14 dagars aviseringsperiod. Försäkringen annulleras om den försäkrade befinner sig i militärtjänst i krig eller i liknande förhållanden. Försäkringen börjar gälla igen när den försäkrade ändrar sina levnadsförhållanden eller då militärtjänsten avslutas. 2.3 Generellt för försäkringsavtalet Premiebetalning och förfallodatum Försäkringstagaren betalar en årspremie som förfaller till betalning på årsdagen för försäkringens startdatum. Den första premien förfaller till betalning direkt i anslutning till att försäkringsavtalet är undertecknat, så till vida inte annat är överenskommet. Senare premier förfaller till betalning enligt instruktioner på fakturan. I det fall fakturan inte är betald på förfallodagen, erhåller försäkringstagaren en påminnelse med en beskrivning av det förfallna beloppet, plus påminnelseavgift. Försäkringstagaren har då 14 dagar på sig att betala påminnelsen. I det fall inte heller påminnelsen betalas inom utsatt tid, upphör försäkringsskyddet att gälla och försäkringsgivaren/balticfinance har rätt att avsluta försäkringen. Om försäkringen avslutas i förtid, pga omständigheter som inte har att göra med försenad betalning av premien, eller som på annat sätt kan tillskrivas försäkringstagaren, har försäkringsgivaren enbart rätt att kräva betalning för de dagar som gått fram till försäkringens avslutande Ångerrätt I enlighet med lagen har försäkringstagaren rätt till 14 dagars s.k. ångerrätt Allmänt All information som lämnas av den försäkrade i samband med ansökan om försäkring, inklusive eventuella förslagsformulär, ansökningsblankett eller annat material som tillhandahålls av eller på uppdrag av den försäkrade, kommer att ingå och ligga till grund för försäkringsavtalet. Ett villkor för försäkringen är att all information som lämnas är sanningsenlig inom ramen av den försäkrades kännedom eller att denna information skulle kunna bekräftas med rimlig noggrannhet. Det är ytterligare en förutsättning för försäkringsavtalet att varje väsentlig ändring i, eller komplement till informationen, antingen före eller under försäkringsperioden, omedelbart anmäls nya villkoren. I det fall försäkringstagaren bytt adress under försäkringsperioden, och inte meddelat balticfinance detta, är det gängse praxis att balticfinance fortsätter att sända all korrenspondens till den adress balticfinance senast fått upplysning om. I det fall försäkringstagaren kommer att befinna sig V-SE-PRO

5 utomlands under en lägre tid, är försäkringstagaren skyldig att meddela balticfinance en adress dit post och eller annan korrespondens kan skickas. I händelse av överträdelse av någon bestämmelse utan att det påverkar eventuella andra rättigheter för försäkringsgivaren/coverholder, kan försäkringsgivaren/coverholder avvisa eller minska anspråk i samband med överträdelsen och fortsätta försäkringsavtalet i enlighet med de villkor som dessa fastställer. Alla bestämmelser i detta avtal som avser försäkringstagaren, avser även dennes juridiska ombud och eller andra personer som kan föra försäkringstagarens talan. Ersättningskrav gentemot försäkringsgivaren, får inte pantsättas utan försäkringsgivarens tillstånd. 2.4 Övriga regler och förändringar av villkoren Om ingen speciell överenskommelse inkluderas i dessa villkor, gäller allmän lag. Bolaget får höja premierna för befintliga avtal med verkan från kommande förfallodag. Detta gäller även för ändringar. Efter att ha fått meddelande om höjning av premien kan försäkringstagaren säga upp avtalet från den dag förändringen träder i kraft. Uppsägning måste ske skriftligen. Om ändringar till förmån för försäkringstagaren införs i villkoren och de inte innebär någon höjning av premien skall dessa träda i kraft omgående. 2.5 Sekretess Försäkringsgivaren/coverholder inhämtar icke-offentlig personlig information om den försäkrade från följande källor: 1. Information som försäkringsgivaren/coverholder erhåller från den försäkrade i ansökningar eller andra formulär; 2. Information om den försäkrades transaktioner med försäkringsgivaren/coverholder, dess dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, eller andra; 3. Information försäkringsgivaren/coverholder erhåller från kreditupplysningsföretag. Försäkringsgivaren/coverholder lämnar inte ut någon icke-offentlig personlig information i relation till, eller om, någon försäkrad person, förutom det som är nödvändigt för att kunna erbjuda den försäkrade sina produkter och tjänster eller för sådant som krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. vid en stämning, bedrägeriutredning, lagstadgad rapportering). Försäkringsgivaren/coverholder begränsar tillgången till icke-offentlig personlig information om den försäkrade till sina anställda, sina dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, dess anställda eller andra som behöver känna till informationen för att handlägga den försäkrades konto. Försäkringsgivaren/coverholder upprätthåller fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för att skydda den försäkrades icke-offentliga personliga information. Som en följd av detta kommer all icke-offentlig personlig information som lämnats ut till en anställd eller ett företag, inte att automatiskt bli tillgänglig för alla anställda eller alla företag. V-SE-PRO

6 3. Definitioner De begrepp som visas i fetstil i detta försäkringsavtal definieras i följande avsnitt: 1. Balticfinance betyder att kontraktspartner (coverholder) för denna försäkring är balticfinance Danmark Aps 2. Barn avser alla personer under 18 år 3. Försäkringsbrev avser dokumentet Försäkringsbrev medföljande försäkringsavtalet, som hänvisar till det här försäkringsavtalet och som innehåller personuppgifter om försäkringstagaren och de försäkrade personerna, inklusive begränsningar av skadestånd eller andra avtal och bestämmelser rörande detta avtal. 4. Försäkrad person avser den/de person(er) som är angivna i förteckningen och som täcks av denna försäkring. 5. Operativ tid avser den tid under vilken en försäkrad person omfattas av det försäkringsavtal som anges i förteckningen. 6. Försäkrad avser den person, företag eller organisation som anges i förteckningen. 7. Med krig avses krig, inbördeskrig, invasion av utländska fiender, stridigheter (oavsett om dessa förklarats eller ej). 8. Legitimerad praktiserande läkare avser en fullt kvalificerad och licensierad medlem av läkarkåren, godkänd av det officiella medicinska sällskapet i det land där läkaren utövar sitt yrke. Denna läkare får inte vara den försäkrade själv, en medarbetare till den försäkrade eller en medlem av den försäkrades familj. 9. Paraplegi avser permanent total förlamning av både de nedre extremiteterna, urinblåsan och ändtarmen. 10. Permanent invaliditet avser en medicinsk bedömning av de dagliga besvär som uppkommit genom en skada och som påverkar den försäkrade i hans/hennes dagliga liv. En permanent invaliditet kan avgöras först när ett hälsotillstånd blir permanent. Detta anses vara fallet när det inte finns någon möjlighet till förbättring varken via personen själv eller genom medicinsk behandling. Följderna av en skada värderas vanligtvis som permanenta först flera månader efter en olycka. Därför kan en slutlig bedömning göras först efter detta specifika datum. 11. En tredjeparts skadereglerare avser det företag som handlägger krav/ersättningssanspråk på uppdrag av försäkringsgivare/underwriters. 12. Sjukdom avser fysisk sjukdom som uppstått under försäkringsperioden, diagnostiserad av leg. läkare. 13. Tandskada innebär att försäkringsbolaget kommer att ersätta den försäkrade för kostnader för nödvändig tandvård inom 12 månader (24 månader för barn) från den olycka som ger upphov till skada, upp till den gräns för ersättning som anges i förteckningen. Det finns inte något skydd för tandskador orsakade av tuggning. 14. Olycka avser en enskild och oväntad händelse som inträffar vid en identifierbar tid och plats och som resulterar i skada som beträffar den försäkrade. 15. Underwriters avser specifika försäkringsgivare/underwriters på Lloyds. 16. Ersättning innebär att skadeståndsbeloppen angivna i förteckningen är det maximala belopp som betalas av syndikaten/underwriters. V-SE-PRO

7 4.Försäkringstäckning - 24 timmars olycksfallsförsäkring Försäkringen täcker alla olyckor som drabbar de försäkrade så länge avtalet är giltigt. Försäkringen ger täckning för olyckor som sker var som helst i världen 24 timmar om dygnet. Definition av olycksfall: En olycka avser en enskild och oväntad händelse, som inträffar vid en identifierbar tid och plats, och som resulterar i att den försäkrade skadas. Det anses också vara en olycka om muskler, senor eller ledkapslar vrickas, stukas eller slits ur led i en arm, ett ben eller i ryggraden på grund av ökad ansträngning (inklusive buk - alvus - och brustna bråck). Diskbråck ingår också i försäkringsskyddet om det uppstår till följd av en olycka i enlighet med dessa villkor. Begreppet olycka omfattar även de skador som uppstår då en försäkrad rättmätigt försvarar eller bidrar till att rädda andra människor. Plötslig förgiftning orsakad av gas, ångor, rök, dammoln, syra eller liknande är också att betrakta som en olycka om den försäkrade utsätts för sådan påverkan i flera timmar. Olyckor orsakade av förgiftning och förtäring av andra material via strupen ersätts endast för barn tills de fyller 14 år. Infektioner orsakade av djurbett som ger skador i huden är också att betrakta som en olycka. Drunkning, kvävning och ihjälfrysning definieras också som olycka i enlighet med dessa villkor. 4.1 Täckningsomfång Försäkringsgivaren förbinder sig att betala den försäkrade det belopp som anges i förteckningen för ersättning i de fall den försäkrade; avlider inom tolv (12) månader efter, och som följd av en skada. bedöms vara permanent invalidiserad baserat på medicinska utlåtanden som rapporteras till balticfinance inom tjugofyra (24) månader efter olyckan, och som är en följd av skadan. Om den försäkrade avlider inom 12 månader efter olyckan kommer den dödsfallsersättning som anges i förteckningen att betalas ut i stället för ersättning för permanent invaliditet. Om olyckan påverkar en fysisk eller psykisk förmåga som redan var permanent nedsatt före olyckan, kommer procentsatsen för den tidigare invaliditeten att dras av. V-SE-PRO

8 4.2 Funktionsnedsättning Gradering av medicinsk invaliditet enligt Sveriges försäkringsförbund, 4.3 Beräkningstabell för ersättning Avänds inte för professionella idrottare. 4.4 Ytterligare olycksfallskostnader och utgifter Delbetalning Om olyckan orsakar någon av följande skador: paraplegi efter skada i ryggmärgen; amputering av en arm, ett ben, en fot eller en hand; tredje gradens brännskador på mer än trettio procent (30 %) av hela kroppen; total förlust av synen på båda ögonen; vävnadsskador på inre organ; fraktur på två av de stora benen i armar eller ben; eller en kombination av minst två av följande skador: vävnadsskador i ett inre organ; fraktur på ett av de stora benen i armar eller ben; brutet bäcken fraktur på ryggraden Försäkringsgivaren förbinder sig att betala den försäkrade en delbetalning under förutsättning att beloppet inte överskrider kr och att olyckan inte resulterar i dödsfall inom en månad. V-SE-PRO

9 4.4.2 Räddningskostnader Om den försäkrade är med om en olycka i utlandet som omfattas av denna försäkring, kommer försäkringsbolaget att betala en ersättning som är begränsad till kr. Ersättning utgår för kostnader i samband med spårning, räddning eller undsättning, om tjänsten tillhandahålls av räddningstjänst i offentlig eller privat regi, i de fall då det är gängse praxis att betala för denna tjänst. Dessa kostnader återbetalas också om olyckan kunde vara hotande eller om man beroende på omständigheterna kunde anta att det skulle ske en olycka. Återbetalning av kostnader sker för transport av personen till sjukhus eller till en viss klinik om detta rekommenderas av en läkare. Om olyckan inträffar utomlands omfattar försäkringen merkostnader för hemresa eller inkvarteringskostnader för barn under 18 år eller till en partner som den skadade reser med. Om olycksfallet leder till dödsfall i hemlandet omfattar försäkringen kostnader för transport till den senaste, permanenta hemvisten för den avlidna. Om olycksfallet leder till dödsfall utomlands, omfattar försäkringen kostnader för begravning utomlands eller transport till den senaste, permanenta hemvisten för den avlidna. Försäkringsbolaget betalar kostnaderna förutsatt att ingen annan organisation tar på sig kostnaderna och svarar för behandlingen (t. ex. inhemsk räddningstjänst). Om den andra organisationen endast delvis täcker kostnaderna, kommer försäkringsbolaget att betala underskottet Kosmetiska operationer och tandskada I händelse av skada som åsamkats en försäkrad som resulterar i: Permanent ärrbildning som omfattar minst femton procent (15 %) av ansiktet åtar sig försäkringsgivaren att betala den försäkrade SEK Denna ersättning ökar proportionerligt beroende av de ärrbildningsnivåer angivna i ersättningstabellen upp till gränsen hundraprocentig (100 %) ärrbildning i ansiktet. Graden av ärrbildning kommer att bedömas utan hänsyn till den försäkrades ålder, kön eller kulturella bakgrund. Tandskada: försäkringsbolaget kommer att ersätta den försäkrade för kostnader för nödvändig tandvård inom 12 månader (24 månader för barn) från tidpunkten för den olycka som ger upphov till skadan, upp till kr. Om olycksfallet leder till skador på tänderna som kräver behandling, täcker försäkringsbolaget nödvändiga och skäliga kostnader, så länge den försäkrade inte har rätt till förmåner från ett annat företag/organisation etc. - t. ex. genom svensk eller motsvarande lag "Lagen om försäkringar mot arbetsskador"; från den offentliga tandvården för barn; från offentliga eller privata sjukförsäkringar eller från en gärningsman. Försäkringsbolaget beviljar endast försäkringsskydd för behandling av tänder, när det är fråga om förlust eller skada av tänder och implantat, bryggor eller kronor som är en integrerad del av den naturliga tanduppsättningen. Den försäkrade har inte rätt till ersättning för tandvårdskostnader i samband med skada på hela eller partiella proteser, trots att de skadats i munnen. Tandskador som orsakas av att man gnisslar/pressar ihop tänderna eller en skada som uppkommit genom att man tuggar eller äter omfattas inte. Om tänderna var i dåligt skick innan olyckan, t.ex. som en följd av lagningar, rekonstruktioner, rotbehandling, förfall, gomphiosis, tandlossning eller liknande sjukdomar, kan detta föranleda en minskning eller ett avvisande av ersättningen enligt omfattningen av reduktionen/försämringen jämfört med friska välbevarade tänder. V-SE-PRO

10 Om olycksfallet orsakar skada på en speciell tand och denna tand är en del av en brygga, implantat eller om granntänder saknas eller är svaga ger försäkringsbolaget endast skydd med ett belopp likvärdigt det som skulle ha debiterats för vård av en frisk välbevarad tand. När försäkringsgivaren har betalat kostnaden för behandling av tänder eller har underrättats om en skada, är detta att betrakta som den slutgiltiga behandlingen och det finns inget försäkringsskydd för eventuella utbyten, lagningar eller vård vid en senare tidpunkt. Den maximala ersättningen för ärrbildning i ansiktet och tandvårdsskada anges i försäkringsbrevet Försäkringsskydd för kostnader i samband med transport till hemort Om den försäkrade har råkat ut för en olycka som omfattas av denna försäkring och personen i fråga har vistats på sjukhus på platsen för olyckan i 14 dagar (ett sjukhus som inte ligger nära den försäkrades hemort) betalar försäkringsbolaget transportkostnaderna för resa till ett sjukhus på den försäkrades hemort eller till ett närliggande sjukhus. Ersättningen är maximalt kr. Försäkringsgivaren kommer att stå för kostnaderna när det inte finns någon annan organisation som står för kostnader och behandling (t.ex. allmän sjukförsäkring).om en annan organisation endast delvis täcker kostnaderna, kommer försäkringsbolaget enbart att betala mellanskillnaden Försäkringsskydd för kostnader i samband med funktionsnedsättning 1. Om den försäkrades funktionsnedsättningsgrad orsakar ett dagligt handikapp där den försäkrade är beroende av vissa investeringar, täcker försäkringsbolaget kostnaderna enligt det maximibelopp som överenskommits. 2. I samband med handikapp täcker försäkringsbolaget följande kostnader: a) En handikappanpassad ombyggnad av en permanent bostad b) Flytt till ett handikappanpassat hus eller lägenhet c) Anpassning av den försäkrades bil 3. Försäkringsgivaren maximala ersättning är kr och den betalas upp till fem år efter att olyckan inträffat; samtliga kostnader måste verifieras av den försäkrade. 4.5 Utbetalning av ersättning När försäkringsgivaren/coverholder har mottagit de handlingar från den försäkrade som är nödvändiga för en bedömning av olyckan, och den medicinska behandling som är nödvändig för att fatta ett beslut gällande ett permanent handikapp är avslutad, måste försäkringsbolaget lämna ett utlåtande om omfattningen av ersättningen inom en månad - om det är en fråga om permanent invaliditet, kan det dröja upp till 3 månader. De kostnader som försäkringstagaren gjort utlägg för kommer att återbetalas, om det kan styrkas att han har rätt till ersättning. Summan begränsas inom ramen för vad som är normalt i Skandinavien -detta inkluderar inte juridisk rådgivning och transportutgifter. Om försäkringsgivaren erkänner och godkänner fordran eller om den försäkrade och försäkringsgivaren har kommit överens gällande olyckan och ersättningsbeloppet, kommer försäkringsgivaren att betala ut ersättning inom 14 dagar. Innan den medicinska behandlingen är klar, kan försäkringsgivaren betala ut ett förskott på den förväntade ersättningen, om den försäkrade inte längre befinner sig i en livshotande situation - dock max. 10 % av basbeloppet och maximalt kr. Ingen ränta kommer att utbetalas på ersättningar inom ramen för denna försäkring, utom i de fall då särskilda inhemska regler och lagar gällande försäkringar kan tillämpas. V-SE-PRO

11 4.6 Förnyad bedömning av permanent invaliditet Både försäkringsgivaren och den försäkrade har rätt att årligen förnya den medicinska bedömningen av invaliditetsgraden, i upp till tre år efter olyckan. När försäkringsgivaren använder sig av denna rättighet och informerar den försäkrade om detta, måste denne undersökas inom en månad. Om invaliditetersättningen blir högre än det belopp som redan betalats ut, kommer ränta påföras den resterande betalningen enligt den svensk lag. För försäkrade barn under 14 år förlängs tidsgränsen från 3 till 5 år. 4.7 Ackumuleringsgränsvärde När en enskild händelse eller en serie av händelser med ursprung i samma omedelbara orsak, sker inom två mils radie, och där i detta fall: inom tjugofyra (24) timmar efter händelsen, eller inom tjugofyra (24) timmar efter den första händelsen i en serie av händelser; händelsen eller serien av händelser orsakar skador på mer än en försäkrad person ska det maximala ersättningsbeloppet som betalas ut av försäkringsgivaren i anslutning till alla skador som härrör från en sådan händelse eller serie av händelser, vara etthundraottifem miljoner kronor ( kr), eller som anges i förteckningen oavsett antalet försäkrade personer och eller försäkrade som ställer ersättningsanspråk. 5. Allmänna undantag Denna försäkring täcker inte, angivna undantag i punkt Sjukdom Försäkringsskyddet täcker inte; sjukdomar som legat latent i kroppen, även om de utlösts eller förvärrats av olycksfall förvärrande av sjukdomstillstånd eller tillfällig sjukdom som en följd av olycksfall följder av sjukdomar orsakade av mikroorganismer, t.ex. bakterier, virus, svampinfektioner o.dyl. förgiftning av mat, dryck, medicin eller droger 5.2 Grov vårdslöshet, alkohol, droger och narkotika Denna försäkring ger inte skydd för någon form av förlust, respektive den utesluter utbetalning av ersättning eller skadestånd för skada, där den försäkrade har handlat grovt vårdslöst eller: självförvållad berusning kör något slags motorfordon under påverkan av alkohol, definierat i trafiklagarna i den försäkrades hemland; är påverkad av droger eller narkotika som inte är lagliga, såvida inte dessa är legalt utskrivna av en legitimerad läkare; som en direkt eller indirekt följd av den försäkrades egen alkoholism, drogberoende eller alkoholmissbruk Oberoende av den försäkrades psykiska tillstånd täcks ingen av punkterna som nämns ovan. V-SE-PRO

12 5.2.1 Självmord och självförvållad skada Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självförvållad skada, inklusive självförvållad skada till följd av psykisk sjukdom eller avsiktlig skada då den försäkrade personen befinner sig i ett tillstånd av sinnessjukdom. 5.3 Krig eller liknande Olycksfall orsakade av krig, krigsliknande förhållanden, inbördeskrig, terrorism, revolution, upplopp eller andra politiska oroligheter, täcks inte av försäkringsskyddet. I det fall oroligheter utbryter i det område försäkringstagaren befinner sig, täcker försäkringen enbart olycksfall under den första påföljande månaden. Reser däremot försäkringstagaren in i ett område där det pågår krig, krigsliknande förhållanden, inbördeskrig, terrorism, revolution, upplopp eller andra politiska oroligheter, täcker försäkringsskyddet inte ev. olycksfall. Försäkringsskyddet täcker inte olycksfall i det fall den försäkrade personen deltagit i terrorhandling, upplopp eller sabotage. Terrorhandling är en handling med avsikt att skrämma eller hota ett lands befolkning, att försöka på ett olagligt sätt bedriva påtryckningar och tvinga fram beslut eller avstånd från beslut av myndigheter eller på annat sätt försätta ett politiskt system eller samhälle ur funktion. Handlingen kan begås av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska motiv. Allt samröre med atomenergi, kärnexplosioner och/eller radioaktiv strålning som uppkommer av militära verksamheter som den försäkrade deltar i, täcks inte av försäkringsskyddet. 5.4 Övrigt deltagande i följande omfattas inte av försäkringsskyddet; motorsporter, tävling i eller träning inför en vintersportstävling, bergsklättring eller alpinism, som normalt innebär användning av rep eller guide, grottforskning, fallskärmshoppning, jakt till häst eller att köra i eller vara deltagare i någon form av tävlingslopp; dykning som en del av yrkesmässiga uppgifter förutom instruktörer för fritidsdykning, dykguider, biologidykare och undervattensfotografer; dykning som går utöver den försäkrades utbildning och erfarenhet. Tandskada som följd av boxning, kampsport eller annan självförsvarsidrott omfattas inte av försäkringsskyddet Graviditet Olyckor orsakade av graviditet, abort eller förlossning omfattas inte av försäkringsskyddet Död Död - naturlig eller av okänd orsak omfattas inte av försäkringsskyddet Kriminella handlingar Aktivt deltagande i kriminella handlingar eller slagsmål omfattas inte av försäkringsskyddet. V-SE-PRO

13 5.4.5 Psykiska störningar Neuroser, psykoneuroser, psykopati, psykoser eller psykiska eller känslomässiga sjukdomar eller störningar av något slag omfattas inte av försäkringsskyddet Undantagna verksamheter - Den försäkrade bedriver verksamhet som eller deltar i följande: marin-, militär- eller flygvapentjänst eller verksamhet, cirkusaktörer, stuntmän, djurtämjare, livvakter, dörrvakter eller personer som arbetar med nukleära risker Verksamheter som måste godkännas av försäkringsgivaren Följande verksamheter måste godkännas initialt. Acceptans kommer att anges i förteckningen. Professionella idrottare, professionella dykare, arbetare på oljeplattformar, fiskare, brobyggare, piloter och annan flygpersonal Redan befintliga omständigheter Artros, artrit eller andra degenererande processer i leder, ben, muskler, senor och ligament Försäkringsskydd - Barns död Försäkringsskyddet är begränsat till kr Högsta belopp Det maximala beloppet för en enskild eller för alla ersättningar skall inte överstiga det belopp som anges i försäkringsbrevet Begränsningar i försäkringsskyddet Det beviljas ingen täckning för redan existerande skador Befintlig funktionsnedsättning Varje befintlig permanent funktionsnedsättning kommer att beaktas när ersättningen beräknas. 5.5 Avsiktlig exponering Avsiktlig exponering för exceptionell fara (utom under försök att rädda människoliv eller på grundval av den försäkrades arbetsuppgifter) omfattas inte av försäkringsskyddet. V-SE-PRO

14 6. Skyldigheter efter ett olycksfall Nödvändigt akttagande och uppfyllande av dessa bestämmelser är en förutsättning för försäkringsgivarens förpliktelser gällande eventuella anspråk enligt denna försäkring; Skadeanmälan - - den försäkrade ska göra en skriftlig anmälan till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt och med hänsyn till svensk lagstiftning. Om olycksfallet ger väldigt få tecken på symptom, anses det inte att man bryter mot sina skyldigheter om man inte uppsöker läkare eller informerar Försäkringsgivare / balticfinance innan de verkliga skadornas omfattning visar sig. I händelse av anspråk gällande bestående funktionsnedsättningar skall dessa lämnas till försäkringsgivaren för beslut inom tolv (12) månader från dagen för den ursprungliga olycka, som gett upphov till en sådan fordran enligt försäkringsavtalet, såvida inget annat överenskommits med försäkringsgivaren, eller framgår i svensk lag. Vid den försäkrades dödsfall eller annan omständighet som förhindrar den försäkrade personen att lämna in en anmälan, bör den försäkrades ombud eller handläggare göra en skriftlig anmälan, inom nittio (90) dagar från dagen för försäkringstagarens skada eller sjukdom till försäkringsgivaren och i övrigt agera i stället för försäkringstagaren. Om en olycka innebär att den försäkrade personen avlider skall anspråk lämnas till försäkringsgivaren inom fyrtioåtta (48) timmar, räknat från det tillfälle då försäkringstagaren, den försäkrades arvtagare eller ombud underrättats om dödsfallet, såvida inte annat överenskommits med eller godkänts av försäkringsgivaren. Meddelande till försäkringsgivaren måste lämnas till de skadeanmälningsadresser som anges i försäkringsbrevet. 6.1 Process vid anmälan av skador För varje anspråk måste försäkringstagaren och de personer som handlar på uppdrag av försäkringstagaren: - omedelbart sända försäkringsgivaren kopior av varje begäran, krav, beställning, notis, stämning, juridiska dokument och alla därtill hörande handlingar i samband med en försäkringshändelse så snart som dessa tagits mot av den försäkrade. Dessutom måste den försäkrade samarbeta med försäkringsgivaren eller dennes utsedda ombud för att tillåta dem att följa sådana relevanta praktiska anvisningar och tillvägagångsprotokoll som kan utfärdas och godkännas under tiden av den ansvariga för civilrätten. - tillåta försäkringsgivaren att få tillgång till medicinska journaler eller annan relevant information på begäran, men endast om det är juridiskt tillåtet att göra detta då en försäkrad person är med om en händelse som medför personskador. 6.2 Försäkringsgivarens rättigheter Efter inledande information eller anmälan om en incident eller ett krav, kommer en läkare utsedd av försäkringsgivaren att tillåtas, att så ofta som kan anses vara nödvändigt, genomföra en undersökning av den försäkrade, och i händelse av oavsiktlig död genomföra en obduktion om erforderligt tillstånd beviljas. V-SE-PRO

15 6.3 Räntesats Inga utbetalningar från denna försäkring kommer att påföras ränta (utom om det på annat sätt regleras i svensk eller annan tillämplig försäkringsavtalslag). 7. Allmänna villkor Tillämplig lagstiftning Försäkringstagaren kan vidta rättsliga åtgärder vid sin egen jurisdiktion - det vill säga om det är frågan om ett konsumentavtal som inte har skrivits in personligen på ombudets kontor. Försäkringsgivaren kan vidta rättsliga åtgärder på försäkringstagarens egen jurisdiktionsort. Ytterligare platser för jurisdiktion kan vara en domstol på den ort där försäkringstagaren har sitt kommersiella huvudkontor eller domstolen på den ort där han bedriver sin verksamhet. Denna försäkring omfattas av gällande svensk lag. Särskilt gäller villkoren i lagen om försäkringsavtal - om inga andra överenskommelser inkluderats i detta avtal. Försäkringsgivaren övervakas av FSA i Storbritannien. Finansinspektionen i Sverige har inte delgetts FSAs föreskrifter och priser - men dessa efterlevs av FSA - enligt EU:s tredje försäkringsdirektiv. 8. Uppsägning Efter ett anspråk och 14 dagar efter utbetalning av ersättning eller skadereglering har balticfinance eller försäkringstagaren rätt att annullera avtalet skriftligen efter en föregående 14 dagars aviseringsperiod. På begäran kommer försäkringsgivaren att betala tillbaka den del av försäkringspremien som betalats i förskott i proportion till den tidigarelagda uppsägningstiden av försäkringsavtalet. Utan att det påverkar andra former av tjänster, anses en uppsägning vara delgiven på den (3: e) dagen efter att den har postats med förbetald postförsändelse till rätt adress. 9. Kostnadsersättning Om det vid tidpunkten för kravet finns en annan giltig försäkring tillgänglig som ersätter samma kostnadsutlägg eller skador vid olyckstillfället, skall den försäkringen gälla i första hand. Detta gäller inte medicinsk invaliditet eller dödsfall. 10. Dokumenthantering Försäkringsgivaren får inneha handlingar och krav som rör denna försäkring i elektronisk form och kan förstöra originalen. En elektronisk kopia av ett dokument godtas som bevis i samma utsträckning som, och den har samma vikt som det ursprungliga dokumentet. V-SE-PRO

16 11. Reservationer enligt Personuppgiftslagen Försäkringsgivaren registrerar och förvarar data i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204 och följer strikta säkerhetsprocedurer avseende lagring och utlämnande av information för att förhindra obehörig åtkomst eller förlust av sådan information. Försäkringsgivaren kan finna det nödvändigt att skicka data till andra företag eller företag som levererar produkter och tjänster i samband med detta försäkringsavtal. Vidare, genom att gå in och uppdatera olika databaser kan försäkringsgivaren dela information med andra företag och offentliga organ, inklusive polisen, för att på så vis styrka information och förhindra, förebygga eller upptäcka bedrägerier. Om falska eller felaktiga uppgifter tillhandahålls och misstankar om bedrägeri upptäcks kommer detta att registreras och informationen kommer att finnas tillgänglig för andra organisationer som har tillgång till databaserna. Uppgifter om vilka databaser som används finns tillgängliga på begäran. 12. Väsentlig ändring Denna försäkring kommer att bli ogiltig om det efter tecknandet av denna försäkring, uppstår en ökad risk för skada, sjukdom eller kroppsskada och sådana ändrade förhållanden uttryckligen inte har bekräftats och accepterats via skriftliga meddelanden undertecknade av försäkringsgivaren. 13. Riskminimering Avtalet följer försäkringslagens regler om oaktsamhet, risktagande och underlåtenhet av ansvar. 14. Bedrägeri Om anspråket i något avseende är bedrägligt eller om något bedrägligt förfarande eller arrangemang används av den försäkrade eller av någon annan som handlar på den försäkrades vägnar för att uppnå ersättning enligt detta försäkringsavtal, eller om ansvar, förlust, förstörelse eller skador orsakas genom oaktsamhet eller eftergivenhet av den försäkrade personen, existerar inga rättigheter till någon form av betalning eller ersättning genom denna försäkring. Vidare måste ersättning som betalats till den försäkrade som en följd av eventuella bedrägerier återbetalas till försäkringsgivaren. 15. Att notera Vederbörlig hänsyn och uppfyllandet av bestämmelserna i detta avtal i den mån de kan relatera till något som skall göras eller följas av den försäkrade, och som inte redan är ett villkorsprejudikat, kommer vara en förutsättning för detta försäkringsavtal. Varje undantag från försäkringsgivaren beträffande någon bestämmelse kommer inte att hindra försäkringsgivaren från att åberopa sådana villkor eller tillstånd eller villkorsprejudikat i framtiden. I händelse av en överträdelse av något villkorsprejudikat i försäkringsavtalet, och utan att det påverkar någon av försäkringsgivarens andra rättigheter, kan försäkringsgivaren avvisa eller sänka ersättningar i samband med överträdelsen, och förlänga försäkringsavtalet enligt sådana villkor som försäkringsbolaget bestämmer och om betalning på grund av ett sådant anspråk redan har gjorts ska den försäkrade omedelbart återbetala detta belopp till försäkringsbolaget. V-SE-PRO

17 16. Reklamationer Om den försäkrade har en fråga eller ett klagomål angående denna försäkring eller ett agerande gällande en förmedlare ska denne i första hand kontakta balticfinance. Om den försäkrade önskar kontakta försäkringsgivaren direkt, bör den försäkrade skriva till den adress gällande reklamationer som uppges i försäkringsbrevet. Uppge försäkringsnummer, eller kravnummer i förekommande fall, i all korrespondens. Detta avtal följer svensk lag om värdenedskrivning. I det fall försäkringstagaren önskar lämna in klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) skall detta göras på separata blanketter till: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm I det fall försäkringstagaren önskar lämna in klagomål till personförsäkringsnämnden skall detta göras på nämndens egna blanketter, till adress: Personförsäkringsnämnden Box Stockholm Om klagomålet lämnas in under den gällande tidsperioden kommer preskriptionstiden att skjutas upp till dess att ett slutligt beslut har fattats. Efter beslutet har båda parter rätt att vidta rättsliga åtgärder. Ärendet måste föras till domstol omedelbart - dock senast 30 dagar efter det meddelat beslutet. 17. Kompensationsmodell för finansiella tjänster The Company Market och Lloyds underwriters omfattas av Financial Services Compensation Scheme. Den försäkrade personen kan ha rätt till ersättning från systemet om försäkringsgivaren inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Rätt till ersättning enligt förordningen beror på vilken typ av verksamhet som ärendet gäller och omständigheterna kring kravet. Mer information om kompensationsmodellen för ersättning är tillgänglig via Financial Services Compensation Scheme, 7th floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN eller på hemsidan (www.fscs.org.uk). V-SE-PRO

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna villkor Tandvårdsförsäkring

Allmänna villkor Tandvårdsförsäkring Allmänna villkor Tandvårdsförsäkring Förebygga Detta försäkringsavtal avseende Tandvårdsförsäkring Förebygga består av dessa allmänna villkor, Försäkringsbrevet, ersättningstabellen samt andra eventuella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Försäkringsvillkor Inside professionell sport

Försäkringsvillkor Inside professionell sport Försäkringsvillkor Inside professionell sport Innehåll Innehåll... 1 Försäkringsvillkor Inside professionell sport...2 1 Information samt förmånstagarförordnanden...2 2 Pantsättning av försäkringsersättning...3

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Tandfén Skydda. Exempel på hur din tandvårdsförsäkring fungerar

Tandfén Skydda. Exempel på hur din tandvårdsförsäkring fungerar Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen. Fullständig

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard

Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard Innehåll Innehåll... 1 Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard... 2 1 Information samt förmånstagarförordnanden... 2 2 Pantsättning

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Försäkringsvillkor 2010-12-16 Dnr 899-10508-10 Sid 2 (9) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium

Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium Sida 1/5 Gäller fr.o.m: 2016-10-01 Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig

Läs mer

SKADEANMÄLAN FÖR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

SKADEANMÄLAN FÖR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Ifylld anmälan skickas till Balticfinance Danmark ApS Postbox 302 6330 Padborg Denmark Fyll i anmälan så fort som möjligt. Var snäll och skriv med stora bokstäver. Var snäll och tillhandahåll full dokumentation

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr. Akut tandvård 103, 113, kr 500 kr per akut tandvårdsåtgärd

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr. Akut tandvård 103, 113, kr 500 kr per akut tandvårdsåtgärd Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen. Fullständig

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-4014-16 Sid 2 (12) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer