Lloyd s Insurance V-SE-PRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1"

Transkript

1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva nummer och de delar som garanterats av dem, som levereras vid ansökan, kan fastställas genom hänvisning till nämnda Avtal som bär Lloyds Policy Signing Office sigill och med hänsyn till betalningen av premien som specificeras här nedan, är de nämnda Försäkringsgivarna härmed bundna, individuellt och inte gemensamt, deras Verkställare och Förvaltare, att försäkra i enlighet med villkoren som fastställs här nedan eller bekräftas härpå. Om Försäkringstagaren gör ett anspråk som denne vet är falskt eller olagligt, beträffande belopp eller annat, blir detta Certifikat ogiltigt och alla anspråk här nedan går förlorade. Till bestyrkande varav detta Certifikat har undertecknats på den plats som anges och på den dag som specificeras i Tillägget. V-SE-PRO

2 Innehåll 1. Allmänna villkor Parter i detta avtal Kontraktsgrunder Försäkringsavtalets primära syfte Försäkringsperiod och premiebetalning Generellt för försäkringsavtalet Övriga regler och förändringar av villkoren Sekretess Definitioner Försäkringstäckning - 24 timmars olycksfallsförsäkring Täckningsomfång Funktionsnedsättning Beräkningstabell för ersättning Ytterligare olycksfallskostnader och utgifter Utbetalning av ersättning Förnyad bedömning av permanent invaliditet Ackumuleringsgränsvärde Allmänna undantag Sjukdom Grov vårdslöshet, alkohol, droger och narkotika Krig eller liknande Övrigt Avsiktlig exponering Skyldigheter efter ett olycksfall Process vid anmälan av skador Försäkringsgivarens rättigheter Allmänna villkor Uppsägning Kostnadsersättning Dokumenthantering Reservationer enligt Personuppgiftslagen Väsentlig ändring Riskminimering Bedrägeri Att notera Reklamationer Kompensationsmodell för finansiella tjänster...17 V-SE-PRO

3 1. Allmänna villkor 1.1 Parter i detta avtal Denna försäkring gäller mellan den försäkringstagare och försäkringsgivare som anges i förteckningen. Detta dokument, tillsammans med förteckningen och andra bifogade skriftliga tillägg, utgör de försäkringsavtal som fastställer den här försäkringen. Detta är ett juridiskt kontrakt, läs det noggrant. Försäkringsgivare är ett flertal syndikat på Lloyd's London. Coverholder för er försäkring är: Balticfinance Danmark ApS (i det følgende kaldet balticfinance) Byvej 229 G 2760 Mårløv Danmark Tlf. (+45) Balticfinance Danmark Aps er coverholder i Lloyd's London All korrespondens, ansökningar och andra deklarationer skall ske till: balticfinance Danmark ApS Postbox Padborg Danmark eller balticfinance Werkstr Harrislee Tyskland 2. Kontraktsgrunder För detta avtal gäller standardvillkor och bestämmelser och alla andra överenskommelser som t.ex. bekräftelser, klausuler, ytterligare avtal eller prisavtal. I de allmänna villkoren är ersättning och giltighetstid uttryckligt definierade. Samtliga allmänna villkor, som gäller för detta kontrakt är fastställda i följande text, om det inte finns några andra överenskommelser gjorda. 2.1 Försäkringsavtalets primära syfte Genom detta försäkringsavtal, samtycker försäkringsgivaren att, enligt vad som omfattas i försäkringsbrevets villkor, begränsningar och undantag, betala ersättningar till de försäkrade upp till de gränsvärden som anges i försäkringsbrevet, i den utsträckning som anges i varje försäkringsavsnitt i försäkringsbrevet. De försäkrade personerna kan göra anspråk direkt till försäkringsgivaren utan förvarning till försäkringstagaren. V-SE-PRO

4 2.2 Försäkringsperiod och premiebetalning Försäkringspremien ska betalas årligen, halvårsvis eller kvartalsvis. Försäkringspremien anses vara betald och accepterad då den tagits emot av försäkringsgivaren/coverholder. För delbetalningar (halvårsvis eller kvartalsvis) tillkommer extra avgifter. Dessa extraavgifter kommer att läggas på fakturan. Försäkringsskyddet gäller i ett år och fortlöper ytterligare ett år om det inte sägs upp av försäkringstagaren eller balticfinance senast en månad innan nästa förfallodag. Försäkringen kommer att fortlöpa med avtalad premie och villkor fram till den förfallodag som infaller efter 18-årsdagen för den försäkrade personen. Härefter upphör försäkringen att gälla. Efter ett anspråk och 14 dagar efter utbetalning av ersättning eller skadereglering har balticfinance eller försäkringstagaren rätt att annullera avtalet skriftligen efter en föregående 14 dagars aviseringsperiod. Försäkringen annulleras om den försäkrade befinner sig i militärtjänst i krig eller i liknande förhållanden. Försäkringen börjar gälla igen när den försäkrade ändrar sina levnadsförhållanden eller då militärtjänsten avslutas. 2.3 Generellt för försäkringsavtalet Premiebetalning och förfallodatum Försäkringstagaren betalar en årspremie som förfaller till betalning på årsdagen för försäkringens startdatum. Den första premien förfaller till betalning direkt i anslutning till att försäkringsavtalet är undertecknat, så till vida inte annat är överenskommet. Senare premier förfaller till betalning enligt instruktioner på fakturan. I det fall fakturan inte är betald på förfallodagen, erhåller försäkringstagaren en påminnelse med en beskrivning av det förfallna beloppet, plus påminnelseavgift. Försäkringstagaren har då 14 dagar på sig att betala påminnelsen. I det fall inte heller påminnelsen betalas inom utsatt tid, upphör försäkringsskyddet att gälla och försäkringsgivaren/balticfinance har rätt att avsluta försäkringen. Om försäkringen avslutas i förtid, pga omständigheter som inte har att göra med försenad betalning av premien, eller som på annat sätt kan tillskrivas försäkringstagaren, har försäkringsgivaren enbart rätt att kräva betalning för de dagar som gått fram till försäkringens avslutande Ångerrätt I enlighet med lagen har försäkringstagaren rätt till 14 dagars s.k. ångerrätt Allmänt All information som lämnas av den försäkrade i samband med ansökan om försäkring, inklusive eventuella förslagsformulär, ansökningsblankett eller annat material som tillhandahålls av eller på uppdrag av den försäkrade, kommer att ingå och ligga till grund för försäkringsavtalet. Ett villkor för försäkringen är att all information som lämnas är sanningsenlig inom ramen av den försäkrades kännedom eller att denna information skulle kunna bekräftas med rimlig noggrannhet. Det är ytterligare en förutsättning för försäkringsavtalet att varje väsentlig ändring i, eller komplement till informationen, antingen före eller under försäkringsperioden, omedelbart anmäls nya villkoren. I det fall försäkringstagaren bytt adress under försäkringsperioden, och inte meddelat balticfinance detta, är det gängse praxis att balticfinance fortsätter att sända all korrenspondens till den adress balticfinance senast fått upplysning om. I det fall försäkringstagaren kommer att befinna sig V-SE-PRO

5 utomlands under en lägre tid, är försäkringstagaren skyldig att meddela balticfinance en adress dit post och eller annan korrespondens kan skickas. I händelse av överträdelse av någon bestämmelse utan att det påverkar eventuella andra rättigheter för försäkringsgivaren/coverholder, kan försäkringsgivaren/coverholder avvisa eller minska anspråk i samband med överträdelsen och fortsätta försäkringsavtalet i enlighet med de villkor som dessa fastställer. Alla bestämmelser i detta avtal som avser försäkringstagaren, avser även dennes juridiska ombud och eller andra personer som kan föra försäkringstagarens talan. Ersättningskrav gentemot försäkringsgivaren, får inte pantsättas utan försäkringsgivarens tillstånd. 2.4 Övriga regler och förändringar av villkoren Om ingen speciell överenskommelse inkluderas i dessa villkor, gäller allmän lag. Bolaget får höja premierna för befintliga avtal med verkan från kommande förfallodag. Detta gäller även för ändringar. Efter att ha fått meddelande om höjning av premien kan försäkringstagaren säga upp avtalet från den dag förändringen träder i kraft. Uppsägning måste ske skriftligen. Om ändringar till förmån för försäkringstagaren införs i villkoren och de inte innebär någon höjning av premien skall dessa träda i kraft omgående. 2.5 Sekretess Försäkringsgivaren/coverholder inhämtar icke-offentlig personlig information om den försäkrade från följande källor: 1. Information som försäkringsgivaren/coverholder erhåller från den försäkrade i ansökningar eller andra formulär; 2. Information om den försäkrades transaktioner med försäkringsgivaren/coverholder, dess dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, eller andra; 3. Information försäkringsgivaren/coverholder erhåller från kreditupplysningsföretag. Försäkringsgivaren/coverholder lämnar inte ut någon icke-offentlig personlig information i relation till, eller om, någon försäkrad person, förutom det som är nödvändigt för att kunna erbjuda den försäkrade sina produkter och tjänster eller för sådant som krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. vid en stämning, bedrägeriutredning, lagstadgad rapportering). Försäkringsgivaren/coverholder begränsar tillgången till icke-offentlig personlig information om den försäkrade till sina anställda, sina dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, dess anställda eller andra som behöver känna till informationen för att handlägga den försäkrades konto. Försäkringsgivaren/coverholder upprätthåller fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för att skydda den försäkrades icke-offentliga personliga information. Som en följd av detta kommer all icke-offentlig personlig information som lämnats ut till en anställd eller ett företag, inte att automatiskt bli tillgänglig för alla anställda eller alla företag. V-SE-PRO

6 3. Definitioner De begrepp som visas i fetstil i detta försäkringsavtal definieras i följande avsnitt: 1. Balticfinance betyder att kontraktspartner (coverholder) för denna försäkring är balticfinance Danmark Aps 2. Barn avser alla personer under 18 år 3. Försäkringsbrev avser dokumentet Försäkringsbrev medföljande försäkringsavtalet, som hänvisar till det här försäkringsavtalet och som innehåller personuppgifter om försäkringstagaren och de försäkrade personerna, inklusive begränsningar av skadestånd eller andra avtal och bestämmelser rörande detta avtal. 4. Försäkrad person avser den/de person(er) som är angivna i förteckningen och som täcks av denna försäkring. 5. Operativ tid avser den tid under vilken en försäkrad person omfattas av det försäkringsavtal som anges i förteckningen. 6. Försäkrad avser den person, företag eller organisation som anges i förteckningen. 7. Med krig avses krig, inbördeskrig, invasion av utländska fiender, stridigheter (oavsett om dessa förklarats eller ej). 8. Legitimerad praktiserande läkare avser en fullt kvalificerad och licensierad medlem av läkarkåren, godkänd av det officiella medicinska sällskapet i det land där läkaren utövar sitt yrke. Denna läkare får inte vara den försäkrade själv, en medarbetare till den försäkrade eller en medlem av den försäkrades familj. 9. Paraplegi avser permanent total förlamning av både de nedre extremiteterna, urinblåsan och ändtarmen. 10. Permanent invaliditet avser en medicinsk bedömning av de dagliga besvär som uppkommit genom en skada och som påverkar den försäkrade i hans/hennes dagliga liv. En permanent invaliditet kan avgöras först när ett hälsotillstånd blir permanent. Detta anses vara fallet när det inte finns någon möjlighet till förbättring varken via personen själv eller genom medicinsk behandling. Följderna av en skada värderas vanligtvis som permanenta först flera månader efter en olycka. Därför kan en slutlig bedömning göras först efter detta specifika datum. 11. En tredjeparts skadereglerare avser det företag som handlägger krav/ersättningssanspråk på uppdrag av försäkringsgivare/underwriters. 12. Sjukdom avser fysisk sjukdom som uppstått under försäkringsperioden, diagnostiserad av leg. läkare. 13. Tandskada innebär att försäkringsbolaget kommer att ersätta den försäkrade för kostnader för nödvändig tandvård inom 12 månader (24 månader för barn) från den olycka som ger upphov till skada, upp till den gräns för ersättning som anges i förteckningen. Det finns inte något skydd för tandskador orsakade av tuggning. 14. Olycka avser en enskild och oväntad händelse som inträffar vid en identifierbar tid och plats och som resulterar i skada som beträffar den försäkrade. 15. Underwriters avser specifika försäkringsgivare/underwriters på Lloyds. 16. Ersättning innebär att skadeståndsbeloppen angivna i förteckningen är det maximala belopp som betalas av syndikaten/underwriters. V-SE-PRO

7 4.Försäkringstäckning - 24 timmars olycksfallsförsäkring Försäkringen täcker alla olyckor som drabbar de försäkrade så länge avtalet är giltigt. Försäkringen ger täckning för olyckor som sker var som helst i världen 24 timmar om dygnet. Definition av olycksfall: En olycka avser en enskild och oväntad händelse, som inträffar vid en identifierbar tid och plats, och som resulterar i att den försäkrade skadas. Det anses också vara en olycka om muskler, senor eller ledkapslar vrickas, stukas eller slits ur led i en arm, ett ben eller i ryggraden på grund av ökad ansträngning (inklusive buk - alvus - och brustna bråck). Diskbråck ingår också i försäkringsskyddet om det uppstår till följd av en olycka i enlighet med dessa villkor. Begreppet olycka omfattar även de skador som uppstår då en försäkrad rättmätigt försvarar eller bidrar till att rädda andra människor. Plötslig förgiftning orsakad av gas, ångor, rök, dammoln, syra eller liknande är också att betrakta som en olycka om den försäkrade utsätts för sådan påverkan i flera timmar. Olyckor orsakade av förgiftning och förtäring av andra material via strupen ersätts endast för barn tills de fyller 14 år. Infektioner orsakade av djurbett som ger skador i huden är också att betrakta som en olycka. Drunkning, kvävning och ihjälfrysning definieras också som olycka i enlighet med dessa villkor. 4.1 Täckningsomfång Försäkringsgivaren förbinder sig att betala den försäkrade det belopp som anges i förteckningen för ersättning i de fall den försäkrade; avlider inom tolv (12) månader efter, och som följd av en skada. bedöms vara permanent invalidiserad baserat på medicinska utlåtanden som rapporteras till balticfinance inom tjugofyra (24) månader efter olyckan, och som är en följd av skadan. Om den försäkrade avlider inom 12 månader efter olyckan kommer den dödsfallsersättning som anges i förteckningen att betalas ut i stället för ersättning för permanent invaliditet. Om olyckan påverkar en fysisk eller psykisk förmåga som redan var permanent nedsatt före olyckan, kommer procentsatsen för den tidigare invaliditeten att dras av. V-SE-PRO

8 4.2 Funktionsnedsättning Gradering av medicinsk invaliditet enligt Sveriges försäkringsförbund, 4.3 Beräkningstabell för ersättning Avänds inte för professionella idrottare. 4.4 Ytterligare olycksfallskostnader och utgifter Delbetalning Om olyckan orsakar någon av följande skador: paraplegi efter skada i ryggmärgen; amputering av en arm, ett ben, en fot eller en hand; tredje gradens brännskador på mer än trettio procent (30 %) av hela kroppen; total förlust av synen på båda ögonen; vävnadsskador på inre organ; fraktur på två av de stora benen i armar eller ben; eller en kombination av minst två av följande skador: vävnadsskador i ett inre organ; fraktur på ett av de stora benen i armar eller ben; brutet bäcken fraktur på ryggraden Försäkringsgivaren förbinder sig att betala den försäkrade en delbetalning under förutsättning att beloppet inte överskrider kr och att olyckan inte resulterar i dödsfall inom en månad. V-SE-PRO

9 4.4.2 Räddningskostnader Om den försäkrade är med om en olycka i utlandet som omfattas av denna försäkring, kommer försäkringsbolaget att betala en ersättning som är begränsad till kr. Ersättning utgår för kostnader i samband med spårning, räddning eller undsättning, om tjänsten tillhandahålls av räddningstjänst i offentlig eller privat regi, i de fall då det är gängse praxis att betala för denna tjänst. Dessa kostnader återbetalas också om olyckan kunde vara hotande eller om man beroende på omständigheterna kunde anta att det skulle ske en olycka. Återbetalning av kostnader sker för transport av personen till sjukhus eller till en viss klinik om detta rekommenderas av en läkare. Om olyckan inträffar utomlands omfattar försäkringen merkostnader för hemresa eller inkvarteringskostnader för barn under 18 år eller till en partner som den skadade reser med. Om olycksfallet leder till dödsfall i hemlandet omfattar försäkringen kostnader för transport till den senaste, permanenta hemvisten för den avlidna. Om olycksfallet leder till dödsfall utomlands, omfattar försäkringen kostnader för begravning utomlands eller transport till den senaste, permanenta hemvisten för den avlidna. Försäkringsbolaget betalar kostnaderna förutsatt att ingen annan organisation tar på sig kostnaderna och svarar för behandlingen (t. ex. inhemsk räddningstjänst). Om den andra organisationen endast delvis täcker kostnaderna, kommer försäkringsbolaget att betala underskottet Kosmetiska operationer och tandskada I händelse av skada som åsamkats en försäkrad som resulterar i: Permanent ärrbildning som omfattar minst femton procent (15 %) av ansiktet åtar sig försäkringsgivaren att betala den försäkrade SEK Denna ersättning ökar proportionerligt beroende av de ärrbildningsnivåer angivna i ersättningstabellen upp till gränsen hundraprocentig (100 %) ärrbildning i ansiktet. Graden av ärrbildning kommer att bedömas utan hänsyn till den försäkrades ålder, kön eller kulturella bakgrund. Tandskada: försäkringsbolaget kommer att ersätta den försäkrade för kostnader för nödvändig tandvård inom 12 månader (24 månader för barn) från tidpunkten för den olycka som ger upphov till skadan, upp till kr. Om olycksfallet leder till skador på tänderna som kräver behandling, täcker försäkringsbolaget nödvändiga och skäliga kostnader, så länge den försäkrade inte har rätt till förmåner från ett annat företag/organisation etc. - t. ex. genom svensk eller motsvarande lag "Lagen om försäkringar mot arbetsskador"; från den offentliga tandvården för barn; från offentliga eller privata sjukförsäkringar eller från en gärningsman. Försäkringsbolaget beviljar endast försäkringsskydd för behandling av tänder, när det är fråga om förlust eller skada av tänder och implantat, bryggor eller kronor som är en integrerad del av den naturliga tanduppsättningen. Den försäkrade har inte rätt till ersättning för tandvårdskostnader i samband med skada på hela eller partiella proteser, trots att de skadats i munnen. Tandskador som orsakas av att man gnisslar/pressar ihop tänderna eller en skada som uppkommit genom att man tuggar eller äter omfattas inte. Om tänderna var i dåligt skick innan olyckan, t.ex. som en följd av lagningar, rekonstruktioner, rotbehandling, förfall, gomphiosis, tandlossning eller liknande sjukdomar, kan detta föranleda en minskning eller ett avvisande av ersättningen enligt omfattningen av reduktionen/försämringen jämfört med friska välbevarade tänder. V-SE-PRO

10 Om olycksfallet orsakar skada på en speciell tand och denna tand är en del av en brygga, implantat eller om granntänder saknas eller är svaga ger försäkringsbolaget endast skydd med ett belopp likvärdigt det som skulle ha debiterats för vård av en frisk välbevarad tand. När försäkringsgivaren har betalat kostnaden för behandling av tänder eller har underrättats om en skada, är detta att betrakta som den slutgiltiga behandlingen och det finns inget försäkringsskydd för eventuella utbyten, lagningar eller vård vid en senare tidpunkt. Den maximala ersättningen för ärrbildning i ansiktet och tandvårdsskada anges i försäkringsbrevet Försäkringsskydd för kostnader i samband med transport till hemort Om den försäkrade har råkat ut för en olycka som omfattas av denna försäkring och personen i fråga har vistats på sjukhus på platsen för olyckan i 14 dagar (ett sjukhus som inte ligger nära den försäkrades hemort) betalar försäkringsbolaget transportkostnaderna för resa till ett sjukhus på den försäkrades hemort eller till ett närliggande sjukhus. Ersättningen är maximalt kr. Försäkringsgivaren kommer att stå för kostnaderna när det inte finns någon annan organisation som står för kostnader och behandling (t.ex. allmän sjukförsäkring).om en annan organisation endast delvis täcker kostnaderna, kommer försäkringsbolaget enbart att betala mellanskillnaden Försäkringsskydd för kostnader i samband med funktionsnedsättning 1. Om den försäkrades funktionsnedsättningsgrad orsakar ett dagligt handikapp där den försäkrade är beroende av vissa investeringar, täcker försäkringsbolaget kostnaderna enligt det maximibelopp som överenskommits. 2. I samband med handikapp täcker försäkringsbolaget följande kostnader: a) En handikappanpassad ombyggnad av en permanent bostad b) Flytt till ett handikappanpassat hus eller lägenhet c) Anpassning av den försäkrades bil 3. Försäkringsgivaren maximala ersättning är kr och den betalas upp till fem år efter att olyckan inträffat; samtliga kostnader måste verifieras av den försäkrade. 4.5 Utbetalning av ersättning När försäkringsgivaren/coverholder har mottagit de handlingar från den försäkrade som är nödvändiga för en bedömning av olyckan, och den medicinska behandling som är nödvändig för att fatta ett beslut gällande ett permanent handikapp är avslutad, måste försäkringsbolaget lämna ett utlåtande om omfattningen av ersättningen inom en månad - om det är en fråga om permanent invaliditet, kan det dröja upp till 3 månader. De kostnader som försäkringstagaren gjort utlägg för kommer att återbetalas, om det kan styrkas att han har rätt till ersättning. Summan begränsas inom ramen för vad som är normalt i Skandinavien -detta inkluderar inte juridisk rådgivning och transportutgifter. Om försäkringsgivaren erkänner och godkänner fordran eller om den försäkrade och försäkringsgivaren har kommit överens gällande olyckan och ersättningsbeloppet, kommer försäkringsgivaren att betala ut ersättning inom 14 dagar. Innan den medicinska behandlingen är klar, kan försäkringsgivaren betala ut ett förskott på den förväntade ersättningen, om den försäkrade inte längre befinner sig i en livshotande situation - dock max. 10 % av basbeloppet och maximalt kr. Ingen ränta kommer att utbetalas på ersättningar inom ramen för denna försäkring, utom i de fall då särskilda inhemska regler och lagar gällande försäkringar kan tillämpas. V-SE-PRO

11 4.6 Förnyad bedömning av permanent invaliditet Både försäkringsgivaren och den försäkrade har rätt att årligen förnya den medicinska bedömningen av invaliditetsgraden, i upp till tre år efter olyckan. När försäkringsgivaren använder sig av denna rättighet och informerar den försäkrade om detta, måste denne undersökas inom en månad. Om invaliditetersättningen blir högre än det belopp som redan betalats ut, kommer ränta påföras den resterande betalningen enligt den svensk lag. För försäkrade barn under 14 år förlängs tidsgränsen från 3 till 5 år. 4.7 Ackumuleringsgränsvärde När en enskild händelse eller en serie av händelser med ursprung i samma omedelbara orsak, sker inom två mils radie, och där i detta fall: inom tjugofyra (24) timmar efter händelsen, eller inom tjugofyra (24) timmar efter den första händelsen i en serie av händelser; händelsen eller serien av händelser orsakar skador på mer än en försäkrad person ska det maximala ersättningsbeloppet som betalas ut av försäkringsgivaren i anslutning till alla skador som härrör från en sådan händelse eller serie av händelser, vara etthundraottifem miljoner kronor ( kr), eller som anges i förteckningen oavsett antalet försäkrade personer och eller försäkrade som ställer ersättningsanspråk. 5. Allmänna undantag Denna försäkring täcker inte, angivna undantag i punkt Sjukdom Försäkringsskyddet täcker inte; sjukdomar som legat latent i kroppen, även om de utlösts eller förvärrats av olycksfall förvärrande av sjukdomstillstånd eller tillfällig sjukdom som en följd av olycksfall följder av sjukdomar orsakade av mikroorganismer, t.ex. bakterier, virus, svampinfektioner o.dyl. förgiftning av mat, dryck, medicin eller droger 5.2 Grov vårdslöshet, alkohol, droger och narkotika Denna försäkring ger inte skydd för någon form av förlust, respektive den utesluter utbetalning av ersättning eller skadestånd för skada, där den försäkrade har handlat grovt vårdslöst eller: självförvållad berusning kör något slags motorfordon under påverkan av alkohol, definierat i trafiklagarna i den försäkrades hemland; är påverkad av droger eller narkotika som inte är lagliga, såvida inte dessa är legalt utskrivna av en legitimerad läkare; som en direkt eller indirekt följd av den försäkrades egen alkoholism, drogberoende eller alkoholmissbruk Oberoende av den försäkrades psykiska tillstånd täcks ingen av punkterna som nämns ovan. V-SE-PRO

12 5.2.1 Självmord och självförvållad skada Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självförvållad skada, inklusive självförvållad skada till följd av psykisk sjukdom eller avsiktlig skada då den försäkrade personen befinner sig i ett tillstånd av sinnessjukdom. 5.3 Krig eller liknande Olycksfall orsakade av krig, krigsliknande förhållanden, inbördeskrig, terrorism, revolution, upplopp eller andra politiska oroligheter, täcks inte av försäkringsskyddet. I det fall oroligheter utbryter i det område försäkringstagaren befinner sig, täcker försäkringen enbart olycksfall under den första påföljande månaden. Reser däremot försäkringstagaren in i ett område där det pågår krig, krigsliknande förhållanden, inbördeskrig, terrorism, revolution, upplopp eller andra politiska oroligheter, täcker försäkringsskyddet inte ev. olycksfall. Försäkringsskyddet täcker inte olycksfall i det fall den försäkrade personen deltagit i terrorhandling, upplopp eller sabotage. Terrorhandling är en handling med avsikt att skrämma eller hota ett lands befolkning, att försöka på ett olagligt sätt bedriva påtryckningar och tvinga fram beslut eller avstånd från beslut av myndigheter eller på annat sätt försätta ett politiskt system eller samhälle ur funktion. Handlingen kan begås av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska motiv. Allt samröre med atomenergi, kärnexplosioner och/eller radioaktiv strålning som uppkommer av militära verksamheter som den försäkrade deltar i, täcks inte av försäkringsskyddet. 5.4 Övrigt deltagande i följande omfattas inte av försäkringsskyddet; motorsporter, tävling i eller träning inför en vintersportstävling, bergsklättring eller alpinism, som normalt innebär användning av rep eller guide, grottforskning, fallskärmshoppning, jakt till häst eller att köra i eller vara deltagare i någon form av tävlingslopp; dykning som en del av yrkesmässiga uppgifter förutom instruktörer för fritidsdykning, dykguider, biologidykare och undervattensfotografer; dykning som går utöver den försäkrades utbildning och erfarenhet. Tandskada som följd av boxning, kampsport eller annan självförsvarsidrott omfattas inte av försäkringsskyddet Graviditet Olyckor orsakade av graviditet, abort eller förlossning omfattas inte av försäkringsskyddet Död Död - naturlig eller av okänd orsak omfattas inte av försäkringsskyddet Kriminella handlingar Aktivt deltagande i kriminella handlingar eller slagsmål omfattas inte av försäkringsskyddet. V-SE-PRO

13 5.4.5 Psykiska störningar Neuroser, psykoneuroser, psykopati, psykoser eller psykiska eller känslomässiga sjukdomar eller störningar av något slag omfattas inte av försäkringsskyddet Undantagna verksamheter - Den försäkrade bedriver verksamhet som eller deltar i följande: marin-, militär- eller flygvapentjänst eller verksamhet, cirkusaktörer, stuntmän, djurtämjare, livvakter, dörrvakter eller personer som arbetar med nukleära risker Verksamheter som måste godkännas av försäkringsgivaren Följande verksamheter måste godkännas initialt. Acceptans kommer att anges i förteckningen. Professionella idrottare, professionella dykare, arbetare på oljeplattformar, fiskare, brobyggare, piloter och annan flygpersonal Redan befintliga omständigheter Artros, artrit eller andra degenererande processer i leder, ben, muskler, senor och ligament Försäkringsskydd - Barns död Försäkringsskyddet är begränsat till kr Högsta belopp Det maximala beloppet för en enskild eller för alla ersättningar skall inte överstiga det belopp som anges i försäkringsbrevet Begränsningar i försäkringsskyddet Det beviljas ingen täckning för redan existerande skador Befintlig funktionsnedsättning Varje befintlig permanent funktionsnedsättning kommer att beaktas när ersättningen beräknas. 5.5 Avsiktlig exponering Avsiktlig exponering för exceptionell fara (utom under försök att rädda människoliv eller på grundval av den försäkrades arbetsuppgifter) omfattas inte av försäkringsskyddet. V-SE-PRO

14 6. Skyldigheter efter ett olycksfall Nödvändigt akttagande och uppfyllande av dessa bestämmelser är en förutsättning för försäkringsgivarens förpliktelser gällande eventuella anspråk enligt denna försäkring; Skadeanmälan - - den försäkrade ska göra en skriftlig anmälan till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt och med hänsyn till svensk lagstiftning. Om olycksfallet ger väldigt få tecken på symptom, anses det inte att man bryter mot sina skyldigheter om man inte uppsöker läkare eller informerar Försäkringsgivare / balticfinance innan de verkliga skadornas omfattning visar sig. I händelse av anspråk gällande bestående funktionsnedsättningar skall dessa lämnas till försäkringsgivaren för beslut inom tolv (12) månader från dagen för den ursprungliga olycka, som gett upphov till en sådan fordran enligt försäkringsavtalet, såvida inget annat överenskommits med försäkringsgivaren, eller framgår i svensk lag. Vid den försäkrades dödsfall eller annan omständighet som förhindrar den försäkrade personen att lämna in en anmälan, bör den försäkrades ombud eller handläggare göra en skriftlig anmälan, inom nittio (90) dagar från dagen för försäkringstagarens skada eller sjukdom till försäkringsgivaren och i övrigt agera i stället för försäkringstagaren. Om en olycka innebär att den försäkrade personen avlider skall anspråk lämnas till försäkringsgivaren inom fyrtioåtta (48) timmar, räknat från det tillfälle då försäkringstagaren, den försäkrades arvtagare eller ombud underrättats om dödsfallet, såvida inte annat överenskommits med eller godkänts av försäkringsgivaren. Meddelande till försäkringsgivaren måste lämnas till de skadeanmälningsadresser som anges i försäkringsbrevet. 6.1 Process vid anmälan av skador För varje anspråk måste försäkringstagaren och de personer som handlar på uppdrag av försäkringstagaren: - omedelbart sända försäkringsgivaren kopior av varje begäran, krav, beställning, notis, stämning, juridiska dokument och alla därtill hörande handlingar i samband med en försäkringshändelse så snart som dessa tagits mot av den försäkrade. Dessutom måste den försäkrade samarbeta med försäkringsgivaren eller dennes utsedda ombud för att tillåta dem att följa sådana relevanta praktiska anvisningar och tillvägagångsprotokoll som kan utfärdas och godkännas under tiden av den ansvariga för civilrätten. - tillåta försäkringsgivaren att få tillgång till medicinska journaler eller annan relevant information på begäran, men endast om det är juridiskt tillåtet att göra detta då en försäkrad person är med om en händelse som medför personskador. 6.2 Försäkringsgivarens rättigheter Efter inledande information eller anmälan om en incident eller ett krav, kommer en läkare utsedd av försäkringsgivaren att tillåtas, att så ofta som kan anses vara nödvändigt, genomföra en undersökning av den försäkrade, och i händelse av oavsiktlig död genomföra en obduktion om erforderligt tillstånd beviljas. V-SE-PRO

15 6.3 Räntesats Inga utbetalningar från denna försäkring kommer att påföras ränta (utom om det på annat sätt regleras i svensk eller annan tillämplig försäkringsavtalslag). 7. Allmänna villkor Tillämplig lagstiftning Försäkringstagaren kan vidta rättsliga åtgärder vid sin egen jurisdiktion - det vill säga om det är frågan om ett konsumentavtal som inte har skrivits in personligen på ombudets kontor. Försäkringsgivaren kan vidta rättsliga åtgärder på försäkringstagarens egen jurisdiktionsort. Ytterligare platser för jurisdiktion kan vara en domstol på den ort där försäkringstagaren har sitt kommersiella huvudkontor eller domstolen på den ort där han bedriver sin verksamhet. Denna försäkring omfattas av gällande svensk lag. Särskilt gäller villkoren i lagen om försäkringsavtal - om inga andra överenskommelser inkluderats i detta avtal. Försäkringsgivaren övervakas av FSA i Storbritannien. Finansinspektionen i Sverige har inte delgetts FSAs föreskrifter och priser - men dessa efterlevs av FSA - enligt EU:s tredje försäkringsdirektiv. 8. Uppsägning Efter ett anspråk och 14 dagar efter utbetalning av ersättning eller skadereglering har balticfinance eller försäkringstagaren rätt att annullera avtalet skriftligen efter en föregående 14 dagars aviseringsperiod. På begäran kommer försäkringsgivaren att betala tillbaka den del av försäkringspremien som betalats i förskott i proportion till den tidigarelagda uppsägningstiden av försäkringsavtalet. Utan att det påverkar andra former av tjänster, anses en uppsägning vara delgiven på den (3: e) dagen efter att den har postats med förbetald postförsändelse till rätt adress. 9. Kostnadsersättning Om det vid tidpunkten för kravet finns en annan giltig försäkring tillgänglig som ersätter samma kostnadsutlägg eller skador vid olyckstillfället, skall den försäkringen gälla i första hand. Detta gäller inte medicinsk invaliditet eller dödsfall. 10. Dokumenthantering Försäkringsgivaren får inneha handlingar och krav som rör denna försäkring i elektronisk form och kan förstöra originalen. En elektronisk kopia av ett dokument godtas som bevis i samma utsträckning som, och den har samma vikt som det ursprungliga dokumentet. V-SE-PRO

16 11. Reservationer enligt Personuppgiftslagen Försäkringsgivaren registrerar och förvarar data i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204 och följer strikta säkerhetsprocedurer avseende lagring och utlämnande av information för att förhindra obehörig åtkomst eller förlust av sådan information. Försäkringsgivaren kan finna det nödvändigt att skicka data till andra företag eller företag som levererar produkter och tjänster i samband med detta försäkringsavtal. Vidare, genom att gå in och uppdatera olika databaser kan försäkringsgivaren dela information med andra företag och offentliga organ, inklusive polisen, för att på så vis styrka information och förhindra, förebygga eller upptäcka bedrägerier. Om falska eller felaktiga uppgifter tillhandahålls och misstankar om bedrägeri upptäcks kommer detta att registreras och informationen kommer att finnas tillgänglig för andra organisationer som har tillgång till databaserna. Uppgifter om vilka databaser som används finns tillgängliga på begäran. 12. Väsentlig ändring Denna försäkring kommer att bli ogiltig om det efter tecknandet av denna försäkring, uppstår en ökad risk för skada, sjukdom eller kroppsskada och sådana ändrade förhållanden uttryckligen inte har bekräftats och accepterats via skriftliga meddelanden undertecknade av försäkringsgivaren. 13. Riskminimering Avtalet följer försäkringslagens regler om oaktsamhet, risktagande och underlåtenhet av ansvar. 14. Bedrägeri Om anspråket i något avseende är bedrägligt eller om något bedrägligt förfarande eller arrangemang används av den försäkrade eller av någon annan som handlar på den försäkrades vägnar för att uppnå ersättning enligt detta försäkringsavtal, eller om ansvar, förlust, förstörelse eller skador orsakas genom oaktsamhet eller eftergivenhet av den försäkrade personen, existerar inga rättigheter till någon form av betalning eller ersättning genom denna försäkring. Vidare måste ersättning som betalats till den försäkrade som en följd av eventuella bedrägerier återbetalas till försäkringsgivaren. 15. Att notera Vederbörlig hänsyn och uppfyllandet av bestämmelserna i detta avtal i den mån de kan relatera till något som skall göras eller följas av den försäkrade, och som inte redan är ett villkorsprejudikat, kommer vara en förutsättning för detta försäkringsavtal. Varje undantag från försäkringsgivaren beträffande någon bestämmelse kommer inte att hindra försäkringsgivaren från att åberopa sådana villkor eller tillstånd eller villkorsprejudikat i framtiden. I händelse av en överträdelse av något villkorsprejudikat i försäkringsavtalet, och utan att det påverkar någon av försäkringsgivarens andra rättigheter, kan försäkringsgivaren avvisa eller sänka ersättningar i samband med överträdelsen, och förlänga försäkringsavtalet enligt sådana villkor som försäkringsbolaget bestämmer och om betalning på grund av ett sådant anspråk redan har gjorts ska den försäkrade omedelbart återbetala detta belopp till försäkringsbolaget. V-SE-PRO

17 16. Reklamationer Om den försäkrade har en fråga eller ett klagomål angående denna försäkring eller ett agerande gällande en förmedlare ska denne i första hand kontakta balticfinance. Om den försäkrade önskar kontakta försäkringsgivaren direkt, bör den försäkrade skriva till den adress gällande reklamationer som uppges i försäkringsbrevet. Uppge försäkringsnummer, eller kravnummer i förekommande fall, i all korrespondens. Detta avtal följer svensk lag om värdenedskrivning. I det fall försäkringstagaren önskar lämna in klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) skall detta göras på separata blanketter till: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm I det fall försäkringstagaren önskar lämna in klagomål till personförsäkringsnämnden skall detta göras på nämndens egna blanketter, till adress: Personförsäkringsnämnden Box Stockholm Om klagomålet lämnas in under den gällande tidsperioden kommer preskriptionstiden att skjutas upp till dess att ett slutligt beslut har fattats. Efter beslutet har båda parter rätt att vidta rättsliga åtgärder. Ärendet måste föras till domstol omedelbart - dock senast 30 dagar efter det meddelat beslutet. 17. Kompensationsmodell för finansiella tjänster The Company Market och Lloyds underwriters omfattas av Financial Services Compensation Scheme. Den försäkrade personen kan ha rätt till ersättning från systemet om försäkringsgivaren inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Rätt till ersättning enligt förordningen beror på vilken typ av verksamhet som ärendet gäller och omständigheterna kring kravet. Mer information om kompensationsmodellen för ersättning är tillgänglig via Financial Services Compensation Scheme, 7th floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN eller på hemsidan (www.fscs.org.uk). V-SE-PRO

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard

Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard Innehåll Innehåll... 1 Försäkringsvillkor Inside Olycksfallsförsäkring Standard... 2 1 Information samt förmånstagarförordnanden... 2 2 Pantsättning

Läs mer

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Vardia Olycksfallsförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-01-01 1 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Försäkringsgivare är Scandinavian Insurance

Läs mer

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme ACE EfterJobbet Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme Njut av livet utan att oroa dig för vad som händer vid en olycka En olycka är alltid ovälkommen och kan innebära en hel del extrautgifter.

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB SPORTGUARD BRONS INDIVIDUELL FÖRSÄKRING VILLKOR 2011:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB SPORTGUARD BRONS INDIVIDUELL FÖRSÄKRING VILLKOR 2011:1 SPORTGUARD BRONS INDIVIDUELL FÖRSÄKRING VILLKOR 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB SPORTGUARD BRONS INDIVIDUELL FÖRSÄKRING VILLKOR 2011:1 VILLKOR 2011:1 SPORTGUARD BRONS INDIVIDUELL FÖRSÄKRING

Läs mer

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 -

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Låneskyddsförsäkring Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Innehållsförteckning 1 Definitioner 1 2 Allmänt 1 3 Försäkringens omfattning 2 4 Övergång av ersättningsanspråk 4 5 Ändring av försäkringens

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1... INLEDNING... 3 1.2... DEFINITIONER... 3 1.3...

Läs mer

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 AVANZA BANK 2013-09-30 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR AVANZA BANK 2012:1

Läs mer

VIP Olycksfall + 65:01

VIP Olycksfall + 65:01 VIP Olycksfall + 65:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet VIP Olycksfall + 65:01 1 Innehåll 1. Ordlista... 4 1.1 Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hound. Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01

VILLKOR. Sveland Hound. Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01 VILLKOR Sveland Hound Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen...4 1.1 Inledning...4 1.2 Definitioner...4 1.3 Gruppavtalet...4 1.4 Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Försäkrat konto Försäkringen kan inte avse mer än ett konto. Vilket konto försäkringen avser framgår av försäkringsbeskedet.

Försäkrat konto Försäkringen kan inte avse mer än ett konto. Vilket konto försäkringen avser framgår av försäkringsbeskedet. Livskydd. 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. Ordlista I villkoren finns

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVALIDITETSFÖRSÄKRING 1. Definitioner Begrepp i dessa försäkringsvillkor har den betydelse som framgår nedan. Definition av begrepp i singular skall, i tillämpliga fall, även omfatta

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014 Innehåll Parter Villkor för anslutning Livförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Olycksfallsförsäkring

Läs mer

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Försäkringsvillkor FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Viktigt att veta Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2014:2 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2014:2 1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer