Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning"

Transkript

1 Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Metod... 6 Resultat... 8 Diskussion Referenser... 13

3 Sammanfattning Det är populärt att färga håret och i Europa färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år. Även barn färgar håret och en undersökning av svenska 12- åringar visade att 27 % av flickorna och 9,3 % av pojkarna hade färgat håret någon gång. i Många av de ämnen som används i hårfärgningsmedel innebär en risk för kontaktallergi. Därför finns bestämmelser om att produkter som innehåller sådana ämnen ska ha varningstexter som upplyser konsumenten om allergirisken. En av varningstexterna informerar om att produkterna inte är avsedd för användning på personer under 16 år. Denna märkning syftar till att skydda unga personer från att utsättas för allergena ämnen. Ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större är risken att en kontaktallergi utvecklas. Om man börjar färga håret tidigt och fortsätter att göra det genom livet blir exponeringen stor och därmed ökar risken för kontaktallergi. Läkemedelsverket anser att det är viktigt att informera om att barn ska skyddas från hårfärgningsmedel så de inte utvecklar kontaktallergi i unga år. Likaså är det viktigt att alla användare av hårfärgningsmedel är medvetna om allergirisken som dessa produkter kan innebära och att man läser instruktioner och skyddar sig mot hudkontakt så långt det är möjligt. I detta tillsynsprojekt undersökte Läkemedelsverket om innehållet i hårfärgningsmedel på den svenska marknaden följde gällande gränsvärden med avseende på fem utvalda hårfärgningsämnen samt om varningstexterna på produkterna var korrekta. 50 produkter undersöktes i projektet, dels genom ett gränstest som utvecklades och genomfördes av Läkemedelsverkets laboratorium, dels genom en märkningskontroll som utfördes av enheten för kosmetiska produkter vid Läkemedelsverket. Märkningskontrollen innebar att varningstexter som är kopplade till produkternas innehåll av allergena ämnen granskades. Dessutom kontrollerades att kravet på svensk text följdes och att ingrediensförteckningarna var korrekta. Läkemedelsverkets laboratorieanalyser visade att ingen av de 50 analyserade produkterna uppvisade halter över satta gränsvärden för de fem prioriterade ämnena med tydlig allergipotential: p- phenylenediamine, toluen-2,5-diamin sulfate, resorcinol, m-aminophenol och 4-amino-2- hydroxytoluene. Kontrollen av förpackningsmärkningen visade att ungefär hälften (55 %) av de undersökta produkterna inte hade några brister i varningstexterna som är kopplade till innehållet av de fem hårfärgningsämnena. Resterande produkter (45 %) hade brister i varningstexterna, exempelvis saknades varningstexten helt eller delvis. Kontrollen av språkkravet visade att 36 % av produkterna saknade svenska texter där krav på detta finns. På behållaren förekom ofta varningstexterna på ett antal olika språk men inte alltid på svenska vilket är ett krav för produkter som säljs på den svenska marknaden. Av de 50 granskade produkterna hade 9 stycken (18 %) bristande ingrediensförteckningar. Bristerna innebar att förteckningarna hade förenklats på ett otillåtet sätt eller var svårlästa, eller att ingredienserna inte var angivna med officiella namn, eller stod i felaktig ordning. Att ingrediensförteckningarna är korrekta och går lätt att läsa är viktigt för då kan överkänsliga konsumenter undvika produkter som innehåller ämnen de är allergiska mot. Projektet har visat att ingen av de undersökta produkterna bröt mot reglerna om högsta tillåtna halter som finns för de fem ämnen som undersöktes genom laboratorieanalys. Märkningskontrollen visade dock att 64 % av produkterna hade brister som behövdes rättas till. Läkemedelsverket ser allvarligt på bristerna när det gäller varningstexterna om produkternas allergirisk, liksom avsaknaden av svensk text på varningstexterna. Företag som säljer hårfärgningsmedel på den svenska marknaden ska följa de krav lagstiftningen ställer på dessa produkter, så att konsumenterna som använder dem får den upplysning de har rätt till. Projektet har inneburit att de brister som

4 noterats antingen har rättats till genom ändringar i märkningen eller att produkterna frivilligt har tagits bort från marknaden. Läkemedelsverket kommer att fortsätta prioritera märkningskontroll av hårfärgningsmedel i ett samverkansprojekt tillsammans med inspektörer från landets kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar under hösten Inledning Läkemedelsverket startade i maj 2012 ett projekt för att kontrollera ett antal hårfärgningsprodukter på den svenska marknaden. Projektet bestod av två delar, dels kemiska analyser av innehållsämnen, dels kontroller av produkternas förpackningsmärkningar. Analysmetoden, som utvecklades av Läkemedelsverkets laboratorium, är ett så kallat gränstest, vilket betyder att analysen kan avgöra om halten av ett ämne ligger över eller under den maximala halt som enligt regler får ingå i kosmetiska produkter. Fem utvalda hårfärgningsämnen analyserades på detta sätt, se tabell 1. Därefter kontrollerades produkternas förpackningsmärkningar för att undersöka om kravet på varningstexter följdes, se figur 1. I projektet granskades 50 olika hårfärgsprodukter som begärdes in från företag eller inhandlades i butik. Detta projekt kan ses som en förstudie till en större satsning på kontroll av hårfärgningsprodukter under hösten 2014, som Läkemedelsverket genomför i samverkan med inspektörer från miljö- och hälsoskyddskontoren i de kommuner som anmält sitt deltagande i projektet ii. Hårfärgningsmedel finns av olika typer, som kan ge antingen permanenta, semipermanenta eller temporära färgningsresultat. I detta projekt har Läkemedelsverket prioriterat kontroll av permanenta hårfärger, framför allt så kallade oxidationshårfärger, men även enstaka semipermanenta hårfärger, som också kan kallas för intensivtoningar, och temporära hårfärgningsprodukter har granskats. Hårfärgningsmedel kan innehålla många olika färgämnen. De fem ämnen som prioriterades för analys i detta projekt har hög allergipotential, varför det var angeläget att kontrollera att de maximala koncentrationer som får finnas i produkterna inte överskreds. Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet bidrog med synpunkter på vilka ämnen som skulle prioriteras för analys ur ett allergiperspektiv. Tabell 1. De fem hårfärgningsämnen som valdes för analys med gränstest. Ämnesnamn (INCI) CAS-nr Reglering i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter Maximal koncentration som får användas i håret p-phenylenediamine Bilaga III ref.nr. 8a 2 % Toluen-2,5-diamin sulfate Bilaga III ref.nr. 9a 4 % Resorcinol Bilaga III ref.nr. 22 1,25 %* m-aminophenol Bilaga III ref.nr ,2 % 4-Amino-2- hydroxytoluene Bilaga III ref.nr ,5 % *Haltbegränsningarna för ämnet har ändrats sedan projektets start då haltgränsen istället var 5 % Bakgrund Regler för hårfärgningsämnen Hårfärgningsprodukter räknas till produktområdet kosmetiska produkter. Reglerna för kosmetiska produkter är desamma i alla länder inom EU. Reglerna ställer krav på hur färgämnen får användas i hårfärgningsmedel. Flera hårfärgningsämnen har regler som begränsar användningen av ämnena.

5 Anledningen till reglerna är allergirisken. Reglerna finns i bilaga III till förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. Begränsningarna innebär att ämnena endast får ingå i vissa produkttyper, att en angiven maximal koncentration av ämnena inte får överskridas samt att produktens behållare och ytterförpackning ska vara försedd med varningsinformation riktad till konsumenten. Många av de ämnen som används i oxidationshårfärger innebär en risk för allergi. Därför har det sedan länge funnits krav på att dessa produkter ska ha en märkning som varnar för allergirisken. Nya regler om tydligare varningsmärkningar för hårfärger infördes inom EU år Informationen på hårfärgningsmedel är tänkt att hjälpa den som färgar håret att uppmärksamma hur produkten ska användas på ett säkert för att minska risken för att vissa ämnen i produkterna orsakar kontaktallergi. Förutom text ska informationen på förpackningen också innehålla en symbol i form av en varningstriangel som ska signalera att viktig information finns att läsa. I figur 1 framgår den grundtext som ska finnas på hårfärgningsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen. Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om: - du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten, - du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare, - du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare Figur 1. Text som ska finnas på en produkt som innehåller allergiframkallande hårfärgningsämnen. Ytterligare varningstext kan vara aktuell beroende på om produkten exempelvis är avsedd för allmän eller yrkesmässig användning eller om vissa ämnen ingår i en produkt. Texten att produkten inte är avsedd för användning på personer under 16 år är inte en tvingande åldersgräns, som till exempel innebär att ålder måste kontrolleras på den som köper produkten, utan syftet är att varna så att ungdomar avstår från att färga håret och därmed skyddas från att exponeras för allergiframkallande hårfärgningsämnen. Ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större är nämligen risken att en kontaktallergi utvecklas. Om man börjar färga håret tidigt och fortsätter att göra det genom livet blir exponeringen stor och därmed ökar risken att en kontaktallergi utvecklas. En undersökning av ett urval 12-åringar i Sverige visade att 27 % av flickorna och 9,3 % av pojkarna hade färgat håret någon gång. Av dessa rapporterade 1 % att de upplevt hudbesvär i samband med färgningen. iii Krav på svensk märkningstext Enligt reglerna i 4 förordning (2013:413) om kosmetiska produkter ska vissa delar av märkningen vara på svenska när kosmetiska produkter säljs på den svenska marknaden. Reglerna kräver att bland annat märkningstexter om försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen av produkten ska vara på svenska. De varningsmärkningar som krävs på hårfärgningsprodukter när de innehåller färgämnen med begränsningsregler är försiktighetsåtgärder och därmed måste texten skrivas på svenska. Hårfärgningsämnen kan ge allergi Det är populärt att färga håret och i Europa färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år iv. Många börjar redan i unga år vilket gör att kontakten med

6 hårfärgningsmedlen startar tidigt och kan pågå under en stor del av livet. När man färgar håret behöver man vara medveten om att produkterna som används ofta innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel p-phenylenediamine (PPD) eller toluen-2,5-diamine (TDA). Har man väl blivit kontaktallergisk mot ett sådant ämne är allergin livslång. Bland vuxna uppskattas ca 1 % vara kontaktallergiska mot PPD v. Allergi mot hårfärgningsämnen är ett ökande problem. vi Om allergiframkallande ämnen ingår i en hårfärgningsprodukt måste det finnas information om detta på produktens behållare och förpackning. De användningsinstruktioner och varningar som finns på produkterna är tänkta att upplysa användaren om att produkterna innebär en förhöjd risk för allergi samt hur man bör skydda sig. Det är alltid viktigt att använda skyddshandskar vid hårfärgning samt att så långt det är möjligt undvika att utsätta huden för hårfärgen vid exempelvis applicering, färgning och ursköljning. När allergi mot hårfärgningsämnen uppkommer hos den som färgar sitt hår kan den orsaka eksem, blåsor och rodnader i hårbotten, i ansiktet, på öronen och på halsen och i nacken. Svullnader kring panna och ögon förekommer också. Hos frisörer orsakar allergin oftast handeksem. Vanligtvis uppkommer den allergiska reaktionen inom ett dygn efter att en hårfärgning gjorts, men symtomen kan fortsätta under flera veckor. En allergisk reaktion av hårfärgningsmedel bör behandlas av sjukvården. Svart henna Tillfälliga tatueringar som målas på huden och sedan sitter kvar en tid brukar allmänt kallas för svarta hennatatueringar. De ämnen som används för att färga in huden är ofta samma ämnen som används i hårfärgningsmedel och ett vanligt ämne är p-phenylenediamine. Dessa ämnen ska inte användas i långvarig kontakt med huden på grund av ämnenas kraftiga allergipotential. Att färga huden med sådana ämnen innebär en avsevärt ökad risk för att drabbas av kontaktallergi. vii De färgämnen som används vid svarta hennatatueringar är kända för att ge allvarliga hälsoeffekter, som allergiska reaktioner och kroniska inflammationer. De allergiska reaktionerna kan bestå av klåda, rodnad, utslag och blåsor på huden som i vissa fall läker med tiden och försvinner, men i andra fall också ger mer bestående skador på huden, till exempel missfärgning och ärr. En undersökning visar att 7,3 % av Sveriges 4-åringar och 18 % av 12-åringarna har fått någon tillfällig tatuering. Av dessa rapporterade 3,7 % respektive 7,6 % hudbesvär. viii Den som en gång har utvecklat överkänslighet på grund av en svart hennatatuering kan få en allergisk reaktion av kontakt med de allergiframkallande ämnena vid ett senare tillfälle, även om ingen allergisk reaktion märktes efter första hennatatueringen. Ofta blir den allergiska reaktionen kraftigare när den drabbade exponeras för andra gången. ix I varningstexterna för hårfärgningsämnen varnas det därför om att konsumenter som tidigare har reagerat på en temporär (tillfällig) tatuering med svart henna inte ska färga sitt hår. Allergitest I användningsinstruktionerna till hårfärgningsmedel föreslås ofta att ett hudtest ska genomföras innan produkten tas i bruk för att undersöka om användaren är allergisk mot något ämne i produkten. Läkemedelsverket avråder från dessa hudtester och anledningen är att hudläkare anser att de inte är tillförlitliga samt att de innebär en onödig exponering för allergiframkallande ämnen när hårfärgningsmedel används direkt på huden. x Testet kan alltså bidra till att en allergi utvecklas. Metod I denna del presenteras kortfattat de produkter som valts ut för kontroll, den analysmetod som använts för att med kemisk laboratorieanalys kontrollera innehållet av de fem utvalda ämnena samt den kontroll av förpackningsmärkningen som genomfördes efter de kemiska analyserna. Kontrollerade produkter

7 Under våren 2013 införskaffade enheten för kosmetiska produkter vid Läkemedelsverket ett urval (50 stycken) av de hårfärgningsprodukter som fanns tillgängliga på den svenska marknaden, se bilaga 1. Flertalet produkter begärdes in från företag som i maj 2013 hade hårfärgningsprodukter anmälda till Läkemedelsverkets produktregister för kosmetiska produkter. Både produkter som endast används yrkesmässigt av frisörer och produkter som säljs till konsumenter valdes ut för kontroll. För att bredda undersökningen införskaffades även några produkter som marknadsfördes med ekologisk påståenden eller certifieringar. Dessa produkter är markerade med ett E i bilaga 1. Analysmetod vid kemisk undersökning Laboratorienheten vid Läkemedelsverket har utvecklat och validerat den analysmetod som använts i detta projekt. Arbete tog längre tid än beräknat och den ursprungliga planen att analysera proverna kvantitativt fick överges på grund av tekniska svårigheter. Lösningen blev istället att ta fram och validera en metod för så kallat gränstest. Den använda analysmetoden är baserad på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS) och upparbetningsdelen av metoden har sitt ursprung i en metod publicerad av The National Environmental Institute vid Aarhus universitet i Danmark ("A method for the measurement of intermediates of oxidative hair dyes in cosmetic products" NERI No. 142). När hårfärgningsprodukten har bestått av två komponenter (färgblandning respektive oxidationsmedel) har Läkemedelsverket valt att enbart analysera den komponent som innehåller färgämnena. I produkternas bruksanvisningar benämns den vanligen som krämfärg, färggel eller färglösning. Utvald del för analys har inte blandats med eventuellt tillhörande oxidationsmedel innan analysen, eftersom substanserna då oxideras och omvandlas. Ett gränstest innebär att analyssvaret anger om det undersökta ämnet ingår i en halt under eller över ett visst gränsvärde. Gränsvärdena i detta projekt utgår från de maximala koncentrationerna som enligt bilaga III till förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter får användas i håret. Gränsvärdena är satta utifrån ett antaget blandningsförhållande om 1:1 (när färgämnesdelen och oxidationsmedlet blandas i lika stora delar), varför gränsvärdena är dubblerade jämfört med reglerade maximala koncentrationer, se tabell 2. I de fall blandningsförhållandena enligt produkternas märkning var annat än 1:1 kontrollerades gränsvärdet specifikt i det enskilda fallen. Tabell 2. Analyserade substanser och tillämpade gränsvärden (viktprocent), i den kemiska analysen Ämnesnamn Maximal koncentration som får Gränsvärde (viktprocent) användas i håret (efter blandning), enligt bilaga III förordning 1223/2009 Resorcinol 5 %* 10 %* p-phenylenediamine 2 % 4 % Toluen-2,5-diamin sulfate 4 % 8 % (som fri bas) m-aminophenol 1,2 % 2,4 % 4-Amino-2- hydroxytoluene 1,5 % 3 % *Reglerad halt resorcinol år 2014 är1,25 % men vid analysernas genomförande våren 2013 var den reglerade halten 5 % varför gränsvärdet i utfört gränstest är högre än det skulle vara om proven analyserats år Kontroll av förpackningsmärkningen Kontrollen av produkternas märkningar inleddes inte förrän de kemiska analyserna var avslutade i augusti Tillsynsärenden har drivits under hösten 2013 samt i vissa enstaka fall fram till och med februari 2014.

8 Ett genomgående (eller grundläggande) krav vid märkning av kosmetiska produkter är att den ska vara i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift och att den ska finnas på behållaren (exempelvis tuben/burken/flaskan) och på ytterförpackningen (exempelvis en kartong). Det är viktigt att informationen i märkningen är riktig och komplett, så att användarna av produkterna får upplysning om att vissa ämnen innebär en allergirisk. Förekomst av korrekta varningstexter och att varningstexter är skrivna på svenska har därför varit i fokus vid märkningskontrollen. Vid märkningskontrollen har Läkemedelsverket undersökt om informationen på behållaren, ytterförpackningen och eventuell bifogad information (bipacksedel) följer bestämmelserna i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter i de fall produkterna innehåller något/några av de fem prioriterade ämnena som kräver varningsmärkning. Läkemedelsverket anser också att det var viktigt att kontrollera så att ingrediensförteckningarna följde gällande bestämmelser xi. Med hjälp av ingrediensförteckningen kan användaren se exakt vilka ämnen som finns i produkten och avgöra om den innehåller ämnen som personen är allergisk mot, eller av andra skäl vill undvika. Ämnena ska vara förtecknade i fallande ordning och vara angivna med officiella namn, oftast så kallade INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). För färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning finns det möjlighet att förteckna dessa i valfri ordning efter övriga xii beståndsdelar i ingrediensförteckningen. Reglerna tillåter också att man för kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i en serie olika nyanser (exempelvis läppstift och nagellack) i förteckningen får ange samtliga färgämnen som används i färgserien, om antingen tecknet +/- eller orden Kan innehålla läggs till. Denna regel innebär att exempelvis att en serie nagellack med 20 olika nyanser får ha en och samma ingrediensförteckning för alla nyanserna. Basingredienserna i nagellacket är detsamma för alla nyanser och listas i förteckningen i fallande ordning. Därefter listas alla färgämnen som används i de 20 olika färgnyanserna, föregånget av "+/- " eller av texten "kan innehålla". Denna regel får dock inte tillämpas på hårfärgningsämnen, utan i hårfärgningsprodukter ska samtliga färgämnen listas i fallande ordning i ingrediensförteckningen. En konsument ska alltid kunna se exakt vilka ämnen som ingår i ett hårfärgningsmedel, eftersom detta är viktig information för personer som utvecklat kontaktallergi mot ett visst hårfärgningsämne. Resultat Kemiska analysresultat Läkemedelsverkets kemiska analyser indikerar att inget av de 50 analyserade proven uppvisar halter över satta gränsvärden. Uppmätta halter låg mestadels långt under de maximalt tillåtna halterna. Enstaka produkter som låg nära gränsvärdet späds vid användningen och blandningen som tillförs håret innehåller därmed halter väl under gränsvärdet. Samtliga kontrollerade hårfärgningsmedel kan därmed anses följa innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena. Läkemedelsverket har med hjälp av analysresultatet försökt göra en uppskattning av substansnivåerna för att få en ungefärlig uppfattning om vilken högsta halt som används av respektive ämne, se figur 2. Det är dock viktigt att notera att dessa haltnivåer endast är ungefärliga uppskattningar, eftersom den använda analysmetoden är ett gränsvärdestest och inte en fullt kvantitativ metod.

9 Högsta uppskattade halt jämfört med gränsvärde Högsta uppskattade halt (viktprocent) Gränsvärde (viktprocent) 0 Figur 2. Diagrammet visar de uppskattade högsta halterna av respektive ämne enligt analyserna och hur dessa halter förhåller sig till satta gränsvärden för testmetoden. Jämförelsen visar att även de högst noterade halterna var väl under gränsvärdena. Dessa halter förekom i enstaka produkter och är inte representativa för hela provgruppen. I fallet med en produkt som innehöll resorcinol, skulle produkten blandas mer än 1:1 varför produkten efter blandning visade sig följa även de nya haltregler som infördes för resorcinol 2014, nu är maximal tillåten halt sänkt från 5 till 1,25 %. Analysmetoden är utformad för att ge svar på huruvida substanserna förekommer i mängder under eller över satta gränsvärden. Metoden är inte utvecklad för att nå maximal känslighet. I de fall en produkt innehåller låga halter av en analyserad substans (under metodens detektionsgräns) registrerades de inte av metoden och i resultatet anges därmed "icke detekterad". Då uppstår alltså situationer att substanser kan vara deklarerade i produktens ingrediensförteckning utan att påvisas vid analysen. I ungefär en tredjedel (13/50) av de undersökta proven detekterades inget av de fem ämnena, se figur 3. I två tredjedelar (37/50) av proven detekterades eller uppskattades att 1 till 3 stycken av de prioriterade ämnena ingick. Antal produkter av 5 ämnen detekterade/upp mätta Innehåll av de fem analyserade ämnena 1 av 5 ämne detekterat/uppm ätt 2 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 3 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 4 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 5 av 5 ämnen detekterade/upp mätta Antal produkter

10 Figur 3. Antalet detekterade eller uppskattade förekomster av de fem prioriterade ämnena i undersökta prov. Limit of detection (LOD) för standarder utan provmatris: m-aminophenol: 0,6 %, resorcinol: 0,6 %, PPD: 0,09 %, 4-amino-2- hydroxytoluene: 0,05 % och 2,5-TDA: 0,07 % som fri bas. När det gäller de sex produkterna med delvis ekologisk marknadsföring kunde inget av de fem ämnena detekteras i fyra av produkterna. I två av produkterna detekterades ett ämne vardera och dessa ämnen var deklarerade i produkternas ingrediensförteckningar. Kontroll av förpackningsmärkning Varningstexter Ungefär hälften (55 %) av alla undersökta produkter hade inga brister i varningstexter som är kopplade till de fem hårfärgningsämnena, se figur % av produkterna hade dock brister i varningstexter, till exempel att texten saknades helt eller delvis. En vanlig brist var att varningstexterna saknades helt på behållaren (exempelvis tuben), men fanns på ytterförpackningen och bipacksedeln. Kravet i lagstiftningen säger att varningstexten även ska finnas på behållaren. Några produkter innehöll inga av de fem ämnena och varningstexterna kopplade till dem förekom inte heller på dessa produkter. På produkter med brister i varningstexterna ställdes krav till berörda företag att bristerna skulle åtgärdas. Krav på svensk text Varningstexter och bruksanvisning om hur man ska använda ett hårfärgningsmedel ska vara på svenska för produkter som säljs på den svenska marknaden. Kontrollen av språkkravet visade att 36 % av produkterna (18/50) saknade svenska texter där krav på detta fanns, se figur 4. Ett vanligt förekommande fel var att texten endast fanns på svenska i den bipackade informationen, men saknades på behållaren, exempelvis på tuben. På behållaren förekom ofta varningstexterna på ett antal olika språk, men inte alltid på svenska, vilket är ett krav för produkter som säljs på den svenska marknaden. Läkemedelsverket ställde krav på företagen att dessa brister skulle rättas till. Antal produkter Kontroll av språkkrav 0 Saknar svensk test har svensk text Serie Figur 4. Figuren visar hur kravet på svensk text uppfylldes för de granskade hårfärgningsprodukterna. För fem produkter var det inte aktuellt med krav på svensk varningstext, eftersom de undersökta ämnena inte ingick i produkterna. Ingrediensförteckningen Av de 50 granskade produkterna hade 9 stycken bristfälliga ingrediensförteckningar. Bristerna innebar att ämnena inte var angivna med officiella namn, att förteckningarna var svårlästa eller att ingredienserna stod i felaktig ordning. Flera av de undersökta produkterna hade en ingrediensförteckning som inte angav innehållet för den specifika nyansen. De var istället utformade så att innehållet i flera produkter (färgnyanser) i en produktfamilj listades i samma ingrediensförteckning. I vissa fall skulle en kodnyckel användas för att man skulle kunna identifiera innehållet i den specifika nyansen. Läkemedelsverket anser att detta sätt att ange ingredienserna inte uppfyller

11 kravet på att märkningen är tydlig och lättläst. Det kan dessutom leda till att kravet på att ingredienserna ska redovisas i fallande viktsordning inte uppfylls. I andra fall användes tecknet +/- (eller texten Kan innehålla / May contain ) felaktigt för hårfärgningsämnen. Det finns en bestämmelse som tydligt säger att färgämnen som är avsedda för hårfärgning inte omfattas av denna möjlighet att förenkla märkningen. Hårfärgningsämnen ska alltså alltid deklareras i fallande viktsordning i produkternas ingrediensförteckningar. För bägge typerna av brister enligt ovan krävde Läkemedelsverket av företagen att ingrediensförteckningarna åtgärdades så att de enbart visade innehållet i den specifika produkten (färgnyansen). Resultatsammanfattning och effekter av tillsynen Resultatet från Läkemedelsverkets gränstest för de fem hårfärgningsämnena och kontrollen av förpackningsmärkningarna sammanfattas i figur 5. Samtliga produkter bedömdes följa innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem undersökta ämnena. Totalt 32 produkter (64 %) hade brister i de delar av förpackningsmärkningen som Läkemedelsverket kontrollerade. Tillsynen ledde till att sex produkter med brister frivilligt drogs tillbaka från marknaden av företagen. För 26 produkter korrigerade ansvariga företag de brister i märkningen som Läkemedelsverket påpekade, så att produkterna nu uppfyller gällande regler. 18 produkter hade inga brister i den del av märkningen som Läkemedelsverket valt att kontrollera i detta projekt. Sammanfattningsvis har projektet resulterat i att produkterna med brister antingen har tagits bort från marknaden eller rättats till så att de nu följer gällande regler. 50 hårfärgningsprodu kter undersöktes med gränstest och märkningskontroll Laboratorieanalyser visade att alla 50 produkter innehöll lägre halter än maximal tillåten koncentration av de 5 utvalda ämnena som kontrollerades Märkningskontroll av varningstext Märkningskontroll av svensk text Märkningskontroll av ingrediensförteckning 20 av 50 produkter hade brister i varningstexten 18 av 50 produkter saknade svensk text i märkningen 9 av 50 produkter hade felaktiga ingrediensförteckni ngar 6 produkter togs bort från marknaden 26 produkter fick ändrad märkning 18 produkter hade inga brister på de delar som kontrollerats Figur 5. Sammanfattande resultat av Läkemedelsverkets kontroll av 50 hårfärgsprodukter på den svenska marknaden och de åtgärder som kontrollen medförde. En produkt kunde ha flera av de noterade bristerna i förpackningsmärkningen. Samtliga brister åtgärdades genom att produkterna antingen togs bort från marknaden eller att bristerna åtgärdades så att märkningen nu uppfyller gällande krav.

12 Diskussion Läkemedelsverket tycker att det är glädjande att inga av de 50 kontrollerade hårfärgningsmedlen uppvisade högre halter än vad som är tillåtet av ämnena p-phenylenediamine, Toluen-2,5-diamin sulfate, Resorcinol, m-aminophenol och 4-Amino-2- hydroxytoluene. Analys av hårfärgningsmedel i Danmark har uppvisat liknande resultat xiii. Resultaten indikerar att hårfärgningsmedel tekniskt sett fungerar bra med betydligt lägre halter än de som är maximalt tillåtna enligt ämnesreglerna i bilaga III till förordning (EG) (1223/2009) om kosmetiska produkter. En reflektion blir därmed att de gränser för högsta tillåtna halter som anges i reglerna kan tyckas vara onödigt höga. Kontrollen av produkternas märkning visade dock att många produkter (64 %) hade brister på de punkter Läkemedelsverket granskat. Generellt var märkningsfelen vanligare på produkter som importeras från länder utanför EU, jämfört med de som tillverkas eller utvecklas inom EU. Produkter som togs in till Sverige från andra EU länder hade dock brister när det gäller kravet på svensk text. Läkemedelsverket bedömer ändå att det finns en medvetenhet hos företagen om att varningstexter om allergirisk ska finnas på förpackningarna till hårfärgningsmedel. Men tyvärr är det vanligt att märkningarna är ofullständiga eller saknas på svenska. Företag som säljer hårfärgningsmedel med allergiframkallande ämnen på den svenska marknaden måste ta sitt ansvar och se till att produkterna så som reglerna kräver har korrekta varningstexter på både behållare och ytterförpackning samt att texterna finns på svenska där så krävs. Likaså måste företagen se till att det finns lättlästa ingrediensförteckningar som listar samtliga beståndsdelar som ingår i produkterna. Med hjälp av ingrediensförteckningen kan användaren då se om en viss produkt innehåller ämnen som personen är allergisk mot eller av andra skäl vill undvika. Allergi mot hårfärgningsämnen är ett ökande problem xiv och har man väl blivit kontaktallergisk så har man drabbats av ett livslångt hälsoproblem. Som användare av hårfärgningsprodukter behöver man vara medveten om att hårfärger oftast innebär en allergirisk. Det är viktigt att man läser den varningsinformation som finns på produkterna samt följer tillverkarnas användningsinstruktioner och skyddsangivelser, dock med undantag för de allergitester som ibland rekommenderas i instruktionerna. Läkemedelsverket är av åsikten att dessa tester inte ska göras eftersom resultatet är osäkert och hudkontakt med allergena ämnen alltid kan innebära en risk för att utveckla kontaktallergi. För att skydda barn ska personer under 16 år inte färga håret. Som vuxen kan man överväga att begränsa sitt färgande till exempelvis slingor, för att minska hudkontakten med ämnena. Att använda skyddsutrustning som plasthandskar är också viktigt för såväl privata konsumenter som yrkesverksamma frisörer. Tillsynsprojektet har inneburit att de brister som har uppmärksammats har rättats till, alternativt att produkterna har tagits bort från marknaden av företagen på frivillig väg. Läkemedelsverket ser dock att det finns anledning att fortsätta att kontrollera denna produktgrupp och redan under hösten 2014 genomförs ett nytt projekt i form av ett nationellt samverkansprojekt mellan Läkemedelsverket och kommunala miljöförvaltningar, i syfte att på bredare front kontrollera förpackningsmärkningen hos hårfärgningsmedel på den svenska marknaden.

13 Referenser i Miljöhälsorapport 2013, IMM ii iii Barnens miljöhälsoenkät 2011, IMM iv EU Kommissionen v Miljöhälsorapport 2013, IMM vi Patel S, Basketter DA, Jefferies D, White IR, Rycroft RJ, McFadden JP, Ho SY. Patch test frequency to p- phenylenediamine: follow up over the last 6 years. Contact Dermatitis. 2007;56(1):35-7. vii Kind F, Scherer K, Bircher AJ. Contact dermatitis to para-phenylenediamine in hair dye following sensitization to black henna tattoos - an ongoing problem. J Dtsch Dermatol Ges 2012;10: viii Miljöhälsorapport 2013, IMM ix x Thyssen JP 1, Søsted H, Uter W, Schnuch A, Giménez-Arnau AM, Vigan M, Rustemeyer T, Granum B, McFadden J, White JM, White IR, Goossens A, Menné T, Lidén C, Johansen JD. Self testing for contact senzitisation to hair-dyes scientific considerations and clinical concerns of an industry-led screening programme. Contact Dermatitis 2012: Jun 66 (6): xi Enligt Artikel 19.1 g) förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter xii Enligt Artikel 19.1 g) stycke 6 förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter xii Miljøstyrelsen 2013,Kortlægning af forekomst af PPD, PTD samt andre allergifremkaldende hårfarvestoffer i hårfarver (http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/02/ pdf) Bilaga 1. Lista över kontrollerade produkter

14 Bilaga 1 Lista över kontrollerade produkter Produktnamn Davines Mask Color Davines, Parma Italien 5 CA Men Reshade (Goldwell) American Crew Classic Precision Blend American Crew USA/Mexico Artego Its Color Perm Color Artego My Color Reflex Blondme Blonde Lifting Cream Karamell Casting Crème Gloss, Färgcreme Chiionic Permanent Shine Hair Color Farouk USA E Clynol Permanent Crème Color Coloran frans och ögonbrynsfärg, permanent eyebrow dye Compagnia Del Colore Cutrin Prepigmentation lotion Cutrin professional Reflection Easycolor Lumene Finland Cutrin Reflection Demi Cutrin SCC Reflection Depend Hårfärgning, Färgcreme Elumen (Goldwell) E Evolution of the color cube3d tech Alfaparf, Milano H&M 20 Wash Color 2/0 Total Black, Färgcreme H&M 20 Wash Color 4/57 Chocolat, Färgcreme H&M Permanent Hair Color 2/0 Total Black, Färgcreme H&M Permanent Hair Color 5/5 Mahogny Brown, Färgcreme Healing Color Cream Haircolor Lanza USA Herbique Svart Henna E Hype By Mood Chili Red 866, Färggel Hype By Mood Chocolate Brown 637, Färggel Hype By Mood Copper Blond 840, Färggel Jane Hellen Mood Nr 10 Mörkbrun, Färggel Jane Hellen Mood Silvergrå Nr 28, Färggel Keune Tinta Color Keune Haircosmetics, Frankrike/Holland Landoll just color Landoll Nashilife Lariche Directions Hårtoning Logona Color Cream E Loreal Professionell Majiblond Matrix Dream.age Socolor.beauty

15 Mirage Stargazer One Wash Colourspray Blue Stargazer UK Mirage Stargazer One Wash Colourspray Red Stargazer UK Paul Mitchell Color XG Paul Mitchell shines XG Poly Palette 900 Svart, Färgcreme Profession Intensive Tone On Tone Indola Hamburg Tyskland Revlonissimo Color & Care Colomer Italien Sante Chestnut Brown Pflanzen Haarfarbe E Schwarzkopf Country Colors 61 Marocco, Färgcreme Silky Coloration Subrina Conditioning Colour Cream, conditioner colour creme Tints of Nature Black Colour gel E Vero K Pak Chrome A3 Hazelnut Joico labs USA Vero K Pak Chrome B5 Ebony Ash Brown Joico labs USA

Hårfärgskoll 2014. Information och tillsyn i Hörby kommun. Nationellt tillsynsprojekt. Rapport 2015-02 Miljökontoret

Hårfärgskoll 2014. Information och tillsyn i Hörby kommun. Nationellt tillsynsprojekt. Rapport 2015-02 Miljökontoret M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Hårfärgskoll 2014 Nationellt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby

Läs mer

PROJEKT HÅRFÄRGSKOLL 2014 I TRELLEBORGS KOMMUN

PROJEKT HÅRFÄRGSKOLL 2014 I TRELLEBORGS KOMMUN Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2016-01-18 MH-2014-1941 PROJEKT HÅRFÄRGSKOLL 2014 I TRELLEBORGS KOMMUN Miljö Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Algatan

Läs mer

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger ÅR: 2014 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2015-032734 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 21.7.2015 SV L 193/115 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Text

Läs mer

Hårfärgskoll 2014 Ett samverkansprojekt med kommunerna

Hårfärgskoll 2014 Ett samverkansprojekt med kommunerna Bilaga Hårfärgskoll 2014 Ett samverkansprojekt med kommunerna 2015-04-16 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener

Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener Nationellt miljömedicinskt möte 2008 Farlig flärd - om konsumentprodukter och hudexponering för allergener Carola Lidén Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag.

Ni bereds härmed tillfälle till yttrande över bifogat förslag. Datum: 2011-09-19 Dnr: 581:2011/512364 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17)

Läs mer

Hantering av kemikalier och dess risker i frisörverksamheter

Hantering av kemikalier och dess risker i frisörverksamheter Hantering av kemikalier och dess risker i frisörverksamheter Gabriella Andersson Student Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd: 11 juni 2015 Handledare:

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket / Hårfärger

KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket / Hårfärger Datum: 2012-09-17 Kontakt: Peter Jansson peter.jansson@ktf.se +46-8-783 82 45 Christina Mattsson Christina.mattsson@ktf.se +46-8-783 82 47 Status: Frågor & Svar DRAFT KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket

Läs mer

Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler?

Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler? Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler? Tvål, schampo, tandkräm, hudkräm, munskölj, smink, badbomber, teatersmink, badkritor, hårfärg, solskyddskräm, nagellack & hårspray m.m. Lena

Läs mer

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn.

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. 1 Miljökontoret Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. Exempel på hur en märkning kan se ut, www.lakemedelsverket.se Författare. Maj Åström Datum 2011-01-18 701 35 2 Sammanfattning

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela Förändringar för myndigheter Monica Tammela Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter gäller direkt innehåller krav på -EU Kommissionen (EU-KOM) -medlemsstater (MS) -Behöriga myndigheter (BM) -Ansvariga

Läs mer

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov 31 COLORINSIDER Utan Ammoniak - Utan doft ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad Brett färgspektra och färgsystem för alla behov Logisk och översiktlig färgkarta Färgkodade tuber Precisionsfärg

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03

Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03 Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Metod... 6 Resultat... 8 Diskussion... 12 Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter

Läs mer

Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska och hygieniska produkter projekt R A P P O R T augusti 2006 M I L J Ö K O N T O R E T Kosmetiska och hygieniska produkter Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-29

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Allergiförebyggande hår- och hudvård för den medvetna familjen utan konserveringsmedel och utan parfym. - alltid en mildare lösning Konserveringsmedel

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Mars 2012 För mer information: Minna Hellman, informatör, 08-714 39 79, 076-015 39 72 Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov 34 COLORINSIDER Utan Ammoniak - Utan doft ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad Brett färgspektra och färgsystem för alla behov Logisk och översiktlig färgkarta Färgkodade tuber Precisionsfärg

Läs mer

Konservering av kosmetiska produkter ur ett regulatoriskt perspektiv. Lena Nohrstedt Enheten för kosmetiska produkter

Konservering av kosmetiska produkter ur ett regulatoriskt perspektiv. Lena Nohrstedt Enheten för kosmetiska produkter Konservering av kosmetiska produkter ur ett regulatoriskt perspektiv Lena Nohrstedt Enheten för kosmetiska produkter Varför behövs det regler kring konserveringsmedel? Aktiva ämnen som ska ha effekt mot

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Kemikalienätverket Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Sammanfattning Alla använder vi kosmetiska och/eller hygieniska produkter dagligen. Problemet är att de inte

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedel Dnr: 6.2.11-2014- 029254 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2015. Risker för frisörer skydda dina händer!

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2015. Risker för frisörer skydda dina händer! ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2015 Risker för frisörer skydda dina händer! Som frisör arbetar du med många produkter som kan skada din hud. Kontakt med vatten och schampo gör

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 60060,60061,60232 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

AMMONIAKFRI LÄTTFÄRG DEMI FÄRG

AMMONIAKFRI LÄTTFÄRG DEMI FÄRG 48 AMMONIAKFRI LÄTTFÄRG DEMI FÄRG PRIMER TEKNOLOGI CERAOIL PRIMNING COMPLEX för glans och bättre konditionering Jämnar ut fjällskiktet och ger en sömlösfärg NYANSER En färgpalett med 58 nyanser och clear

Läs mer

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi

PROJEKT. Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi PROJEKT Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi - Kontroll av märkning på kosmetiska och hygieniska produkter samt nickelhalter i kläder och smycken hos butiker i Haninge,

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305

ÅR: 2014. Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.5.2-2014-012305 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Kosmetiska produkter och tatueringsfärger Dnr: 6.5.2-2014-012305 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar Fräsch på riktigt Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring Schampo, balsam, inpackningar Hårsprej, gel, vax och oljor Tandkräm

Läs mer

TIPS VID VAL AV RÖDA FÄRGER

TIPS VID VAL AV RÖDA FÄRGER TIPS VID VAL AV RÖDA FÄRGER För att kunna välja rätt typ av färgprodukt är det viktigt att vi tar reda på varje kunds individuella förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att utgå ifrån kunden. Ta

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-10-21 Ersätter blad utfärdat 2015-01-14

Läs mer

EN AMMONIAKFRI UPPLJUSNING. 1. Blanda LIGHTENING BOOSTER POWDER 27g med 90g Oil cream Developer 3%, 6% eller 9% i färgskålen

EN AMMONIAKFRI UPPLJUSNING. 1. Blanda LIGHTENING BOOSTER POWDER 27g med 90g Oil cream Developer 3%, 6% eller 9% i färgskålen EN AMMONIAKFRI UPPLJUSNING BEVARAD HÅRKVALITET UTAN AMMONIAK, UTAN DOFT ODS2 TEKNOLOGI KONDITIONERANDE KLAR & PRECIS ON & OFF SCALP KONTROLLERAD UPPLJUSNING LYFTER UPP TILL 6 STEG HELHUVUD OCH/ELLER SLINGOR

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets förordning

Arbets- och näringsministeriets förordning 873 Nr 230 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter Given i Helsingfors den 1 april 2010 I enlighet med arbets- och

Läs mer

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning.

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning. Datum: 2012-04-03 Dnr: 581:2012/502594 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om

Läs mer

Sammanfattning Resultat

Sammanfattning Resultat Sammanfattning Till kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) räknas olika produkter såsom hårvårdsprodukter, hudkrämer, rengöringsprodukter, tandkräm, smink och liknande. Enligt den lagstiftning som finns

Läs mer

Förbjudna ämnen Direktiv artikel 4.1.a, 4.2, 4b + bilaga 2 samt 2008/88/EC, 2008/42/EC,2008/14/EC, 2007/53/EC, 2007/67/EC

Förbjudna ämnen Direktiv artikel 4.1.a, 4.2, 4b + bilaga 2 samt 2008/88/EC, 2008/42/EC,2008/14/EC, 2007/53/EC, 2007/67/EC Kosmetikdirektivet 76/768/EEC med ändringar Sverige infört i Läkemedelsverkets författningssamling LVFS, se www.lakemedelsverket.se Definitioner Förbud och begränsningar Positivlistor Märkning Anmälan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Årsrapport riktad tillsyn av kosmetiska produkter

Årsrapport riktad tillsyn av kosmetiska produkter Dnr: 2015-018684 Sida 1 (14) 2016-02-02 Handläggare Mikael Åhman Elinor Thorbiörnson Mainer 08-508 28 802 elinor.thorbiornson.mainer@stockholm.se Årsrapport riktad tillsyn av kosmetiska produkter KOSMETISKA

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Allergi, irritation, kontakteksem

Allergi, irritation, kontakteksem Allergi, irritation, kontakteksem Alla som kommer i kontakt med irriterande ämnen riskerar att få eksem. Därför måste man undvika hudkontakt med sådana ämnen. Den som får kontakteksem av ett ämne i sin

Läs mer

KRAFTFULL BLEKNING - LYFTER UPP TILL 8 STEG.

KRAFTFULL BLEKNING - LYFTER UPP TILL 8 STEG. KRAFTFULL BLEKNING - LYFTER UPP TILL 8 STEG. Lyfter upp till 8 nivåer. Idealisk för alla typer av bleknings/uppljusningstekniker. Innehåller Panthenol som skyddar hår och hårbotten. Helblekning blanda

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn FG,HBTU,8 mmoles Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO

Läs mer

Grumme Såpa Grön SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB

Grumme Såpa Grön SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Cederroth International AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE FORMEL RENGÖRINGSMEDEL

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SZ Produktnummer 4328 Användningsområde Tillverkare Leverantör Distributör i Sverige

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M Lödtråd S3X-70M Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.06.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Lödtråd S3X-70M

Läs mer

TIPS VID FÄRGNING AV GRÅA HÅR

TIPS VID FÄRGNING AV GRÅA HÅR TIPS VID FÄRGNING AV GRÅA HÅR För att kunna välja rätt typ av färgprodukt är det viktigt att vi tar reda på kundens individuella förutsättningar och önskemål. Ta reda på: Utgångsläge, hårsandel och naturlig

Läs mer

TILLSYN 13/17. Ögonfranslim. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017

TILLSYN 13/17. Ögonfranslim. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017 Ögonfranslim Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017 TILLSYN 13/17 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov

COLORINSIDER. Utan Ammoniak - Utan doft. ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad. Brett färgspektra och färgsystem för alla behov 31 COLORINSIDER Utan Ammoniak - Utan doft ODS2 teknologi (Oil delivery system) Oljebaserad Brett färgspektra och färgsystem för alla behov Logisk och översiktlig färgkarta Färgkodade tuber Precisionsfärg

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om tatueringsfärger Läkemedelsverket meddelar 1 med stöd av 9 förordningen (2012:503) om tatueringsfärger följande föreskrifter om tatueringsfärger. Definitioner

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Soft Care Soft H21 Omarbetad: 2012-10-17 Version 03 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2009/0006(COD) 4.3.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Toine Manders (PE456.959v02-00)

Läs mer

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport 2015-10-05 Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport Läkemedelsverket vill med detta informationsblad informera om elektronisk hantering av parallellimportansökningar. Informationsbladet

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi Rapport Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi 4 juni 2013 Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket/Medical Products Agency. P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

SOCOLOR.beauty KLASSISK OXIDATIONSFÄRG

SOCOLOR.beauty KLASSISK OXIDATIONSFÄRG SOCOLOR.beauty KLASSISK OXIDATIONSFÄRG Färgteknologi som ger förutsägbara resultat Enastående kvalitet Skyddande och vårdande ämnen, Cera-Oil Complex Brett färgspektra och färgsystem för alla behov Logisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Working Hands

SÄKERHETSDATABLAD Working Hands SÄKERHETSDATABLAD Working Hands 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Working Hands Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET CASCOL TRÄLIM POLYURETAN I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige Sverige SÄKERHETSDATABLAD CASCOL TRÄLIM POLYURETAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Härdare

VARUINFORMATIONSBLAD Härdare 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 30, 31, 33, 39 Produkttyp/användning: för polyesterspackel Leverantör: LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750 54 00

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer