Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning"

Transkript

1 Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Metod... 6 Resultat... 8 Diskussion Referenser... 13

3 Sammanfattning Det är populärt att färga håret och i Europa färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år. Även barn färgar håret och en undersökning av svenska 12- åringar visade att 27 % av flickorna och 9,3 % av pojkarna hade färgat håret någon gång. i Många av de ämnen som används i hårfärgningsmedel innebär en risk för kontaktallergi. Därför finns bestämmelser om att produkter som innehåller sådana ämnen ska ha varningstexter som upplyser konsumenten om allergirisken. En av varningstexterna informerar om att produkterna inte är avsedd för användning på personer under 16 år. Denna märkning syftar till att skydda unga personer från att utsättas för allergena ämnen. Ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större är risken att en kontaktallergi utvecklas. Om man börjar färga håret tidigt och fortsätter att göra det genom livet blir exponeringen stor och därmed ökar risken för kontaktallergi. Läkemedelsverket anser att det är viktigt att informera om att barn ska skyddas från hårfärgningsmedel så de inte utvecklar kontaktallergi i unga år. Likaså är det viktigt att alla användare av hårfärgningsmedel är medvetna om allergirisken som dessa produkter kan innebära och att man läser instruktioner och skyddar sig mot hudkontakt så långt det är möjligt. I detta tillsynsprojekt undersökte Läkemedelsverket om innehållet i hårfärgningsmedel på den svenska marknaden följde gällande gränsvärden med avseende på fem utvalda hårfärgningsämnen samt om varningstexterna på produkterna var korrekta. 50 produkter undersöktes i projektet, dels genom ett gränstest som utvecklades och genomfördes av Läkemedelsverkets laboratorium, dels genom en märkningskontroll som utfördes av enheten för kosmetiska produkter vid Läkemedelsverket. Märkningskontrollen innebar att varningstexter som är kopplade till produkternas innehåll av allergena ämnen granskades. Dessutom kontrollerades att kravet på svensk text följdes och att ingrediensförteckningarna var korrekta. Läkemedelsverkets laboratorieanalyser visade att ingen av de 50 analyserade produkterna uppvisade halter över satta gränsvärden för de fem prioriterade ämnena med tydlig allergipotential: p- phenylenediamine, toluen-2,5-diamin sulfate, resorcinol, m-aminophenol och 4-amino-2- hydroxytoluene. Kontrollen av förpackningsmärkningen visade att ungefär hälften (55 %) av de undersökta produkterna inte hade några brister i varningstexterna som är kopplade till innehållet av de fem hårfärgningsämnena. Resterande produkter (45 %) hade brister i varningstexterna, exempelvis saknades varningstexten helt eller delvis. Kontrollen av språkkravet visade att 36 % av produkterna saknade svenska texter där krav på detta finns. På behållaren förekom ofta varningstexterna på ett antal olika språk men inte alltid på svenska vilket är ett krav för produkter som säljs på den svenska marknaden. Av de 50 granskade produkterna hade 9 stycken (18 %) bristande ingrediensförteckningar. Bristerna innebar att förteckningarna hade förenklats på ett otillåtet sätt eller var svårlästa, eller att ingredienserna inte var angivna med officiella namn, eller stod i felaktig ordning. Att ingrediensförteckningarna är korrekta och går lätt att läsa är viktigt för då kan överkänsliga konsumenter undvika produkter som innehåller ämnen de är allergiska mot. Projektet har visat att ingen av de undersökta produkterna bröt mot reglerna om högsta tillåtna halter som finns för de fem ämnen som undersöktes genom laboratorieanalys. Märkningskontrollen visade dock att 64 % av produkterna hade brister som behövdes rättas till. Läkemedelsverket ser allvarligt på bristerna när det gäller varningstexterna om produkternas allergirisk, liksom avsaknaden av svensk text på varningstexterna. Företag som säljer hårfärgningsmedel på den svenska marknaden ska följa de krav lagstiftningen ställer på dessa produkter, så att konsumenterna som använder dem får den upplysning de har rätt till. Projektet har inneburit att de brister som

4 noterats antingen har rättats till genom ändringar i märkningen eller att produkterna frivilligt har tagits bort från marknaden. Läkemedelsverket kommer att fortsätta prioritera märkningskontroll av hårfärgningsmedel i ett samverkansprojekt tillsammans med inspektörer från landets kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar under hösten Inledning Läkemedelsverket startade i maj 2012 ett projekt för att kontrollera ett antal hårfärgningsprodukter på den svenska marknaden. Projektet bestod av två delar, dels kemiska analyser av innehållsämnen, dels kontroller av produkternas förpackningsmärkningar. Analysmetoden, som utvecklades av Läkemedelsverkets laboratorium, är ett så kallat gränstest, vilket betyder att analysen kan avgöra om halten av ett ämne ligger över eller under den maximala halt som enligt regler får ingå i kosmetiska produkter. Fem utvalda hårfärgningsämnen analyserades på detta sätt, se tabell 1. Därefter kontrollerades produkternas förpackningsmärkningar för att undersöka om kravet på varningstexter följdes, se figur 1. I projektet granskades 50 olika hårfärgsprodukter som begärdes in från företag eller inhandlades i butik. Detta projekt kan ses som en förstudie till en större satsning på kontroll av hårfärgningsprodukter under hösten 2014, som Läkemedelsverket genomför i samverkan med inspektörer från miljö- och hälsoskyddskontoren i de kommuner som anmält sitt deltagande i projektet ii. Hårfärgningsmedel finns av olika typer, som kan ge antingen permanenta, semipermanenta eller temporära färgningsresultat. I detta projekt har Läkemedelsverket prioriterat kontroll av permanenta hårfärger, framför allt så kallade oxidationshårfärger, men även enstaka semipermanenta hårfärger, som också kan kallas för intensivtoningar, och temporära hårfärgningsprodukter har granskats. Hårfärgningsmedel kan innehålla många olika färgämnen. De fem ämnen som prioriterades för analys i detta projekt har hög allergipotential, varför det var angeläget att kontrollera att de maximala koncentrationer som får finnas i produkterna inte överskreds. Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet bidrog med synpunkter på vilka ämnen som skulle prioriteras för analys ur ett allergiperspektiv. Tabell 1. De fem hårfärgningsämnen som valdes för analys med gränstest. Ämnesnamn (INCI) CAS-nr Reglering i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter Maximal koncentration som får användas i håret p-phenylenediamine Bilaga III ref.nr. 8a 2 % Toluen-2,5-diamin sulfate Bilaga III ref.nr. 9a 4 % Resorcinol Bilaga III ref.nr. 22 1,25 %* m-aminophenol Bilaga III ref.nr ,2 % 4-Amino-2- hydroxytoluene Bilaga III ref.nr ,5 % *Haltbegränsningarna för ämnet har ändrats sedan projektets start då haltgränsen istället var 5 % Bakgrund Regler för hårfärgningsämnen Hårfärgningsprodukter räknas till produktområdet kosmetiska produkter. Reglerna för kosmetiska produkter är desamma i alla länder inom EU. Reglerna ställer krav på hur färgämnen får användas i hårfärgningsmedel. Flera hårfärgningsämnen har regler som begränsar användningen av ämnena.

5 Anledningen till reglerna är allergirisken. Reglerna finns i bilaga III till förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. Begränsningarna innebär att ämnena endast får ingå i vissa produkttyper, att en angiven maximal koncentration av ämnena inte får överskridas samt att produktens behållare och ytterförpackning ska vara försedd med varningsinformation riktad till konsumenten. Många av de ämnen som används i oxidationshårfärger innebär en risk för allergi. Därför har det sedan länge funnits krav på att dessa produkter ska ha en märkning som varnar för allergirisken. Nya regler om tydligare varningsmärkningar för hårfärger infördes inom EU år Informationen på hårfärgningsmedel är tänkt att hjälpa den som färgar håret att uppmärksamma hur produkten ska användas på ett säkert för att minska risken för att vissa ämnen i produkterna orsakar kontaktallergi. Förutom text ska informationen på förpackningen också innehålla en symbol i form av en varningstriangel som ska signalera att viktig information finns att läsa. I figur 1 framgår den grundtext som ska finnas på hårfärgningsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen. Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om: - du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten, - du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare, - du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare Figur 1. Text som ska finnas på en produkt som innehåller allergiframkallande hårfärgningsämnen. Ytterligare varningstext kan vara aktuell beroende på om produkten exempelvis är avsedd för allmän eller yrkesmässig användning eller om vissa ämnen ingår i en produkt. Texten att produkten inte är avsedd för användning på personer under 16 år är inte en tvingande åldersgräns, som till exempel innebär att ålder måste kontrolleras på den som köper produkten, utan syftet är att varna så att ungdomar avstår från att färga håret och därmed skyddas från att exponeras för allergiframkallande hårfärgningsämnen. Ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större är nämligen risken att en kontaktallergi utvecklas. Om man börjar färga håret tidigt och fortsätter att göra det genom livet blir exponeringen stor och därmed ökar risken att en kontaktallergi utvecklas. En undersökning av ett urval 12-åringar i Sverige visade att 27 % av flickorna och 9,3 % av pojkarna hade färgat håret någon gång. Av dessa rapporterade 1 % att de upplevt hudbesvär i samband med färgningen. iii Krav på svensk märkningstext Enligt reglerna i 4 förordning (2013:413) om kosmetiska produkter ska vissa delar av märkningen vara på svenska när kosmetiska produkter säljs på den svenska marknaden. Reglerna kräver att bland annat märkningstexter om försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen av produkten ska vara på svenska. De varningsmärkningar som krävs på hårfärgningsprodukter när de innehåller färgämnen med begränsningsregler är försiktighetsåtgärder och därmed måste texten skrivas på svenska. Hårfärgningsämnen kan ge allergi Det är populärt att färga håret och i Europa färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år iv. Många börjar redan i unga år vilket gör att kontakten med

6 hårfärgningsmedlen startar tidigt och kan pågå under en stor del av livet. När man färgar håret behöver man vara medveten om att produkterna som används ofta innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel p-phenylenediamine (PPD) eller toluen-2,5-diamine (TDA). Har man väl blivit kontaktallergisk mot ett sådant ämne är allergin livslång. Bland vuxna uppskattas ca 1 % vara kontaktallergiska mot PPD v. Allergi mot hårfärgningsämnen är ett ökande problem. vi Om allergiframkallande ämnen ingår i en hårfärgningsprodukt måste det finnas information om detta på produktens behållare och förpackning. De användningsinstruktioner och varningar som finns på produkterna är tänkta att upplysa användaren om att produkterna innebär en förhöjd risk för allergi samt hur man bör skydda sig. Det är alltid viktigt att använda skyddshandskar vid hårfärgning samt att så långt det är möjligt undvika att utsätta huden för hårfärgen vid exempelvis applicering, färgning och ursköljning. När allergi mot hårfärgningsämnen uppkommer hos den som färgar sitt hår kan den orsaka eksem, blåsor och rodnader i hårbotten, i ansiktet, på öronen och på halsen och i nacken. Svullnader kring panna och ögon förekommer också. Hos frisörer orsakar allergin oftast handeksem. Vanligtvis uppkommer den allergiska reaktionen inom ett dygn efter att en hårfärgning gjorts, men symtomen kan fortsätta under flera veckor. En allergisk reaktion av hårfärgningsmedel bör behandlas av sjukvården. Svart henna Tillfälliga tatueringar som målas på huden och sedan sitter kvar en tid brukar allmänt kallas för svarta hennatatueringar. De ämnen som används för att färga in huden är ofta samma ämnen som används i hårfärgningsmedel och ett vanligt ämne är p-phenylenediamine. Dessa ämnen ska inte användas i långvarig kontakt med huden på grund av ämnenas kraftiga allergipotential. Att färga huden med sådana ämnen innebär en avsevärt ökad risk för att drabbas av kontaktallergi. vii De färgämnen som används vid svarta hennatatueringar är kända för att ge allvarliga hälsoeffekter, som allergiska reaktioner och kroniska inflammationer. De allergiska reaktionerna kan bestå av klåda, rodnad, utslag och blåsor på huden som i vissa fall läker med tiden och försvinner, men i andra fall också ger mer bestående skador på huden, till exempel missfärgning och ärr. En undersökning visar att 7,3 % av Sveriges 4-åringar och 18 % av 12-åringarna har fått någon tillfällig tatuering. Av dessa rapporterade 3,7 % respektive 7,6 % hudbesvär. viii Den som en gång har utvecklat överkänslighet på grund av en svart hennatatuering kan få en allergisk reaktion av kontakt med de allergiframkallande ämnena vid ett senare tillfälle, även om ingen allergisk reaktion märktes efter första hennatatueringen. Ofta blir den allergiska reaktionen kraftigare när den drabbade exponeras för andra gången. ix I varningstexterna för hårfärgningsämnen varnas det därför om att konsumenter som tidigare har reagerat på en temporär (tillfällig) tatuering med svart henna inte ska färga sitt hår. Allergitest I användningsinstruktionerna till hårfärgningsmedel föreslås ofta att ett hudtest ska genomföras innan produkten tas i bruk för att undersöka om användaren är allergisk mot något ämne i produkten. Läkemedelsverket avråder från dessa hudtester och anledningen är att hudläkare anser att de inte är tillförlitliga samt att de innebär en onödig exponering för allergiframkallande ämnen när hårfärgningsmedel används direkt på huden. x Testet kan alltså bidra till att en allergi utvecklas. Metod I denna del presenteras kortfattat de produkter som valts ut för kontroll, den analysmetod som använts för att med kemisk laboratorieanalys kontrollera innehållet av de fem utvalda ämnena samt den kontroll av förpackningsmärkningen som genomfördes efter de kemiska analyserna. Kontrollerade produkter

7 Under våren 2013 införskaffade enheten för kosmetiska produkter vid Läkemedelsverket ett urval (50 stycken) av de hårfärgningsprodukter som fanns tillgängliga på den svenska marknaden, se bilaga 1. Flertalet produkter begärdes in från företag som i maj 2013 hade hårfärgningsprodukter anmälda till Läkemedelsverkets produktregister för kosmetiska produkter. Både produkter som endast används yrkesmässigt av frisörer och produkter som säljs till konsumenter valdes ut för kontroll. För att bredda undersökningen införskaffades även några produkter som marknadsfördes med ekologisk påståenden eller certifieringar. Dessa produkter är markerade med ett E i bilaga 1. Analysmetod vid kemisk undersökning Laboratorienheten vid Läkemedelsverket har utvecklat och validerat den analysmetod som använts i detta projekt. Arbete tog längre tid än beräknat och den ursprungliga planen att analysera proverna kvantitativt fick överges på grund av tekniska svårigheter. Lösningen blev istället att ta fram och validera en metod för så kallat gränstest. Den använda analysmetoden är baserad på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS) och upparbetningsdelen av metoden har sitt ursprung i en metod publicerad av The National Environmental Institute vid Aarhus universitet i Danmark ("A method for the measurement of intermediates of oxidative hair dyes in cosmetic products" NERI No. 142). När hårfärgningsprodukten har bestått av två komponenter (färgblandning respektive oxidationsmedel) har Läkemedelsverket valt att enbart analysera den komponent som innehåller färgämnena. I produkternas bruksanvisningar benämns den vanligen som krämfärg, färggel eller färglösning. Utvald del för analys har inte blandats med eventuellt tillhörande oxidationsmedel innan analysen, eftersom substanserna då oxideras och omvandlas. Ett gränstest innebär att analyssvaret anger om det undersökta ämnet ingår i en halt under eller över ett visst gränsvärde. Gränsvärdena i detta projekt utgår från de maximala koncentrationerna som enligt bilaga III till förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter får användas i håret. Gränsvärdena är satta utifrån ett antaget blandningsförhållande om 1:1 (när färgämnesdelen och oxidationsmedlet blandas i lika stora delar), varför gränsvärdena är dubblerade jämfört med reglerade maximala koncentrationer, se tabell 2. I de fall blandningsförhållandena enligt produkternas märkning var annat än 1:1 kontrollerades gränsvärdet specifikt i det enskilda fallen. Tabell 2. Analyserade substanser och tillämpade gränsvärden (viktprocent), i den kemiska analysen Ämnesnamn Maximal koncentration som får Gränsvärde (viktprocent) användas i håret (efter blandning), enligt bilaga III förordning 1223/2009 Resorcinol 5 %* 10 %* p-phenylenediamine 2 % 4 % Toluen-2,5-diamin sulfate 4 % 8 % (som fri bas) m-aminophenol 1,2 % 2,4 % 4-Amino-2- hydroxytoluene 1,5 % 3 % *Reglerad halt resorcinol år 2014 är1,25 % men vid analysernas genomförande våren 2013 var den reglerade halten 5 % varför gränsvärdet i utfört gränstest är högre än det skulle vara om proven analyserats år Kontroll av förpackningsmärkningen Kontrollen av produkternas märkningar inleddes inte förrän de kemiska analyserna var avslutade i augusti Tillsynsärenden har drivits under hösten 2013 samt i vissa enstaka fall fram till och med februari 2014.

8 Ett genomgående (eller grundläggande) krav vid märkning av kosmetiska produkter är att den ska vara i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift och att den ska finnas på behållaren (exempelvis tuben/burken/flaskan) och på ytterförpackningen (exempelvis en kartong). Det är viktigt att informationen i märkningen är riktig och komplett, så att användarna av produkterna får upplysning om att vissa ämnen innebär en allergirisk. Förekomst av korrekta varningstexter och att varningstexter är skrivna på svenska har därför varit i fokus vid märkningskontrollen. Vid märkningskontrollen har Läkemedelsverket undersökt om informationen på behållaren, ytterförpackningen och eventuell bifogad information (bipacksedel) följer bestämmelserna i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter i de fall produkterna innehåller något/några av de fem prioriterade ämnena som kräver varningsmärkning. Läkemedelsverket anser också att det var viktigt att kontrollera så att ingrediensförteckningarna följde gällande bestämmelser xi. Med hjälp av ingrediensförteckningen kan användaren se exakt vilka ämnen som finns i produkten och avgöra om den innehåller ämnen som personen är allergisk mot, eller av andra skäl vill undvika. Ämnena ska vara förtecknade i fallande ordning och vara angivna med officiella namn, oftast så kallade INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). För färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning finns det möjlighet att förteckna dessa i valfri ordning efter övriga xii beståndsdelar i ingrediensförteckningen. Reglerna tillåter också att man för kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i en serie olika nyanser (exempelvis läppstift och nagellack) i förteckningen får ange samtliga färgämnen som används i färgserien, om antingen tecknet +/- eller orden Kan innehålla läggs till. Denna regel innebär att exempelvis att en serie nagellack med 20 olika nyanser får ha en och samma ingrediensförteckning för alla nyanserna. Basingredienserna i nagellacket är detsamma för alla nyanser och listas i förteckningen i fallande ordning. Därefter listas alla färgämnen som används i de 20 olika färgnyanserna, föregånget av "+/- " eller av texten "kan innehålla". Denna regel får dock inte tillämpas på hårfärgningsämnen, utan i hårfärgningsprodukter ska samtliga färgämnen listas i fallande ordning i ingrediensförteckningen. En konsument ska alltid kunna se exakt vilka ämnen som ingår i ett hårfärgningsmedel, eftersom detta är viktig information för personer som utvecklat kontaktallergi mot ett visst hårfärgningsämne. Resultat Kemiska analysresultat Läkemedelsverkets kemiska analyser indikerar att inget av de 50 analyserade proven uppvisar halter över satta gränsvärden. Uppmätta halter låg mestadels långt under de maximalt tillåtna halterna. Enstaka produkter som låg nära gränsvärdet späds vid användningen och blandningen som tillförs håret innehåller därmed halter väl under gränsvärdet. Samtliga kontrollerade hårfärgningsmedel kan därmed anses följa innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena. Läkemedelsverket har med hjälp av analysresultatet försökt göra en uppskattning av substansnivåerna för att få en ungefärlig uppfattning om vilken högsta halt som används av respektive ämne, se figur 2. Det är dock viktigt att notera att dessa haltnivåer endast är ungefärliga uppskattningar, eftersom den använda analysmetoden är ett gränsvärdestest och inte en fullt kvantitativ metod.

9 Högsta uppskattade halt jämfört med gränsvärde Högsta uppskattade halt (viktprocent) Gränsvärde (viktprocent) 0 Figur 2. Diagrammet visar de uppskattade högsta halterna av respektive ämne enligt analyserna och hur dessa halter förhåller sig till satta gränsvärden för testmetoden. Jämförelsen visar att även de högst noterade halterna var väl under gränsvärdena. Dessa halter förekom i enstaka produkter och är inte representativa för hela provgruppen. I fallet med en produkt som innehöll resorcinol, skulle produkten blandas mer än 1:1 varför produkten efter blandning visade sig följa även de nya haltregler som infördes för resorcinol 2014, nu är maximal tillåten halt sänkt från 5 till 1,25 %. Analysmetoden är utformad för att ge svar på huruvida substanserna förekommer i mängder under eller över satta gränsvärden. Metoden är inte utvecklad för att nå maximal känslighet. I de fall en produkt innehåller låga halter av en analyserad substans (under metodens detektionsgräns) registrerades de inte av metoden och i resultatet anges därmed "icke detekterad". Då uppstår alltså situationer att substanser kan vara deklarerade i produktens ingrediensförteckning utan att påvisas vid analysen. I ungefär en tredjedel (13/50) av de undersökta proven detekterades inget av de fem ämnena, se figur 3. I två tredjedelar (37/50) av proven detekterades eller uppskattades att 1 till 3 stycken av de prioriterade ämnena ingick. Antal produkter av 5 ämnen detekterade/upp mätta Innehåll av de fem analyserade ämnena 1 av 5 ämne detekterat/uppm ätt 2 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 3 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 4 av 5 ämnen detekterade/upp mätta 5 av 5 ämnen detekterade/upp mätta Antal produkter

10 Figur 3. Antalet detekterade eller uppskattade förekomster av de fem prioriterade ämnena i undersökta prov. Limit of detection (LOD) för standarder utan provmatris: m-aminophenol: 0,6 %, resorcinol: 0,6 %, PPD: 0,09 %, 4-amino-2- hydroxytoluene: 0,05 % och 2,5-TDA: 0,07 % som fri bas. När det gäller de sex produkterna med delvis ekologisk marknadsföring kunde inget av de fem ämnena detekteras i fyra av produkterna. I två av produkterna detekterades ett ämne vardera och dessa ämnen var deklarerade i produkternas ingrediensförteckningar. Kontroll av förpackningsmärkning Varningstexter Ungefär hälften (55 %) av alla undersökta produkter hade inga brister i varningstexter som är kopplade till de fem hårfärgningsämnena, se figur % av produkterna hade dock brister i varningstexter, till exempel att texten saknades helt eller delvis. En vanlig brist var att varningstexterna saknades helt på behållaren (exempelvis tuben), men fanns på ytterförpackningen och bipacksedeln. Kravet i lagstiftningen säger att varningstexten även ska finnas på behållaren. Några produkter innehöll inga av de fem ämnena och varningstexterna kopplade till dem förekom inte heller på dessa produkter. På produkter med brister i varningstexterna ställdes krav till berörda företag att bristerna skulle åtgärdas. Krav på svensk text Varningstexter och bruksanvisning om hur man ska använda ett hårfärgningsmedel ska vara på svenska för produkter som säljs på den svenska marknaden. Kontrollen av språkkravet visade att 36 % av produkterna (18/50) saknade svenska texter där krav på detta fanns, se figur 4. Ett vanligt förekommande fel var att texten endast fanns på svenska i den bipackade informationen, men saknades på behållaren, exempelvis på tuben. På behållaren förekom ofta varningstexterna på ett antal olika språk, men inte alltid på svenska, vilket är ett krav för produkter som säljs på den svenska marknaden. Läkemedelsverket ställde krav på företagen att dessa brister skulle rättas till. Antal produkter Kontroll av språkkrav 0 Saknar svensk test har svensk text Serie Figur 4. Figuren visar hur kravet på svensk text uppfylldes för de granskade hårfärgningsprodukterna. För fem produkter var det inte aktuellt med krav på svensk varningstext, eftersom de undersökta ämnena inte ingick i produkterna. Ingrediensförteckningen Av de 50 granskade produkterna hade 9 stycken bristfälliga ingrediensförteckningar. Bristerna innebar att ämnena inte var angivna med officiella namn, att förteckningarna var svårlästa eller att ingredienserna stod i felaktig ordning. Flera av de undersökta produkterna hade en ingrediensförteckning som inte angav innehållet för den specifika nyansen. De var istället utformade så att innehållet i flera produkter (färgnyanser) i en produktfamilj listades i samma ingrediensförteckning. I vissa fall skulle en kodnyckel användas för att man skulle kunna identifiera innehållet i den specifika nyansen. Läkemedelsverket anser att detta sätt att ange ingredienserna inte uppfyller

11 kravet på att märkningen är tydlig och lättläst. Det kan dessutom leda till att kravet på att ingredienserna ska redovisas i fallande viktsordning inte uppfylls. I andra fall användes tecknet +/- (eller texten Kan innehålla / May contain ) felaktigt för hårfärgningsämnen. Det finns en bestämmelse som tydligt säger att färgämnen som är avsedda för hårfärgning inte omfattas av denna möjlighet att förenkla märkningen. Hårfärgningsämnen ska alltså alltid deklareras i fallande viktsordning i produkternas ingrediensförteckningar. För bägge typerna av brister enligt ovan krävde Läkemedelsverket av företagen att ingrediensförteckningarna åtgärdades så att de enbart visade innehållet i den specifika produkten (färgnyansen). Resultatsammanfattning och effekter av tillsynen Resultatet från Läkemedelsverkets gränstest för de fem hårfärgningsämnena och kontrollen av förpackningsmärkningarna sammanfattas i figur 5. Samtliga produkter bedömdes följa innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem undersökta ämnena. Totalt 32 produkter (64 %) hade brister i de delar av förpackningsmärkningen som Läkemedelsverket kontrollerade. Tillsynen ledde till att sex produkter med brister frivilligt drogs tillbaka från marknaden av företagen. För 26 produkter korrigerade ansvariga företag de brister i märkningen som Läkemedelsverket påpekade, så att produkterna nu uppfyller gällande regler. 18 produkter hade inga brister i den del av märkningen som Läkemedelsverket valt att kontrollera i detta projekt. Sammanfattningsvis har projektet resulterat i att produkterna med brister antingen har tagits bort från marknaden eller rättats till så att de nu följer gällande regler. 50 hårfärgningsprodu kter undersöktes med gränstest och märkningskontroll Laboratorieanalyser visade att alla 50 produkter innehöll lägre halter än maximal tillåten koncentration av de 5 utvalda ämnena som kontrollerades Märkningskontroll av varningstext Märkningskontroll av svensk text Märkningskontroll av ingrediensförteckning 20 av 50 produkter hade brister i varningstexten 18 av 50 produkter saknade svensk text i märkningen 9 av 50 produkter hade felaktiga ingrediensförteckni ngar 6 produkter togs bort från marknaden 26 produkter fick ändrad märkning 18 produkter hade inga brister på de delar som kontrollerats Figur 5. Sammanfattande resultat av Läkemedelsverkets kontroll av 50 hårfärgsprodukter på den svenska marknaden och de åtgärder som kontrollen medförde. En produkt kunde ha flera av de noterade bristerna i förpackningsmärkningen. Samtliga brister åtgärdades genom att produkterna antingen togs bort från marknaden eller att bristerna åtgärdades så att märkningen nu uppfyller gällande krav.

12 Diskussion Läkemedelsverket tycker att det är glädjande att inga av de 50 kontrollerade hårfärgningsmedlen uppvisade högre halter än vad som är tillåtet av ämnena p-phenylenediamine, Toluen-2,5-diamin sulfate, Resorcinol, m-aminophenol och 4-Amino-2- hydroxytoluene. Analys av hårfärgningsmedel i Danmark har uppvisat liknande resultat xiii. Resultaten indikerar att hårfärgningsmedel tekniskt sett fungerar bra med betydligt lägre halter än de som är maximalt tillåtna enligt ämnesreglerna i bilaga III till förordning (EG) (1223/2009) om kosmetiska produkter. En reflektion blir därmed att de gränser för högsta tillåtna halter som anges i reglerna kan tyckas vara onödigt höga. Kontrollen av produkternas märkning visade dock att många produkter (64 %) hade brister på de punkter Läkemedelsverket granskat. Generellt var märkningsfelen vanligare på produkter som importeras från länder utanför EU, jämfört med de som tillverkas eller utvecklas inom EU. Produkter som togs in till Sverige från andra EU länder hade dock brister när det gäller kravet på svensk text. Läkemedelsverket bedömer ändå att det finns en medvetenhet hos företagen om att varningstexter om allergirisk ska finnas på förpackningarna till hårfärgningsmedel. Men tyvärr är det vanligt att märkningarna är ofullständiga eller saknas på svenska. Företag som säljer hårfärgningsmedel med allergiframkallande ämnen på den svenska marknaden måste ta sitt ansvar och se till att produkterna så som reglerna kräver har korrekta varningstexter på både behållare och ytterförpackning samt att texterna finns på svenska där så krävs. Likaså måste företagen se till att det finns lättlästa ingrediensförteckningar som listar samtliga beståndsdelar som ingår i produkterna. Med hjälp av ingrediensförteckningen kan användaren då se om en viss produkt innehåller ämnen som personen är allergisk mot eller av andra skäl vill undvika. Allergi mot hårfärgningsämnen är ett ökande problem xiv och har man väl blivit kontaktallergisk så har man drabbats av ett livslångt hälsoproblem. Som användare av hårfärgningsprodukter behöver man vara medveten om att hårfärger oftast innebär en allergirisk. Det är viktigt att man läser den varningsinformation som finns på produkterna samt följer tillverkarnas användningsinstruktioner och skyddsangivelser, dock med undantag för de allergitester som ibland rekommenderas i instruktionerna. Läkemedelsverket är av åsikten att dessa tester inte ska göras eftersom resultatet är osäkert och hudkontakt med allergena ämnen alltid kan innebära en risk för att utveckla kontaktallergi. För att skydda barn ska personer under 16 år inte färga håret. Som vuxen kan man överväga att begränsa sitt färgande till exempelvis slingor, för att minska hudkontakten med ämnena. Att använda skyddsutrustning som plasthandskar är också viktigt för såväl privata konsumenter som yrkesverksamma frisörer. Tillsynsprojektet har inneburit att de brister som har uppmärksammats har rättats till, alternativt att produkterna har tagits bort från marknaden av företagen på frivillig väg. Läkemedelsverket ser dock att det finns anledning att fortsätta att kontrollera denna produktgrupp och redan under hösten 2014 genomförs ett nytt projekt i form av ett nationellt samverkansprojekt mellan Läkemedelsverket och kommunala miljöförvaltningar, i syfte att på bredare front kontrollera förpackningsmärkningen hos hårfärgningsmedel på den svenska marknaden.

13 Referenser i Miljöhälsorapport 2013, IMM ii iii Barnens miljöhälsoenkät 2011, IMM iv EU Kommissionen v Miljöhälsorapport 2013, IMM vi Patel S, Basketter DA, Jefferies D, White IR, Rycroft RJ, McFadden JP, Ho SY. Patch test frequency to p- phenylenediamine: follow up over the last 6 years. Contact Dermatitis. 2007;56(1):35-7. vii Kind F, Scherer K, Bircher AJ. Contact dermatitis to para-phenylenediamine in hair dye following sensitization to black henna tattoos - an ongoing problem. J Dtsch Dermatol Ges 2012;10: viii Miljöhälsorapport 2013, IMM ix x Thyssen JP 1, Søsted H, Uter W, Schnuch A, Giménez-Arnau AM, Vigan M, Rustemeyer T, Granum B, McFadden J, White JM, White IR, Goossens A, Menné T, Lidén C, Johansen JD. Self testing for contact senzitisation to hair-dyes scientific considerations and clinical concerns of an industry-led screening programme. Contact Dermatitis 2012: Jun 66 (6): xi Enligt Artikel 19.1 g) förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter xii Enligt Artikel 19.1 g) stycke 6 förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter xii Miljøstyrelsen 2013,Kortlægning af forekomst af PPD, PTD samt andre allergifremkaldende hårfarvestoffer i hårfarver (http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/02/ pdf) Bilaga 1. Lista över kontrollerade produkter

14 Bilaga 1 Lista över kontrollerade produkter Produktnamn Davines Mask Color Davines, Parma Italien 5 CA Men Reshade (Goldwell) American Crew Classic Precision Blend American Crew USA/Mexico Artego Its Color Perm Color Artego My Color Reflex Blondme Blonde Lifting Cream Karamell Casting Crème Gloss, Färgcreme Chiionic Permanent Shine Hair Color Farouk USA E Clynol Permanent Crème Color Coloran frans och ögonbrynsfärg, permanent eyebrow dye Compagnia Del Colore Cutrin Prepigmentation lotion Cutrin professional Reflection Easycolor Lumene Finland Cutrin Reflection Demi Cutrin SCC Reflection Depend Hårfärgning, Färgcreme Elumen (Goldwell) E Evolution of the color cube3d tech Alfaparf, Milano H&M 20 Wash Color 2/0 Total Black, Färgcreme H&M 20 Wash Color 4/57 Chocolat, Färgcreme H&M Permanent Hair Color 2/0 Total Black, Färgcreme H&M Permanent Hair Color 5/5 Mahogny Brown, Färgcreme Healing Color Cream Haircolor Lanza USA Herbique Svart Henna E Hype By Mood Chili Red 866, Färggel Hype By Mood Chocolate Brown 637, Färggel Hype By Mood Copper Blond 840, Färggel Jane Hellen Mood Nr 10 Mörkbrun, Färggel Jane Hellen Mood Silvergrå Nr 28, Färggel Keune Tinta Color Keune Haircosmetics, Frankrike/Holland Landoll just color Landoll Nashilife Lariche Directions Hårtoning Logona Color Cream E Loreal Professionell Majiblond Matrix Dream.age Socolor.beauty

15 Mirage Stargazer One Wash Colourspray Blue Stargazer UK Mirage Stargazer One Wash Colourspray Red Stargazer UK Paul Mitchell Color XG Paul Mitchell shines XG Poly Palette 900 Svart, Färgcreme Profession Intensive Tone On Tone Indola Hamburg Tyskland Revlonissimo Color & Care Colomer Italien Sante Chestnut Brown Pflanzen Haarfarbe E Schwarzkopf Country Colors 61 Marocco, Färgcreme Silky Coloration Subrina Conditioning Colour Cream, conditioner colour creme Tints of Nature Black Colour gel E Vero K Pak Chrome A3 Hazelnut Joico labs USA Vero K Pak Chrome B5 Ebony Ash Brown Joico labs USA

KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket / Hårfärger

KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket / Hårfärger Datum: 2012-09-17 Kontakt: Peter Jansson peter.jansson@ktf.se +46-8-783 82 45 Christina Mattsson Christina.mattsson@ktf.se +46-8-783 82 47 Status: Frågor & Svar DRAFT KTF - Frågor & Svar om Frisöryrket

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Mars 2012 För mer information: Minna Hellman, informatör, 08-714 39 79, 076-015 39 72 Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Kemikalienätverket Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Sammanfattning Alla använder vi kosmetiska och/eller hygieniska produkter dagligen. Problemet är att de inte

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Allergiförebyggande hår- och hudvård för den medvetna familjen utan konserveringsmedel och utan parfym. - alltid en mildare lösning Konserveringsmedel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi Rapport Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi 4 juni 2013 Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket/Medical Products Agency. P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Information i omvärlden ger kunskap Råvaruleverantörer Myndigheter, WHO, CIR Konkurrenter

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Kosmetika och hygienprodukter

Kosmetika och hygienprodukter approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG.

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn TRACKIT LAMBDA/HINDIII FRAG. Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Lagändringar Anmälningsplikten försvinner

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Artikel 13 1 Användarmanual Manualen är avsedd för alla som använder CPNP. Den beskriver de viktigaste funktionerna i CPNP. CPNP kan användas av ansvariga personer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007

Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007 projekt R A P P O R T januari 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007 Katarina Frilén Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Tillsynsrapport från Enheten för kosmetika och hygienprodukter 2012-04-20 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

VAR KREATIV FRISÖR UTAN ATT RISKERA DIN HÄLSA Framtidens frisör är kreativ och undviker skadliga ämnen

VAR KREATIV FRISÖR UTAN ATT RISKERA DIN HÄLSA Framtidens frisör är kreativ och undviker skadliga ämnen klistermaerke_gron_salong_2011.indd 1 06-01-2011 14:44:44 VAR KREATIV FRISÖR UTAN ATT RISKERA DIN HÄLSA Framtidens frisör är kreativ och undviker skadliga ämnen LAYOUT TMF DESIGN TRYCK TRYDELLS TRYCKERI

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. ME110244P1 Modified Eagle Medium. Dr. Chee's Modification

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. ME110244P1 Modified Eagle Medium. Dr. Chee's Modification SAFETY DATA SHEET 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn Modified Eagle Medium ithout L-glutamine ithout sodium bicarbonate Namnet på bolaget/företaget

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning.

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning. Datum: 2012-04-03 Dnr: 581:2012/502594 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Simple search => Natural number

Simple search => Natural number EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och

Läs mer

Eksem och hudallergi av jobbet?

Eksem och hudallergi av jobbet? Eksem och hudallergi av jobbet? Akta huden om eksem, allergi och hudirritation Du riskerar att få eksem om du kommer i kontakt med hudirriterande och allergiframkallande ämnen. Den som får kontakteksem

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Godkända läkemedel Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer