NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER"

Transkript

1 NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER VERSION 5.0

2 Ändringsförteckning Version Datum Orsak ändring mot tidigare version Ansvarig Version Första version av dokumentet. Mari-Louise Lundgren Version Precisering av innehåll. Mari-Louise Lundgren Version Ytterligare precisering samt anpassning av dokumentet Björn Finnhammar för målgruppen leverantörer Version Förtydligande av innehåll samt uppdelning av det Björn Finnhammar tidigare dokumentet i fyra nya dokument Version Förtydligande av innehåll samt förändringar avseende Björn Finnhammar trafikregelföreteelsetyper Version Redaktionella rättningar. Nytt avsnitt: 5.5. Björn Finnhammar Förtydliganden angående företeelsetypen cirkulationsplats Version Nya avsnitt: Gatunamn och Bro och tunnel. Förändringar av avsnitten Planskild korsning, Väghållare, Vägnamn (nu Övrigt vägnamn), Funktionell vägklass samt några av trafikregel-företeelsetyperna. Generell översyn av kvalitetskrav samt avsnitt 9. Redaktionella förändringar och förtydliganden Louise Norlin TITEL: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper version 5.0 FÖRFATTARE: Vägverket avdelning Sitd ANSVARIG FÖR DOKUMENTET: Louise Norlin KONTAKTPERSONER: NVDB ansvariga på Vägverkets regioner PUBLIKATION: 2006:77 UTGIVNINGSDATUM: ISSN: DISTRIBUTÖR: Vägverket avdelning Sitd, KOMPLETTERINGAR: tillkännages på NVDBs websida [2]

3 Innehåll 1 INLEDNING FÖRETEELSETYPER I NVDB VÄGNÄTSANKNYTNING AV FÖRETEELSER OLIKA TYPER AV UTBREDNINGAR REGLER FÖR UTBREDNINGAR RIKTNING FÖR UTBREDNINGEN SIDOLÄGE FÖR UTBREDNING SAMTIDIGA UTBREDNINGAR FÖR FÖRETEELSER AV SAMMA TYP FÄRJELED GENERALISERING VÄRDVÄG/GÄSTVÄG LÄNKROLL FÖRETEELSETILLKOMST FRÅN-DATUM OCH TILL-DATUM REGLER FÖR ATTRIBUTVÄRDEN OBLIGATORISKA ATTRIBUT OLIKA SORTERS ATTRIBUT VÄRDET OKÄNT HUR KRAV PÅ DATA ANGES INDELNING AV VÄGNÄTET EFTER KVALITETSKRAV KVALITETSKRAVENS BESTÄNDIGHET KVALITETSPARAMETRAR AVVIKELSEKVOTER REDOVISNING AV KRAV OCH KRAVUPPFYLLELSE TOLKNING AV KRAV OCH KRAVUPPFYLLELSE ADMINISTRATIVA FÖRETEELSETYPER DRIFTSBIDRAG GATUNAMN VÄGHÅLLARE VÄGNUMMER ÖVRIGT VÄGNAMN TRAFIKREGELFÖRETEELSETYPER BEGRÄNSAD BRUTTOVIKT BEGRÄNSAD FORDONSBREDD BEGRÄNSAD FORDONSLÄNGD BEGRÄNSAT AXEL - BOGGITRYCK BÄRIGHET CIRKULATIONSPLATS FÖRBJUDEN FÄRDRIKTNING FÖRBJUDEN SVÄNG FÖRBUD MOT TRAFIK GÅGATA GÅRDSGATA HASTIGHETSGRÄNS INSKRÄNKNINGAR FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS MILJÖZON MOTORTRAFIKLED MOTORVÄG [3]

4 11.17 TÄTTBEBYGGT OMRÅDE VÄRDEMÄNGDER FÖR OCH BESKRIVNING AV VISSA ATTRIBUT TILLHÖRANDE TRAFIKREGELFÖRETEELSETYPER VÄGTEKNISKA FÖRETEELSETYPER BRO OCH TUNNEL FÄRJELED HÖJDHINDER UPP TILL 4,5 METER PLANSKILD KORSNING SLITLAGER VÄGBOM VÄGBREDD SÄRSKILDA FÖRETEELSETYPER FÖR TRANSPORTER PÅ SKOGSBILVÄGNÄTET FRAMKOMLIGHET FÖR VISSA FORDONSKOMBINATIONER SVÄNGMÖJLIGHET TILLGÄNGLIGHET VÄNDMÖJLIGHET ÖVRIGA TRAFIKFÖRETEELSETYPER FUNKTIONELL VÄGKLASS REKOMMENDERAD VÄG FÖR FARLIGT GODS FÖRETEELSETYPER FÖR TILLKOMST FÖRETEELSETILLKOMST REFERENSLINJETILLKOMST REFERENSLINJENS REPRESENTATION KVALITETSKRAVKLASS KVALITETSKRAVKLASS [4]

5 1 INLEDNING Detta dokument är ett av fyra dokument i serien NVDB Specifikation av innehåll. NVDB - Specifikation av innehåll - översikt NVDB - Specifikation av innehåll - företeelsetyper NVDB - Specifikation av innehåll - vägnät NVDB - Exempelsamling generaliseringsregler Dokumenten i serien publiceras på NVDB:s webbsidor: Där kan alltid den gällande versionen att återfinnas. I dokumentet presenteras inledningsvis hur företeelser knyts till vägnätet samt några generella aspekter på företeelser. Därefter presenteras alla företeelsetyperna i NVDB med definitioner, insamlingsregler och krav. Målgrupp för dokumentet är dataleverantörer av NVDB-data.. Observera att dokumentet inte speglar databasens aktuella innehåll. Detta beskrivs i andra dokument. För den som vill ha en komplett teknisk beskrivning av alla företeelsetyper hänvisas till NVDB - datakatalog där bl.a. alla giltiga värden och datatyper presenteras. För den som vill ha ytterligare information om vägnätsanknytning hänvisas till dokumentet VägMod översiktlig informationsmodell [5]

6 2 FÖRETEELSETYPER I NVDB Följande företeelsetyper ingår i NVDB. De definieras och beskrivs i detalj med början på sidan 25. Administrativa företeelsetyper Driftsbidrag Gatunamn Väghållare Vägnummer Övrigt vägnamn Väg till vilken bidrag till drift och underhåll erhålls från Vägverket enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning (1989:891), eller från en kommun Officiellt adressbildande namn på gatan Den som är ansvarig för väghållningen Vägnummer för allmänna vägar Ej adressbildande identifikation av vägen Trafikregelföreteelsetyper Begränsad bruttovikt Begränsad fordonsbredd Begränsad fordonslängd Begränsat axel/boggitryck Bärighet Cirkulationsplats Förbjuden färdriktning Förbjuden sväng Förbud mot trafik Gågata Gårdsgata Hastighetsgräns Inskränkningar för transport av farligt gods Miljözon Motortrafikled Motorväg Tättbebyggt område Trafikregel om begränsad bruttovikt meddelad genom föreskrift eller annat beslut Trafikregel om begränsad fordonsbredd meddelad genom föreskrift eller annat beslut Trafikregel om begränsad fordonslängd meddelad genom föreskrift eller annat beslut Trafikregel om trafik med visst axeltryck och/eller boggitryck och/eller trippelaxeltryck meddelad genom föreskrift eller annat beslut Tillåten bärighetsklass, normalt gällande för vägen enligt den länsvisa sammanställningen över allmänna vägar Trafikregel om cirkulationsplats meddelad genom föreskrift Uppgift om förbjuden färdriktning på vägsträcka meddelad genom föreskrift eller som resultat av fysisk vägutformning Trafikregel om förbjuden sväng genom korsning Trafikregel om förbud mot trafik Trafikregel om gågata Trafikregel om gårdsgata Trafikregel om med vilken högsta hastighet fordon får föras Trafikregel om inskränkningar för transport av farligt gods Trafikregel om miljözon meddelad genom föreskrift Trafikregel om motortrafikled Trafikregel om motorväg Trafikregel om tättbebyggt område meddelad genom föreskrift Vägtekniska företeelsetyper Bro och tunnel Färjeled Höjdhinder upp till 4,5 meter Planskild korsning Slitlager Vägbom Vägbredd Konstruktioner som tillåter trafik över eller under vattendrag, dalgångar, vägar, byggnader, järnvägar och cykelvägar eller genom berg eller jord. Vägförbindelse över vattendrag med fartyg (vägfärja). Kan vara allmän (avgiftsfri) eller enskild Höjdhinder i form av konstbyggnad eller annan konstruktion som medför begränsning av fri höjd upp till 4,5 meter Förekomst av en planskild korsning mellan två vägar som ingår i NVDB:s vägnät Vägens slitlager Förekomst av vägbom, grind eller annat öppningsbart hinder vars syfte är att möjliggöra avstängning av en väg för trafik. Vägbanans bredd. För belagd väg avses avståndet mellan beläggningskanterna eller kantstöden. För övrig väg avses bärig bredd, d.v.s. den del av vägbanan som uppfyller den angivna bärigheten [6]

7 Särskilda företeelsetyper för transporter på skogsbilvägnätet Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Svängmöjlighet Tillgänglighet Vändmöjlighet Vägens linjeföring klassad enligt system utarbetat av skogsnäringen i Sverige De möjligheter olika typer av fordonskombinationer har att svänga i en korsning till följd av dess utformning Vägens tillgänglighet för olika typer av fordon under olika tider på året Förekomst av slinga, yta eller vändficka som möjliggör vändning av fordon Övriga trafikföreteelsetyper Funktionell vägklass Rekommenderad väg för farligt gods En klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter Anger om en väg är av länsstyrelsen rekommenderad för transport av farligt gods Tillkomstföreteelsetyper Företeelsetillkomst Referenslinjetillkomst Referenslinjens representation En beskrivning av den process som skapat och hanterat en företeelses data En beskrivning av den process som skapat och hanterat data om referenslinjen Beskrivning av vilken del av en körbana som referenslinjen skall avbilda Kvalitetskravklass Kvalitetskravklass Indelning av vägnätet för att möjliggöra differentierade kvalitetskrav på olika delar av vägnätet [7]

8 3 VÄGNÄTSANKNYTNING AV FÖRETEELSER Vägens egenskaper samt de trafikregler m.m. som gäller för vägen beskrivs i NVDB med företeelser. Företeelsen i sig är uppbyggd av två delar: dels en beskrivning av företeelsen, dels angivande av dess läge på vägnätet. Beskrivningen görs med ett eller flera attribut. Lägesangivelsen görs genom att företeelsen ges en utbredning. I detta dokument definieras NVDB:s företeelsetyper med sina attribut och tillåtna attributvärden. Dessutom beskrivs det regelverk där det framgår hur attributvärden och utbredningar skall anges. I följande avsnitt beskrivs olika typer av utbredningar och hur dessa knyts till vägnätet. En beskrivning av vägnätsmodellen finns i dokumentet NVDB Specifikation av innehåll Vägnät. 4 OLIKA TYPER AV UTBREDNINGAR En företeelses läge anges genom dess utbredning. Det finns i NVDB fem olika typer av utbredningar vilka beskrivs nedan. För varje företeelsetyp är det bestämt vilken eller vilka typer av utbredningar som den kan ha. De flesta företeelsetyperna har utbredningar av typen sträckutbredning. För en mer tekniskt detaljerad beskrivning av de olika utbredningstyperna hänvisas till dokumentet NVDB - Informationsmodell Typ av utbredning Sträckutbredning Nodutbredning Punktutbredning Svängutbredning Förklaring Utbredningen är knuten till en eller flera sträckor på en länk, se exempel i Figur 1 Utbredningen är knuten till en eller flera noder (används enbart för företeelsetypen Vändmöjlighet) se exempel i Figur 2 Utbredningen är knuten till en eller flera punkter på en länk (används enbart för företeelsetyperna; Höjdhinder upp till 4,5 meter, Planskild korsning, Vägbom samt Vändmöjlighet) se exempel i Figur 3 Utbredningen är knuten till en nod och beskriver en möjlig sväng från en länk till en annan länk via en nod. (Används enbart för företeelsetyperna Förbjuden sväng och Svängmöjlighet) se exempel i Figur 4 Vägutbredning Detta är en variant av sträckutbredning där länkroll kan anges, Denna utbredningstyp används inte i nuvarande version av NVDB Vägutbredning med värd Detta är en variant av sträckutbredning där länkroll och värdväg/gästväg kan anges (se s. Fel! Bokmärket är inte definierat. och s. 33). Används för företeelsetyperna Gatunamn och Vägnummer [8]

9 Sträckutbredning Nod A Företeelse: Slitlager Attribut: Slitlagertyp Attr.värde: Belagd Nod B Figur 1 För att beskriva att vägen mellan nod A och nod B är belagd, används företeelsetypen Slitlager. För företeelsetypens attribut Slitlagertyp anges attributvärdet belagd. Företeelsens läge anges med en sträckutbredning som är knuten till sträckan från nod A till nod B. Nodutbredning Företeelse: Vändmöjlighet Attribut: Vändmöjlighetsklass = 2 Attribut: Typ av vändmöjlighet = vändplan Nod A Nod B Figur 2. För att visa att det finns en vändplan i slutet av vägen samt beskriva vändplanen, används företeelsetypen Vändmöjlighet. Företeelsens utbredning knyts till noden i vägens slut (nod B). Företeelsen beskrivs med sina attribut: Vändmöjlighetsklass är 2 (lastbilar med förkortat släp eller kortare fordon kan vända). Typ av vändmöjlighet är vändplan. Punktutbredning Företeelse: Vägbom Punkt 10 meter från nod A mot nod B Nod A Nod B Figur 3 För att visa att det finns en vägbom på länken mellan nod A och nod B, används företeelsetypen Vägbom. Företeelsens läge anges med en punktutbredning som anger avståndet till vägbommen från nod A mot nod B. Alternativt hade läget kunnat anges med koordinater. [9]

10 Svängutbredning Företeelse: Svängmöjlighet Attribut: Svängmöjlighetsklass = 1 Utbredning: Från länk 1 till länk 2 via nod A Nod A Länk 1 Länk 2 Figur 4 För att beskriva vilken typ av fordon som kan svänga från länk 1 till länk 2, används företeelsetypen Svängmöjlighet. För företeelsens attribut Svängmöjlighetsklass anges attributvärdet 1 (lastbil med släp och kortare fordon kan svänga). Företeelsens läge anges med en svängutbredning som pekar ut från-länk och till-länk samt noden där dessa länkar möts. 5 REGLER FÖR UTBREDNINGAR 5.1 Riktning för utbredningen Linje- och vägutbredningar En företeelse kan vara giltig för trafik i enbart en viss färdriktning. Detta gäller t.ex. företeelsetypen Förbjuden färdriktning. Den förbjudna färdriktningen anges genom att företeelsens utbredning får en riktning - den riktning för vilken företeelsen är giltig, alltså i detta fall den förbjudna färdriktningen. En företeelse kan också ha olika attributvärden beroende på trafikens riktning. Detta gäller t.ex. hastighetsrestriktioner. När hastighetsbegränsningen växlas ner från 90 till 70 och sen till 50 sker detta inte på exakt samma vägavsnitt som motsvarande uppväxling görs i den andra färdriktningen. Utbredningarna för företeelsetypen Hastighetsgräns måste därför ha en given riktning. Riktning för utbredningar lagras i databasen alltid i förhållande till länkens riktning (med, mot eller med och mot). 70 km/tim 50 km/tim 50 km/tim 90 km/tim 50 km/tim Riktning:med och mot 70 km/tim Rikting mot 50 km/tim Riktning med 90 km/tim Riktning: med och mot Referenslänkens riktning Figur 5 På vägavsnittet finns olika hastigheter beroende på körriktning. För de företeelser som registrerats anges för utbredningen om den har riktning med, mot eller med och mot. Riktningen anges i förhållande till referenslänkens riktning Svängutbredningar Svängutbredningar kan vara riktningsuppdelade. I korsningen i Figur 4 kan en utbredning gälla för svängen länk1-noda-länk2 och en annan utbredning för svängen länk2-noda-länk1. [10]

11 5.2 Sidoläge för utbredning Utbredningar kan vara sidouppdelade. Dvs. företeelsen kan t.ex. ha sitt läge eller giltighet bara på ena sidan om vägen. De värden på sidoläge som kan anges är Höger, Vänster, Höger och vänster, Mitt samt Korsande. Sidoläget är alltid relativt referenslänkens riktning. Företeelsetyperna Gågata och Gårdsgata har utbredningar med sidoläge eftersom dessa föreskrifter kan gälla viss sida av en vägsträcka. 5.3 Samtidiga utbredningar för företeelser av samma typ Med samtidiga utbredningar menas att en företeelsetyp som t.ex. Övrigt vägnamn faktiskt kan förekomma flera gånger på samma vägavsnitt. En väg kan ha flera namn. Om utbredningen för en företeelsetyp är riktningsuppdelad gäller samtidigheten per riktning. För nod- och punktutbredning avser samtidighet att två utbredningar har identiska lägen. 5.4 Färjeled Färjeled är ingen fysisk väg. Det är en förbindelse mellan två vägar där själva färjan utgör förbindelsen. Enbart ett fåtal företeelsetyper registreras för färjeleder. Dessa är Väghållare, Färjeled och Funktionell vägklass. Vidare kan vid behov företeelsetypen Höjdhinder upp till 4,5 meter registreras samt Vägnummer och Driftbidrag. Färjeleden redovisas med en egen länk som börjar och slutar vid landfästena för bryggan eller rampen. Se vidare i NVDB - Specifikation av innehåll - vägnät. 5.5 Generalisering Eftersom vägnätet i NVDB är generaliserat (dvs. det verkliga vägnätet är inte alltid fullständigt avbildat) finns det fall där företeelser inte alltid kan registreras. Det kan t.ex. gälla lokala trafikföreskrifter för en korsning där verkliga förbindelser generaliserats bort i NVDB. Ett annat exempel är trafikregler som berör vändslingor med diameter mindre än 20 m. Dessa har generaliserats till enbart en nod. [11]

12 5.6 Värdväg/Gästväg I samband med att företeelsetyperna Gatunamn och Vägnummer registreras skall även värdväg och eventuell gästväg registreras. För Vägnummer gäller följande: Gästväg registreras när två eller flera vägnummer finns på samma fysiska vägsträcka eftersom ett vägnummers utbredning inte får vara bruten. Vissa vägsträckor kopplas därför till flera vägnummer, och vägarna sägs då ha en gemensam sträckning. En av vägarna, vanligen den med det lägsta vägnumret, kallas för värdväg och det finns alltid en vägsträcka som kopplats till värdvägsnumret. De övriga kallas för gästvägar. En värdväg kan ha flera gästvägar som kan ha olika riktning gentemot värdvägen. Samma princip gäller för Gatunamn. Det finns dock ingen regel som anger vilket namn som skall vara värdväg respektive gästväg Definition Obligatoriskt attribut: Värdväg/Gästväg Inbördes ordning för vägnummer eller gatunamn när flera nummer/namn förekommer på samma vägsträcka värdväg - vägnummer/gatunamn som har beslutats vara värd gästväg - vägnummer/gatunamn som ej är värdväg Insamlingsregler Angivande av värden Värdväg/Gästväg registreras i det fall olika vägnummer eller gatunamn följer samma fysiska väg. För en viss fysisk vägsträckning med vägnummer/gatunamn finns alltid en värdväg. Om flera vägnummer/gatunamn finns på samma vägsträcka är ett av dessa värdväg och övriga är gästväg. Rv55 Rv75 A Rv55 Rv75 B Rv55 Rv75 Figur 6 Riksväg 55 är på sträckan A till B värdväg åt riksväg 75. Likaså är riksväg 75 gästväg åt riksväg 55 på samma sträcka. [12]

13 5.7 Länkroll I samband med att företeelsetypen Vägnummer registreras skall länkroll registreras. En väg med ett visst vägnummer kan ibland dela sig i två parallella eller flera divergerande länkar (t.ex. skilda körbanor eller förbindelsevägar i korsningar och trafikplatser). Det ska alltid finnas en länkroll på varje vägsträcka. Anledningen till detta är bl.a. att det skall vara möjligt att beräkna längden på en väg med skilda körbanor utan att dubbelräkna de s.k. syskonlänkarna. Även för företeelsetypen Gatunamn är det möjligt att registrera länkroll. Separata utbredningar måste skapas för de olika delar av vägen där länkrollerna skiljer sig åt. Vidare måste varje utbredning täcka en hel länk och de skall ha en viss ordningsföljd Definition Obligatoriskt attribut: Värdemängd Länkroll En länks roll på en viss väg där vägen har ett och samma Vägnummer eller Gatunamn normal länk där båda färdriktningarna finns på samma körbana och där vägen inte är av typen gren syskon fram länk som är del av en väg där trafik i respektive färdriktning färdas på skilda körbanor och där färdriktning på körbanan går i vägens riktning syskon bak länk som är del av en väg där trafik i respektive färdriktning färdas på skilda körbanor och där färdriktning på körbanan går mot vägens riktning gren - En väg vars syfte är att leda trafik mellan huvudvägarna i en trafikplats, korsning eller cirkulationsplats, och som inte ingår i den genomgående vägens länkföljd. Kan även vara en kortare parallell vägsträcka vid sidan om huvudvägen som redovisas med separat länk, t.ex. rastplats eller busshållplats Insamlingsregler Syskonlänk fram, syskonlänk bak Syskonlänkar används när en väg har skilda körbanor vilka representeras av två skilda referenslinjer. Detta gäller t.ex. för motorvägar och vissa större gator i tätorter. Körbanorna separeras genom att länkens länkroll anges. En serie länkar som utgör skilda körbanor på samma väg blir syskonlänkar till varandra. För varje länk som blir syskonlänk fram finns det en eller flera länkar som är syskonlänk bak. A B Väg 70 Figur 7 På de båda vägarna mellan A och B finns två utbredningar av Vägnummer 70. För dessa utbredningar finns angivet att de är syskonlänkar till varandra. Genom att länkroll anges blir det möjligt att räkna ut längden på en väg med ett visst Vägnummer eller Gatunamn utan att behöva dubbelräkna de sträckor där vägen har skilda körbanor. Körbanan i sig kan ha dubbelriktad trafik. Se länk B i Figur 8 [13]

14 Gren Förbindelsevägar 1 har samma Vägnummer och ibland samma Gatunamn som en av de vägar som de är knutna till. Om detta är fallet och förbindelsevägen inte ingår i den genomgående vägens länkföljd, kallas den för gren. 55 Enköping L D E20 Örebro E G A B E20 55 C H I F K E20 Stockholm (55) Norrköping J Figur 8 Figuren visar trafikplatsen S:t Eskils Källa i Strängnäs där Riksväg 55 möter Europaväg 20. De ingående länkarnas länkroller är följande: Länkarna F och C är syskonlänkar i framriktningen B, K och J är syskonlänkar i bakriktningen för Rv. 55 Länkarna G, I och J är syskonlänkar i framriktningen och F, E och D är syskonlänkar i bakriktningen för E 20 Länkarna A och H är grenar. De har vägnummer 20 men ingår inte i den genomgående vägens länkföljd Länken L är normal länk då den har trafik i båda färdriktningarna på samma vägbana och inte är en gren Skilda körbanor men bara en länk Om länkroll anges för en länk som i själva verket representerar två skilda körbanor för motsatt trafik skall länkroll vara normal. 1 Förbindelsevägar är vägar vars primära syfte är att leda trafik mellan genomgående vägar i en trafikplats eller korsning [14]

15 5.7.3 Exempel 1. Korsande huvudvägar i trafikplats Väg 66 Gren Genomgående väg Väg 55 Väg 55 Väg 66 Figur 11 Alla vägar i trafikplatsen vars syfte är att leda trafik mellan genomgående vägar är av typen gren. Enligt Vägverkets regelverk för väg umrering kommer alla grenar att få vägnummer 55. En gren som löper mellan två huvudvägar erhåller alltid samma vägnummer som den av huvudvägarna som har det lägsta vägnumret. 2. Gren i trevägskorsning C B E F A D Figur 12 Länken AB är att betrakta som en gren till länken AC eftersom AC har dubbelriktad trafik. Länken DF är däremot ingen gren eftersom DE har enkelriktad trafik 3. Gren vid rastplats S T C B D A R U Figur 13 Figuren visar ett avsnitt av en motorväg med rastplatser. Alla vägsträckor i figuren utgör delar av en väg med samma vägnummer. Länkarna A B och C D som utgör rastplatser är grenar. Sträckan R S är syskonlänk bak och sträckan T U är syskonlänk fram. [15]

16 6 FÖRETEELSETILLKOMST För alla företeelser skall tillkomsthistorik registreras, dvs. hur företeelsens data har fångats, samt ev. preparerats m.m. Detta görs genom att alla företeelser kopplas till en tillkomstföreteelse. En och samma tillkomstföreteelse kan vara kopplad till flera olika företeelser. Dvs. flera företeelser kan ha samma tillkomsthistorik. Tillkomsthistorik beskrivs dels för företeelsens attribut, dels för dess utbredning. Se vidare avsnitt [16]

17 7 FRÅN-DATUM OCH TILL-DATUM För alla företeelsetyper anges från- och till-datum. Dessa två datum beskriver den enskilda företeelsens giltighetsperiod. Dvs. när företeelsen börjar att gälla respektive slutar att gälla. Eller om man så vill när den föds och dör. Alla företeelser har alltid ett från-datum. När en företeelse nyregistreras gäller den oftast tills vidare. Dvs. det finns inget bestämt datum då den upphör att gälla. Till-datum är i dessa fall alltid , ett datum som alltså skall betraktas som tills vidare Från-datum Definition Obligatoriskt attribut: Från-datum Det datum då företeelsen börjar gälla. <datum> Exempel Insamlingsregler Vilket datum som skall anges som Från-datum är beroende av företeelsetyp samt huruvida datumet är känt eller ej. I det följande redogörs för reglerna kring detta. Datumet är känt är inte äldre än Från-datum för det vägnät som den registrerade företeelsen tillhör I normalfallet (när vägnätet i NVDB-databasen är komplett och ajourföring av företeelser har påbörjats) skall Från-datum för företeelsen alltid vara det datum då den börjar gälla. Detta datum definieras för respektive företeelsetyp. Datumet är känt men det är äldre än Från-datum för det vägnät som den registrerade företeelsen tillhör Från-datum för företeelser får inte vara äldre än födelsedatum på det vägnät som företeelsen tillhör. Det skulle i så fall innebära att för datum före vägnätets födsel skulle det finnas företeelser som inte är knutna till något vägnät. För att undvika detta kommer alla företeelser i uppbyggnadsskedet att ha eller ett senare datum som födelsedatum. Detta gäller dock inte vissa företeelser på det statliga vägnätet som hämtas från Vägverkets vägdatabank (VDB). Företeelser från och med finns för detta vägnät. Datumet är inte känt Om ett exakt datum inte är känt men man känner till ett tidsintervall som företeelsens Från-datum borde ligga inom, anges datumet 1 januari för ett lämpligt år inom detta tidsintervall. Ett datum måste alltid anges och därför måste man i värsta fall göra en grov uppskattning. Företeelsens Från-datum får dock aldrig vara äldre än Från-datum för det vägnät den tillhör. [17]

18 7.1.2 Till-datum Definition Attribut: Till-datum Det datum då företeelsen slutar gälla. <datum> Exempel Insamlingsregler Det datum som anges skall vara den första dag då företeelsen inte längre är giltig. De företeelsetyper som ingår i NVDB är alla sådana att de bör upphöra att gälla när den väg de är knutna till tas ur trafik. Av den anledningen är det tillåtet att företeelser är giltiga även om det vägnät dom är knutna till har upphört att gälla (har avslutats). Övrigt I NVDB sparas vägnätets historik. Alla länkar, noder och företeelser med attribut och utbredningar sparas alltså även om de har tagits bort, ersatts av nya eller på annat sätt slutat att gälla. Därför måste man registrera när ett objekt slutat att gälla. [18]

19 8 REGLER FÖR ATTRIBUTVÄRDEN 8.1 Obligatoriska Attribut För de flesta företeelsetyper finns ett s.k. obligatoriskt attribut. Detta innebär att det är obligatoriskt att ange ett värde för detta attribut. Obligatoriska attribut finns för att det inte skall vara möjligt att registrera en företeelse med enbart dess utbredning. Även en beskrivning av företeelsen måste registreras. Det skulle t.ex. inte vara av intresse att registrera en utbredning av företeelsetypen Gatunamn utan att ange själva namnet. Därför är attributet Namn obligatoriskt för företeelsetypen Gatunamn. Alla attribut är dock inte obligatoriska. För t.ex. företeelsetypen Väghållare kan det vara av intresse att känna till väghållartypen även om inget värde registrerats för de övriga attributen: Väghållarnamn, Organisationsnummer och Förvaltningsform. Därför är de senare attributen inte obligatoriska. För vissa företeelsetyper kan det t.o.m. vara av intresse att känna till enbart utbredningen. För företeelsetypen Vändmöjlighet kan det t.ex. vara av intresse att känna till enbart utbredningen även om denna inte är beskriven med attributen Vändmöjlighetsklass eller Typ av vändmöjlighet För företeelsetyper vars data härleds är inga attribut obligatoriska eftersom data aldrig kommer att registreras manuellt. 8.2 Olika sorters attribut Grundformen för ett attribut är att det har ett värdeförråd och ur detta värdeförråd skall ett enda värde väljas vid registrering av en företeelse. Det finns dock även andra sorters attribut: Sammansatt attribut Ett sammansatt attribut består i sig av två eller fler underattribut. För att hålla samman en beskrivning till en logisk enhet har man valt att gruppera underattributen tillsammans och skapa ett sammansatt attribut. Ett exempel är Attributet Tidsintervall (se sid 70 ) Samtidigt attribut Ett samtidigt attribut har ett värdeförråd ur vilket flera värden kan väljas. Dvs. det som registreras är en uppräkning av noll, ett eller flera värden. Ett exempel på ett samtidigt attribut är Fordon/Trafikant (se sid 68). Ett attribut kan vara både sammansatt och samtidigt 8.3 Värdet okänt För attribut som inte är obligatoriska finns ofta värdet okänt med i värdemängden. Med samma resonemang som i stycket ovan är det inte tillfyllest att ange värdet okänt för ett obligatoriskt attribut. Därför ges inte denna möjlighet. För andra attribut är det dock viktigt att kunna ange värdet okänt. Anledningen är att det är skillnad på att registrera värdet okänt eller att låta bli att registrera något alls. I de fall okänt är registrerat vet användaren av data att någon har tagit ställning till värdet för attributet. Detta till skillnad mot om inget värde alls är registrerat. Då vet användaren inte om någon har tagit ställning eller ej. [19]

20 9 HUR KRAV PÅ DATA ANGES För alla företeelsetyper anges vilka krav som ställs på data. Kraven gäller dels för leverans av data till NVDB, dels för databasen som helhet. Kraven varierar för olika delar av vägnätet (rangordning i kvalitetskravklasser). Nedan beskrivs detta jämte metodik för att ange krav. En mer komplett beskrivning av NVDB:s kvalitetsmodell finns i dokumentet NVDB Specifikation av innehåll Översikt. 9.1 Indelning av vägnätet efter kvalitetskrav Det är inte rimligt att ställa samma krav på data om en motorväg som på data om en sällan använd skogsbilväg. För att man skall kunna sätta differentierade krav på olika delar av vägnätet har detta delats in i fyra kvalitetskravklasser(q-klass). De beskrivs med hjälp av företeelsetypen Kvalitetskravklass (se avsnitt 16.1). Kvalitetskravsklass är i sig definierad utifrån företeelsetypen Funktionell vägklass enligt tabell 1 nedan. Då Funktionell vägklass anger hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter kommer de viktigaste vägarna ha höga kvalitetskrav och de minst viktiga vägarna ha låga kvalitetskrav. Tabell 1 Definition av kvalitetskravklasser (Q-klass). Q-klass Definition 1 Funktionell vägklass Funktionell vägklass Funktionell vägklass Funktionell vägklass 9 Ensk.väg i villaområde Q-klass 3 Lokalgata Q-klass 3 Kommunal.väg Q-klass 3 Kommunal väg Q- klass 2 Riksväg Q-klass 1 Riksväg Q-klass 1 Enskild väg Q-klass 3 Enskild mindre väg Q-klass 4 Figur 9 Vägnätet delas in i olika klasser med avseende på de kvalitetskrav som ställs. [20]

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Populärversion. NVDB Specifikation av innehåll. Version 5.4

Populärversion. NVDB Specifikation av innehåll. Version 5.4 11101010001111010100001000100001111010101110001111100001010000100111000001001011100001000000100011111000101010101000111100001000011101 00111101010111110101000010001000011110101011100011111000010100001001110000010010111000010000001000111110001010101010001111000010000111

Läs mer

Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess

Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess 1 (9) Blåljuskoll på kommunens geodataprocess Blåljuskollen en checklista för kommunens geodataprocess Blåljuskollen är en checklista som omfattar den information om adresser, byggnader, anläggningar,

Läs mer

Dataproduktspecifikation Gatunamn. Version 2.0

Dataproduktspecifikation Gatunamn. Version 2.0 Version 2.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Lena Nilsson 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Reena Gustavsson 2.0

Läs mer

10 i topp en sammanfattning

10 i topp en sammanfattning Bilaga 1 RAPPORT 10 i topp en sammanfattning En kvalitetsundersökning av utvalda Vägdata-produkter Yta för bild TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge

Läs mer

Dataproduktspecifikation Kantstolpe. Version [TRV version]

Dataproduktspecifikation Kantstolpe. Version [TRV version] Version Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-12-18 Fastställt Tomas Löfgren 1.0 2013-12-18 Överfört till nya verktyget Reena Gustavsson 2.0 2014-11-30 Fastställt Dennis

Läs mer

Dataproduktspecifikation C-Reglering. Version 2.0

Dataproduktspecifikation C-Reglering. Version 2.0 Version 2.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-11-27 Första versionen Lena Nilsson 1.0 2014-06-25 Överfört till nya verktyget Reena Gustavsson 2.0 2014-11-30 Fastställd

Läs mer

Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport. Version [TRV version]

Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport. Version [TRV version] Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport Version Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-12-19 Fastställt Tomas Löfgren 1.0 2014-06-08 Överfört till nya verktyget

Läs mer

Dataproduktspecifikation TRVledningspassage. Version [TRV version]

Dataproduktspecifikation TRVledningspassage. Version [TRV version] Dataproduktspecifikation TRVledningspassage Version Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2014-01-10 Fastställd Tomas Löfgren 1.0 2014-09-18 Överfört till nya verktyget

Läs mer

Dataproduktspecifikation Tättbebyggt område. Version 6.0

Dataproduktspecifikation Tättbebyggt område. Version 6.0 Dataproduktspecifikation Tättbebyggt område Version 6.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Lena Nilsson 1.0 2014-09-01 Överfört

Läs mer

Metodik för inventering av cykelnät

Metodik för inventering av cykelnät GIS-samverkan Södertörn Förstudie digitalt vägnät Södertörn Metodik för inventering av cykelnät Revisionsinformation Rev. Datum Av Kommentar A 2007-08-09 Jan Lidén Remiss till arbetsgruppen PB1 2007-09-24

Läs mer

Dataproduktspecifikation Motortrafikled. Version 6.0

Dataproduktspecifikation Motortrafikled. Version 6.0 Version 6.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Lena Nilsson 1.0 2014-08-22 Överfört till nya verktyget Reena Gustavsson 2.0 2014-11-30

Läs mer

Dataproduktspecifikation Driftområde. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Driftområde. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Driftområde Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-12-18 Fastställt Tomas Löfgren Jansson Patric, UHvädf 1.0 2014-06-25 Överfört

Läs mer

Dataproduktspecifikation Förbjuden färdriktning. Version 9.0

Dataproduktspecifikation Förbjuden färdriktning. Version 9.0 Dataproduktspecifikation Förbjuden färdriktning Version 9.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0. Dennis Andersson 1.0 2014-05-20

Läs mer

Dataproduktspecifikation Funktionell vägklass. Version 3.0

Dataproduktspecifikation Funktionell vägklass. Version 3.0 Dataproduktspecifikation Funktionell vägklass Version 3.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0. Lena Nilsson 1.0 2014-05-18 Överfört

Läs mer

Dataproduktspecifikation Viltstängsel. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Viltstängsel. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Viltstängsel Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring 4.0 2015-03-17 Fastställt. Namn Dennis Andersson Flyttat text från gammalt dokument i fel

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Cykelvägar i nationella vägdatabasen

Cykelvägar i nationella vägdatabasen Cykelvägar i nationella vägdatabasen Bil och cykel Föredrag vid Transportforum, Linköping 2005-01-12 Krister Spolander krister@spolander.se 08-720 01 25 Det här gamla ekipaget uttrycker en helt modern

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR Innehållsförteckning Inledning 2 Krav på vägarnas och upplagsplatsernas beskaffenhet 4 Allmänt 4 Krav på godkänd bilväg 4 Tillgänglighet (bärighet) 4 Framkomlighet 5 Motlut och backar

Läs mer

Dataproduktspecifikation Funktionell vägklass. Version 2.0

Dataproduktspecifikation Funktionell vägklass. Version 2.0 Version 2.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0. Lena Nilsson 1.0 2014-05-18 Överfört till det nya verktyget Reena Gustavsson

Läs mer

Dataproduktspecifikation Vägtrafiknät

Dataproduktspecifikation Vägtrafiknät [Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] Dataproduktspecifikation Vägtrafiknät Version 5.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Lena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Dataproduktspecifikation C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik. Version 7.0

Dataproduktspecifikation C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik. Version 7.0 Dataproduktspecifikation C-Rekommenderad bilväg för Version 7.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-11-27 Första versionen Lena Nilsson 1.0 2014-06-02 Överför till

Läs mer

Dataproduktspecifikation C-Cykelled. Version 3.0

Dataproduktspecifikation C-Cykelled. Version 3.0 Dataproduktspecifikation C-Cykelled Version 3.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-11-27 Första versionen Lena Nilsson 1.0 2014-05-28 Överförd till nya verktyget

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Dataproduktspecifikation FPV godstransporter. Version 3.0

Dataproduktspecifikation FPV godstransporter. Version 3.0 Dataproduktspecifikation FPV godstransporter Version 3.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2016-01-12 Ny DPS Dennis Andersson 2.0 2016-01-13 Avstängd granskning Justerat

Läs mer

Dataproduktspecifikation Rastplats. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Rastplats. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Rastplats Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2014-01-21 Fastställd Tomas LöfgrenBjurström Jan, UHväda Konsult 1.0 2014-09-08 Överförd

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Minnesanteckningar från NVDB-råd 11 mars 2016

Minnesanteckningar från NVDB-råd 11 mars 2016 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Andersson Dennis, UHväda [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från NVDB-råd 11

Läs mer

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR BESTÄMMELSER 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-01-22 MSN0009/16 Handläggare Kristveig Sigurdardottir Telefon 023-870 49 E-post: kristveig.sigurdardottir@falun.se Miljö-

Läs mer

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR Innehållsförteckning Inledning 5 Krav på vägarnas och upplagsplatsernas beskaffenhet 6 Allmänt 6 Krav på godkänd bilväg 6 Tillgänglighet (bärighet) 6 Framkomlighet 7 Motlut och backar

Läs mer

Dataproduktspecifikation Begränsad fordonlängd. Version 7.0

Dataproduktspecifikation Begränsad fordonlängd. Version 7.0 Dataproduktspecifikation Begränsad fordonlängd Version 7.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Utgått från mall DPS NVDB 1.0 Lena Nilsson 1.0 2014-05-16 Överförd

Läs mer

NVDB Teknisk lösning Teknisk beskrivning av porthantering

NVDB Teknisk lösning Teknisk beskrivning av porthantering SPECIFIKATION NVDB Teknisk lösning Teknisk beskrivning av porthantering Version 1.0 Publikation 2012:233 Dokumenttitel: NVDB Teknisk lösning Teknisk beskrivning av porthantering Skapat av: Per Isaksson

Läs mer

NVDB. Nationell vägdatabas. Ingemar Halvorsen

NVDB. Nationell vägdatabas. Ingemar Halvorsen NVDB Nationell vägdatabas Ingemar Halvorsen Nationell Vägdatabas (NVDB) Ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Skogsnäringen, Lantmäteriet och Transportstyrelsen. 2 2011-03-09

Läs mer

Dataproduktspecifikation VVIS. Version 4.0

Dataproduktspecifikation VVIS. Version 4.0 Dataproduktspecifikation VVIS Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-12-18 Fastställt Tomas LöfgrenJansson Patric, UHvädf 1.0 2014-09-19 Överför till nya

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Dataproduktspecifikation Inskränkningar för parkering av fordon med farligt gods. Version 2.0

Dataproduktspecifikation Inskränkningar för parkering av fordon med farligt gods. Version 2.0 Dataproduktspecifikation Inskränkningar för parkering Version 2.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2014-04-07 Fastställd Mona Dahlberg 1.0 2014-05-26 Överfört till

Läs mer

NVDB - Översiktlig informationsmodell

NVDB - Översiktlig informationsmodell NVDB - Teknisk Lösning Anders Nilsson, Klas Hallberg Datum Version (66) NVDB - Översiktlig informationsmodell Ändringsförteckning: Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Ansvarig.0 999-09-7

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Objekttypskatalogen 2 (238) Innehållsförteckning 1 HTR_DK 14 1.1 Företeelsetyper 14 1.1.1 Bestämmelse om busshållplats 14 1.1.2 Bärighetsklass 14 1.1.3 Cirkulationsplats 14 1.1.4 Förbjuden eller påbjuden

Läs mer

Slussen, Diket och Portvakt v 3.19 SP2

Slussen, Diket och Portvakt v 3.19 SP2 HANDBOK Datum 2014-04-11 Version 1.92 Handbok för avvikelsehantering vid dataleverans till GVT/NVDB Slussen, Diket och Portvakt v 3.19 SP2 Innehållsförteckning Dokumenthistorik 5 Dokumentets syfte 7 Läsanvisning

Läs mer

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 4.0 2016-01-07 Version 4.0 är den första versionen Jenny Rassmus

Läs mer

Regler för insamling och leverans av vägdata

Regler för insamling och leverans av vägdata HANDLEDNING 1 (246) Dokumentdatum TDOK 2013:0381 2017-03-01 9.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Underhåll 2017-03-01 [Ersätter] Skapat av Lars Pettersson, UHväda Ersatt av [Ersatt av] Innehåll

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte SPECIFIKATION 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB Teknisk

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog. Transportstyrelsen Förändringar i version 7 av datakatalogen Sida 1 av 12 FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

Läs mer

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut Det digitala cykelvägnätet 1010100011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110000010010111000010000001000111110001010101010001111000010000111010 1111010101111101010000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111

Läs mer

Dataproduktspecifikation Olycka. Version 1.0

Dataproduktspecifikation Olycka. Version 1.0 Dataproduktspecifikation Olycka Version 1.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2016-02-11 Första version. / MoM Dennis Andersson Dataproduktspecifikation - Olycka Utgivare:

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82)

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82) RIKTLINJE 1 (82) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Daniel Bjelke TDOK 2013:0207 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Torbjörn Suneson S 2012-12-10 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun Geodata för Blåljus Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral

Läs mer

2 Vägutrustningsplaner

2 Vägutrustningsplaner 2 Vägutrustningsplaner 2.1 Vägutrustningsplan En vägutrustningsplan skall normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla: vägmärken, vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd

4 Varningsmärken. 4.1 Allmänt. 4.2 Siktavstånd 4 Varningsmärken 4.1 Allmänt Varningsmärken används för att varna för faror som kan vara svåra att upptäcka i tid. Det kan också vara befogat att sätta upp varningsmärken om vägstandarden försämras eller

Läs mer

Nordic Human Factors Guideline NHFG

Nordic Human Factors Guideline NHFG Nordic Human Factors Guideline NHFG (Del 2) Konsekvens av förklaringsmodellen: Den självförklarande vägen eller the Self Explaining Road (SER) Ett nordiskt samarbete under Nordiska Väggeometrigruppen 1

Läs mer

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-12 2,0 1.1 Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning LANTMÄTERIET ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (9) Innehållsförteckning 1

Läs mer

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt 1 (9) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-01 1.3 1.5.0 Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner...

Läs mer

Trafikverkets författningssamling

Trafikverkets författningssamling Trafikverkets författningssamling Trafikverkets föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E18 i Täby och Danderyds kommuner, Stockholms län; TRVFS 2012:5 Utkom från trycket den 21 september

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Vägmärken 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Vägmärken 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Vägmärken 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: n Moberg, Vägverket,

Läs mer

NVDB Formatspecifikation för Shape

NVDB Formatspecifikation för Shape SPECIFIKATION 1 (32) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB Formatspecifikation

Läs mer

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki

Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki Hastighetsbegränsning i de nordiska länderna Nordiskt Trafiksäkerhetsforum, Bergen 16.5.2013 Riikka Rajamäki 2 Innehåll Beslutande organ Bashastighet Motorvägar Landsvägar Inom tätort Bussar, lastbilar

Läs mer

Dataproduktspecifikation Det svenska vägnätet. Version 3.0

Dataproduktspecifikation Det svenska vägnätet. Version 3.0 Dataproduktspecifikation Det svenska vägnätet Version 3.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-07-01 Första versionen Louise Norlin 2.0 2014-11-01 Överförd till nya

Läs mer

NVDB - Översiktlig informationsmodell

NVDB - Översiktlig informationsmodell SPECIFIKATION 1 (88) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB - Översiktlig

Läs mer

Minnesanteckningar från NVDB-råd 17 september 2015

Minnesanteckningar från NVDB-råd 17 september 2015 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Andersson Dennis, UHväda [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från NVDB-råd 17

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från NVDB-råd

Läs mer

Vägmärkesförordning (2007:90)

Vägmärkesförordning (2007:90) Sida 1 av 41 SFS 2007:90 Källa: Rixlex Utfärdad: 2007-03-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:448 Vägmärkesförordning (2007:90) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från i trafikplats Vasa,

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Rastanläggning kan utföras som endera av två principiellt skilda typer: rastficka rastplats

Rastanläggning kan utföras som endera av två principiellt skilda typer: rastficka rastplats 2 Rastanläggningar Kommentar: Detta kapitel har inte reviderats i samband med utgivningen av VGU. I avvaktan på revidering kan Publikation 1999:143 Naturrastplatser en idéskrift tillämpas utöver detta

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken.

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 2004-06 Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 1 Varningsmärken Farlig kurva, högerkurva. Flera kurvor, den första till höger. Brant lutning, nedförslutning. Avsmalnande

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

1. NY MODUL GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND GEOSECMA BELYSNING GEOSECMA BELYSNINGSDATA GEOSECMA GATA GEOSECMA LVDB...

1. NY MODUL GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND GEOSECMA BELYSNING GEOSECMA BELYSNINGSDATA GEOSECMA GATA GEOSECMA LVDB... NYETER GATURUMMET GEOSECMA for ArcGIS 10.3 SP5 2016-10-20 NYETER GATURUMMET GEOSECMA for ArcGIS 10.3 SP5 Innehållsförteckning 1. NY MODUL GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND... 2 2. GEOSECMA BELYSNING... 2 2.1. KOPPLING

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling verkets författningssamling verkets föreskrifter om lekar på vägmärken och andra anordningar; VVFS 2008:272 Utkom från trycket den 3 november 2008 beslutade den 13 oktober 2008. verket föreskriver med

Läs mer

Handledning för NVDB på webb

Handledning för NVDB på webb HANDLEDNING 1 (23) Skapat av (Förnamn Efternamn, org) DokumentID Ekberg Örjan, UHnvv Fastställt av Dokumentdatum Version 2014-06-10 1.0 Dokumenttitel Handledning för NVDB på webb Handledningen går även

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar; beslutade den 20 oktober 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap.

Läs mer

Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun

Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun Regler och modell SÄTERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Grunderna kring enskilda

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

NVDB Teknisk lösning Längder i NVDB

NVDB Teknisk lösning Längder i NVDB SPECIFIKATION 1(9) NVDB Teknisk lösning Längder i NVDB Ändringsförteckning: snr Orsak samt ändring mot tidigare version Ansvarig 0.1 2006-04-28 Första utkast. HLi 0.2 2006-08-15 Uppdatering av Nilsson

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning

Topografisk webbkarta Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-09-01 1.3 1.0.2 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning LANTMÄTERIET 2016-09-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner SPECIFIKATION NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Version 1.0 Publikation 2012:232 Dokumenttitel: NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Skapat av: Per Isaksson Dokumentdatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Införande av NJDB nationell järnvägsdatabas. Ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen

Införande av NJDB nationell järnvägsdatabas. Ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen Införande av NJDB nationell järnvägsdatabas Ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen Varför nationell järnvägsdatabas? Transportstyrelsen och Trafikverket har liknande instruktioner

Läs mer

Trafikverkets Bildspel REV kurs

Trafikverkets Bildspel REV kurs Trafikverkets Bildspel REV kurs Svenskt vägnät i mil Statliga vägar 9 850 Kommunala vägar och gator 4 150 Enskilda vägar med statsbidrag 7 700 Enskilda vägar utan statsbidrag 36 000 2 2016-01-28 Trafikverkets

Läs mer