meddelad i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-06-13 meddelad i Sollentuna"

Transkript

1 Enhet 3 Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Robert Engstedt Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad DAG Öivind Kirsebom, Källåkersvägen Lerum Offentlig försvarare: Advokat Leif Gustafson Advokatgruppen i Stockholm AB Box Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Leif Gustafson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr redan utbetalats i enlighet med av tingsrätten fattat beslut om förskott. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 940 Tingsvägen måndag - fredag Sollentuna E-post: 08:30-16:00 -

2 Enhet 3 Mål nr meddelad i Sollentuna 2 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Robert Engstedt Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad Sven ANDERS Ragnar Sterner, Kemistvägen 15 Lgh Täby Offentlig försvarare: Advokat Hans Strandberg Advokatfirman NORDIA KB Box Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Näringsförbud Yrkandet om näringsförbud ogillas. Skadestånd Länsstyrelsen i Jämtlands läns skadeståndsyrkande ogillas. Förverkande och beslag Beslaget av s.k. gjutverktyg ska bestå till dess att lagakraftvunnen dom föreligger i målet (Ekobrottsmyndigheten, beslag BG675, nr 1-21). Ersättning Hans Strandberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr redan utbetalts i enlighet med av tingsrätten fattat beslut om förskott. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Anders Sterner tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr avseende kostnader för bevisning. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 940 Tingsvägen måndag - fredag Sollentuna E-post: 08:30-16:00 -

3 Enhet 3 3 Övrigt Tingsrätten häver den av tingsrätten tidigare, senast den 25 februari 2013, beslutade kvarstaden på så mycket av Anders Sterners egendom att ett belopp om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Detta förordnande gäller utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

4 4 YRKANDEN M.M. Målet handlar huvudsakligen om Anders Sterner använt oriktiga handlingar, en offert och 15 fakturor, för att få Länsstyrelsen i Jämtlands län att betala företagsstöd till bolaget Sveg Produktion AB (tidigare SnoWolverine AB), som han varit verksam i. Denna åtalspunkt (1), som redovisas nedan, gäller grovt bedrägeri. Fakturorna har bokförts och tagits upp i mervärdesskattedeklarationer. Därför åtalas Anders Sterner även för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott (åtalspunkt 2, 3 och 4). Två av fakturorna kommer från bolaget MediaMenu International AS, som företräds av Dag Kirsebom. Därför är Dag Kirsebom åtalad för medhjälp till grovt bokföringsbrott (åtalspunkt 2). Dessa åtalspunkter redovisas i domsbilaga 1. Andra yrkanden, som redovisas nedan, är att Anders Sterner ska få näringsförbud (åtalspunkt 5), att Länsstyrelsen ska få tillbaka utbetalda stödpengar som skadestånd, att Anders Sterners egendom ska beläggas med kvarstad för täckande av skadeståndsfordran samt att ett beslag ska bestå. Anders Sterner och Dag Kirsebom har förnekat att de gjort sig skyldiga till brott. Anders Sterner har också bestritt de särskilda yrkandena utom yrkandet om beslag. Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Förutom Anders Sterner och Dag Kirsebom har ett stort antal vittnen hörts. Förhör har, på åklagarens begäran, hållits med Lars Nilsson, Fredrik Osbeck, Mats Andersson, Sten Olof Hoflin, Örjan Berglund, Dick Granqvist, Lena Renström, Johan Frilund, Bertil Ingerlund, Astrid Eriksson, Göran Jacobsson, Lars-Ingvar Larsson och Mikael Sandberg samt, på Anders Sterners begäran, med Andreas Lundberg, Magnus Lundberg och Sigvard Stenström. Allt som förekommit vid huvudförhandlingen redovisas inte i denna dom utan enbart det som är nödvändigt för bedömningen.

5 5 Tingsrätten beskriver först de olika aktörerna. Därefter går tingsrätten igenom de olika åtalspunkterna och redovisar parternas närmare inställning till gärningarna. Sist i domen behandlas näringsförbud, skadestånd, kvarstad och andra frågor. UTGÅNGSPUNKTER Allmänt om de inblandade aktörerna Den huvudåtalade Anders Sterner är utbildad civilingenjör och har arbetat inom olika befattningar, bl.a. som chef, i flera större företag. År 2003 startade han bolaget SnoWolverine AB, som senare bytte namn till Sveg Produktion AB. Bolaget hade kontor i Stockholmsområdet och verksamhet i lokaler i Sveg med bl.a. legoproduktion. Den huvudsakliga affärsidén var att utveckla och producera en svensk snöskoter. Anders Sterner var VD och den som i huvudsak drev bolaget. Johan Frilund var med och startade bolaget och satt i styrelsen. Anställda i bolaget var bl.a. Magnus Lundberg (inköpsansvarig), Andreas Lundberg (marknadsansvarig), Astrid Eriksson (bokföring) och Sigvard Stenström (konstruktion). Majoriteten av aktierna i bolaget ägdes av Anders Sterners fastighetsbolag (AS Building). Bolaget hade likviditetsproblem och fick finansiering genom bl.a. nyemission, lån och bidrag från det allmänna. I mars 2010 gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag mot Sveg Produktion. Verksamheten upphörde därefter. Bolaget Agelda Trading AB var verksamt framför allt med att köpa och sälja maskiner. Bolaget ägdes och drevs av bröderna Andreas och Magnus Lundberg. Bolaget Snazer AB, också under namnet Rectasverken AB, har företrätts av Bertil Ingerlund. Folan Engineering AB ( Folan ) var verksamt i Södra Sandby med utveckling och tillverkning av motorer. Ägare var Lars Nilsson (konstruktör) och dennes son

6 6 Fredrik Osbeck (20%). Fram till och med 2007 var Mats Andersson VD. Göran Jacobsson var också verksam i bolaget, bl.a. som CAD-ritare. Bolaget Folan Engine Technology AB (i fortsättningen Fetab ) registrerades våren Efter godkännande från Folan registrerades det ovan angivna namnet under hösten Fredrik Osbeck ägde samtliga aktier och satt i styrelsen. Mats Andersson var styrelsesuppleant. Anders Sterner hade lånat ut pengar till aktiekapitalet till Fredrik Osbeck. Anders Sterner hade också fullmakt att teckna bolagets konton och skötte vissa administrativa uppgifter. Den medåtalade Dag Kirsebom är civilekonom och känner Anders Sterner sedan tidigare. Han driver bolaget MediaMenu International AS från Estland. Bolaget är verksamt inom IT. Samarbete mellan olika aktörer Det har förekommit ett samarbete mellan Sveg Produktion och Folan. Sveg Produktion behövde en motor som passade i snöskotern och Folan var intresserad av en ny kund. Det diskuterades bl.a. ett samgående mellan företagen men dessa diskussioner avbröts slutligen i mars Sveg Produktion köpte ett antal motorer från Folan. Det var från början en vattenpumpsmotor. Det gjordes anpassningar av motorer som Folan sålde till Sveg Produktion så att de skulle passa i snöskotern. Först såldes en motor, därefter fem till. Sveg Produktion hade beställt ytterligare 19 motorer av Folan, men dessa hann inte levereras. För att tillverka en sådan motor som skulle användas i snöskotern krävs ett utvecklingsarbete. Bl.a. tas gjutverktyg fram, vilket kan ske för hand, efter planritningar eller med hjälp av CAD-ritningar. Att ta fram en snöskoter för serieproduktion kostar flera 10-tal Mkr.

7 7 Det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning Sveg Produktion fick tillgång till tekniska kunskaper och komponenter som behövdes för att tillverka motorn och andra delar till snöskotern och om vilken roll Fetab spelat i detta. En av de handlingar som omfattas av åtalet är en offert från Folan till Sveg Produktion. Denna har använts i en inledande del av processen för att få företagsstöd från Länsstyrelsen. Offerten är daterad den 2 oktober 2006, uppgår till kr och avser bl.a. gjutverktyg och CAD-ritningar för att tillverka en snöskotermotor. Det är Anders Sterner som framställt offerten och den har återfunnits i hans dator. Det finns olika uppfattningar om detta gjordes på uppdrag av Folan. Det finns 13 fakturor till Sveg Produktion där leverantören anges som antingen Folan Engineering AB eller Folan Eng. AB. Dessa fakturor, samt även de fakturor som nämns i nästa stycke, har använts i en senare process för utfående av företagsstöd. Momsregistreringsnumret på fakturorna var Fetabs. Fakturorna är daterade från den 9 augusti 2007 till den 25 september 2008 och avser gjutverktyg m.m. Även dessa fakturor har framställts genom Anders Sterners försorg och har återfunnits i hans dator. Det finns olika uppfattning om detta skett på uppdrag av Fetab. Slutligen finns det två fakturor till Sveg Produktion från Mediamenu på ett sammanlagt belopp om 1,1 Mkr. De är daterade den 8 oktober och den 7 november 2007 och avser IT-tjänster. Det finns viss e-postkorrespondens mellan Anders Sterner och Dag Kirsebom om fakturorna. Det finns olika uppfattning om på vilket sätt Snazer varit inblandade i arbete enligt dessa fakturor. Samtliga fakturor har betalats av Sveg Produktion och har, enligt leverantörsreskontra, bokförts i bolaget. Det har skett betalningsströmmar mellan olika bolag vilka i huvudsak har inneburit att medel motsvarande betalningarna har

8 8 förts från olika bolag till Sveg Produktion eller till AS Building som lån, enligt avtal eller som betalning för aktier. Företagsstöd Sveg Produktion har ansökt om och beviljats företagsstöd vid flera tillfällen från Länsstyrelsen i Jämtlands län enligt en förordning om regionalpolitiskt företagsstöd (numera SFS 2007:61). Enligt denna ges stöd med maximalt 35 % av gjorda och betalda investeringar. Länsstyrelsen fattar beslut i två omgångar. Sedan ansökningshandlingarna gåtts igenom fattas först ett beslut om preliminärt beviljat stöd och det utses samtidigt en kontrollant som ska kunna intyga att de investeringar för vilka stöd sökts har gjorts. Det sker en kontroll av fakturor, att investeringarna har levererats samt att de är betalda. I nästa steg godkänner Länsstyrelsen investeringarna och beslutar om utbetalning av stödet. Det är först när investeringen är gjord och betald som stödet betalas ut. Det finns en möjlighet att kräva tillbaka stödet inom fem år, därefter efterges det. Åtalet omfattar fyra utbetalningar av företagsstöd under om sammanlagt kr, motsvarande 35 % av investeringar på omkring 7,5 Mkr. Ärendet har handlagts av Dick Granqvist, vars chef är Örjan Berglund. Som underlag gav Sveg Produktion, genom Anders Sterner, först in den ovan nämnda offerten från Folan, den 11 december Länsstyrelsen beviljade preliminärt stöd den 29 december Senare gav Sveg Produktion, genom Anders Sterner, in de 15 fakturorna. Det skedde en kontroll av kontrollanten Sten-Olof Hoflin. Därefter utbetalades stödet vid de tillfällen och de tidpunkter som anges i åtalet.

9 9 SKÄL Åtalspunkt 1 - Grovt bedrägeri, 9 kap. 1 1 st och 3 brottsbalken Åklagaren har i första hand yrkat att Anders Sterner döms enligt följande gärningsbeskrivning. Sterner har varit ansvarig företrädare för Sveg Produktion, , (tidigare SnoWolverine AB) med säte i Täby. Sterner har, i egenskap av företrädare för bolaget, medelst vilseledande förmått befattningshavare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län att betala ut företagsstöd till SnoWolverine AB med sammanlagt kr vid följande tillfällen: Datum Belopp Totalt Vilseledandet har inneburit vinning för Sterner eller SnoWolverine AB med kr och motsvarande skada för Länsstyrelsen. Vilseledandet har bestått i att Sterner - bifogat en falsk offert från Folan Engineering AB i ansökan om regionalpolitiskt företagsstöd ingiven till Länsstyrelsen den 11 december bifogat 15 st osanna fakturor i begäran om företagsstöd till Länsstyrelsen under perioden december 2006 januari 2009.

10 10 Offerten och fakturorna har varit falska respektive osanna då de inte motsvaras av några verkliga affärshändelser. Med hänvisning dels till att falsk offert och osanna fakturor har använts som ett led i bedrägeriet dels till att det avsett betydande belopp är brottet att betrakta som grovt. Åklagaren har i andra hand yrkat att Anders Sterner döms enligt följande gärningsbeskrivning, där fakturorna från MediaMenu tagits bort. Sterner har varit ansvarig företrädare för Sveg Produktion, , (tidigare SnoWolverine AB) med säte i Täby. Sterner har, i egenskap av företrädare för bolaget, medelst vilseledande förmått befattningshavare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län att betala ut företagsstöd till SnoWolverine AB med sammanlagt kr vid följande tillfällen: Datum Belopp Totalt Vilseledandet har inneburit vinning för Sterner eller SnoWolverine AB med kr och motsvarande skada för Länsstyrelsen. Vilseledandet har bestått i att Sterner underlåtit att informera Länsstyrelsen om att 13 fakturor som legat till grund för en begäran om företagsstöd härrör från Folan Engine Technology AB ( ) som varit ett bolag som Sterner varit verksam i och haft

11 11 intressen i, och därmed varit ett i Länsstyrelsens mening närstående bolag till Sterner. Vidare har betalning av fakturorna inte skett med likvida medel på det sätt som Länsstyrelsen krävt. Brottet är att anse som grovt då gärningen avsett betydande värde. Utgångspunkter för bedömningen av åtalspunkt 1 Följande omständigheter som anges i gärningsbeskrivningen är uppfyllda. - Anders Sterner har varit ansvarig företrädare för Sveg Produktion under den aktuella perioden. - Länsstyrelsen har betalat ut företagsstöd till bolaget med sammanlagt kr vid angivna tidpunkter under Det är Anders Sterner som varit ansvarig för ansökningarna om betalning av företagsstöd. - En offert och 15 fakturor har utgjort underlag för utbetalning av företagsstödet. Den avgörande frågan för bedömningen av förstahandsyrkandet är om offerten och fakturorna varit riktiga och motsvarats av verkliga affärshändelser. Om detta varit fallet står det klart att Länsstyrelsen inte heller har vilseletts av handlingarna, under förutsättning av att fakturorna inte anses osanna av någon annan anledning. Om förstahandsyrkandet inte kan få framgång ska tingsrätten pröva om Länsstyrelsen vilseletts på det sätt som anges i andrahandsyrkandet. Om tingsrätten kommer fram till att Länsstyrelsen har vilseletts på något av dessa sätt ska tingsrätten gå vidare och pröva frågan om skada/vinning och om Anders Sterner då ska dömas för grovt bedrägeri. Tingsrätten inleder med att pröva offerten och fakturorna från Folan/Fetab, för att därefter pröva fakturorna från Mediamenu.

12 12 Allmänt om offerten och fakturorna från Folan/Fetab Offerten från Folan har inte i sig utgjort tillräckligt underlag för utbetalningen av företagsstöd. Den har alltså inte direkt medfört någon förmögenhetsöverföring från Länsstyrelsen till Sveg Produktion. Det har krävts en efterföljande ansökan och beslut för att utbetalning från Länsstyrelsen skulle ske. Det är i stället fakturorna som utgjort det egentliga underlaget för utbetalningen av företagsstöd. Men offerten har ett mycket nära samband med fakturorna och har utgjort ett nödvändigt tidigare led i beviljandet av företagsstöd. Alltså får det betydelse för åtalet om offerten är falsk. Det finns flera oklarheter rörande offerten. För det första är det märkligt att den rent fysiskt har framställts genom Anders Sterners försorg trots att det var ett annat bolag, Folan, som stod som offertgivare. En annan märklighet är att offerten kommer från Folan när flera personer berättat att det i själva verket var en annan avtalspart, Fetab, som skulle vara leverantör. Det har även nämnts, från Göran Jacobssons sida, att de artikelnummer som anges i offerten inte överensstämmer med den numrering som Folan använt. Anders Sterner har hävdat att han framställde offerten på uppdrag av Folan genom Lars Nilsson och att Fetab inte kunde stå som leverantör eftersom bolaget ännu inte var registrerat. Även fakturorna från Fetab har framställts av Anders Sterner, vilket är märkligt. Detsamma gäller fakturornas numrering. De har inte en tydlig nummerföljd och har höga nummer i förhållande till Fetabs dittillsvarande begränsade verksamhet.

13 13 Anders Sterner menar att fakturorna tagits fram på uppdrag från Fredrik Osbeck, som företrätt Fetab, men har inte lämnat någon förklaring till numreringen av fakturorna. En ytterligare märklighet är namnet på avsändaren av fakturorna. Först har namnet Folan Engineering AB använts, vid en tidpunkt då Fetab kunde ha använt sig av sitt tidigare namn Cypressen. Sedan Fetabs namn registrerats angavs namnet Folan Eng. AB. Momsregistreringsnumret anger dock att det är bolaget Folan Engine Technology AB som avses. I samtliga fall har Mats angetts som referens, vilket måste avse Mats Andersson. Denne har dock inte haft någon formell funktion på Fetab. Vid en initial granskning av fakturorna kan det framstå som att det är Folan som är avsändare. Vid en närmare kontroll bör det dock kunna uppmärksammas att momsregistreringsnumret avser Fetab. Sammanfattningsvis finns det flera omständigheter som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av offerten och fakturorna. Men vad som framkommit om offertens och fakturornas utformning är, inte ens sammantaget, tillräckligt för att bedöma dem som falska eller osanna. Det krävs i stället en genomgång av de bakomliggande förhållandena för att ta ställning till om handlingarna återspeglar faktiska affärshändelser. Tingsrätten övergår därför till att utvärdera denna fråga och vad som framkommit om de inblandades samarbete med varandra. Återspeglar handlingarna verkliga affärshändelser? Det råder enighet om de huvudsakliga dragen i samarbetet mellan Sveg Produktion och Folan, nämligen att samarbete skedde för att ta fram en motor anpassad till snöskoter som Sveg Produktion skulle sälja. Det står också klart att det har levererats motorer från Folan till Sveg Produktion och att det gjorts anpassningar till snöskotern. Däremot finns det olika uppfattningar om hur samarbetet utvecklades,

14 14 vem som gjorde vad, vilken teknologiöverföring som skulle ske och hur allt detta reglerades. Liksom i alla brottmål har tingsrätten att utgå från den tilltalades uppgifter och pröva om dessa har motbevisats. Det som är utgångspunkten vid bevisprövningen är således Anders Sterners uppgifter om att offerten och fakturorna motsvarar verkliga affärshändelser. Frågan är om dessa uppgifter är motbevisade. Snöskoterprojektet sätts igång Det finns ingen anledning att ifrågasätta Anders Sterners uppgifter om hur snöskoterprojektet startade, om de inledande kontakterna med Folan och om huvuddragen i det fortsatta samarbetet. Dessa uppgifter får stöd av övrig utredning, bl.a. vad Johan Frilund, Magnus Lundberg, Andreas Lundberg, Lars Nilsson och Mats Andersson berättat. Därmed utgår tingsrätten från sammanfattningsvis följande uppgifter. Idén var att skapa en helsvensk snöskoter som kunde konkurrera med de stora aktörerna på marknaden. Anders Sterner gjorde en förstudie år 2003 och bildade bolaget tillsammans med Johan Frilund. Redan från början var det planerat att en del av finansieringen skulle ske med offentliga medel. Detta var en av anledningarna till att verksamheten skulle bedrivas från Sveg, eftersom det då fanns möjlighet att få regionalt företagsstöd. Dessutom var det mer trovärdigt att tillverka snöskotrar i Norrland. Bolaget skaffade lokaler i Sveg och införskaffade olika maskiner. Dessa maskiner användes också till legoproduktion för att utnyttja överkapacitet. Motorkonstruktionen var kärnfrågan. Efter att ha undersökt marknaden blev Sveg Produktion hänvisade till Folan av deras gemensamme leverantör Bosch för att kunna använda Folans motor till snöskotern.

15 15 Anders Sterner och Magnus Lundberg åt lunch med Lars Nilsson och Mats Andersson, antagligen Det förekom diskussioner om en licens med tillverkningsrätt till motorn, varvid beloppet 5 Mkr nämndes, och diskussioner om köp av verktyg. Därefter påbörjades en affärsrelation som pågick fram till mars Under den tiden förekom det också diskussioner om att Sveg Produktion skulle köpa Folan. Folan hade levererat motorer till motorcykeltillverkare och till det amerikanska bolaget Waterous. Den aktuella motorn var en industrimotor för en vattenpump som inte direkt kunde användas i snöskotern, men som gick att vidareutveckla. Folan hade inga registrerade immateriella rättigheter till motorn. För att tillverka motorn använde bolaget gjutdelar och modeller som tagits fram huvudsakligen av Lars Nilsson och CAD-ritningar som tagits fram huvudsakligen av Göran Jacobsson. Folan sålde motorer till Sveg Produktion vilka hade anpassats till snöskotern. Det skedde ett utvecklingsarbete och det förekom täta diskussioner rörande olika tekniska frågor, bl.a. med Lars Nilsson. Fredrik Osbeck var också engagerad i att ta fram en växellåda till snöskotern. Vilket arbete har utförts? Anders Sterners uppgifter om vilket arbete som utförts för att ta fram en motor som passade till snöskotern får till stor del stöd av övrig utredning. De motorer som köpts från Folan plockades isär. Det gjordes parametriserade modelleringar av motordelar i tre dimensioner i CAD. Det togs fram friformsframställda detaljer i plast som kan användas för att gjuta prototyper till olika motordelar. Dessa har använts för att gjuta olika motordelar. Både CAD-filer, gjutdelar i plast samt gjutna motordelar har getts in av Anders Sterner och tagits i beslag (detta kallas för Materialet ). Magnus Lundberg och Andreas Lundberg har

16 16 berättat, på samma sätt som Anders Sterner, om hur Materialet togs fram. Tingsrätten återkommer till frågan om vilken betydelse detta får. Det finns något olika uppfattning bland de hörda personerna om de tekniska fördelarna mellan olika metoder att ta fram motordelar och beträffande kvaliteten och användbarheten av Materialet. Flera inblandade, däribland Lars Nilsson och Nils Göran Jacobsson, har påtalat skillnader mellan Materialet och det som tagits fram inom Folan. Under alla förhållanden står det klart att Materialet kan användas för att tillverka mindre serier av olika motordelar, detta mot bakgrund framför allt av vad Lars Ingvar Larsson berättat i sitt vittnesmål. Det har även anförts att av Anders Sterner förevisade CAD-ritningar kan användas som underlag för serieproduktion. Det finns inget som motsäger Anders Sterners uppgifter om att ytterligare material för tillverkning av motordelar tagits fram. Även om personer från Folan delvis kan ha varit inblandade i detta arbete, står det klart att det skett utvecklingsarbete utanför Folan. Detta stöds av att två patent rörande förbränningsmotorer senare blev registrerade i Sveg Produktion. Frågan är dock om arbetet utförts på det sätt som anges i offerten och fakturorna, dvs. att de produkter som anges där har offererats och sålts till Sveg Produktion av Fetab, eller om de tagits fram inom ramen för egen utveckling inom Sveg Produktion. Vem gjorde utvecklingsarbetet? Anders Sterner har beskrivit att utvecklingsarbetet skedde på följande sätt. Det var ett långsiktigt utvecklingsarbete som tog tid och kostade mycket pengar. Det var viktigt för Sveg Produktion att äga motorkonstruktionen så att bolaget, till skillnad från vad som skett tidigare för andra bolag i branschen, inte skulle mista sin försörjningskedja. Detta kommunicerade man bl.a. i emissionsprospekt. Fetab skapades som en brygga mellan Folan och Sveg Produktion. Inom Fetab skulle anpassningen av en snöskoterspecifik motor med tillbehör kunna ske. Arbetet skilde sig åt från det som bedrevs i Folan genom att man tog fram CAD-filer som ledde till

17 17 fullt parametriserade modeller som gick att ändra efter behov. Man jobbade i ett annat och mer modernt CAD-system än det som användes i Folan. CAD-arbetet skedde inom Fetab, med anlitande av Agelda som underlevantör. Resultatet av arbetet såldes till Sveg Produktion, vilket innebar att kunskap och teknologi kunde överföras till det bolaget. Därefter kunde de olika motordelarna gjutas hos underleverantörer till Sveg Produktion och förädlas med den avancerade maskinparken i Sveg. Folan skulle montera motorerna och slutligen skulle snöskotrarna byggas i Sveg. På det stora hela har Anders Sterners beskrivning av utvecklingsarbetet bekräftats av tre personer som haft en direkt koppling till Sveg Produktion. Johan Frilund har berättat att han och styrelsen i övrigt löpande informerades av Anders Sterner om samarbetet med Folan och fick besked om att motorkonstruktionen, inklusive gjutdelar, hade förvärvats. Han har dock saknat närmare kännedom om hur detta reglerades och om vilken roll Fetab kan ha haft, men har förklarat sig ha fått kännedom om att det löstes genom ett bolag som Fredrik Osbeck startade. Magnus Lundberg har beskrivit hur han har arbetat med att ta fram CAD-ritningar avseende olika delar av motorn vilka bl.a. motsvarar gjutdelarna i Materialet. Enligt honom skedde detta inom ramen för Agelda, som underentreprenör åt Fetab, och även Anders Sterner, Fredrik Osbeck och några högskolestudenter medverkade i detta arbete. Han har vidare berättat att Agelda framställde några gjutmodeller och att övriga köptes från underleverantörer. Magnus Lundbergs uppgifter har i allt väsentligt bekräftats av Andreas Lundberg. Därutöver har Fredrik Osbeck bekräftat flera av Anders Sterners uppgifter om utvecklingsarbetet. Det gäller särskilt uppgifterna om att Fetab skulle vara en brygga mellan Folan och Sveg samt att man i Fetab skulle utveckla konstruktioner specifikt för snöskoter som kunde säljas till Sveg Produktion. Fredrik Osbeck har varit tydlig med att han aktivt medverkade inom Fetab med att fram CAD-ritningar till en växellåda. Han har också beskrivit att han medverkat att ta fram ett oljetråg

18 18 och en kåpa till snöskotern, men har i övrigt förklarat att han inte varit delaktig i CAD-modellering av motordelar till snöskotern. Däremot har han inte varit lika tydlig när det gäller hur samarbetet var mellan olika bolag, vilka rättigheter de hade till olika konstruktioner och om vilket annat utvecklingsarbete som kan ha skett i Fetab eller Agelda. Detta kan delvis förklaras med att Fredrik Osbeck samtidigt studerade vid högskola och inte var så insatt i Fetabs administration och fakturering. Som tingsrätten uppfattar det har han förlitat sig på att Anders Sterner skötte administrationen i Fetab. Enligt tingsrätten utesluter inte Fredrik Osbecks uppgifter att de ovan redovisade uppgifterna från Anders Sterner är riktiga. Tingsrätten noterar dock att det finns något olika uppfattningar om i vilken utsträckning Fredrik Osbeck har varit inblandad i att ta fram konstruktioner avseende andra delar till snöskotern än växellådan. Tingsrätten återkommer till denna fråga. Mats Andersson har bekräftat Anders Sterners uppgifter om tillkomsten av Fetab och om att kunnande och teknik skulle ligga i Fetab. Han har också bekräftat att Fredrik Osbeck arbetade med att ta fram en växellåda till Sveg Produktions snöskoter. Däremot har Mats Andersson utgått från att Folan inte skulle avhända sig rättigheter till gjutformar och CAD-filer utan att det var färdiga motorer som skulle levereras till Sveg Produktion. Även Lars Nilsson har utgått från att det var färdiga motorer som Folan skulle sälja och inte gjutdelar eller CAD-ritningar, alltså att det inte skulle ske någon teknologiöverföring. Båda två har dock sagt sig sakna närmare insyn i det arbete som bedrevs inom Fetab och de har också godkänt bildandet av bolaget, med det namn som liknade Folan. Det är oklart vad de menade skulle hända i Fetab. Ingen av dem har heller tydligt förklarat hur utvecklingsarbetet avseende motorn till snöskotern inom Folan egentligen skedde mer än att Folan skulle leverera färdiganpassade motorer. Lars Nilsson har förklarat att han fört diskussioner med Anders Sterner om motorer och bistått Sveg Produktion i tekniska frågor. Han har varit osäker på frågan om det överlåtits några CAD-filer. Allt detta

19 19 tyder på att både Lars Nilsson och Mats Andersson varit medvetna om att det skedde ett utvecklingsarbete avseende motorn som Folan inte styrde över. På det stora hela bedömer tingsrätten att Anders Sterners uppgifter om hur utvecklingsarbetet gick till inte är motbevisade. Det kvarstår dock en osäkerhet rörande den roll som Fetab haft. Det kan konstateras att Fetab enbart haft en begränsad verksamhet, att den verksamhet som pågått i bolaget i stora delar varit sammankopplad med Agelda samt att Anders Sterner varit i högsta grad delaktig i Fetabs verksamhet. Detta stöds, förutom av Fredrik Osbecks uppgifter, även av vad Astrid Eriksson berättat om att hon fick uppdrag av Anders Sterner att hjälpa till med Fetabs bokföring. Detta får dock ingen avgörande betydelse för huvudfrågan i målet, nämligen om offerten och fakturorna är riktiga eller inte. Är offerten riktig? Som nämnts ovan finns det flera märkliga omständigheter rörande den offert som getts in av Anders Sterner i samband med ansökan om företagsstöd. Dessa har inte Anders Sterner kunnat förklara på ett helt tillfredsställande sätt, men samtidigt är dessa omständigheter inte tillräckliga för att anse offerten som falsk. Värdet på de delar som ingår i offerten har inte ifrågasatts av Lars Nilsson, Fredrik Osbeck eller Mats Andersson. Lars Nilsson har även berättat att det som anges i offerten är sådant som behövs för att ta fram en motor. Detta talar för att offerten är riktig. Anders Sterners uppgift om att all information som krävs för tillverkning var med i CAD-filerna enligt offerten är oemotsagd. När det gäller den avgörande frågan, dvs. om Lars Nilsson gett Anders Sterner uppdrag att framställa offerten, råder det dock delade meningar. Enligt Anders Sterner kom han och Lars Nilsson vid möten och telefonsamtal överens om att Folan skulle offerera de gjutverktyg och CAD-ritningar som

20 20 behövdes för att tillverka en motor. Han har hänvisat till en skriftlig offert från 2005 på ett antal motorprototyper m.m. Anders Sterner har berättat att han påpekade för Lars Nilsson att offerten inte var korrekt eftersom det inte framgick vem som var utställare av den. Lars Nilsson uppdrog då åt Anders Sterner att framställa offerten eftersom han inte hade det administrativa intresset eller kunde hantera dator. De var också överens om att offerten skulle ske genom Folan trots att det inte var det företaget som skulle leverera, då Fetab ännu inte var bildat. Anders Sterner behövde en riktigt utformad offert bl.a. för att söka regionalstöd hos Länsstyrelsen. Anders Sterners uppgifter är detaljerade och inte orimliga, utifrån utgångspunkten att det var viktigt att Sveg Produktion skulle ha möjlighet att själv styra över och kunna se till att det togs fram motorer som var anpassade till snöskotern. Men detta bygger på att Folan var beredd att gå med på detta. Som nämnts ovan har inte Lars Nilsson och Mats Andersson haft uppfattningen att en teknologiöverföring på det sätt som Anders Sterner beskrivit skulle ske. Ingen av de hörda personerna har tydligt bekräftat att de sett offerten eller att Lars Nilsson gett Anders Sterner ett sådant uppdrag som han beskriver. Samtidigt har ingen av de hörda personerna varit säkra på motsatsen. Mats Andersson har saknat kännedom om detta, men utgått från att Lars Nilsson inte gett Anders Sterner uppdrag att framställa offerten. Lars Nilsson har förklarat sig inte ha något minne av att han gett Anders Sterner ett sådant uppdrag som Anders Sterner påstår och varit tveksam till om Mats Andersson kan ha gjort det utan hans medverkan eller inblandning. Det framstår som oklart varför Mats Andersson och Lars Nilsson inte kunnat uttala sig säkrare i en så pass viktig fråga som detta måste ha varit för Folan. Sammantaget bedömer tingsrätten att Anders Sterners ord står mot Lars Nilssons ord när det gäller frågan om Anders Sterner fått Lars Nilssons uppdrag att framställa offerten. Bedömningen av offertens riktighet måste då göras utifrån den fortsatta prövningen av samarbetet och av fakturornas riktighet.

21 21 Är fakturorna riktiga? Som nämnts ovan finns det flera märkliga omständigheter rörande de 13 aktuella fakturorna som getts in av Anders Sterner i samband med ansökan om företagsstöd. Dessa har inte Anders Sterner kunnat förklara på ett helt tillfredsställande sätt, men samtidigt är detta inte tillräckligt för att anse fakturorna som osanna. I det föregående har tingsrätten ansett att Anders Sterners beskrivning i huvuddrag av hur utvecklingsarbetet avseende motorn till snöskotern skedde inte är motbevisade. Härigenom utgår tingsrätten från att utvecklingsarbetet skedde på ett sätt som inte enbart kontrollerades av Folan. Frågan är då vilken roll Fetab spelat i utvecklingsarbetet och om Fetab utställt de aktuella fakturorna och levererat det som anges i fakturorna. Anders Sterner har beskrivit att fakturorna återspeglar en överlåtelse av rättigheter till den anpassade motorn och att de motsvarar gjutverktyg och CAD-ritningar som behövs för att tillverka en motor till snöskotern. Enligt honom omfattade fakturorna både frästa och friformsframställda gjutverktyg för att kunna tillverka förserier, samt CAD-filer och två patent. Han har också beskrivit att han fått uppdrag från Fredrik Osbeck, som företrädare för FETAB, att se till att de blev upprättade. Han har också berättat hur materialet togs fram i Fetab för att sen säljas till Sveg Produktion, samt att leverans och betalning skett. Det framstår som underligt att transaktioner rörande flera miljoner och med sådan betydelse för inblandade bolag inte har dokumenterats på ett tydligare sätt. Det naturliga hade varit att skriva avtal mellan bolag för att reglera rättighetsövergångar och andra viktiga frågor. Samtidigt kan tingsrätten inte utgå från att alla avtalsparter agerar på ett sådant sätt. Oklarheterna i dessa avseenden kan också tala för att det hela avsett ett utvecklingsarbete där frågorna hanterats löpande.

22 22 Ingen av de hörda personerna har egentligen ifrågasatt att det material som anges i fakturorna är sådant som behövs för att tillverka en motor till en snöskoter eller att de olika delarna i fakturorna har tagits upp till ett felaktigt värde. Här har det dock funnits olika uppfattning i frågan om vilken kvalitet det måste vara på gjutverktygen för att de ska motsvara de upptagna värdena. Enligt tingsrätten kan denna fråga inte få någon större betydelse. Anders Sterners uppgifter får indirekt stöd från vad vittnena Johan Frilund, Magnus Lundberg och Andreas Lundberg berättat. Ingen av dem har varit inblandad i någon fakturering. Men Magnus Lundberg har haft en relativt klar uppfattning om att det skedde ett utvecklingsarbete inom Fetab, med Agelda som underentreprenör, av material som överläts till Sveg Produktion. Hans uppgifter stöds av vad Andreas Lundberg berättat. Ingen av dem har uppfattat att det skedde något sådant utvecklingsarbete inom Sveg Produktion. Det som tingsrätten redovisat ovan om hur utvecklingsarbetet gick till förstärker därmed bilden som Anders Sterner gett av Fetabs roll. När det gäller Mats Andersson och Lars Nilsson har de inte känt igen fakturorna. De har redovisat sin utgångspunkt om att detta var material som Folan disponerade över. Som nämnts ovan har de dock inte varit tydliga på vilka möjligheter Fetab hade att fakturera och leverera det som anges i fakturorna. Den person som säkrast kunnat uttala sig om Fetab har fakturerat och levererat det som anges i fakturorna är Fredrik Osbeck, som företrädde bolaget. Han minns inte om han gett Anders Sterner något uppdrag att framställa fakturorna. Detta är märkligt. Konfronterad av Anders Sterner med mail mellan dem har Fredrik Osbeck inte varit tydlig på frågan om det levererats CAD-ritningar till Sveg Produktion eller om han skrivit om en leverans avseende oindustrialiserade motorer för 6,2 Mkr.

23 23 Tingsrättens slutsats är att utredningen inte är tillräcklig för att motbevisa Anders Sterners uppgift om att Fredrik Osbeck gett honom i uppdrag att för Fetabs räkning framställa fakturor till underlag för leverans till Sveg Produktion. På samma sätt utgår tingsrätten från Anders Sterners uppgift om att Fetab hade möjlighet att leverera det som omfattades av fakturorna. Det är utrett att de 13 fakturorna från Fetab har bokförts som betalda av Sveg Produktion i båda bolagens bokföring. För att fakturorna ska motsvara verkliga affärshändelser krävs det dock att det som anges i fakturorna har levererats till Sveg Produktion. I denna del får Anders Sterners uppgift om att sådan leverans skett stöd, i olika omfattning, av uppgifter från Johan Frilund, Magnus och Andreas Lundberg samt Sigvard Stenström. Flera av dessa har sett gjutverktyg eller CAD-ritningar i Sveg, men de har inte kunnat uttala sig säkert om detta avsett allt material enligt fakturorna eller om det är Fetab som levererat detta. Det har dock inte framkommit någon annan förklaring till deras iakttagelser än att leverans skett enligt fakturorna. Redan den omständigheten att Materialet (ovan redovisade CAD-ritningar och gjutverktyg) har getts in och beslagtagits utgör också visst stöd för att leverans har skett. Det finns olika uppgifter om på vilket sätt Länsstyrelsen har kontrollerat att det som anges i fakturorna har levererats till Sveg Produktion. Här står uppgift mot uppgift när det gäller frågan om vad kontrollanten Sten-Olof Hoflin fysiskt har iakttagit i Sveg och om det funnits tillstånd att förvara gjutverktyg och CAD-filer på någon annan plats. Vittnesmålen från Dick Granqvist och Örjan Berglund ger inte något säkert svar i detta avseende. Detta är dock inte avgörande för bedömningen av om fakturorna är riktiga och motsvarar verkliga affärshändelser. Där blir frågor om fakturornas utformning, om betalning, leveransmöjligheter och uppgifter om leverans skett i stället avgörande, inte frågan om leveransen kontrollerats.

24 24 Sammantaget bedömer tingsrätten att det inte finns tillräcklig utredning som motbevisar Anders Sterners uppgift om att offerten och de 13 fakturorna från Fetab motsvarar verkliga affärshändelser. Är fakturorna osanna av någon annan anledning? Åklagaren har gjort gällande att de omständigheter som anges under andrahandsyrkandet får betydelse för bedömningen av om ovanstående 13 fakturor är osanna. Tingsrätten kan dock inte se hur avsaknaden av information till Länsstyrelsen påverkar fakturornas riktighet. Frågorna om Anders Sterners engagemang i Fetab och om hur betalning gått till är inte heller omständigheter som ensamma kan göra att fakturorna bedöms som osanna. Tingsrätten återkommer dock till dessa frågor under bedömningen av andrahandsyrkandet. Osanna fakturor från MediaMenu? Det har inte framförts några anmärkningar mot utformningen av de två fakturorna till Sveg Produktion från MediaMenu. Den första, daterad den 8 oktober 2007, avser bl.a. PHP programming och Popups and banners för tidsperioden augustioktober 2007 och uppgår till kr. Den andra, daterad den 7 november 2007, avser bl.a. PHP programming för tidsperioden oktober-november 2007 och uppgår till kr. Anders Sterner och Dag Kirsebom har angetts som referens på fakturorna. Dag Kirsebom är inte åtalad under denna punkt, men åtalspunkt 2, där han är åtalad för medhjälp till grovt bokföringsbrott, avser samma frågeställningar som ska prövas under denna åtalspunkt. Därför utgår tingsrätten från Anders Sterners och Dag Kirseboms i huvudsak samstämmiga uppgifter om att fakturorna motsvarar verkliga affärshändelser. Frågan är om dessa uppgifter är motbevisade. Uppgifterna från Anders Sterner och Dag Kirsebom kan sammanfattas enligt följande. Fakturorna har tillkommit inom ramen för ett samarbete mellan Sveg

25 25 Produktion, som beställare, MediaMenu, som leverantör, och bolaget Snazer AB, som underentreprenör. Det sistnämnda bolaget företräddes av Bertil Ingerlund och hade tidigare utfört arbete åt Sveg Produktion, bl.a. med marknadsundersökningar. Bertil Ingerlund arbetade med programmering av hemsidor och byggande av integrerade webbportaler. MediaMenu hade under åren arbetat med Sveg Produktions hemsida, vilket bolaget fakturerat och fått betalt för. Sveg Produktion ville ha en ny webb-portal med en avancerad e-handelslösning med länkar till bl.a. OKQ8, där snöskotrarna var tänkta att finnas tillgängliga. Efter förberedelser träffades Anders Sterner, Dag Kirsebom och Bertil Ingerlund den 3 augusti 2007 i Stockholm. De enades om avtal om arbete med en ny webb-portal, med rätt för MediaMenu att anlita Snazer som underentreprenör för programmering. MediaMenu skulle svara för designen och vara motpart till Sveg Produktion. Båda fakturorna avser arbete som MediaMenu och Snazer utförde avseende bl.a. webbportalen. Snazer timredovisade löpande sitt arbete som utfördes av Bertil Ingerlund och två anställda till MediaMenu. Webbportalen kunde tas i bruk bl.a. för att genomföra affärer via e-handelslösningen avseende reservdelar till snöskotern. Sveg Produktion har använt arbetet avseende använda popups and banners till att köpa annonsutrymme. Under trepartssamarbetet träffades man vid några tillfällen. MediaMenu, genom Dag Kirsebom, bistod även Sveg Produktion med en presentation vid Älvsjömässan Utöver de två fakturor som omfattas av åtalet har Mediamenu skickat ytterligare tre fakturor avseende motsvarande arbete till Sveg Produktion inom ramen för avtalet. MediaMenu anlitade även Snazer för andra uppdrag. Snazer, som hade lånat ut 1 Mkr till Sveg Produktion, gick in som aktieägare i bolaget genom en kvittningsemission. Tingsrätten konstaterar att flera personer har berättat om att MediaMenu har utfört tjänster åt Sveg Produktion. Således har Johan Frilund, Magnus Lundberg och Andreas Lundberg redovisat deras kännedom om MediaMenu och Dag Kirsebom samt beskrivit vad de iakttagit om hemsidan och framtagande av webb-portalen. Deras uppgifter överensstämmer helt med vad Anders Sterner och Dag Kirsebom

26 26 berättat. Här beaktar tingsrätten att Magnus Lundberg lämnat en förklaring till varför det står antecknat att han i polisförhör sagt att MediaMenus produkter inte höll måttet och att en annan leverantör därför anlitades. Bertil Ingerlund har i stort bekräftat uppgifterna om Snazers medverkan. Det finns en viss osäkerhet rörande i vilken utsträckning han respektive Anders Sterner skötte administrationen och faktureringen i Snazer. Vad vittnet Lena Renström berättat om att hon i sitt arbete som företagsrådgivare på Handelsbanken haft kontakt med Anders Sterner och Bertil Ingerlund i samband med olika bolag får dock inte någon egentlig betydelse i detta avseende. Det står under alla förhållanden klart att Snazer blivit aktieägare i Sveg Produktion samt att bolagen haft ett nära samarbete. Samtliga inblandade har också bekräftat att Snazer utfört arbete som underentreprenör vilket bolaget fakturerat MediaMenu, som sen i sin tur tagit upp arbetet i fakturorna till Sveg Produktion. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att Snazer utfört detta arbete. Det har åberopats några mail mellan Anders Sterner och Dag Kirsebom. Dessa har ett innehåll som skulle kunna tolkas som att MediaMenu ska betala tillbaka pengar till Sveg Produktion. Det är dock svårt att tolka den exakta innebörden av formuleringarna i dessa mail. Anders Sterner och Dag Kirsebom har förklarat detta med att en stor del av arbetet utfördes av bolaget Snazer och att det var betalningen från MediaMenu till Snazer som åsyftades i mailen. Det är inte en orimlig tolkning. Det har inte egentlig framkommit något skäl att ifrågasätta att MediaMenu har levererat det som framgår av fakturorna och fått betalt för detta av Sveg Produktion. Den osäkerhet som finns rörande vad som kontrollerats från Länsstyrelsens sida får, lika lite som prövningen av övriga fakturor, någon avgörande betydelse för frågan om fakturorna motsvarar verkliga affärshändelser. Sammantaget bedömer tingsrätten därför att Anders Sterners och Dag Kirseboms uppgifter om att fakturorna motsvarar verkliga affärshändelser inte är motbevisade.

27 27 Sammanfattande om förstahandsgrunden Tingsrätten bedömer inte att åklagaren styrkt påståendet att offerten är falsk eller att fakturorna är osanna. Därmed finns det inte skäl att pröva frågor om vilseledande och skada/vinning på denna grund. Andrahandsyrkandet Därmed återstår under åtalspunkt 1 att ta ställning till om Anders Sterner vilselett Länsstyrelsen på det sätt som angett i andrahandsyrkandet, nämligen genom att underlåta att informera Länsstyrelsen dels om att fakturorna kom från Fetab och vilken relation han hade till det bolaget, dels om hur fakturorna betalades. Detta avser då inte fakturorna från MediaMenu, utan de övriga 13 fakturorna. Här finns det anledning att först utvärdera det som framkommit om händelseförloppet för att därefter ta ställning till vilken betydelse detta får. När det gäller fakturorna från Fetab är det, som tingsrätten redovisat ovan, inte uppenbart att de kommer från ett annat bolag än det som ursprungligen hade lämnat den offert som låg till grund för inledande av beviljandet av företagsstöd, nämligen Folan. Vidare har tingsrätten kommit fram till att Anders Sterner varit i högsta grad delaktig i Fetabs verksamhet. När det så gäller frågan om hur betalning har gått till har det har åberopats omfattande utredning om betalningsströmmarna mellan olika inblandade bolag. Det har dock inte ifrågasatts från åklagarens sida att de 13 aktuella fakturorna har betalats kontant av Sveg Produktion och bokförts i det bolaget samt i Fetab. Anders Sterner har lämnat en beskrivit av de efterföljande transaktionerna. Enligt honom var det avgörande att Länsstyrelsens krav på kontant betalning först skulle uppfyllas, varefter de inblandade bolagen kunde hantera sina inbördes relationer. Han har redovisat att olika leverantörer valde att bli medinvesterare genom att efter

28 28 betalning gå med på en kvittningsemission, varigenom leverantören fick aktier i Sveg Produktion. Flera bolag har även lånat ut pengar till varandra. De bolag som varit inblandade är, förutom Sveg produktion och Fetab, även ASB, Agelda Trading, Snazer, Rectasverken, Kinneviken KB och Tolbro KB. Anders Sterners uppgifter stöds av övrig utredning. Kvar står dock att det, som Mikael Sandberg berättat, är märkligt att medel som motsvarar fakturabeloppen i så stor utsträckning har återförts till Sveg Produktion efter betalning. Det har getts en torftig beskrivning av dessa transaktioner i bokföringen och sambanden mellan dem framgår inte. Det kan vidare ifrågasättas varför Anders Sterner personligen har varit inblandad i genomförandet av så många av de aktuella transaktionerna. Det har inte tydligt framkommit att Anders Sterner lämnat information till Länsstyrelsen om Fetab, sin roll i Fetab samt om hur betalningarna av fakturorna gått till. Frågan är vilken betydelse dess omständigheter får. Det är för det första oklart vad som avses med begreppet närstående bolag i gärningsbeskrivningen och framför allt vilken betydelse detta begrepp haft för Länsstyrelsens agerande. I ingen av de åberopade handlingarna anges tydligt att leverantörens relation till bidragsmottagaren har någon självständig betydelse. Bedömningen grundar sig i stället i huvudsak på vad framför allt Örjan Berglund och Dick Granqvist sagt om hur de brukar agera. Ingen av dem har haft någon invändning mot att den slutliga leverantören är en annan än den som lämnat den offert som låg till grund vid den inledande prövningen av beviljande av företagsstöd. De har visserligen påtalat att det är viktigt att de informeras om leverantörsbytet för att kunna ta ställning till att prissättningen var riktig. De har dock inte förklarat på vilket sätt ett leverantörsbyte skulle påverka rätten till företagsstöd, annat än att utbetalningarna skulle stoppas och närmare undersökningar göras.

29 29 Motsvarande gäller frågan om det i gärningsbeskrivningen uppställda begreppet betalning skett med likvida medel på det sätt som Länsstyrelsen krävt. Även här saknas det dokumentation om vad detta begrepp innebär. Örjan Berglund, Dick Granqvist och Sten Olof Hoflin har dock haft som utgångspunkt att det krävdes kontant betalning för att företagsstöd skulle utgå. Exakt vad som ligger i begreppet kontant betalning har de haft svårt att svara på. De har dock förklarat att ett förfarande där kontant betalning visserligen sker men där motsvarande pengar kommer tillbaka till bidragsmottagaren genom förvärv av aktier inte är acceptabelt. Exakt vad de grundar denna slutsats på står inte klart. Framför allt står det inte klart vilka konsekvenser sådana betalningsströmmar skulle ha för rätten till företagsstöd. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det i de två ovan nämnda avseendena finns brist på tydlig reglering om begreppen och deras effekt. Detta gör att utredningen inte är tillräcklig för att bevisa att Länsstyrelsen har vilseletts på ett sådant sätt att detta medfört en förmögenhetsöverföring i enlighet med andrahandsyrkandet. Sammanfattande bedömning under åtalspunkt 1 Sammantaget är det inte bevisat att offerten varit falsk eller att fakturorna varit osanna eller att Länsstyrelsen har vilseletts på det som åklagaren har påstått. Därför ska Anders Sterner frikännas på denna åtalspunkt. Åtalspunkt 2, Grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill (se bilaga 1) Eftersom bedömningen under åtalspunkt 1 har resulterat i att de 15 fakturorna inte har bedömts som osanna kan det inte medföra ansvar för Anders Sterner att bokföra dessa fakturor eller för Dag Kirsebom att medverka till att de bokförs. Vad Dag Kirsebom anfört om att han inte haft uppsåt till att fakturorna skulle vara osanna eller till att han skulle medverka till ett bokföringsbrott, samt att det inte är styrkt att fakturorna har bokförts i Sveg Produktion eller att huvudsakskriteriet är uppfyllt

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HovR ÖÄ 2366-132014-03-07. Örebro tingsrätt. (Sammanfattning) ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL RÄTTEN PARTER. Sökande. Motpart SAKEN

HovR ÖÄ 2366-132014-03-07. Örebro tingsrätt. (Sammanfattning) ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL RÄTTEN PARTER. Sökande. Motpart SAKEN HovR ÖÄ 2366-132014-03-07 (Sammanfattning) Försäljning enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt Örebro tingsrätt ÖREBRO TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-08- 26 Handläggning i Örebro Aktbilaga 23 Ärende nr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2008 B 5248-06 KLAGANDE 1. BA Ombud och offentlig försvarare: Advokat FB 2. DF Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA 3. LG

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 mars 2009 B 4608-07 KLAGANDE JP Offentlig försvarare: Advokat HOL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. OK-Q8 AB,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer