EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD"

Transkript

1 EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE 2014

2

3 Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan Vi granskar här 16 fjärrvärmeleverantörer i mellersta och norra Sverige. Vi menar att leverantörerna utnyttjar positionen som monopolister genom att successivt höja priset på ett i många fall oskäligt sätt. DEN SVENSKA FJÄRRVÄRMEN Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Vår jämförelse visar, med fokus på koldioxidutsläppen från produktionen, att det inte alltid stämmer. Vi anser att fjärrvärme är en bra uppvärmningsform med hög leveranssäkerhet. Problemet är att prissättningen i många fall sker utan att leverantörerna tar hänsyn till sin roll som monopolister. Prismodellerna saknar dessutom transparens vilket kunderna upplever som ett problem i dialogen med leverantörerna. Fjärrvärmeproduktion är en trögrörlig verksamhet där effekten av nyinvesteringar dröjer, i många fall flera år. Investeringar som kan riskera att vara prishöjande för kunden, men som kan leda till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme måste betraktas i långt perspektiv. Vi kan i rapporten inte se att prisökningarna lett till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme. Prisuppgifterna för 2014 är insamlade från respektive fjärrvärmeleverantör. Vi har också tittat på ägarförhållanden, antal anslutningspunkter/kunder och andra lokala förhållanden som kan spela roll för prissättningen. Vi redogör också för den prismodell för företagskunder som de olika leverantörerna använder samt hur stor del som är att betrakta som fast pris. Prismodellen har betydelse för eventuella besparingsåtgärder. Uppgifterna om utsläpp av koldioxid kommer från Svensk Fjärrvärmes senaste redovisning av utsläpp av växthusgaser 2. DEN SVENSKA FJÄRRVÄRMEMARKNADEN Den vanligaste uppvärmningsformen av flerbostadshus och kommersiella lokaler är fjärrvärme. Åtta av tio hus i tätorter värms upp på det sättet. Inlåsningseffekterna är höga. Det innebär att en kund som använder fjärrvärme i dag har små möjligheter att på ett affärsmässigt sätt konvertera uppvärmningssystemet. Varje lokal fjärrvärmemarknad är ett naturligt monopol. I kombination med inlåsningsgraden har kunderna små, för att inte säga inga, möjligheter att påverka prissättningen på den lokala marknaden års avreglering av elmarknaden innebar bland annat att kommunernas eloch fjärrvärmeverksamhet skulle drivas på ett affärsmässigt sätt. Innan 1996 fick kommunerna inte sätta högre pris än till självkostnad. Fastighetstidningen nr 9/2009) 2. Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. 3

4 De vanligaste orsakerna till prishöjningar är bränslekostnad, infrastrukturens kondition, kundtäthet, avkastningskrav, markförhållanden, anslutningsavgift, servicegrad samt priset på konkurrerande uppvärmningsformer. Det råder inga tvivel om att antalet kunder på respektive lokal fjärrvärmemarknad har betydelse för leverantörens möjligheter att hålla ett skäligt pris trots monopol. Mälarenergi i Västerås har drygt anslutningspunkter och håller tredje lägst pris. Värmevärdens verksamhet i Hudiksvall har bara drygt 500 anslutningspunkter och har också rapportens högsta prisnotering. 3 Däremot blir förhållandet omvänt när vi jämför klimatpåverkan. Mälarenergis verksamhet släpper ifrån sig drygt 200 gram koldioxid per kilowattimme medan Värmevärdens produktion i Hudiksvall släpper ifrån sig 10 gram koldioxid. Siffrorna kan jämföras med utsläppen från eldningsolja (EO1). Om enbart eldningsolja används som bränsle vid produktionen av fjärrvärme släpps 270 gram koldioxid per kilowattimme ut. Utsläppen av koldioxid är den enskilt största orsaken till klimatförändringarna. Samtliga leverantörer i rapporten, samt deras intresseorganisation Svensk Fjärrvärme, beskriver fjärrvärmen som miljövänlig. Rapporten visar att det är stor skillnad mellan de olika leverantörernas klimatpåverkan beträffande utsläppen av koldioxid, drygt 20 gånger. PRISUTVECKLINGEN PÅ FJÄRRVÄRME Uppvärmningskostnaden för ett flerbostadshus som använder fjärrvärme ligger vanligtvis på mellan procent av hyresintäkten räknat per kvadratmeter. Vi lägger ingen värdering i vilken ägare som står för fjärrvärmeproduktionen i respektive kommun, men konstaterar att där kommunerna själva äger verksamheten tenderar priset att vara lägre än i kommuner med externa ägare. Diagrammet nedan visar hur mycket det kostar i kronor att värma upp en genomsnittlig trerumslägenhet per månad. Diagrammet längst ner visar prisökningstakten från 1996 till 2014 i procent hos varje enskild leverantör. Mälarenergi i Västerås håller ett förhållandevis lågt pris men har höjt sitt pris med 121 procent sedan Den allmänna prisutvecklingen under samma period (konsumentprisindex) har stigit med 23 procent. KOSTNAD FÖR FJÄRRVÄRME/LÄGENHET/MÅNAD PRISÖKNING I PROCENT SEDAN Antalet anslutningspunkter är inte detsamma som antalet kunder. Anslutningspunkterna visar däremot hur många olika anläggningar som företaget levererar fjärrvärme till och är ett bättre mått på hur stor marknaden är lokalt än kundantalet. 4

5 CO 2 -UTSLÄPP GRAM/kWh FJÄRRVÄRMENS KLIMATPÅVERKAN Fjärrvärmen har potential att vara ett miljöoch klimatsmart uppvärmningsalternativ och är det också i flera av de kommuner vi tittat på. Men några undantag finns. Det handlar främst om Uppsala och Västerås där utsläppen av koldioxid från produktionen är 20 gånger större än i Söderhamn och Hudiksvall med mest klimatvänlig fjärrvärmeproduktion. Orsaken är att bränslemixen till största delen består av torv, avfall och fossila bränslen. Diagrammet intill visar relationen mellan rapportens olika leverantörer. En viktig sak att ta hänsyn till är att fjärrvärmebranschens sätt att mäta klimatpåverkan har samordnats och beräknats enhetligt de sista åren. Statistiken gällande fjärrvärmens miljövärden tar tid att sammanställa och den mest aktuella kommer från år Svensk Fjärrvärme har sista tre åren använt sig av Lokala miljövärden som bygger på en samsyn mellan branschens parter i den så kallade Värmemarknadskommittén. Lokala miljövärden består av tre huvudsakliga parametrar: Resurseffektivitet mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund. Andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt använd energi i fjärrvärmeproduktionen. PÅVERKANSFAKTORER Flera saker påverkar hur varje leverantör påverkar miljö och klimat. Exempelvis så behövs mera spetslastproduktion när det är riktigt kallt och då används ofta fossila bränslen. Fjärrvärmenät som har kraftvärmeproduktion, ofta större nät, har möjlighet till effektivare produktion med både el- och värmeproduktion. Det ger högre verkningsgrad och mindre klimatpåverkan per kilowattimme. Även val av bränsle har betydelse för klimatpåverkan från fjärrvärmen, om fjärrvärmeleverantören exempelvis har en avfallsanläggning där avfall omhändertas för el- och värmeproduktion resulterar det i högre utsläpp av koldioxidekvivalenter än om producenten använder biobränslen. Det gör att exempelvis E.ON:s anläggningar i Norrköping och Örebro, där stora mängder avfall hanteras, får höga siffror gällande klimatpåverkan. En av fjärrvärmens styrkor är att resurser som normalt sett skulle gå till spillo används för att producera värme. Ett exempel är spillvärme från industrin, ett annat är avfall. 5 Redovisningen av genomsnittliga miljöprestanda för ett fjärrvärmenät görs genom att leverantören tillhandahåller en faktor, exempelvis koldioxid per levererad kilowat- 4. Svensk Fjärrvärme 5. Energiutvinning av avfall är ett resurseffektivt sätt att göra fjärrvärme på eftersom en resurs som annars skulle gått till spillo tillvaratas. Det är alltså ett lågt användande av primära energiresurser. Energiutvinning från avfall är mindre lönsamt i mindre fjärrvärmenät än i större på grund av investeringskostnaden. 5

6 LEVERANTÖR FÖR LEVERANTÖR I SIFFROR CO2-utsläpp CO2-utsläpp Andel fossilt Andel fast del Antal anslut- Leverantör 2011 g/kwh 2012 g/kwh bränsle % av prismodell % ningspunkter Ägarform Luleå Energi Kommun Eskilstuna Energi & Miljö Kommun Falun Energi & Vatten Kommun Söderhamn Nära Kommun Katrineholm Energi Externt Värmevärden, Hudiksvall Externt Jämtkraft, Östersund Kommun Öviks Energi Kommun Skellefteå Kraft Kommun Vattenfall, Nyköping eller Externt Umeå Energi Kommun E.ON, Örebro Externt Sundsvalls Energi Kommun E.ON, Norrköping Externt Vattenfall, Uppsala eller Externt Mälarenergi, Västerås Kommun timme som en fastighetsägare kan använda för att miljövärdera sin energianvändning. Mängden använd energi från fjärrvärme ska multipliceras med samtliga tre parametrar ovan. Det ger ett mått på totala värden för klimatpåverkan, primärenergianvändning och andel fossilt från uppvärmningen av fastigheten. Även fastighetens energieffektivitet påverkar byggnadens totala miljöpåverkan. Ett alternativt sätt är att se hur stor klimatpåverkan kundens använda fjärrvärme har på omgivningen, det vill säga hur mycket koldioxid som släpps ut per producerad (eller använd) kilowattimme. I rapporten har vi valt att använda just denna modell. 6

7 IDÉER FÖR BÄTTRE FJÄRRVÄRME Fastighetsägarna MittNord ställer sig positiva till fjärrvärme som uppvärmningsalternativ eftersom det i många fall är ett miljö- och användarvänligt alternativ. Vi är för en stark fjärrvärmemarknad men inte utan hänsyn till kundernas trygghet. Det finns många faktorer som uppges orsaka prisutveckling på fjärrvärme, allt från bränslemix till avkastningskrav. Men måste alltid en prishöjning vara lösningen på ökade kostnader? Vi tycker inte det. På en fungerande marknad tvingas aktörerna att pröva fler vägar än höjda intäkter för att kompensera för ökade kostnader. Den primitiva affärslogiken vi ser på fjärrvärmemarknaden är också den dessvärre ett direkt resultat av monopolliknande marknadssituationen. Om fjärrvärmen även fortsatt ska kunna förespråkas brett som en bra uppvärmningsform krävs strukturella förändringar av marknaden, för att få till stånd en bättre prissättning och minskad inlåsningsgrad. Att som värmekund välja fjärrvärme före andra uppvärmningsformer måste löna sig. Om kunden dessutom lyckas minska klimatpåverkan genom att dra ner på sin konsumtion ska det också löna sig. Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärmen över tid har stigit till i det naturliga monopol som gäller oförsvarbara nivåer. Fastighetsägarna MittNord anser att fjärrvärmebolagen sedan marknadens avreglering 1996 har utnyttjat sin position som monopolister på ett oetiskt sätt gentemot sina kunder. En av fjärrvärmens främsta sidor anses vara den ringa påverkan på miljö och klimat som uppvärmningsformen orsakar. Vår granskning visar att det är långt ifrån alla fjärrvärmebolag som håller vad fjärrvärmeförespråkare lovar i klimatsammanhang. Vi efterfrågar och föreslår formerna för en nödvändig omreglering av fjärrvärmemarknaden, som sätter stopp för fortsatta prisstegringar och som tillgodoser fjärrvärmekundernas situation på ett bättre sätt. VÅRA FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE FUNGERANDE FJÄRRVÄRMEMARKNAD: 1. Klimat- och kundvänlig prismodell: Fjärrvärmebolagen använder idag en uppsjö av olika prismodeller. De flesta har det gemensamt att de är krångligt konstruerade och gör det svårt för kunden att tänka energisnålt och klimatvänligt. Vi efterfrågar därför prismodeller för fjärrvärme som gynnar klimatet och som är begriplig för kunden. Syftet är också att så lite som möjligt av fjärrvärmepriset ska härledas till fasta kostnader. Detta främjar kundens möjlighet att påverka sin uppvärmningskostnad i jakten på minskad klimatpåverkan. 2. Fjärrvärmenäten bör förberedas för konkurrens både ur ett produktions- och distributionsperspektiv. En möjlig lösning på det är ett så kallat tredjepartstillträde. Att konkurrensutsätta fjärrvärmen skulle minska inlåsningsgraden och riskerna för oskäliga prishöjningar. 7

8 LULEÅ Luleå har rapportens absolut lägsta prisnotering, till stor del tack vare att företaget kan använda spillvärme från SSAB:s tillverkning av stål. Dessutom är antalet kunder stort. Luleå Energi lyckas också producera klimatvänlig fjärrvärme och släpper endast ut 19 gram koldioxid per kilowattimme. Prismodellen har tre delar, en flödesdel, en effektdel och en energidel. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 70/30 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 19 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 20 gram/kwh LULEÅ ENERGI, ÄGARE LULEÅ KOMMUN ESKILSTUNA Eskilstuna Energi & Miljö byter från under 2013 prismodell från att 85 procent av priset tidigare varit rörligt till 60 procent rörligt pris. Anledningen är att prismodellen ska motsvara kostnadsmassan på ett bättre sätt. Kunder med regelbunden och jämn förbrukning kommer att gynnas av den nya prismodellen. Utsläppen av koldioxid har minskat avsevärt mellan 2011 och 2012 vilket troligtvis beror på varmare väder vilket i sin tur krävt mindre användning av fossila bränslen. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 60/40 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 71 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 16 gram/kwh ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ, ÄGARE ESKILSTUNA KOMMUN 8

9 FALUN Falu Energi & Vatten byter prismodell mellan 2013 och Övergången skall vara intäktsneutral för företaget och det finns ingen prisjustering i bytet av modell. Utsläppen av koldioxid från produktionen ökade dramatiskt mellan 2011 och Det beroende på ett större haveri (explosion) på topplastanläggning som drivs med biobränsle. Haveriet medförde att företaget fick använda delar av den oljebaserade reservkapacitetunder en period. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 14 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 21 gram/kwh FALU ENERGI & VATTEN, ÄGARE FALU KOMMUN SÖDERHAMN Söderhamn Nära ligger i nivå med Falu Energi & Vatten när det gäller att leverera klimatvänlig fjärrvärme, men når inte riktigt lika långt. Priset relativt högt och prisökningstakten relativt snabb, särskilt sista tioårsperioden. Prismodellen innehåller tre delar, en fast, en effektdel och en energidel. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 70/30 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 43 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 9 gram/kwh SÖDERHAMN NÄRA, ÄGARE SÖDERHAMNS KOMMUN 9

10 KATRINEHOLM Katrineholm Energi bytte prismodell Den nya prismodellen består av två delar, ett energipris och ett effektpris. Effektdelen bygger på dygnsmedeltemperatur. Meningen med modellen, som möjliggjorts genom installationer av fjärravlästa mätare, är att intäkten bättre ska spegla produktionskostnaden. Sannolikt innebär modellen att kunder med jämn förbrukning gynnas. Den nya prismodellen innebär intäktsneutralitet. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 20 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 17 gram/kwh KATRINEHOLM ENERGI, ÄGARE TEKNISKA VERKEN LINKÖPING HUDIKSVALL Priset på fjärrvärme i Hudiksvall är det högsta som noteras i rapporten. Däremot är klimatpåverkan från produktionen låg. Nätet är det minsta i rapporten med endast 500 anslutningspunkter, vilket kan vara en förklaring till det höga priset. Fortum ägde tidigare produktionen men sedan ett par år tillbaka är Värmevärden ny ägare. Prismodellen är relativt komplex och innehåller fem delar. Antal anslutningspunkter: 500 Prismodell: 50/50 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 28 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 10 gram/kwh HUDIKSVALL, ÄGARE VÄRMEVÄRDEN AB 10

11 ÖSTERSUND Jämtkraft har 90 procent biobränsle i mixen vilket ger låga utsläpp av koldioxid. Priset är lågt, ett av de lägsta i rapporten. Däremot har prisökningstakten varit relativt snabb sista åren, nästan 60 procent på sju år. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 35 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 44 gram/kwh JÄMTKRAFT, ÄGARE ÖSTERSUNDS KOMMUN ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks Energi är med för första gången i årets rapport. Vad gäller klimatpåverkan placerar sig bolaget i mitten i undersökningen. Fjärrvärmepriset är något lägre än snittet för riket, men prisökningstakten sedan 1996 är en av de högsta bland de undersökta bolagen i denna rapport. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 55/45 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 51 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 46 gram/kwh ÖRNSKÖLDSVIKS ENERGI, ÄGARE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 11

12 SKELLEFTEÅ Skellefteå Kraft har ett relativt högt pris på sin fjärrvärme, trots att företaget inte justerat priset sista åren. Prisökningstakten är relativt snabb och utsläppen av koldioxid relativt stora. Glädjande för 2012 års klimatsiffra är att den är 30 procent lägre än 2011 års siffra. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 60/40 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 94 gram/kwh Klimatpåverkan 2102: 66 gram/kwh SKELLEFTEÅ KRAFT, ÄGARE SKELLEFTEÅ KOMMUN NYKÖPING Vattenfall i Nyköping var inte med i förra årets rapport. Utsläppen av koldioxid nära fyrdubblades mellan 2011 och 2012, okänt varför, men det kan knappast berott på kallare väder än normalt. Negativt för Vattenfall i Nyköping är det relativt sett höga priset. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 procent rörlig eller 50/50 fast/rörlig Klimatpåverkan 2011: 12 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 47 gram/kwh NYKÖPING, ÄGARE VATTENFALL 12

13 UMEÅ Umeå Energis prismodell består av en abonnemangsdel och en förbrukningsdel. Företaget kommer att införa en ny prismodell inom kort. Kunden kommer att abonnera på en effekt som mäts med timavläsning jämfört med i dag då effektdelen mäts med schablon. Kunden ska kunna reducera de kraftigaste uttagen och på så sätt påverka både förbrukning och kostnad. Förbrukningsdelen kommer att finnas kvar. Negativt är att priset stigit med nära 40 procent sista femårsperioden. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 68 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 76 gram/kwh UMEÅ ENERGI, ÄGARE UMEÅ KOMMUN ÖREBRO E.ON byter 2013 till helt rörlig prismodell i Örebro. Modellen har tre komponenter varav energipriset 70 procent, flödespriset och effektpriset resterande delar. E.ON installerade i slutet av 2012 en ny förbränningspanna i Örebro som i huvudsak kommer att gå på biobränsle. Eftersom statistiken släpar med ett par år har installationen inte slagit igenom när det gäller utsläpp av koldioxid. E.ON har upprättat ett samarbetsavtal med Örebrobostäder om hållbar utveckling. Med kommunen samverkar E.ON i hållbarhetsfrågor i specifika stadsutvecklingsprojekt. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 % rörlig Klimatpåverkan 2011: 115 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 115 gram/kwh ÖREBRO, ÄGARE E.ON VÄRME AB 13

14 SUNDSVALL Sundsvalls Energi använder en prismodell med en effektdel och en energidel. Företagets ambition var att under 2013utöka spillvärmeanvändningen från SCA Ortviken vilket skulle reducera det stora oljeberoendet ( kubikmeter/år). Så har det inte blivit och, itsället har koldioxidutsläppen ökat till 121 gram per kwh, eller 36 procent. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 89 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 121 gram/kwh SUNDSVALL ENERGI, ÄGARE SUNDSVALLS KOMMUN NORRKÖPING E.ON byter 2013 till helt rörlig prismodell i Norrköping. Modellen har tre komponenter varav energipriset 70 procent, flödespriset och effektpriset resterande delar. I slutet av 2010 installerades en ny förbränningspanna i Norrköping som i huvudsak eldar biobränsle. Detta har haft positiv effekt gällande klimatpåverkan vilket inte hunnit slå igenom på noteringen för koldioxidutsläpp. De stora mängderna avfall i bränslemixen drar upp siffran. E.ON har försökt upprätta samverkansavtal med kommunen i hållbarhetsfrågor men något avtal finns inte i dag. Däremot samverkar parterna i hållbarhetsfrågor i specifika stadsutvecklingsprojekt. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 % rörlig Klimatpåverkan 2011: 108 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 122 gram/kwh NORRKÖPING, ÄGARE E.ON VÄRME AB 14

15 UPPSALA Vattenfall i Uppsala erbjuder företagskunder att välja mellan helt rörlig prismodell som påverkas av energipriset, eller en prismodell med hälften fast avgift. Då kopplas fasta delen till föregående års normalårskurva. Det gör att kunden blir vinnare vid kallt år och förlorare vid varmt år. Vattenfall har påbörjat arbetet med att frångå användnigen av torv och övergå till biobränslebaserad framställning. Målsättnigen är att ha ett nytt kraftvärmeverk på plats Företaget har också påbörjat City Partnership Concept, ett samarbete med näringslivet och kommunen i Uppsala för ett hållbart samhälle. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 procent rörlig eller 50/50 fast/rörlig Klimatpåverkan 2011: 254 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 216 gram/kwh UPPSALA, ÄGARE VATTENFALL VÄSTERÅS Mälarenergi arbetar med att ställa om produktionen från stor del fossil bränslemix (25 procent exklusive torv) till avfallsbaserad bränslemix (avslutat i slutet av 2014). Kostnaden beräknas bli 3 miljarder kronor. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 211 gram/kwh Klimatpåverkan: 2012: 208 gram/kwh MÄLARENERGI, ÄGARE VÄSTERÅS STAD 15

16 "Sämst betyg i rapporten får Mälarenergis verksamhet i Västerås samt Vattenfalls i Uppsala" VÅR SAMMANFATTNING I förra årets rapport ingick 14 leverantörer som i snitt använde nära 10 procent fossila bränslen för framställningen av fjärrvärme. I årets rapport ingår 16 leverantörer som i snitt använder 7 procent fossilt bränsle för framställning av fjärrvärme. Med andra ord har fossilanvändningen sjunkit med 3 procent sedan förra årets rapport och det är flera av leverantörerna som varit framgångsrika med att använda mindre andel fossilt bränsle. Årets vinnare är Luleå Energi. Trots att företaget höjer priset med drygt 4 procent till 2014 så är fjärrvärmen klart billigast i Luleå och företaget släpper ut så lite som 20 gram koldioxid per kilowattimme. Förra årets vinnare Falu Energi & Vatten är trea, främst på grund av att 16 prisnivån är relativt hög. Eskilstuna Energi & Miljö har lyckats sänka sitt utsläpp av koldioxid med drygt 75 procent tack vare varmare väder vilket medfört att användningen av fossilt spetsbränsle varit lägre. Att företaget också ändrat prismodell för att bli mindre känsligt för spetslast har troligtvis också påverkat positivt. En bit efter dessa tre kommer Katrineholm Energi, Söderhamn Nära och Värmevärden i Hudiksvall. Klimatpåverkan från dessa tre är väldigt liten liksom användningen av fossilt bränsle (Söderhamn Nära använde inget fossilt bränsle alls 2012). Däremot är det relativt dyrt med fjärrvärme i dessa kommuner vilket kan påverka leverantörernas konkurrensmöjligheter mot alternativa uppvärmningsformer.

17 Jämtkraft i Östersund, Öviks Energi, Vattenfall i Nyköping, Skellefteå Kraft och Umeå Energi kommer sedan i nästa grupp. Dessa företag släpper ut mellan 44 och 76 gram koldioxid per kilowattimme vilket inte på något sätt är särskilt höga värden. Inte heller andelen fossilt bränsle är särskilt stort, även om Vattenfall i Nyköping avviker aningen med 8 procent fossilt. Priset hos dessa leverantörer skiftar en del. Jämtkraft håller ett väldigt lågt pris medan framför allt Nyköping producerar relativt dyr fjärrvärme. Jämtkraft har sitt låga pris till trots höjt sitt pris med 60 procent sista tioårsperioden, liksom Öviks Energi och Umeå Energi. Ytterligare en bit ner på rangordningen kommer E.ON i Örebro, Sundsvalls Energi och E.ON i Norrköping. Sundsvalls Energi släppte 2012 ut 36 procent mer koldioxid än året innan och i Norrköping och Örebro har den önskade klimateffekten av de nya förbränningspannorna ännu inte visat resultat. E.ON släpper ut mellan 115 och 122 gram koldioxid per kilowattimme från sina produktioner i Örebro och Norrköping. En stor anledning till det är att mellan 18 och 20 procent av bränslemixen består av fossila bränslen eller bränslen som genom Svensk Fjärrvärmes omräkningsmodell klassa som fossila bränslen (avfall i huvudsak). Sämst betyg i rapporten får Mälarenergis verksamhet i Västerås samt Vattenfalls i Uppsala, precis som i förra årets rapport. Även om Västerås har ett av de lägsta prisen i landet så har prisökningen sen 1996 till i dag varit 121 procent. Dessutom släpper verksamheten ut drygt 200 gram koldioxid per kilowattimme och den fossila delen av bränslemixen är nära en fjärdedel. Även andelen fast pris är hög. Mälarenergi har påbörjat arbetet med att ställa om från en bränslemix med hög andel fossilt och torv till större del avfall. Omställningen väntas vara klar under Vattenfall i Uppsala har sänkt koldioxidutsläppen med 15 procent men släpper ändå ut mest koldioxid av samtliga företag i rapporten. Dessutom är priset det näst högsta. Arbetet med att bli kvitt torvanvändningen har påbörjats, vilket vi skrev i förra årets rapport. Målsättnigen är att ha ett nytt kraftvärmeverk på plats i Uppsala Företaget har också påbörjat City Partnership Concept, ett samarbete med näringslivet och kommunen i Uppsala för ett hållbart samhälle. 17

18 18 För mer information om innehållet i denna rapport, kontakta marknadsansvarig Andreas Sjöberg, telefon , eller e-post

19 Produktion: Fastighetsägarna MittNord Faktainsamling, analys och text av Andreas Sjöberg. Grafisk form av Eva Jonsborg. Foto: Lasse Fredriksson/Mälarenergi.

20 FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Kristinagatan 14, Västerås Telefon: E-post: Besök oss på

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2008

Uppvärmning i Sverige 2008 Uppvärmning i Sverige 2008 Förord Målet med regeringens värmemarknadspolitik är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Detta gör Energimarknadsinspektionen bland

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Fjärrvärmen och Monopolet

Fjärrvärmen och Monopolet Fjärrvärmen och Monopolet Av Christian Sandström på uppdrag av: Öppna näten www.oppnanaten.se Industrigruppen Återvunnen Energi Fastighetsägarna Stockholm 1 2 CHAPTER NAME Förord Industrigruppen Återvunnen

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Prissättning av fjärrvärme

Prissättning av fjärrvärme Prissättning av fjärrvärme Är en avspegling av ett fjärrvärmebolags kostnader i priset rimlig och önskvärd? Seminariearbete, kandidatnivå Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Sättet som de produceras på inverkar på de boendes komfort och på miljön i stort.

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien?

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? Institutionen for energivetenskaper Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? MVKN10 Energitransporter Karl Fredriksson 860610-5933 Erik Wiklund 840124-0232 Sammanfattning För att trygga framtidens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer