EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD"

Transkript

1 EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE 2014

2

3 Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan Vi granskar här 16 fjärrvärmeleverantörer i mellersta och norra Sverige. Vi menar att leverantörerna utnyttjar positionen som monopolister genom att successivt höja priset på ett i många fall oskäligt sätt. DEN SVENSKA FJÄRRVÄRMEN Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Vår jämförelse visar, med fokus på koldioxidutsläppen från produktionen, att det inte alltid stämmer. Vi anser att fjärrvärme är en bra uppvärmningsform med hög leveranssäkerhet. Problemet är att prissättningen i många fall sker utan att leverantörerna tar hänsyn till sin roll som monopolister. Prismodellerna saknar dessutom transparens vilket kunderna upplever som ett problem i dialogen med leverantörerna. Fjärrvärmeproduktion är en trögrörlig verksamhet där effekten av nyinvesteringar dröjer, i många fall flera år. Investeringar som kan riskera att vara prishöjande för kunden, men som kan leda till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme måste betraktas i långt perspektiv. Vi kan i rapporten inte se att prisökningarna lett till mer klimatvänlig framställning av fjärrvärme. Prisuppgifterna för 2014 är insamlade från respektive fjärrvärmeleverantör. Vi har också tittat på ägarförhållanden, antal anslutningspunkter/kunder och andra lokala förhållanden som kan spela roll för prissättningen. Vi redogör också för den prismodell för företagskunder som de olika leverantörerna använder samt hur stor del som är att betrakta som fast pris. Prismodellen har betydelse för eventuella besparingsåtgärder. Uppgifterna om utsläpp av koldioxid kommer från Svensk Fjärrvärmes senaste redovisning av utsläpp av växthusgaser 2. DEN SVENSKA FJÄRRVÄRMEMARKNADEN Den vanligaste uppvärmningsformen av flerbostadshus och kommersiella lokaler är fjärrvärme. Åtta av tio hus i tätorter värms upp på det sättet. Inlåsningseffekterna är höga. Det innebär att en kund som använder fjärrvärme i dag har små möjligheter att på ett affärsmässigt sätt konvertera uppvärmningssystemet. Varje lokal fjärrvärmemarknad är ett naturligt monopol. I kombination med inlåsningsgraden har kunderna små, för att inte säga inga, möjligheter att påverka prissättningen på den lokala marknaden års avreglering av elmarknaden innebar bland annat att kommunernas eloch fjärrvärmeverksamhet skulle drivas på ett affärsmässigt sätt. Innan 1996 fick kommunerna inte sätta högre pris än till självkostnad. Fastighetstidningen nr 9/2009) 2. Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. 3

4 De vanligaste orsakerna till prishöjningar är bränslekostnad, infrastrukturens kondition, kundtäthet, avkastningskrav, markförhållanden, anslutningsavgift, servicegrad samt priset på konkurrerande uppvärmningsformer. Det råder inga tvivel om att antalet kunder på respektive lokal fjärrvärmemarknad har betydelse för leverantörens möjligheter att hålla ett skäligt pris trots monopol. Mälarenergi i Västerås har drygt anslutningspunkter och håller tredje lägst pris. Värmevärdens verksamhet i Hudiksvall har bara drygt 500 anslutningspunkter och har också rapportens högsta prisnotering. 3 Däremot blir förhållandet omvänt när vi jämför klimatpåverkan. Mälarenergis verksamhet släpper ifrån sig drygt 200 gram koldioxid per kilowattimme medan Värmevärdens produktion i Hudiksvall släpper ifrån sig 10 gram koldioxid. Siffrorna kan jämföras med utsläppen från eldningsolja (EO1). Om enbart eldningsolja används som bränsle vid produktionen av fjärrvärme släpps 270 gram koldioxid per kilowattimme ut. Utsläppen av koldioxid är den enskilt största orsaken till klimatförändringarna. Samtliga leverantörer i rapporten, samt deras intresseorganisation Svensk Fjärrvärme, beskriver fjärrvärmen som miljövänlig. Rapporten visar att det är stor skillnad mellan de olika leverantörernas klimatpåverkan beträffande utsläppen av koldioxid, drygt 20 gånger. PRISUTVECKLINGEN PÅ FJÄRRVÄRME Uppvärmningskostnaden för ett flerbostadshus som använder fjärrvärme ligger vanligtvis på mellan procent av hyresintäkten räknat per kvadratmeter. Vi lägger ingen värdering i vilken ägare som står för fjärrvärmeproduktionen i respektive kommun, men konstaterar att där kommunerna själva äger verksamheten tenderar priset att vara lägre än i kommuner med externa ägare. Diagrammet nedan visar hur mycket det kostar i kronor att värma upp en genomsnittlig trerumslägenhet per månad. Diagrammet längst ner visar prisökningstakten från 1996 till 2014 i procent hos varje enskild leverantör. Mälarenergi i Västerås håller ett förhållandevis lågt pris men har höjt sitt pris med 121 procent sedan Den allmänna prisutvecklingen under samma period (konsumentprisindex) har stigit med 23 procent. KOSTNAD FÖR FJÄRRVÄRME/LÄGENHET/MÅNAD PRISÖKNING I PROCENT SEDAN Antalet anslutningspunkter är inte detsamma som antalet kunder. Anslutningspunkterna visar däremot hur många olika anläggningar som företaget levererar fjärrvärme till och är ett bättre mått på hur stor marknaden är lokalt än kundantalet. 4

5 CO 2 -UTSLÄPP GRAM/kWh FJÄRRVÄRMENS KLIMATPÅVERKAN Fjärrvärmen har potential att vara ett miljöoch klimatsmart uppvärmningsalternativ och är det också i flera av de kommuner vi tittat på. Men några undantag finns. Det handlar främst om Uppsala och Västerås där utsläppen av koldioxid från produktionen är 20 gånger större än i Söderhamn och Hudiksvall med mest klimatvänlig fjärrvärmeproduktion. Orsaken är att bränslemixen till största delen består av torv, avfall och fossila bränslen. Diagrammet intill visar relationen mellan rapportens olika leverantörer. En viktig sak att ta hänsyn till är att fjärrvärmebranschens sätt att mäta klimatpåverkan har samordnats och beräknats enhetligt de sista åren. Statistiken gällande fjärrvärmens miljövärden tar tid att sammanställa och den mest aktuella kommer från år Svensk Fjärrvärme har sista tre åren använt sig av Lokala miljövärden som bygger på en samsyn mellan branschens parter i den så kallade Värmemarknadskommittén. Lokala miljövärden består av tre huvudsakliga parametrar: Resurseffektivitet mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund. Andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt använd energi i fjärrvärmeproduktionen. PÅVERKANSFAKTORER Flera saker påverkar hur varje leverantör påverkar miljö och klimat. Exempelvis så behövs mera spetslastproduktion när det är riktigt kallt och då används ofta fossila bränslen. Fjärrvärmenät som har kraftvärmeproduktion, ofta större nät, har möjlighet till effektivare produktion med både el- och värmeproduktion. Det ger högre verkningsgrad och mindre klimatpåverkan per kilowattimme. Även val av bränsle har betydelse för klimatpåverkan från fjärrvärmen, om fjärrvärmeleverantören exempelvis har en avfallsanläggning där avfall omhändertas för el- och värmeproduktion resulterar det i högre utsläpp av koldioxidekvivalenter än om producenten använder biobränslen. Det gör att exempelvis E.ON:s anläggningar i Norrköping och Örebro, där stora mängder avfall hanteras, får höga siffror gällande klimatpåverkan. En av fjärrvärmens styrkor är att resurser som normalt sett skulle gå till spillo används för att producera värme. Ett exempel är spillvärme från industrin, ett annat är avfall. 5 Redovisningen av genomsnittliga miljöprestanda för ett fjärrvärmenät görs genom att leverantören tillhandahåller en faktor, exempelvis koldioxid per levererad kilowat- 4. Svensk Fjärrvärme 5. Energiutvinning av avfall är ett resurseffektivt sätt att göra fjärrvärme på eftersom en resurs som annars skulle gått till spillo tillvaratas. Det är alltså ett lågt användande av primära energiresurser. Energiutvinning från avfall är mindre lönsamt i mindre fjärrvärmenät än i större på grund av investeringskostnaden. 5

6 LEVERANTÖR FÖR LEVERANTÖR I SIFFROR CO2-utsläpp CO2-utsläpp Andel fossilt Andel fast del Antal anslut- Leverantör 2011 g/kwh 2012 g/kwh bränsle % av prismodell % ningspunkter Ägarform Luleå Energi Kommun Eskilstuna Energi & Miljö Kommun Falun Energi & Vatten Kommun Söderhamn Nära Kommun Katrineholm Energi Externt Värmevärden, Hudiksvall Externt Jämtkraft, Östersund Kommun Öviks Energi Kommun Skellefteå Kraft Kommun Vattenfall, Nyköping eller Externt Umeå Energi Kommun E.ON, Örebro Externt Sundsvalls Energi Kommun E.ON, Norrköping Externt Vattenfall, Uppsala eller Externt Mälarenergi, Västerås Kommun timme som en fastighetsägare kan använda för att miljövärdera sin energianvändning. Mängden använd energi från fjärrvärme ska multipliceras med samtliga tre parametrar ovan. Det ger ett mått på totala värden för klimatpåverkan, primärenergianvändning och andel fossilt från uppvärmningen av fastigheten. Även fastighetens energieffektivitet påverkar byggnadens totala miljöpåverkan. Ett alternativt sätt är att se hur stor klimatpåverkan kundens använda fjärrvärme har på omgivningen, det vill säga hur mycket koldioxid som släpps ut per producerad (eller använd) kilowattimme. I rapporten har vi valt att använda just denna modell. 6

7 IDÉER FÖR BÄTTRE FJÄRRVÄRME Fastighetsägarna MittNord ställer sig positiva till fjärrvärme som uppvärmningsalternativ eftersom det i många fall är ett miljö- och användarvänligt alternativ. Vi är för en stark fjärrvärmemarknad men inte utan hänsyn till kundernas trygghet. Det finns många faktorer som uppges orsaka prisutveckling på fjärrvärme, allt från bränslemix till avkastningskrav. Men måste alltid en prishöjning vara lösningen på ökade kostnader? Vi tycker inte det. På en fungerande marknad tvingas aktörerna att pröva fler vägar än höjda intäkter för att kompensera för ökade kostnader. Den primitiva affärslogiken vi ser på fjärrvärmemarknaden är också den dessvärre ett direkt resultat av monopolliknande marknadssituationen. Om fjärrvärmen även fortsatt ska kunna förespråkas brett som en bra uppvärmningsform krävs strukturella förändringar av marknaden, för att få till stånd en bättre prissättning och minskad inlåsningsgrad. Att som värmekund välja fjärrvärme före andra uppvärmningsformer måste löna sig. Om kunden dessutom lyckas minska klimatpåverkan genom att dra ner på sin konsumtion ska det också löna sig. Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärmen över tid har stigit till i det naturliga monopol som gäller oförsvarbara nivåer. Fastighetsägarna MittNord anser att fjärrvärmebolagen sedan marknadens avreglering 1996 har utnyttjat sin position som monopolister på ett oetiskt sätt gentemot sina kunder. En av fjärrvärmens främsta sidor anses vara den ringa påverkan på miljö och klimat som uppvärmningsformen orsakar. Vår granskning visar att det är långt ifrån alla fjärrvärmebolag som håller vad fjärrvärmeförespråkare lovar i klimatsammanhang. Vi efterfrågar och föreslår formerna för en nödvändig omreglering av fjärrvärmemarknaden, som sätter stopp för fortsatta prisstegringar och som tillgodoser fjärrvärmekundernas situation på ett bättre sätt. VÅRA FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE FUNGERANDE FJÄRRVÄRMEMARKNAD: 1. Klimat- och kundvänlig prismodell: Fjärrvärmebolagen använder idag en uppsjö av olika prismodeller. De flesta har det gemensamt att de är krångligt konstruerade och gör det svårt för kunden att tänka energisnålt och klimatvänligt. Vi efterfrågar därför prismodeller för fjärrvärme som gynnar klimatet och som är begriplig för kunden. Syftet är också att så lite som möjligt av fjärrvärmepriset ska härledas till fasta kostnader. Detta främjar kundens möjlighet att påverka sin uppvärmningskostnad i jakten på minskad klimatpåverkan. 2. Fjärrvärmenäten bör förberedas för konkurrens både ur ett produktions- och distributionsperspektiv. En möjlig lösning på det är ett så kallat tredjepartstillträde. Att konkurrensutsätta fjärrvärmen skulle minska inlåsningsgraden och riskerna för oskäliga prishöjningar. 7

8 LULEÅ Luleå har rapportens absolut lägsta prisnotering, till stor del tack vare att företaget kan använda spillvärme från SSAB:s tillverkning av stål. Dessutom är antalet kunder stort. Luleå Energi lyckas också producera klimatvänlig fjärrvärme och släpper endast ut 19 gram koldioxid per kilowattimme. Prismodellen har tre delar, en flödesdel, en effektdel och en energidel. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 70/30 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 19 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 20 gram/kwh LULEÅ ENERGI, ÄGARE LULEÅ KOMMUN ESKILSTUNA Eskilstuna Energi & Miljö byter från under 2013 prismodell från att 85 procent av priset tidigare varit rörligt till 60 procent rörligt pris. Anledningen är att prismodellen ska motsvara kostnadsmassan på ett bättre sätt. Kunder med regelbunden och jämn förbrukning kommer att gynnas av den nya prismodellen. Utsläppen av koldioxid har minskat avsevärt mellan 2011 och 2012 vilket troligtvis beror på varmare väder vilket i sin tur krävt mindre användning av fossila bränslen. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 60/40 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 71 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 16 gram/kwh ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ, ÄGARE ESKILSTUNA KOMMUN 8

9 FALUN Falu Energi & Vatten byter prismodell mellan 2013 och Övergången skall vara intäktsneutral för företaget och det finns ingen prisjustering i bytet av modell. Utsläppen av koldioxid från produktionen ökade dramatiskt mellan 2011 och Det beroende på ett större haveri (explosion) på topplastanläggning som drivs med biobränsle. Haveriet medförde att företaget fick använda delar av den oljebaserade reservkapacitetunder en period. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 14 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 21 gram/kwh FALU ENERGI & VATTEN, ÄGARE FALU KOMMUN SÖDERHAMN Söderhamn Nära ligger i nivå med Falu Energi & Vatten när det gäller att leverera klimatvänlig fjärrvärme, men når inte riktigt lika långt. Priset relativt högt och prisökningstakten relativt snabb, särskilt sista tioårsperioden. Prismodellen innehåller tre delar, en fast, en effektdel och en energidel. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 70/30 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 43 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 9 gram/kwh SÖDERHAMN NÄRA, ÄGARE SÖDERHAMNS KOMMUN 9

10 KATRINEHOLM Katrineholm Energi bytte prismodell Den nya prismodellen består av två delar, ett energipris och ett effektpris. Effektdelen bygger på dygnsmedeltemperatur. Meningen med modellen, som möjliggjorts genom installationer av fjärravlästa mätare, är att intäkten bättre ska spegla produktionskostnaden. Sannolikt innebär modellen att kunder med jämn förbrukning gynnas. Den nya prismodellen innebär intäktsneutralitet. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 20 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 17 gram/kwh KATRINEHOLM ENERGI, ÄGARE TEKNISKA VERKEN LINKÖPING HUDIKSVALL Priset på fjärrvärme i Hudiksvall är det högsta som noteras i rapporten. Däremot är klimatpåverkan från produktionen låg. Nätet är det minsta i rapporten med endast 500 anslutningspunkter, vilket kan vara en förklaring till det höga priset. Fortum ägde tidigare produktionen men sedan ett par år tillbaka är Värmevärden ny ägare. Prismodellen är relativt komplex och innehåller fem delar. Antal anslutningspunkter: 500 Prismodell: 50/50 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 28 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 10 gram/kwh HUDIKSVALL, ÄGARE VÄRMEVÄRDEN AB 10

11 ÖSTERSUND Jämtkraft har 90 procent biobränsle i mixen vilket ger låga utsläpp av koldioxid. Priset är lågt, ett av de lägsta i rapporten. Däremot har prisökningstakten varit relativt snabb sista åren, nästan 60 procent på sju år. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 35 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 44 gram/kwh JÄMTKRAFT, ÄGARE ÖSTERSUNDS KOMMUN ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks Energi är med för första gången i årets rapport. Vad gäller klimatpåverkan placerar sig bolaget i mitten i undersökningen. Fjärrvärmepriset är något lägre än snittet för riket, men prisökningstakten sedan 1996 är en av de högsta bland de undersökta bolagen i denna rapport. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 55/45 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 51 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 46 gram/kwh ÖRNSKÖLDSVIKS ENERGI, ÄGARE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 11

12 SKELLEFTEÅ Skellefteå Kraft har ett relativt högt pris på sin fjärrvärme, trots att företaget inte justerat priset sista åren. Prisökningstakten är relativt snabb och utsläppen av koldioxid relativt stora. Glädjande för 2012 års klimatsiffra är att den är 30 procent lägre än 2011 års siffra. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 60/40 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 94 gram/kwh Klimatpåverkan 2102: 66 gram/kwh SKELLEFTEÅ KRAFT, ÄGARE SKELLEFTEÅ KOMMUN NYKÖPING Vattenfall i Nyköping var inte med i förra årets rapport. Utsläppen av koldioxid nära fyrdubblades mellan 2011 och 2012, okänt varför, men det kan knappast berott på kallare väder än normalt. Negativt för Vattenfall i Nyköping är det relativt sett höga priset. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 procent rörlig eller 50/50 fast/rörlig Klimatpåverkan 2011: 12 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 47 gram/kwh NYKÖPING, ÄGARE VATTENFALL 12

13 UMEÅ Umeå Energis prismodell består av en abonnemangsdel och en förbrukningsdel. Företaget kommer att införa en ny prismodell inom kort. Kunden kommer att abonnera på en effekt som mäts med timavläsning jämfört med i dag då effektdelen mäts med schablon. Kunden ska kunna reducera de kraftigaste uttagen och på så sätt påverka både förbrukning och kostnad. Förbrukningsdelen kommer att finnas kvar. Negativt är att priset stigit med nära 40 procent sista femårsperioden. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 68 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 76 gram/kwh UMEÅ ENERGI, ÄGARE UMEÅ KOMMUN ÖREBRO E.ON byter 2013 till helt rörlig prismodell i Örebro. Modellen har tre komponenter varav energipriset 70 procent, flödespriset och effektpriset resterande delar. E.ON installerade i slutet av 2012 en ny förbränningspanna i Örebro som i huvudsak kommer att gå på biobränsle. Eftersom statistiken släpar med ett par år har installationen inte slagit igenom när det gäller utsläpp av koldioxid. E.ON har upprättat ett samarbetsavtal med Örebrobostäder om hållbar utveckling. Med kommunen samverkar E.ON i hållbarhetsfrågor i specifika stadsutvecklingsprojekt. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 % rörlig Klimatpåverkan 2011: 115 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 115 gram/kwh ÖREBRO, ÄGARE E.ON VÄRME AB 13

14 SUNDSVALL Sundsvalls Energi använder en prismodell med en effektdel och en energidel. Företagets ambition var att under 2013utöka spillvärmeanvändningen från SCA Ortviken vilket skulle reducera det stora oljeberoendet ( kubikmeter/år). Så har det inte blivit och, itsället har koldioxidutsläppen ökat till 121 gram per kwh, eller 36 procent. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 89 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 121 gram/kwh SUNDSVALL ENERGI, ÄGARE SUNDSVALLS KOMMUN NORRKÖPING E.ON byter 2013 till helt rörlig prismodell i Norrköping. Modellen har tre komponenter varav energipriset 70 procent, flödespriset och effektpriset resterande delar. I slutet av 2010 installerades en ny förbränningspanna i Norrköping som i huvudsak eldar biobränsle. Detta har haft positiv effekt gällande klimatpåverkan vilket inte hunnit slå igenom på noteringen för koldioxidutsläpp. De stora mängderna avfall i bränslemixen drar upp siffran. E.ON har försökt upprätta samverkansavtal med kommunen i hållbarhetsfrågor men något avtal finns inte i dag. Däremot samverkar parterna i hållbarhetsfrågor i specifika stadsutvecklingsprojekt. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 % rörlig Klimatpåverkan 2011: 108 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 122 gram/kwh NORRKÖPING, ÄGARE E.ON VÄRME AB 14

15 UPPSALA Vattenfall i Uppsala erbjuder företagskunder att välja mellan helt rörlig prismodell som påverkas av energipriset, eller en prismodell med hälften fast avgift. Då kopplas fasta delen till föregående års normalårskurva. Det gör att kunden blir vinnare vid kallt år och förlorare vid varmt år. Vattenfall har påbörjat arbetet med att frångå användnigen av torv och övergå till biobränslebaserad framställning. Målsättnigen är att ha ett nytt kraftvärmeverk på plats Företaget har också påbörjat City Partnership Concept, ett samarbete med näringslivet och kommunen i Uppsala för ett hållbart samhälle. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 100 procent rörlig eller 50/50 fast/rörlig Klimatpåverkan 2011: 254 gram/kwh Klimatpåverkan 2012: 216 gram/kwh UPPSALA, ÄGARE VATTENFALL VÄSTERÅS Mälarenergi arbetar med att ställa om produktionen från stor del fossil bränslemix (25 procent exklusive torv) till avfallsbaserad bränslemix (avslutat i slutet av 2014). Kostnaden beräknas bli 3 miljarder kronor. Antal anslutningspunkter: Prismodell: 65/35 rörlig/fast Klimatpåverkan 2011: 211 gram/kwh Klimatpåverkan: 2012: 208 gram/kwh MÄLARENERGI, ÄGARE VÄSTERÅS STAD 15

16 "Sämst betyg i rapporten får Mälarenergis verksamhet i Västerås samt Vattenfalls i Uppsala" VÅR SAMMANFATTNING I förra årets rapport ingick 14 leverantörer som i snitt använde nära 10 procent fossila bränslen för framställningen av fjärrvärme. I årets rapport ingår 16 leverantörer som i snitt använder 7 procent fossilt bränsle för framställning av fjärrvärme. Med andra ord har fossilanvändningen sjunkit med 3 procent sedan förra årets rapport och det är flera av leverantörerna som varit framgångsrika med att använda mindre andel fossilt bränsle. Årets vinnare är Luleå Energi. Trots att företaget höjer priset med drygt 4 procent till 2014 så är fjärrvärmen klart billigast i Luleå och företaget släpper ut så lite som 20 gram koldioxid per kilowattimme. Förra årets vinnare Falu Energi & Vatten är trea, främst på grund av att 16 prisnivån är relativt hög. Eskilstuna Energi & Miljö har lyckats sänka sitt utsläpp av koldioxid med drygt 75 procent tack vare varmare väder vilket medfört att användningen av fossilt spetsbränsle varit lägre. Att företaget också ändrat prismodell för att bli mindre känsligt för spetslast har troligtvis också påverkat positivt. En bit efter dessa tre kommer Katrineholm Energi, Söderhamn Nära och Värmevärden i Hudiksvall. Klimatpåverkan från dessa tre är väldigt liten liksom användningen av fossilt bränsle (Söderhamn Nära använde inget fossilt bränsle alls 2012). Däremot är det relativt dyrt med fjärrvärme i dessa kommuner vilket kan påverka leverantörernas konkurrensmöjligheter mot alternativa uppvärmningsformer.

17 Jämtkraft i Östersund, Öviks Energi, Vattenfall i Nyköping, Skellefteå Kraft och Umeå Energi kommer sedan i nästa grupp. Dessa företag släpper ut mellan 44 och 76 gram koldioxid per kilowattimme vilket inte på något sätt är särskilt höga värden. Inte heller andelen fossilt bränsle är särskilt stort, även om Vattenfall i Nyköping avviker aningen med 8 procent fossilt. Priset hos dessa leverantörer skiftar en del. Jämtkraft håller ett väldigt lågt pris medan framför allt Nyköping producerar relativt dyr fjärrvärme. Jämtkraft har sitt låga pris till trots höjt sitt pris med 60 procent sista tioårsperioden, liksom Öviks Energi och Umeå Energi. Ytterligare en bit ner på rangordningen kommer E.ON i Örebro, Sundsvalls Energi och E.ON i Norrköping. Sundsvalls Energi släppte 2012 ut 36 procent mer koldioxid än året innan och i Norrköping och Örebro har den önskade klimateffekten av de nya förbränningspannorna ännu inte visat resultat. E.ON släpper ut mellan 115 och 122 gram koldioxid per kilowattimme från sina produktioner i Örebro och Norrköping. En stor anledning till det är att mellan 18 och 20 procent av bränslemixen består av fossila bränslen eller bränslen som genom Svensk Fjärrvärmes omräkningsmodell klassa som fossila bränslen (avfall i huvudsak). Sämst betyg i rapporten får Mälarenergis verksamhet i Västerås samt Vattenfalls i Uppsala, precis som i förra årets rapport. Även om Västerås har ett av de lägsta prisen i landet så har prisökningen sen 1996 till i dag varit 121 procent. Dessutom släpper verksamheten ut drygt 200 gram koldioxid per kilowattimme och den fossila delen av bränslemixen är nära en fjärdedel. Även andelen fast pris är hög. Mälarenergi har påbörjat arbetet med att ställa om från en bränslemix med hög andel fossilt och torv till större del avfall. Omställningen väntas vara klar under Vattenfall i Uppsala har sänkt koldioxidutsläppen med 15 procent men släpper ändå ut mest koldioxid av samtliga företag i rapporten. Dessutom är priset det näst högsta. Arbetet med att bli kvitt torvanvändningen har påbörjats, vilket vi skrev i förra årets rapport. Målsättnigen är att ha ett nytt kraftvärmeverk på plats i Uppsala Företaget har också påbörjat City Partnership Concept, ett samarbete med näringslivet och kommunen i Uppsala för ett hållbart samhälle. 17

18 18 För mer information om innehållet i denna rapport, kontakta marknadsansvarig Andreas Sjöberg, telefon , eller e-post

19 Produktion: Fastighetsägarna MittNord Faktainsamling, analys och text av Andreas Sjöberg. Grafisk form av Eva Jonsborg. Foto: Lasse Fredriksson/Mälarenergi.

20 FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Kristinagatan 14, Västerås Telefon: E-post: Besök oss på

FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE

FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996. 1 I vår granskning ingår

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme 2012 Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996.

Läs mer

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme 2011 Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med värden för 2012 1 Om överenskommelsen Värmemarknadskommittén,

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014 överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014 1 Om överenskommelsen Värmemarknadskommittén, VMK, som består

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2015 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar 2014-08-27 Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Omotiverad överdebitering från elnätbolag En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning Följande rapport visar att många villaägare betalar mer till det lokala elnätbolaget än vad som kan motiveras

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala 2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås 2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB Västerås 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Västerås Ort/orter FVD20012 Västerås Prisområdesnamn FVD20013 Västerås Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Primärenergifaktorer för avfall och restvärme

Primärenergifaktorer för avfall och restvärme Primärenergifaktorer för avfall och restvärme T.f. Enhetschef Klimat och Hållbara Samhällssystem jenny.gode@ivl.se 08-598 563 18 Avfall Sveriges temadag Aktuellt inom energiåtervinning Skövde, Budskap

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme

Ny prismodell för fjärrvärme FÖR FÖRETAG Ny prismodell för fjärrvärme GÄLLER KROKOMS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN Vi blir alla vinnare Du som valt fjärrvärme har gjort ett bra val för miljön. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Niklas Lindmark, 026-172662 2015-09-15 Sida 1(14) Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2019 2015-09-15 Sida 2(14) Innehåll

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden 2015 DoA Fjärrvärme Mörbylånga kommun Nät Färjestaden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Färjestaden Ort/orter FVD20012 Färjestaden Prisområdesnamn FVD20013 Färjestaden

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Hyssna

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Hyssna 2015 DoA Fjärrvärme Mark Kraftvärme AB Hyssna 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärmenät Hyssna Ort/orter FVD20012 Hyssna Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010 TPA i fjärrvärmenäten Värme och kraftkonferensen, november 2010 Fastighetsägarna Fastighetsägandets affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler som ger människor förutsättningar att ha ett bra boende

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Till dig som är privatkund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är privatkund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är privatkund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12 ns konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat Uppdatering 215-6-12 Inledning Detta är en uppdatering av tidigare genomfört projekt med samma namn. Ursprunglig rapport är daterad 213-6-5.

Läs mer

För företag. Ny prismodell för fjärrvärme

För företag. Ny prismodell för fjärrvärme För företag Ny prismodell för fjärrvärme Vi blir alla vinnare Du som valt fjärrvärme har gjort ett bra val för miljön. Du gynnar en resurseffektiv uppvärmningsform som produceras lokalt och bidrar därmed

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2014 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby 2015 DoA Fjärrvärme Falbygdens Energi AB Floby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Floby Ort/orter FVD20012 Floby Prisområdesnamn FVD20013 Floby Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund!

Ny prismodell 1 juli Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! Ny prismodell 1 juli 2016 - Nu blir det enklare att vara fjärrvärmekund! 1 Vad innebär den nya prismodellen för dig som kund? Vi vill ha nöjda kunder som upplever fjärrvärme som ett enkelt, bekvämt och

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2010-11-10 Dnr521/2007 1(6) AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad c/o Advokatfirman Vinge KB Att: Advokat Johan Karlsson Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla 2015 DoA Fjärrvärme Mark Kraftvärme AB Assberg + Fritsla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärmenät Assberg och Fritsla Ort/orter FVD20012 Skene, Kinna, Örby och Fritsla

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012

Fjärrvärmepriser Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober Kundmöte 21 september 2012 Fjärrvärmepriser 2013 Fjärrvärmepriser Frukostmöte 2 oktober 2013 2012 Kundmöte 21 september 2012 Agenda Fjärrvärmepriser 2013 Konkurrensläget för olika uppvärmningsalternativ Förändringar 2013 Kommunikation

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Prissättningspolicy för fjärrvärme

Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningspolicy för fjärrvärme Prissättningsprinciper gällande standardprislista fjärrvärme för företag och privatkunder. Reviderad av Vattenfall Värme Sveriges ledningsgrupp, Solna 2016-10-21 Innehåll

Läs mer