Energieffektivitetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivitetsplan 2003-2007"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Energieffektivitetsplan Hur gör vi för att nå målet att minska vår energiförbrukning?

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MILJÖLEDNINGSSYSTEM MILJÖMÅL FÖR ENERGI ENERGIMÅL KONCERNEN AKADEMISKA HUS (AHAB) ENERGIMÅL UMEÅ UNIVERSITET MILJÖ EKONOMI FÖRBRUKNING VAD KAN UMEÅ UNIVERSITET PÅVERKA? ALLMÄNT Nattvandring Undersökning av Beteendevetarhuset Datorer Belysning VILKA ÅTGÄRDER KAN GENOMFÖRAS PÅ INSTITUTIONEN? VILKA ÅTGÄRDER KAN ANSTÄLLDA GENOMFÖRA? Datorer Dragskåp Belysning Apparater Vattenförbrukning VILKA ÅTGÄRDER KAN STUDENTER GENOMFÖRA? VAD KAN AKADEMISKA HUS PÅVERKA? MARKLAGER VÄRMEÅTERVINNING VENTILATION/ DRIFTTID Verksamhetspåverkan Nybyggnad/ ombyggnad BYGGNADENS UTFORMNING FJÄRRKYLA/ KOMFORTKYLA UTRUSTNING HANDLINGSPLAN FÖR ÅTGÄRDER HANDLINGSPLAN ENERGIMÅL UNDER 2003 OCH

3 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 1 Inledning Denna energieffektivitetsplan ska konkretisera hur universitetet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus kan agera för att minska den totala energiförbrukningen. Planens syfte är att vara vägledande vid både Akademiska hus och Umeå universitets arbete med att spara energi. 2 Miljöledningssystem Både Umeå universitet och Akademiska Hus arbetar systematiskt med miljöfrågorna och inför miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO Utifrån de miljöutredningar som gjorts vid de båda verksamheterna som ett led i miljöledningsarbetet har ett antal betydande miljöaspekter identifierats. Energiförbrukningen tillhör de betydande miljöaspekterna för båda verksamheterna. 3 Miljömål för energi 3.1 Energimål koncernen Akademiska hus (AHAB) Byggsektorns kretsloppsråd har ett energimål att till 2010 minska mängden köpt energi (värme, vatten, el) med 13 TWh (ca 10 %) jämfört med år % av byggnaderna ska vara energideklarerade år Krav på energideklaration kommer från EU. Senast sju år efter det att en byggnad står klar ska deklaration finnas. Koncernen AHAB har ett energimål som innebär att en minskning av energiförbrukning ska ske med 2 % per år räknat från år 2003 fram till år Energimål Umeå universitet När det gäller en realistisk procentuell minskning av universitetets energiförbrukning har 2 % per år bedömts vara rimligt vilket innebär MWh per år och motsvarar ca kr. Ett estimerat tak för hur mycket som kan sparas beräknas av AHAB till MWh vilket innebär ca 15 kwh per kvadratmeter. Enligt uppgift från AHAB är Umeå universitet idag förhållandevis energisnålt jämfört med andra universitet. Universitetsstyrelsen har beslutat om ett övergripande miljömål för universitetets arbete i enlighet med miljöledningssystemet som innebär en minskning av förbrukningen med 10 % fram till och med år 2007 (2 % per år i fem år med start 2003). Denna energieffektivitetsplan beskriver hur Umeå universitet ska nå detta mål samt vilka nyckeltal som kan utformas för att följa upp förbättringsåtgärder. 4 Miljö Energiförbrukning innebär inte bara en kostnad för förbrukaren utan medför också omfattande miljökonsekvenser. Framför allt är det utsläpp till luft från förbränning av bränslen som ger upphov till miljöproblem. Fossila bränslen (ex olja) och kärnkraft står för en stor del av energianvändningen i världen. Utsläpp av koldioxid anses vara en bidragande orsak till den så kallade växthuseffekten, den globala uppvärmningen. Av koldioxidutsläppen står energisektorn för 40 % 1. 1 Källa: Statens institut för ekologisk hållbarhet,

4 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Förbränning av fossila bränslen ger även utsläpp av svaveldioxid vilket bidrar till försurning, detsamma gör utsläpp av kväveoxider. Kväveföreningar, från förbränning av fossila bränslen bland annat, bidrar även till övergödning och försurning. Sveriges elförbrukning per capita är näst högst inom EU, endast Finland använder mer. Per person uppgår det till 14,0 MWh (genomsnitt i EU är 5,6 MWh) 2. Enheten W (watt) definierar effekt. När det gäller att mäta energiförbrukning tar man effekten x tiden och får då oftast ut svaret i kwh (kilowattimme). Exempel kan vara att W använt i en timme blir 1 kilowattimme (kwh) i energiförbrukning. En 40 Watts glödlampa som lyser i 25 timmar eller en dammsugare på 1000 W använd i en timma motsvarar också 1 kwh. När vi kommer in på större sammanhang används ofta termen MWh, en MWh är kwh. För att ge lite perspektiv tar uppkokning av en liter vatten 0,15 kwh på spisen, 0,20 kwh i mikrovågsugn och bara 0,09 kwh i vattenkokare. Användning av hushållsel var år 1950 ca kwh/hushåll och år 3, detta kan jämföras med motsvarande siffra idag som är ca kwh/hushåll och år. Vårt kranvatten förbrukar också energi, dels naturligtvis genom uppvärmning till varmvatten men även vid själva användningen. För att vi ska få vatten i kranen krävs energi i form av el till pumpar som ska transportera in rent vatten och transportera ut avloppsvattnet. Det vatten vi har i kranen har också genomgått rening innan vilket också det kräver resurser. 5 Ekonomi Akademiska Hus och Umeå universitet har funnit incitamentsstruktur för att minska universitetets energiförbrukning och diskuterat förutsättningar för att hitta en rimlig nivå på en sådan minskning över ett antal år. Vid förhandlingar mellan AHAB och Umeå universitet har frågan om fördelning av kostnader för el, värme och vatten diskuterats. Vid dessa samtal har även möjlighet diskuterats om att få så kallad återbäring per hus i det fall energiförbrukningen minskar. Idag kan energiförbrukningen mätas per hus uppdelat i el, värme och vatten. På byggnader där elförbrukningen mäts i hyresgästsel och fastighetsel, kan konstateras att av elförbrukningen står hyresgästen för 60 % och fastighetsägaren för 40 %. När det gäller värme så är hyresgästens möjlighet att påverka det omvända, hyresgästen står då för 30 % och fastighetsägaren för 70 %. För vattenförbrukningen står hyresgästen för 80 % och fastighetsägaren för 20 %. Parterna skulle då enas om en normalförbrukning per hus och hyra och el/värme/vatten debiteras separat. Idag ingår dessa i hyran. En sådan uppdelning skulle ge möjligheter för verksamheterna att även tjäna pengar på de sparinsatser som görs. 6 Förbrukning Total energiförbrukning för Umeå Universitet 2002 var MWh vilket motsvarar 241 kwh/m 2. Dessa kan delas upp i MWh el, MWh värme och sedan tillkommer MWh kyla. Siffrorna för kylan avser hela campus (inkl SLU) och avser köpt kyla via fjärrkylnätet. Vattenförbrukning uppgick år 2002 till m 3 vilket omräknat blir 413 liter/m 2. 2 Uppgifterna gäller år Källa: Naturvårdsverket, 3 Källa: Sparkraft,

5 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Motsvarande siffror för 2003 är en total energiförbrukning på MWh vilket motsvarar 229 kwh/m 2. Dessa kan delas upp på MWh el och MWh värme. Sedan tillkommer MWh kyla. När det gäller värme sker en viss dubbelräkning av energiförbrukning då även egenproducerad värme via värmepumpar är inräknad. Då räknas alltså både el som används för drift av pumparna och värme ut ur pumparna. Av de MWh värme som förbrukats har MWh köpts in externt. Istället för att beräkna förbrukning i relation till lokalyta kan den beräknas i relation till antalet helårsstudenter (HST) och helårsanställda (HA). För 2003 uppgår då energiförbrukningen (el + värme) till 2,48 kwh/ha+ HST (samma beräkning för 2002 blir 2,72 kwh/ha + HST). När det gäller vattenförbrukning har m 3 förbrukats under 2003, vilket är en minskning jämfört med 2002 på m 3. Den effekt som används under dagen, studerat under en dag i oktober 2002, fördelar sig med en baslast på ca kw och toppeffekt ca kw. Baslasten avser den effekt som krävs för huset utan personer. Det vill säga effekten till fläktar, värme, viss belysning, klimatkammare, utrustning som kräver kontinuerlig drift, och dylikt. Topplasten kw, är den effekt som nyttjas när verksamheten är i full gång. Det vill säga effekten för datorer, belysning, kopiatorer, laboratorieutrustning, ventilation, kylning, m.m. Från 1997 har Akademiska Hus minskat den totala energiförbrukningen med 2 % trots att den tillkomna ytan ökat med 9 % fram till och med 2002 och studerandeantalet räknat i antal helårsstudenter har ökat med 11 % under samma period. Drifttiderna har också påverkan på energiförbrukningen men relevant statistik saknas. Minskningen har skett genom installation av värmeåtervinning, effektivare belysning, samt att nya byggnader har låg energiförbrukning. 7 Vad kan Umeå universitet påverka? 7.1 Allmänt Det finns olika sätt att minska energianvändningen, huvudprinciperna är utnyttjande av mer energieffektiv teknik, beteendeförändringar, byte av teknik (ex värma i mikrovågsugn istället för ugn) samt begränsa konsumtionen. Universitetet har inlett informationsspridning i samarbete med Akademiska hus om vad som förbrukar energi och hur man kan spara och den satsningen kommer att fortsätta. Denna informationsinsats bör utökas och eventuellt inbegripa seminarier med inbjudna föreläsare för att öka kunskap och förståelse kring energifrågor. Riktlinjer bör utformas av universitetet genom lokalförsörjningsenheten så att energisnåla och miljödeklarerade utrustningar upphandlas då det är möjligt. Behovet av komfortkyla bör minimeras, bland annat alstrar de apparater som används värme vilket ger upphov till kylbehov. Att stänga av apparater som ej används skulle därför bidra till minskat behov av kyla. Värmetillskottet ger också ett ökat behov av ventilation vilket i sin tur kräver energi. Successivt kan energisparlampor ersätta vanliga lampor där det är möjligt.

6 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) När det gäller arbetstider så är det bästa ur energieffektivitetspunkt att verksamheten koncentreras så mycket som möjligt under dagtid. Det är visserligen bra om lokaler kan nyttjas även kvällstid för kursverksamhet o dyl., men när lokalerna ska användas kvällar och helger förbrukas mycket energi. Både ventilation och belysning används då i princip som en vanlig arbetsdag fast bara ett fåtal personer vistas i huset. Driftskostnaden per timme kan enligt Akademiska hus i vissa fall uppgå till kronor. Observera att om verksamheten har behov av att pågå utanför kontorstid så går det behovet före universitetets mål om att spara energi Nattvandring Vid en nattvandring som genomfördes gemensamt av representanter för universitetet och Akademiska hus 12 november 2003 i KBC och Kemihuset framkom bland annat att det var ett stort antal datorer som stod på efter att verksamheten slutat för dagen. I Kemihuset fanns dessutom 63 rum (lärosalar, kontor o dyl.) med tänd belysning, kopiatorer m.m. var också påslagna. Beräkningar av hur mycket energi som kunde sparas om dessa apparater stängdes av utanför kontorstid visade att bara i Kemihuset skulle årsbesparingen motsvara ca kwh vilket är ungefär kr. Om all el-utrustning enligt inventeringen skulle stängas av skulle elförbrukningen i Kemihuset minska med ca 20 %. Om 10 % av utrustningen skulle stängas av skulle universitetets sparmål på 2 % uppnås. Detta ger en uppfattning om hur stor sparpotential det faktiskt finns bara genom att släcka ner och stänga av apparater som inte måste vara påslagna vid arbetsdagens slut Undersökning av Beteendevetarhuset En undersökning 4 av el-laster i Beteendevetarhuset genomfördes Undersökningen syftade till att kartlägga hur mycket av den nattliga el-förbrukningen som härrör från fastighetsdriften respektive från hyresgästerna. Rapporten ger också förslag på besparingsåtgärder. Den lägst uppmätta eleffekten kallas för elbottenlast, i fastigheter för kontor och undervisning inträffar detta normalt nattetid när det oftast inte vistas personer där. Under undersökningsperioden gjordes tre nattliga besök i huset (efter kl 23:00) för att se hur mycket folk som finns i huset, hur mycket som är påslaget i datasalarna, vilka aggregat kopplade till fastighetsdriften som var igång etc. När det gäller ventilation kan denna styras via timertryckknappar kopplade till fyra olika aggregat, varje knapptryckning ger en drifttid på två timmar. Vid nattvandring i augusti var tre aggregat i drift via timertryckknappar även om det inte var mer än två till tre personer i huset, en enstaka person i huset klarar sig förmodligen lika bra utan ventilation under någon timme på kvällen. Exempel på en annan sak som uppmärksammats var att tidskriftsställ ofta hade belysning inkopplad dygnet runt, istället bör dessa kopplas mot korridorsbelysning eller med kopplingsur direkt vid eluttaget. När det gäller kopiatorer och skrivare var nästan alla påslagna nattetid och många saknade också sparläge/viloläge. I datasalarna var de flesta datorerna på även om en del skärmar var avslagna. På kontoren var också de flesta datorer påslagna, de allra flesta hade emellertid energisparläge inkopplat. När allt som var kopplat till fastighetsdriften slogs av var ändå förbrukningen i huset ca 38 kw. Detta är då hyresgästens bottenlast, dvs. även utan pågående verksamhet i huset är förbrukningen så stor. Bottenlasten för fastighetsdriften är lika stor, ca 37 kw. Bottenlast motsvarar ca 34 % av maxlasten. Under mätperioden var maxlasten som högst 220 kw mitt på dagen med full aktivitet kring terminsstarten i september. 4 Holmström, Lars: Examensarbete Vad använder ett tomt hus el till? En undersökning av el-laster i Beteendevetarhuset i Umeå. Driftingenjörsprogrammet, Mitthögskolan, ht 2003.

7 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) De besparingsåtgärder som föreslås är t ex kortare drifttider under perioder med liten bemanning och information till hyresgäster om effekter på elförbrukningen av att slå igång ventilationen för enstaka användare. När det gäller belysning bör drifttider ses över. Ledbelysning ska finnas, men enligt undersökningen kan var tredje idag ständigt lysande armatur släckas ned utan att det påverkar hyresgästernas säkerhet. Apparater som datorer och skrivare drar också energi även om de är i standby eller till och med avstängda. Vid inköp bör så låg förbrukning som möjligt i avstängt läge eftersträvas liksom apparater med självavstängning. Enbart för en tidskriftshylla med fyra armaturer med effekt 154 W skulle besparingen att ha denna tänd samma tid som korridorsbelysningen och inte dygnet runt uppgå till 900 kwh under ett år Datorer Alla datasalar behöver kanske inte vara tillgängliga dygnet runt utan att endast vissa används på kvällar och helger. Detta skulle ge större möjlighet att kontrollera att inte datorer lämnas på dygnet runt, liksom belysningen i datasalarna. Det blir också lättare för vaktbolagen att hålla koll på att inte obehöriga vistas i lokalerna kvällstid och helger om verksamheten är mer koncentrerad. Det finns back-up program som kräver att datorn är på dygnet runt, nästa gång ett sådant system ska köpas in av institutionen kan det vara en sak att tänka på att back-uper också kan ske dagtid. (Kan även vara större risk för dataintrång om datorerna är på dygnet runt Idag har de flesta arbetsplatser varsin dator. Ett framtida alternativ kan vara en gemensam server som står i ett eget rum och arbetstagarna har varsin terminal kopplad till denna. Dessa terminaler kan då sättas på någon form av tidsstyrning som gör det enkelt att se till att de stängs ner när ingen vistas i lokalen. Detta ger fördel även ur arbetsmiljösynpunkt då datorer alstrar värme och även kan ge upphov till störande ljud Belysning I allmänna utrymmen kan timerstyrning installeras, ex korridorsbelysning. Ett annat alternativ kan vara att väktare eller andra personer som vistas i lokalerna på kvällstid släcker kvarglömda lampor när de ändå är i närheten 7.2 Vilka åtgärder kan genomföras på institutionen? Ansvar för att åtgärder genomförs så att universitetet ska uppnå sina miljömål om bland annat energibesparingar följer linjeansvaret. På institutionen ligger ansvaret hos prefekt eller motsvarande. Vid personalmöten bör information spridas om energimål och åtgärder för att nå dessa. Det är viktigt att ledningen bidrar till att skapa engagemang för frågan hos personalen. Det kostar mycket pengar och energi att köra ventilation och belysning i våra hus utanför kontorstid. Om arbetet kräver närvaro på kvällar och helger ska verksamhetens behov naturligtvis gå före energisparmålet. Institutionen bör informera om enkla åtgärder som att stänga av bildskärmar och skriva ut dubbelsidigt. En annan enkel miljöinsats för de som sitter i rum med rumsgivare (där man själv har möjlighet att justera temperaturen via plus och minus) är att innan det är dags att gå på sommarsemester ställa in givaren på maxvärme (maximalt plus). Detta innebär inte att rummet kommer att värmas upp då värmen är avslagen

8 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) under sommaren utan bara att ingen fjärrkyla behöver användas i ett rum där ändå ingen vistas. När det gäller tillgång till datasalar på kvällar och helger bör en inventering göras för att se om det är nödvändigt att låta studenter ha tillgång till alla salar utanför kontorstid. Att kunna stänga åtminstone någon datasal kvällstid gör det enklare att kontrollera att datorer är stängda och lampor släckta. När det gäller uppföljning av mål finns det inte statistik på energiförbrukning att få per institution. Därför krävs samverkan med andra verksamheter i samma hus för att kunna följa upp arbetet med energieffektivisering. Samarbete över institutionsgränserna krävs i denna fråga som berör oss alla. 7.3 Vilka åtgärder kan anställda genomföra? Inte bara universitetets centrala funktioner och fastighetsägaren AHAB bär ansvaret för att miljömålet inom energiområdet nås. Varje anställd kan göra viktiga insatser inom detta område, vilket inte bara gynnar miljön utan förhoppningsvis även verksamhetens egen ekonomi på sikt. Alla anställda har också ett ansvar för att vår gemensamma handlingsplan för att uppnå energimålet klaras Datorer Datorer bör stängas på nätter och helger. (Undantag finns där datorer av tekniska skäl inte får stängas av som att back-up körs nattetid till exempel). Att stänga av datorn på natten sparar nästan lika mycket energi på ett år som en villa gör av med på belysning under samma tid. Besparingen uppgår till ca 800 kwh. Uppgifter från Västra Götalandsregionen 5 säger att en enda persondator per arbetsdag förbrukar ca 90 W (45 till datorn och till bildskärmen). Andra uppgifter talar om mellan W 6. Programvara kan installeras i datorerna som stänger av datorn vid en viss tidpunkt i stora labsalar. Nya datorer brukar ha viloläge/sparläge som kan ställas in på lämpliga intervall. Notera att skärmsläckare inte är någon energibesparing utan har andra funktioner, det kan till och med vara så att användandet av skärmsläckare hindrar energisparlägen från att aktiveras. Glöm inte heller att stänga av bildskärmen som förbrukar energi även om datorn stängts av via startmenyn. Observera att om en dator har stått på kontinuerligt dygnet runt under flera års tid rekommenderas inte att stänga av den då detta enligt Umdac medför risk för att datorn går sönder. Nya datorer däremot ska tåla att stängas av och på flera gånger varje dag utan att ta skada av detta. Enligt vissa uppgifter ska komponenterna i en ny dator i allmänhet tåla av- och tillslag utan problem 7. En annan sak att tänka på är den värmemängd som en dator ger upphov till ( W), datorer som står på i onödan avger värme som i sin tur ger ökat behov av kylning och därmed indirekt ökar energiförbrukningen. Det är visserligen så att den värmemängd som avges från en dator leder till ett minskat behov av tillförd värme i rummet med motsvarande mängd, men det är viktigt att tänka på att den elektricitet som används i en dator har alldeles för hög kvalitet för att användas till uppvärmning jämfört med energikvaliteten hos fjärrvärme (spillvärme). Att elektricitet (elenergi) har hög kvalitet betyder att den har lätt för att utföra ett arbete vilket innebär att varje kwh kan användas till mycket, fjärrvärme har låg kvalitet även om det är samma mängd kwh och kan inte uträtta lika mycket arbete. 5 Miljö internt miljöarbete stäng av din dator 6 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 7 EKO-COM - Datorarbetsplats, ekologi och ergonomi, projekt inom ramen för EG-kommissionens program Leonardo da Vinci

9 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Det är bättre att sköta uppvärmningen med radiatorer än datorer med andra ord. Det blir även billigare att värma med fjärrvärme än med elenergi. Bärbara datorer är mer energieffektiva än stationära. Vid kvällsarbete kan timerstyrning vara ett alternativ. På campus finns ett stort antal datorer, ca stycken, så besparingar ger definitivt resultat. Om dessa var avstängda utanför kontorstid skulle besparingen efter ett år räcka till att försörja 184 villor med all den energi de behöver under ett år. I beräkningen har antagits att en villa använder kwh varje år Dragskåp Dragskåp bör stängas när de inte används. Om dragskåpet stängs av efter arbetsdagen sparas lika mycket energi på ett år som en villas totala årsförbrukning. Detta motsvarar drygt kg koldioxid. På campus finns ca 500 dragskåp vilka tillsammans kan förbruka mycket energi. När inget arbete pågår i dragskåpet bör luckan stängas. Dragskåp bör inte användas till kemikalieförvaring, utan särskilda ventilerade kemikalieskåp bör finnas för det ändamålet. Energiförbrukningen är avsevärt mycket lägre för ett ventilerat skåp, 700 kwh per år istället för kwh för ett dragskåp med basflöde 9. Brandfarliga vätskor bör förvaras i ventilerat plåtskåp, giftiga ämnen bör förvaras i låst kemikalieskåp Belysning I lokaler står belysningen för en fjärdedel av elanvändningen 10. Belysning bör släckas i rum där ingen vistas. Att släcka lamporna nattetid i en laboratoriesal motsvarar lika mycket energi som krävs för belysning i elva villor under ett år, för en lärosal är besparingen motsvarande sju villor per år. För kontorsbelysning är miljövinsten lika mycket energi som en villa gör av med på belysning under ett år samt två kg koldioxid Apparater Även apparater kan stängas av nattetid om det inte finns automatiska avstängningsfunktioner. Stand-by läge ger också upphov till stora energiförluster. En fax eller tv som ställs i viloläge istället för att stängas av drar lika mycket el per år som en glödlampa. Vid inköp av nya maskiner kan investeringar göras i energisnålare elektronisk utrustning som multifunktionsmaskiner (ex skanner, kopiator och skrivare i ett). Nya kopiatorer och liknande brukar ha viloläge/sparläge. En laserskrivare använder generellt mer energi än en bläckstråleskrivare. Kontorsutrustning medför liksom datorer värmeutveckling som minskar behovet av uppvärmning. Detta kan kanske vara bra under den kallaste årstiden, men i realiteten är det kyla och inte värme som behövs i universitetets lokaler större delen av året. Har ni kylar och frysar inom verksamheten kan regelbunden avfrostning om det är möjligt samt damning av baksidan minska energiförbrukningen med upp till %. Vissa apparater som används i forskning etc. måste alltid vara påslagna. Det är naturligtvis inte meningen att de också ska stängas av. Men vid inköp av nya apparater bör ni beakta energiaspekten under apparatens driftstid. Kanske finns likvärdigt alternativ med mindre energiförbrukning. 8 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 9 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 10 Energianvändning i bebyggelsen en faktarapport inom IVA-projektet energiframsyn Sverige i Europa, 2002, utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

10 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) En annan enkel sak för de som inte är funktionshindrade eller på annat sätt förhindrade att öppna dörrar med handkraft är förstås att låta bli den automatiska dörröppnaren Vattenförbrukning Enkla åtgärder som att undvika att lämna kranar rinnande när de inte används kan spara mycket vatten. Självklart gäller inte detta om en apparat eller ett experiment inte fungerar utan rinnande vatten. I synnerhet varmvatten kräver mycket energi. Undvik att handdiska under rinnande vatten, vid användande av tvätt- eller diskmaskin försök fylla maskinen innan den körs. Koppla diskmaskinen till kallvattenkranen. Rapportera droppande kranar eller rinnande toaletter så att dessa kan åtgärdas, där kan det annars försvinna mycket vatten. För laborativ verksamhet kan kanske vattensugar bytas ut mot vakuumpumpar, kanske kan vatten recirkuleras i vissa fall. Byta ut till sparmunstycken på slangar etc. när så är möjligt. 7.4 Vilka åtgärder kan studenter genomföra? Även studenter kan bidra till universitetets miljöarbete genom enkla åtgärder. Datorer i datasalar bör stängas av efter användning. (Detta under förutsättning att inte instruktioner för dataanvändning säger att datorerna måste vara påslagna). Studenter bör även släcka lampor i lärosalar och labsalar efter sig när de är sist ut därifrån. När det gäller vattenförbrukningen är det självklara förstås att inte lämna rinnande kranar efter sig. Samt öppna dörrarna med handkraft istället för att öppna med den automatiska dörröppnaren. 8 Vad kan Akademiska Hus påverka? Konstruktion och utformning av byggnader och installationer i byggnaden; el-effektiv belysning, HF-don (högfrekvensdriftdon som ger högre frekvens på lysrör och därmed gör dem flimmerfria genom att frekvensen blir Hz istället för 50 Hz), el-effektiv ventilation, val av grön el, när nya byggnader uppförs bör stora krav på energieffektivitet ställas. Där så är lämpligt kan rörelsevakter (närvarovakter) installeras i lärosalar m.m. i samband med ombyggnationer eller renoveringar. Andra alternativ kan vara att styra belysning i korridorer och andra gemensamma utrymmen med tidur och relä (släckpulser). (Motsvarande den belysning som vanligtvis finns i trapphus). Till exempel utanför normal arbetstid att belysningen är tänd i tre minuter tills personen som tände hunnit gå genom korridoren. Nackdelen med detta kan vara att det upplevs som obehagligt och otryggt att vistas i lokalerna om lamporna släcks efter en stund De husansvariga som rör sig i byggnaderna på Campus kan också bidra till att sprida information om energibesparingsåtgärder till verksamheterna samt fungera som en resurs om någon vill veta mer om energiförbrukningen i respektive byggnad. 8.1 Marklager För att minska behovet av köpt energi för uppvärmning och kyla kan värme tas upp från marken under den kalla årstiden och kyla under den varma årstiden. Siffror från Sambiblioteket i Härnösand visar att köpt värme och kyla 299 MWh vilket motsvarar 66 kwh/m 2 (räknat på lokalarean, dvs. den effektiva yta som hyresgästen har till sitt förfogande). El kommer att krävas för pumpar.

11 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 8.2 Värmeåtervinning Vid ombyggnad kan kanske värmeåtervinning installeras. Den luft som skall omsättas i ett kontor är i snitt 15 l/s. Det motsvarar 54 m 3 per timme, vilket med en drifttid mellan och ger 648 m 3. Den energi som används för att värma ersättningsluften från 2,8ºC (årsmedeltemperatur) till 21ºC är ca 4 kwh. Med effektiv värmeåtervinning på 45 % kan energianvändandet minskas. 8.3 Ventilation/Drifttid Verksamhetspåverkan En stor energiförbrukare är ventilationen. (Jämför med punkt 8.2). Om ventilationen kunde stängas av under helger och kvällar samt att de som eventuellt arbetar över klarar sig på den luft som ryms i byggnadsvolymen skulle det minska energianvändandet. Naturligtvis skall lagar och förordningar uppfyllas och det skall vara behagligt att vistas i lokalerna Nybyggnad/ombyggnad För att distribuera luften till olika delar krävs fläktar som behöver el. Kanaler med liten diameter kräver hög effekt på fläktar gör att det behövs mer kraft för att förflytta luften genom systemet. Skulle kanaldimensionen ökas kan därmed effekten på fläkten minskas. Det kräver dock större byggnadsvolym, men ger förutom energibesparingen fördelen att buller från fläktsystemet reduceras. 8.4 Byggnadens utformning Energi för uppvärmning och kylning har en relation till byggnadens utformning. En byggnad med många vinklar har förhållande vis stor andel yttervägg. Risken för köldbryggor ökar. En köldbrygga innebär att ett avsnitt av ex. väggen har sämre värmemotstånd än övriga vilket ger utökat värmeutflöde och därmed lägre yttemperatur på den ytan inomhus och även ökad risk för kondens. Den svaga länken i en fasad är dörrar och fönster. Ordentliga vindfång minskar risken för kallras vid inpassage. (Kallras innebär att kall luft sjunker neråt på grund av högre densitet, exempelvis vid fönster). Stora glasade ytor mot söder kan te sig logiskt med den värme som kan erhållas. Som verksamheten ser ut idag med värmealstrande utrustning som exempelvis datorer så är behovet det omvända. Stora glasytor ger ett kylbehov. 8.5 Fjärrkyla/ komfortkyla Fjärrkyla är det spillvatten som kommer från värmeverket vid utvinning av värme. För att värmeverket inte skall behöva höja temperaturen innan det släpps ut i Umeälven, så tillhandahålls kylvatten. Den köpta energin för kylning i Umeå totalt är MWh. I universitetets lokaler råder ett kylbehov större delen av året. Det är egentligen bara under perioden då det är kallare än ca -10 C under dagtid som fjärrkyla inte efterfrågas. Vid tider när lokaler ej nyttjas kan kylan stängas av. Eller under sommarmånaderna när beläggningen är liten kan komfortkylning minskas.

12 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 8.6 Utrustning Vid inköp av ny utrustning bör krav ställas på låg energiförbrukning. Den utrustning som kräver kontinuerlig drift påverkar den baseffekt som används. Att stänga av utrustning som bara används under dagtid när man går hem spar på den energi som utrustningen använder och påverkar även energianvändningen för att hålla ett bra klimat. Snålspolande toaletter har installerats i de flesta hus. 9 Handlingsplan för åtgärder Förslag till handlingsplan utformas av Umeå universitet i samarbete med Akademiska Hus. Handlingsplanen bygger på det av universitet antagna miljömålet på energiområdet som innebär att universitet ska minska sin energiförbrukning med 10 % fram till år 2007 räknat från år Arbetet sker i samarbete med Akademiska Hus. Uppföljning av planen och utvärdering av resultat ska ske senast i oktober månad varje år. En viktig sak att tänka på om elförbrukningen ökar är att kolla om det finns någon naturlig förklaring. T ex att verksamheten utökats. Det gäller därför att hitta annat än m 2 att relatera till. Ex. om det pågår kvällskurser, högt forskningstryck, kvällsarbete alltså högre andel lokalanvändning. Driftstimmar och antalet studenter kan vara sådana tal. Institutionerna kan hjälpa till att hitta sådana nyckeltal anpassade till sin egen verksamhet. Uppdatering ska ske till handlingsplan för 2004, men arbetet under 2004 kommer att fortgå enligt samma principer som föreslagits för Samma mål kommer att gälla. I kolumnen med uppföljning finns kommentarer till sådant som genomförts under Vid allmänna frågor kontakta: Veronica Lidvall, vik miljösamordnare Umeå universitet, tel , Vid frågor om Akademiska hus arbete med energifrågor kan ni kontakta: Ulf Widmark, miljösamordnare Akademiska hus, tel , Energiinformation finns även på: Umeå universitets miljösidor: Akademiska hus sidor om enkelt miljöarbete:

13 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 9.1 Handlingsplan energimål under 2003 (arbetet under 2004 fortsätter med samma inriktning) Mål/aktivitet Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Nyckeltal Uppföljning av resultat Fortsatt informationskampanj om energiförbrukning Alla anställda och studenter ska vidta åtgärder för att effektivisera sin egen energianvändning Universitetet ska upphandla energisnåla och miljödeklarerade alt miljömärkta utrusningar då det är möjligt. Anordna möten med miljörepresentanter då utbildning sker i energifrågor. Anordna seminarier och bjuda in föreläsare. Informationsinsatser till personal Utforma riktlinjer tillsammans med lokalförsörjningsenheten Riktlinjer för upphandling Miljösamordnare UmU i samverkan med AHAB Antal deltagande jämfört med antal m-repr resp. antal genomförda seminarier En nätv.träff genomförd. Alla Plan skickad till miljörepr Utb material Miljösamordnare UmU Upphandlingschef Utfört eller ej Datorer ska generellt vara avstängda nattetid och på helger då de inte används Förbättrad hantering av dragskåp samt upphandling av effektiva dragskåp Energieffektiva om- och nybyggnadsprojekt Informationsinsatser till personalen. Diskussion med Umdac om ev. samsyn Informationsinsatser till personalen. Riktlinjer för upphandling UmU och AHAB utforma miljökrav tillsammans Miljösamordnare UmU Labpersonal Miljösamordnare UmU Upphandlingschef Miljösamordnare UmU i samverkan AHAB Lokalplanerare Projektledare Utfört eller ej Utfört eller ej Nätverk, utbildning Diskussion inledd med Umdac Arb m miljökrav i byggnationer fortgår. Centralt miljömål om detta finns.

Klimatsmart brukarsamverkan

Klimatsmart brukarsamverkan Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Klimatsmart brukarsamverkan arbetssätt för sänkt energianvändning. Klimatsmart brukarsamverkan

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energibokslut 2008 Fastighet

Energibokslut 2008 Fastighet Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer