Energieffektivitetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivitetsplan 2003-2007"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Energieffektivitetsplan Hur gör vi för att nå målet att minska vår energiförbrukning?

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MILJÖLEDNINGSSYSTEM MILJÖMÅL FÖR ENERGI ENERGIMÅL KONCERNEN AKADEMISKA HUS (AHAB) ENERGIMÅL UMEÅ UNIVERSITET MILJÖ EKONOMI FÖRBRUKNING VAD KAN UMEÅ UNIVERSITET PÅVERKA? ALLMÄNT Nattvandring Undersökning av Beteendevetarhuset Datorer Belysning VILKA ÅTGÄRDER KAN GENOMFÖRAS PÅ INSTITUTIONEN? VILKA ÅTGÄRDER KAN ANSTÄLLDA GENOMFÖRA? Datorer Dragskåp Belysning Apparater Vattenförbrukning VILKA ÅTGÄRDER KAN STUDENTER GENOMFÖRA? VAD KAN AKADEMISKA HUS PÅVERKA? MARKLAGER VÄRMEÅTERVINNING VENTILATION/ DRIFTTID Verksamhetspåverkan Nybyggnad/ ombyggnad BYGGNADENS UTFORMNING FJÄRRKYLA/ KOMFORTKYLA UTRUSTNING HANDLINGSPLAN FÖR ÅTGÄRDER HANDLINGSPLAN ENERGIMÅL UNDER 2003 OCH

3 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 1 Inledning Denna energieffektivitetsplan ska konkretisera hur universitetet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus kan agera för att minska den totala energiförbrukningen. Planens syfte är att vara vägledande vid både Akademiska hus och Umeå universitets arbete med att spara energi. 2 Miljöledningssystem Både Umeå universitet och Akademiska Hus arbetar systematiskt med miljöfrågorna och inför miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO Utifrån de miljöutredningar som gjorts vid de båda verksamheterna som ett led i miljöledningsarbetet har ett antal betydande miljöaspekter identifierats. Energiförbrukningen tillhör de betydande miljöaspekterna för båda verksamheterna. 3 Miljömål för energi 3.1 Energimål koncernen Akademiska hus (AHAB) Byggsektorns kretsloppsråd har ett energimål att till 2010 minska mängden köpt energi (värme, vatten, el) med 13 TWh (ca 10 %) jämfört med år % av byggnaderna ska vara energideklarerade år Krav på energideklaration kommer från EU. Senast sju år efter det att en byggnad står klar ska deklaration finnas. Koncernen AHAB har ett energimål som innebär att en minskning av energiförbrukning ska ske med 2 % per år räknat från år 2003 fram till år Energimål Umeå universitet När det gäller en realistisk procentuell minskning av universitetets energiförbrukning har 2 % per år bedömts vara rimligt vilket innebär MWh per år och motsvarar ca kr. Ett estimerat tak för hur mycket som kan sparas beräknas av AHAB till MWh vilket innebär ca 15 kwh per kvadratmeter. Enligt uppgift från AHAB är Umeå universitet idag förhållandevis energisnålt jämfört med andra universitet. Universitetsstyrelsen har beslutat om ett övergripande miljömål för universitetets arbete i enlighet med miljöledningssystemet som innebär en minskning av förbrukningen med 10 % fram till och med år 2007 (2 % per år i fem år med start 2003). Denna energieffektivitetsplan beskriver hur Umeå universitet ska nå detta mål samt vilka nyckeltal som kan utformas för att följa upp förbättringsåtgärder. 4 Miljö Energiförbrukning innebär inte bara en kostnad för förbrukaren utan medför också omfattande miljökonsekvenser. Framför allt är det utsläpp till luft från förbränning av bränslen som ger upphov till miljöproblem. Fossila bränslen (ex olja) och kärnkraft står för en stor del av energianvändningen i världen. Utsläpp av koldioxid anses vara en bidragande orsak till den så kallade växthuseffekten, den globala uppvärmningen. Av koldioxidutsläppen står energisektorn för 40 % 1. 1 Källa: Statens institut för ekologisk hållbarhet,

4 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Förbränning av fossila bränslen ger även utsläpp av svaveldioxid vilket bidrar till försurning, detsamma gör utsläpp av kväveoxider. Kväveföreningar, från förbränning av fossila bränslen bland annat, bidrar även till övergödning och försurning. Sveriges elförbrukning per capita är näst högst inom EU, endast Finland använder mer. Per person uppgår det till 14,0 MWh (genomsnitt i EU är 5,6 MWh) 2. Enheten W (watt) definierar effekt. När det gäller att mäta energiförbrukning tar man effekten x tiden och får då oftast ut svaret i kwh (kilowattimme). Exempel kan vara att W använt i en timme blir 1 kilowattimme (kwh) i energiförbrukning. En 40 Watts glödlampa som lyser i 25 timmar eller en dammsugare på 1000 W använd i en timma motsvarar också 1 kwh. När vi kommer in på större sammanhang används ofta termen MWh, en MWh är kwh. För att ge lite perspektiv tar uppkokning av en liter vatten 0,15 kwh på spisen, 0,20 kwh i mikrovågsugn och bara 0,09 kwh i vattenkokare. Användning av hushållsel var år 1950 ca kwh/hushåll och år 3, detta kan jämföras med motsvarande siffra idag som är ca kwh/hushåll och år. Vårt kranvatten förbrukar också energi, dels naturligtvis genom uppvärmning till varmvatten men även vid själva användningen. För att vi ska få vatten i kranen krävs energi i form av el till pumpar som ska transportera in rent vatten och transportera ut avloppsvattnet. Det vatten vi har i kranen har också genomgått rening innan vilket också det kräver resurser. 5 Ekonomi Akademiska Hus och Umeå universitet har funnit incitamentsstruktur för att minska universitetets energiförbrukning och diskuterat förutsättningar för att hitta en rimlig nivå på en sådan minskning över ett antal år. Vid förhandlingar mellan AHAB och Umeå universitet har frågan om fördelning av kostnader för el, värme och vatten diskuterats. Vid dessa samtal har även möjlighet diskuterats om att få så kallad återbäring per hus i det fall energiförbrukningen minskar. Idag kan energiförbrukningen mätas per hus uppdelat i el, värme och vatten. På byggnader där elförbrukningen mäts i hyresgästsel och fastighetsel, kan konstateras att av elförbrukningen står hyresgästen för 60 % och fastighetsägaren för 40 %. När det gäller värme så är hyresgästens möjlighet att påverka det omvända, hyresgästen står då för 30 % och fastighetsägaren för 70 %. För vattenförbrukningen står hyresgästen för 80 % och fastighetsägaren för 20 %. Parterna skulle då enas om en normalförbrukning per hus och hyra och el/värme/vatten debiteras separat. Idag ingår dessa i hyran. En sådan uppdelning skulle ge möjligheter för verksamheterna att även tjäna pengar på de sparinsatser som görs. 6 Förbrukning Total energiförbrukning för Umeå Universitet 2002 var MWh vilket motsvarar 241 kwh/m 2. Dessa kan delas upp i MWh el, MWh värme och sedan tillkommer MWh kyla. Siffrorna för kylan avser hela campus (inkl SLU) och avser köpt kyla via fjärrkylnätet. Vattenförbrukning uppgick år 2002 till m 3 vilket omräknat blir 413 liter/m 2. 2 Uppgifterna gäller år Källa: Naturvårdsverket, 3 Källa: Sparkraft,

5 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Motsvarande siffror för 2003 är en total energiförbrukning på MWh vilket motsvarar 229 kwh/m 2. Dessa kan delas upp på MWh el och MWh värme. Sedan tillkommer MWh kyla. När det gäller värme sker en viss dubbelräkning av energiförbrukning då även egenproducerad värme via värmepumpar är inräknad. Då räknas alltså både el som används för drift av pumparna och värme ut ur pumparna. Av de MWh värme som förbrukats har MWh köpts in externt. Istället för att beräkna förbrukning i relation till lokalyta kan den beräknas i relation till antalet helårsstudenter (HST) och helårsanställda (HA). För 2003 uppgår då energiförbrukningen (el + värme) till 2,48 kwh/ha+ HST (samma beräkning för 2002 blir 2,72 kwh/ha + HST). När det gäller vattenförbrukning har m 3 förbrukats under 2003, vilket är en minskning jämfört med 2002 på m 3. Den effekt som används under dagen, studerat under en dag i oktober 2002, fördelar sig med en baslast på ca kw och toppeffekt ca kw. Baslasten avser den effekt som krävs för huset utan personer. Det vill säga effekten till fläktar, värme, viss belysning, klimatkammare, utrustning som kräver kontinuerlig drift, och dylikt. Topplasten kw, är den effekt som nyttjas när verksamheten är i full gång. Det vill säga effekten för datorer, belysning, kopiatorer, laboratorieutrustning, ventilation, kylning, m.m. Från 1997 har Akademiska Hus minskat den totala energiförbrukningen med 2 % trots att den tillkomna ytan ökat med 9 % fram till och med 2002 och studerandeantalet räknat i antal helårsstudenter har ökat med 11 % under samma period. Drifttiderna har också påverkan på energiförbrukningen men relevant statistik saknas. Minskningen har skett genom installation av värmeåtervinning, effektivare belysning, samt att nya byggnader har låg energiförbrukning. 7 Vad kan Umeå universitet påverka? 7.1 Allmänt Det finns olika sätt att minska energianvändningen, huvudprinciperna är utnyttjande av mer energieffektiv teknik, beteendeförändringar, byte av teknik (ex värma i mikrovågsugn istället för ugn) samt begränsa konsumtionen. Universitetet har inlett informationsspridning i samarbete med Akademiska hus om vad som förbrukar energi och hur man kan spara och den satsningen kommer att fortsätta. Denna informationsinsats bör utökas och eventuellt inbegripa seminarier med inbjudna föreläsare för att öka kunskap och förståelse kring energifrågor. Riktlinjer bör utformas av universitetet genom lokalförsörjningsenheten så att energisnåla och miljödeklarerade utrustningar upphandlas då det är möjligt. Behovet av komfortkyla bör minimeras, bland annat alstrar de apparater som används värme vilket ger upphov till kylbehov. Att stänga av apparater som ej används skulle därför bidra till minskat behov av kyla. Värmetillskottet ger också ett ökat behov av ventilation vilket i sin tur kräver energi. Successivt kan energisparlampor ersätta vanliga lampor där det är möjligt.

6 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) När det gäller arbetstider så är det bästa ur energieffektivitetspunkt att verksamheten koncentreras så mycket som möjligt under dagtid. Det är visserligen bra om lokaler kan nyttjas även kvällstid för kursverksamhet o dyl., men när lokalerna ska användas kvällar och helger förbrukas mycket energi. Både ventilation och belysning används då i princip som en vanlig arbetsdag fast bara ett fåtal personer vistas i huset. Driftskostnaden per timme kan enligt Akademiska hus i vissa fall uppgå till kronor. Observera att om verksamheten har behov av att pågå utanför kontorstid så går det behovet före universitetets mål om att spara energi Nattvandring Vid en nattvandring som genomfördes gemensamt av representanter för universitetet och Akademiska hus 12 november 2003 i KBC och Kemihuset framkom bland annat att det var ett stort antal datorer som stod på efter att verksamheten slutat för dagen. I Kemihuset fanns dessutom 63 rum (lärosalar, kontor o dyl.) med tänd belysning, kopiatorer m.m. var också påslagna. Beräkningar av hur mycket energi som kunde sparas om dessa apparater stängdes av utanför kontorstid visade att bara i Kemihuset skulle årsbesparingen motsvara ca kwh vilket är ungefär kr. Om all el-utrustning enligt inventeringen skulle stängas av skulle elförbrukningen i Kemihuset minska med ca 20 %. Om 10 % av utrustningen skulle stängas av skulle universitetets sparmål på 2 % uppnås. Detta ger en uppfattning om hur stor sparpotential det faktiskt finns bara genom att släcka ner och stänga av apparater som inte måste vara påslagna vid arbetsdagens slut Undersökning av Beteendevetarhuset En undersökning 4 av el-laster i Beteendevetarhuset genomfördes Undersökningen syftade till att kartlägga hur mycket av den nattliga el-förbrukningen som härrör från fastighetsdriften respektive från hyresgästerna. Rapporten ger också förslag på besparingsåtgärder. Den lägst uppmätta eleffekten kallas för elbottenlast, i fastigheter för kontor och undervisning inträffar detta normalt nattetid när det oftast inte vistas personer där. Under undersökningsperioden gjordes tre nattliga besök i huset (efter kl 23:00) för att se hur mycket folk som finns i huset, hur mycket som är påslaget i datasalarna, vilka aggregat kopplade till fastighetsdriften som var igång etc. När det gäller ventilation kan denna styras via timertryckknappar kopplade till fyra olika aggregat, varje knapptryckning ger en drifttid på två timmar. Vid nattvandring i augusti var tre aggregat i drift via timertryckknappar även om det inte var mer än två till tre personer i huset, en enstaka person i huset klarar sig förmodligen lika bra utan ventilation under någon timme på kvällen. Exempel på en annan sak som uppmärksammats var att tidskriftsställ ofta hade belysning inkopplad dygnet runt, istället bör dessa kopplas mot korridorsbelysning eller med kopplingsur direkt vid eluttaget. När det gäller kopiatorer och skrivare var nästan alla påslagna nattetid och många saknade också sparläge/viloläge. I datasalarna var de flesta datorerna på även om en del skärmar var avslagna. På kontoren var också de flesta datorer påslagna, de allra flesta hade emellertid energisparläge inkopplat. När allt som var kopplat till fastighetsdriften slogs av var ändå förbrukningen i huset ca 38 kw. Detta är då hyresgästens bottenlast, dvs. även utan pågående verksamhet i huset är förbrukningen så stor. Bottenlasten för fastighetsdriften är lika stor, ca 37 kw. Bottenlast motsvarar ca 34 % av maxlasten. Under mätperioden var maxlasten som högst 220 kw mitt på dagen med full aktivitet kring terminsstarten i september. 4 Holmström, Lars: Examensarbete Vad använder ett tomt hus el till? En undersökning av el-laster i Beteendevetarhuset i Umeå. Driftingenjörsprogrammet, Mitthögskolan, ht 2003.

7 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) De besparingsåtgärder som föreslås är t ex kortare drifttider under perioder med liten bemanning och information till hyresgäster om effekter på elförbrukningen av att slå igång ventilationen för enstaka användare. När det gäller belysning bör drifttider ses över. Ledbelysning ska finnas, men enligt undersökningen kan var tredje idag ständigt lysande armatur släckas ned utan att det påverkar hyresgästernas säkerhet. Apparater som datorer och skrivare drar också energi även om de är i standby eller till och med avstängda. Vid inköp bör så låg förbrukning som möjligt i avstängt läge eftersträvas liksom apparater med självavstängning. Enbart för en tidskriftshylla med fyra armaturer med effekt 154 W skulle besparingen att ha denna tänd samma tid som korridorsbelysningen och inte dygnet runt uppgå till 900 kwh under ett år Datorer Alla datasalar behöver kanske inte vara tillgängliga dygnet runt utan att endast vissa används på kvällar och helger. Detta skulle ge större möjlighet att kontrollera att inte datorer lämnas på dygnet runt, liksom belysningen i datasalarna. Det blir också lättare för vaktbolagen att hålla koll på att inte obehöriga vistas i lokalerna kvällstid och helger om verksamheten är mer koncentrerad. Det finns back-up program som kräver att datorn är på dygnet runt, nästa gång ett sådant system ska köpas in av institutionen kan det vara en sak att tänka på att back-uper också kan ske dagtid. (Kan även vara större risk för dataintrång om datorerna är på dygnet runt Idag har de flesta arbetsplatser varsin dator. Ett framtida alternativ kan vara en gemensam server som står i ett eget rum och arbetstagarna har varsin terminal kopplad till denna. Dessa terminaler kan då sättas på någon form av tidsstyrning som gör det enkelt att se till att de stängs ner när ingen vistas i lokalen. Detta ger fördel även ur arbetsmiljösynpunkt då datorer alstrar värme och även kan ge upphov till störande ljud Belysning I allmänna utrymmen kan timerstyrning installeras, ex korridorsbelysning. Ett annat alternativ kan vara att väktare eller andra personer som vistas i lokalerna på kvällstid släcker kvarglömda lampor när de ändå är i närheten 7.2 Vilka åtgärder kan genomföras på institutionen? Ansvar för att åtgärder genomförs så att universitetet ska uppnå sina miljömål om bland annat energibesparingar följer linjeansvaret. På institutionen ligger ansvaret hos prefekt eller motsvarande. Vid personalmöten bör information spridas om energimål och åtgärder för att nå dessa. Det är viktigt att ledningen bidrar till att skapa engagemang för frågan hos personalen. Det kostar mycket pengar och energi att köra ventilation och belysning i våra hus utanför kontorstid. Om arbetet kräver närvaro på kvällar och helger ska verksamhetens behov naturligtvis gå före energisparmålet. Institutionen bör informera om enkla åtgärder som att stänga av bildskärmar och skriva ut dubbelsidigt. En annan enkel miljöinsats för de som sitter i rum med rumsgivare (där man själv har möjlighet att justera temperaturen via plus och minus) är att innan det är dags att gå på sommarsemester ställa in givaren på maxvärme (maximalt plus). Detta innebär inte att rummet kommer att värmas upp då värmen är avslagen

8 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) under sommaren utan bara att ingen fjärrkyla behöver användas i ett rum där ändå ingen vistas. När det gäller tillgång till datasalar på kvällar och helger bör en inventering göras för att se om det är nödvändigt att låta studenter ha tillgång till alla salar utanför kontorstid. Att kunna stänga åtminstone någon datasal kvällstid gör det enklare att kontrollera att datorer är stängda och lampor släckta. När det gäller uppföljning av mål finns det inte statistik på energiförbrukning att få per institution. Därför krävs samverkan med andra verksamheter i samma hus för att kunna följa upp arbetet med energieffektivisering. Samarbete över institutionsgränserna krävs i denna fråga som berör oss alla. 7.3 Vilka åtgärder kan anställda genomföra? Inte bara universitetets centrala funktioner och fastighetsägaren AHAB bär ansvaret för att miljömålet inom energiområdet nås. Varje anställd kan göra viktiga insatser inom detta område, vilket inte bara gynnar miljön utan förhoppningsvis även verksamhetens egen ekonomi på sikt. Alla anställda har också ett ansvar för att vår gemensamma handlingsplan för att uppnå energimålet klaras Datorer Datorer bör stängas på nätter och helger. (Undantag finns där datorer av tekniska skäl inte får stängas av som att back-up körs nattetid till exempel). Att stänga av datorn på natten sparar nästan lika mycket energi på ett år som en villa gör av med på belysning under samma tid. Besparingen uppgår till ca 800 kwh. Uppgifter från Västra Götalandsregionen 5 säger att en enda persondator per arbetsdag förbrukar ca 90 W (45 till datorn och till bildskärmen). Andra uppgifter talar om mellan W 6. Programvara kan installeras i datorerna som stänger av datorn vid en viss tidpunkt i stora labsalar. Nya datorer brukar ha viloläge/sparläge som kan ställas in på lämpliga intervall. Notera att skärmsläckare inte är någon energibesparing utan har andra funktioner, det kan till och med vara så att användandet av skärmsläckare hindrar energisparlägen från att aktiveras. Glöm inte heller att stänga av bildskärmen som förbrukar energi även om datorn stängts av via startmenyn. Observera att om en dator har stått på kontinuerligt dygnet runt under flera års tid rekommenderas inte att stänga av den då detta enligt Umdac medför risk för att datorn går sönder. Nya datorer däremot ska tåla att stängas av och på flera gånger varje dag utan att ta skada av detta. Enligt vissa uppgifter ska komponenterna i en ny dator i allmänhet tåla av- och tillslag utan problem 7. En annan sak att tänka på är den värmemängd som en dator ger upphov till ( W), datorer som står på i onödan avger värme som i sin tur ger ökat behov av kylning och därmed indirekt ökar energiförbrukningen. Det är visserligen så att den värmemängd som avges från en dator leder till ett minskat behov av tillförd värme i rummet med motsvarande mängd, men det är viktigt att tänka på att den elektricitet som används i en dator har alldeles för hög kvalitet för att användas till uppvärmning jämfört med energikvaliteten hos fjärrvärme (spillvärme). Att elektricitet (elenergi) har hög kvalitet betyder att den har lätt för att utföra ett arbete vilket innebär att varje kwh kan användas till mycket, fjärrvärme har låg kvalitet även om det är samma mängd kwh och kan inte uträtta lika mycket arbete. 5 Miljö internt miljöarbete stäng av din dator 6 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 7 EKO-COM - Datorarbetsplats, ekologi och ergonomi, projekt inom ramen för EG-kommissionens program Leonardo da Vinci

9 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) Det är bättre att sköta uppvärmningen med radiatorer än datorer med andra ord. Det blir även billigare att värma med fjärrvärme än med elenergi. Bärbara datorer är mer energieffektiva än stationära. Vid kvällsarbete kan timerstyrning vara ett alternativ. På campus finns ett stort antal datorer, ca stycken, så besparingar ger definitivt resultat. Om dessa var avstängda utanför kontorstid skulle besparingen efter ett år räcka till att försörja 184 villor med all den energi de behöver under ett år. I beräkningen har antagits att en villa använder kwh varje år Dragskåp Dragskåp bör stängas när de inte används. Om dragskåpet stängs av efter arbetsdagen sparas lika mycket energi på ett år som en villas totala årsförbrukning. Detta motsvarar drygt kg koldioxid. På campus finns ca 500 dragskåp vilka tillsammans kan förbruka mycket energi. När inget arbete pågår i dragskåpet bör luckan stängas. Dragskåp bör inte användas till kemikalieförvaring, utan särskilda ventilerade kemikalieskåp bör finnas för det ändamålet. Energiförbrukningen är avsevärt mycket lägre för ett ventilerat skåp, 700 kwh per år istället för kwh för ett dragskåp med basflöde 9. Brandfarliga vätskor bör förvaras i ventilerat plåtskåp, giftiga ämnen bör förvaras i låst kemikalieskåp Belysning I lokaler står belysningen för en fjärdedel av elanvändningen 10. Belysning bör släckas i rum där ingen vistas. Att släcka lamporna nattetid i en laboratoriesal motsvarar lika mycket energi som krävs för belysning i elva villor under ett år, för en lärosal är besparingen motsvarande sju villor per år. För kontorsbelysning är miljövinsten lika mycket energi som en villa gör av med på belysning under ett år samt två kg koldioxid Apparater Även apparater kan stängas av nattetid om det inte finns automatiska avstängningsfunktioner. Stand-by läge ger också upphov till stora energiförluster. En fax eller tv som ställs i viloläge istället för att stängas av drar lika mycket el per år som en glödlampa. Vid inköp av nya maskiner kan investeringar göras i energisnålare elektronisk utrustning som multifunktionsmaskiner (ex skanner, kopiator och skrivare i ett). Nya kopiatorer och liknande brukar ha viloläge/sparläge. En laserskrivare använder generellt mer energi än en bläckstråleskrivare. Kontorsutrustning medför liksom datorer värmeutveckling som minskar behovet av uppvärmning. Detta kan kanske vara bra under den kallaste årstiden, men i realiteten är det kyla och inte värme som behövs i universitetets lokaler större delen av året. Har ni kylar och frysar inom verksamheten kan regelbunden avfrostning om det är möjligt samt damning av baksidan minska energiförbrukningen med upp till %. Vissa apparater som används i forskning etc. måste alltid vara påslagna. Det är naturligtvis inte meningen att de också ska stängas av. Men vid inköp av nya apparater bör ni beakta energiaspekten under apparatens driftstid. Kanske finns likvärdigt alternativ med mindre energiförbrukning. 8 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 9 Akademiska hus beräkningar i energikampanjen enkelt miljöarbete, 10 Energianvändning i bebyggelsen en faktarapport inom IVA-projektet energiframsyn Sverige i Europa, 2002, utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

10 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) En annan enkel sak för de som inte är funktionshindrade eller på annat sätt förhindrade att öppna dörrar med handkraft är förstås att låta bli den automatiska dörröppnaren Vattenförbrukning Enkla åtgärder som att undvika att lämna kranar rinnande när de inte används kan spara mycket vatten. Självklart gäller inte detta om en apparat eller ett experiment inte fungerar utan rinnande vatten. I synnerhet varmvatten kräver mycket energi. Undvik att handdiska under rinnande vatten, vid användande av tvätt- eller diskmaskin försök fylla maskinen innan den körs. Koppla diskmaskinen till kallvattenkranen. Rapportera droppande kranar eller rinnande toaletter så att dessa kan åtgärdas, där kan det annars försvinna mycket vatten. För laborativ verksamhet kan kanske vattensugar bytas ut mot vakuumpumpar, kanske kan vatten recirkuleras i vissa fall. Byta ut till sparmunstycken på slangar etc. när så är möjligt. 7.4 Vilka åtgärder kan studenter genomföra? Även studenter kan bidra till universitetets miljöarbete genom enkla åtgärder. Datorer i datasalar bör stängas av efter användning. (Detta under förutsättning att inte instruktioner för dataanvändning säger att datorerna måste vara påslagna). Studenter bör även släcka lampor i lärosalar och labsalar efter sig när de är sist ut därifrån. När det gäller vattenförbrukningen är det självklara förstås att inte lämna rinnande kranar efter sig. Samt öppna dörrarna med handkraft istället för att öppna med den automatiska dörröppnaren. 8 Vad kan Akademiska Hus påverka? Konstruktion och utformning av byggnader och installationer i byggnaden; el-effektiv belysning, HF-don (högfrekvensdriftdon som ger högre frekvens på lysrör och därmed gör dem flimmerfria genom att frekvensen blir Hz istället för 50 Hz), el-effektiv ventilation, val av grön el, när nya byggnader uppförs bör stora krav på energieffektivitet ställas. Där så är lämpligt kan rörelsevakter (närvarovakter) installeras i lärosalar m.m. i samband med ombyggnationer eller renoveringar. Andra alternativ kan vara att styra belysning i korridorer och andra gemensamma utrymmen med tidur och relä (släckpulser). (Motsvarande den belysning som vanligtvis finns i trapphus). Till exempel utanför normal arbetstid att belysningen är tänd i tre minuter tills personen som tände hunnit gå genom korridoren. Nackdelen med detta kan vara att det upplevs som obehagligt och otryggt att vistas i lokalerna om lamporna släcks efter en stund De husansvariga som rör sig i byggnaderna på Campus kan också bidra till att sprida information om energibesparingsåtgärder till verksamheterna samt fungera som en resurs om någon vill veta mer om energiförbrukningen i respektive byggnad. 8.1 Marklager För att minska behovet av köpt energi för uppvärmning och kyla kan värme tas upp från marken under den kalla årstiden och kyla under den varma årstiden. Siffror från Sambiblioteket i Härnösand visar att köpt värme och kyla 299 MWh vilket motsvarar 66 kwh/m 2 (räknat på lokalarean, dvs. den effektiva yta som hyresgästen har till sitt förfogande). El kommer att krävas för pumpar.

11 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 8.2 Värmeåtervinning Vid ombyggnad kan kanske värmeåtervinning installeras. Den luft som skall omsättas i ett kontor är i snitt 15 l/s. Det motsvarar 54 m 3 per timme, vilket med en drifttid mellan och ger 648 m 3. Den energi som används för att värma ersättningsluften från 2,8ºC (årsmedeltemperatur) till 21ºC är ca 4 kwh. Med effektiv värmeåtervinning på 45 % kan energianvändandet minskas. 8.3 Ventilation/Drifttid Verksamhetspåverkan En stor energiförbrukare är ventilationen. (Jämför med punkt 8.2). Om ventilationen kunde stängas av under helger och kvällar samt att de som eventuellt arbetar över klarar sig på den luft som ryms i byggnadsvolymen skulle det minska energianvändandet. Naturligtvis skall lagar och förordningar uppfyllas och det skall vara behagligt att vistas i lokalerna Nybyggnad/ombyggnad För att distribuera luften till olika delar krävs fläktar som behöver el. Kanaler med liten diameter kräver hög effekt på fläktar gör att det behövs mer kraft för att förflytta luften genom systemet. Skulle kanaldimensionen ökas kan därmed effekten på fläkten minskas. Det kräver dock större byggnadsvolym, men ger förutom energibesparingen fördelen att buller från fläktsystemet reduceras. 8.4 Byggnadens utformning Energi för uppvärmning och kylning har en relation till byggnadens utformning. En byggnad med många vinklar har förhållande vis stor andel yttervägg. Risken för köldbryggor ökar. En köldbrygga innebär att ett avsnitt av ex. väggen har sämre värmemotstånd än övriga vilket ger utökat värmeutflöde och därmed lägre yttemperatur på den ytan inomhus och även ökad risk för kondens. Den svaga länken i en fasad är dörrar och fönster. Ordentliga vindfång minskar risken för kallras vid inpassage. (Kallras innebär att kall luft sjunker neråt på grund av högre densitet, exempelvis vid fönster). Stora glasade ytor mot söder kan te sig logiskt med den värme som kan erhållas. Som verksamheten ser ut idag med värmealstrande utrustning som exempelvis datorer så är behovet det omvända. Stora glasytor ger ett kylbehov. 8.5 Fjärrkyla/ komfortkyla Fjärrkyla är det spillvatten som kommer från värmeverket vid utvinning av värme. För att värmeverket inte skall behöva höja temperaturen innan det släpps ut i Umeälven, så tillhandahålls kylvatten. Den köpta energin för kylning i Umeå totalt är MWh. I universitetets lokaler råder ett kylbehov större delen av året. Det är egentligen bara under perioden då det är kallare än ca -10 C under dagtid som fjärrkyla inte efterfrågas. Vid tider när lokaler ej nyttjas kan kylan stängas av. Eller under sommarmånaderna när beläggningen är liten kan komfortkylning minskas.

12 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 8.6 Utrustning Vid inköp av ny utrustning bör krav ställas på låg energiförbrukning. Den utrustning som kräver kontinuerlig drift påverkar den baseffekt som används. Att stänga av utrustning som bara används under dagtid när man går hem spar på den energi som utrustningen använder och påverkar även energianvändningen för att hålla ett bra klimat. Snålspolande toaletter har installerats i de flesta hus. 9 Handlingsplan för åtgärder Förslag till handlingsplan utformas av Umeå universitet i samarbete med Akademiska Hus. Handlingsplanen bygger på det av universitet antagna miljömålet på energiområdet som innebär att universitet ska minska sin energiförbrukning med 10 % fram till år 2007 räknat från år Arbetet sker i samarbete med Akademiska Hus. Uppföljning av planen och utvärdering av resultat ska ske senast i oktober månad varje år. En viktig sak att tänka på om elförbrukningen ökar är att kolla om det finns någon naturlig förklaring. T ex att verksamheten utökats. Det gäller därför att hitta annat än m 2 att relatera till. Ex. om det pågår kvällskurser, högt forskningstryck, kvällsarbete alltså högre andel lokalanvändning. Driftstimmar och antalet studenter kan vara sådana tal. Institutionerna kan hjälpa till att hitta sådana nyckeltal anpassade till sin egen verksamhet. Uppdatering ska ske till handlingsplan för 2004, men arbetet under 2004 kommer att fortgå enligt samma principer som föreslagits för Samma mål kommer att gälla. I kolumnen med uppföljning finns kommentarer till sådant som genomförts under Vid allmänna frågor kontakta: Veronica Lidvall, vik miljösamordnare Umeå universitet, tel , Vid frågor om Akademiska hus arbete med energifrågor kan ni kontakta: Ulf Widmark, miljösamordnare Akademiska hus, tel , Energiinformation finns även på: Umeå universitets miljösidor: Akademiska hus sidor om enkelt miljöarbete:

13 Energieffektivitetsplan UmU Uppdaterad: (11) 9.1 Handlingsplan energimål under 2003 (arbetet under 2004 fortsätter med samma inriktning) Mål/aktivitet Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Nyckeltal Uppföljning av resultat Fortsatt informationskampanj om energiförbrukning Alla anställda och studenter ska vidta åtgärder för att effektivisera sin egen energianvändning Universitetet ska upphandla energisnåla och miljödeklarerade alt miljömärkta utrusningar då det är möjligt. Anordna möten med miljörepresentanter då utbildning sker i energifrågor. Anordna seminarier och bjuda in föreläsare. Informationsinsatser till personal Utforma riktlinjer tillsammans med lokalförsörjningsenheten Riktlinjer för upphandling Miljösamordnare UmU i samverkan med AHAB Antal deltagande jämfört med antal m-repr resp. antal genomförda seminarier En nätv.träff genomförd. Alla Plan skickad till miljörepr Utb material Miljösamordnare UmU Upphandlingschef Utfört eller ej Datorer ska generellt vara avstängda nattetid och på helger då de inte används Förbättrad hantering av dragskåp samt upphandling av effektiva dragskåp Energieffektiva om- och nybyggnadsprojekt Informationsinsatser till personalen. Diskussion med Umdac om ev. samsyn Informationsinsatser till personalen. Riktlinjer för upphandling UmU och AHAB utforma miljökrav tillsammans Miljösamordnare UmU Labpersonal Miljösamordnare UmU Upphandlingschef Miljösamordnare UmU i samverkan AHAB Lokalplanerare Projektledare Utfört eller ej Utfört eller ej Nätverk, utbildning Diskussion inledd med Umdac Arb m miljökrav i byggnationer fortgår. Centralt miljömål om detta finns.

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet

FÖRORD. Karlstads kommun. Karlstads Univeristet FÖRORD Tillgång till el, värme och vatten är en självklarhet på våra arbetsplatser. Men användningen kostar, både ur miljösynpunkt och ekonomiskt. Till sammans är vi cirka 7 700 anställda. Hur vi agerar

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Sluta slösa. Energieffektivisering på Göteborgs universitet

Sluta slösa. Energieffektivisering på Göteborgs universitet Sluta slösa Energieffektivisering på Göteborgs universitet Energianvändning på Göteborgs universitet Göteborgs universitet har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

SLUTA SLÖSA! Ett samarbetsprojekt för att minska onödig energianvändning på våra arbetsplatser

SLUTA SLÖSA! Ett samarbetsprojekt för att minska onödig energianvändning på våra arbetsplatser SLUTA SLÖSA! Ett samarbetsprojekt för att minska onödig energianvändning på våra arbetsplatser Förord På arbetsplatsen har vi alla tillgång till el, värme och dricksvatten vilket är av oerhörd vikt för

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen Version 2009-01-08 Klimathotet Mänskligheten står inför sin största utmaning; att begränsa den globala uppvärmningen. Enligt FNs klimatpanel och Svenska

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

energijägare Bli en -ditt bidrag till miljön

energijägare Bli en -ditt bidrag till miljön Bli en energijägare -ditt bidrag till miljön Linköpings Kommunala Fastigheter AB, Box 1943, 581 18 Linköping Besöksadress: Södra Stånggatan 1, Tel: 013-20 52 20, Fax: 013-20 52 19 www.lkfab.se Sedan november

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats.

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats. Bli klimatsmart - stoppa slöseriet Går lampan sönder om man släcker den för ofta? Är det bra med rörliga skärmsläckare? Hur tvättar jag mer energisnålt? Vad kan jag göra åt temperaturen på rummet? Hur

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi Många bäckar små En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi 1 2 från er sida är att tala om för oss när verksamheten är stängd, eftersom vi då kan spara stora mängder energi genom

Läs mer

ENERGISPARPROJEKTET GF. - Lunchseminarium Grön(are) IT

ENERGISPARPROJEKTET GF. - Lunchseminarium Grön(are) IT ENERGISPARPROJEKTET GF - Lunchseminarium Grön(are) IT Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Anna Gadde Miljösamordnare GF Program kl.10.30-11.00 GUs energispararbete, Mattias Sundemo

Läs mer

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar KULTUR & FRITID GÄVLE Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar Beteende, funktion och underhåll 2017 En bra hjälp Den här checklistan är en bra hjälp för er när ni ska gå igenom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Den här checklistan är en bra hjälp för er i arbetet med att minska er verksamhets energianvändning. Syftet är att minska miljöbelastningen och

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Kraftkoll 2016. Fina energitips från Skellefteå kommun och de kommunala bolagen.

Kraftkoll 2016. Fina energitips från Skellefteå kommun och de kommunala bolagen. 1 2 Kraftkoll 2016. Fina energitips från Skellefteå kommun och de kommunala bolagen. 3 4 Klimathotet Mänskligheten står inför sin största utmaning; att begränsa den globala uppvärmningen. Enligt FN:s klimatpanel

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration

Åtgärdsrapport Energideklaration Åtgärdsrapport Energideklaration Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Össby 1:6 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Gommav 22, Finspång Jaime Beltrán (1053-CFX-1991) Sammanfattning Rapporten

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Kom ihåg att stänga av datorer som inte sitter i gröna eller orangea uttag inför sjukhusets regelbundna reservkraftsprov.

Kom ihåg att stänga av datorer som inte sitter i gröna eller orangea uttag inför sjukhusets regelbundna reservkraftsprov. 2 (9) Medarbetares insatser för att minska energianvändning Alla medarbetare kan påverka sjukhusets energianvändning. De områden där medarbetare har störst möjlighet att påverka energianvändningen är belysning,

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv. 2 AFA FASTIGHETER,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Lärarutbildningshuset

Lärarutbildningshuset Lärarutbildningshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 30 Anläggninsnummer: J0008026 Byggår: 1996 Arkitekt: Bertil Håkansson, FFNS Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Lärarutbildningshuset

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer