Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning Supporttiming Specifikationer Inställning av din TV...11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11"

Transkript

1 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5 Introduktion av TV:n...5 Funktioner...5 Installation av stativ...6 Avmonterings av sativet...6 Montering av väggmonteringssats..7 Kontrollpanel...8 In- och utgångskontakter...9 Fjärrkontroll Inställning av din TV...11 Strömanslutning...11 Bakre anslutningar Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...1 Media Center-meny...1 Visa bilder...1 Spela upp musik...14 Titta på videofilmer...14 Tidbytesfunktion...14 PVR (Personlig videoinspelning) Felsökning Supporttiming Specifikationer

2 Reglerande information CE uttalande om överensstämmelse Denna enhet överensstämmer med kraven i EU rådets direktiv 004/108/EC om närmandet av medlemsstaternas lagar beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och direktiv 006/95/EC om harmonisering av medlemsstaternas lagar beträffande elektrisk utrustning för användning inom vissa spänningsgränser. Hannspree påtar sig inget ansvar för något misslyckande att uppfylla kraven som uppstår från en ickerekommenderad modifiering av enheten. Beskrivning av varningssymbolerna Säkerhetsnoteringar Plats VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE VARNING Denna symbol används för att uppmärksamma användare om viktiga beskrivningar beträffande användning, underhåll (reparation) och ytterligare information relaterat till denna TV-apparat. VARNINGAR Denna symbol används för att varna användare för risken för elektriska stötar på grund av farliga och oisolerade komponenter. Säkerhetsnoteringar för installation Undvik att TV:n utsätts för lång exponering av solljus eller andra starka värmekällor. Lämna tillräckligt mycket utrymme mellan TV:n och väggen för att tillhandahålla tillräckligt med utrymme för värmen att strömma ut. För att minska risken för brand eller elektriska stötar får denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller översköljningar låt heller inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, stå på apparaten. Dessa serviceinstruktioner är endast till för att användas av kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektriska stötar, utför ingen annan service än vad som finns i bruksanvisningen såvida inte du är kvalificerad för att göra det. Ha aldrig stearinljus och öppna lågor i närheten av produkten, för att förhindra att eld sprider sig. Installation Placera inte TV-apparaten på platser där den utsätts för mycket ånga eller damm. Undvik att blockera TV:ns ventilationsöppningen, placera inte TV:n på en säng, soffa, matta eller i ett slutet skåp. Installera utomhusantennen undan från strömledningar för att undvika eventuell fara. Personlig säkerhet Varumärkesnotering För att undvika överbelastning av strömförsörjningen, koppla aldrig in för många elektriska enheter i ett uttag, strömslinga eller förlängningskabel. Farliga högspänningskomponenter finns inuti TV-apparaten. För att undvika elektriska stötar, demontera aldrig höljet. Placera inte eller tappa metall, små föremål eller brännbara material på ventilationsöppningarna på TVapparaten. Om TV:n tappas, ramlar ned eller på annat sätt skadas, koppla ifrån strömsladden omedelbart och kontakta en auktoriserad servicetekniker. On någon vätska sprejas eller tappas in i TV-apparaten kontakta en auktoriserad servicetekniker. Skärmen på TV-apparaten är gjord av glas. Undvik att slå på eller skrapa den. Om skärmen är bräckt, vidrör inte det trasiga glaset. Låt inte barn använda TV:n utan tillsyn. Var försiktig när strömkontakten kopplas ifrån. Håll i själva kontakten. Försök inte att koppla ifrån kontakten genom att dra i strömsladden. Batterier ska inte utsättas för stark hetta som t.ex. solsken, eld eller liknande. En varning om att för hög ljudnivå vid användning av öronsnäckor och hörlurar kan orsaka ohörsamhet. Hannspreeprodukter införlivar High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) teknologi. HDMI, logotypen HDMI och High- Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Logotypen "HD TV" och kvalificeringslogotypen "1080p" är varumärken som tillhör DIGITALEUROPE. (AD40U) "Logotyperna DVB och DVB är varumärken som tillhör DVB Project". Orden och logotyperna för FREEVIEW är varumärken som tillhör DTV Services Ltd och används under licens. DTV Services Ltd. Logotypen CI Plus är ett varumärke som tillhör CI Plus LLP. När strömkontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsenhet, ska frånkopplingsenheten var lätt att komma åt. Om inte fjärrkontrollen används under en längre period, ta bort batterierna och förvara dem på rätt sätt. Hantera skadade eller läckande batterier försiktigt och tvätta händerna med tvål om de kommer i kontakt med läckande flytande kemikalier. Om din fjärrkontroll har två batterier, blanda inte nya och gamla batterier då livslängden för de nya batterierna kommer att förkortas. Flytande kemikalier kan läcka från gamla batterier. Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Följ lokala regler för återvinning och avyttring av förbrukade batterier, lämna dessa till batteriåtervinningen. Fjärrkontrollens hölje kan ha en magnet inuti så placera inga magnetkänsliga föremål såsom klockor, kreditkort eller flashmedia i närheten av höljet. Använd inte våld när du öppnar locket på remote control, du kan skada gångjärnen.

3 Copyright Copyright 011 Hannspree, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Denna manual är skyddad av upphovsrätten och distribueras under licenser som begränsar dess användning, kopiering och distribution. Ingen del av denna manual får reproduceras i någon form överhuvudtaget utan föregående skriftligt bemyndigande av Hannspree. TV:n som beskrivs i denna manual kan innehålla upphovsrättsligt skyddade program från Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree (eller annan tredje part) bibehåller den exklusiva rättigheten för upphovsrättsligt skyddat program, såsom rätten att distribuera eller reproducera den upphovsrättsligt skyddade programmet. I enlighet därmed och i den omfattning som tillåts av tillämplig lag skall inte något upphovsrättsligt program i produkten som beskrivs häri distribueras, modifieras, bakåtutvecklas eller reproduceras på något sätt utan föregående skriftligt godkännande av Hannspree (eller annan tredje part). Hannspree logotyp som presenteras häri är varumärken som tillhör Hannspree. Alla andra produktnamn, varumärken eller logotyper som nämns häri används endast för identifikation och kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Köpet av produkten som beskrivs häri skall inte anses bevilja, antingen direkt eller underförstått, uteslutande eller på annat sätt, någon licens under upphovsrätten, patent, patentansökningar eller varumärken tillhörande Hannspree, förutom för den normala, icke-exklusiva användning som uppstår vid hantering av lagar vid försäljning av en produkt. ÅTERVINNINGSINFORMATION På Hannspree engagerar vi oss mycket för vår miljöskyddsstrategi och tror bestämt att den hjälper oss att få en friskare värld genom rätt behandling och återvinning av industriteknologiska apparater när de slutar fungera. Dessa apparater innehåller återvinningsbart material som kan sönderdelas och återintegreras i helt nya fantastiska produkter. Å andra sidan kan annat material klassificeras som farliga och giftiga substanser. Vi vill på det bestämdaste uppmuntra dig att kontakta den bifogade informationen för att återvinna produkten. För mer information, gå in på I enlighet med WEEE-bestämmelser kan inte denna TV hanteras som normalt avfall i Europa när den är förbrukad. Se återvinningsinformationen på vår webbsida för att hantera det.

4 Notera: LED TV:n är endast till för användning för underhållning och visuella visningsuppgifter är undantagna. Denna enhet använder en VGA anslutning för anslutning till en dator. För att minska påverkan av huvudfrekvensen för källsignalen använd en VGA-monitorkabel med ferritskärm. Förord Tack för att du köpt en Hannspree LED TV. Din nya TV kommer att låta dig njuta av överlägset ljud och bild samtidigt som din livsstil berikas med avancerad teknologi. Läs noga igenom hela denna manual innan du ställer in, använder eller hanterar din TV. För att garantera säker och korrekt installation och drift av TV:n är det viktigt att säkerhets- och driftinstruktionerna i denna manual följs. Denna instruktionsmanual är konstruerad för att hjälpa dig att ställa in använda TV:n. Informationen i denna manual har noggrant kontrollerats att den är riktig, emellertid kan inga garantier lämnas om att dess innehåll är korrekt. Informationen i denna manual kan ändras utan vidare meddelanden. Till den omfattning som tillåts av tillämpliga lagar skall inte Hannspree, Inc. ("Hannspree") hållas ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, typiska, tillfälliga eller följdskador som uppstår från någon defekt eller fel även om risken för sådana skador aviserats i förväg. Garanti och service / Reparation För fullständig garantiinformation se Garantikortet som medföljer din TV. Service- och reparationsinformation för Svenska: Om det skulle uppstår ett behov av service, kontakta HANNsprees tekniska servicecenter och se garantikortet för regler och villkor. Gå in på HANNspree Europes webbplats: och gå till avsnittet "Service" "Reparationsservice". Kassering av förpackningsmaterial: Kontrollera lokal lagar och föreskrifter där du bor för besked om en miljösäker kassering. Spara bruksanvisningen för framtida användning. Rengöring Anvisningar för rengöring av TV:n 1 Rengör ofta din TV med en mjuk trasa för att ta bort damm och smuts. Envisare smuts kan tas bort med en fuktig trasa med mild tvållösning. Använd inga rengöringsmedel eller andra skarpa rengöringsprodukter. De kan skada höljets eller skärmens yta. 4

5 1. Komma igång Förpackningens innehåll Kontrollera att följande komponenter finns med i lådan. Kontakta Hannspree Customer Service (kundtjänst) omedelbart om något saknas eller är skadat. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Bruksanvisning Snabbstartguide Garantikort Remote control och batterier SCART-adapter TV-ställning Skruvar Vanlig skruvmejsel TV-pelare Introduktion av TV:n Du kan titta på DVB-T-, DVB-C-sändningar, kabel eller digitala TV-kanaler och enkelt ansluta en video-, STB- eller DVD-spelare till SCART, HDTV (komponent) och HDMI-ingångarna (placeringen av dessa beror på modell). Du kan också använda TV:n som en monitor för din dator genom att ansluta den via VGA-porten. Bekväma kontrollknappar placerade på TV:n och en lätthanterlig fjärrkontroll låter dig byta kanaler, justera volymen och ändra visningsinställningar via ett enkelt-att-använda menysystem som visas på skärmen. De inbyggda stereohögtalarna ger ett fylligt rikt ljud och en lämplig ljudutgång låter dig ansluta till ett externt ljudsystem eller hörlurar. Funktioner TV-mottagare: Inbyggd TV-tuner (analog, DVB-T, DVB-C) Ljud-/videostöd: SCART-ingång VGA-ingång (PC) HDMI-ingångar HDTV-ingång (komponent) H/V ljudingångar VGA-ljudingång (PC),5 mm stereohörlursuttag SPDIF-utgång OSD (On-Screen Display/visning på skärmen) menysystem Text-TV (TV RF+SCART) 1,5v. med sidors minne Inbyggda stereohögtalare Bildförbättringsteknologi :/: rullgardinsmeny (4P) D Kombifilter Brusreducering Avancerad D de-interlacing Kantförbättring HD TV 1080P (8,5 ) PVR- och Tidsfördröjningsfunktioner Notera: De stödjande enheterna som nämns i denna manual kan variera mellan olika modeller. För ytterligare information, se tillverkarens bruksanvisning eller Snabbstartguiden för din TV-modell. 5

6 Installation av stativ 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. Installera endast med hjälp av en annan person. Kontrollera vad som är fram och bak på stativet när den monteras. Montera TV-pelaren baktill på TV:n och fäst den med de medföljande skruvarna. Montera ihop TV-pelaren och fotstativet och fäst med de medföljande skruvarna. Använd en krysskruvmejsel. Avmonterings av sativet 1 Placera försiktigt TV-skärmen nedåt på en madrasserad yta för att skydda skärmen från att skadas. Ta bort skruvarna och lossa stativet från TV:n. Installation av LED-TV:n kräver specialkunskaper som endast bör utföras av kvalificerad servicepersonal. Kunder bör inte försöka att utföra arbetet själva. Hannspree påtar sig inget ansvar för felaktig montering som resulterar i olyckor eller skador. Du kan fråga en kvalificerad servicepersonal efter en tillvalskonsol för montering av TV:n på väggen. 6

7 Montering av väggmonteringssats Med väggmonteringdelar (säljs separat) kan du montera TV:n på väggen. För detaljerad information om väggmontering, se instruktionerna som medföljer väggmonteringsdelarna. Kontakta en tekniker för hjälp med att montera väggmonteringskonsolen. Hannspree har inget ansvar för några skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att själv installera din TV. Montera inte väggmonteringssatsen medan TV-apparaten är påslagen. Det kan resultera i personskador genom elektriska stötar. VESA-kompatibel väggkonsol (BXH) Monteringshålnummer Skruvtyp Maximal belastning 00x00 mm 4 Metrisk 4 x 1 mm 60 kg 1 Köp en VESA kompatibel väggkonsol (se tabellen ovan). Leta reda på den idealiska TV-positionen på väggen. Fäst väggkonsolen på väggen. 4 Säkra TV:n på konsolen med de 4 monteringshålen på baksidan och i mitten av TV:n. Säkerställa installationsutrymmet Håll nödvändigt avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att få tillräcklig ventilation. Om inte detta görs kan det resultera i brand eller problem med produkten på grund av en höjd temperatur i produkten. Montera produkten så att det erforderliga avståndet som visas på bilden bibehålles. När man använder en ställning eller väggmontering ska enbart delar från Hannspree användas. Installation av produkten med ett ställning 10 cm Installation av produkten med en väggmontering 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Notera: Läs instruktionerna för din specifika väggkonsol för korrekt montering av TV:n. 7

8 Kontrollpanel Nr. Beskrivning Knapp Funktion 1 Programval Volymjustering P P VOL + VOL - Tryck för att öka programnumret eller för att flytta uppåt till föregående post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att minska programnumret eller för att flytta nedåt till nästa post i OSD-menyn. I standby-läge, tryck för att sätta på TV:n. Tryck för att öka volymen eller för att flytta till höger i OSDmenyn. Tryck för att minska volymen eller för att flytta till vänster i OSD-menyn. Meny MENU Tryck för att slå på/stänga av visningen på skärmen (onscreen display/osd) menyn. 4 Inmatning INPUT Tryck för att bekräfta valet på OSD-menyn. 5 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. 6 Ljussensor och IR-sensor fjärrkontroll Används för att identifiera nuvarnade nivå på sebart ljus i den omgivande miljön. Tar emot inkommande kommandon från fjärrkontrollen. 8

9 In- och utgångskontakter Se framsidans illustration för placeringen av ingång och utgång. Nr. Beskrivning Kontakt Funktion 1 SPDIF SPDIF Hörlursuttag Anslut till en digital ljudutmatningsenhet såsom ett hemmabiosystem. Anslut till hörlurar eller externa högtalare med inbyggd förstärkare. CI CI SLOT Anslut till en CI-enhet (CI-platsen som CI+). HDMI 1 4 HDMI 1-/HDMI -/ HDMI -ingång Anslut en HDMI-utrustning eller en HDMI-DVI adapterkabel till enheter såsom en DV-spelare eller digitalbox. 5 USB USB Anslut till en USB-enhet som t.ex. ett USB-minne eller en USB-hårddisk. 6 VGA (PC IN) VGA Anslut till en dators VGA-port. 7 Kabel/antenn PC IN Anslut till en antenn eller kabel-tv. 8 SCART-adapter CABLE/ANTENNA DTV/TV Anslut till en extern enhet, t.ex. en VCR-, STBeller DVD-spelare med den medföljande SCARTadapterkabeln. ADAPTER 9 Datorljudingång SCART Anslut till en dators linje-/ljudport. 10 Komponentingångar VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Anslut till en extern enhet såsom en videobandspelare, STB eller en DVD-spelare. 9

10 Fjärrkontroll 1 Tryck för att välja signaltyp för inmatning. Knappsats Tryck för att välja ett program direkt. Tryck på 0-9 för att mata in programnumret (tryck på 1 och 0 för program 10). 4 Tryck för att växla inställningen för dynamiskt bakgrundsljus. Tryck för att komma till huvudmenyn, återgå till föregående meny eller avsluta menyskärmen. 5 Pilar p q För att navigera i huvudmenyn, för attt välja menyalternativ, för att växla till föregående eller nästa foto, sång eller video i USBläge. t u (*Zoom +-) För att navigera i huvudmenyn. För att ställa in funktioner och ändra värden. u kan också användas för att öppna motsvarande undermeny. * För att välja bildformatet. 6 7 Tryck för att visa menyn Snabbåtkomst: Bildläge, Förinställning ljud, tidsfördröjning, PVR, Schemallista och USB. Tryck för att visa programinformation (i förekommande fall). Sätta i batterier (batteristorlek: AAA) Volymjustering Tryck på + för att öka ljudvolymen. Tryck på för att minska ljudvolymen. 9 Tryck för att växla ljudet av och på. 10 Text-TV-läge Tryck för att växla text-tv på/ av. 11 Med en ATV-källa, om text-tvläge är aktiverat och text-tv har en undertextsida, tryck för att undertextsidan. Med en DTV-källa, tryck för att välja ett undertextspråk som finns för valt digital-tv-program. 1 Ström Tryck för att slå på eller stänga av TV:n Tryck för att visa detaljerad programinformation för kanaler (endast för DTV). Tryck för att lämna menyskärmen elle text-tv. Tryck för att gå in i undermenyn eller aktivera en inställning. För att frysa/låsa upp bilden i digital-tv-läge. Tryck för att återgå till föregående kanal. För att återgå till föregående meny i USB-funktion. 17 Välj program Tryck på för att öka programnumret. Tryck på för att minska programnumret. 18 För att visa kanallista. 19 Tryck för att komma till normala analoga TV-kanaler. 0 Färgknappar Tryck på de färgade knapparna för att utföra de speciella uppgifterna i OSDmenyn eller text-tv-läget. Blå ( ): För att välja en ljudtyp som finns tillgänglig för valt analogt TV-program, för att välja ett ljudspråk som finns för valt digital-tvprogram. Notera: För bästa resultat använd fjärrkontrollen inom ett lämpligt avstånd framför TV:n. Överskrid inte en vinkel på 0 grader när du pekar mot TV:n. Det operativa avståndet kan förkortas när signalsensorn utsätts direkt för ett starkt ljus. Rikta sändaren på fjärrkontrollen mot signalsensorn och se till att det inte finns några hinder mellan dessa. 10

11 . Inställning av din TV Strömanslutning Sätt in kontakten i änden av strömsladden i ett eluttag. Bakre anslutningar Se illustrationen och tabellen nedan instruktioner för enhetsanslutningar. Anslutningsordning HDMI är bästa sättet att ansluta en enhet. Om det inte finns, flytta ner i listan tills du hittar en anslutning som finns på varje enhet. 1 HDMI Komponent * Normal layout SPDIF CI SLOT HDMI 1 SCART USB VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 1 HDMI Komponent HDMI 1 VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S USB HDMI Använd HDMI för att ansluta externa enheter i förekommande fall. Om det inte finns, tryck på Component. Använd COMPONENT för att ansluta till AVenheterns. Pr/Cr Pb/Cb Y R L SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D Antenn/Kabel Använd denna anslutning när du behöver ansluta direkt till ett antenn- eller kabelsystem istället för att använda en kabelbox. SCART Använd SCART för att ansluta till AV-enheterna som är försedda med SCARTkontakterna genom att använda den medföljande SCARTadapterkabeln. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN RF koaxialkabel (75 Ω) Antenn Eller Or Var försiktig så att inte kopparkabeln böjs. Kabel-TV 11

12 . Justera On-Screen Display (OSD) inställningar On-Screen Display (OSD) menysystemet ger en snabb och enkel metod att justera TV-inställningarna. OSD-menyn kan enkelt kommas åt via knapparna på fjärrkontrollen. Innan vi går in på detaljer för varje OSD-alternativ kan du bekanta dig med placeringen av OSDsystemet: Huvudmenyer: Visa huvudmenyerna. Bild Bild Ljud TV Setup Förälder Bildläge Användare Ljusstyrka Kontrast Mättnad Skärpa OK Gå in ECO dynamisk bakgrundsbel. Auto Menu Exit Välj Avsluta Avsluta Färgtemperatur Skärmläge Hörlursvolym Kall 16:9 format På Instruktioner: Snabbinstruktion för justering av inställningarna. Justerbara alternativ: Visa inställningen/värdet på de justerbara alternativen. Funktion TV kontrollpanel Fjärrkontroll OSD Meny Upp Pil p Ned Pil q Välj/ öka Välj/ minska Återgå Pil u Pil t 1

13 Media Center-meny Den här TV:n är utrustad med en USB-anslutning som gör det möjligt att visa bilder, lyssna på musik och visa video som lagrats på en USB-enhet. USB USB Enhet USB.0 enhet Filsystem Bildfilsformat Musikformat Videofilformat Filformat USB-minne, USB-kortläsare FAT/FAT /NTFS JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP) Bithastighet: k, 64k, 96k, 18k, 196k, 56k, 0kbps Samplingsfrekvens: k, 44,1k, 48kHz MPEG1/ (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.64 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Sätt i en USB-enhet i TV:ns USB-kontakt. När USB-enheten identifieras, går den direkt in i menyn på Media Center. Photo Media Center Musik Video Välj OK Gå in Exit Avsluta Visa bilder 1 Välj Media Center > Photo, tryck därefter för att gå in i huvudfilens innehållsbläddrare. I huvudfilens innehållsbläddrare, använd för att välja ett foto eller en innerfilsmapp. Välj en innerfilsmapp, tryck på Tryck för att visa fotomenyn i mappläget. för att gå in i underfilens innehållsbläddrare. - Sortera: Sortera mappar och foton efter datum eller namn. - Redigera: Kopiera, Klistra in eller Radera ett valt foto. - Textanalysator: Välj Rekursiv för att visa foton från alla underfilsmappar. Välj ett foto, tryck för att visa i fullskärm och ett bildspel börjar från det valda fotot. Tryck på för att visa fotomenyn i bläddringsläget. Du kan spela, pausa eller rotera fotot och ställa in andra relaterade bildspelsinställningar. 4 Tryck på för att pausa bildspelet. Tryck på för att visa föregående eller nästa foto. 1

14 Spela upp musik 1 Välj Media Center > Musik, tryck därefter för att gå in i huvudfilens innehållsbläddrare. I huvudfilens innehållsbläddrare, använd för att välja en låt eller en innerfilsmapp. Välj en innerfilsmapp, tryck på Tryck på för att visa fotomenyn i mappläget. för att gå in i underfilens innehållsbläddrare. - Sortera: Sortera mappar och låtar efter Namn, Genre, Artist eller Album. - Redigera: Kopiera, Klistra in eller Radera en vald låt. - Textanalysator: Välj Rekursiv för att visa låtar från alla underfilsmappar. Välj en låt, tryck på för att spela och en automatisk uppspelning börjar från den valda låten. Tryck på för att visa musikmenyn i bläddringsläget. Du kan spela eller pausa låten, välja olika uppspelningsläge och ställa in andra relaterade uppspelningsinställningar. 4 Tryck på motsvarande knapp på remote control för att utföra tillgängliga funktioner som visas på funktionsfältet längst ner på TV-skärmen. Titta på videofilmer 1 Välj Media Center > Video, tryck därefter på för att gå in i huvudfilens innehållsbläddrare. I huvudfilens innehållsbläddrare, använd för att välja en video eller innerfilsmapp. Välj en innerfilsmapp, tryck på Tryck på för att visa videomenyn i mappläget. för att gå in i underfilens innehållsbläddrare. - Sortera: Sortera mappar och videofilmer efter datum eller namn. - Redigera: Kopiera, Klistra in eller Radera en vald video. - Textanalysator: Välj Rekursiv för att visa videofilmer från alla underfilsmappar. Välj en videofil, tryck på för att spela och en automatisk uppspelning börjar från den valda videofilen. Tryck på för att visa musikmenyn i bläddringsläget. Du kan spela eller pausa videon, välja olika uppspelningslägen och ställa in andra relaterade uppspelningsinställningar. 4 Tryck på motsvarande knapp på remote control för att utföra tillgängliga funktioner som visas på funktionsfältet längst ner på TV-skärmen. Tidbytesfunktion Låter dig spela in TV-program så att du inte missar de delar du helst vill se, även om du skulle behöva gå ut en stund under tiden. Innan du kan använda funktionen måste du ansluta en USB-enheten till TV:n. Vid första användningstillfället måste du installera USB-enheten. 1 Tryck på remote control och välj TV > Tidsbyte. Tryck på för att välja På för att aktivera tidsbytesfunktionen, och tryck därefter på för att stänga menyn. Tryck på Option på remote control och välj Tidsbyte, och tryck därefter på för att bekräfta. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att utföra installationen. 5 När installationen är slutförd, tryck på Option och välj Tidsbyte. Snabb åtkomst Bildläge Förinställning ljud Tidsbyte PVR Schedule List USB 14

15 6 Tryck på för att visa tidbytesmenyn. Tryck på den röda knappen för att pausa bilden och starta tidbytesfunktionen. Tryck på den röda knappen för att spela upp den inspelade delen. När tidbytesmenyn stängs och endast tidsberäkningen för tidbytesfunktionen visas på skärmen, kan du trycka på den röda knappen eller på för att hämta fram tidbytesmenyn. Tryck på den gröna knappen för att snabbspola bakåt, eller den gula knappen för att snabbspola framåt. Tryck på den blå knappen för att avsluta tidbytesfunktionen. Notera: Innan USB-enheten sätts i TV:n måste du kontrollera att du säkerhetskopierat dina data i enheten för att undvika onormal funktion som kan orsaka att viktiga data går förlorade. Vi rekommenderar att du använder en USB-enhet med ett ledigt filutrymme på minst 1 GB och en diskhastighet på minst 5,0 M/sek. Ju större filstorlek som kan används för tidbytesfunktionen, desto mer kan du spela in av programmet. Om du byter kanal medan tidsbytesfunktionen är igång, visas ett meddelande som låter dig välja Ja eller Nej. Du kan välja Ja för att avsluta tidbytesfunktionen och byta kanal. PVR (Personlig videoinspelning) Med denna funktion kan du spela in ditt favorit-tv-program på enusb-enhet. 1 Anslut en USB-enhet i TV:ns USB-kontakt. Tryck på Option på remote control och välj Snabb åtkomst > PVR. Tryck på för att välja. 4 Tryck på den röda knappen för att starta inspelningen. En PVR minipanel visas på skärmen för att indikera inspelningsstegen. Använd för att justera inspelningens varaktighet. Tryck på den gröna knappen för att stoppa inspelningen manuellt. Annars stannar inspelningen automatiskt när inspelningstiden är slut. Den inspelade filen sparas i en PVR-mapp i Media Center > Video > pvr. Snabb åtkomst Bildläge Förinställning ljud Tidsbyte PVR Schedule List USB 5 För att visa det inspelade programmet, avsluta PVR-läget och ändra till USB-läge. Gå till Media Center > Video och välj den önskade inspelningsfilen i PVR-mappen. Tryck på för att spela. Notera: När CI+ kort används, avaktiveras funktionen. Funktionen är bara tillgänglig för digitala kanaler. Funktionen stöder bara USB-enhet för FAT-format. Innan USB-enheten sätts i TV:n måste du kontrollera att du säkerhetskopierat informationen på enheten för att undvika ovanlig prestanda som kan orsaka att informationen förloras. Ju större lagringskapacitet det finns på USB-enheten för PVR-funktion, desto längre kan du spela in programmet. Om du vill ändra kanal eller signalkälla under inspelningen, blir du uppmanad att välja om du vill stoppa inspelningen, välj om du vill spara inspelad data. Byt därefter till en ny kanal eller signalkälla. TV:n kan inte spela filer normalt om parametrarna överskrider systemgränserna, filen är skadad eller filen inte kan avkodas. Ta inte ut USB-enhetens kontakt när systemet spelar in eller läser en fil. Då kan systemet eller enheten upphöra att fungera riktigt. 15

16 4. Felsökning Situation Ingen bild eller ljud. Ingen bild eller dålig bild, ljudet är OK. Lösning Anslut strömsladden ordentligt. Kontrollera om ström LED är på eller ej. Tryck på på kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen. Tryck på på remote control för att välja de anslutna videokällorna. Tryck på eller på remote control eller control panel för att byta till andra TV-program. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna. Kontrollera antenn- och kabelanslutningarna. Justera Ljusstyrka i Bild-menyn. Bilden är inte i färg. Försök med Bildläge-funktionen i Bild-menyn. Bilden är OK, inget ljud. En av högtalarna har inget ljud. Kan inte ta emot vissa TV-kanaler med kabel-tv. Vill återställa TV-inställningarna. Kan inte hantera menyer. Skärmbilden snurrar. Det snöar på skärmen. Otydliga eller överlappande bilder. Fjärrkontrollen fungerar inte. Se till att källenheten fungerar ordentligt. Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten. Stänga av mute (ljuddämpningen). Tryck på på control panel eller på remote control. Justera Balans i Ljud-menyn. Försök med Kanalsökning-funktionen i TV-menyn. Använd funktionen Återställning i TV-menyn. Om OSD poster är gråfärgade betyder det att dessa inställningar inte är tillgängliga i systemets nuvarande status. Se till att videosignalkabeln är ordentligt ansluten. Justera antennens placering, placera den undan från vägar eller störande källor. Kontrollera anslutningsledningen för antennen och videosignalen. Justera skärpeinställningen. Välj program med högkvalitativa signaler. Ändra antennens riktning eller byt ut videosignalkabeln. Se till att batteriet är korrekt isatt. Byt batterier mot nya. Se till att strömsladden till TV:n är inkopplad. Se till att vägen mellan fjärrkontrollen och sensorn är utan hinder. Försök att använda fjärrkontrollen närmare TV-apparaten. 16

17 5. Supporttiming Datorläge Supporttiming Upplösning Frekvens Videoläge supporttiming Upplösning (aktiva punkter) HDMI/Komponent 640 x Hz 480i V 640 x Hz 576i V 800 x Hz 480p V 800 x Hz 576p V 104 x Hz 70p V 104 x Hz 1080i V 160 x Hz 1080p V 190 x Hz 6. Specifikationer Modell nr. Skärmstorlek SKÄRM AD40U 97,8 cm / 8,5 tum Bildförhållande 16:9 Upplösning 190 x 1080 OSD-språk Ljudutmatning (RMS Watt) Ljudläge Bildformat Bildläge Bakre kontakter - Tuneringång (75 ) - PC IN: D-SUB och Datorljud Sidokontakter Engelska, spanska, franska, tyska, italienska, tjeckiska, kroatiska, danska, ungerska, holländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, serbiska, finska, svenska, turkiska, grekiska, bulgariska, ryska, lettiska, litauiska, estniska, ukrainska FÖRBÄTTRING 8W + 8W Rock, Pop, Live, Dans, Tekno, Klassisk, Mjuk, Användare, Av Cinerama, 14:9 Zoom, 16:9 Zoom, 16:9 Zoom upp, 16:9 format, 4: format, Vidvinkelzoom, Zoom, Vidvinkelzoom, Stretch zoom ECO, Livlig, Studio, Användare, Bio ANSLUTNING - SPDIF-utgång - Hörlursuttag - Gemensamt gränssnitt VIKT OCH MÅTT - Komponentingång - SCART - USB - HDMI 1 Produktmått Med stativ 887,9 x 1 x 587, (B x H x D mm) Utan stativ 887,9 x 91,5 x 58,1 Nettovikt Med stativ 1,kg Utan stativ 9,6kg EFFEKT Elanslutning - Drift (Max.) 95W Standby < 0,5W Elanslutning 0-40V~ 50Hz Omgivande temperatur 5 ºC ~ 5 ºC - HDMI - HDMI 17

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer