Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplästes och godkändes."

Transkript

1 Styrelsemöte i Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4, Gbg. 15/1-96. Närvarande : Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Göran Bryntesson Kenny Karlsson Leif Augustinsson Carl Sorgström Rolf Johansson Anders Lindh Constantinos Karamanolis Mötets öppnande : Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplästes och godkändes. Rapporter : A/ Mantillsättning samt schematider på Skandia-fartyg har förändrats, förändringarna har i princip gokänts av oss och berörda hamnarbetare. Bolaget vill ha kontinuerlig körning på Mearsk, Sture Larsson har utan att diskutera med gubbarna beslutat om att kontinuerlig körning skall ske. Vi kommer inte att godkänna detta utan godkännande från gubbarna. 8/ På det senaste medlemsmötet framfördes önskemål om att vårt skyddsombud (huvudskyddsombud) borde visa sig mer på arbetsplatsen. Skyddsronderna fungerar dåligt på vissa håll, Överhuvudtaget bör skyddsarbetet bli bättre, framförallt måste statusen på skyddsombuden höjas, de får allt för ofta ta hela ansvaret utan stöd från sina arbetskamrater. Skyddsstyrelsen tar tag i problemet. C/ Det centrala avtalet blev snabbt klart. Våra krav blev delvis tillgodosedda. Förhandlingsdelegationen var nöjda med lönen och avtalstidens längd. Nu på fredag skall hela vårt avtalskrav diskuteras med Stuvarförbundet, bla. måste vi trycka på när det gäller blixtens garantitid D/ Två hamnarbetare från Liverpool har besökt oss med anledning av konflikten i Liverpool, för att kunna fortsätta sin resa i Sverige behövde de ett resebidrag på 2000 : -, vi gav dem dessa pengar, bidraget godkändes av övriga styrelsen. Fötutom dessa 2000 : - har förbundet skänkt 5000 pund, dessutom samlade gubbarna i Skandia in 3500 : -. Fr. o. m. nu på fredag har förbundet blockerat allt gods från Liverpool.

2 - 2 - Rapporter : E/ Stena Searaiderschemat blir inte av, en anledning är att båtmännen har fålt tillbaka sina arbeten. Ev. blir det ren dagtid och övertid i Älvsbo1gshamnen, Göran Bryntesson räknar ut vad detta kommer att bli i lön. F/ Med anledning av Alf Johanssons uppsägning har vi försökt att få kontakt med honom, vi har skickat ett rekomenderat brev samt ett vanligt brev. Tyvärr har vi inte hört av honom. G/ Vi har konlaktat Tom Weslman, chef för planeringen i skandia. Vi framförde klagemål på G Samuelsson, om möjligt vill vi ha honom omplacerad. Dessutom framförde vi kretik mot Dennis Johansson. H/ Med anledning av att hamnen har startat upp ett arbetsvärderingsprojekt så kommer det att skickas hem information till samtiliga anställda. Skrivelser : A/ Vänsterpat iet har bjudit in oas t illsammans med övriga fackföreningar, av sikten var att bla. d i skute;~a den allmänna nedskärningen när det gä ller soc ialförsäkringssystemet. B/ Ci rk. nr. 26 angående blockad av gods som omd irigeras f rån ~a~ix, Skellefteå, Piteå och Luleå. Cl Cirk. nr. 28. Tillbakadragande av sympatib lockad mot omd irigerat gods f rån Bottenvi kshamna rna. 00 Cirk. nr. 29. God Ju l och Gott nytt år f rån förbundstryrelsen.. E/ Cirk. nr. 1. Uppgörelsen för avta let F/ Cirk. nr. 2. Representationen t ill förbundskongressen. G/ Ci rk. nr. 3. F re~agen den 19/1-96 skall vår förhandl ingsde legation t räffa Sveriges hamn-och Stuveri förbund. H/ Två brev till Alf Johansson fr ån oss angående bla. uppsägningen.

3 - 3 - Genomgång av mot ioner t ill kommande kongress : Mot ioner se bif. bilaga : A/ Mot ion nr 1 godkändes av styrelsen, Anders Li ndh reserverade sig. Bl Mot ion nr 2 godkändes av en eni g styrelse. Cl Mot ion nr 3 godkändes ej, en ig styrelse. Dl Motion nr 4 fa ller bort på grund av att motion nr. 3 ej godkändes. El Mot ion nr. 5 godkändes ej av styrelsen, Henri k Johansson reserverade sig. F/ Mot ion nr. 6 godkändes av en eni g styre lse. ( Kenny Karsson lämnade mötet. ) GI Motion nr 7 konuner vi att driva fö rhand lingsvägen. Omva l: t ill styrelsen : Fö ljande stä ller upp t ill omval: Jan Anner back Göran Bryntesson Le if Augustinsson Ro lf Johansson Bengt norberg Va lordning, alla val sker på årsmötet. Avslutni ng : Hans Ki ndgren t ackade fö r vi sat int resse och avs lutade möt et. ' GJvJV'v--- Justerat : ) \ ': 0 -~-~ --~ e-l ~L\_ Ha ns Kindg ren b ---

4 J / ~. " ' MOTION DA J ET FACf.LIGA ARBETET I HAMNARNA I SVERIGE HAR FÖRÅNDRATS SEDAN s::...dandet AV SVEKSKA namnarb ETARFORBUNDET,/ SKU:...:...E UNJER TECKNA DE SE ATT f ONGRESSEN VERKLIGEN SATTE SIG NER OCH DIS~UT E R A DE. HUR MAN SKULLE BEDRIVA FORTS ATT FACKLIGT AP.BETE I EAMNARNA. V.Z..D P..?..P. Y.01,GRESSEI~ Fö?. VISIONEP. Fö?. DET FOP.TS.2..TT.l.. 1-RBE:TET, I : DE SVENS~A HAMNARNA. HUP. SfAL:., VI PA BÄSTA SÄTT TA TILLVARA? J.. ~ ED:...E!".J..?. l i.l.. S :NTP.SSSE. K OMM~EP. v: EKONOMISKT oc~ soc:j..l'i' ATT KUtrnJ.. ~;.. \'.?..R.2..?J... MEJ:...EMJ..RNJ..S INTREss:::. KAN hvde:...ningj..rnj.. BÄRA DE KOSTNADER SOM KOMMER ATT LIGGA PÅ DEM? HUR SK ALL VI FA MEDLEMARNA ATT ENGAGERA SIG Ph SIN ARBETSPLATS. HUR SER DET FRAMTIJA FACKLIGA ARBETET UT. JAG ~ OPP A S ATT KONGP.ESSEN TAR CPP JESSA FRAGOR TILL DJUPG h ENJE DISKUTION. SOM JAG SER DET MASTE v: BÖRJ.~ ET~JUPGAENDE SAMMJl.RBETE k.::d SVENSK).. TRANSPORTARBETJ<.RFOR BUD ET, B OLIKA AVDELNINGARNA,FÖR ATT FA ETT FACKLIGT ARBETE ATT FUNGERA BP.TTRE. SVENSKA HAMNARBE?ARFÖRBUNDET oc~ SVENSKA TRANSPORTARFÖRBUNDET MAST~ CENTRALT DRA UPP RIKT~INJER OM SAMMARBETE SOM S?ÄRKER HAMNARBETAR NA I SVERIGE. J AG HOPPAS ATT KONGRESSEN TAR UPP DETTA TILL EN DJUP ARE DIS KUTION. SA MMARBETE~ HAR PA DET LOKALA PLANET T. S. X. I GÖTEBORG HAR FUNGERAT BRA. OCH ALLA DE ERFAREN~ ETER SOM VI HAR LÄRT DÄR KAN JU STÄRKA HAMNARBETAREN I SVERIGE. E C8N'fRAb'P OCH I Net?o~ FOR MERNA FÖR DETTA SAMAR BETE VILL J AG ATT KONGRESSEN SKALL DISKUTERA OCH GE BLIVANDE FÖRBUNDSSTYRELSE I UPPDRAG ATT TA UPP DESSA FRAGOR!~E D SVENSKA TRAN SPORTARBETARFöRBUNDET. JAG HOPPAS ATT FA ETT POSITIVT BEMÖTANDE AV MOTIONEN,OCH ATT BADE AV DELNI NGEN, FÖRBU NDS STYRELSEN,OC H KONGRESSEN STÄLLER SIG POSITIVA TILL MOTIONEN OC H SA MMARBE TE. KAMRATLIGA HÄLSNINGAR citt toh-jftli fc'l<j CHRISTER MILF ORS ~'

5 Motioner att behandlas \id avd 4-as styrelsemöte och avdelningsmöte. samt förbundsstyrelse och förbundskongressen PARAGRAF 9, TILLÄGG SOM MOMENT 13. Förbundsstyrelsen äger rätt att under \'issa omständigheter som gör att ett snabbt handlande krä\s, att utan föregående medlemsomröstning kan varsla och utlösa begränsade stridsåtgärdcr såsom : Ett dygns arbets - nedläggelse i veckan under högst en månad. eller varannan - veckas övertidsblockad under högst en månad. PARAGRAI 11, OMSKRIVNING AV MOMENT 11. Ordinarie kongress väljer förbundets förtroendeman Därefter väljer kongressen en ledamot från varje avdelning att ingå i förbundsst) relsen plus en suppleant från respekti\e a\delning. Kongressen har därefter att välja ~ra st)cken förbundsst)relse - ledamöter som tillsammans med förbundsförtroendemannen ingår i verk - ställande utskottet och förhandlingsdeligationen. Ordinarie kongress \äljer tre re\'isorer samt tre suppleanter för dessa När endast en kandidat är föreslagen till en post skall valet ske med acklamation. /)\.._ '0 PARAGRAF 12. TILLÄGG TILL MOMENT 1. 2 OCH 4. Mom 1 Mom 2 Mom!:. Förbundsstyrelsens sammansättning består a' en ledamot från varje avdelning Verkställande utskotlel består av fem ledamöter som tillika utgör förhandlingsdeligation och när minst hälften av ledamöterna är närvarande. PARAGRAF 15, TILLÄGG SOM MOME~T 4. Att med början år 2000 och därefter vart tionde år dela ut hälften a' förbundets ekonomiska tillgångar ( strejkkassan I beredskapsfonden ej inkluderad ) till medlemmarna som varit medlemmar i minst två år före utbetalningsåret. Detta gäller även pensionär som varit medlem i minst två år före pesioneringen. Göteb~ 27 I 12 -,~? t: ; 1; J lz l ( 't 1-1.-,,,,, "L.--- Henrik Johansso~ ( skulle kongressen bifalla motionerna får kommande fö rbundsstyrelse, VU eller stadgekommitle' tillse alt nödvändig förändringar I anpassningar lill stadgarna sker innom paragrafer och moment som kan komma all på - verkas förutom de ovan nämda )

6 AN K 0 M 1995 ljcc. Z 9 Motion till Svenska Hamnarbetarförbundets 9 :e konaress. ~~~ s Sedan Hamnarbetarförbundets förra kongress har levnadbetingelserna allvarligt försämrats för såväl förbundets medlemmar som hela den svenska arbetarklassen. Den 8:e kongressen sade i ett skarpt uttalande "Nej till den förda krispolitiken". Knappt hade bläcket torkat förrän den öppna arbetslösheten sprängde alla gränser och steg till över 1 O procent. Borgarregeringen ökade kraftigt takten i nedmontering av välfärden. Socialdemokraterna vann arbetarröster i senaste riksdagsvalet på en blandning av löften och förhoppningar om att utveckli ngen sku lle vändas. Ett av löftena var återställandet av a-kassan till 90 procent. Vad dessa löften var värda uppenbarades sedan socialdemokrater och moderater, ivrigt påhejade av SAF och Industriförbundet, lyckats föra Sverige in i EU. På förslag från regeringen sänkte riksdagen den 1 januari nivån i samtliga socialförsäkrningar till 75 procent av lönen. Den socialdemokratiska regeringspolitiken skiljer sig inte från borgarnas. Den generella välfärdspolitiken har i praktiken övergivits och med att socalförsäkringarna permanentats på en nivå under 90 procent. Det visar sig att vid ersättningsnivåer kring 80 procent öppnas marknaden för privata försäkringar. Så tecknade sju SACO förbund redan under förra året privata sjukförsäkringar i Schweiz som ger megjemmarna 95 procent av lönen vid sjukdom. ( Privata försäkringar är ~ckså oacceptabla av rättviseskäl. Arbetare få:r ~ försäkringar ärv akademiker. Försäkringsbolagen accepterar endast den som vid teckningstillfället är fullt frisk. Handikappade och redan arbetsskadade göre sig inte besvär. Vad gäller nivån på a-kassan hade den beslutade sänkningen till 75 procent ännu inte verkställts förrän man från arbetsgivarhåll i melland?garna krävde en sänkning till 60 procent. Detta påstås ge jobb men syftet är att pressa ner den allmänna lönenivån. Eftersom socialbidragen förutsätts sänkta till ännu lägre nivå än a-kassan skulle hundratusentals familjer tvingas till ett liv i ren misär. För oss arbetare har återställandet av ersättningsnivån i socialförsäkringarna till 90 procent av lönen med rätta blivit en symbolfråga i försvaret av vår egen välfärd. Därför förslår vi att Hamnarbetarförbundets 9 :e kongress beslutar: att kräva av regering och riksdag att ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och övriga socialförsäkringar ska återställas till 90 procent. att förbundet under den kommande kongressperioden söker samverkan med de fackliga och po litiska krafter som verkar för detta. cl)~ J,tt"-~ ltje/j tjj,,mlf._,,,,c:r t/ha,f!,q, ~

7 ,, ' r r I ' \:, '- t' ',.,,I""'.;.....,., ' ' ' I \ Motion 1996 Nu når varat välfardssystem haller på att monteras ner med sänkta nivaer pa allting Kan man stalla sig fragan hur kommer det att bh med våra pensioner når det år tid att sluta arbeta Mitt förslag ar Om man avstår från 1997 års lönepåslag och istället för in dom pengarna pa en privat pens1onfond. Kan vi trygga våran ålderdom och höja statusen på hamnarbetarkåren Det vi tappar är övertidspåslag och semmesterersättning men om man ser det på lång sikt vinner v1 mer än v1 förlorar En tryggad pension och ålderdom Olika mojligheter öppnar sig t. e.x. att gå 1 pension lrte tidigare för den som önskar sig det mm typ avtatspens1on Om du sågs upp eller slutar din arbete innan pensionen då tar man med sig sin privata pensronfond. Detta skall kombineras med ett efterlevnadsskydd Om du som enskild vill spara mer 1 fonden skall det också gå bra Minimum är dock 1997 års lbnepåslag Alla blir vi äldre L e i ~ Augusttnsson

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

20 år med Hamnarbetarförbundet.

20 år med Hamnarbetarförbundet. 1 (5) 20 år med Hamnarbetarförbundet. För 20 år sedan bildades ett nytt fackförbund - Svenska Hamnarbetarförbundet. Det var en mycket uppmärksammad händelse. Det var betydligt vanligare att fackförbund

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015 Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 Ordföranden har ordet: Innan vi alla tar en välbehövlig semester, tänkte

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 1 2014. Ur innehållet: Kongressextra! Byggavtalet uppsagt...

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 1 2014. Ur innehållet: Kongressextra! Byggavtalet uppsagt... UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 1 2014 Ur innehållet: Kongressextra! Byggavtalet uppsagt... BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten

Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten NFT 2/1998 Spelet om sjukförsäkringen spelet om välfärdsstaten av pol.mag. Henrik Holmquist, handläggare, Uppsala Studentkår Den 29 / 4 1997 stod följande att läsa på Dagens Nyheters ekonomisidor: Dyra

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP)

PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP) PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP) Motionerna PP 1 PP 31 MOTION PP 1 Byggnads Öst Att man frångår turordningen vid fyllda 65 år vid arbetsbrist, för lämna arbetsplatsen till förmån för de yngre. Att lämna

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Published from 31.01.2007 to 05.03.2007 928 responses (928 unique) 2 Varför valde du att bli medlem i ST? 1 Mina arbetskamrater är med i ST.

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer