Internhyror 2017, finansiering och ramförändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internhyror 2017, finansiering och ramförändringar"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer KLK 2017/579 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Internhyror 2017, finansiering och ramförändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta följande; 1. Godkänna att kronor omdisponeras från nämnderna till finansförvaltningen enligt uppställningen i tabell kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom kostnaden för HTAB:s styrelse har upphört samtidigt som tekniska nämnden har utökats kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade kronor återförs från tekniska nämndens budgetram för 2017 med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat kronor återförs till kommunledningskontorets budgetram 2017 eftersom kompensation för Havremagasinet/Mekanikerskolan ges via systemet för ITtjänster kronor återförs från socialnämndens budgetram 2017 med anledning av att budgetkompensation för HVB-boenden inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen återsöker bidrag från Migrationsverket Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen

2 2(6) kronor återföras till finansförvaltningen 2017 eftersom det finns en budgeterad minskning på kronor avseende fastighetsunderhåll till följd av komponentavskrivning och för att undvika dubbelräkning kronor återförs från barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 avseende Gula Salongen på Kulturhuset eftersom lokalen från och med 2017 ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att nämnden inte ska bli dubbelkompenserad kronor återförs till kulturnämndens budgetram för 2017 avseende Gula Salongen på Kulturhuset eftersom lokalen från och med 2017 ingår i internhyresberäkningen. Kulturförvaltningen har ett intäktskrav i sin budget på motsvarande belopp som de måste bli kompenserade för kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) 2017 för att finansiera räntesänkningen från 2,4 till 1,75 procent. 14. Från finansförvaltningen ska totalt kronor omdisponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet Internhyresberäkningarna i kalkylen grundades på kända förhållanden till och med årsskiftet 2016/2017. Utgångspunkten är att driften av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga 1. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska förvaltningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. När beslut om finansiering av internhyror 2017 är fattat kommer tekniska förvaltningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2017 beräknas till 309,1 mnkr (322,8), vilket är en minskning med cirka 13,7 mnkr för I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/förvaltning och i bilaga 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Internhyresberäkningarna i kalkylen grundades på kända förhållanden till och med årsskiftet 2016/2017. Förändringar därefter såsom ombyggnader, tillbyggnader och nya/avyttrade fastigheter har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Även införandet av komponentavskrivning, årets avtalsrörelse, effektiviseringskrav samt sammanslagningseffekter mellan HTAB och tekniska förvaltningen påverkar hyreskostnaden. Tekniska förvaltningen har sammanställt de objekt som genererat de största förändringarna och ekonomiavdelningen har föreslagit hur förändringarna ska budgetjusteras.

3 3(6) Minskningen av kostnadsnivån kan främst härledas till effekten av komponentavskrivning (-17,0 mnkr) samt att internräntan har sänkts från 2,4 procent till 1,75 procent (- 8,9 mnkr). Poster som ökar kostnadsnivån är främst ökade kapitalkostnader till följd av nybyggnation av förskolor i Tyringe och Bjärnum samt ombyggnation av Linnéskolan, Tekniska skolan och Furutorpskolan på totalt 5,8 mnkr. Även löneökningar (0,7 mnkr) och minskade externa hyresintäkter för bland annat Restaurang Cats, Miloverkstaden och Fornbacken 4 bidrar till en ökad kostnadsnivå. Nämnd/förvaltning Belopp Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna Belopp att omdisponera till KLK:s ram eftersom förändrad hyra för Havre/Mekanikerskolan hanteras via systemet för IT-tjänster Belopp att omdisponera från SN:s ram eftersom de erhåller kompensation för HVB-boende från Migrationsverket Belopp att omdisponera till TN:s ram eftersom lokaler avs. vaktmästeri och fastighetsadministration inom TF ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade Summa Belopp att omdisponera från TNs ram pga minskat ramanslag på vht Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga sammanslagningseffekter Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga effektiv fastighetsförvaltning Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning avseende utökade styrelsekostnader sedan HTABs avveckling Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga inköpsanalys Belopp att omdisponera från BUN:s ram avs. Gula Salongen. BUN har tidigare debierats för GS direkt från KN. From 2017 ingår GS i internhyrekalkylen och eftersom BUN redan har budgetmedel för detta justeras deras ram med 169 tkr Belopp att omdisponera till KN:s ram avs. Gula Salongen. Se kommentar här ovan. KN har ett intäktskrav på 169 tkr avs. GS och from 2017 när GS ingår i internhyreskalkylen så måste KN kompenseras för detta Belopp att omdisponera till Finansförvaltning för att undvika dubbelräkning vid komponentavskrivning Totalsumma Finansiering från finansförvaltningen Kostnadsökningar 2016 på 2017 (helårseffekt) vht vaktmästeri Kostnadsökningar 2016 på 2017 (helårseffekt) vht 0570-adm Belopp att omdisponera till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesäkning från 2,4 till 1,75 % Anslagstyp Tabell 1, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning samt finansieringsförslag.

4 4(6) Ekonomiavdelningen föreslår följande omdisponeringar, ramförändringar och finansiering: kronor omdisponeras från nämnderna/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 1. Budgetramförändringar teknisk nämnd: Följande budgetposter föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram 2017 för att undvika dubbelräkning. I tekniska nämndens budgetram 2015 gjordes en neddragning på tkr avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 har neddragning på 3,5 mnkr gjorts med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. De fastigheter som avyttrades 2016 har totalt sett lett till minskade driftkostnader för 2017 på 526,2 tkr. Beloppet föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram 2017 för att avräknas mot de tkr för att inte bli dubbelräknade. Sedan 2015 har det totalt sett avräknats tkr. Tekniska nämndens budgetram 2017 har justerats med tkr eftersom inköpsanalysverktyget SAS beräknas ge minskade kostnader för internhyran tkr föreslås därmed återföras till tekniska nämndens budgetram för 2017 för att neddragningen inte ska bli dubbelräknad. I tekniska nämndens ram finns en budgeterad minskning avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen på tkr och bedömningen är att 900 tkr ger effekt inom fastighetsskötsel och verksamhetsservice. De 900 tkr föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram 2017 för att avräknas mot de tkr för att inte bli dubbelräknade kronor föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom kostnaden för HTAB:s styrelse har upphört samtidigt som tekniska nämnden har utökats kronor föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade. Följande budgetpost föreslås återföras från tekniska nämndens budgetram 2017 för att undvika dubbelräkning. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till 8 610,8 tkr (10 670,5 tkr). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med 2 059,7 tkr och beloppet föreslås återföras från tekniska nämnden. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Hässleholmsgården, Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats.

5 5(6) Budgetramförändringar övriga nämnder: kronor föreslås återföras från socialnämndens budgetram 2017 med anledning av att budgetkompensation för HVB-boenden inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen återsöker bidrag från Migrationsverket kronor föreslås återföras från barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 avseende Gula Salongen på Kulturhuset eftersom lokalen från och med 2017 ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att nämnden inte ska bli dubbelkompenserad kronor föreslås återförs till kulturnämndens budgetram för 2017 avseende Gula Salongen på Kulturhuset eftersom lokalen från och med 2017 ingår i internhyresberäkningen. Kulturförvaltningen har ett intäktskrav i sin budget på motsvarande belopp som de måste bli kompenserade för kronor föreslås återföras till kommunledningskontorets budgetram 2017 eftersom kompensation för Havremagasinet/Mekanikerskolan ges via systemet för ITtjänster. Budgetramförändringar finansförvaltning: kronor föreslås återföras till finansförvaltningen 2017 eftersom det finns en budgeterad minskning på kronor avseende fastighetsunderhåll till följd av komponentavskrivning och för att undvika dubbelräkning. Finansiering Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att totalt kronor omdisponeras från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar kronor föreslås återföras till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) 2017 för att finansiera räntesänkningen från 2,4 till 1,75 procent. Kommunledningskontoret Charlotte Nygren Bonnier Biträdande förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Budgetchef Gunilla Edvinsson Ekonom

6 6(6) Bilagor 1. Översiktsbild avseende kalkylerade kostnader och intäkter på kommunens fastighetsobjekt 2016 och Interhyresfördelning per nämnd/förvaltning 2017

7 Bilaga 1 Översikt 0571 och Summa 0571 o 0572 Förändr Förändr Ram- Kalkyl 2015 Kalkyl 2016 Kalkyl 2017 Förändr Kalkyl 2015 Kalkyl 2016 Kalkyl 2017 Förändr Kalkyl 2015 Kalkyl 2016 Kalkyl 2017 i kr i % ökn 1. Driftkostnadsbesp åtgärder 417,3 427,7 436,5 2% 82,7 72,3 63,5-12% 500,0 500,0 500,0 0,0 0% 2. Miljöförb åtgärder 1 502, , ,4 2% 297,6 260,4 228,6-12% 1 800, , ,0 0,0 0% 3. Markberedning 667,7 684,3 698,4 2% 132,3 115,7 101,6-12% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 4.a Vaktmästare inkl vht service , , ,0 6% 1 838, , ,5-20% , , ,5-372,1-1% 4.b Tidigare fast del Fritid 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0% 5. Externa lokalhyror , , ,1-6% 2 230, ,9 988,8-51% , , , ,4 3% 6. Kapitalkostnader , , ,0 6% 4 355, , ,3-18% , , , ,7-2% 7.a Felavhjälpande underhåll , , ,6 2% 750,9 635,7 505,4-20% , , , ,0 9% 7.b Planerat underhåll , , ,0-4% 1 000, ,0 401,0-60% , , , ,0-89% 8. Underhåll kök Hässlehem 720,0 720,0 720,0 0% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0% 9. Media , , ,5 1% 3 434, , ,5-27% , , ,0 529,9 1% 10. Renhållning 2 775, , ,4 1% 94,7 52,0 45,4-13% 2 870, , ,9 110,6 4% 11. Försäkringar 2 831, , ,2 2% 564,0 498,2 444,5-11% 3 395, , ,7-24,0-1% 12. Fastighetsskatt 409,3 417,8 390,5 2% 515,3 475,4 519,5 9% 924,6 893,3 910,0 16,8 2% 13. Tillgänglighet 333,9 342,1 349,2 2% 66,1 57,9 50,8-12% 400,0 400,0 400,0 0,0 0% 14. Utredningar/förstudier 667,7 684,3 698,4 2% 132,3 115,7 101,6-12% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 15. Övriga kostn , , ,3 6% 1 659, , ,1-8% , , ,4 380,4 3% Oförutsett 87,3 88,7 90,4 2% 12,7 11,3 9,6-15% 100,0 100,0 100,0 0,0 0% Planerad drift 5 794, , ,5 3% 528,1 439,7 463,3 5% 6 322, , ,8 308,6 5% Städning gem utr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fördel adm 6 708, , ,4 9% 1 118, ,8 919,2-13% 7 827, , ,6 71,8 1% Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader , , ,3-4% , , ,0-24% , , , ,7-4,6% 0, Internhyror inkl vht service , , ,3 2% -174,6-211,6-556,5 163% , , , ,3-4% 17. Externa hyresintäkter , , ,1-26% , , ,2-41% , , , ,8-27% 18. Bidrag (momskompensation) , , ,3 0% 0,0 0,0 0, , , , ,0 12% 19. Vidaredebitering -792,4-799, ,6 1% -570,8-901,3-495,6-45% , , ,3-401,1 24% 20. Övriga ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter , , ,3-4% , , ,3-34% , , , ,0-4,2% 0,0 0 Netto 0,0 0,0 0, , , ,8-19% , , , ,7-19,3% 0,0

8 Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Huvudkalkyl 2016 Huvudkalkyl 2017 Budget 2017 Vht 0571&0572 Förändring extern finansiering Förändring internhyror med hänsyn taget till extern finansiering Internhyror inkl verksamh serv 2015 Internhyror inkl verksamh serv 2016 Extern finansiering Finansiering från Finansförvaltningen Extern finansiering Finansiering från Finansförvaltningen Förändring internhyror 1. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Barn- och utbildningsnämnd Fritidsnämnd Kommunledningskontor Kulturnämnd Miljönämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Räddningstjänst Socialnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Summa: Ramförändring tillkommer

Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar

Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2016-12-21 KLK 2016/577 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 0451-26 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum l, Stadshuset, , kl. 08:30-09: 10

Sammanträdesrum l, Stadshuset, , kl. 08:30-09: 10 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, Stadshuset, 2017-01-1 8, kl. 08:30-09: 10 Lena Wallentheim (S) Mats Sturesson (C) Pär Palmgren (M) Hans-Göran Hansson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{34) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03 kl. 08.30-10.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(23) Sammanträdesdatum 2015-09-16 2015/484 040 168 Omdisponering av investeringsmedel inom ledningskontorets IT-avdelning Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S)

Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) :I HÄSSLEHOLMS ~~i1>" KOMMUN - KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKO'IT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 09.05-10.10 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-06-19 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.00 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Gun-Viol Backlund, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

~ HAsSLEHOLMS!~;q;" KOMMUN

~ HAsSLEHOLMS!~;q; KOMMUN ~ HAsSLEHOLMS!~;q;" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

NR 10. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00157

NR 10. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00157 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 10 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

37 FÖREDRAGNINGSLISTA

37 FÖREDRAGNINGSLISTA 37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 11 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-16 36 Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS 2016-52 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson 2006-12-20 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.30-11.45 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Utses att justera

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Torsten Ising. Kommunledningskontoret/2011-01-0S //.' / ~.

Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Torsten Ising. Kommunledningskontoret/2011-01-0S //.' / ~. ~HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KDMMUNSfYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.10 Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer