Hotet mot den svenska modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotet mot den svenska modellen"

Transkript

1 Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller fler öppet arbetslösa?

2 SOCIALDEMOKRATERNA

3 1. Ett rött eller blått Sverige? Ingenting är så orättvist som arbetslöshet. Att inte kunna försörja sig själv och sin familj skapar dålig självkänsla och utanförskap. Arbete åt alla är därför den absolut viktigaste politiska uppgiften för socialdemokratin. Varje människa ska kunna säga: Nu går jag till jobbet! Detta borde vara en självklar uppfattning, men det är i synen på hur vi skapar arbete och hur vi stöttar dem som blivit arbetslösa, som den kanske viktigaste skiljelinjen går mellan socialdemokratin och den moderatledda högerpakten. Det är stor skillnad mellan ett rött eller blått Sverige. Vi socialdemokrater vill: Att full sysselsättning ska råda. Att arbetslösa får stöd att komma tillbaka till arbete och egen försörjning. Öka insatserna för arbetslösa med praktikplatser, utbildningsplatser och andra jobbmöjligheter. Inrätta Plusjobb för ökad kvalitet i gemensam sektor. Skapa lärlingsplatser för unga arbetslösa. Ge arbetslösa akademiker möjlighet till anställning eller praktik i stat eller småföretag. Öka möjligheten för enmansföretagare att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Minska de ofrivilliga deltidsoch visstidsanställningarna. Stärka anställningsskyddet för föräldralediga. Stärka rätten till heltidsarbete. Höja taket i a-kassan. Den moderatledda högerpakten vill: Skära ned 8 miljarder kronor på anlagen till arbetsmarknadspolitiken så att fler människor blir öppet arbetslösa och får klara sig på egen hand. Stoppa Plusjobb och andra arbetsmarknadspolitiska satsningar. Kraftig försämra arbetslöshetsförsäkringen. 70 procent i ersättning efter 200 dagar och 65 procent i ersättning efter 300 dagar. Det leder till en press nedåt på lönerna och i förlängningen ett amerikanskt system där människor tvingas ha flera jobb för att klara sig. Kraftigt höja avgiften till a- kassan. Skärpa kraven i arbetslöshetsförsäkringen så att arbetslösa tvingas arbeta till lägre löner. Flera av de borgerliga partierna vill också försämra arbetsrätten och försämra tryggheten och rättvisan för löntagarna. Försämra sjukersättningen och reducera arbetsgivarnas drivkrafter att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 3

4 2. Vår vision den svenska modellen 2.1 Sju framgångsfaktorer som gör Sverige konkurrenskraftigt Sverige är öppet mot omvärlden. Vi har en lång tradition av frihandel, vilket är positivt i en globaliserad värld. Få länder av Sveriges storlek har så många globalt verkande företag. Dessutom är det konkurrensfördel att vara stor biståndsgivare och ha många språkkunniga människor i sitt land. Svenskar är välutbildade och Sverige satsar mycket på forskning och utveckling. Det behövs för att vi ska kunna hävda oss mot omvärlden. Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet och familjepolitik. Det gör att Sverige har en relativt hög sysselsättningsgrad bland kvinnor. Sverige har sunda finanser och låga räntor. En sund makroekonomisk miljö är nödvändig för att ett land ska kunna utvecklas positivt. Sverige ligger långt framme i omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige är redan världsledande i vattenrening, solcellsteknik och mycket mer. Vi är samarbetsinriktade genom bland annat en framgångsrik lönebildning. Vi är omställningsbenägna. Våra trygghetssystem gör det möjligt att klara omställningsprocesser. Sedan 1994 har Sverige haft en högre tillväxt än euroländerna. Vi har sunda finanser, rekordlåg inflation och låga räntor. Sverige och Danmark har lyckats bäst med att klara EU: s Lissabonstrategi för tillväxt och nya jobb. Jämfört med övriga Europa har vi låg arbetslöshet, men med svenska mått mätt är arbetslösheten alltför hög. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vårt mål är full sysselsättning. 2.2 Den svenska modellen vägen till framgång Att vi klarar oss bra beror till stor del på den unika svenska modellen, som bygger på självständiga parter fack och arbetsgivare som sluter avtal och som är beredda till förändring och utveckling, förmåga till omställning och vilja till förnyelse. Svenska fackföreningar accepterar att gamla jobb försvinner för att försöka skapa nya och bättre arbeten. Svensk fackföreningsrörelse vill konkurrera med hög kompetens och inte med låga löner. I många andra länder har fackföreningarna en annan strategi, de skyddar jobben med näbbar och klor med följden att de tvingas sänka lönerna och försämra arbetstagarnas villkor. Att vi i Sverige kan ha en ständigt pågående omställningsprocess med ett stort mått av samförstånd mellan arbetsmarknadens parter beror till stor del på att det finns en väl utvecklad trygghet för den som förlorar jobbet. Arbetsmarknadspolitiken stöttar och rustar den som blir utan arbete så att hon eller han snabbt kan komma tillbaka till arbete och egen försörjning. Vi socialdemokrater fortsätter att utveckla och förnya en aktiv arbetsmarknadspolitik som effektivt matchar arbetssökande med lediga jobb, 4

5 som stöttar arbetslösa och som ser till att företag och organisationer får den kompetens som de behöver. En aktiv arbetsmarknadspolitik har stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället. Enligt AMS fick exempelvis arbetslösa och programdeltagare som var inskrivna vid arbetslösförmedlingen, jobb under Därför satsar vi nu på en rejäl ökning av de befintliga arbetsmarknadspolitiska insatserna. Ytterligare praktikplatser, arbetstillfällen, utbildningsplatser etcetera innebär att många fler får en ny chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Utöver aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser finns också en ekonomisk trygghet i form av arbetslöshetsförsäkringen. I dag omfattas alltför få löntagare av en arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av lönen. Under nästa mandatperiod vill vi socialdemokrater höja taket i arbetslöshetsförsäkringen så att de allra flesta får 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Fackföreningsrörelsen och svenska löntagare vet att det finns en arbetsrätt som garanterar rättvisa spelregler och som förhindrar godtycklighet. Det är viktigt för trygghet och tillväxt går hand i hand. Den som känner att det i tider av otrygghet finns stöd, vågar vara med och utveckla. Detta gynnar individen och samhället som helhet. Att fortsätta att utveckla och stärka löntagarnas trygghet står högt på vår dagordning. 3. Fyra punkter för ett bättre Sverige det här vill vi 3.1 Full sysselsättning Arbetslösheten är fortfarande alltför hög. Därför vill vi kraftigt öka insatserna för att stötta människor att komma tillbaka till arbete och egen försörjning. Det gör vi bland annat genom att skapa praktik-, utbildningsplatser och arbetstillfällen: Vår satsning handlar bland annat om Plusjobb för att öka kvaliteten i den gemensamma sektorn. Stat, kommuner och landsting får subventioner för att kunna anställa arbetslösa för att utföra kvalitetshöjande insatser som inte görs idag. Det handlar om utbildningsvikariat som framför allt ger personalen inom äldreomsorgen möjlighet att höja sin kompetens under tiden som en arbetslös får arbete. Det handlar om lärlingsplatser för ungdomar som inte har avslutat gymnasiet och som nu får möjlighet till arbetsplatsförlagd praktik och utbildning i kärnämnen. Det handlar om anställning och praktik för arbetslösa akademiker inom statlig förvaltning och i småföretag. 3.2 Ett arbetsliv för alla Alla behövs på arbetsmarknaden men vi ser att vissa grupper har svårare att få arbete än andra. Inte minst gäller det invandrare och funktionshindrade och det 5

6 innebär att stora resurser inte tas tillvara. Vi vill att alla som kommit till Sverige som flyktingar så snabbt som möjligt ska få börja arbeta. Alla ska ha en tydlig handlingsplan där gemensamma åtaganden specificeras den enskildes och samhällets. Språkstudier ska kunna ske parallellt med arbete eller praktik. Validering och certifiering ska underlättas. För att skapa fler arbetstillfällen för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, vill vi höja lönebidraget ytterligare och skapa en trestegmodell för bättre kartläggning och prövning av funktionshindrades möjligheter att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 3.3 Ett hälsosamt arbetsliv Alla ska kunna må bra av sitt arbete. Vi socialdemokrater har genomfört ett brett åtgärdsprogram för hälsa i arbetslivet. Vi ser nu att sjukfrånvaron minskar och att vårt mål om att halvera ohälsan till 2008 är inom räckhåll. Även om arbetsmiljön har förbättrats förekommer fortfarande tunga lyft, monotona arbetsmoment, stress och små möjligheter till inflytande över arbetet. Arbetet för ökad hälsa bättre arbetsmiljö måste prioriteras. Tre miljarder kronor avsätts för att driva på landstingens deltagande i sjukskrivningsprocessen. Ett pilotprojekt mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen startas - inom ett eller flera län ska alla långa sjukfall ses över, bland annat kan ytterligare rehabilitering bli aktuellt. Med erfarenheter från pilotprojektet ska sedan människor i hela landet med långa sjukskrivningsperioder ges uppmärksamhet och stöd för eventuell återgång till arbetslivet. De arbetsmarknadspolitiska programmen öppnas för sjukskrivna som inte kan återgå till arbete hos sin nuvarande arbetsgivare. Sjukskrivna ska lättare kunna ta sig vidare till annat arbete via studier. Arbetstagares rätt till rehabilitering ska stärkas. Sedan 2005 är arbetsgivare medfinansieringsansvariga för sin del av sina anställdas sjukpenningkostnad. Det skapar drivkrafter för arbetsgivarna att förebygga sjukfrånvaro med exempelvis förbättringar i arbetsmiljön. 3.4 Ökad trygghet för löntagarna Under de senaste åren har otryggheten ökat i arbetslivet. Omfattningen av de otrygga tidsbegränsade anställningarna växer, småbarnsföräldrar riskerar att missgynnas på arbetsmarknaden, och många, i synnerhet kvinnor, arbetar ofrivillig deltid. Över en halv miljon anställda, varav majoriteten är kvinnor, har någon form av tidsbegränsad anställning. I särklass är detta vanligast bland unga LO-kvinnor. Många tillfälligt anställda upplever ett svagare stöd från chefer, sämre tillgång till semester, föräldraledighet, kompetensutveckling samt svårigheter att säga ifrån och peka på brister på arbetsplatsen, exempelvis dålig arbetsmiljö. Människors villkor i arbetslivet har stor betydelse för att kunna göra egna livsval, att kunna vara ekonomiskt oberoende, att få del av löneutveckling och 6

7 kompetensutveckling. Vi socialdemokrater vill nu ta krafttag för att öka tryggheten i arbetslivet. Tidsbegränsade anställningar ska inte pågå år ut och år in och anställda ska inte behöva stapla olika tidsbegränsade anställningar hos en och samma arbetsgivare på obegränsad tid. Vi tycker att fasta anställningar ska vara norm och vi vill stärka möjligheten till sådana anställningar. Föräldraledighet ska inte kunna användas som uppsägningstid. Uppsägningstid ska börja först när den föräldraledige är tillbaka på arbetet. Det ska inte heller vara möjligt att missgynna föräldralediga i arbetslivet. Vi vill ha en omvänd bevisbörda, det vill säga, att arbetsgivaren vid en domstolsprövning ska visa att den föräldraledige inte missgynnats. Många, främst kvinnor skulle vilja arbeta mer än de gör. Det är ovärdigt att ha ett arbetsliv där kvinnors villkor begränsas och där unga kvinnor riskerar att fastna i ofrivilliga deltidsarbeten. Arbetets villkor har stor betydelse för att kunna göra egna livsval och bli ekonomiskt oberoende. Vi vill stärka kvinnors möjlighet till heltidsanställningar och på så sätt förbättra deras situation på arbetsmarknaden. 4. Den moderatledda högerpaktens alternativ 4.1 Kraftig bantning av arbetsmarknadspolitiken En moderatledd högerpakt vill se ett annat och nytt system. Deras främsta mål är stora skattesänkningar. För att klara det vill de skära ned i verksamheter som vård, skola och omsorg men också försämra tryggheten för dem som redan har det allra svårast, inte minst arbetslösa och sjuka: Det innebär i praktiken i praktiken att samtliga subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska insatser tas bort. Konsekvenserna blir att vi får drygt fler öppet arbetslösa som istället för praktik, utbildning eller jobb, får klara sig på egen hand för att försöka komma tillbaka till arbetsmarknaden. 4.2 Kraftigt försämrad a-kassa Högerpakten vill skära kraftigt i arbetslöshetsförsäkringen. Redan från den första dagen sänks ersättningen från dagens 730 kronor till 680 kronor. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 procent. I realiteten blir ersättningen något lägre eftersom de räknar på genomsnittlig inkomst under det senaste året. För de allra flesta betyder det några procentenheter lägre ersättning. Efter 300 dagar sänks ersättningen till 65 procent. Kraftigt höjda avgifter till a-kassan. Högerpakten ska spara 10 miljarder kronor genom att höja egenavgifterna. Moderaterna har dessutom föreslagit att a-kasseavgiften ska höjas med utgångspunkt i varje a-kassas arbetslöshetsnivå, det ska alltså inte finnas någon solidarisk finansiering mellan kassorna. Fredrik Reinfeldt skriver i ett öppet brev till sina kollegor i augusti 2005: Fördelen med denna lösning är att varje arbetslöshetskassa får incitament att begränsa den utbetalade ersättningen inom 7

8 den egna kassan genom att fackförbunden dämpar sina lönekrav för att få ned arbetslösheten inom förbundet. Efter 100 dagars arbetslöshet måste arbetslösa acceptera jobb som inte understiger 80 procent av dagersättningen. Det innebär i praktiken en lön på kronor. Högerpakten föreslår att medlemskap i a-kassan blir obligatoriskt. Högerpakten vill också ta bort avdragsrätten för både a-kasseavgift och fackavgift. Det försvagar fackföreningsrörelsen, stärker arbetsgivarna och sätter ytterligare press på lönerna. Källa: Moderaternas budgetmotion 2005/06: m010 som presenterades den 5 oktober 2005, sidan Försämrad trygghet i arbetslivet Högerpaktens partier har egna förslag för att försämra arbetsrätten och tryggheten i arbetslivet, exempelvis: Tvåpersonsundantagen ska gälla för hela arbetsmarknaden. Provanställning i 12 månader. Ny arbetstidslag arbetstiden bör läggas upp i överenskommelse mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren. Krav på proportionalitet vid stridsåtgärder. Minskad rätt att vidta sympatiåtgärder vid arbetsmarknadskonflikt. Förbud mot att ta ut nyckelpersoner i strejk. 8

9 Ingen kan alltså tro annat än att Svenskt Näringslivs krav på att återställa villkoren på svensk arbetsmarknad till före 1970 kommer att innebära en beställning till en högerregering att kraftigt försämra arbetsrätten och därmed tryggheten och rättvisan för löntagarna. 4.4 Konsekvenser av högerpaktens politik Det finns en tydlig strategi bakom alliansens förslag. De vill se ett nytt låglönesystem på arbetsmarknaden. Detta kommer att tvinga människor att acceptera låglönejobb. Moderaterna uttrycker systemskiftet på följande sätt: En lite lägre ersättningsnivå och större krav på geografisk och yrkesmässig rörlighet gör att den arbetssökande kan tänka sig att acceptera ett arbete med lite lägre lön än annars. (Moderaternas stämmohandlingar 2005, s 206) En avskaffad arbetsmarknadspolitik och kraftiga försämringar i arbetslöshetsförsäkringen leder i förlängningen till ett amerikanskt system där människor tvingas ha flera arbeten för att klara sin försörjning. Alla vackra ord till trots, det är ett moderatlett systemskifte vi har att vänta oss om högerpakten får styra landet efter valet Det kommer att innebära ett samhälle för några få utvalda, inte för alla. 9

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Med stigande arbetslöshet ökas efterfrågan på kompetensutveckling och omställningsarbete. Att inte tillvarata en individs informella och formella kunskaper är

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-03 VISION Den svenska arbetsmarknaden är unik och har länge karaktäriserats av goda förhållanden

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer