KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING"

Transkript

1 KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING sista omröstningen 19 april 2009 första omröstningen 20 april 2008 Kapitel 1 FÖRENINGENS SYFTEN 1. Syfte Kvinnliga akademikers förening, KAF, ansluten till International Federation of University Women, IFUW, skall arbeta för att tillvarataga kvinnliga akademikers intressen verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder oberoende av ras, nationalitet, religion och politisk åskådning främja internationellt samarbete främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen såväl lokalt som i rikssammanhang. Kapitel 2 MEDLEMSKAP 2. Medlemsskap Som ordinarie medlem kan antas svensk, eller i Sverige verksam, kvinna som inom eller utom Sverige har motsvarande minst en fil. kand. vid universitet eller vid högskola med motsvarande akademisk standard. Andra kan antas som stödmedlemmar. Ordinarie medlemmar är även medlemmar i IFUW, äger rätt att delta i kretsårsmöten samt är valbara till styrelser, kan väljas som delegater och har rätt att söka föreningens stipendier. Som hedersledamot av Kvinnliga akademikers förening må den kallas som har gjort en utomordentlig insats för hela föreningen. 1

2 Medlemskap i KAF upphör: 1) genom avgång på egen begäran, som bör vara skriftlig och ställas till vederbörande kretsstyrelse; 2) om medlem underlåtit att betala beslutade avgifter 3) genom beslut av riksföreningen, nämligen om medlemmen a) underlåtit att följa andra bestämmelser i dessa stadgar b) motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Den som begärt utträde enligt 1) eller 2) skall anses därmed ha lämnat KAF omedelbart. Beslut enligt 3) fattas av riksstyrelsen, dock får ledamöter från styrelsen i den krets, där vederbörande är medlem, ej deltaga i handläggningen av beslutet. Riksstyrelsen är i sådant fall beslutför då minst två tredjedelar av ledamöter är närvarande. För beslut om upphörande av medlemskap fordras två tredjedels majoritet. Innan en medlem utesluts, skall hon beredas tillfälle att yttra sig inom av riksstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att hon fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får riksstyrelsen i stället meddela varning. Kapitel 3 ORGANISATION 3. Verksamhet Föreningens verksamhet utövas genom föreningens styrelse riksstyrelsen samt genom regionala kretsar och deras styrelser. Riksstyrelsen representerar föreningen utåt och äger ensam uttala sig i föreningens namn. Riksstyrelsen har ett övergripande ansvar för att föreningens stadgar och andra för denna bindande regler och beslut efterlevs, och har att vaka över att dess syften och principer respekteras och tillgodoses samt att medlemmarnas berättigade intressen tillvaratas. Föreningens firma tecknas av rikskassören och ytterligare en riksstyrelseledamot, var och en för sig. 4. Riksföreningens årsmöte Riksföreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och består av tre delegater från varje krets, varav kretsordföranden är självskriven och de två övriga väljs på kretsårsmöte. Riksstyrelsens ledamöter ingår därutöver med rösträtt i årsmötet. Arkivarien skall närvara som rådgivare utan rösträtt. Annan föreningsmedlem än dessa får deltaga i årsmötet utan rösträtt. Yttranderätt kan meddelas av årsmötet. Årsmötet skall hållas under april månad. Kallelse till delegater ombesörjs av riksstyrelsen och skall ske skriftligen minst 14 dagar i förväg. Underrättelse i övrigt till föreningens medlemmar sker genom varje krets, normalt genom kretsstyrelsens försorg. Protokoll från årsmötet skall inom en månad sändas till riksstyrelsens ledamöter och kretsarnas sekreterare. Protokollet införs i sin helhet i Meddelanden. 2

3 1. Riksårsmötets valberedning En valberedning avger förslag till riksordförande bland kretsarnas riksstyrelseledamöter, till uppdraget som CIR och som arkivarie. Valberedningen består av tre personer som väljs av riksföreningens årsmöte. Valberedningen får ej ha en majoritet av styrelsemedlemmar. 2. Vid riksföreningens årsmöte skall förekomma: 1. Riksföreningens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår. 2. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 3. Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen av Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Solbackastiftelsen. 5. Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen av Solbackastiftelsen. 6. Föredragning av riksföreningens revisionsberättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse. 8. Meddelande om årsavgift till IFUW. 9. Beslut om medlemsavgift till riksföreningen för nästkommande år. 10. Fastställande av budget för påbörjat verksamhetsår. 11. Meddelande angående stipendium ur Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 12. Rapport från arkivarien. 13. Rapport om IFUW:s verksamhet: a) från CIR b)från delegat vid Council eller konferens. 14. Kretsarnas verksamhetsberättelser, kretsarnas årsmötesprotokoll samt sammansättningen av kretsstyrelserna för påbörjat verksamhetsår. 15. Val för tre år av ordförande i riksstyrelsen, när så erfordras. Ordföranden i riksstyrelsen utses för tre år på riksårsmötet bland de valda ledamöterna. 16. Val för ett år av två revisorer och två suppleanter för dem att granska riksstyrelsens förvaltning. 17. Val för tre år, när så erfordras, av två ledamöter, en läkare och en jurist, och suppleanter för dem, vilka tillsammans med riksstyrelsen handhar löpande ärenden angående Karolina Widerströms studie- och stipendiefond och Solbackastiftelsen Val för tre år, när så erfodras, av två ledamöter, en jurist och den andra humanist, och suppleanter för dem, vilka tillsammans med riksstyrelsen handhar löpande ärenden angående Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 2 1 Enligt stiftelseurkunderna för Solbackastiftelsen och Karolina Widerströms studie och stipendiefond skall den ena representanten vara läkare den andra jurist. 2 Enligt stiftelseurkunden för Siri Jacobssons Minnesfond skall skall den ena representanten vara humanist, den andra jurist. 3

4 19. Val för tre år, när så erfordras, av två revisorer och två suppleanter för dem att granska stiftelsernas och fondens förvaltning. 20. Val av CIR för ett år. 21. Val av arkivarie för fem år, när så erfordras. 22. Val av tre ledamöter i riksföreningens valberedning. Valberedningen får inte ha en majoritet av styrelseledamöter. 23. Val av ordförande och två övriga ledamöter samt tre suppleanter för dem i skiljenämnden på riksnivå. 24. Tid och plats för nästa årsmöte. 25. Frågor som framförs av riksstyrelsen, kretsstyrelse eller kretsmedlem. Årsmötet är beslutfört då minst två tredjedelar av delegaterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om förslag till stadgeändring, då två tredjedels majoritet krävs, och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Extra årsmöte skall hållas om ordföranden eller styrelsen (enkel majoritet) finner, att det behövs, eller om minst en tredjedel av delegaterna begär det. På extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns med i kallelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom 14 dagar från det att en begäran om extra årsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen. Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, beslutförhet, erforderlig röstövervikt, utslagsröst samt protokoll vid extra årsmöte skall gälla vad som stadgats om föreningens ordinarie årsmöte. 1. Riksstyrelsens sammansättning 5. Riksstyrelsen Riksstyrelsen utgörs av en från varje krets vald ledamot samt följande självskrivna ledamöter: a) Coordinator for International Relations, CIR. b) Kassörerna för Solbackastiftelsen, Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. Ytterligare högst två medlemmar av riksstyrelsen kan för ett år i taget utses av årsmötet. Riksstyrelsen kan vid behov adjungera föreningsmedlem att deltaga i behandling av särskilda frågor. Adjungerade ledamöterna har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt, på möten där dessa frågor tas upp. För envar av de valda ledamöterna utser varje krets en suppleant. Vid förfall för av krets utsedd ledamot inträder dennas suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleanten i dennas ställe för resterande mandatperiod. De ledamöter som utses genom val väljs av respektive krets på dess årsmöte. På samma sätt utses deras suppleanter. Det är önskvärt att funktionärsplatserna fördelas jämt över kretsarna. Kretsstyrelseordförandena har närvaro- och yttranderätt på riksstyrelsens möten. 4

5 2. Konstituerande riksstyrelsemöte Riksstyrelsen utser omedelbart efter årsmötet inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör, och om den så finner lämpligt en andra vice ordförande, en andra sekreterare och en vice kassör. En spridning av styrelsefunktionerna på de olika kretsarna är önskvärd. 3. Riksstyrelsens beslutförhet och verksamhet Riksstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, såvitt inte annat är särskilt föreskrivet i dessa stadgar, och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Riksstyrelsen sammanträder omedelbart före riksföreningens årsmöte och i övrigt när ordföranden finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av styrelseledamöter så önskar. Vid riksstyrelsens sammanträde före riksårsmötet skall budgetförslaget diskuteras. Vidare utses mottagare av stipendier ur Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. Mottagare av stipendium skall kunna förete bevis på minst två års medlemskap i föreningen. Riksstyrelsens handhar löpande ärenden angående Solbackastiftelsen, Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond tillsammans representanter för nämnda stiftelser och fonder. Kallelse till samtliga sammanträden jämte dagordning skall vara riksstyrelsens ledamöter och suppleanter tillhanda minst 14 dagar i förväg. Riksstyrelsen skall tillse att kretsarna före den 1 mars varje år erhåller verksamhetsberättelse för föregående kalenderår, ekonomisk redogörelse inklusive förslag till budget och revisionsberättelse. I brådskande fall får ordföranden besluta, att ett ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (per capsulam). Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Av beslutet skall framgå, vilka som deltagit i detta. Protokoll från samtliga sammanträden utsändes till styrelseledamöterna och kretsarna inom en månad. Protokoll från sammanträden per capsulam utsändes på samma sätt. Riksstyrelsen utser delegater och suppleanter till IFUW:s konferenser. Riksstyrelsen beslutar om bidrag till delegaters, riksstyrelseledamöters samt arkivariens resor till riksföreningens sammanträden. Det åligger riksstyrelsen att ombesörja och ansvara för utgivningen av Meddelanden från KAF (ISSN: ). Riksstyrelsen utser medlem att redigera Meddelanden. Denna redaktör har rätt att till sig knyta en eller flera andra medlemmar att bistå henne i redigeringsarbetet. 6. Kretsarna 1. Kretsstyrelsens sammansättning och verksamhet Ledningen av en krets utövas av en kretsstyrelse, som består av ordförande jämte ett lämpligt antal övriga ledamöter och minst två suppleanter. Kretsstyrelse utser omedelbart efter kretsårsmötet inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kretsstyrelsen sammanträder på kallelse av kretsordföranden eller när minst en tredjedel av styrelseledamöter så önskar. 5

6 Kretsstyrelsen kan med sig adjungera kretsmedlemmar för behandling av speciella frågor. Kretsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, såvitt inte annat är särskilt föreskrivet i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. 2. Revisorer På ordinarie kretsårsmöte utser kretsen för ett år i taget två revisorer och två revisorssuppleanter att granska kretsens verksamhet och räkenskaper. 3. Valberedning En valberedning avger förslag till ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i kretsstyrelsen, samt till övriga uppdrag, vars innehavare skall väljas på kretsens årsmöte. Valberedningen består av tre personer, som utses av kretsens årsmöte. Valberedningen får inte ha en majoritet av styrelseledamöter. 4. Kretsens årsmöte Kretsens årsmöte skall äga rum i mars månad. Vid årsmötet skall förekomma: a) Kretsens verksamhetsberättelse. b) Kretsens revisionsberättelse. c) Fråga om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen. d) Meddelande om tidpunkt när riksstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redogörelse inklusive förslag till budget, revisionsberättelse samt kallelse till riksårsmötet finns tillgängliga hos ordföranden och sekreteraren. e) Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. f) Val av kretsordförande för tre år, när så erfordras. g) Val av övriga ledamöter och suppleanter i kretsstyrelsen för ett år. h) Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år. i) Val av ledamot att ingå i riksstyrelsen samt suppleant för denna för ett år. j) Val av två delegater att jämte kretsordföranden representera kretsen på riksföreningens årsmöte samt tre suppleanter för delegaterna. k) Val av tre ledamöter i kretsens valberedning. I valberedningen får det inte finnas en majoritet av styrelseledamöter. l) Övriga ärenden. Skriftlig kallelse utsänds till varje kretsmedlem minst 14 dagar före årsmötet. Ärende från kretsmedlem bör anmälas till ordföranden senast 7 dagar före årsmötet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Kretsens verksamhetsberättelse, protokoll från kretsens årsmöte samt adressförteckning över ledamöter i kretsstyrelsen för påbörjat verksamhetsår skall ingivas till riksstyrelsen före riksföreningens årsmöte samt till redaktör för Meddelanden. 6

7 5. Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas om ordföranden eller styrelsen (enkel majoritet) finner, att det behövs, eller om minst en tredjedel av kretsens medlemmar begär det. På extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns med i kallelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom 14 dagar från det att en begäran om extra årsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen. Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, erforderlig röstövervikt och utslagsröst vid extra årsmöte skall gälla vad som stadgats om kretsens ordinarie årsmöte. Protokoll skall ingivas till riksstyrelsen. Kapitel 4 AVGIFTER 7. Avgifter till Riksföreningen och IFUW Avgifter till riksföreningen fastställs varje år på riksårsmötet för nästkommande verksamhetsår. Avgifter till riksföreningen skall före den 1 juni inbetalas av kretsarnas kassörer. Efterjustering kan ske till 1 november. Avgift till IFUW fastställs på IFUW:s konferens. Kapitel 5 RÄKENSKAPER 8. Riksföreningens räkenskaper Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kassören skall till riksföreningens styrelse och till revisorerna före den 15 februari ingiva bokslut över det gångna räkenskapsåret. Kassören skall ingiva förslag till budget för påbörjat verksamhetsår till riksföreningens styrelse före den 15 februari. Protokoll från riksstyrelsens sammanträden och riksföreningens årsmöte och verksamhetsberättelse lämnas till revisorerna före den 15 februari. Räkenskaperna granskas av de av årsmötet valda revisorerna. Revisionsberättelsen ingives före den 1 mars till riksstyrelsen. Revisorerna skall till kassören återsända granskat material senast den 1 mars. Fråga om riksstyrelsens ansvarsfrihet skall behandlas på riksårsmötet. Kapitel 6 STADGEÄNDRING 9. Stadgeändring Ändring av riksföreningens stadgar kan ske på förslag av riksstyrelsen, kretsstyrelse eller medlem. Ändring beslutas vid två på varandra följande riksårsmöten, varav ett skall vara ordinarie riksårsmöte, efter kretsstyrelsernas hörande. För beslut krävs två tredjedels majoritet av samtliga delegater och riksstyrelseledamöter. Kapitel 7 UPPLÖSNING 10. Upplösning För beslut om upplösning av krets eller av riksföreningen krävs två tredjedels majoritet. 7

8 Beslut om upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Upplöses en krets skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till riksföreningen. Upplöses riksföreningen skall dess handlingar deponeras i Kvinnohistoriskt Arkiv, Göteborg, och dess tillgångar överföras till Solbackastiftelsen. Kapitel 8 Skiljeförfarande 11. Skiljeförfarande 1. Varje tvist, som inte kan lösas på annat sätt, mellan medlemmar i en krets, bl. a. mellan enskild medlem och kretsstyrelse, skall hänskjutas till en för tillfället utsedd skiljenämnd. Denna nämnd skall bestå av tre personer. Dess ordförande och de två övriga ledamöterna utses av kretsstyrelsen, såvitt inte tvisten rör styrelseledamot. I sådana fall utses nämnden av riksstyrelsen, i vars beslut inte de ledamöter, som är från berörd krets, får delta. Överklagande av kretsskiljenämnds beslut kan ske inom två månader efter beslutet till skiljenämnd på riksnivå och sänds till dess ordförande. Underrättelse om överklagandet lämnas till kretsordföranden och riksstyrelsens ordförande. 2. Varje tvist, som inte kan lösas på annat sätt, mellan kretsar eller medlem i krets och riksföreningen eller dess styrelseledamöter, skall hänskjutas till en skiljenämnd på riksnivå. Den skall bestå av tre personer. Dess ordförande och de två övriga ledamöterna, samt ersättare för dessa tre, utses av riksföreningens årsmöte för ett år bland dess förutvarande styrelseledamöter, i första hand de förutvarande riksordförandena. Vid avgörande av tvist får ej nämndledamot delta som är ledamot i styrelsen för berörd krets. Begäran från en krets om medling/lösande av tvisten skall biträdas av minst en tredjedel av dess medlemmar. Skiljenämnden på riksnivå skall vara överklagandeinstans avseende beslut av en kretsskiljenämnd. 3. Begäran om skiljenämndsförfarande på krets- och riksnivå lämnas resp. sänds till skiljenämndens ordförande. Nämnden skall låta göra erforderlig utredning och komplettering. Parterna skall delges allt som tillförts ärendet och skall beredas tillfälle att utveckla sin talan. För beslutförhet fordras samtliga tre skiljenämndsledamöters deltagande och som dess beslut gäller den mening, om vilken minst två av ledamöterna förenar sig. Beslutet skall inom 14 dagar delges parterna samt ordföranden i berörd krets och i riksstyrelsen. När skiljenämnd fungerar som överklagandeinstans, skall vad som sägs i st. 2-4 i denna punkt i tillämpliga delar gälla. 8

Förslag på ändring av nuvarande stadgar

Förslag på ändring av nuvarande stadgar Förslag på ändring av nuvarande stadgar Detta är organisationsgruppens förslag på nya stadgar för Kvinnliga Akademikers Förening. Föreningen föreslås byta namn till Kvinnliga Akademikers Förbund, fortfarande

Läs mer

Kvinnliga Akademikers Förening. Stadgar. Antagna april Kvinnliga Akademikers Förening Lund 2016 ISSN

Kvinnliga Akademikers Förening. Stadgar. Antagna april Kvinnliga Akademikers Förening  Lund 2016 ISSN Kvinnliga Akademikers Förening Stadgar Antagna april 2016 Kvinnliga Akademikers Förening www.kvinnligaakademiker.se Lund 2016 ISSN 0283-4677 Kvinnliga Akademikers Förening Stadgar Första omröstningen vid

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Guds Hus Vänförening med hemort i Fisksätra, Nacka Kommun, bildad 2012-11-12. Stadgarna gäller från och med den 19 juni 2013 enligt beslut på vänföreningens årsmöte den

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/ STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/3 2012. Antagna den 28/8 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Centralasiengrupperna.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING Antagna vid årsmötet den 3 november 1999 i Växjö. Förslag till revidering av stadgar KAPITEL 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Sveriges Neuropsykologers

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer