KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING"

Transkript

1 KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRENING sista omröstningen 19 april 2009 första omröstningen 20 april 2008 Kapitel 1 FÖRENINGENS SYFTEN 1. Syfte Kvinnliga akademikers förening, KAF, ansluten till International Federation of University Women, IFUW, skall arbeta för att tillvarataga kvinnliga akademikers intressen verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder oberoende av ras, nationalitet, religion och politisk åskådning främja internationellt samarbete främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen såväl lokalt som i rikssammanhang. Kapitel 2 MEDLEMSKAP 2. Medlemsskap Som ordinarie medlem kan antas svensk, eller i Sverige verksam, kvinna som inom eller utom Sverige har motsvarande minst en fil. kand. vid universitet eller vid högskola med motsvarande akademisk standard. Andra kan antas som stödmedlemmar. Ordinarie medlemmar är även medlemmar i IFUW, äger rätt att delta i kretsårsmöten samt är valbara till styrelser, kan väljas som delegater och har rätt att söka föreningens stipendier. Som hedersledamot av Kvinnliga akademikers förening må den kallas som har gjort en utomordentlig insats för hela föreningen. 1

2 Medlemskap i KAF upphör: 1) genom avgång på egen begäran, som bör vara skriftlig och ställas till vederbörande kretsstyrelse; 2) om medlem underlåtit att betala beslutade avgifter 3) genom beslut av riksföreningen, nämligen om medlemmen a) underlåtit att följa andra bestämmelser i dessa stadgar b) motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Den som begärt utträde enligt 1) eller 2) skall anses därmed ha lämnat KAF omedelbart. Beslut enligt 3) fattas av riksstyrelsen, dock får ledamöter från styrelsen i den krets, där vederbörande är medlem, ej deltaga i handläggningen av beslutet. Riksstyrelsen är i sådant fall beslutför då minst två tredjedelar av ledamöter är närvarande. För beslut om upphörande av medlemskap fordras två tredjedels majoritet. Innan en medlem utesluts, skall hon beredas tillfälle att yttra sig inom av riksstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att hon fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får riksstyrelsen i stället meddela varning. Kapitel 3 ORGANISATION 3. Verksamhet Föreningens verksamhet utövas genom föreningens styrelse riksstyrelsen samt genom regionala kretsar och deras styrelser. Riksstyrelsen representerar föreningen utåt och äger ensam uttala sig i föreningens namn. Riksstyrelsen har ett övergripande ansvar för att föreningens stadgar och andra för denna bindande regler och beslut efterlevs, och har att vaka över att dess syften och principer respekteras och tillgodoses samt att medlemmarnas berättigade intressen tillvaratas. Föreningens firma tecknas av rikskassören och ytterligare en riksstyrelseledamot, var och en för sig. 4. Riksföreningens årsmöte Riksföreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och består av tre delegater från varje krets, varav kretsordföranden är självskriven och de två övriga väljs på kretsårsmöte. Riksstyrelsens ledamöter ingår därutöver med rösträtt i årsmötet. Arkivarien skall närvara som rådgivare utan rösträtt. Annan föreningsmedlem än dessa får deltaga i årsmötet utan rösträtt. Yttranderätt kan meddelas av årsmötet. Årsmötet skall hållas under april månad. Kallelse till delegater ombesörjs av riksstyrelsen och skall ske skriftligen minst 14 dagar i förväg. Underrättelse i övrigt till föreningens medlemmar sker genom varje krets, normalt genom kretsstyrelsens försorg. Protokoll från årsmötet skall inom en månad sändas till riksstyrelsens ledamöter och kretsarnas sekreterare. Protokollet införs i sin helhet i Meddelanden. 2

3 1. Riksårsmötets valberedning En valberedning avger förslag till riksordförande bland kretsarnas riksstyrelseledamöter, till uppdraget som CIR och som arkivarie. Valberedningen består av tre personer som väljs av riksföreningens årsmöte. Valberedningen får ej ha en majoritet av styrelsemedlemmar. 2. Vid riksföreningens årsmöte skall förekomma: 1. Riksföreningens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår. 2. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 3. Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen av Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Solbackastiftelsen. 5. Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen av Solbackastiftelsen. 6. Föredragning av riksföreningens revisionsberättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse. 8. Meddelande om årsavgift till IFUW. 9. Beslut om medlemsavgift till riksföreningen för nästkommande år. 10. Fastställande av budget för påbörjat verksamhetsår. 11. Meddelande angående stipendium ur Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 12. Rapport från arkivarien. 13. Rapport om IFUW:s verksamhet: a) från CIR b)från delegat vid Council eller konferens. 14. Kretsarnas verksamhetsberättelser, kretsarnas årsmötesprotokoll samt sammansättningen av kretsstyrelserna för påbörjat verksamhetsår. 15. Val för tre år av ordförande i riksstyrelsen, när så erfordras. Ordföranden i riksstyrelsen utses för tre år på riksårsmötet bland de valda ledamöterna. 16. Val för ett år av två revisorer och två suppleanter för dem att granska riksstyrelsens förvaltning. 17. Val för tre år, när så erfordras, av två ledamöter, en läkare och en jurist, och suppleanter för dem, vilka tillsammans med riksstyrelsen handhar löpande ärenden angående Karolina Widerströms studie- och stipendiefond och Solbackastiftelsen Val för tre år, när så erfodras, av två ledamöter, en jurist och den andra humanist, och suppleanter för dem, vilka tillsammans med riksstyrelsen handhar löpande ärenden angående Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. 2 1 Enligt stiftelseurkunderna för Solbackastiftelsen och Karolina Widerströms studie och stipendiefond skall den ena representanten vara läkare den andra jurist. 2 Enligt stiftelseurkunden för Siri Jacobssons Minnesfond skall skall den ena representanten vara humanist, den andra jurist. 3

4 19. Val för tre år, när så erfordras, av två revisorer och två suppleanter för dem att granska stiftelsernas och fondens förvaltning. 20. Val av CIR för ett år. 21. Val av arkivarie för fem år, när så erfordras. 22. Val av tre ledamöter i riksföreningens valberedning. Valberedningen får inte ha en majoritet av styrelseledamöter. 23. Val av ordförande och två övriga ledamöter samt tre suppleanter för dem i skiljenämnden på riksnivå. 24. Tid och plats för nästa årsmöte. 25. Frågor som framförs av riksstyrelsen, kretsstyrelse eller kretsmedlem. Årsmötet är beslutfört då minst två tredjedelar av delegaterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om förslag till stadgeändring, då två tredjedels majoritet krävs, och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Extra årsmöte skall hållas om ordföranden eller styrelsen (enkel majoritet) finner, att det behövs, eller om minst en tredjedel av delegaterna begär det. På extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns med i kallelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom 14 dagar från det att en begäran om extra årsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen. Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, beslutförhet, erforderlig röstövervikt, utslagsröst samt protokoll vid extra årsmöte skall gälla vad som stadgats om föreningens ordinarie årsmöte. 1. Riksstyrelsens sammansättning 5. Riksstyrelsen Riksstyrelsen utgörs av en från varje krets vald ledamot samt följande självskrivna ledamöter: a) Coordinator for International Relations, CIR. b) Kassörerna för Solbackastiftelsen, Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. Ytterligare högst två medlemmar av riksstyrelsen kan för ett år i taget utses av årsmötet. Riksstyrelsen kan vid behov adjungera föreningsmedlem att deltaga i behandling av särskilda frågor. Adjungerade ledamöterna har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt, på möten där dessa frågor tas upp. För envar av de valda ledamöterna utser varje krets en suppleant. Vid förfall för av krets utsedd ledamot inträder dennas suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleanten i dennas ställe för resterande mandatperiod. De ledamöter som utses genom val väljs av respektive krets på dess årsmöte. På samma sätt utses deras suppleanter. Det är önskvärt att funktionärsplatserna fördelas jämt över kretsarna. Kretsstyrelseordförandena har närvaro- och yttranderätt på riksstyrelsens möten. 4

5 2. Konstituerande riksstyrelsemöte Riksstyrelsen utser omedelbart efter årsmötet inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör, och om den så finner lämpligt en andra vice ordförande, en andra sekreterare och en vice kassör. En spridning av styrelsefunktionerna på de olika kretsarna är önskvärd. 3. Riksstyrelsens beslutförhet och verksamhet Riksstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, såvitt inte annat är särskilt föreskrivet i dessa stadgar, och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Riksstyrelsen sammanträder omedelbart före riksföreningens årsmöte och i övrigt när ordföranden finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av styrelseledamöter så önskar. Vid riksstyrelsens sammanträde före riksårsmötet skall budgetförslaget diskuteras. Vidare utses mottagare av stipendier ur Karolina Widerströms studie- och stipendiefond samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond. Mottagare av stipendium skall kunna förete bevis på minst två års medlemskap i föreningen. Riksstyrelsens handhar löpande ärenden angående Solbackastiftelsen, Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, samt Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond tillsammans representanter för nämnda stiftelser och fonder. Kallelse till samtliga sammanträden jämte dagordning skall vara riksstyrelsens ledamöter och suppleanter tillhanda minst 14 dagar i förväg. Riksstyrelsen skall tillse att kretsarna före den 1 mars varje år erhåller verksamhetsberättelse för föregående kalenderår, ekonomisk redogörelse inklusive förslag till budget och revisionsberättelse. I brådskande fall får ordföranden besluta, att ett ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (per capsulam). Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Av beslutet skall framgå, vilka som deltagit i detta. Protokoll från samtliga sammanträden utsändes till styrelseledamöterna och kretsarna inom en månad. Protokoll från sammanträden per capsulam utsändes på samma sätt. Riksstyrelsen utser delegater och suppleanter till IFUW:s konferenser. Riksstyrelsen beslutar om bidrag till delegaters, riksstyrelseledamöters samt arkivariens resor till riksföreningens sammanträden. Det åligger riksstyrelsen att ombesörja och ansvara för utgivningen av Meddelanden från KAF (ISSN: ). Riksstyrelsen utser medlem att redigera Meddelanden. Denna redaktör har rätt att till sig knyta en eller flera andra medlemmar att bistå henne i redigeringsarbetet. 6. Kretsarna 1. Kretsstyrelsens sammansättning och verksamhet Ledningen av en krets utövas av en kretsstyrelse, som består av ordförande jämte ett lämpligt antal övriga ledamöter och minst två suppleanter. Kretsstyrelse utser omedelbart efter kretsårsmötet inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kretsstyrelsen sammanträder på kallelse av kretsordföranden eller när minst en tredjedel av styrelseledamöter så önskar. 5

6 Kretsstyrelsen kan med sig adjungera kretsmedlemmar för behandling av speciella frågor. Kretsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, såvitt inte annat är särskilt föreskrivet i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. 2. Revisorer På ordinarie kretsårsmöte utser kretsen för ett år i taget två revisorer och två revisorssuppleanter att granska kretsens verksamhet och räkenskaper. 3. Valberedning En valberedning avger förslag till ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i kretsstyrelsen, samt till övriga uppdrag, vars innehavare skall väljas på kretsens årsmöte. Valberedningen består av tre personer, som utses av kretsens årsmöte. Valberedningen får inte ha en majoritet av styrelseledamöter. 4. Kretsens årsmöte Kretsens årsmöte skall äga rum i mars månad. Vid årsmötet skall förekomma: a) Kretsens verksamhetsberättelse. b) Kretsens revisionsberättelse. c) Fråga om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen. d) Meddelande om tidpunkt när riksstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redogörelse inklusive förslag till budget, revisionsberättelse samt kallelse till riksårsmötet finns tillgängliga hos ordföranden och sekreteraren. e) Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. f) Val av kretsordförande för tre år, när så erfordras. g) Val av övriga ledamöter och suppleanter i kretsstyrelsen för ett år. h) Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år. i) Val av ledamot att ingå i riksstyrelsen samt suppleant för denna för ett år. j) Val av två delegater att jämte kretsordföranden representera kretsen på riksföreningens årsmöte samt tre suppleanter för delegaterna. k) Val av tre ledamöter i kretsens valberedning. I valberedningen får det inte finnas en majoritet av styrelseledamöter. l) Övriga ärenden. Skriftlig kallelse utsänds till varje kretsmedlem minst 14 dagar före årsmötet. Ärende från kretsmedlem bör anmälas till ordföranden senast 7 dagar före årsmötet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Kretsens verksamhetsberättelse, protokoll från kretsens årsmöte samt adressförteckning över ledamöter i kretsstyrelsen för påbörjat verksamhetsår skall ingivas till riksstyrelsen före riksföreningens årsmöte samt till redaktör för Meddelanden. 6

7 5. Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas om ordföranden eller styrelsen (enkel majoritet) finner, att det behövs, eller om minst en tredjedel av kretsens medlemmar begär det. På extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns med i kallelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom 14 dagar från det att en begäran om extra årsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen. Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, erforderlig röstövervikt och utslagsröst vid extra årsmöte skall gälla vad som stadgats om kretsens ordinarie årsmöte. Protokoll skall ingivas till riksstyrelsen. Kapitel 4 AVGIFTER 7. Avgifter till Riksföreningen och IFUW Avgifter till riksföreningen fastställs varje år på riksårsmötet för nästkommande verksamhetsår. Avgifter till riksföreningen skall före den 1 juni inbetalas av kretsarnas kassörer. Efterjustering kan ske till 1 november. Avgift till IFUW fastställs på IFUW:s konferens. Kapitel 5 RÄKENSKAPER 8. Riksföreningens räkenskaper Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kassören skall till riksföreningens styrelse och till revisorerna före den 15 februari ingiva bokslut över det gångna räkenskapsåret. Kassören skall ingiva förslag till budget för påbörjat verksamhetsår till riksföreningens styrelse före den 15 februari. Protokoll från riksstyrelsens sammanträden och riksföreningens årsmöte och verksamhetsberättelse lämnas till revisorerna före den 15 februari. Räkenskaperna granskas av de av årsmötet valda revisorerna. Revisionsberättelsen ingives före den 1 mars till riksstyrelsen. Revisorerna skall till kassören återsända granskat material senast den 1 mars. Fråga om riksstyrelsens ansvarsfrihet skall behandlas på riksårsmötet. Kapitel 6 STADGEÄNDRING 9. Stadgeändring Ändring av riksföreningens stadgar kan ske på förslag av riksstyrelsen, kretsstyrelse eller medlem. Ändring beslutas vid två på varandra följande riksårsmöten, varav ett skall vara ordinarie riksårsmöte, efter kretsstyrelsernas hörande. För beslut krävs två tredjedels majoritet av samtliga delegater och riksstyrelseledamöter. Kapitel 7 UPPLÖSNING 10. Upplösning För beslut om upplösning av krets eller av riksföreningen krävs två tredjedels majoritet. 7

8 Beslut om upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Upplöses en krets skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till riksföreningen. Upplöses riksföreningen skall dess handlingar deponeras i Kvinnohistoriskt Arkiv, Göteborg, och dess tillgångar överföras till Solbackastiftelsen. Kapitel 8 Skiljeförfarande 11. Skiljeförfarande 1. Varje tvist, som inte kan lösas på annat sätt, mellan medlemmar i en krets, bl. a. mellan enskild medlem och kretsstyrelse, skall hänskjutas till en för tillfället utsedd skiljenämnd. Denna nämnd skall bestå av tre personer. Dess ordförande och de två övriga ledamöterna utses av kretsstyrelsen, såvitt inte tvisten rör styrelseledamot. I sådana fall utses nämnden av riksstyrelsen, i vars beslut inte de ledamöter, som är från berörd krets, får delta. Överklagande av kretsskiljenämnds beslut kan ske inom två månader efter beslutet till skiljenämnd på riksnivå och sänds till dess ordförande. Underrättelse om överklagandet lämnas till kretsordföranden och riksstyrelsens ordförande. 2. Varje tvist, som inte kan lösas på annat sätt, mellan kretsar eller medlem i krets och riksföreningen eller dess styrelseledamöter, skall hänskjutas till en skiljenämnd på riksnivå. Den skall bestå av tre personer. Dess ordförande och de två övriga ledamöterna, samt ersättare för dessa tre, utses av riksföreningens årsmöte för ett år bland dess förutvarande styrelseledamöter, i första hand de förutvarande riksordförandena. Vid avgörande av tvist får ej nämndledamot delta som är ledamot i styrelsen för berörd krets. Begäran från en krets om medling/lösande av tvisten skall biträdas av minst en tredjedel av dess medlemmar. Skiljenämnden på riksnivå skall vara överklagandeinstans avseende beslut av en kretsskiljenämnd. 3. Begäran om skiljenämndsförfarande på krets- och riksnivå lämnas resp. sänds till skiljenämndens ordförande. Nämnden skall låta göra erforderlig utredning och komplettering. Parterna skall delges allt som tillförts ärendet och skall beredas tillfälle att utveckla sin talan. För beslutförhet fordras samtliga tre skiljenämndsledamöters deltagande och som dess beslut gäller den mening, om vilken minst två av ledamöterna förenar sig. Beslutet skall inom 14 dagar delges parterna samt ordföranden i berörd krets och i riksstyrelsen. När skiljenämnd fungerar som överklagandeinstans, skall vad som sägs i st. 2-4 i denna punkt i tillämpliga delar gälla. 8

Förslag på ändring av nuvarande stadgar

Förslag på ändring av nuvarande stadgar Förslag på ändring av nuvarande stadgar Detta är organisationsgruppens förslag på nya stadgar för Kvinnliga Akademikers Förening. Föreningen föreslås byta namn till Kvinnliga Akademikers Förbund, fortfarande

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer