Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Något om källor till Sundbyholms slotts historia"

Transkript

1 Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun slottet. Ägarna, åtminstone staten och kommunen, har inte själva brukat slottet utan arrenderat ut det. Slottet har dessutom haft en mängd olika användningsområden. Det har används som slott, magasin, fähus, kafé, restaurang med mera. Allt detta påverkar var det går att hitta arkiv, och vad dessa innehåller, som kan belysa slottets historia. Det svenska arkivväsendet är i princip uppbyggt så att varje samhällssektor ansvarar för sina egna arkiv. De statliga arkiven tas om hand av Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven i de fall de inte finns kvar hos den myndighet som skapat arkivet. Kommunernas arkiv hamnar hos respektive kommuns arkiv, för Eskilstunas del Eskilstuna Stadsarkiv. Arkiv från föreningar av olika slag hamnar antingen hos speciella föreningsarkiv, eller om inte det finns hos kommunerna (vilket är fallet i Eskilstuna). Arkiv från företag tas i regel om hand av speciella företags- eller näringslivsarkiv, för Eskilstunas del Företagens arkiv i Sörmland. Arkiv efter privatpersoner eller släkter hamnar slutligen lite här och där. Arkiv som har anknytning till Sundbyholm finns som vi ska se på många olika institutioner. Något som innebär att den som vill skaffa sig en heltäckande bild av källbeståndet kring Sundbyholm bör ha gott om tid och en god reskassa. För den som inte har något av detta finns emellertid en hel del att hämta på närmare håll. I det följande tänkte jag koncentrera mig på det källmaterial som är mest lättillgängligt för eskilstunaborna, det vill 1

2 säga det material som finns i Eskilstuna. I och med den avgränsningen fokuseras framställning till slottets moderna historia, från kommunens övertagande år 1939 och framåt. En tidsperiod i slottets historia som är betydligt mindre omskriven och utforskad än slottets första levnadsår. Källor utanför Eskilstuna Något måste dock nämnas om de äldsta källorna. Källmaterialet till Sundbyholms äldsta historia återfinns, med undantag för själva byggnaden och det arkeologiska materialet på plats, i olika statliga arkiv. Hos Riksarkivet finns mängder av arkiv där material med en eller annan anknytning till Sundbyholms slott återfinns. Till exempel Södermanlands handlingar (en räkenskap för slottet 1561), Carl Carlsson Gyllenhielms arkiv, Reduktionsmyndigheternas arkiv (slottet drogs in till kronan 1669), Kammarkollgiets olika arkiv med mera, med mera. Hos Landsarkivet i Uppsala, som förvarar arkiv från lokala och regionala statliga myndigheter i Södermanland, finns Sundby församlings kyrkoarkiv som innehåller många uppgifter om Sundbyholms slott. I husförhörslängderna framgår till exempel hur många trädgårdsmästare som fanns vid slottet. I kyrkoarkivet finns även handlingar rörande Carl Carlsson Gyllenhielms donation till Sundbyholms skola. I Södermanlands läns landskontors arkiv, som också förvaras hos Landsarkivet i Uppsala, finns en hel del handlingar som berör Sundbyholms slott i serien Statens fasta egendomar, handlingar angående kungsgårdar. Hos lantmäteriverket finns kartor från år 1723 och framåt som ger mängder med information om och kring slottet. Också hos Riksantikvarieämbetet återfinns också en hel del material. I det antikvariskt-topografiska arkivet (ATA) finns exempelvis ett restaureringsförslag av parken signerat Walter Bauer, 1952, (förslaget återfinns också i Eskilstuna stads drätselkammares arkiv, varom mer nedan) och ett litet häfte med illustrationer av Lisa Bauer. Riksantikvarieäm- 2

3 betet har även ett antal filmade ritningar och många foton av Sundbyholm. Källor i Eskilstuna I Eskilstuna finns två arkivinstitutioner: Företagens arkiv i Sörmland och Eskilstuna Stadsarkiv. Båda två förvarar handlingar som belyser Sundbyholms slotts historia. Hos Företagens arkiv i Sörmland är det framförallt två arkiv som är intressanta, nämligen Sundbyholms kungsgårds arkiv och arkivet efter Eskilstuna restaurang AB. Sundbyholms kungsgårds arkiv består av handlingar som har med jordbrukets skötsel på gården att göra. I olika räkenskapsböcker, från 1800-talets mitt till 1900-talets första årtionde, går det att följa hur gården drivits. Där finns uppgifter om vilka gården har haft kontakter med, hur många dagsverken bönder och torpare har gjort, vad som har såtts på åkrarna, vad som har köpts och sålts och så vidare. Arkivet efter Eskilstuna restaurang AB är annorlunda. Företaget drev restaurangen och pensionatet vid slottet samt några andra inrättningar i Eskilstuna fram till år 1972 då bolagets avvecklades. Arkivet är därefter. Huvuddelen består av personal- och räkenskapshandlingar med anknytning till restaurangbranschen, såsom servitrisernas kassaböcker, avhämntningsböcker från ölstugorna och liknande. Det är emellertid i protokollen som det mest intressanta finns. Protokollen sträcker sig mellan åren 1942 och 1972 och bjuder på en hel del information om Sundbyholm efter kommunens övertagande. Några exempel är som följer: Vid ett möte den 22 september 1943 beslutar företagets styrelse sig för att låta gallra en del fruktträd i trädgården och att begära in en offert på tjugofem nya träd. Vid samma möte beslutar styrelsen även att köpa in ett och ett halvt ton osläckt kalk till trädgården. Vid ett annat möte lite senare på hösten, den 6 oktober, samma år 3

4 skänker de 600 kilo potatis till Norgehjälpen. Ungefär två årtionden senare, 1965, klagar hälsovårdsnämnden i Kafjärdens kommun på att ventilationen i rummet för svinmat är undermålig och genast måste förbättras och Herbert Johansson utses till källarmästare. Bara för att nämna något av allt som går att utläsa ur dessa protokoll. Slottet övertogs av Eskilstuna stad år Eskilstuna stad är en av alla de olika kommuner (allt som allt 27 stycken) som föregått dagens Eskilstuna kommun. Handlingar som belyser Sundbyholms slott finns i många olika arkiv som tillkommit under Eskilstuna stad. I arkiven efter Stadsfullmäktige och stadens drätselkammare återfinns exempelvis handlingar som innehåller de stora och tunga besluten om Sundbyholm. Första gången Sundbyholm dyker upp är på ett möte med Drätselkammaren den 1 september Där meddelas att kammaren träffat en preliminär överenskommelse med domänintendenten i Södermanlands län om att arrendera ett område av Sundbyholms kungsgård. Syftet med arrendet var att ge Eskilstuna stads befolkning tillgång till bad- och campingplatser. I arrendet ska även ingå corps de logiet med därtill hörande trädgård. Då arrendet anses för högt föreslår istället Stadsfullmäktiges beredningsutskott att fastigheten ska köpas av Domänverket. Kostnaden för fastigheten (Sundbyholm med Räfsgarn och kringliggande öar samt Hammartorp) är kronor plus kronor för några arbetarbostäder som Domänverket lovat uppföra. I och med övertagandet överförs också en kostnad om kronor per år som ska betalas för folkskollärarens i Sundby socken uppehälle till staden. Den 18 februari 1939 beslutar Stadsfullmäktige att köpet ska genomföras. Drygt en månad senare, den 23 mars, dyker det första förslaget på hur kungsgården ska användas upp från Stadsfullmäktiges beredningsutskott. I förslaget sägs bland annat 4

5 att all åkerjord ska arrenderas ut, att badstränder och badplatser bör vara fritt tillgängliga för allmänheten, att corps de logiet borde göras om till pensionat där allmänheten kan skaffa sig förtäring och hyra rum. Även andra världskriget sätter sina spår för hur kungsgården används. Med tanke på de bistra tiderna begär Drätselkammaren i en skrivelse till Stadsfullmäktige år 1942 ett extra anslag om kronor. Pengarna ska användas för att ställa i ordning slottsträdgården för potatisodling. Förslaget godkänns utan diskussion av Stadsfullmäktige. Kanske är det av den skörden Eskilstuna restaurang AB skänker 600 kilo potatis till Norge. Ganska snart dyker också ett första restaureringsförslag av slottsbyggnaden upp. För en kostnad av kronor ska byggnaden återställas i ett värdigare skick och delar av byggnaden göras om till ett värdshus enligt Stadsfullmäktiges beredningsutskotts förslag den 28 september Drygt två år senare lämnar beredningsutskottet ett nytt förslag och kostnaden är nu beräknad till kronor. När Stadsfullmäktige den 10 november 1949 slutligen beslutar att en ombyggnad och restaurering av slottet ska ske är kostnaden beräknad till hela kronor. Den främsta anledningen till kostnadsökningen är att man bestämt sig för att slottet ska vinterbonas så att det kan användas för kursverksamhet året om. Även ersättning av gamla och förvuxna träd i slottsparken ingår som en mindre del av ombyggnadssumman. När ombyggnaden börjar närma sig sitt slut visar det sig dock att den för ombyggnaden avsatta summan varit alldeles för liten. Den 29 maj 1952 nödgads Drätselkammaren be Stadsfullmäktige om ytterligare kronor för ombyggnaden, vilket Stadsfullmäktige beviljar efter en del knot. I Drätselkammarens arkiv finns även en akt som innehåller Walter Bauers tidigare nämnda PM om restaureringen av parken från I denna avslöjar Bauer en del av sina tan- 5

6 kar med trädgården: Man gör nog både slottet och parken en stor tjänst om denna vackra arkitektur- och landskapsmål- små ning [Prins Eugens Det gamla slottet] får stå som den inspirerande förebilden för det anläggningsarbete som väntar. Huruvida intentionen lyckades eller ej får var och en bedöma vid ett besök i slottsträdgården. I Stadsfullmäktige och Drätselkammaren togs de stora övergripande besluten. Om man vill följa livet på slottet lite mer i detalj får man vända sig till andra arkiv. I Eskilstuna restaurang AB:s arkiv finns som redan nämnts en hel del, men även i kommunala arkiv går det att följa slottslivets detaljer. I Eskilstuna stads fritidsstyrelses och efterföljaren Idrotts- och fritidsstyrelsens arkiv finns till exempel mängder med information om livet vid slottet. I början på februari 1955 beslutar sig till exempel Fritidsdelegationen, som det hette då, att under instundande midsommar uppföra ett midsommarspel vid Sundbyholm. Intendent Deling får i uppdrag att snarast inkomma med förslag i ärendet. Vid ett möte den 21 mars granskas förslaget: En sommardag på Gnällingehus skrivet av Thor Florentin. Av någon anledning faller förslaget inte i god jord och delegationen beslutar sig för att avvakta ytterligare förslag. Den 25 april bestämmer de sig slutligen för Systrarna Ribbing. En tidsbild från Sundbyholm 1621 som också skrivits av Florentin. Midsommarspelet tilldelas en budget på kronor som ska täcka alla kostnader inklusive författararvode till Thor Florentin. Både det refuserade manuset, En sommardag på Gnällingehus, och det godkända förslaget om systrarna Ribbing finns bevarade bland Fritidsstyrelsens protokollshandlingar, i fall någon skulle vilja sätta upp en av pjäserna idag. Det var inte alldeles problemfritt att anordna spel och dans vid midsommar. Till midsommarfesten 1959 krävs inte mindre än sju poliskonstaplar och en polisassistent för att hålla ordning på publiken på midsommarafton. Till den något 6

7 lugnare midsommardagen räckte det med tre poliskonstaplar och en polisassistent. Midsommarspelet startade klockan sex på midsommaraftonskvällen och sedan vidtog dans fram till halv två på natten. På midsommardagen startade spelet halv fem och dansen avlutades redan vid midnatt. Allt enligt Fritidsstyrelsens ansökan om tillstånd att anordna offentlig nöjestillställning till landsfiskalen i Rekarne Polisdistrikt. Det var inte bara teaterpjäser och dans som ordandes vid Sundbyholm. Den 28 till 30 juni 1963 används slottet som start- och målplats för Mälarrallyt. Något som Fritidsstyrelsen medger vid ett möte den 2 april samma år, under förutsättning att tävlingsledningen återställer allt i oskadat, rent och snyggt skick. Vid ett annat möte med Fritidsstyrelsen den 3 februari 1964 dyker en bekant ärendeskapare upp: Kafjärdens kommuns hälsovårdsnämnd. Den här gången är det inte svinmatsrummet som är aktuellt, utan ett soprum. Kafjärdens hälsovårdsnämnd har i samband med en inspektion den 21 augusti föregående år fordrat att ett särskilt soprum ska upp- på att badvattnet den 22 juni 1964 föras vid restaurangen. Intendent har begärt in olika anbud och nu beslutas att byggmästare Eric Holmström ska få uppföra soprummet. Sundbyholm låg mellan åren 1863 och 1951 i Sundby kommun och från 1952 till 1970 i Kafjärdens kommun. Även i arkiven efter dessa kommuner går det att hitta material som kan belysa livet i och kring Sundbyholms slott. I Kafjärdens kommuns hälsovårdsnämnd går det exempelvis att utöver det som redan nämnts få reda höll en temperatur på föga inbjudande 14,5 grader. Av samma handling, en vattenundersökning, framgår också att vattnet efter att ha värmts till 37 grader i 24 timmar bland annat innehöll fyra termostabila coliobakterier per 100 ml vatten. Det låter hemskt, men var nog inte så farligt. Slutomdömet av provet är: Vattnet var vid undersökningstillfället utan an- 7

8 märkning som fridluftsbadvatten. Vi får väl hoppas att dagens och framtidens vattenprover resulterar i samma anmärkning. Arkiven innehåller rester i form av handlingar från organisationer som av olika anledningar, både slumpmässiga och planerade, blivit bevarade. Resterna är sällan anpassade efter dagens frågor. Det går inte att som i ett bibliotek få fram ett antal böcker som handlar om något. Istället finns i arkiven rester från olika verksamheter. Dessa rester kan dels berätta om själva verksamheten, men ofta också om annat. Resterna från den kommunala verksamheten i Eskilstuna med omnejd berättar i första hand om just den kommunala verksamheten, men kan också berätta en hel del om trädgården, midsomrarna, badvattnet med mera vid Sundbyholms slott. Att leta i arkiv är betydligt svårare och mer tidsödande än att leta i bibliotek, men den som ger sig i kast med det kan bli rikligt belönad. Via de handlingar som verksamheterna lämnat efter sig kommer den som vill i direktkontakt både med verksamheten och de människor som stått bakom den. Arkivfakta Handlingarna från och om Sundbyholms slott finns som framgår i texten utspridda lite här och där. Adresser m m till de arkivinstitutioner som nämns i texten finns på stadsarkivets hemsida: eskilstuna.se/stadsarkivet 8

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen.

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen. informerar www.alebyggen.se Nr 2 juni 2004 Svinga klubban gratis i sommar Monica Bogren spelade för styrelsen i Hyresgästföreningen Södra Bohuslän i Bangolfcupen. Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer