Välmående hästar i ett attraktivt län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välmående hästar i ett attraktivt län"

Transkript

1 Välmående hästar i ett attraktivt län HÄSTLYFTET Kompetenscentrum Gävleborg Mariana Femling Delrapport Januari 2010

2

3 HÄSTLYFTET - Kompetenscentrum Gävleborg Ett regionalt kompetenscentrum för en samordning och hållbar utveckling av hästsektorn i Gävleborgs län Detta är en delrapport av ett större tvåårigt projekt som drivs inom landsbygdsprogrammet i Gävleborgs län. Medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande har använts för medfinansiering i projektet.

4 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND ERFARENHET FRÅN TIDIGARE PROJEKT... 4 SYFTE... 4 MÅLGRUPPER... 5 PROJEKTETS MÅL... 5 TIDSPLAN... 5 DEFINITIONER... 5 REDOVISNING SPRIDNING AV PROJEKTETS RESULTAT... 5 DETTA HAR VI GJORT... 6 SLUTSATSER OCH SÅ HÄR SKA VI GÅ VIDARE... 7 KONTAKTPERSONER... 9 BILAGOR KORT VERKSAMHETSBESKRIVNING 2. EXEMPEL PÅ KURSINBJUDNINGAR 3. EXEMPEL PÅ TIDNINGSARTIKLAR 4. EXEMPEL PÅ ANNONSER 5. PROJEKTBESKRIVNINGEN - FINNS EJ I RAPPORTEN, KAN BESTÄLLAS PÅ

5 Sammanfattning Länsstyrelsen i Gävleborg insåg tidigt hästsektorns betydelse för regionen. För att ta tillvara på den kraft och utvecklingspotential som finns inom hästsektorn behövs en oberoende och stabil part som kan driva frågorna utan egenintresse och i nära samarbete med övriga målgrupper och aktörer. Den lösning som passar Gävleborg bäst är ett regionalt kompetenscentrum för en samordning och hållbar utveckling av hästsektorn i länet. Det arbete som började 2002 har via förstudier och projekt resulterat i HÄSTLYFTET - Kompetenscentrum Gävleborg, ett nu tvåårigt projekt med Länsstyrelsen som huvudman med uppdraget att etablera och skapa en långsiktig lösning för ett kompetenscentrum för hästfrågor. Projektet finansieras med medel ur landsbygdsprogrammet och Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande. Detta är en lägesrapport av det tvååriga projektet. Frågan om huvudmannaskapet har diskuterats, vridits och vänts på både i detta och tidigare projekt. Den lösning som vi strävar efter på längre sikt är att näringen och organisationerna tillsammans driver frågorna. I nuläget bedömer vi att det är för tidigt för hästnäringen att bära ett kompetenscentrum. Dels för att hästnäringen i länet är förhållandevis ung och att en stor del av arbetet fortfarande sker ideellt och dels för att ingen av organisationerna i dagsläget är mogen för en gemensam satsning som kan innebära organisatoriska förändringar Här vi följer med intresse utvecklingen av t.ex. Hästen i Skåne. Vi fortsätter nu arbetet med den lösning för en övergångsperiod som samtliga målgrupper vid träffar, workshops, seminarier och i enkäter har uttryckt. Man vill se Länsstyrelsen som huvudman. Länsstyrelsen betraktas som en oberoende och stabil huvudman men har inte finansiering för aktiviteter inom förvaltningsanslaget. Därför drivs Hästlyftet idag med projektmedel. Region Gävleborg (det regionala självstyrelseorganet) är också ett alternativ som kan stå för oberoende och stabilitet. Länsstyrelsen - länsledningen har lyft frågan vidare och inväntar nu svar därifrån. För näringen och företagandet finns många aktörer som kommuner, LRF, LRF Konsult med flera men för frågor kring djurens välfärd, miljöfrågor, landskapsvård och hästen i samhällsplaneringen saknas en aktör. Därför kommer det framtida arbetet att delas in i två separata delar, en som arbetar med fokus näringslivsutveckling och en som arbetar med djurens välfärd, landskapsvård och miljöfrågor. Förutom det strategiska långsiktiga arbetet fortsätter vi följa projektplanen för Hästlyftet kompetenscentrum Gävleborg. Det vill säga driva de aktiviteter för kompetensutveckling och rådgivning som finns beskrivet i projektets verksamhetsbeskrivning. Här behöver också påpekas att en nationell plattform för hästrelaterade frågor är en förutsättning för ett väl fungerade arbete på regional nivå. Glädjande är att trots de problem som nämnts så finns en oerhörd stor utvecklingskraft och en tydlig vilja från hästsektorn i länet att driva frågorna framåt. 3

6 Bakgrund Erfarenhet från tidigare projekt Länsstyrelsen i Gävleborg har tidigt insett hästsektorns utvecklingspotential och betydelse för regionen och har sedan 2002 stöttat hästsektorn och dess frågor genom olika projekt: Hästen i Gävleborg, , Länsstyrelsen. Uppdraget var att via enkäter (1 600), intervjuer, studiebesök och litteraturstudier göra en kartläggning och inventering av hästsektorn och dess behov. Hästlyftet Gävleborg, , LRF. Genomförde handlingsplanen från föregående projekt, att lyfta fram hästnäringens betydelse och höja kunskapsnivån. Drygt 200 aktiviteter och ca deltagare HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun, Gävle kommun. En inventering av Hästsektorn och hästnäringen i Gävle kommun samt tagit fram en handlingsplan för kommunen och hästsektorn. Häst i hållbar utveckling, 2007, Länsstyrelsen. En inventering av länets 10 kommuners behov av stöd, rådgivning och information samt var de står i arbetet det gäller hästrelaterade frågor. Hästföretag i hållbar utveckling, 2008, Sandvikens kommun. Skapa 3 nätverk i tre olika kommuner och utveckla företagandet inom hästnäringen. Kompetenscentrum Hållbar hästhållning, 2008, Sandvikens kommun Ta fram förutsättningarna för och påbörja en etablering av ett regionalt kompetenscentrum för hästrelaterade frågor i Gävleborgs län. I dessa förstudier och projekt har vi kartlagt hästsektorn och identifierat behoven både på kommunaloch regional nivå. Samtliga målgrupper har under dessa år vid flertalet träffar, workshops, seminarier och i enkäter entydigt uttryckt: 1. Behovet av en utveckling och en regional samordning av hästsektorn. 2. För att få en varaktig och hållbar utveckling ur alla aspekter, såväl ekonomisk som ekologisk och social, behövs någon som driver frågorna. 3. Och att den lösning som passar Gävleborg bäst är ett regionalt kompetenscentrum för häst med Länsstyrelsen som huvudman. Vi har ännu inte nått en långsiktig lösning men väl ett tvåårigt projekt HÄSTLYFTET Kompetenscentrum Gävleborg, med Länsstyrelsen som huvudman och som finansieras med medel ur Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande och landsbygdsprogrammet. Detta är en lägesrapport av det tvååriga projektet. Syfte Syftet med projektet är att: 1. skapa förutsättningar för samordning och långsiktigt hållbar utveckling av hästsektorn i Gävleborgs län. 2. utveckla hästnäringen i länet 4

7 Målgrupper Näringen Företag med anknytning till häst eller som producerar något för hästsektorn Det offentliga Kommun, Landsting, statliga verk såsom Skattemyndigheten, Vägverket, Polisen och Länsstyrelsen Hästhållningen Hästägare, hästhållare, föreningar, allmänheten m.fl. Organisationer LRF, Gävleborgs Ridsportsförbund, Almi, Hushållningssällskapet, STC Svenska Travsportens centralförbund, fackförbund, studieförbund m.m. Projektets mål Projektets mål är att etablera och skapa en långsiktig lösning för ett kompetenscentrum för hästfrågor i Gävleborgs län. Tidsplan Projektet beräknas pågå från Varav den här redovisningen avser tiden Definitioner Hästnäringen = Företag som driver verksamhet med anknytning till häst eller som producerar något för häst. Hästsektorn = All verksamhet kring häst vilket förutom näringen även omfattar hästhållningen, det offentliga, organisationer, sporten, klubbar och föreningar. Redovisning Spridning av projektets resultat Redovisning och spridning av resultatet har skett löpande på möten med kommuner och länsledning, på styrgruppsmöten, på utställningar och seminarier samt genom denna projektrapport. Information har även spridits via tidningsartiklar och medverkande i TV En hemsida är under upparbetning 5

8 Projektets arbetssätt Projektet har en anställd projektledare på 75 %. En styrgrupp som förutom projektledaren representeras av länsstyrelsen, LRF, Gävleborgs Ridsportsförbund, Travsporten, en kommunpolitiker samt en kommunal tjänsteman. Vi samarbetar fortlöpande med övriga organisationer och liknande projekt i landet som arbetar med hästrelaterade frågor såsom Jordbruksverket, SLU, Hästnäringens Nationella stiftelse, Geografiskt informationssystem, GIS för häst, Häst Halland, Hästcentrum Skara, HS sjuhärad, Hästen i Skåne, HS Norrbotten, Regionala forum för hästsektorn med flera. Samarbete inom länet sker med/kommer att ske med representanter ifrån: Hästnäringen Hästsporten Länets kommuner Länsstyrelsen LRF LRF Konsult Landstinget Studieförbund Region Gävleborg Kyrkor och församlingar Andra projekt i länet Turistnäringen Wij trädgårdar Forskningen, FoU Gästrikerådet Hälsingerådet Pilgrim Europa Pilgrim Gävleborg Hembygdsföreningar Almi HS Detta har vi gjort Vi har främst arbetat med att söka lösningar för kompetenscentrats huvudmannaskap samt för den långsiktiga finansieringen av verksamheten. Detta har gjorts i möten med framförallt länsledning, landshövding och länsråd, kommuner samt styrgruppen. Hästlyftets aktiviteter har genomförts som planerat. Totalt har cirka 350 personer deltagit på kurser främst inom företagande och utfodring. Projektledaren har aktivt deltagit i bl.a. arbetsgruppen angående miljötillsyn av hästverksamhet på Jordbruksverkets Växtnäringsenhet, samt Jordbruksverkets nyinrättade referensgrupp för hästfrågor. Vi har också medverkat i och/eller besökt ett antal seminarier bl.a. Holmsvedens byautveckling och Hästen i Skara. Samarbete och diskussioner har inletts med Lantmäteriverket angående framtida arbete kring hästen i samhällsplaneringen. 6

9 Slutsatser och så här ska vi gå vidare Frågan om huvudmannaskapet har diskuterats, vridits och vänts på både i detta och tidigare projekt. Alternativ 1. Den lösning som vi strävar efter på längre sikt är att näringen och organisationerna tillsammans driver frågorna. I nuläget bedömer vi att det är för tidigt för hästnäringen i länet att bära ett kompetenscentrum. Dels för att hästnäringen är förhållandevis ung och att en stor del av arbetet fortfarande sker ideellt och dels för att ingen av organisationerna i dagsläget är mogen för en gemensam satsning som kan innebära organisatoriska förändringar Här vi följer med intresse utvecklingen av t.ex. Hästen i Skåne. Alternativ 2. Vi har även prövat möjligheten att lägga huvudmannaskapet på en enskild organisation såsom t.ex. LRF och Gävleborgs Ridsportsförbund. Medlemsorganisationerna uppgift är att arbeta för och bevaka medlemmarnas intressen vilket innebär att var och en endast företräder en liten del av hästsektorn. Med denna typ av lösning det bli svårt att få övriga aktörer att bidra ekonomiskt. Alternativ 3. En kommun som huvudman. Bollnäs kommun har under många år aktivt arbetat för en utveckling av den lokala hästsektorn och profilerat sig som Hästkommun. Eftersom kommunen visat särskilt stort intresse för att driva Hästlyftet så har det varit ett konkret förslag som tagits upp och diskuterats i många forum. I diskussionerna har det framkommit att man inte ser en kommun som tillräckligt stabil och oberoende samt att det kan vara svårt för en kommun att verka på den regionala nivån. Dessutom kan det bli svårt att få övriga kommuner att bidra ekonomiskt. Att en kommun vill satsa är oerhört positivt, det behövs en satsning både på kommunal och på regional nivå. Alternativ 4. Vi fortsätter nu arbetet med den lösning som behövs under en övergångsperiod och som samtliga målgrupper vid flertalet träffar, workshops, seminarier och i enkäter har uttryckt. Man vill se Länsstyrelsen som huvudman. Länsstyrelsen betraktas som en oberoende och stabil men har inte finansiering för aktiviteter inom förvaltningsanslaget. Därför drivs Hästlyftet idag med projektmedel. Alternativ 5. Region Gävleborg (det regionala självstyrelseorganet) är ytterligare ett alternativ till en stabil och oberoende huvudman. Länsstyrelsen - länsledningen har lyft frågan vidare. Frågan om huvudmannaskapet är ett problem för fler än detta projekt. Många projektidéer har samma problem och det är inte ovanligt att de strandar på grund av detta. Ett kompetenscentrum för Hästnäringen skulle kunna fungera som huvudman/projektägare för små projekt. Något som skulle stimulera utvecklingen enormt. Då det gäller att hitta en hållbar lösning på framtida finansiering så måste vi först lösa frågan kring huvudmannaskapet, eftersom olika finansieringslösningar är beroende av vem som är huvudman. På lång sikt kommer finansieringen att behöva komma från dem som använder kompetenscentrumet, främst näringslivet och kommunerna. Eftersom utvecklingen inom Hästsektorn och Hästnäringen inte avstannar utan snarare accelererar så fortsätter vi följa projektplanen för Hästlyftet kompetenscentrum Gävleborg. Det vill säga driva de aktiviteter med kompetensutveckling och rådgivning för näringen som finns beskrivet i projektets verksamhetsbeskrivning. Några exempel på sådana insatser som kommer att göras inom den allra närmaste tiden är: 7

10 att tillsammans med länets lokala kvarnar för ta fram ett koncept för gårdsanpassat foder att utifrån en grovfoderanalys ta fram ett kompletterande kraftfoder som bygger på lokalproducerad spannmål. att i samarbete med Eva Dahlström - Oberoende Foderråd, ta fram ett kursmaterial för foderproducenter. att i samarbete med länets kommuner och Lantmäteriverket fortsätta det påbörjade arbetet kring Hästen i samhällsplaneringen. att i samarbete med länets kommuner fortsätta det påbörjade arbetet kring Hästen i folkhälsoarbetet. För näringen och företagandet finns många aktörer som kommuner, LRF, LRF Konsult med flera men för frågor kring djurens välfärd, miljöfrågor, landskapsvård och hästen i samhällsplaneringen saknas en aktör. Därför kommer det framtida arbetet att delas in i två separata delar, en som arbetar med fokus näringslivsutveckling och en som arbetar med djurens välfärd, landskapsvård och miljöfrågor. Här behöver också påpekas att en nationell plattform för hästrelaterade frågor är en förutsättning för ett väl fungerade arbete på regional nivå. Denna ska främst behandla övergripande frågor, nationellt och internationellt för helhetssyn och samordning. Omvänt blir den regionala nivån en viktig utförare av aktuella frågor som behandlats nationellt. Glädjande är att trots de problem som nämnts så finns en oerhörd stor utvecklingskraft och en tydlig vilja från hästsektorn i länet att driva frågorna framåt. 8

11 Kontaktpersoner Projektledare Mariana Femling Länsstyrelsen Gävleborg GÄVLE Enhetschef Berit Löfgren Länsstyrelsen Gävleborg GÄVLE BILAGOR 1. Kort verksamhetsbeskrivning 2. Exempel på kursinbjudningar 3. Exempel på tidningsartiklar 4. Exempel på annonser 5. Projektbeskrivningen - finns ej i rapporten, kan beställas på

12 BILAGA 1 Kort verksamhetsbeskrivning All verksamhet i projektet är inriktat på företagande och företagsutveckling med fokus på de tre hållbarhets dimensionerna d.v.s. ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbarhet. Frågorna kommer att drivas med ett samhällsperspektiv och behoven styrs ur en fortlöpande process i en tät dialog med hästsektorn och det offentliga. Arbetet kommer att bestå i att: Skapa förutsättningar för livskraftiga företag. Förse målgrupperna med kunskap och service. Fundera som en informationskanal t.ex. föra ut forskningsresultat, ny information, nationella direktiv, nya lagar och regler m.m. Kommunicera hästsektorns behov av forskning och utveckling, FoU. Vara en diskussionspart bollplank och stöd för det offentliga i strategiska frågor. Fortsätta arbetet för en samordnad hästsektor och vara en sammanhållande länk för hästfrågor både inom och mellan målgrupperna. Medverka till att höja kvalitén på djurskyddet. Arbeta med frågor som faller mellan stolarna t.ex. hästen i samhällsplaneringen. Lyfta hästens betydelse för länet och dess kommuner. Synliggöra hästsektorn och dess behov. Medverka till att kommuner och hästsektorn tar fram policydokument för hästhållning.

13 BILAGA 2 Exempel på kursinbjudningar

14 BILAGA 3 Exempel på tidningsartiklar

15 BILAGA 3

16 BILAGA 4 Exempel på annonser

17

18 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Hästlyftet Kompetenscentrum Gävleborg

Hästlyftet Kompetenscentrum Gävleborg Slutrapport Mariana Femling Mars 2012 2 Hästlyftet Kompetenscentrum Gävleborg Projektet har gjorts av Mariana Femling på uppdrag av Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg. HÄSTLYFTET Kompetenscentrum Gävleborg

Läs mer

Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning

Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning Mariana Femling December 2008 Kompetenscentrum t Hållbar Hästhållning ng Studien är gjord av Mariana Femling på uppdrag av Berit Löfgren, Länsstyrelsen, och med Sandvikens

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Svenska Ridsportförbundets förstudie Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Förstudien är finansierad av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande 2009. Innehållsförteckning

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Fas 2 Projektrapport: December 2010

Fas 2 Projektrapport: December 2010 Spelregler för Hästföretagaren Fas 2 Projektrapport: December 2010 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Nybrogatan 1 871 30 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 LRF Konsult

Läs mer

Hästen i kommunen betyder mer än du tror

Hästen i kommunen betyder mer än du tror SLUTRAPPORT 2007-12-12 Hästen i kommunen betyder mer än du tror Sammanfattning Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) har med finansiering från Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Livskraftigt hästföretagande. Nationella projekt 2009

Livskraftigt hästföretagande. Nationella projekt 2009 Livskraftigt hästföretagande Nationella projekt 2009 Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande I januari utlyste Jordbruksverket fem miljoner kronor till nationella projekt som ska

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(1) 2008-04-29 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010 1(7) 2011-02-15 Landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Projektrapport, Svenska Ridsportförbundets förstudie Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner 1 (5) PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 Inom ramen för den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin Region Gävleborg

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Spelregler för. Projektrapport: December 2009. LRF Konsult AB. Box 74

Spelregler för. Projektrapport: December 2009. LRF Konsult AB. Box 74 Spelregler för Hästföretagaren! Spelregler för Hästföretagaren Projektrapport: December 2009 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Stefan Johanson Växjö 2010 09 27

Stefan Johanson Växjö 2010 09 27 Stefan Johanson Växjö 2010 09 27 Hästnäringens Nationella Stiftelse Samverkansorgan Fokus på utbildning, avel och uppfödning Flyinge, Strömsholm och Wången (HRA) Gemensamma hästpolitiska frågor Forskningsfinansiering

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor En skola på vetenskaplig grund Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor Bakgrund Diskussioner mellan ett antal kommuner och Malmö högskola om s.k. verksamhetsnära

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning

Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning Delrapport VO-College kansli Anders Axelsson 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tillvägagångssätt/metod... 3 Resultat... 4 Analys...

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Projektrapport: December 2008

Projektrapport: December 2008 Proffsigare Proffs Projektrapport: December 2008 Projektledare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 Projektägare: LRF Konsult AB Referensperson: Jan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer