Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 1 / 16 SDB-nr : V002.3 Reviderat den: Utskriftsdatum: Produktbeteckning Tangit PVC-U Special-Lim Innehåller: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avsedd användning: Rörlim 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Henkel Norden AB Box Bromma SE Tel.: +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer (kontorstid) Klassificering av ämnet eller blandningen AVSNITT 2: Farliga egenskaper Klassificering (CLP): Lättantändliga vätskor Kategori 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterande på huden Kategori 2 H315 Irriterar huden. Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Cancerframkallande egenskaper Kategori 2 H351 Misstänks kunna orsaka cancer. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Target organ: cen trala nerv systemet Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Target organ: Luftvägsirritation

2 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 2 / 16 Klassificering (DPD): F - Mycket brandfarligt R11 Mycket brandfarligt. Xn - Hälsoskadlig Cancerframkallande, Kategori 3. R40 Misstänks kunna ge cancer. Xi - Irriterande R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter (CLP): Faropiktogram: Signalord: Faroangivelse: Skyddsangivelse: Fara H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte dimma/a#ngor. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

3 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 3 / 16 Märkningsuppgifter (DPD): F - Mycket brandfarligt Xn - Hälsoskadlig R-fraser: R11 Mycket brandfarligt. R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R40 Misstänks kunna ge cancer. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S-fraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S51 Sörj för god ventilation. Innehåller: 2.3. Andra faror Lösningsmedlen som produkten innehåller avdunstar under bearbetningen och deras ångor kan bilda explosiva/brandfarliga blandningar av ångor och luft. Gravida ska absolut undvika inandning och hudkontakt. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Allmän kemisk karaktärisering: Limlösning Basämnen i beredningen: Ej uppmjukad PVC I en blandning av organiska lösningsmedel

4 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 4 / 16 Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008: EG-nummer REACH- Registreringsnum mer Halt Klassificering 25- < 30 % Lättantändliga vätskor 2 H225 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 3 H335 Ögonirritation 2 H319 Cancerframkallande egenskaper 2 H < 30 % Lättantändliga vätskor 2 H225 Ögonirritation 2 H319 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 3 H < 25 % Lättantändliga vätskor 3 H226 Akut toxicitet 4; Oral H302 Akut toxicitet 4; Hudrelaterad H312 Akut toxicitet 4 H332 Allvarlig ögonskada 1 H318 Irriterande på huden 2 H315 För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information". Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. Angivande av ämnen enligt DPD (EG) nr 1999/45: EG-nummer REACH- Registreringsnum mer Halt Klassificering 25 - < 30 % F - Mycket brandfarligt; R11, R19 Xi - Irriterande; R36/37 Cancerframkallande, Kategori 3.; R < 30 % F - Mycket brandfarligt; R11 Xi - Irriterande; R36 R66 R < 25 % R10 Xn - Hälsoskadlig; R20/21/22 Xi - Irriterande; R38, R41 För fullständig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information". Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna anvisningar: Vid besvär, kontakta läkare. Inhalation: Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Hudkontakt: Skölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.

5 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 5 / 16 Ögonkontakt: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök läkare eller sjukhus. Förtäring: Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och na, både akuta och fördröjda Risk för allvarlig ögonskada. LUFTVÄGAR: Irritation, hosta, andnöd, tryck över bröstet. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: Skum, släckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma. Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: Högtrycksvattenstråle 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra I händelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigöras. Klorväte 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd personlig skyddsutrustning. Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften. Tilläggsinformation: Kyl utsatta behållare med vattenjetstråle. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av lösningsmedelångor. Undvik ögon- och hudkontakt. Håll antändningskällor borta från riskzonen. Använd personlig skyddsutrustning. Halkrisk vid utspilld produkt. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån). Kontaminerat material tas om hand enligt punkt Hänvisning till andra avsnitt Beakta råd i avsnitt 8. AVSNITT 7: Hantering och lagring

6 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 6 / Försiktighetsmått för säker hantering Lufta arbetsrum väl. Undvik öppen eld, gnistbildning och antändningskällor. Frånkoppla elektriska apparater. Rökning förbjuden. Svetsa ej. Häll ej ner rester i avloppsvattnet. Vid bearbetning av större mängder(>1 kg) ska ytterligare beaktas: Under bearbetning och torkning, även klistring, ska det vädras väl. Undvik alla antändningskällor, även i grannrum, som t.ex. eld i spisar och ugnar. Elektriska apparater såsom värme- stolar, värmeplattor och nattströmugnar osv, ska frånkopplas i rätt tid så att de har kallnat vid arbetets början. Undvik varje gnistbildning även på dylika elektriska brytare och apparater. Undvik kontakt med ögonen och huden. Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. Allmänna hygieniska åtgärder: Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras kallt, i slutna originalemballage. Temperaturer mellan + 5 C och + 35 C. Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak). 7.3 Specifik slutanvändning Rörlim AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering Gäller för SE Ingående ämnen ppm mg/m 3 Typ Kategori Anmärkningar TETRAHYDROFURAN Tidsvägt medelvärde Riktgivande ECTLV (TWA): TETRAHYDROFURAN Korttidsvärde: Riktgivande ECTLV TETRAHYDROFURAN Nivågränsvärde SWO TETRAHYDROFURAN Korttidsvärde SWO BUTANON Tidsvägt medelvärde Riktgivande ECTLV (TWA): BUTANON Korttidsvärde: Riktgivande ECTLV METYLETYLKETON Nivågränsvärde SWO METYLETYLKETON Korttidsvärde SWO CYKLOHEXANON Hudbeteckning: Kan absorberas genom huden. ECTLV CYKLOHEXANON 10 40,8 Tidsvägt medelvärde Riktgivande ECTLV (TWA): CYKLOHEXANON 20 81,6 Korttidsvärde: Riktgivande ECTLV CYKLOHEXANON Nivågränsvärde SWO CYKLOHEXANON Hudbeteckning: Kan absorberas genom huden. SWO CYKLOHEXANON Korttidsvärde SWO

7 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 7 / 16 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Namn i förteckningen Environmental Compartment Sötvatten Havsvatten vatten (tillfälliga utsläpp) STP Sediment (sötvatten) Sediment (havsvatten) jord oral Sötvatten Havsvatten vatten (tillfälliga utsläpp) STP Sediment (sötvatten) Sediment (havsvatten) jord Sötvatten Havsvatten Exponerin gstid Värde mg/l ppm mg/kg övrigt 4,32 mg/l 23,3 mg/kg 2,33 mg/kg 2,13 mg/kg 67 mg/kg 284,7 mg/kg 284,7 mg/kg 22,5 mg/kg Sediment 0,512 (sötvatten) mg/kg Sediment 0,0512 (havsvatten) mg/kg jord 0,0435 mg/kg STP vatten (tillfälliga utsläpp) 0,432 mg/l 21,6 mg/l 4,6 mg/l 55,8 mg/l 55,8 mg/l 55,8 mg/l 709 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 10 mg/l 1 mg/l Anmärkningar

8 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 8 / 16 Derived No-Effect Level (DNEL): Namn i förteckningen Application Area Exponerin gsväg Health Effect Arbetstagare inhalation lånvarig lokala Arbetstagare inhalation långvarig Arbetstagare dermal långvarig inhalation långvarig dermal inhalation inhalation långvarig akut/ g - akut/ g - lokala Arbetstagare inhalation akut/ g - Arbetstagare inhalation akut/ g - lokala Arbetstagare dermal långvarig Arbetstagare inhalation långvarig dermal inhalation oral långvarig långvarig långvarig Arbetstagare inhalation akut/ g - Arbetstagare dermal akut/ g - Arbetstagare inhalation akut/ g - lokala Arbetstagare dermal långvarig Arbetstagare inhalation långvarig Exposure Time Värde 150 mg/m3 150 mg/m3 25 mg/kg 62 mg/m3 15 mg/kg 150 mg/m3 150 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m mg/kg kroppsvikt/dygn 600 mg/m3 412 mg/kg kroppsvikt/dygn 106 mg/m3 31 mg/kg kroppsvikt/dygn 80 mg/m3 4 mg/kg kroppsvikt/dygn 80 mg/m3 4 mg/kg kroppsvikt/dygn 40 mg/m3 Anmärkningar

9 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 9 / 16 Arbetstagare inhalation lånvarig lokala dermal akut/ g - inhalation oral inhalation dermal inhalation oral inhalation akut/ g - akut/ g - akut/ g - lokala långvarig långvarig långvarig lånvarig lokala 40 mg/m3 1 mg/kg kroppsvikt/dygn 20 mg/m3 1,5 mg/kg food 40 mg/m3 1 mg/kg kroppsvikt/dygn 10 mg/m3 1,5 mg/kg food 20 mg/m3 Biologiska gränsvärden: inga 8.2 Begränsning av exponeringen: Andningsskydd: Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfilter: ABEKP Denna rekommendation bör anpassas till lokala förhållanden. Handskydd: Handskar gjorda av Nitrilgummi rekommenderas (materialtjocklek > 0,1 mm, genomsläppningstid < 30s). Handskar ska bytas efter kortvarig kontakt eller kontaminering. Finns att köpa i laboratoriefackhandeln eller på apotek. Vid längre kontakt rekommenderas skyddshandskar tillverkade av butylgummi enligt EN 374. materialtjockhet 0,7 mm genomsläppningstid > 240 min Om det är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dom i speciella förhållanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena. Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon. Kroppsskydd: Lämplig skyddsklädsel.

10 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 10 / 16 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Vätska Fritt flytande, lätt, Tixotrop Färglös, Svagt, Grumlig Lukttröskel ph-värde Initial kokpunkt Flampunkt Sönderfallstemperatur Ångtryck Densitet (20 C (68 F)) Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt) Viskositet (Brookfield; 20 C (68 F)) Viskositet (kinematisk) Explosiva egenskaper Löslighet, kvalitativ (20 C (68 F); lösningsm: Vatten) Stelningstemperatur Smältpunkt Brandfarlighet Självantändningstemperatur Explosionsgräns undre övre Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Avdunstningshastighet Ångdensitet Oxiderande egenskaper 66 C (150.8 F) -4 C (24.8 F); ingen metoden 0,960 g/cm mpa s Delvis löslig 1,3 %(V) 12,6 %(V) 9.2 Annan information Reaktivitet Inga kända vid avsedd användning Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Se avsnitt reaktivitet Förhållanden som ska undvikas Inga kända vid avsedd användning Oförenliga material Inga vid avsedd användning. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Farliga sönderdelningsprodukter I händelse av brand avspjälkas kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2). I händelse av brand kan saltsyraångor avspjälkas.

11 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 11 / Information om de toxikologiska na AVSNITT 11: Toxikologisk information Allmänna uppgifter om toxikologi: Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande. Specifik organtoxicitet enstaka exponering: Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Akut inhalativ toxicitet: Produktens toxicitet beror på dess narkotiska verkan efter inhalering av ångorna. Hudirritation: Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ögonirritation: Orsakar allvarliga ögonskador. Cancerogenitet: Misstänks kunna orsaka cancer Akut toxicitet - förtäring: Värdetyp Värde Exponeringsväg Exponeri art Metod ngstid LD mg/kg oral Råtta BASF Test Acute toxicity estimate (ATE) mg/kg oral Expertbedömning LD Råtta mg/kg LD mg/kg oral Råtta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) Akut toxicitet - inandning: Värdetyp Värde Exponeringsväg Exponeri ngstid art Metod Acute 5,1 mg/l inhalation Expertbedömning toxicity estimate (ATE) LC50 > 5000 ppm Råtta EPA Guideline Acute toxicity estimate (ATE) 5,1 mg/l inhalation Expertbedömning LC50 > 5000 ppm 6 h Råtta LC50 > 6,2 mg/l inhalation 4 h Råtta BASF Test

12 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 12 / 16 Akut toxicitet - kontakt med hud: Värdetyp Värde Exponeringsväg Exponeri ngstid art Metod LD50 > mg/kg dermal Råtta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) Acute mg/kg dermal Expertbedömning toxicity estimate (ATE) LD Kanin mg/kg Frätande/irriterande på huden: Resultat Exponeri ngstid art Metod inte irriterande 72 h Kanin Draize test måttlig irritation Kanin Frätande Kanin Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Resultat Exponeri ngstid art Metod Irriterande. Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Irriterande. Kanin Luftvägs-/hudsensibilisering: icke sensibiliserende icke sensibiliserende Resultat Testtyp art Metod Mus Lokal Lymfknut Test (LLNA) Marsvin maximerin gstest Mus Marsvin OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) Mutagenitet i könsceller: Resultat Typ av studie / Administreringsvä g Negativ genmutationstest i däggdjursceller Metabolisk aktivering / Exponeringstid vid och utan art Metod OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) Negativ inandning: ånga Mus OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) Negativ Negativ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) vid och utan OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) vid och utan Cancerogenitet: Resultat art Sex Exponeringsti dfrequency of treatment Mus Hane/Hona 105 w 5 d/w Exponering sväg inandning: ånga Metod

13 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 13 / 16 Toxicitet vid upprepad dosering Resultat NOAEL=1.000 mg/l Exponering sväg oral: dricksvatten inandning: ånga LOAEL=5000 ppm Inhalering NOAEL=2500 ppm Inhalering Exponeringstid / Exponeringsfrekven s art Metod 4 w Råtta OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) 14 w 5 d/w Råtta 90 days 6 hours/day, 5 days/week 90 days 6 hours/day, 5 days/week Råtta Råtta AVSNITT 12: Ekologisk information Allmänna uppgifter om ekologi: Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande. Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag Toxicitet Värdetyp Värde Studie av akut toxicitet Exponerin gstid NOEC 216 mg/l Fish 33 d Pimephales promelas art Metod LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > mg/l Algae OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna EC50 > 370 mg/l Algae 8 d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Persistens och nedbrytbarhet Resultat Exponeringsväg Nedbrytbarhet Metod

14 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 14 / 16 lätt biologiskt nedbrytbar aerob 99 % OECD Guideline 301 A (old version) (Ready Biodegradabiltiy: Modified AFNOR Test) lätt biologiskt nedbrytbar aerob > 60 % OECD 301 A - F lätt biologiskt nedbrytbar aerob 77 % EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test) Bioackumuleringsförmåga / Rörligheten i jord LogKow Biokoncentrations Exponering art Temperatur Metod faktor (BCF) stid 0,45 25 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 0,29 0,86 25 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT/vPvB Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vpvb) Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vpvb) Andra skadliga Inga data tillgängliga Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshantering av produkten: Avfallshantera enligt lokala lagar och förordningar. AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallshantering av ej rengjord förpackning: Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas. Avfallskod rester av bindemedel och tätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel och andra farliga ämnen

15 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 15 / 16 AVSNITT 14: Transportinformation FN-nummer ADR 1133 RID 1133 ADNR 1133 IMDG 1133 IATA Officiell transportbenämning ADR RID ADNR IMDG IATA LIM LIM LIM ADHESIVES Adhesives Faroklass för transport ADR 3 RID 3 ADNR 3 IMDG 3 IATA Förpackningsgrupp ADR RID ADNR IMDG IATA II II II II II Miljöfaror ADR RID ADNR IMDG IATA Ej tillämpbart. Ej tillämpbart. Ej tillämpbart. Ej tillämpbart. Ej tillämpbart Särskilda försiktighetsåtgärder ADR RID ADNR IMDG IATA Särbestämmelse 640D Tunnelrestriktionskod: (D/E) Särbestämmelse 640D Särbestämmelse 640D Ej tillämpbart. Ej tillämpbart Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpbart. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö VOC-innehåll 77,57 % (CH) Kemikaliesäkerhetsbedömning En säkerhetsrapport har inte utförts.

16 SDB-Nr: V002.3 Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 16 / 16 AVSNITT 16: Annan information Produktens märkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i säkerhetsdatabladet: R10 Brandfarligt. R11 Mycket brandfarligt. R19 Kan bilda explosiva peroxider. R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36 Irriterar ögonen. R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen. R38 Irriterar huden. R40 Misstänks kunna ge cancer. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. Övrig information: "Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pattex Gel Compact Sidan 1 / 17 SDB-nr : 390433 V001.3 Reviderat den: 23.04.2014 Utskriftsdatum: 30.07.2014 1.1 Produktbeteckning Pattex Gel

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Loctite Super Glue precision Sidan 1 / 12 SDB-nr : 436570 V002.1 Reviderat den: 26.11.2014 Utskriftsdatum: 03.03.2015 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Loctite Super Glue precision Sidan 1 / 11 SDB-nr : 436570 V002.0 Reviderat den: 17.12.2013 Utskriftsdatum: 12.09.2014 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Loctite Super Glue Power Flex G Sidan 1 / 11 SDB-nr : 436572 V003.0 Reviderat den: 14.01.2014 Utskriftsdatum: 15.01.2014 AVSNITT 1: Namnet på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Datum för sammanställning 2014-02-24 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Sidan 1 / 12 LOCTITE 431 SDB-nr : 169788 V003.0 Reviderat den: 04.02.2015 Utskriftsdatum: 05.02.2015 Ersätter version från: 20.11.2013 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 435 Sidan 1 / 12 SDB-nr : 204082 V002.1 Reviderat den: 20.11.2013 Utskriftsdatum: 03.09.2014 1.1 Produktbeteckning LOCTITE 435 Innehåller:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Tangit FP100 Sidan 1 / 10 SDB-nr : 260822 V001.0 Reviderat den: 15.07.2011 Utskriftsdatum: 15.07.2011 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 420 Sidan 1 / 11 SDB-nr : 153535 V002.1 Reviderat den: 18.11.2013 Utskriftsdatum: 03.09.2014 1.1 Produktbeteckning LOCTITE 420 Innehåller:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Loctite 406 Sidan 1 / 11 SDB-nr : 153530 V002.1 Reviderat den: 18.11.2013 Utskriftsdatum: 07.10.2014 1.1 Produktbeteckning Loctite 406 Innehåller:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 406 Sidan 1 / 11 SDB-nr : 422581 V002.1 Reviderat den: 18.11.2013 Utskriftsdatum: 21.11.2013 1.1 Produktbeteckning LOCTITE 406 Innehåller:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Loctite 406 Sidan 1 / 11 SDB-nr : 422581 V002.1 Reviderat den: 18.11.2013 Utskriftsdatum: 13.10.2014 1.1 Produktbeteckning Loctite 406 Innehåller:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite Epoxi Universal 5 min Sidan 1 / 10 SDB-nr : 369595 V002.1 Reviderat den: 07.05.2012 Utskriftsdatum: 22.04.2013 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/201 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 09062015 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning.

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning. Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20052015 Ersätter: 19122013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: HelmMajs 12 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer