ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Föreningen registrerades Fakta om föreningens fastighet Förvärv Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Snickaren Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår. Byggnadsår Fastigheten byggdes år 1906 och totalrenoverades I samband med renoveringen byttes vatten- och avloppssystemet, elektricitetsanläggningar, hiss, ventilation, fönster och takbeläggning. Fjärrvärme installerades Under 2001 renoverades det stora, centrala, trapphuset. Väggar och tak målades, marmorn i trappsteg och på vilplan slipades plus att del av vilplanen utanför lägenhetsdörrarna belades med klinkers. Under 2002 valde många bostadsrättsinnehavare att montera balkong in mot gården. Under 2003 renoverades byggnadens fönster återigen, bland annat genom att isolerglas (ljud/energi) installerades i flertalet fönster ut mot Roslags- och Surbrunnsgatan. Sida 1 av 11

2 Konstruktion Byggnaden är enligt uppgift grundlagd på träpålar alternativt murar i den del som ligger mot Surbrunnsgatan, mot Roslagsgatan är byggnaden grundlagd på fast botten. Grundmurarna består av betong med spartsten. Stommen består av tegel. Bjälklag över källare består av betong mellan järnbalkar. Övriga bjälklag består av trä mellan järnbalkar. Fasaderna är putsade. Yttertaket är belagt med falsad plåt. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Ventilationen är mekanisk med frånluft i kök och badrum. Byggnadsytor Byggnaden har två källarplan, 5 våningsplan samt ett, till större delen inrett, vindsplan. Källarplanen rymmer tvättstuga, cykelrum, undercentral för fjärrvärme, elcentral, lokaler och förråd. Våningsplanen rymmer i gatuplanet affärslokaler och i övriga plan 25 bostadslägenheter, vindsplanet rymmer 2 sammanslagna bostadslägenheter samt lägenhetsförråd. Fastighetens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m 2, varav m 2 utgör bostadsyta och 712 m 2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 24 lägenheter och 1 lokal med bostadsrätt. Utöver detta upplåter föreningen 3 lägenheter, 6 lokaler samt 3 lager/förråd med hyresrätt. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Firma Café Populära Sibirien Frisersalong Hårfager Skrädderi Skrädderi Rahawi Hebil Antikaffär Mästerby Antik Pizzeria Montebello Pizzeria Catering Källaren Peder Muur Medlemmar Av föreningens 24 medlemslägenheter har under året 6 stycken överlåtits: o nr 2 sålts av Bo Sjölander till Kajsa Bäck och Henrik Österblom o nr 5 sålts av Gunilla Jackson till Anna och Truls Wennman o nr 14 sålts av Eje Seigårds dödsbo till Patrick Theorell o nr 20 sålts av Marina Ribbing Sander och Björn Sander till Elin och Magnus van Beesel o nr 24 sålts av Annika Bergström till Ludmila Bjärenson o nr 32 sålts av Capiro AB till Ulf Hultqvist och Anna-Karin Sangstedt Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas ut enligt stadgar. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har legat hos T&T Förvaltningen. Styrelsens sammansättning Styrelsen har haft följande sammansättning: Leif Söderström Ordförande Magnus Skoglund Kassör 1/1 30/10, Sekreterare 1/11 31/12 Sida 2 av 11

3 Ulf Hultqvist Sekreterare 1/1 30/10, Kassör 1/11 31/12 Eva-Karin Gyllenberg Inga Dahlman Kristina Havdelin Christian Malmsten Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Leif Söderström och Inga Dahlman valdes på två år på ordinarie föreningsstämma 2002 och är således avgående. Magnus Skoglund, Ulf Hultqvist och Eva Karin Gyllenberg är valda på två år. Samtliga styrelsesuppleanter är också valda på ett år. Styrelsen har under året avhållit 9 stycken protokollförda sammanträden. Revisorer Anders Lindén Andreas Skogrand Revisor Revisorsuppleant Valberedning Valberedningen har bestått av Hans-Åke Donnersvärd och AnnaWennman. Stämmor Årsmötet avhölls och extra stämma Året som gick Den stora händelsen under året var renoveringen av fönstren. Följden har blivit minskade ljudstörningar från trafiken och ökat energisparande. Fastigheten har av Skattemyndighetens beslut erhållit taxeringsvärdet varav utgör byggnadsvärde och utgör markvärde. Ekonomi Årets resultat :- är klart mycket bättre än budget. Ekonomin i föreningen är god. Stora, nödvändiga investeringar har tagits och grunden är nu lagd för kommande styrelse att arbeta för att eventuellt sänka avgiften för medlemmarna. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: årets vinst :- avsättning till yttre reparationsfond :- och ansamlad förlust :- summa :- balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med noter. Sida 3 av 11

4 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Reparationer och underhåll Drift Förvaltningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Not 3, Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter o liknande poster Räntekostnader o liknande poster Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Avsättning yttre fond Årets resultat Sida 4 av 11

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Inventarier, verktyg och installationer Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres-,avgifts-och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 8 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Sida 5 av 11

6 BALANSRÄKNING Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar som säkerhet för fastighetslån ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Sida 6 av 11

7 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 årsredovisning har upprättats enligt slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anpassning till nya rekommendationer Fr.o.m. detta räkenskapsår tillämpas BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Vid övergång till redovisning enligt BFNAR 2003:4 har föreningens fond för yttre underhåll omklassificerats från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, byggnader med 0,25% och inventarier med 20%. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Finansieringsanalys Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringseffekter. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Not Nettoomsättning Årsavgifter Årsavgifter lokaler Hyror bostäder Hyror lokaler Värmeavgifter Fastighetsskatt moms Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa nettoomsättning Sida 7 av 11

8 Not Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0,25% Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Förbättringsarbeten Anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivning 0,25% Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående restvärde enligt plan Utgående bokfört värde byggnad och mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sida 8 av 11

9 Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 20% Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter post bank Kapitalvinst värdepapper Skattefria ränteintäkter Summa ränteintäkter och liknande poster Not 6 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Förutbetald årsavgift SBC Förutbetald ränta, lån Förutbetalt förvaltningsarvode Förutbetald prenumeration Bo bättre 143 Förutbetald kabel-tv avgift Förutbetald elkostnad Förutbetald fastighetsförsäkring Upplupna intäkter panter o överlåtelser Summa förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Not 7 Kassa och bank Kassa Postgiro SEB Summa kassa och bank Sida 9 av 11

10 Not 8 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Insatser Upplåtelse- Fond för Balanserad Årets resultat avgifter yttre vinst-/ förlust underhåll Belopp vid årets ingång Tillfört under året Reservering till yttre fond, enligt stadgarna Reservering till yttre fond, frivillig Kapitaltillskott Ianspråktagande av yttre fond, enligt beslut av styrelsen Ianspråktagande av yttre fond, enligt beslut av föreningsstämman Balansering av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Skulder till kreditinstitut Ränte- Bundet Lånebelopp Lånebelopp sat till SEB Bolån ,00% SEB Bolån ,35% SEB Bolån ,57% SEB Bolån ,90% rörligt SEB Bolån ,90% rörligt Summa Not 10 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror/avgifter Upplupen kostnad fjärrvärme Upplupen kostnad Liselott Lööf Upplupen kostnad Städ Upplupen kostnad hissombyggnad Övriga poster Summa upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Sida 10 av 11

11 Stockholm den 1 maj 2004 BRF Snickaren 12 Leif Söderström Magnus Skoglund Ulf Hultqvist Eva Karin Gyllenberg Inga Dahlman Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Lindén Sida 11 av 11

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(13) Brf Turebergs Allé Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 769605-9703 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer