COMPACT-E: 200,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMPACT-E: 200, 300 031103"

Transkript

1 LEK MOS 08- COMPACT-E: 0, COMPACT-E: 0, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE

2

3 MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 0; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Varmvattenberedaren kan justeras med hjälp av dess fötter mellan - mm, se bild nedan. 0 Sidolucka Ställbar : COMPACT-E 0 0 mm COMPACT-E 00 mm 0 Tillse att inspektionsmöjlighet 00 av anod finns. 8 Erforderligt utrymme för demontering av övre frontlucka. Sidoplåtarnas nedre del på COMPACT-E kan vara demonterade under installationsarbetet. Detta under lättar åtkomst även från sidorna Sidolucka Ställbar Varmvattenberedaren får endast installeras stående. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. Blandningsventilen () är förinställd på cirka 7 C. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. COMPACT är förberedd för vattenmätarkoppel. 0 0 Sivuluukku Avstängningsventil 9 Säkerhets-/tömningsventil 0 Blandningsventil cirka 7 C Skyddsanod C 0: L = 90 mm C 00: L = 8 mm 8 Kallvattenintag. Klämringskoppling Ø mm 9 Blandat vatten. Klämringskoppling 9 Ø mm 8 Spillrörsanslutning 0 för säkerhetsventil och avtappning. Klämringskoppling Ø mm 0 Serienummerskylt 8 Säädettävä Sivuluukku Säädettävä - 00 Rörinstallation Utrustning Kopplingsrum arbetsbrytare: Anslutningsplint Arbetsbrytare (vid kw även effektväljare) 9 Kopplingsrum termostat/elpatron: Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri kw, RAR - alternativt kw, AAR 8 Inspektionsöppning för backventil Plugg för lufttillförsel vid tömning. 9 OBS! Inom punktmarkerat område kan rördragning ej ske! Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. COMPACT-E

4 SE Uppvärmningstid Ungefärlig uppvärmningstid (tim) Modell kw kw ( kw) 0 8,0 -,, -,0, -, 00, -,,0-7,,0 -,0 Uppvärmningstid från 0 C till alternativt 80 C. Elektrisk installation OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Varmvattenberedaren installeras via allpolig arbetsbrytare (). Vid -fasinstallation ger beredaren kw och -fasinstallation ger kw. -fasinstallation ger / kw. OBS! Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen får kopplas på. Åtgärder vid driftstörningar Om vattnet ej blir varmt: Kontrollera säkringarna i elcentralen. Temperaturbegränsaren () kan ha löst ut på grund av något fel på varmvattenberedaren. När felet avhjälpts kan temperaturbegränsaren återställas (se bild). Detta måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och se om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. Elkopplingen ( kw) är försedd med en egensäker temperaturbegränsare. Om varmvattenberedaren varit utsatt för en låg temperatur kan denna temperaturbegränsare löst ut, kontrollera därför att återställningsknappen är intryckt (se bild). Elschema LEK EGO STB 0-8 C 889 T80 KII LEK -fas/-fas STB TR -fas/-fas installation -fas installation A P B A PP B PP P OBS! Avisolerad elpatron -fas L LL L N LL LL LN L PE L PE L PE PE 0 V~ 0 V~ -fas 0 V~ -fas 0 V~ -fas -fas Påfyllning Kontrollera att säkerhets-/tömningsventilen () är stängd. Öppna avstängningsventilen (). Släpp ut luften i varmvattenberedaren genom att EGO STB 0-8 C 889 T80 KII öppna en varmvattenkran. När endast LEK vatten kommer ur kranen kan den stängas. Slå på strömmen med arbetsbrytaren (). P PP PP P P PP Läge kw PP Läge kw P P Läge kw PP Läge kw PP P OBS! Avisolerad elpatron L L LL LL LL LL L PEL PE 0 V~ -fas 0 V~ -fas Tillsyn och skötsel Kontrollera säkerhetsventilen cirka fyra gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, då skall vatten strömma genom spillröret. Sker ej detta är ventilen defekt och måste bytas. Säker hets ven tilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Anslutningsplint Arbetsbrytare (vid -fas även effektväljare) Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri COMPACT-E

5 SE Tömning Bryt strömmen till varmvattenberedaren genom att ställa arbetsbrytaren () i läge 0. Stäng avstängningsventilen () (vrid moturs). Öppna säkerhetsventilen () (vrides sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge). OBS! Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Ordna lufttillförsel genom att öppna några varmvattenkranar, gärna de närmsta och lägst belägna. För snabbare tömning lossa plugg () några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid pluggen. Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (0) ( siffror) och installationsdatum skall alltid uppges. OBS! Alla ingrepp i kopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Endast av NIBE AB i Markaryd levererad elutrustning får användas. Om elpatronen byts kommer resterande vatten, cirka en liter att rinna ut vid elpatronflänsen. Anod Varmvattenberedaren är försedd med en magnesiumanod () som utgör ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offrar sig för porer i emaljen, dels ge nom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning. Kontrollera anoden inom ett år. Därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på ca mm. När dess diameter har minskat (på det mest förbrukade stället) till under 0 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut. ar ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas. Byte av anod Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs. Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Därefter tages plastlocket på varmvattenberedarens topp bort och anoden () skruvas ur med hjälp av en 7 mm hylsnyckel. Anodlängd: se avsnitt Utrustning. Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast erfordrar ca 0 mm höjd till tak från beredare. För den som ej vill ha besväret med återkommande inspektioner/byte av anoder, finns möjligheten att mon tera en likströmsanod (tillbehör), som ej fysiskt förbrukas och därmed inte behöver demonteras för kontroll. COMPACT-E

6 ASENNUS- JA OITO-OJE COMPACT-E: 0; 00 EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA Asennus Irrota kiinnitysmutterit puualustasta. Asenna lämminvesivaraaja pystyasentoon säätöjaloilla. Jalkojen säätöalue on - mm, katso kuva alla. Putkiasennus Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon. Kaikki liitännät on varustettu puserrusliittimillä kuparitai muoviputkille. Käytettäessä muoviputkea tai hehkutettua kupariputkea niissä pitää käyttää tukiholkkeja. Sekoitusventtiili () on säädetty noin 7 C lämpötilaan. Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken läpimitan pitää olla sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putki pitää asentaa laskevaan asentoon, ettei synny vesipussia ja se on suojattava jäätymiseltä. COMPACT-lämminvesivaraajissa on valmius vesimittarikytkennälle Sidolucka Ställbar Varmista että anodin tarkistus on mahdollinen. Ylemmän etuluukun irrotuksen edellyttämä tila. COMPACT-E-varaajan sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuilta : COMPACT-E 0 0 mm COMPACT-E 00 mm Sivuluuku 0 Säädettävä Sidolucka Ställbar Varustus 0 Sivuluukku Säädettävä - Kytkentätila käyttökytkin: Liitäntärima Käyttökytkin ( kw -versioissa myös tehovalitsin) 9 Kytkentätila termostaatti/sähkövastus: Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton 9 kw, RAR - tai kw, AAR 8 0 Takaiskuventtiilin tarkastusaukko Tulppa, jolla järjestelmään päästetään ilmaa tyhjennyksen aikana. Sulkuventtiili Varo-/tyhjennysventtiili 8 Sekoitusventtiili, 9 noin 7 C 9 Suoja-anodi 0 C 0: L = 90 mm C 00: L = 8 mm Kylmävesiliitäntä. Puserrusliitin Ø mm Sekoitevesi. Puserrusliitin Ø mm 8 8 Ylivuotoputkiliitäntä varoventtiilille ja tyhjennystä varten. Puserrusliitin 9 Ø mm 0 Valmistenumerokilpi 0 Sivuluukku Säädettävä uom! Putkia ei saa vetää varjostetulla alueella! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. COMPACT-E

7 FI Lämmitysaika Lämmitysaika (tuntia) Malli kw kw ( kw) 0 8,0 -,, -,0, -, 00, -,,0-7,,0 -,0 Lämmitysaika 0 C:sta - 80 C:een. Sähköasennus uom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämminvesivaraaja kytketään kaikkinapaiseen käyttökytkimeen (). -vaiheasennuksessa lämminvesivaraaja teho on kw ja -vaiheasennuksessa teho on kw. -vaiheasennuksessa teho on / kw. uom! Lämminvesivaraaja on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Jos vesi ei lämpene: Tarkasta sähkökeskuksen varokkeet. Lämpötilanrajoitin () on voinut laueta lämminvesivaraajan vian vuoksi. Kun vika on korjattu, lämpötilanrajoitin on palautettava alkuasentoon; ks. kuvat alla. Tämän saa tehdä vain valtuutettu sähköasen taja. Seuraa muutama tunti päästämättä vettä ulos nouseeko lämpötila. Jos lämmintä vettä ei vieläkään tule ota yhteys asentajaan. Sähköliitäntä ( kw) on varustettu erillisellä lämpötilanrajoittimella. Jos lämminvesivaraaja on ollut asetettuna alhaiselle lämpötilalle, kyseinen lämpötilanrajoitin on voinut laueta. Tarkasta, että palautuspainike on sisäänpainettuna (katso kuva). Sähkökytkentäkaavio EGO STB 0-8 C 889 T80 KII LEK LEK -vaihe/-vaihe -vaihe/-vaiheasennus Rajoitin STB Termostaatti TR -vaiheasennus kw kw A B A B uom! Sähkövastus on maadoittamaton -vaihe P PP PP P L LL L N LL LL LN L PE L PE L PE PE 0 V~ 0 V~ 0 -fas V~ -fas 0 V~ -fas -fas -vaihe -vaihe Täyttö Tarkista että varo-/tyhjennysventtiili () on suljettu. Avaa sulkuventtiili (). Päästä ilma varaajasta avaamalla lämminvesihana. Kun ainoastaan vettä tulee hanasta se voidaan sulkea. Kytke virta käyttökytkimellä (). LEK EGO STB 0-8 C 889 T80 KII kw kw Asento Läge kw Läge kw Asento Läge kw Läge kw uom! Sähkövastus on maadoittamaton P PP PP P P PP PP P P PP PP P L L LL LL LL LL L PEL PE 0 V V~ ~ -fas 0 V~ -vaihe -fas Liitäntärima Käyttökytkin (-vaiheasennuksessa myös tehovalitsin) Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton Valvonta ja hoito Tarkasta varoventtiili noin neljästi vuodessa. Kierrä varoventtiilin säätöpyörää vastapäivään. Ylivuotoputkesta pitää valua vettä. Ellei vettä valu, venttiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiilistä valuu joskus hieman vettä sen jälkeen että kuumaa vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. COMPACT-E

8 FI Tyhjennys Katkaise lämminvesivaraajan virransyöttö kääntämällä käyttökytkin () asentoon 0. Sulje sulkuventtiili () (kierrä vastapäivään). Avaa varoventtiili () (kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon). uom! Varaaja tyhjennetään varoventtiilin ylivuoto putken kautta. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla muutama lämminvesihana, mieluiten lähimmät ja alimpana sijaitsevat hanat. Voit nopeuttaa tyhjenemistä löysäämällä tulppaa () muutama kierros. Tulpan vierestä saattaa valua hieman vettä. uolto Jos laite kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Ilmoita aina valmistenumero (0) ( merkkiä) ja asennspäivä. uom! Kytkentätilan saa avata vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Laitteessa saa käyttää vain NIBE - aaton toimittamia sähkövarusteita. Sähkövastuksen vaihdon yhteydessä loput vedestä, noin yksi litra, valuu ulos vastuksen kiinnityslaipan aukosta. Anodi Varaajassa on magnesiumanodi (), joka suojaa korroosiolta. Anodi kuluu ajan myötä loppuun. Kulumisnopeus riippuu veden laadusta. Tarkista anodin kunto vuoden sisällä käyttöönotosta. Anodin halkaisija on uutena mm. Anodi on vaihdettava uuteen kun sen halkaisija on alle 0 mm. Jos anodin kulumista ei ole tapahtunut useaan vuoteen voi syynä olla veden huono johtamiskyky ja tällöin suositellaan vesianalyysin tekemistä. Anodin vaihto Irrota varaaja sähkövirrasta. Sisään tuleva vesi suljetaan. Päästä paine varaajasta avaamalla lämmin vesi ha na. Tämän jälkeen otetaan muovisuojus pois ja anodi () kierretään irti 7 mm hylsyavaimella. Anodin pituus: katso Varustus. Jos varaajan päällä ei ole riittävästi tilaa anodin vaihtoa varten, on helpointa käyttää ketjuanodia (lisävaruste) joka tarvitsee asennustilaa vain 0 mm. Lisävarusteena on saatavana myös tasavirta-anodi joka ei kulu eikä vaadi säännöllistä tarkastamista. Vain NIBE AB:n toimittamia osia saa käyttää. COMPACT-E

9 COMPACT-E 7

10 8 COMPACT-E

11

12 CZ NIBE CZ, V Zavetri 78/, CZ- 00 Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik Gmb, Am Reiherpfahl, D-9 Celle Tel: 0/7-0 Fax: 0/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 9 Videbæk Tel: 97 7 Fax: FI NIBE aato, Valimotie 7, 00 Vantaa Puh: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V. Postbus 797 ZG WILLEMSTAD NB Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien, 07 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, - BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box, Järnvägsgatan, SE-8 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998 SIT SE/FI 1322-8 011998 SERVICEINSTRUKTION Allmänt Vattenvärmaren har ett inre korrosionsskydd av emalj. I emaljen förekommer mikroskopiska porer vilka ibland når ända in till stålkärlet. För att förhindra

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK MOS SE 1412-7 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Säkerhetsinformation Hantering... 3 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2026

Användarhandbok NIBE F2026 Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1125-1 031860 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 4 Serienummer 5 Landspecifik information 6 Kontaktinformation

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1245

Användarhandbok NIBE F1245 Användarhandbok Bergvärmepump LEK AHB SE 1018-1 031674 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE F750

Användarhandbok NIBE F750 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK AHB SE 1025-1 031591 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0-2 +2 MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 R 18 21 15 ON 24 12 OF F D a y 15 3 9 6 Innehåll Användarhandledning

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

Användarhandbok NIBE F370

Användarhandbok NIBE F370 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1208-4 031495 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1315-2 231026 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Användarhandbok NIBE F750

Användarhandbok NIBE F750 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1301-1 231367 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM7 SUOMI 4 SVENSKA 27 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1125-1 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport och förvaring 5 Uppställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer