Hägerstens Båtklubb Se bifogat omslag!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hägerstens Båtklubb Se bifogat omslag!!"

Transkript

1 Se bifogat omslag!! Sidan 1 av 12

2 Stadgar 1 Ändamål Klubbens ändamål är att som allmännyttig ideell förening främja båtsporten och bereda goda hamn- och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar samt verka för ett gott sjömanskap och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande. Klubbens ungdomsverksamhet är att främja ungdomarnas sjömanskap och deras sjösäkerhets- och miljömedvetande. Klubben har sitt säte i Stockholm. Klubben är ansluten till SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbud). 2 Medlemskap Medlemskap i Hägerstens båtklubb kan beviljas båtägande medlem och icke båtägande medlem. För medlemskap i Hägerstens båtklubb som båtägande medlem krävs nautiskt kompetens lägst förarintyg. Båtägande medlem är den som har en fritidsbåt och som tilldelats en fast hamnplats och erlagt fastställd avgift för denna. Det får inte bedrivas någon form av kommersiell verksamhet. Endast en båtplats gäller för båtägande medlem. Inval av båtägande medlem sker efter gällande turordningslista med reservation för att båtens mått passar på den lediga platsen. En medlem som tidigare haft båt men som nu står som icke båtägande medlem i klubben har företräde till hamnplats då han/hon skaffar ny båt. Delägare i båt ingår i kategorin icke båtägande medlem. Icke båtägande medlemmar är stödjande medlemmar såsom medlemmar på väntelista och ungdomar som erlagt gällande medlemsavgift, samt hedersmedlemmar som ej är båtägare. Vid andelsbåtägande krävs att alla delägare är registrerade som medlemmar i klubben varav den som tilldelats båtplats står som båtägande medlem. Den båtägande medlemmen tecknar försäkring och har ansvar för alla avgifter, arbetsplikter m.m. För att en andelsägare ska kunna överta båten och rollen som båtägande medlem krävs att man varit registrerad som betalande delägare under tre (3) år för att kunna ansöka om rätten till båtplats. Efter godkännande för övertagande av båtplats ska fastställd inträdesavgift för båtplats erläggas. Inträdesansökan sker på av styrelsen fastställt formulär som även finns på klubbens hemsida. Klubbens styrelse beslutar om anslutning av medlemmar till klubben. Detta gäller såväl båtägande som icke båtägande medlemmar. Information om nya medlemmar ska lämnas vid klubbens årsstämma och vid de ordinarie medlemsmötena. Familjemedlem är registrerad enbart av försäkringstekniska skäl. Registreringen är frivillig. Denna medlemskategori betalar inte någon medlemsavgift. Sidan 2 av 12

3 3 Klubbens beslutande organ Båtklubbens högsta beslutande organ är ordinarie årsstämma. 4 Verksamhetsåret Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. 5 Årsstämma Ordinarie årsstämma avhålls före februari månads utgång. Datum och plats för årsstämman anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida senast 14 dagar före årsstämman. Dagordning med övriga årsstämmohandlingar ska anslås i klubbhuset och på hemsidan. Vid ordinarie årsstämma får endast de frågor som upptagits i dagordningen behandlas. Frågor som inte kunnat lösas på årsstämman kan av stämman hänskjutas för beslut till ett medlemsmöte. Extra stämma hålls inom två månader då ordinarie årsstämma beslutar om en extra stämma eller om styrelsen eller minst en tredjedel av klubbens båtägande medlemmar eller revisorerna begär detta. Vid extra stämma får endast de i dagordningen upptagna frågorna behandlas. Båtägande medlem har en röst vid årsstämman i alla frågor och val som gäller klubbens verksamhet. Icke båtägande medlem har förslags- och yttranderätt samt rösträtt i frågor kring val av styrelse och övriga funktionärer, samt övriga allmänna klubbfrågor. I frågor som rör hamn- och varvsverksamhet har medlemmen förslags- och yttranderätt. Familjemedlem äger inte rösträtt eller förslagsrätt. Röstberättigande medlem ska ha fyllt 18 år. Röstning med fullmakt är tillåten för en medlem vid stämman. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av den som utfärdat fullmakten. 6 Motioner Motioner till årsstämman ska av klubbens medlemmar skriftligen tillställas styrelsen senast fyra veckor före stämman. Inför årsstämman ska styrelsen ha behandlat inkomna motioner och lämnat styrelsens syn samt förslag med anledning av motionen. 7 Beslut och val Alla ärenden vid stämmor och styrelsesammanträden avgörs med enkel majoritet utom i de fall då annan ordning framgår av dessa stadgar. Alla ärenden vid styrelsesammanträden avgörs med enkel majoritet. Ärenden som årsstämman hänskjutit till medlemsmöte för beslut. Ärendet avgörs med enkel majoritet. Sidan 3 av 12

4 Röstningen sker genom öppen röstning utom vid personval om någon medlem begär sluten omröstning. Sluten omröstning sker skriftligt. Vid val med lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning då lotten avgör. 8 Ordinarie årsstämma Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Upprättande av röstlängd 5. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner och förslag från styrelsen 11. Motioner som väckts av klubbens medlemmar 12. Fastställande av avgifter för kommande år 13. Fastställande av budget för kommande år 14. Val för tiden t o m ordinarie årsstämma enligt följande a. Ordförande, väljs jämna år b. Kassör, väljs udda år c. Hamnkapten, väljs udda år d. Två ledamöter, väljs jämna år e. Två ledamöter, väljs udda år f. Två revisorer och en suppleant väljs varje år g. Valberedning, sammankallande och två ledamöter väljs varje år 15. Eventuella kompletteringsval 16. Val av hedersmedlem 17. Allmän information 18. Ärenden som inte har upptagits i föredragningslistan äger årsstämman möjlighet att diskutera eller överlägga om 19. Stämmans avslutning 9 Styrelsen Klubben företräds av styrelsen, som på årsstämmans uppdrag, förvaltar klubben i alla frågor kring den löpande verksamheten under året. Styrelsen utser, vid konstituerande sammanträde, inom sig vice ordförande, sekreterare och vaktchef. Styrelsen utser vidare, vid det konstituerande sammanträdet, miljöombud, webmaster samt övriga funktionärer som erfordras, samt hamngrupp på förslag av hamnkapten. Styrelsen ska arbeta inom ramen enligt vad årsstämman beslutat. Styrelsen ska bland annat: Fördela aktuella arbetsuppgifter inom styrelsen och för övrigt i klubben Fastställa tidpunkt för sjösättning, med tillhörande arrangemang Fastställa tidpunkt för torrsättning, med tillhörande arrangemang Fastställa regler och rutiner för vaktgång samt vaktlistor för aktuell vaktsäsong Sidan 4 av 12

5 Föra ett register över klubbens medlemmar, båtinnehav och övriga för verksamheten viktiga uppgifter Ansvara för att medlemsregistret hos SBU är uppdaterat och gällande avgifter reglerade den 15 januari årligen Tillse att klubben är försäkrad på ett tillfredsställande sätt Bereda och besluta i aktuella löpande frågor under verksamhetsåret av betydelse för klubben Utfärda tillämpningsföreskrifter/instruktioner/regler Verkställa övriga beslut som årsstämman ger styrelsen i uppdrag att genomföra Styrelsen äger rätt att till årsstämman framlägga propositioner Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fem (5) personer är närvarande. Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 10 Klubbens verksamhet Klubben bedriver en ideell verksamhet vilken bygger på medlemmarnas ideella arbete där alla medlemmar måste ställa upp och delta i de arbetsplikter och i den vaktgång som beslutas av styrelsen. Klubbens standar är triangelformad med blå botten samt vit bård och en vit häger på sten följd av bokstäverna BK. Standar och märken får endast föras, respektive bäras av, medlem i klubben. 11 Avgifter Medlemsavgifter och övriga aktuella avgifter för klubben fastställs av årsstämman. Vid behov av extra uttaxering så kan detta beslutas vid ordinarie medlemsmöten på förslag av styrelsen. Av kallelsen ska det tydligt framgå att sådan fråga kommer att behandlas. Styrelsen fastställer tidpunkter för avgifternas förfallodagar. Återbetalning av avgifter efter förfallodagen sker normalt inte. Styrelsen äger rätt att pröva skäl för återbetalning. Vid olika klubbarrangemang äger styrelsen rätt att besluta vilken avgift som ska erläggas av deltagarna vid det enskilda arrangemanget. 12 Revisorer Revisorerna ska fortlöpande under aktuellt verksamhetsår granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna ska minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsstämman ska avge en skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Svensk revisionssed ska tillämpas. Sidan 5 av 12

6 13 Valberedning Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande. Valberedningen ska aktivt följa styrelsens och övriga funktionärers arbete i klubben och vid behov föreslå ändringar till gagn för klubbens verksamhet. Valberedningens förslag anslås tillsammans med kallelsen för årsstämman dels i klubbhuset och dels på hemsidan. Valberedningen ska vid årsstämman föreslå ledamöter till föreningens styrelse, revisorer jämte suppleanter enligt den ordning som anges i 8 pkt Medlemsmöten Medlemsmöten ska genomföras under vår och höst. Ett möte för nya medlemmar ska hållas under våren. Därutöver kan extra medlemsmöten anordnas enligt styrelsens beslut. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena som anslås i klubbhuset och på hemsidan senast 10 dagar i förväg. Tidpunkterna till de ordinarie mötena ska även framgå av kalendariet för aktuellt år. De nya medlemmarna ska skriftligen kallas till mötet för nya medlemmar. Fråga som av årsstämman hänskjutits för beslut på medlemsmöte ska framgå av kallelsen. Ärendet avgörs enligt den beslutsordning som gäller enligt stadgarna. 15 Hedersmedlem Till hedersmedlem kan styrelsen föreslå och årsstämman välja en person som förtjänstfullt främjat klubbens intressen. För inval som hedersmedlem erfordras förslag från styrelsen samt två tredjedels röster av de närvarande vid årsstämman. Hedersmedlem erhåller klubbens förtjänstmärke och är befriad från medlemsavgiften. 16 Medlems utträde ur föreningen Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligt, anmäla detta till styrelsen. Avgift ska vara betald till beviljad utträdestidpunkt. Medlem som trots påminnelse inte har erlagt fastställda avgifter efter föreskriven tids utgång kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan i speciella fall, på skriftlig begäran från medlem, medge tidsbegränsat uppskov med erläggande av gällande avgifter. 17 Nyttjanderättsavtal Varje båtägande medlem ska, underteckna ett nyttjanderättsavtal i två likalydande exemplar. Det ska göras innan båten placeras inom markområdet och/eller hamnområdet. Båtägaren har skyldighet att ta del av klubbens stadgar, hamnregler, övriga regler och anvisningar. Underlåtenhet att underteckna nyttjanderättsavtal eller underlåtenhet att följa avtalet kan leda till varning eller uteslutning enligt 18. Sidan 6 av 12

7 18 Medlems varning/uteslutning Medlem som gör sig skyldig till brott mot dessa stadgar eller hamnregler samt uppträder på annat klandervärt sätt inom eller utom klubben så att klubbens anseende äventyras kan uteslutas på en årsstämma efter förslag från styrelsen. Fullgör inte medlem de åligganden i form av arbetsplikter eller vaktgång som styrelsen beslutat eller har medlem underlåtit att erlägga fastställda avgifter kan han/hon efter skriftlig varning fråntas sin båtplats enligt beslut av styrelsen eller uteslutas på en årsstämma efter förslag från styrelsen. Medlem som är föremål för en uteslutning ska skriftligen kallas till aktuell årsstämma. Av kallelsen ska det tydligt framgå att det gäller uteslutning med en skriftlig motivering varför detta förslag kommer att behandlas vid årsstämman. För att beslut kring uteslutning av medlem ska vara giltigt fordras minst två tredjedelars majoritet av de närvarande vid stämman. 19 Stadgeändring Motion rörande stadgeändring från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen ska bereda det aktuella förslaget och lämna ett förslag till beslut till årsstämman med anledning av förslaget. Styrelsen äger rätt att lämna förslag på stadgeändring till årsstämman genom en proposition. För att beslut ska vara giltigt erfordras att förslaget till stadgeändring godkänns av två tredjedels majoritet vid stämman. 20 HBK s upplösning I det fall det blir aktuellt med upplösning av klubben ska beslut fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid två av varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsstämma. Kallelse till dessa möten ska ske skriftligen till samtliga medlemmar Vid klubbens sista sammanträde ska det finnas förslag på hur man ska förfara med klubbens tillgångar. Meddelande om klubbens upplösning ska skriftligen anmälas till SMBF varvid protokoll från klubbens möten där besluten togs ska bifogas anmälan. Sidan 7 av 12

8 Hamnregler 1 Giltighet Hamnreglerna gäller medlemmar, deras familjer och sällskap samt övriga som nyttjar klubbens hamn- och uppläggningsområde. 2 Hamnfunktionärer Hamnkapten ansvarar för hamnen och varvets skötsel. Där ingår även skötseln av verkstaden samt övriga områden som ingår i klubben. Det finns en hamngrupp som biträder hamnkaptenen i den löpande verksamheten samt ett antal hamnfunktionärer. Hamnkaptenen ansvarar även för material och utrustning som hör ihop med hamnen och varvet. 3 Avgifter Hamn- och uppläggningsavgifter fastställs vid årsstämman. 4 Tilldelning av hamn- och uppläggningsplats Hamnkapten beslutar om tilldelningen av hamnplats och uppläggningsplats. Medlem som står på väntelista för båtplats tilldelas gästplats i turordning och vid rätt båtstorlek i förhållande till platsen. Därefter beslutar styrelsen om inval som båtägande medlem och gällande inträdesavgift ska då erläggas. Hamnkapten äger rätt att i mån av plats tillåta icke HBK medlem och medlem på väntelistan att hyra gästplats eller uppläggningsplats vid klubben. Denna tillåtelse kan endast ske säsongsvis och omprövas inför varje säsong. Medlem som inte nyttjat sin hamnplats, utan godkännande av hamnkapten, under en säsong fråntas densamma. Medlemmen anses därefter vara icke båtägande medlem enligt 2 i klubbens stadgar. 5 Allmänna bestämmelser Båtägande medlem äger inte rätt att själv hyra eller låna ut sin båtplats. Om önskemål finns, handläggs detta av hamnkapten. Endast enstaka övernattningar i båtarna får förekomma inom hamn- och uppläggningsområdet. Förbud mot alla former av bosättning i båtarna gäller. Förvaring av båt, tillhörande utrustning och material får endast ske på anvisad plats. Det är inte tillåtet att inom klubbens område förvara material eller annan utrustning som inte tillhör eller är direkt avsedd för i klubben registrerad båt. Framförande av fordon och parkering inom klubbens område ska ske på sådant sätt att det inte stör omgivningen, medlemmar eller inkräktar på klubbens intressen. Styrelsen utfärdar regler för parkering inom området utifrån de bestämmelser som framgår av klubbens arrendeavtal. Sidan 8 av 12

9 Anslutning av el under båtsäsong får endast ske för användning av eldrivna handverktyg, drift av kylskåp samt vid batteriladdning under max ett (1) dygn vid tillfälle. Finns behov av ytterligare el ska ett el-tillstånd inskaffas efter kontakt med hamnkapten. Träbåtar ska alltid ha ett eltillstånd. Det är inte tillåtet, utan hamnfunktionärs tillstånd, lämna båt förtöjd vid kranbryggan. Kranbryggan får normalt endast nyttjas vid kortare reparationer samt vid på- och avlastning av gods. Det är inte tillåtet att till annan än familjemedlem låna ut nyckelkort och kod till klubbens område. Borttappat kort ska omgående anmälas till den ansvarige inom HBK. Det är förbjudet att lägga upp jolle eller parkera cyklar på klubbens bryggor. Det är inte tillåtet att förtöja båtar på svaj inom HBK hamnområde. 6 Nyttjanderätt Hamnplats får endast beläggas med den i klubben registrerade båten. Endast en båtplats per medlem är tillåten. Vid planerat köp eller byte av båt ska detta i förväg meddelas till hamnkapten. I det fall båten inte inryms i den redan tilldelade platsen är det hamnkapten som beslutar om hamnplats kan tilldelas eller inte. Förändringar som berör båtplats sommartid eller uppläggningsplats vintertid ska av medlem meddelas till hamnkapten på tider som fastställts av styrelsen. Med medlemmens medgivande äger hamnkapten rätt att hyra ut medlemmens plats till privatbåt som ska registreras. Medlem äger i dessa fall rätt till hälften av den hyra klubben erhållit. 7 Gästplats I det fall det finns ett antal hamnplatser över ska dessa administreras av hamnkapten och hyras ut till en avgift som fastställs av styrelsen. Denna avgift ska erläggas i förskott. Klubben har inget ansvar mot gästande båtar då det gäller bom, boj och förtöjningens beskaffenhet i övrigt. Det åligger gäst att hålla egen förtöjning med rätt dimensionering för båten enligt försäkringsbolagens normer och gällande regler inom HBK. Gäst har skyldighet att följa hamnreglerna för HBK. 8 Medlems skyldigheter Båtägande medlem är skyldig hålla båten i sjövärdigt skick. Med sjövärdigt skick avses att såväl skrov, motor och övrig utrustning enligt gällande bestämmelser för fartyg är i sådant skick att båten när som helst kan lämna hamnen. Båt som ligger i sjön året runt ska torrsättas och besiktigas vart femte år. Intyg från besiktningen ska inlämnas till hamnkapten. Sidan 9 av 12

10 Båt och utrustning ska hållas i sådant skick att omgivningen inte skadas eller störs av mastslammer eller annat buller samt bränsle- eller oljeutsläpp. Båtägande medlem är skyldig att följa hamnfunktionärernas anvisningar beträffande förtöjning m.m. som kan påverka risker för skador på andra båtar eller klubbens anläggningar. Båtägande medlem ska ha fullständig båtförsäkring för skada mot tredje man samt genom personlig skriftlig försäkran intyga att båten är rätt försäkrad enligt HBK s krav. Båtägande medlem är skyldig att visa upp försäkringsbevis vid kontroll. Det är inte tillräckligt med enbart en ansvarsförsäkring. HBK följer Stockholms kommuns försäkringskrav. Vaggor och bockar skall vara av sådant skick som godkänns av klubben samt täckningsmaterial och master ska förvaras på angivna platser. Vid trafikering inom hamnområdet får båt framföras med max 3 knop samt framföras med omdöme så att skador eller olägenheter inte uppstår i hamnen. I närheten av hamnområdet ska båt framföras så att onödigt svall eller olägenhet inte uppstår i hamnområdet. Grindar till området ska hållas låsta. Detta gäller även dörren till klubbhuset och verkstadens olika dörrar. Båtägande medlem är skyldig att via anslag i klubbhuset, via Tampen eller via klubbens hemsida underrätta sig om de regler och bestämmelser som kan komma att justeras och presenteras enligt styrelsens beslut under aktuellt verksamhetsår. Medlem ska iaktta varsamhet vid nyttjandet av klubbens egendom. Båtägande medlem är skyldig att fullgöra vakttjänst inom HBK område enligt den omfattning som styrelsen beslutar. Som ersättare kan familjemedlem eller annan medlem i HBK anlitas. Övriga ersättare ska vara godkända av vaktchefen. Vakt måste ha fyllt 18 år. Vakttjänsten kan genomföras som enskild vakt. Den båtägande medlemmen väljer själv om han/hon vill ha någon med sig under vaktpasset. Normalt är det endast ett vaktpass per säsong. Anmälan av ändrade adressuppgifter eller telefonnummer ska omgående ske till kassören enligt de rutiner som styrelsen bestämmer. 9 Uppläggning av båtar vintertid Hamnkapten beslutar om placering av båt på uppläggningsplats. Anslutning av el får endast ske för användande av eldrivna handverktyg, sladden ska tas ur när inte arbete pågår. Vid batteriladdning ska sladden vara märkt vid uttaget med namn och datum när anslutningen gjordes. Batteriladdning får endast ske under ett (1) dygn åt gången. Funktionär äger rätt att frånkoppla alla anslutningar som inte har dessa uppgifter tydligt angivna, samt när anslutningen bedöms ha varit inkopplad för lång tid. Det är inte tillåtet att ansluta elektriska värmare i båten utan hamnkaptenens tillstånd och då endast av hamnkaptenen godkända värmare. Anslutning får endast ske mot anvisat uttag som är försedd med elmätare. Båtägaren betalar för den elförbrukning som nyttjas för värmaren. Sidan 10 av 12

11 I det fall det erfordras andra typer av strömuttag ska detta anmälas till hamnkapten för beslut om vilka åtgärder som ska vidtagas. 10 Sjösättning och upptagning Tid för sjösättning och upptagning beslutas av styrelsen. Alla avgifter till klubben ska vara betalda innan båten får sjösättas eller upptas. På tid som anmälts av styrelsen ska båtägande medlem på anvisad plats placera bockar och vaggor. Klubbens hamnfunktionärer ska besikta dessa före upptagningens början. Utrustning som ej fyller kravet på tillräcklig pallning/stöttning eller säkerhetskraven, ska rödmarkeras och får inte användas av båtägaren. Mastskjulet ska vara tömt på uppläggningsmaterial två veckor före upptagningen och masterna vara utplockade senast den sista maj. Vid upptagning och sjösättning ska båtägare tillsammans med övriga aktuella båtägare för dagens anmälda båtar hjälpa till med arbetet tills ansvarig hamnfunktionär förklarar arbetet avslutat. - Efter sjösättning ansvarar var och en för att städa sin uppläggningsplats och ställa undan täckningsmaterial på anvisad plats. Gemensam vårstädning av hela området utförs av medlemmar enligt särskild kallelse som anges i Tampen och på klubbens hemsida. 11 Vinterliggare i sjön Båtägande medlem som hyr vinterplats i hamnen ska vara medlem i HBK. Båtägare ska i god tid anmäla till hamnkapten, eller till den som hamnkapten bestämmer, för att få en plats i sjön under vintern. Platsen som anvisas får disponeras från två (2) veckor efter upptagningen till två (2) veckor före sjösättningen av klubbens båtar. Eluttag för vinterliggare får endast ske från anvisat uttag som är försedd med elmätare. Respektive vinterliggare betalar för all elförbrukning som nyttjas under tiden. Avgifter för vinterliggare fastställs av årsstämman enligt HBK stadgar. Båtägande medlemmar som är vinterliggare i sjön har två (2) arbetsplikter som ingår i klubbens övriga krav på ordinarie arbetsplikter som styrelsens beslutar. Arbetsplikten gäller iordningsställandet av vinterplatsen på hösten och återställandet av platsen på våren. Kallelsen till denna arbetsplikt framgår av kalendariet på klubbens hemsida och i Tampen. 12 Ansvarsskyldighet Klubbens hamnfunktionärer och övriga funktionärer är inte ersättningsskyldiga för skada eller annan olägenhet som kan drabba medlem eller annan vars båt, fordon eller andra tillhörigheter som befinner sig inom klubbens område och som skadas på grund av brand, stöld, kollision, haveri, miljöskada eller annan yttre påverkan. Båtägande medlem och ägare till gästbåt, enligt 7, ansvarar för att båt som sjunkit inom klubbens område omgående bärgas. Underlåtenhet att göra detta och styrelsen anser att omedelbara åtgärder är nödvändiga kan bärgning, bogsering eller annan Sidan 11 av 12

12 skyddsåtgärd vidtas utan vederbörandes medgivande, men på dennes risk och bekostnad. Båtägande medlem och gästbåtägare ansvarar för att familjemedlemmar och övriga i sällskapet iakttar gällande regler och anvisningar. Båtägare är skyldig att ersätta klubben för samtliga kostnader i samband med åtgärd som vidtagits på grund av båtägarens försummelse eller orsakad skada på klubbens egendom. Funktionär eller medlem som till förebyggande av skada tar befattning med en annans båt kan ej göras ansvarig för skada som då kan uppstå. Sjösättning och upptagning sker på ägarens risk. Båtägaren ansvarar för placering av slingen på båten. 13 Ändring av hamnreglerna Ändringar och/eller tillägg till dessa regler ska beslutas vid årsstämma. Styrelsen äger rätt att genom proposition föreslå ändringar eller tillägg av hamnreglerna vid årsstämman. Medlem som har förslag på ändringar eller tillägg till dessa hamnregler ska genom motion skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Inför stämman ska styrelsen ha behandlat inkomna motioner och lämnat styrelsens förslag till beslut med anledning av motionerna. Sidan 12 av 12

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Båtsällskapet bildades 1987 och har sitt verksamhetsområde i Trosa.

Båtsällskapet bildades 1987 och har sitt verksamhetsområde i Trosa. Båtsällskapet bildades 1987 och har sitt verksamhetsområde i Trosa. Förslag till nya stadgar vid årsmöte 2016-11-24. 1. Ändamål Båtsällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Slottsbrons Båtsällskap

Stadgar för Slottsbrons Båtsällskap Stadgar för Slottsbrons Båtsällskap Innehåll 1 Ändamål... 1 2 Medlemskap... 1 3 Medlems inträde och utträde... 1 4 Medlems uteslutning... 1 5 Verksamhetsår... 1 6 Beslutande organ... 2 7 Årsmöte... 2 8

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr ASMK Stadgar

Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr ASMK Stadgar Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr 87 57 00-8339 ASMK Stadgar 1. Ändamål ASMK är en allmännyttig ideell förening, som bildades 1967-09-08 och har till ändamål att lokalt främja båtlivet och skall

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB Öregrunds Båtklubb (ÖBK) bildades 1948-02-14 och har sin hemort i Öregrund Stadgarna antagna 1948-02-14. Senaste revidering 2014-xx-xx.. 1. Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. för. Grödinge båtklubb

Stadgar. för. Grödinge båtklubb Stadgar för Grödinge båtklubb Antagna den 13 februari 2011. Grödinge båtklubb bildades 1965 och har sin verksamhet vid Kaggfjärdens västra strand i Grödinge, Botkyrka kommun. 1 av7 1 Ändamål Grödinge båtklubb

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Båtklubben Färingarna

Stadgar för Båtklubben Färingarna Stadgar för Båtklubben Färingarna Stadgarna senast reviderade och antagna den 16 februari 2013. Klubben bildades den 16 juni 1967 och har sin hemort i Stenhamra, Ekerö kommun. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Klubben bildades den 4oktober 1966 och har sin hemort/verksamhetsområde i Rosersberg. Stadgarna antagna 1966. Reviderade på årsmötet 1992 samt 2015. 1 Ändamål

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Listuddens Koloniträdgårdsförening. Stadgar

Listuddens Koloniträdgårdsförening. Stadgar 1 Föreningens namn och uppgift 1.1 Föreningen Listuddens koloniträdgårdsförening är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP Stadgarna fastställs av medlemmarna vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Stadgarna fastställdes på årsmöte 2013-03-18 och höstmöte

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 Stadgar för Tyresö Båtklubb antagna av årsmötet 2001. 1 ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 UTESLUTNING AV MEDLEM 2 4 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 3 5 BESLUTSORDNING 3 6 STYRELSEN 4 7 SEKTIONER 5 8 ÅRSMÖTE

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR MED ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR

STADGAR MED ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR IRIS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING STADGAR MED ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR IRIS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING l. Iris Koloniträdgårdsförening 1.1. Föreningen Iris Koloniträdgårdsförening är en ideell allmännyttig förening

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

2.1 Ansökan och antagning Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem.

2.1 Ansökan och antagning Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem. Stadgar för Årstavikens Segelsällskap Reviderade 2013-XX-XX Sällskapet bildades den 13 oktober 1898 och har sedan starten huserat i Stockholm, vid norra stranden av Årstaviken i Eriksdalslunden. 1 Ändamål

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

3.5 Medlem, som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.5 Medlem, som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Stadgar för Stallmästaregårdens Båtsällskap 1 Ändamål Stallmästaregårdens Båtsällskap, nedan Sällskapet, bildat den 25 september 1936 och med säte i Stockholm, har till ändamål att som en ideell förening

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer