STADGAR FÖR PYRENÉERSÄLLSKAPET

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR PYRENÉERSÄLLSKAPET"

Transkript

1 STADGAR FÖR PYRENÉERSÄLLSKAPET Org.nr: Senast antagna den: Inledning Föreningen Pyrenéersällskapet är rasklubb för rasen pyrenéerhund. Föreningen kan dessutom efter styrelsebeslut tillhandahålla föreningstjänster åt andra närstående raser. Pyrenéersällskapet är såsom rasklubb ansluten till Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK) och ingår i Svenska Kennelklubben (SKK), hundägarnas riksorganisation i Sverige. Pyrenéersällskapet är en en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av Pyrenéerhund samt arbeta för SKK:s och SBHK:s gemensamma mål. Pyrenéersällskapets verksamhet regleras av dessa stadgar samt i tillämpliga delar av stadgar för SKK och SBHK jämte bestämmelser och föreskrifter som SKK respektive SBHK utfärdat. I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens och SKK:s stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. 1 Mål För SKK, SBHK och dess medlemsorganisationer gäller det gemensamma målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet, genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar. att informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård. att bevaka och arbeta med frågor som har ett avgörande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 2 Verksamhet För att nå uppsatta mål skall Pyrenéersällskapet informera och ge kunskap om SKK, SBHK och den egna klubben - dess mål, organisation och arbetsformer. ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden. uppmärksamma den kynologiska utvecklingen inom och utom landet samt stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete och bekämpningsprogram. arbeta med att bibehålla och utveckla hundarnas rasspecifika egenskaper bl.a. genom att till SBHK rekommendera avelsråd, som ger medlemmarna råd och anvisning i deras avelsarbete. deltaga i samråd centralt med SKK/SBHK samt regionalt med länsklubbar, regionavdelningar, andra special- och rasklubbar, ungdomsklubbar etc. Sida 1 av 9

2 utgiva medlemspublikation till fullbetalande medlemmar samt bedriva informationsverksamhet i kynologiska frågor (föredrag, kurser o. dyl.) rörande egna rasen. anordna utställningar och aktivera utställningsintresset, samt anordna andra aktiviteter som är förenliga med klubbens ändamål. Värva medlemmar bland intresserade av rasen, hundägare och icke hundägare. 3 Verksamhetsår Pyrenéersällskapets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 4 Medlemskap Fysisk person kan bli medlem i Pyrenéersällskapet. Styrelsen beviljar medlemskap. Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem i SBHK (rasklubbsmedlem). Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till SBHK:s fullmäktige som Kennelfullmäktige. 5 Medlemsavgifter Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Sida 2 av 9

3 6 Årsmötet Mom. 1 Årsmöte, ordinarie och extra. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skall senast sex veckor före årsmötet skriftligen eller genom utlysande i medlemspublikationen delges medlemmarna. Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst en tredjedel ( 1 / 3 ) av medlemmarna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgifter om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag yrkandet inkom. Kallelse till extra årsmöte skall senast fyra veckor före mötet av styrelsen sändas per post eller utlysas i medlemspublikation. Med kallelsen skall redovisas det eller de ärenden som skall behandlas. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Mom. 2 Dagordning Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för årsmötet. Medlemsplikt for mötesordföranden föreligger ej. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för ickemedlemmar, personer enligt paragraf 6 mom Frågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 7. Fastställande av dagordning. 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 9. Styrelsens årsredovisning samt föredragning av revisorernas berättelse. Sida 3 av 9

4 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut angående uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Beslut om årsavgifter till Pyrenéersällskapet för kommande verksamhetsår. 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 16. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, enligt Beslut om omedelbar justering av punktema Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som senast fyra (4) veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Eventuella reservationer, som önskas noterade i något ärende, skall avges skriftligen. Sådan reservation skall göras i anslutning till beslutet i ärendet. Mom. 3 Rösträtt Vid årsmötet eller extra årsmöte äger varje till Pyrenéersällskapet hörande medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt. Varje medlem har en (1) röst. Stödjande medlem och familjemedlem under 16 års ålder har dock ej rösträtt. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. Mom. 4 Närvarorätt mm. Utomstående revisorer samt representanter för SKK:s och SBHK:s centrala styrelser, SKK:s VD eller annan särskilt utsänd representant for SKK eller SBHK äger rätt att närvara vid såväl ordinarie som extra årsmöte, även om de inte är medlemmar. Som icke medlemmar har de rätt att yttra sig men däremot inte rätt att deltaga i beslut. Dock har de rätt att anmäla och till protokoll föra avvikande mening. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller medlemsrätten. Mom. 5 Röstetal, avvikande mening Som årsmötets beslut gäller den mening som, där inte dessa stadgar bestämmer annat, erhåller det högsta röstetalet. Om vid val med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs valet genom lottning. Vid lika röstetal i andra ärenden än val, där röstning med slutna sedlar inte sker, gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande, under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Sida 4 av 9

5 Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat. Mom. 6 Motioner och ärenden Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i l:a stycket, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte skall till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 7 Styrelsen. Löpande förvaltning av Pyrenéersällskapets angelägenheter handläggs av den av årsmötet tillsatta styrelsen. Styrelsen bevakar Pyrenéersällskapets intresse samt beslutar å Pyrenéersällskapets vägnar alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. Mom.1 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande samt högst fem och lägst tre övriga ledamöter jämte högst fyra och lägst två suppleanter. Mom. 2 Ordföranden är Pyrenéersällskapets officiella representant, leder Pyrenéersällskapets och styrelsens förhandlingar samt övervakar gällande stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dennes ställe. Mom. 3 Styrelsens ledamöter väljs på ordinarie årsmöte och på följande sätt. Varje år väljs en ordförande, minst två ledamöter och minst en suppleant för en tid av två år och På detta sätt väljs årligen halva antalet ledamöter. Året räknas härvid från ordinarie årsmöte. Ordförande, ledamot och suppleant kan omväljas. Vid fyllnadsval skall mandatperiodens längd anges. Mom. 4 Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i Pyrenéersällskapet. Mom. 5 Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan person har rätt att yttra sig vid styrelsemöten men har däremot ej rätt att deltaga i beslut. Styrelsen kan inom och utom sig utse arbetsutskott. Sida 5 av 9

6 Mom. 6 Styrelsen sammanträder efter inom sig uppgjord sammanträdesplan eller om särskilt behov så påkallar, efter kallelse från ordföranden. Styrelsen skall dock sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är enhälligt. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening varom de flesta närvarande förena sig och vid lika mening, den mening som biträds av ordföranden. Mom. 7 Förutom vad som sägs i SKK:s och SBHK:s stadgar, jämte bestämmelser och föreskrifter som SKK utfärdat, skall styrelsen inom sig utse vice ordförande. inom eller utom sig utse sekreterare. inom sig utse kassör. bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet. verkställa av årsmötet fattade beslut och genomföra de uppdrag som årsmötet givit styrelsen. ansvara för föreningens tillgångar. senast en månad efter ordinarie årsmöte översända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SBHK. före utgången av mars månad varje år till SBHK anmäla om Pyrenéersällskapet avser att deltaga på årets SBHK-fullmäktige och i sådant fall anmäla utsedda SBHKfullmäktige. avge yttrande i ärenden, som remitterats från SKK, SBHK och övriga medlemsorganisationer. till SBHK rekommendera lämpliga avelsråd för rasen. 8. Revision Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor för ordinarie årsmöte. Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte. Revisor och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Sida 6 av 9

7 9. Valberedningen Valberedningen skall bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter, varav en skall vara sammankallande, som skall utses på ordinarie årsmöte. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som det stadgas om i 6 mom. 2, p Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att den kan bifogas kallelsen till årsmötet. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Valberedningen kan efter framställan få vara representerad vid sammanträde i styrelsen, om styrelsen så beslutar. Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden. 10. Lokalavdelningar Lokalavdelningar till Pyrenéersällskapet kan inrättas, om styrelsen finner tillräckligt medlemsunderlag inom visst geografiskt område. Medlemmarna i detta område skall då kallas personligen till konstituerande möte, vid vilket minst en representant för Pyrenéersällskapets styrelse bör vara närvarande. Mom. 1 Lokalavdelningens verksamhetsområde skall vara begränsat i enlighet med av styrelsen fastställd geografisk regionplan, indelad i postnummerområden. Lokalavdelningen kan, efter överenskommelse med styrelsen, tilldelas en eller flera regioner beroende på medlemstal och resurser. Mom. 2 Verksamheten inom lokalavdelningen skall regleras enligt "Stadgar för Pyrenéersällskapets lokalavdelningar". Dessa skall godkännas av Pyrenéersällskapet enligt samma ordning som gäller för Pyrenéersällskapets stadgar samt gällande enhetligt för samtliga lokalavdelningar. 11. Samråd Samråd skall ske mellan Pyrenéersällskapet och SBHK, samt mellan Pyrenéersällskapet och övriga rasklubbar anslutna till SBHK, så att det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisation uppnås. 12. Protokoll Protokoll skall föras vid varje årsmöte, styrelsens sammanträden samt vid tagna AU-beslut. Protokoll skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsman. Sida 7 av 9

8 Tagna AU-beslut skall tagas upp på nästkommande ordinarie styrelsemöte för beslut i styrelsen av övriga ledamöter. Protokoll skall arkiveras på ett betryggande sätt. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmarna. 13. Övrigt För Pyrenéersällskapet och dess medlemmar gäller härutöver, i tillämpliga delar, SKK:s eller SBHK:s stadgar. I övrigt skall följande bestämmelser gälla: Mom. 1 Pyrenéersällskapet skall senast en månad efter förrättande val lämna SBHK uppgifter om styrelsens sammansättning samt om viktiga funktioner utanför styrelsen. Pyrenéersällskapet skall per 31 december varje år tillställa SBHK uppgift om antalet medlemmar, bestyrkt av minst en av föreningens revisorer. Mom. 2 Utställningar och prov skall, för att vara officiella, anordnas efter av SKK utfärdande bestämmelser. Önskemål om anordnandet av officiella prov och tävlingar skall i god tid anmälas till SBHK med uppgift om planerade tider, platser och domare. 14. Force majeur Om klubben på grund av omständigheter som den ej kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller förseningar i leveranser från leverantörer eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla delar av eller hela den avgift som inbetalts för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna utgifter. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas av SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svara inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader, som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut som sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 15. Stadgeändring Förslag till ändring av stadgar för Pyrenéersällskapet skall behandlas av årsmötet. Sida 8 av 9

9 Förslag om ändring av dessa stadgar skall senast 31 december ingivas till styrelsen som däröver till årsmötet avger utlåtande. För stadgeändring erfordras att beslut därom tas på två på varandra följande årsmöten, det senare minst sex månader efter det förra, samt att beslutet på båda årsmötena biträdes med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ett av årsmötena måste vara ordinarie. Förslag till stadgeändring skall remitteras till SBHK:s centralstyrelse för godkännande innan det tas upp till behandling vid något årsmöte. 16. Upphörande Beslut om att upphöra som rasklubb under SBHK, eller överhuvudtaget som ideell förening skall behandlas av årsmötet enligt samma regler som gäller för stadgeändring. Pyrenéersällskapets tillgångar skall omsättas i pengar och komma rasen pyrenéerhund tillgodo enligt avgående styrelses beslut. Tillgångarna får inte fördelas mellan medlemmarna. Sida 9 av 9

Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar

Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar 1 (7) Rev. 2003-03-27 Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar Inledning. Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Älghundklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska

Läs mer

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben i enlighet med SKK:s Typstadgar Tagna av SBaK:s fullmäktige 2013 och av Öst:s årsmöte 2013-03-10 Inledning Svenska Bassetklubbens

Läs mer

STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK

STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK Enhälligt antagna på Svenska Bostonterrierklubbens ordinarie årsmöte 2006-02-11. Gällande från 2006-02-11. Av Svenska Kennelklubben fastställda att gälla

Läs mer

Stadgar för Pyrenéersällskapet

Stadgar för Pyrenéersällskapet Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs och Herdehundsklubben) Rasklubben Pyrenéersällskapet ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK). Rasklubben skall

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige (datum) Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningarna

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR Publicerade 2006-01-01 Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Dreverklubben Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben.

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK)

Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK) Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK) Fastställda av SWKs ordinarie fullmäktigemöte xxxx.xx.xx att gälla från och med xxxx.xx.xx Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK IRLÄNDSK TERRIERFÖRENING

STADGAR FÖR SVENSK IRLÄNDSK TERRIERFÖRENING STADGAR FÖR SVENSK IRLÄNDSK TERRIERFÖRENING INLEDNING Svensk Irländsk Terrierförening (SITf) ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Terrierklubben (SvTek). SITf skall som sådan arbeta för Svenska

Läs mer

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016?????

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016????? Typstadgar för rasklubb inom SKK- organisation Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK 20160207 Gälla från 2016????? Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN Inledning Rasklubben Svenska Terrier Brasileiroklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta

Läs mer

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap 1 Mål Svenska Saarlooswolfhond och Ceskoslovensky Vlcak klubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för raserna genom: väcka intresse för

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för Skottefederationen

Stadgar för Skottefederationen Inledning Stadgar för Skottefederationen Gäller från och med 2008-04-01 Rasklubben Skottefederationen ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Klubben skall som sådan arbeta för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Versionshistoria Version Ändringar/Kommentarer Referens Datum 1.0 2.1 Fastställda av Svenska Vinthundklubbens fullmäktige Redaktionella ändringar 7.1 Mandattid

Läs mer

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar.

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar. STADGAR 1 MÅL Klubben för American Hairless Terrier i Sverige (KAHTS), som är en ideell förening, har som mål att tillvarata specifika intressen för klubbens raser, American Hairless Terrier samt Rat terrier,

Läs mer

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK 2013-02-15 Antagna av RACC årsmöte 2013-02-24 Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs-och Herdehundsklubben) Rasklubben Ras och Avelsföreningen

Läs mer

Stadgar för Norsk Buhund Ringen

Stadgar för Norsk Buhund Ringen Stadgar för Norsk Buhund Ringen Inledning Rasklubben Norsk Buhund Ringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och

Läs mer

Stadgar fo r Ras- och avelsfo reningen fo r Cane Corso

Stadgar fo r Ras- och avelsfo reningen fo r Cane Corso Stadgar fo r Ras- och avelsfo reningen fo r Cane Corso Antagna av Ras- och avelsföreningen för Cane Corso 2016-03-19, fastställda av SKK 2016-02-29 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben

Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben Gällande fr o m 2008-03-24. Antagna vid årsmötet 2006-02-25, reviderade vid årsmötet 2008-02-23 och fastställda av Svenska Terrierklubben 2008-03-24. 1(8) Inledning

Läs mer

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2002-08-24. Gällande från och med 2002-10-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN Rasklubben Svenska Drentsche Patrijshondklubben ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben ska som sådan

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte 1 Svenska Schipperke Ringen - Stadgar 1 Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 2004-01-11 antagna vid SSR's årsmöte 2004-03-13 Inledning Svenska Schipperke

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-10-10. Fastställda av SvVK vid styrelsemöte 2008-12-03 och gäller from 2009-10-10. Vid klubbens årsmöte den 27/3 2011 BESLUTADES det att ändra 8 mom1

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Version 2

STADGAR FÖR SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Version 2 STADGAR FÖR SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

Stadgar för Borzoi-Ringen

Stadgar för Borzoi-Ringen Stadgar för Borzoi-Ringen Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-03-14. Fastställda av Svenska Vinthundklubben vid styrelsemöte 2009-01-21. Inledning Borzoi-Ringen ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen (Vinthundsklubben) 1 Mål Rasklubben, Svenska Podengo Portuguese Klubben även förkortad SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens

Läs mer

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben 041231 Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben Inledning Rasklubben Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bassetklubben (SBaK). Rasklubben

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK)

Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) Antagna 2013-03-31 Fastställda 2013-01-13 Gällande från 2013-03-31 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG)

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) 1 STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) Antagna av årsmöte 2013-03-17, ersätter stadgar antagna vid RSDGs extra årsmöte 2 maj 2004. Inledning Rasklubben för dansk-svensk gårdshund (RDSG)

Läs mer

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte, att gälla fr o m 2004-07-01. Revidering av 13, 2010-05-22 23 Inledning

Läs mer

Stadgar för Gotlands Stövarklubb.

Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och SvStk

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET Antagna av Svenska Yorkshireterriersällskapets årsmöte 20080223 och 20081018. Fastställda av Svenska Terrierklubben 20111022 Inledning Rasklubben Svenska

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubben STADGAR FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN (SLBK) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-02-11. Fastställda av SKK 2006-01-28. Datum för ikraftträdande 2006-02-11. Reviderade vid ordinarie

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från 2020-01-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet att gälla from 2019

Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet att gälla from 2019 Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet 2018-02-18 att gälla from 2019 Inledning Rasklubben Jack Russell Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben

Läs mer

Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN

Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN Sida 1 av 7 Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN Antagna vid årsmötet den 5 februari 2011. Reviderade vid årsmötet 9 februari 2013. Inledning Rasklubben Skandinaviska Bedlingtonklubben (SKBK) ingår

Läs mer

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar godkända 001129 av SKK/FK, samt fastställda 010225 vid SKEB ordinarie årsmöte. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben (Juzjnorusskaya ovcharka, Kavkazskaya ovcharka, Sredneasiatskaya ovcharka) Juzjnorusskaya ovcharka Kavkazskaya ovcharka Sredneasiatskaya ovcharka Antagna av mötet 2008-08-01

Läs mer

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. STADGAR För rasklubben RfG Rasklubben för Gos d Atura Catalá Antagna av stiftarna vid avelsföreningens årsmöte 2007-01-27 fastställda av Svenska Gårds- och Vallhund Klubben 2007-02-08 Inledning Rasklubben

Läs mer

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Inledning Rasklubben Svenska ADB Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Schweisshundklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN

STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN Dessa stadgar är baserade på typstadgar för klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation. Fastställda 2016-02-15 Antagna och gällande från 2016-03-13 Innehållsförteckning:

Läs mer

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben SPRTK 2012-05-23 Sida 1(9) Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben Inledning Svenska Parson Russell Terrier K lubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben,

Läs mer

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier Stadgarna antagna vid årsmöte den 22 januari 2005 och fastställda av Svenska Terrierklubben 2006-12-14, Prot. 12/2006. Vid årsmöte

Läs mer

Antagna av SRfV:s interimstyrelse Fastställda av SKK:s Förenings kommitté Gällande från

Antagna av SRfV:s interimstyrelse Fastställda av SKK:s Förenings kommitté Gällande från Stadgar Inledning Antagna av SRfV:s interimstyrelse 2013-04-11 Fastställda av SKK:s Förenings kommitté 2012-01- 01 Gällande från 2013-04-11 Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det

Läs mer

Stadgar För Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet Inledning 1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap 4 Medlemsavgift

Stadgar För Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet Inledning 1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap 4 Medlemsavgift Stadgar För Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet Antagna av årsmöte 2006-03-25 Fastställda av SKK/FK 2006-02-14 Reviderade av årsmöte 2008-02-17 Inledning Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Stadgar i WestieAlliansen Antagna på extra Årsmötet 2005-11-26 Gäller från 2006-01-01 Inledning. Rasklubben WestieAlliansen

Läs mer

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. Stadgar för Svenska Wachtelhundklubben (SWK) Antagna vid SWKs ordinarie fullmäktigemöte 2018-05-19 att gälla fr o m 2019-01-01 Fastställda av Svenska Kennelklubben 2018-08-15 Inledning Svenska Kennelklubben

Läs mer

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL)

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL) Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Lapphundsklubben (SLK) Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben

Läs mer

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN 1 STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN Antagna vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008 03 15 Fastställda av SSRK Huvudstyrelse 2008 04 12 och 2008 06 28-29 gälla fr o m 2008 07 01 Inledning Rasklubben

Läs mer

Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet

Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet Inledning Rasklubben Svenska Lundehundsällskapet (SLS) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK). Rasklubben ska som

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

Stadgar för Svenska Lhasa Apso Klubben

Stadgar för Svenska Lhasa Apso Klubben 2014-01-14 Stadgar för Svenska Lhasa Apso Klubben Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas Riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar benämnda medlemsorganisationer

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier SAIGIT stadgar ver. 2_110219 (1) 1 Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation är det centrala organet för de ideella

Läs mer

STADGAR FÖR CURLY COATED

STADGAR FÖR CURLY COATED STADGAR FÖR CURLY COATED RETRIEVER KLUBBEN OFTAST BENÄMND CURLYKLUBBEN. Antagna vid klubbens Årsmöte. Att gälla från 06-04-01. Inledning Curly Coated Retriever klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben

Läs mer

Stadgar för Norsk Buhund Ringen

Stadgar för Norsk Buhund Ringen Stadgar för Norsk Buhund Ringen Dessa stadgar har antagits som koncept vid ordinarie årsmöte 2011-04-09 och har efter korrigering och godkännande av SSUK slutgiltigt antagits på årsmöte 2012-04-14, att

Läs mer

Stadgar för. Svk FUR Svenska klubben för ungerska rashundar

Stadgar för. Svk FUR Svenska klubben för ungerska rashundar Stadgar för Svk FUR Svenska klubben för ungerska rashundar December 2000 Reviderade av årsmötet 14 mars 2009 Fastställda av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 13 april 2010 2 Stadgar för Svk FUR

Läs mer

STADGAR FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIERKLUBBEN - SVERIGE

STADGAR FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIERKLUBBEN - SVERIGE STADGAR FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIERKLUBBEN - SVERIGE Antagna vid American Staffordshire Terrierklubbens årsmöte 2009 och fastställda av American Staffordshire Terrierklubben - Sverige 2008 att gälla

Läs mer

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. Stadgar för SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN (SSPK) antagna av fullmäktige 2014-03-29 och fastställda av SKK 2013-12-07 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från

TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från 2016-01-01. Anvisningar för stadgearbete Inom SKK-organisationen förekommer begreppet rasklubb. En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation

Läs mer

Antagna Fastställda av SDHK Gällande från

Antagna Fastställda av SDHK Gällande från Stadgar för Fransk Bulldogg Klubb Sverige (FBK) Antagna 2017-03-10 Fastställda av SDHK 2016-12-13 Gällande från 2017-03-10 Inledning. Rasklubben Fransk Bulldogg Klubb Sverige ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Club Berger des Pyrénées

Stadgar för Club Berger des Pyrénées Stadgar för Club Berger des Pyrénées Antagna vid Club Bergers des Pyrénées årsmöte den 10 mars 2013. Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från 2012-01-01. Typstadgar

Läs mer

SVENSKA VORSTEHKLUBBEN STADGAR

SVENSKA VORSTEHKLUBBEN STADGAR SVENSKA VORSTEHKLUBBEN STADGAR Revision 2017-06-03 SVK/HS Svenska Vorstehklubben 1 (7) Dessa stadgar är antagna av Svenska Vorstehklubben (SVK) 2017-06-03 och fastställda av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés

Läs mer

Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK)

Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK) Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK) Antagna 2012-04-21 på SBaKs Fullmäktige i Örebro. Fastställda av SKK 2012-05-06 Gällande från 2012-04-21 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN Inledning. Rasklubben Svenska Amstaff klubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Svenska Amstaff klubben skall som sådan arbeta för Svenska

Läs mer

Stadgar för Svenska Stövarklubben

Stadgar för Svenska Stövarklubben Stadgar för Svenska Stövarklubben Rasklubb inom Stadgar för rasklubb inom SvStK ska följa dessa, av SvStKs Fullmäktigemöte 2006 fastställda, stadgar för rasklubb och fastställas av SvStKs huvudstyrelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK)

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Antagna 2012-03-25 Fastställda 2012-03-06 Gällande från 2012-03-25 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE

STADGAR FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE STADGAR FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE Antagna vid Specialklubben för Bearded Collies årsmöte 2008-03-02 och fastställda av Svenska Kennelklubben. Gäller från extra årsmötet 2008-09-06. Inledning

Läs mer

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Antagna vid Welsh Springer Spanielklubbens ordinarie klubbmöte 2005-03-12 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse, gälla fr o m

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK).

Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK). Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK). Antagna 2012-04-21 Fastställda 2012-03-15 Gällande från 2012-04-21 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar. Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna Fastställda av SDHK Gällande från

Stadgar. Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna Fastställda av SDHK Gällande från Stadgar Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna 2013-05-04 Fastställda av SDHK 2013-02- 12 Gällande från 2013-05-04. Inledning Rasklubben Malteser Ringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben

Läs mer

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. Stadgar SVK Dessa stadgar är antagna av Svenska Vorstehklubben (SVK) 2013-05-17 och fastställda av Svenska Kennelklubben (SKK) xxxx-xx-xx att gälla fr o m 2014-01-01. Inledning Svenska Kennelklubben hundägarnas

Läs mer

Stadgar för SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN inom SKK-organisationen

Stadgar för SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN inom SKK-organisationen Stadgar för SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN inom SKK-organisationen Inledning (avser rasklubb inom specialklubb) Svenska Plotthundklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar

Läs mer

Stadgar för lokal kennelklubb

Stadgar för lokal kennelklubb Stadgar för lokal kennelklubb Antagna vid ordinarie Länsklubbsfullmäktige 2015, att gälla från 2016-01-01 Inledning En lokal kennelklubb är en del av en länsklubb som tillsammans med länsklubbar, specialklubbar,

Läs mer

I den mån stadgar för rasklubben strider mot Sv TeKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot Sv TeKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. Stadgar för American Staffordshire Terrierklubben Sverige Antagna vid Svenska Amstaffklubbens årsmöte 2009 och fastställda av Svenska Amstaffklubben 2008 att gälla omgående. Reviderade av Svenska Amstaffklubbens

Läs mer

STADGAR för Svenska Älghundklubben

STADGAR för Svenska Älghundklubben STADGAR för Svenska Älghundklubben Fastställda av SKK den 1 juni 1960 Revideringar antagna år 1976, 1982, 1985, 1988, 1991, 1995, 1997, 2003och 2010 1 (9) Rev. 2010-04-24 INLEDNING Svenska Kennelklubben

Läs mer

STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN

STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN Antagna på SvIVKs årsmöte 2009-06-21 och extra årsmöte 2009-08-01 Ändrade på SvIVKs årsmöte 2014-02-15 Fastställande av SVVK 2014-04-09. Stadgar för Svenska Irländsk

Läs mer

Stadgar fo r Svenska Working Kelpieklubben (SWKK)

Stadgar fo r Svenska Working Kelpieklubben (SWKK) Stadgar fo r Svenska Working Kelpieklubben (SWKK) Antagna 2018-XX-XX, fastställda av SVaK 2018-XX-XX, att gälla från 2019-01-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det

Läs mer

Stadgar för Svenska Pudelklubben (SPK)

Stadgar för Svenska Pudelklubben (SPK) Stadgar för Svenska Pudelklubben (SPK) Antagna vid ordinarie fullmäktigemöten 2006-03-31 och 2007-04-01. Fastställda av SKK 2007-04-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas Riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK)

Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK) Antagna av Bassetfullmäktige 2018-05-05 Enligt SKK:s typstadgar gällande från 2018-01-01 Stadgar för Svenska Bassetklubben (SBaK) Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE Inledning Klubben Jaktspaniels i Sverige (nedan kallad klubben) är associerad till specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (nedan kallad SSRK).Klubben

Läs mer

Stadgar 1 Mål 2 Verksamhet

Stadgar 1 Mål 2 Verksamhet 1 Stadgar Stadgar för Svenska Working Kelpie Klubben (SWKK), rasklubb för Australian Stock Dog Working Kelpie bildad 1984, organisationsnummer 817605-9635, antagna av årsmöte den 10 mars 2001 och den 16

Läs mer

Gör vi inte något åt denna problematik, så kommer SSRK mycket snart att ha minst fyra raser utan rasklubb.

Gör vi inte något åt denna problematik, så kommer SSRK mycket snart att ha minst fyra raser utan rasklubb. SSRKs Fullmäktige 2019 Proposition nr 3. Proposition om stadga för SSRKs små rasklubbar. Bakgrund Vi har under ett stort antal år inom SSRK haft flera små rasklubbar som kämpat hårt för sin överlevnad

Läs mer