Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon eller via e-post till Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Hans-Åke Mårtensson Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen 3. Information om Räddningstjänsten Syd 4 4. Utseende av kontaktperson till Rådet för funktionshinderfrågor 5 5. Delegerade ärenden/delgivningar 6 6. Anställning av samhällsbyggnadschef KS/2014: Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen KS/2015: Ränta vid utlåning till Skärfläckan AB 2014 KS/2015: Alternativa sommarjobb - trygghetsprojekt KS/2015: Yttrande över revisionsrapport - Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område 11. Uppdrag att företräda kommunen vid bolagsoch föreningsstämmor, ägarsamråd etc. KS/2015: KS/2015:192 74

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 12. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp (Finsam) 13. Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg KS/2015: KS/2015: Framställan om städ i egen regi - UKN KS/2015: Inbrottslarm Åkarps IF KS/2014: Motion av Sven Sonesson (M) - Förstelärare också i förskolan 17. Motion av Nils Holmqvist (M) - Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader 18. Motion av Britt Sonesson (M) - Tomtanvisning för trygghetsboende 19. Arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete 20. Förslag till ny policy för jämställdhet och mångfald KS/2014: KS/2011: KS/2011: KS/2015: KS/2015: Förslag till ny policy om alkohol och droger KS/2015: E-förslag - rapport 2014 KS/2015: Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun KS/2015: Riktlinjer för vägvisning Förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av byggande av multiarena/näridrottsplats/spontanindrottsplats vid Dalslundsskolan i Åkarp 26. Remiss avseende förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad 167 KS/2015: Kommundirektören informerar Rapporter från kurser och konferenser 187

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Majoritet Burlöv sammanträder , kl , Stora Sessionsalen. Gruppmöte i kommunalrådets arbetsrum , kl Vision Burlöv sammanträder , kl i Lilla Sessionsalen. SD-gruppen sammanträder , kl i Skärfläckan.

4 BURLÖVS KOMMUN 4 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Information om Räddningstjänsten Syd Hans-Åke Mårtensson informerar.

5 BURLÖVS KOMMUN 5 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Utseende av kontaktperson till Rådet för funktionshinderfrågor

6 BURLÖVS KOMMUN 6 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar a) Delegationsbeslut nr 4-19 b) Delgivningar 1. Protokoll från Planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2. Protokoll från tekniska utskottet (tidigare utsänt) 3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (tidigare utsänt) 4. Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel Planutskottets yttrande till Lomma kommun avseende utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby c) Förteckning över övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

7 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Nima Khojasteh TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarien r Delegat 2015:4 Blankett för Vakansprövning :5 Delegationsbeslut nyttokort KS/2015: 32 KS/2015: 120 Lars-Åke Ståhl Malin Melin 2015:7 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 36 Eva Andersson 2015:8 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 37 Eva Andersson 2015:9 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 38 Eva Andersson 2015:10 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 58 Eva Andersson 2015:11 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 125 Eva Andersson 2015:12 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 126 Eva Andersson 2015:13 Beslut om parkeringstillstånd KS/2015: 117 Eva Andersson 2015:14 Ersättning för skada på bil p.g.a. hål i körbana KS/2015: 85 Eva Andersson

8 8 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:37 2 (2) Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2015:15 Avskrivning avseende koloniavgift KS/2015: 130 Boris Blumenfeld 2015:16 Förordnande av kommundirektör KS/2015: 32 Lars-Åke Ståhl 2015:17 Igångsättningstillstånd för utbyte av trafikljus vid Sockervägen Lyckövägen i Åkarp KS/2015: 197 Ingemar Lindeberg 2015:18 Tillstånd för tidningsställ i Burlövs kommun KS/2015: 96 Malin Melin 2015:19 Tillstånd att använda kommunvapnet KS/2013: 299 Katja Larsson

9 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 9 YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Trafikverket Diariecenter internt Region Syd Box Kristianstad Yttrande över Föredragnings-PM: Beslut om upphörande av underhåll på järnvägen "Malmö - Simrishamn" Bandel 964 Burlövs kommun vidhåller synpunkterna i tidigare yttrande ( ) i ärendet gällande att kommunen är positivt inställd till trafikering på Simrishamnsbanan under förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfredställande lösning. I och med att Trafikverket vill upphöra med skötseln av banan skriver Trafikverket att de fortfarande kommer att vara fastighetsägare, och är skyldig att hålla de delar av banan som ligger i tätorterna fritt från ogräs och skräp. Promemorian är dock otydligt formulerat gällande frågan hur Trafikverkets skötsel vid järnvägskorsningarna kommer att fortgå och se ut. Burlövs kommun ställde i föregående yttrande frågan hur Trafikverket klarar att leva upp till skötsellagens krav så att banvallen inte blir en uppförökningsplats för svåra ogräs som drabbar intilliggande åkermark. Dessa kan vara inom jordbruket svårbekämpade och skördenedsättande arter. Denna fråga finns inte besvarad i promemorian. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Tf samhällsbyggnadschef Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

10 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 10 YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Yttrande över Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, Fördjupning av översiktsplanen, utställningshandling Burlövs kommun ser liksom Lomma kommun positivt på en trafikering med persontrafik på Lommabanan även om ett stopp i Arlöv i dagsläget inte finns med i planeringen fram till år Burlöv ser positivt på det fortsatta samarbetet för skydd mot buller från Lommabanan och att utöka med de kvarvarande stationerna i Arlöv, Alnarp och Flädie. Eftersom trafiken till och från Bjärred och Borgeby till stora delar sker med bil ser Burlövs kommun det som viktigt att satsningar görs på gångoch cykeltrafik och kollektivtrafik. Lomma kommun skriver att linjerna 132 och 134 omkring år 2018 kommer att läggas samman till en gemensam linje med hög turtäthet. Den ska gå via Lomma tätort och ny motorvägsanslutning i Lomma till/från Malmö. Lommas ställningstagande är att verka för att en sammanhållen och snabb busslinje skapas längs kusten Löddeköpinge Borgeby Bjärred Lomma Malmö, det vill säga inte längre med stopp i Arlöv. Burlövs kommun tycker det är viktigt med goda förbindelser även mellan Lomma kommun och Burlöv. Det bör vara lätt att ta sig med cykel och kollektivtrafik mellan Arlöv, Lomma, Bjärred och Borgeby eftersom orterna ligger så nära varandra. Den nämnda busslinjedragningen skulle lämpligen även kunna ha ett stopp i Arlöv. I Arlöv finns exempelvis många arbetsplatser och handel och efter Södra stambanans utbyggnad kommer Burlövs station att bli en pendlarstation, Burlöv C, med utökad Pågatågstrafik och Öresundståg. Lommabor skulle därmed ha närmare till Öresundståg vid Burlöv C än till Lund C och Malmö C. Arlövs station på Lommabanan planeras att ligga cirka 500 meter från Burlöv C. Burlövs kommun ser positivt på Lommas arbete med att inrätta nya naturreservat för att säkra värden inför framtiden. Burlöv anser att det är en värdefull satsning att utveckla strandstråket i Bjärred och vidare längs hela kommunens kuststräcka. Stråket kan binda samman rekreationsområdet Spillepeng i Burlöv med Lomma och Bjärred. Burlöv ser positivt på ett fortsatt samarbete med Lomma kommun gällande hållbar fysisk planering och samhällsutveckling i regionen. Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

11 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Nima Khojasteh Datum (1) Kommunstyrelsen Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2015:21 Räddningstjänsten Syd sammanträde, Räddningstjänsten Syd KS/2015:146 KS/2015:157 Förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Angående ersättare närvarorätt och sammanträdestider Valnämnden Kommunledningskontoret

12 BURLÖVS KOMMUN KS/2013: (2) På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Tf samhällsbyggnadschef

13 BURLÖVS KOMMUN 13 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anställning av samhällsbyggnadschef Dnr KS/2014:270 Sammanfattning Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef för Burlövs kommun har pågått under hösten/vintern. Rekryteringsprocessen lockade 24 sökande. Av dessa valdes 6 personer ut för en första intervju, varav fyra kvalificerade sig för fortsatta tester och djupintervju. Två kandidater intervjuades av representanter för fackliga organisationer, samhällsbyggnadsförvaltningen samt förtroendevalda. Kommundirektören föreslår att Julia Branting anställs som samhällsbyggnadschef i Burlövs kommun. Tillsättningen har förhandlats med fackliga organisationer som är eniga med arbetsgivaren om förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anställa Julia Branting som samhällsbyggnadschef.

14 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Anställning av samhällsbyggnadschef Sammanfattning Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef för Burlövs kommun har pågått under hösten/vintern. Rekryteringsprocessen lockade 24 sökande. Av dessa valdes 6 personer ut för en första intervju, varav fyra kvalificerade sig för fortsatta tester och djupintervju. Två kandidater intervjuades av representanter för fackliga organisationer, samhällsbyggnadsförvaltningen samt förtroendevalda. Kommundirektören föreslår att Julia Branting anställs som samhällsbyggnadschef i Burlövs kommun. Tillsättningen har förhandlats med fackliga organisationer som är eniga med arbetsgivaren om förslaget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anställa Julia Branting som samhällsbyggnadschef. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

15 15

16 16

17 17

18 18

19 BURLÖVS KOMMUN 19 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:2 Sammanfattning Under 2014 har kommunstyrelsen genomfört en omorganisation avseende såväl tjänstemannaorganisationen som den politiska organisationen, två val har genomförts och Medborgarservice har inrättats. Kommunstyrelsens nettokostnader för 2014 har understigit budget med ca 1,9 mnkr. Inom fysisk planering har det uppstått ett överskott på ca 0,9 mnkr trots en stor arkitekttävling och uppdatering av primärkarta. Överskottet beror även på lägre kostnader för stambanan och detaljplaner än budgeterat. Även kostnader för totalförsvar och samhällsskydd har kommunstyrelsen hållit under budget och lämnar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet har uppstått med anledning av ej utnyttjad ram för trygghetsskapande åtgärder. Kommunstyrelsen har haft kostnader som har överstigit budgeten för ITverksamheten med 1,4 mnkr. Samarbetet med samarbetskommunerna har fördyrats de senaste åren och kommunen har fått en straffavgift på grund av för få Microsoftlicenser. I samband med byte av televäxel har det även förekommit dubbla kostnader för telefonin under övergången, som också bidrar till underskottet. Överförmyndarverksamheten har under 2014 haft högre kostnader än budgeterat med anledning av fler inkomna ärenden, främst på grund av ensamkommande barn. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen, samt att anta förslag på resultatöverföring från bokslut 2014 till 2015 med 1,0 mnkr för Kronetorp och Södra stambanan samt 0,1 mnkr för fortsatt arbete med omorganisationen.

20 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015:2-042 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Sammanfattning Under 2014 har nämnden genomfört en omorganisation på både tjänstemannasidan som den politiska, två val har genomfört och Medborgarservice har implementerats. Nämndens nettokostnader för 2014 har understigit budget med ca 1,9 miljoner kronor. Inom fysisk planering har det uppstått ett överskott på ca 0,9mnkr trots stor arkitekttävling och uppdatering av primärkarta. Överskottet beror även på lägre kostnader för stambanan och detaljplaner än budgeterat. Även kostnader för totalförsvar och samhällsskydd har nämnden hållit under budget och lämnar ett överskott på 0,4mnkr. Överskottet har uppstått med anledning av ej utnyttjad ram för trygghetsskapande åtgärder. Nämnden har haft kostnader som överstigit budgeten för IT verksamheten med 1,4mnkr. Samarbetet med samarbetskommunerna har fördyrats mellan de senaste åren samt att straffavgift för en audit som Microsoft gjort av kommunens plattform infaller under Den visade på att kommunen var underlicensierade på våra SQL-servrar. I samband med byte av televäxel har det även förekommit dubbla kostnader för telefonin under övergången, som också bidrar till underskottet. Överförmynderiet har under 2014 haft högre kostnader än budgeterat med anledning av fler inkomna ärenden, främst pga ensamkommande barn. Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluta att anta verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen att anta förslag på resultatöverföring från bokslut 2014 till 2015 med 1,0 mnkr för Kronetorp och Stambanan samt 0,1 mnkr för fortsatt arbete med omorganisationen Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Arta Bucolli Ekonom

21 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli Datum Diarienummer KS/2015: (13) Verksamhetsberättelse Innehåll Verksamhetsberättelse Årets viktigaste händelser Ekonomisk analys Nettokostnadsutveckling Budgetavvikelse Uppföljning av beslutade ramförändringar Verksamheternas måluppfyllelse Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Boende och miljö: År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Arbete och näringsliv: År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Service och kvalitet: År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Huvudverksamhetsområden Uppföljning av investeringsbudget Personalredovisning... 13

22 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) Verksamhetsberättelse Årets viktigaste händelser Medborgarservice - vår nya ingång till kommunen för medborgare, näringsliv och besökare öppnade portarna för allmänheten i november Nio e-tjänster lanseras Ny tjänstemannaorganisation - ny administrativ tjänstemannaorganisation (ny nämndsadministration, samlad ekonomifunktion samt en medborgarservice funktion). Ny kommundirektör tillträdde i maj Valen 2014 genomfördes rättsäkert 2. Ekonomisk analys 2.1 Nettokostnadsutveckling Belopp i tkr Bokslut Bokslut Volymförändring /2014 Intäkter , ,0 527,0 Kostnader , , ,0 Nettokostnader , , ,0 Analys av volymförändringar Kommunledningskontoret , , ,7 mvrig politisk verksamhet 2 602, ,8 989,9 Administrativa omkostnader 1 368, ,7 253,3 mvrigt , ,2-27,9 Summa avvikelse , , ,0 Kommentera: Nämndens nettokostnad beräknas öka med 7,3 mnkr räknat i fasta priser mellan 2013 och Kostnader för kommunledningskontoret har ökat med 6,0 mnkr mellan året främst beroende på omorganisationen som inneburit centralisering av ekonomi- och kanslifunktion samt införande av Medborgarservice. Kommunledningskontoret fick överfört tjänster under sommaren 2014 från övriga förvaltningen och detta medför således kostnadsökning. Även kostnadsökningen till samarbetsnämnden för IT finns inräknad under kommunledningskontoret, motsvarande 0,9mnkr. En bidragande förklaring till underskottet för IT är bland annat att en person inte följde med från Burlöv till ITteamet i samband med samarbetets start, IT-teamet fick då i uppdrag att inte besätta den tjänsten men som nu ändå är besatt med den gamla driftchefen. Samtidigt som budgetet per dator inte var rätt framräknat från start, vilket medför underskott för bastjänster också. Förutom detta var Microsofts Audit av vår plattform färdigt i december 2014 och visade att vi var underlicensierade på våra SQL-servrar, kostnad för detta uppgick till -0,3mnkr för KS (totalt för kommunen -0,8mnkr).

23 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) Övrig politisk verksamhet svarar ca 1,0mnkr av nämndens totala nettokostnadsökning. Ökningen beror främst på det supervalår som 2014 faktiskt har varit med två val. Utöver det så har även kostnaderna för överförmynderiet ökat under 2014 jämfört mot 2013 med anledning av fler inkomna ärende under året. Vidare har nämndens administrativa omkostnader beräknas öka med ca 0,3mnkr främst beroende av dubbla kostnader under andra halvåret 2014 för televäxel. I samband med byte av televäxel uppstådd denna dubbelkostnad då avslut av den gamla växelfunktionen inte kunde göra innan säkerställande av att samtliga abonnemang gått över till den nya gjordes. 2.2 Budgetavvikelse Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Större avvikelser mot budget Fysisk planering inkl miljö & hälsa Totalförsvar och samhällsskydd IT mverförmynderi mvriga Summa avvikelse Kommentera: Nämndens nettokostnader har understigit budget med ca 1,9 miljoner kronor. Nämnden har under året har kostnader som överstigit budgeten för IT verksamheten med 1,4mnkr. Samarbetet med samarbetskommunerna har fördyrats mellan de senaste åren samt för att nämnden under 2014 blivit debiterad med en straffavgift för en audit som Microsoft gjort av kommunens plattform. Den visade på att kommunen var underlicensierade på våra SQL-servrar. I samband med byte av televäxel har det även förekommit dubbla kostnader för telefonin under övergången, som också bidrar till underskottet. Överförmynderiet har under 2014 haft högre kostnader än budgeterat med anledning av fler inkomna ärenden, främst pga ensamkommande barn. Inom fysisk planering har det uppstått ett överskott på ca 0,9mnkr trots stor arkitekttävling och uppdatering av primärkarta. Överskottet beror främst på lägre kostnader för stambanan och detaljplaner än budgeterat. Även kostnader för totalförsvar och samhällsskydd har nämnden hållit under budget och lämnar ett överskott på 0,4mnkr. Överskottet har uppstått med anledning av ej utnyttjad ram för trygghetsskapande åtgärder.

24 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) 3. Uppföljning av beslutade ramförändringar Förändring mot beslutad ram: Supervalår (Riks och EU), -600 tkr Medlen avsåg att täcka kostnaderna för riksvalet och EU-valet. Medlen har använts för att avlöna valarbetare, hyra av lokaler med mera och kostnaderna väntas uppgå till cirka 450 tkr för Verksamheternas måluppfyllelse Målområden Nämndsmål Indikator Mål Trygghet Den totala brottsligheten ska minska Andel personer som känner sig otrygga ska minska 4.2 Medborgar-inflytande 4.3 Boende och miljö 4.4 Arbete och näringsliv 4.5 Service och kvalitet Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling God planberedskap för bostäder Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90% anslutna med minst 100Mbit, innan Företagsklimatet ska rankas högt Vår information ska vara av hög kvalitet De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Målet är inte uppfyllt. Vi har inte nått målet fullt ut men vi är på väg att nå målet. Målet är uppfyllt. Utfall Brottsstatistik, BRÅ (per invånare) Polisens trygghetsmättning 2,20 Ingen mätn. gjordes Del av NII (Nöjd inflytande index) Icke använd planlagd mark för bostäder, kvm Betygsindex för NRIrekommendation Andelen anslutna hushåll och företag ska öka med 10% per år Svensk näringslivsrankning av företagsklimat Servicemätning av telefoni och e-post, (ranking helhetsintryck) Sjukfrånvarostatistik, kommunstyrelsen (%) >4,6 4, < <50 Tele:50 e- post:25 <4 3, Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Den totala brottligheten ska minska Resultat: Antalet anmälda brott under 2014 har minskat med st/ inv jämfört med föregående år. Största delen av förbättringen syns gällande rån och stöldbrott. Rånen har minskat med nästan 45 %. Antalet stöldbrott har minskat med 13,5 %. Analys: Samverkan i kommunen samt polisens närvaro har inneburit minskat antal anmälningar. Trots minskat antal anmälningar är det viktigt att utredningar äger

25 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) rum så att den anmälda händelsen får rätt och snabb hantering. I kommunens verksamheter, såväl personal som förtroendevalda finns tyvärr fortsatt alltför stort behov av trygghetslarm baserat på hotbilden. Åtgärder/utveckling: Den nya polisorganisationen kommer att innebära att Burlövs kommun och samverkande parter får ompröva sitt arbetssätt under Vi måste dock fortsätta med vår samverkansmodell för minskande brottslighet och ökad trygghet Andel personer som känner sig otrygga ska minska Resultat: Polisens trygghetsmätning genomfördes inte Enligt KKIK har trygghetsidex förbättrats i Burlövs kommun med sammanlagt 11 procentenheter sedan (2012: 38; 2013: 42; 2014: 49) Information från samtliga medverkande i Örat mot marken pekar på att kommunen upplevs som tryggare i yttre miljöer jämfört med tidigare år. Analys: För att få en indikation gällande trygghetsfrågan i Burlövs kommun har vi, i avsaknad av polisens trygghetsmätning, i år valt att redovisa och jämföra kommunens resultat i KKIK, trygghetsindex samt antalet anmälda brott per 100 invånare. Detta försvårar jämförelser och analys. Dock är deltagarna i Örat mot marken ense om att tryggheten i yttre miljöer har ökat och att störningar har minskat. Åtgärder/utveckling: Fortsätta utveckla samarbetet med polis och räddningstjänst samt kommunens verksamheter. 4.2 Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling Resultat: Målet är på väg att uppnås och många insatser har gjorts under året för att burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling. I Medborgarundersökningen har Nöjd Inflytande Index ökat sedan 2013, från index 36 till index 39. Dock har indikatorn, som är en del av det totala indexet, försämrats marginellt från 4,5 till 4,4. Under de senaste åren har vi utvecklat olika kanaler och möjligheter för medborgarna att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Exempel på detta är synpunktshanteringen Tyck om Burlöv, e-förslagen, medborgarkvällar, möjlighet att kontakta politiker via formulär på burlov.se, kommunens Facebooksida och andra sociala kanaler. I november 2014 infördes dessutom Burlövs kommuns nya kundtjänstfunktion Medborgarservice. Syftet med att införa Medborgarservice är att medborgarna ska få en väg in till kommunen och att därigenom öka tillgängligheten och förbättra servicen till medborgarna. Genom Medborgarservice får medborgarna en enklare väg till kommunen och möjligheterna att påverka underlättas. Analys: Förbättringar sker kontinuerligt vad gäller medborgarnas möjligheter att påverka. Burlövs kommuns kanaler för sociala medier fortsätter att utvecklas och

26 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) får kontinuerligt fler gillare. Medborgarna fortsätter att använda Tyck om Burlöv för att komma med synpunkter på kommunens verksamhet och utveckling. E- förslagen används också som påverkanskanal, men inte i samma omfattning som En anledning till detta kan vara att medborgarna ännu inte har sett något konkret resultat av de e-förslag som togs fram under Åtgärder/utveckling: Under 2015 fortsätter vi att utveckla Medborgarservice verksamhet så att invånarna ska uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen. Ökad tillgänglighet, förbättrad service och snabba kontaktvägar kommer att vara i fokus, vilket kommer att underlätta medborgarnas möjligheter att påverka kommunens verksamhet och utveckling. Fortsatt marknadsföring och utveckling av invånarnas påverkanskanaler kommer att genomföras under Boende och miljö: År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne God planberedskap för bostäder Resultat: Länsstyrelsen krävde ytterligare markmiljöundersökningar och förnyad granskning av detaljplan Kronetorp 1:1 därmed kommer denna plan inte att vinna laga kraft förrän år Detta innebär att Burlövs kommun i slutet av 2014 har planberedskap för 260 lägenheter det vill säga att målet inte helt uppfylls. Analys: Framtidsplanen har antagits och vunnit laga kraft år 2014 och därmed finns det översiktlig planberedskap för ett invånarantal om år Detaljplanen för Kronetorp 1:1 har beslutats gå ut på en andra granskning vilket innebär att när Kronetorp 1:1 vinner laga kraft, vilket den beräknas göra sommaren 2015, får kommunen ytterligare planberedskap för strax över 300 lägenheter vilket, tillsammans med de 260, kommer att uppfylla delmålet om en planberedskap på 320 lägenheter med råge. Åtgärder/utveckling: Fortsatt detaljplanearbete och strategiska markinköp utifrån ställningstagandena i Framtidsplanen. Dessutom bedrivs ett förvaltningsövergripande och utåtriktat arbete för att detaljplanerna också ska genomföras, tex att fler bostäder byggas, genom överenskommelser, dialog och avtal Viljan att rekommendera andra att flytta till Burlöv ska öka Resultat: Utifrån de aktiviteter som har genomförts och kommer att genomföra under året, i enlighet med verksamhetsplanen, görs bedömningen att målet kommer att uppnås. Analys: Exempel på åtgärder som har genomförts under år 2014 för att förbättra måluppfyllelse: Framtidsplanen har antagits och kommunicerats brett via exempelvis Facebook, utskick, burlov.se och förvaltningsövergripande informationsmöten.

27 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) Tre välbesökta samrådsmöten gällande Södra Stambanans utbyggnad hölls i november 2014 för berörda och allmänheten. Sammanfattning av de ca 100 inkomna synpunkterna till ett sk utlåtande och Granskningshandlingar påbörjades efter samrådstiden. Samrådsmöte har hållits i samrådet för Kronetorp 1:1. En första granskning har anordnats och omfattande kommunikation har genomförts. Den andra arkitekttävlingen för Kronetorpsområdet har avslutats, ett juryutlåtande har upprättats och undertecknats av samtliga i juryn och en vinnare har utsetts. Ett plankonsultavtal har upprättats med vinnaren för fortsatt framtagning av en skelettdetaljplan över området som har utökats och nu även inkluderar området runt Burlöv Center och del av området vid Svenshög. Plankostnadsavtal har upprättats med markägarna och Burlövsbostäder. Planerna för utvecklingen av Kronetorpsområdet har kommunicerats via samtliga kommunikationskanaler och ett flertal möten har hållits med markägare, infrastrukturbärare och kommunens olika förvaltningar. Kommunikationsplaner är framtagna, och används, för Södra stambane- Kronetorp- och Framtidsplaneprojekten. Information om projektetens framskridande ges vid varje möte med Planutskottet. Samrådsmöten har hållits för programmet för kv Hägern. Åtgärder/utveckling: Planerade framtida åtgärder: Framtidsplanens kommunikationsplan ska uppdateras. Detaljplanerna och programmet för Södra stambanans utbyggnad kommer att gå ut på granskning parallellt med Järnvägsplanen våren Ett särskilt möte kommer att hållas med anledningen av kopplingen mellan stationen, Dalslundsskolan och centrum i Åkarp. Samrådsmöten kommer att hållas för detaljplanen kv Ugglan, Skelettdetaljplanen i Kronetorp m fl detaljplaner Ännu bättre framförhållning gällande information om samrådsmöten, införande av information på hemsidan, kommunikation via Facebook och även nyare medier. Om resurser finns (personella och materiella) och det finns intresse skulle planeringsavdelningen vilja erbjuda workshops med ungdomar och ev andra intresserade invånargrupper i samband med samrådet med skelettdetaljplanen och stationsområdenas fortsatta planering Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90 % anslutna med minst 100Mbit, innan 2020 Resultat: Bredbandsutbyggnaden ligger i nivå med målen. Analys: Bredbandsutbyggnaden fungerade inte med den tänkta organisationsformen. Vi kommer att bygga ut bredbandet i kommunal regi och kommer efter inventering att kunna presentera en kalkyl och plan för utbyggnaden. Dock måste bredbandsutbyggnaden organiseras och bemannas för den fortsatta utvecklingen. Åtgärder: Vi förändrar organiseringen av bredbandet med att flytta allt tillbaka till kommunen och ett förslag på organisering och finansiering presenteras i början av 2015.

28 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) 4.4 Arbete och näringsliv: År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Företagsklimatet ska rankas högt Resultat: Målet är inte uppnått. Den enskilda mätningen som används är Svenskt Näringsliv. Där rasade kommunen från plats 42 till 129. Analys: Näringslivsarbetet i sig kan likväl inte ses som en direkt åtgärd för rankingen då denna mäter mycket bredare än en tjänstemans arbete. På regional nivå diskuteras det hur arbetet med näringslivsfrågor ska kunna valideras och mätas. Mångas insatser är långsiktiga och i samverkan med andra. Den kan tex inte mätas i hur många som är sysselsatta men bidrar till att fler blir sysselsatta. Trots raset i mätningen är det dock värt att nämna att kommunen arbetar strategiskt helt enligt de rekommendationer som svenskt näringsliv ger fast givetvis anpassat efter kommunens behov och utmaningar. Våra fokusområden är framtagna i linje med de områden Svenskt Näringsliv menar är avgörande för att ha ett gott företagsklimat. Åtgärder/utveckling: Samarbetet med 5Yes kommunerna samt Sjöbo kommun ger erfarenhet och stöd. Kommunen bör överväga att under köpa in en egen kvalitativ mätning av företagsklimatet såsom Sjöbo t.ex. gjort av en oberoende part. Man får anta att det tar tid innan man kan mäta resultat och att det nu pågår en utveckling och uppbyggnadsarbete. Insatser för att förbättra och förenkla utvärderingar av åtgärder behövs. Vid större evenemang bör man ha en enklare utvärdering på plats. Förslaget är att ha lappar med grönt, gult eller rött som står för hur nöjd man är med sitt besök/deltagande men detta avser endast det som kan räknas som evenemang. 4.5 Service och kvalitet: År 2017 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service Vår information ska vara av hög kvalitet Resultat: Målet är på väg att uppnås och många insatser har gjorts under året för att vår information och service ska vara av hög kvalitet. Resultatet av servicemätningen av telefoni och e-post, som genomfördes i oktober/november 2014, visar att vi har förbättrat vår servicenivå mycket sedan den senaste mätningen våren Tillgänglighet, svarstider, svaren på frågorna och informationen i svaren ligger på en hög nivå, som är i motsvarande nivå eller högre än övriga kommuner som deltog i undersökningen. I samband med införandet av Medborgarservice gjordes en granskning och uppdatering av innehållet på kommunens webbplats, burlov.se, och även en översyn och omstyrning av kontaktuppgifterna på webbplatsen. Information och kommunikation via våra sociala kanaler såsom kommunens Facebook-sida har ökat under året. Publicering av nyheter, evenemang och andra aktiviteter genomförs

29 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) kontinuerligt, vilket har fått till följd att antalet gillare av sidan har ökat under I början av 2014 lanserades av Talande Webb och lättlästa sidor på burlov.se i syfte att förbättra möjligheterna för personer som har svårigheter att ta till sig skriven information (exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter, läsovana personer, personer med olika funktionshinder) att ta del av informationen på burlov.se. Nio olika e-tjänster, främst inom skola och barnomsorg, har lanserats under året och sammanlagt har 960 enskilda e-tjänster skickats in under året. Analys: Den genomgång och uppdatering av information och kontaktuppgifter på webbplatsen som genomfördes i höstas har bidragit till att kvaliteten på innehållet på webbplatsen har förbättrats. Många burlövsbor nås via vår webbplats, men det är främst kommunikation via de sociala kanalerna som har ökat under En anledning till detta kan vara att burlov.se inte är anpassad till mobila enheter (mobiltelefoner och surfplattor) och att fler och fler (47 %) använder mobila enheter när de besöker burlov.se. Servicemätningen visar att vi har förbättrat vår tillgänglighet både via telefoni och e-post sedan Införandet av Medborgarservice kommer med stor sannolikhet att bidra till en fortsatt utveckling i samma positiva riktning. Åtgärder/utveckling: I Burlöv, liksom i Sverige generellt, fortsätter den digitala kommunikationens frammarsch. I den årliga rapporten Svenskarna och internet, 2014, som genomförs av Stiftelsen för internetinfrastruktur, framgår att en fortsatt satsning på digital kommunikation är nödvändig under de kommande åren. Bland annat genom att göra vår webbplats responsiv, det vill säga anpassa den så att man lätt kan navigera och hitta information på burlov.se via mobiltelefoner och surfplattor, och även en fortsatt utveckling av kommunikationen via våra sociala kanaler. Andra åtgärder som bör genomföras är uppföljning och utveckling av fler e- tjänster och appar för att öka möjligheterna för invånarna att ta del av Burlövs kommuns information och service. Stora personella och tidsmässiga resurser läggs idag på Burlövstidningen samtidigt som statistiken visar att den digitala kommunikationen vinner mark framför den tryckta. En utvärdering av Burlövstidningen bör göras för att till exempel undersöka hur stor andel av burlövsborna som läser tidningen De anställdas hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Resultat: Målet är uppfyllt. Med en sjukfrånvaro på 3,86 % har målet på < 4 % uppnåtts. Analys: Den främsta anledningen till att sjukfrånvaron kraftigt minskade beror framförallt på färre långtidssjukskrivningar. I samband med den nya tjänstemannaorganisationen förväntades en viss ökad sjukfrånvaro kunna uppstå. Denna blev dock begränsad och hanterades efterhand genom individuella åtgärder. Åtgärder/utveckling: Med naturlig avgång, omplacering och överenskommelser inom ramen för Burlövs kommuns pensionspolicy kom sjukfrånvaron att successivt minska under året.

30 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) 5. Huvudverksamhetsområden 5.1 Stabsfunktion (kommundirektör, IT, upphandling & näringsliv) Kommunledningskontorets stabsfunktion består av IT, upphandling och näringsliv. Stabsfunktionen hanterar strategiska och operativa frågor inom respektive område och leds av kommundirektör. Under 2014 har telefonväxel bytts till en gemensam lösning för alla tre samarbetskommuner och infört mobila anknytningar till alla anställda. Alla larm som använde den gamla växelns analoga ledningar måste digitalisera och samtidigt gick en viktig medarbetare bort som skötte det praktiska kring detta så mycket tid har fått läggas på inventering och kartläggning av larm, inkl. hanteringen av mobiltelefoner och plattor. IT-arbetet har inriktats på att komma ikapp med alla projekt efter migreringsprojektet, med systemuppdateringar och förändringar för att bättre stämma överens med verksamhetens krav. Stort arbete har lagts på att förändra IT-teamets processer och förbättra IT-supporten tillsammans med verksamheterna. Inom skolans värld har plattor införts i pedagogiken där det under 2014 delades ut ca 1200 IPAD:s och utfört en massiv utbildningsinsats. Under hösten 2014 har bredbandssatsningen intensifierats och förslag till organisering och finansiering utifrån ett större engagemang från kommunens sida kommer att presenteras under början av upprättades en ny Inköpspolicy med tillämpningsanvisningar innehållande riktlinjer för direktupphandling. Arbetet med att Upphanslingsvektyget TendSign ska bli kommunens gemensamma avtalsdatabas, har påbörjats. Beslut och riktlinjer har tagits om att upphandlingssamordnare ska fungera som länk mellan respektive förvaltning och upphandlingsstrateg. Under året har nya avtal slutits, både inom kända områden men även inom nya avtalsområde. En genomlysning av kommunens samtliga avtal skulle leda till en samlad bild i Tend- Sign samt identifiering av område där behov av upphandling finns. Möjlighet att genomföra på konsultbasis Näringslivsarbetet har förstärkts under året, analys av den fallande indikatorn i Svenskt näringslivs mätning har följts av åtgärderochaktiviteter på flera plan såväl i Näringslivsrådet, bland de förtroendevalda som bland tjänstemän. Aktiviteterna har stor bredd och innefattar Burlövsdagen, Sommarlovsentreprenörer, frukostträffar. 5.2 Kansliavdelning Verksamhetsområdet omfattar ärendeberedning och sekreterarskap, rådgivning åt förvaltningarna, juridik-, arkiv- och registratorsfunktioner samt skydd och säkerhet. En kommungemensam kanslifunktion har inrättats från och med den 1 juli. Arbetet har under hösten påbörjats för att skapa enhetliga och effektiva administrativa rutiner för en optimerad nämnds process. Arbetet kommer att fortskrida under Under året har avdelningen även genomfört val till EU-parlamentet samt de allmänna valen. Reglemente för nya nämnder har utarbetats. Förberedelser för ökad digital nämnds arbete har genomförts. Säkerhetssamordnaren har under året arbetat med bl a förberedelser för ny försäkringsupphandlin samt, tillsammans med förvaltningsekonomen, utredning av ev utökning av antalet medlemskommuner i Räddningstjänsten Syd. Under hösten genomfördes förberedelser för att lämna över vissa arbetsuppgifter (lås och larm) till Fastighetsavdelningen. Den sk Burlövsdagen hade trygghet som tema.

31 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) 5.3 Ekonomiavdelning Under 2014 har ekonomifunktionen centraliserats, vilket innebar att samtliga nämndsekonomer samlades under en central ekonomiavdelning. Målsättningen är att skapa en effektiv organisation som arbetar för att standardisera och kvalitetsäkra de processer och styrsystem som finns i kommunen. Ett första steg i detta arbete har varit att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell. Målet har varit att modellen ska vara långsiktig, tydlig, flexibel och transparent. Även Investeringsprocessen har modifierats en del för att tydliggöra syftet med investeringarna. Dock återstår en del arbete med att ta fram en investeringsprocess som möjliggör ett långsiktigt strategiskt planeringsinstrument. Under 2015 kommer en projektgrupp tillsättas för att ta fram en samlad dokumentation av processbeskrivningar med checklistor och mallar som tydliggör hur kommunens investeringar ska äskas, beslutas och redovisas. Under året har även ett nytt anläggningssystem och elektronisk faktura implementerats. Ett nytt anläggningssystem ska på ett bättre sätt underlätta övervakningen av våra anläggningstillgångar samt tillgodose lagstiftningens krav på komponentredovisning. 1 Elektronisk faktura är tänkt att bidra till en bättre miljö, säkrare leverans av fakturor samt en effektivisering av hantering av leverantörsfakturor. Detta då det underlättar att ta emot och betala fakturorna samt att den administrativa hanteringen minskar. 5.4 Personalavdelning Personalavdelningen ansvarar för att arbeta med, ta fram och implementera strategiska personalpolitiska frågor, bistå kommunens verksamheter i personalfrågor samt vara ett konsultativt stöd inom det arbetsrättsliga området. De huvudsakliga målen är att utveckla och forma personalpolitiken inom områdena ledarutveckling, arbetsmiljö/rehabilitering, lönebildning och lön, samverkan, personalförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling samt jämställdhet/mångfald och diskriminering. Utöver det fortlöpande arbetet med personalfrågor har personalavdelningen under 2014 tagit fram ett Personalpolitiskt program för Det Personalpolitiska programmet är ett dokument som anger vad medarbetarna erbjuds och vad Burlövs kommun i gengäld förväntar sig av varje medarbetare. Den ska utgöra ett stöd och ge vägledning för kommunens arbete med att uppnå kommunens övergripande vision och verksamhetsmål. Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet har flera policys, rutiner och andra dokument reviderats. Inom arbetsmiljöområdet har bland den tidigare Arbetsmiljöpolicyn och Rehabpolicyn ersatts men en ny Policy för arbetsmiljö. Med anledning av flera inspektioner från Arbetsmiljöverket har kommunens även hela det systematiska arbetsmiljöarbetet omarbetats. I samband med en översyn av rutinen för rehabilitering har personalavdelningen genomfört en omfattande insats med flera chefer. Insatsen har inneburit att man gått igenom samtliga både nya och pågående rehabiliteringsärenden och lagt upp strategier för varje enskilt ärende i syfte att få en aktiv rehabiliteringsprocess. 5.5 Planeringsavdelning Kommunens översiktsplan Framtidsplan för Burlövs kommun har under våren 2014 antagits och vunnit laga kraft vilket innebär att kommunen har en 1 Komponentredovisning innebär att tillgångar delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens nyttjande tid. När sedan en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade nyttjande tid

32 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) mycket färsk översiktsplan relativt flertalet övriga kommuner. I Framtidsplanen finns visioner och underlag för kommunens utveckling. Arbetet med att utveckla Kronetorpsområdet har framskridit. Kronetorpsområdet har utökats med området runt Burlöv Center för att knytas närmare Burlöv C och de ytterligare centrumfunktioner och den internationella kollektivtrafik som planeras där. Arbetet med de mycket komplexa detaljplanerna, planprogrammet och gränsdragningen för den stora Stambaneutbyggnaden fortskrider. Tempot i planering och beslut hur kommunen och markägarna vill att områdena runt stationslägena ska se ut har ökat. Åtskilliga möten har hållits med MLR-regionen och ett stort antal yttranden har skrivits gällande statliga och kommunala planer, bostadsbyggande, infrastruktur, klimatanpassning, energi och vatten vilket förhoppningsvis har positiv påverkan på omgivningens och Burlövs framtidsutveckling. 5.6 Kommunikation & Medborgarservice Kommunikation & Medborgarservice är en ny avdelning på kommunledningskontoret från och med den 1 juli Avdelningen arbetar såväl strategiskt som operativt med information, kommunikation och marknadsföring, både externt och internt. Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens webbplats, intranätet, produktion och distribution av Burlövstidningen. Kontakt med press/media tillhör även avdelningens område samt stöd och rådgivning till förvaltningar/verksamheter i kommunikationsfrågor. Den nya delen av avdelningen är Medborgarservice som är den förenklade ingången till kommunen för medborgare, näringsliv och besökare. Medborgarservice ersätter den växel/reception som kommunen tidigare har haft och har dessutom tagit över en stor mängd enklare ärenden från förvaltningarna för att medborgarna ska kunna få hjälp med sina ärenden vid första kontakten med kommunen. Avdelningen har under 2014 drivit flera kommunövergripande utvecklingsprojekt: införandet av Medborgarservice, utveckling av ett nytt intranät och utveckling av e- tjänster. Av den digitala utvecklingen och den efterfrågan som följer därav samt de stora byggprojekt som kommunen står inför de kommande åren följer ett behov av ökade resurser för information/kommunikation såväl personella som ekonomiska. 5.6 Löneservice Den gemensamma nämnden för löneadministration mellan de tre samarbetskommunerna, Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge har nu verkat i lite mer två år. Under 2014 har arbetet med att likställa processerna i samtliga kommuner fortsatt liksom framtagandet av gemensamma blanketter och handbok. Denna har sedan lagts upp på en egen hemsida där information publiceras för samtliga anställda i de tre kommunerna. Förutom detta har en support startats vilket gör att enheten blivit mer tillgänglig och inneburit att chefer och medarbetare får snabbare service. Kompetensen i gruppen har ökat då man lär av varandra genom ökat samarbete. Det finns alltid personal på plats som gör att vi blivit mer lättillgängliga men även mindre sårbara. Arbetet med att bli effektivare kommer att fortsätta under 2015.

33 BURLÖVS KOMMUN KS/2015: (13) 5. Uppföljning av investeringsbudget (tkr) Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Utfall 2013 Nämndens Totala investeringsbudget , , , ,0 Av nämndens totala investeringsanslag på 14,6 mnkr har nämnden totalt investerat under 2014 för 4,9 mnkr. De största investeringar nämnden gjort under året är byte av televäxel samt ombyggnad av kommunens nya centralarkiv. Det som kvarstår i det projektet är upphandling av inredning, därefter kan investeringsanslaget slutredovisas. Under 2014 har byte av televäxel skett samt inhandlats mobila anknytningar till samtliga anställa. Projektet hålls inom anslaget. 6. Personalredovisning Nyckeltal Utfall 2013 Utfall Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 36,41 44,11 +7,7 Sjukfrånvaro i % 5,52 3,86-1,66 Kommentera: Förändring Resultatet: Både ökningen med10 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda beror på kända orsaker. Ökningen av årsarbetare kan förklaras som konsekvens av ökningen av antalet anställda. Anledningen till den minskade sjukfrånvaron har också en förklaring. Analys: Ökningen av tillsvidareanställda beror främst på den nya tjänstemannaorganisation som genomfördes under våren I denna omorganisation överfördes flera administrativa tjänster och anställda från förvaltningarna till kommunledningskontorets ekonomiavdelning, nämndskansli och nybildade medborgarservice. Dessutom inrättades även ett antal nya tjänster. Den främsta anledningen till att sjukfrånvaron kraftigt minskade kan förklaras av att några långtidssjukskrivningar löstes. Åtgärder/utveckling: I takt med att kommunen växer och uppdragen blir fler kan det med tiden bli aktuellt med att antalet anställda ökar ytterligare. När det gäller sjukfrånvaron är avsikten att den ska minska ännu mer.

34 34 Bilaga 1 BOKSLUT Ansvar Verk.kod Verksamhet Budget Intäkter Budget Kostnader Bokslut Intäkter Bokslut Kostnader Avvikelse Intäkter Avvikelse Kostnader Avvikelse Netto % förbrukning Kommentar KOMMUNFULLMÄKT. O VALBER. 0,0 651,7 0,0 548,4 0,0 103,3 103,3 84, MATERIAL O TJÄNSTER KF 0,0 148,7 0,0 212,5 0,0-63,8-63,8 142, KOMMUNALRÅD 0, ,9 0,0 993,6 0,0 63,3 63,3 94, KOMMUNSTYRELSEN 0,0 961,9 0,0 869,3 0,0 92,6 92,6 90, MATERIAL O TJÄNSTER KS 0,0 200,4 0,0 231,5 0,0-31,1-31,1 115, KOMMUNCHEF OMKOSTNADER 0,0 200,0 0,0 104,9 0,0 95,1 95,1 52, PLANUTSKOTT 0,0 90,0 0,0 52,0 0,0 38,0 38,0 57, NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 0, ,6 0, ,2 0,0 297,4 297,4 91, KOMMUNALT PARTISTÖD 0,0 471,0 0,0 461,8 0,0 9,2 9,2 98, STÖD POLITISKA PARTIER 0,0 471,0 0,0 461,8 0,0 9,2 9,2 98, REVISION 0,0 335,8 0,0 267,9 0,0 67,9 67,9 79, MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 572,9 0,0 638,2 0,0-65,3-65,3 111, REVISION 0,0 908,7 0,0 906,0 0,0 2,7 2,7 99, VÄNORTSUTBYTE 0,0 50,0 0,0 104,4 0,0-54,4-54,4 208, INFORMATION O PR 0,0 300,0 0,0 308,7 0,0-8,7-8,7 102, BURLÖVSTIDNINGEN 0,0 295,0 0,0 215,1 0,0 79,9 79,9 72, UNGDOMSRÅD 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0, BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 0,0 4,0 0,0 10,2 0,0-6,2-6,2 255, ALLMÄNNA VAL 0,0 673,4 0,0 569,9 0,0 103,5 103,5 84, KOMMUNFÖRBUNDET 0,0 414,0 0,0 414,0 0,0 0,0 0,0 100, KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 0,0 489,8 0,0 490,9 0,0-1,1-1,1 100, ML-REGIONEN 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0-19,6-19,6 0, PREN DAGENS SAMHÄLLE 0,0 65,3 0,0 65,5 0,0-0,2-0,2 100, ÖVERFÖRMYNDARE 0,0 298,4 0,0 352,7 0,0-54,3-54,3 118, ERS FÖRMYNDARE O GODE MÄN 0,0 629,1 0,0 968,1 0,0-339,0-339,0 153, ÖVRIGA KOSTNADER 0,0 20,3 0,0 41,3 0,0-21,0-21,0 203, KONSUMENTRÅDGIVNING 0,0 50,0 0,0 32,4 0,0 17,6 17,6 64, ÖVRIG VERKSAMHET 0, ,3 0, ,8 0,0-293,5-293,5 108, ÖVERSIKTLIG PLANERING 0,0 46,0 0,0 109,4 0,0-63,4-63,4 237, KRONETORPSOMRÅDET 0,0 600,0 0,0 615,8 0,0-15,8-15,8 102, S STAMBANAN 0,0 500,0 0,0 52,1 0,0 447,9 447,9 10, MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 25,0 0,0 28,4 0,0-3,4-3,4 113, DETALJPLANER 0,0 420,0 0,0 280,6 0,0 139,4 139,4 66, DETALJPLANER, INTÄKTER -70,0 0,0-75,9 0,0 5,9 0,0 5,9 108, KARTFÖRSÖRJNING 0,0 200,0 0,0 274,2 0,0-74,2-74,2 137, KARTFÖRSÖRJNING, INTÄKTER -203,2 0,0-333,2 0,0 130,0 0,0 130,0 164, GIS-VERKSAMHET 0,0 300,0 0,0 204,2 0,0 95,8 95,8 68, PROJ. INVENT. STUDENTBOST 0,0 0,0 0,0-15,0 0,0 15,0 15,0 0, FYSISK PLANERING -273, ,0-409, ,6 135,8 541,4 677,2 62, HYRA FIBER 0,0 0,0-38,7 0,0 38,7 0,0 38,7 0, ÖVRIGA INTÄKTER 0,0 0,0-10,4 0,0 10,4 0,0 10,4 0, BREDBANDSVERKSAMHET 0,0 0,0-49,1 0,0 49,1 0,0 49,1 0, NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER 0,0 60,0 0,0 137,5 0,0-77,5-77,5 229, NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTG 0,0 60,0 0,0 137,5 0,0-77,5-77,5 229, MILJÖPROGRAM, ÅTGÄRDER 0,0 265,0 0,0 171,0 0,0 94,0 94,0 64, NATURVÅRDSPLAN 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0, ÅTGÄRDER HÅLLBAR UTVECKL 0,0 75,0 0,0 11,9 0,0 63,1 63,1 15, MILJÖ,HÄLSA HÅLLB UTVECKL 0,0 390,0 0,0 182,9 0,0 207,1 207,1 46,9

35 AVGIFT RÄDDN TJÄNST SYD 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 100, OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 100, KOMMUNAL BEREDSKAP 0,0 384,3 0,0 448,8 0,0-64,5-64,5 116, KRISSTÖD 0,0 30,0 0,0 1,4 0,0 28,6 28,6 4, TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRD. 0, ,0 0,0 367,5 0,0 632,5 632,5 36, STATSBIDRAG CIVILFÖRSVAR -731,1 0,0-608,7 0,0-122,4 0,0-122,4 83, TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD -731, ,3-608,7 817,7-122,4 596,6 474,2 30, KAPITALKOSTN AKTIER SYSAV 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0-0,0-0,0 100, AVFALLSHANTERING 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0-0,0-0,0 100, STABFUNKTION 0, ,8 0, ,8 0,0-359,0-359,0 109, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 247,9 0,0 253,0 0,0-5,1-5,1 102, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 94,3 0,0 4,2 0,0 90,1 90,1 4, DIVERSE INTÄKTER -1,0 0,0-4,5 0,0 3,5 0,0 3,5 446, KOMMUNSTYRELSEKANSLI 0, ,9 0, ,2 0,0 396,7 396,7 90, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 277,5 0,0 171,2 0,0 106,3 106,3 61, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 75,2 0,0 23,2 0,0 52,0 52,0 30, EKONOMIAVDELNINGEN -140, ,3-135, ,0-4,7 46,3 41,6 99, DATABEHANDLING 0,0 380,0 0,0 368,4 0,0 11,6 11,6 96, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 71,3 0,0 36,4 0,0 34,9 34,9 51, INKASSOÅTGÄRDER -60,0 10,0-85,4 16,6 25,4-6,6 18,7 137, AVSKRIVNING FORDRINGAR 0,0 6,0 0,0 1,3 0,0 4,7 4,7 20, ADMINISTRATIVA OMKOSTN 0,0 70,0 0,0 2,4 0,0 67,6 67,6 3, KONTORSMATR MM -15,0 0,0-48,0 0,0 33,0 0,0 33,0 320, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 175,1 0,0 169,0 0,0 6,1 6,1 96, PERSONALAVDELNING 0, ,3 0, ,0 0,0-11,7-11,7 100, OMKOSTNADER PA-SYSTEM 0,0 143,5 0,0 173,3 0,0-29,8-29,8 120, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 33,4 0,0 15,0 0,0 18,4 18,4 44, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 15,9 0,0 5,8 0,0 10,1 10,1 36, ERS TILL LÖNESERVICEENHET 0, ,2 0, ,8 0,0 44,4 44,4 98, ERS. GEM. IT-ORGANISATION 0, ,4 0, ,2 0,0-781,8-781,8 118, PLANERINGSAVDELNING 0, ,1 0, ,8 0,0 88,3 88,3 97, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 30,0 0,0 17,6 0,0 12,4 12,4 58, STATISTIK O PLANERING 0,0 140,0 0,0 105,1 0,0 34,9 34,9 75, KOMMUNIKAT./MEDB.SERVICE 0, ,7 0, ,8 0,0-232,1-232,1 115, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 27,5 0,0 14,5 0,0 13,0 13,0 52, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 16,9 0,0 64,2 0,0-47,3-47,3 379, KOMMUNLEDNINGSKONTOR -216, ,2-273, ,7 57,2-435,5-378,3 101, PORTON 0,0 560,0 0,0 483,1 0,0 76,9 76,9 86, GEMENSAM IT 0,0 380,9 0,0 987,8 0,0-606,9-606,9 259, UPPHANDLINGSSAMVERKAN 0,0 250,0 0,0 76,0 0,0 174,0 174,0 30, KAPITALKOSTNADER 0, ,9 0, ,9 0,0 0,0 0,0 100, TELEVÄXEL 0,0 288,9 0,0 301,6 0,0-12,7-12,7 104, ANSVARSFÖRSÄKRING 0,0 380,0 0,0 384,0 0,0-4,0-4,0 101, KOMMUNAL RISKHANTERING 0,0 0,0 0,0-331,9 0,0 331,9 331,9 0, ERS OH-INTÄKT. LÖNESERV.E -270,8 0,0-278,9 0,0 8,1 0,0 8,1 103, ADMINISTRATIVA OMKOSTNADE -270, ,7-278, ,5 8,1-40,8-32,7 101, FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 0, ,0 0, ,2 0,0-26,2-26,2 101, FACKLIGA UPPDRAG 0,0 863,2 0,0 729,8 0,0 133,4 133,4 84, SKYDDSVERKSAMHET 0,0 10,0 0,0 87,9 0,0-77,9-77,9 879, KURSER 0,0 30,0 0,0 5,1 0,0 24,9 24,9 17, PERSONALPOL ÅTGÄRDER 0,0 160,0 0,0 13,7 0,0 146,3 146,3 8, PERSONALFRÄMJ ÅTGÄRDER 0,0 89,0 0,0 52,7 0,0 36,3 36,3 59, FRISKVÅRD PERSONAL 0,0 120,0 0,0 73,1 0,0 47,0 47,0 60,9 35

36 PERSONALPOLITISKA ÅTGÄRDE 0, ,2 0, ,6 0,0 283,6 283,6 91, HYRA 0, ,8 0, ,8 0,0-0,1-0,1 100, MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 204,0 0,0 291,6 0,0-87,6-87,6 143, STÄDNING 0,0 671,9 0,0 670,3 0,0 1,6 1,6 99, INTERN ERSÄTTN MEDBORGARH 0,0 120,0 0,0 139,0 0,0-19,0-19,0 115, UTHYRNING MEDBORGARHUSET -11,6 0,0-14,1 0,0 2,5 0,0 2,5 121, ERS HYRA LÖNESERVICEENHET -555,6 0,0-564,5 0,0 8,9 0,0 8,9 101, MEDBORGARHUSET -567, ,6-578, ,7 11,4-105,1-93,7 102, VAKTMÄSTERI 0,0 820,5 0,0 822,6 0,0-2,1-2,1 100, FORDON 0,0 40,0 0,0 17,6 0,0 22,4 22,4 44, KOPIERING -400,0 250,0-397,0 200,9-3,0 49,1 46,1 130, MATERIAL OCH TJÄNSTER 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 0, INTERNSERVICE -400, ,9-397, ,1-3,0 88,8 85,8 88, MEDEL KSAU:S FÖRFOGANDE 0,0 269,0 0,0 242,0 0,0 27,0 27,0 90, MEDEL CENTR UTVECK RESURS 0,0 104,0 0,0 90,4 0,0 13,6 13,6 86, MEDEL ÖVERF FRÅN FÖREG ÅR 0, ,0 0,0 368,5 0,0 631,5 631,5 36, OFÖRUTSEDDA BEHOV 0, ,0 0,0 700,8 0,0 672,2 672,2 51, PERSONAL 0, ,4 0, ,5 0,0-53,1-53,1 101, KOMPETENSUTVECKLING 0,0 114,0 0,0 122,2 0,0-8,2-8,2 107, ÖVRIGT, PERSONAL 0,0 90,0 0,0 32,4 0,0 57,6 57,6 36, ADITRO 0, ,9 0, ,2 0,0-45,3-45,3 103, SLA PERSONEC P 0,0 717,0 0,0 702,1 0,0 14,9 14,9 97, KONSULTKOSTNADER 0,0 300,0 0,0 174,0 0,0 126,0 126,0 58, TIETO 0,0 8,0 0,0 14,6 0,0-6,6-6,6 182, LOKALHYRA 0,0 561,0 0,0 518,0 0,0 43,0 43,0 92, DATORER & SKRIVARE 0,0 61,2 0,0 74,8 0,0-13,6-13,6 122, FÖRBRUKNINGSMATERIAL 0,0 48,1 0,0 27,8 0,0 20,3 20,3 57, TIDOMAT (INKL SLA) 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0, PORTON LÖNESPECAR 0,0 26,5 0,0 35,6 0,0-9,1-9,1 134, OH-KOSTNADER 6% 0,0 270,8 0,0 278,9 0,0-8,1-8,1 103, INTÄKTER SAMARBETSKOMMUN ,6-85, ,5 0,0-49,1-85,7-134,8 98, INTÄKTER, ÖVRIGT -21,6 0,0-30,6 0,0 9,0 0,0 9,0 141, LÖNESERVICE, SAMARBETSN , , , ,1-40,1 40,1-0,0 0, , , , ,7 96, , ,8 97,0 Netto , , ,8

37 BURLÖVS KOMMUN 37 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ränta vid utlåning till Skärfläckan AB 2014 Dnr KS/2015:144 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2006, 85, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa räntevillkor och övriga villkor för kommunens utlåning till Skärfläckan AB. Kommunledningskontoret föreslår att räntan för 2014 ska utgå med 2,94 %. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utan omröstning att ränta på Skärfläckan AB:s lån från Burlövs kommun ska utgå med 2,94 % för år 2014.

38 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Ränta vid utlåning till Skärfläckan AB 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 85, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa räntevillkor och övriga villkor för kommunens utlåning till Skärfläckan AB. Ekonomichefen föreslår att räntan för 2014 ska utgå med 2,94 %. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ränta på Skärfläckan AB:s lån från Burlövs kommun ska utgå med 2,94 % för år Boris Blumenfeld Ekonomichef

39 BURLÖVS KOMMUN 39 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Alternativa sommarjobb - trygghetsprojekt Dnr KS/2015:193 Sammanfattning Till kommunledningskontoret har inkommit en förfrågan från arbetsmarknadsenheten i samarbete med näringslivsansvarig om att avsätta 118 tkr av ramen för trygghetsskapande åtgärder till sommarjobbare Pengarna är tänkt användas till att sysselsätta ungdomar under sommaren 2015 (15 juni 10 juli) i form av sommarjobb av typerna kommunala platser, eget företagande, Café Charlotte, stipendieutbildning och trygghetsjobb. Erbjudan om sommarjobb skall gå ut till ungdomar i åldern år. Ersättningen kommer att vara densamma oavsett om ungdomarna arbetar, är med i något projekt eller driver eget, för att de ungas val skall avgöras av deras intresse och inte av ersättningens storlek. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 118 tkr av ramen för trygghetsskapande åtgärder till sommarjobb enligt i ärendet redovisat förslag.

40 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Alternativa sommarjobb trygghetsprojekt Sammanfattning Till kommunledningskontoret har inkommit en förfrågan från arbetsmarknadsenheten i samarbete med näringslivsansvarig om att avsätta 118 tkr av ramen för trygghetsskapande åtgärder till sommarjobbare Pengarna är tänkt användas till att sysselsätta ungdomar under sommaren 2015 (15 juni 10 juli) i form av sommarjobb av typerna kommunala platser, eget företagande, Café Charlotte, stipendieutbildning och trygghetsjobb. Erbjudan om sommarjobb skall gå ut till ungdomar i åldern år. Ersättningen kommer att vara densamma oavsett om ungdomarna arbetar, är med i något projekt eller driver eget, för att de ungas val skall avgöras av deras intresse och inte av ersättningens storlek. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 118 tkr av ramen för trygghetsskapande åtgärder till sommarjobb enligt i ärendet redovisat förslag.

41 41 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:193 2 (4) Redogörelse för ärendet I ramen för den nya ungdomspolitiken ställs krav på ett sektorsövergripande arbete kring ungdomar i åldern år. Detta innebär att alla berörda aktörer som har ett eget ansvar inom områden som studier, arbete, kultur och fritid, ungas hälsa och inflytande också har ett gemensamt ansvar för ungdomar. Egen försörjning är dessutom ett av områden som särskilt prioriteras enligt Ungdomspolitiskt handlingsprogram Det har i förstudie, gjord av utredningssekreterare Uliana Hellberg på arbetsmarknadsenheten, framkommit att vikten av att erbjuda olika typer av aktiviteter och åtgärder för unga är mycket stor. Gruppen unga är väldigt heterogen och dessutom påverkar åldersintervallet (kapacitet, möjligheter och lagstiftningsmässigt när det kommer till arbetsmiljön) vad man behöver för att t.ex. komma i arbete. Ungdomar i olika åldrar saknar ofta kunskap om arbetsmarknaden, möjlighet att prova på yrken i praktiken samt möjlighet att träffa arbetsgivare och skaffa arbetsgivarkontakter. Eftersom kommunen har gjort en satsning 2015 med dubbel budget i jämförelse med tidigare år finns nu utrymme att erbjuda fler alternativ. Ersättningen för den som arbetar eller är med i projekt eller driver eget kommer att vara densamma så att de ungas val skall avgöras av deras intresse och inte av ersättningens storlek Följande typ av sommarjobb är tänkta att finnas i kommunen under sommaren 2015: Kommunala platser det som traditionellt kallats sommarpraktik Eget företagande via liknande koncept som sommarlovsentreprenör Café Charlotte café-entreprenörerna Stipendieutbildning tillsammans med Hilti och Akzo Nobel Trygghetsjobb via projekt Denna skrivelse avser de jobb som har med trygghetsskapande projekt att göra. Ungdomsgruppen diskuterar att dra igång MBU (människan bakom uniformen, ett välkänt och många gånger testat projekt) som enhetschef Monika Skowronski Amaral på arbetsmarknadsenheten har mycket erfarenhet av. Trygghetsprojekten i sommar kan handla om alla typer av informativa insatser för att öka tryggheten eller förebygga kriminaliteten. Om äskad budget erhålls kommer detaljer att läggas upp avseende projektens inriktning och möjligheter, allt i samverkan med säkerhetssamordnaren i kommunen.

42 42 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:193 3 (4) Projektet skulle innebära att bland annat följa med olika tjänstegrupper inom området för att få insyn kring yrken inom trygghet/säkerhet/ uniformerade arbeten; bemöta och arbeta med olika kulturer och religioner samverkan med befintliga organisationer/föreningar. Projektet kan bedrivas i mötesformer, föreläsningar, studiebesök och så vidare. Syfte Fler sommarjobb (varje plats betyder erfarenhet åt en ungdom vilket är en framtidsinvestering i sig) som kan ge positiv effekt på kommunen när det kommer till trygghet och säkerhet samt i informativt syfte. Mål Viktig erfarenhet som ger förutsättningar för arbete i framtiden för de unga. Målet är också att vara: Nätverksskapande Kunskapshöjande Förebyggande Samverkande Projekt att arbeta vidare med via uppföljning av ungdomsgruppen Effekter Fler unga med förutsättningar att få arbete i framtiden Möjligheter till referenser avgörande för arbete framöver Ökad kunskap och förståelse inom trygghetssektorn Kulturbyggande/främjande mångfald som en möjlighet Genomförande Projektet med dessa specialsommarjobb avser att löpa parallellt och ibland integreras med de andra entreprenörerna eftersom det drivs i projektform och det är endast satta ramar. Innehållet skall ungdomarna själv kunna arbeta fram under vägledning. Budget Projektet finansieras inom ramen för trygghetsskapande åtgärder med samfinansiering av den ordinarie sommarjobbsbudgeten. Deltagarna/ sommarjobbarna erhåller samma ersättning som alla andra, alltså beroende på ålder, 63 respektive 65 kr i timmen. Antal Ålder Lön/ersättn. Kostnad Budget Datum personer kr/tim juni 10 juli (4 veckor)

43 43 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:193 4 (4) Preliminär budget Löner Material Projektledare Övrigt Summa äskat: kr Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

44 BURLÖVS KOMMUN 44 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Yttrande över revisionsrapport - Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område Dnr KS/2015:134 Sammanfattning Revisionen överlämnar den 20 januari 2015 rubricerad revisionsrapport för yttrande. Revisionen har granskat i vilken mån socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, ekonomiskt bistånd och institutionsvård för barn och unga, samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt. Avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt anför revisionen att den inte innebär att nämnden kan förvänta sig att kommunstyrelsen övertar något som helst ansvar eller har en skyldighet att bidra med nya resurser. Dock kan kommunstyrelsen vara tydligare i sin begäran av konkreta och realiserbara besparingar och på så sätt bidra till en snabbare beslutsgång i nämnden. Den sammanfattande bedömningen i granskningen ar att socialnämnden har behov av att utveckla systematiken kring kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Vidare bedöms kommunikationen mellan kommunstyrelse och socialnämnd inte vara tillräcklig. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till yttrande över rapporten. Förslag Ordförande Katja Larsson (S) föreslår att socialnämndens presidium skall bjudas in till arbetsutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att bjuda in socialnämndens presidium till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ge en rapport om hur förändringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområden pågår, samt att redogörelsen skall koncentreras på långsiktigt hållbara åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att till revisionen avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

45 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område Sammanfattning Revisionen överlämnar den 20 januari 2015 rubricerad revisionsrapport för yttrande. Revisionen har granskat i vilken mån socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, ekonomiskt bistånd och institutionsvård för barn och unga, samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt. Avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt anför revisionen att den inte innebär att nämnden kan förvänta sig att kommunstyrelsen övertar något som helst ansvar eller har en skyldighet att bidra med nya resurser. Dock kan kommunstyrelsen vara tydligare i sin begäran av konkreta och realiserbara besparingar och på så sätt bidra till en snabbare beslutsgång i nämnden. Den sammanfattande bedömningen i granskningen ar att socialnämnden har behov av att utveckla systematiken kring kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Vidare bedöms kommunikationen mellan kommunstyrelse och socialnämnd inte vara tillräcklig. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till yttrande över rapporten. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att till revisionen avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

46 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 46 YTTRANDE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2015: Revisionen Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område Revisionen har berett kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig över rubricerad granskningsrapport. Med anledning härav vill kommunstyrelsen anföra följande. Bakgrund EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat i vilken mån socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom ansvarsområdena särskilt boende, hemvård och ekonomiskt bistånd, institutionsvård för barn och unga, samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen välkomnar en extern granskning som belyser om kommunens styrning, uppföljning och interna kontroll är ändamålsenlig gentemot socialnämnden. Problemställning Kommunstyrelsen instämmer huvudsakligen med revisonens samlade bedömning utifrån revisionsfrågorna och de synpunkter som läggs fram i rapporten. Den sammanfattande bedömningen av rapporten är att socialnämnden har ett behov av att utveckla systematiken kring planering för kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Vidare bedömer revisionen att det saknas tillräcklig kommunikation mellan kommunstyrelsen och socialnämnden för att säkerställa att det föreligger fullgott underlag för bedömning och beslut. I rapporten framgår att kommunstyrelsen följt och agerat på socialnämndens prognostiserade underskott. Genom att fortlöpande föreslå kommunfullmäktige att uppmana nämnden att ta fram åtgärdsplaner har kommunstyrelsen fullföljt sin uppsiktsplikt. Dock präglas uppsikten i liten utsträckning av nödvändiga mått av dialog och kommunikation. I revisionsrapporten har revisorerna identifierat tre förbättringsområden som berör kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som krävs för att en åtgärdsplan avseende budget i balans skall anses ändamålsenlig.

47 BURLÖVS KOMMUN 47 KS/2015:134 2 (3) 2. Kommunstyrelsen bör slå fast former för dialog som säkerställer kontinuerlig kommunikation mellan nämnd och styrelser. 3. De berörda nämnderna bör tillse att mötesplaneringen och tidpunkten för rapportering synkroniseras på ett mer ändamålsenligt sätt. Nedan beskrivs kommunstyrelsens kommentarer på revisionens synpunkter angående kommunstyrelsens brister för att säkerställa att det föreligger fullgott underlag för bedömning och beslut. Kommunstyrelsens svar på revisionens synpunkter I Burlövs kommuns ekonomistyrningsprinciper framgår att nämnderna skall lämna uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige tre gånger per år. Dessa skall innehålla delårsrapport samt prognoser för året vad gäller det ekonomiska utfallet och fastställda prestations- och kvalitetskrav i verksamheten. I samband med delårsbokslut skall även en uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämnderna nämndsmål göras. Vid befarat underskott framgår tydligt att det i rapporterna skall lämnas förslag på korrigerande åtgärder för en budget i balans. I ekonomistyrningsprinciperna framgår också att nämnderna skall verka för att effektivitet och produktivitet stimuleras samt att nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom deras verksamhetsområde. Vidare framgår det i riktlinjerna att budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar. För att lyckas med det framgår det i styrprinciperna att budgetansvarig, nämndens utsedda delegat, fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser för att vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans. Det framgår vidare att det vid ett befarat underskott skall upprättas en åtgärdsplan av förvaltningschef med förslag till åtgärder som nämnden skall ta ställning till. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att anslaget inte överskrids och om nämnden inte anser klara sig inom tilldelat anslag skall omdedelbar rapportering till kommunstyrelsen ske. Dessutom hålls samtal tre gånger om året med nämnderna utifrån deras ekonomiska situation. Detta sker i samband med en bokslutskonferens, en budgetdialog och en budgetberedning. 1. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som krävs för att en åtgärdplan avseende budget i balans skall anses ändamålsenlig. Kommunstyrelsen har under 2014 observerat ett behov av att förtydliga vad som krävs för att en åtgärdsplan avseende budget i balans skall anses ändamålsenlig. Kommunstyrelsen har under året i samband med uppföljningsrapport 2 kompletterat anvisningarna till uppföljningsrapport 2 och 3 med mallar och instruktioner för hur en handlingsplan skall upprättas och följas upp. Till detta har kommunstyrelsen i samråd med socialnämnden beslutat om att genomföra en extern utredning i syfte att hjälpa socialnämnden att identifiera förbättringsområden som kan leda till en budget i balans.

48 BURLÖVS KOMMUN 48 KS/2015:134 3 (3) Kommunstyrelsen anser att revisionens synpunkter, avseende vad som krävs för att en åtgärdsplan för budget i balans skall anses ändamålsenlig, är åtgärdad utifrån de styrprinciper som är fastställda och de tillägg i instruktioner som gjorts i samband med uppföljningsrapporterna till kommunfullmäktige. I bilaga 1 beskrivs de tillägg som gjorts i samband kommunens uppföljningstillfällen. Samtidigt delar kommunstyrelsen revisionens bedömning att socialnämnden bör finna former för att beräkna de förväntade ekonomiska effekterna dels av förändringar i omvärlden, dels av långsiktiga förebyggande initiativ som sker inom förvaltningen. 2. Kommunstyrelsen bör slå fast former för dialog som säkerställer kontinuerlig kommunikation mellan nämnd och styrelser. Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter om att kommunstyrelsen bör slå fast former för dialog och kommunikation på ett bättre sätt än idag. För att säkerställa dialogen och kommunikationen föreslår kommunstyrelsen regelbundna uppföljningsträffar mellan kommunstyrelsens presidium, inklusive kommundirektör och ekonomichef, och berörd nämnds presidium, inklusive förvaltningschef, vid ett prognostiserat underskott. Under dessa uppföljningsmöten skall nämndens beslutade åtgärdsplaner för budget i balans diskuteras och följas upp. Detta kommer tydliggöras skriftligt i kommunens ekonomistyrningsprinciper. 3. De berörda nämnderna bör tillse att mötesplaneringen och tidpunkten för rapportering synkroniseras på ett mer ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen anser att revisionens synpunkter om att kommunen måste bli bättre på att synkronisera mötesplanering och tidspunkter för rapportering på ett mer ändamålsenligt sätt är rimlig. Detta är något kommunstyrelsen uppmärksammat och inför 2015 har kommunfullmäktige beslutat om en sammanträdesplan för nämnder och styrelser som tar hänsyn till budget- och uppföljningsprocessen. På så sätt kommer rapporeringen att synkroniseras på ett ändamålsenligt sätt På kommunstyrelsens vägnar Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

49 Burlövs kommun Revisorerna 49 Datum o 'f j/s;_!);t L7JY CtJ1 Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport- Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat i vilken mån socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, ekonomiskt bistånd och institutionsvård för barn och unga, samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsikts plikt. Vi revisorer kan konstatera att nämndens styrning, då det gäller att anpassa kostnader i förhållande till budget, uppvisar tydliga brister. Vi vill särskilt påpeka att åtgärder vid kostnadsminskningar måste innehålla tydliga uppgifter om besparingens storlek i kronor för innevarande budgetår och när under året besparingen påbörjas. Flera av de förslag som presenteras är inte realiserbara besparingar utan snarare kvalitetsförstärkningar, alternativt förflyttningar av kostnader. En annan viktig iakttagelse rör kommunstyrelsens uppsiktsplikt Den innebär inte att nämnden kan förvänta sig att kommunstyrelsen övertar något som helst ansvar eller har en skyldighet att bidra med nya resurser. Dock kan kommunstyrelsen vara tydligare i sin begäran av konkreta och realiserbara besparingar och på så sätt bidra till en snabbare beslutsgång i nämnden. Den sammanfattande bedömningen i granskningen ar att socialnämnden har behov av att utveckla systematiken kring kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Vidare bedöms kommunikationen mellan kommunstyrelse och socialnämnd inte vara tillräcklig. Revisorerna ställer sig bakom de förslag till förbättringsområden och rekommendationer som anges i granskningsrapporten. Vi önskar svar på de kommentarer och rekommendationer som framförts i granskningen. Vi önskar svar på granskningsrapport och missiv till den 16 mars På uppdrag av Burlövs kommuns revisorer ~ ~ L ' ' c~ el/ \ <Sl_ic... dan Holm ReviSionens ordförande ~#~~ Leo Harvigsson Revisionens vice ordförande För kännedom: Till kommunfullmäktige

50 50 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppd rag av revisorerna Januari 2015 Burlövs kommun Granskning av styrning och uppföljning inom delar av socialnämndens område l' il l,l / Iii il Building a better workinq world

51 EV Buildtnq.a bett e worilmq world 51 Innehåll Sammanfattning lnledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Genomförande Övergripande styrning Ekonomistyrning Uppdrag, uppföljning och återrapportering Kommunstyrelsens uppdrag Socialnämndens uppdrag m m Socialnämndens resultat, samt uppmaningar om åtgärder Prognosticerade avvikelser från budget under Uppmaningar och åtgärder för budget i balans Övriga förändringar och initiativ Bedömning Samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna Identifierade förbättringsområden/rekommendationer Källförteckning

52 EV Buildinq " ~tt4!r worionq world 52 Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun granskat i vilken mån socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, ekonomiskt bistånd och institutionsvård för barn och unga, samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har behov av att utveckla systematiken kring planering för kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Vidare bedömer vi att det saknas tillräcklig kommunikation mellan kommunstyrelse och socialnämnd för att säkerställa att det föreligger fullgott underlag för bedömningar och beslut. Vi har gjort följande iakttagelser utifrån revisionsfrågorna: Analyser och bedömningar görs kring hur olika faktorer förväntas påverka socialnämndens ansvarsområden, men det sker ingen systematisk riskanalys och riskbedömning avseende kostnadskontroll Någon rapport kring uppföljning av intern kontroll för 2013 har inte upprättats eller rapporterats i nämnden under 2014, och internkontrollplanen har inte reviderats inför Socialnämnden har inkommit med åtgärdsplaner enligt uppmaningar under 2014, men ur ekonomistyrningssynpunkt har dessa planer i stor utsträckning varit otillräckliga. De förväntade ekonomiska effekterna av åtgärderna under budgetåret framgår inte på ett tydligt sätt, och är hur som helst inte i paritet med de prognosticerade underskotten. Det pågår utvecklande åtgärder med bäring på långsiktiga kostnadsminskningar inom förvaltningen, men dessa kommer i liten utsträckning till uttryck i åtgärdsplanerna, och det saknas uppskattningar av de ekonomiska effekterna av dessa initiativ. Det saknas en samstämmig uppfattning mellan kommunstyrelse och socialnämnd kring såväl nämndens förutsättningar som de återkommande underskotten och åtgärdsplanerna. Nuvarande former för kommunikation mellan kommunstyrelse och socialnämnd bedöms som otillräckliga för att säkerställa ett fullgott beslutsunderlag. Vi har identifierat följande områden för förbättring: Socialnämnden maste säkerställa att uppföljningsrapporter, åtgärdsplaner för budget i balans, samt löpande rapportering fran förvaltningen i största möjliga mån ger ett fullgott underlag för bedömning och beslut. Socialnämnden måste säkerställa att det årligen fastställs en plan för intern kontroll, att denna följs upp, samt att planen årligen genomgår revidering avseende vilka moment som ska följas upp. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som krävs för att en åtgärdsplan avseende budget i balans ska anses ändamålsenlig. 2

53 EY Build nq IJ ~ter worilmq world 53 ~ Socialnämnden bör finna former för att i görligaste män beräkna de förväntade ekonomiska effekterna dels av förändringar i omvärlden, dels av de långsiktiga förebyggande initiativ som sker inom förvaltningen. ~ Socialnämnden rekommenderas följa upp arbetsmarknadsinsatserna samordnat med uppföljningen av ekonomiskt bistånd, så att det görs möjligt att se i vilken mån insatserna leder till minskat behov av försörjningstöd. ~ Kommunstyrelsen bör slå fast former för dialog som säkerställer kontinuerlig kommunikation mellan nämnd och styrelse. ~ Socialnämnden bör i sin internbudget beakta behovet av att utöka utrymmet för oförutsedda händelser. ~ De berörda nämnderna bör tillse att mötesplaneringen och tidpunkterna för rapportering synkroniseras på ett mer ändamålsenligt sätt. 3

54 EV Buik:Hnq a better wofl(1~ wor1d Inledning 1.1. Bakgrund Socialnämnden har de senaste åren kontinuerligt v1sat underskott i förhållande till budget. Trots en sammanlagd minskning av socialnämndens nettokostnader under 2013 jämfört med tidigare år överskreds nämndens budget med 7,1 mkr {2,6%). Nämnden uppvisade kostnadsökningar framför allt inom områdena för särskilt boende, hemvård, institutionsvård för barn och unga samt för ekonomiskt bistånd. Mot den bakgrunden har revisorerna beslutat granska ändamålsenligheten i styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen inom dessa verksamhetsområden Syfte och avgränsning Granskningens övergripande syfte är att bedöma i vilken mån socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, institutionsvård för barn och unga, samt ekonomiskt bistånd samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt Granskningen avser socialnämnden och kommunstyrelsen Revisionsfrågor Följande frågor besvaras i granskningen:... Hur hanteras riskanalys och riskbedömning avseende kostnadskontroll i verksamheten?... Finns det ett väl fungerande system för intern kontroll inom verksamheterna?.,.. Finns det en tydlig strategi från socialnämndens sida för att uppnå en budget i balans, och vilka åtgärder har vidtagits?... På vilket sätt sker en systematisk uppföljning och återrapportering till nämnden och styrelsen, och sker det på ett ändamålsenligt sätt?.,.. På vilka sätt har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt hanterat socialnämndens kontinuerliga underskott? 1.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. l denna granskning utgörs revisionskriterierna av:.,.. Kommunallagen.,.. Socialtjänstlagen.,.. Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.,.. Budget för Reglemente för intern kontroll 1.5. Genomförande Granskningen är baserad på intervjuer och genomgang av för granskningen relevant dokumentation. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 4

55 EV Bu ldmq bett.:>r wor11inq wond 55 Granskningen utförs av Erik Wesser, och för kvalitetssäkring svarar Alexander Carlsson. De förtroendevalda revisorerna ha varit representerade och delaktiga i samtliga intervjuer. 2. Övergripande styrning 2.1. Ekonomistyrning Av Burlövs kommuns ekonomistyrningsprinciper atergivna i budget 2014 framgår att kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser ett nettoanslag för driften, inom vilken ram nämnderna ska ta ett sjävständigt ansvar för sin ekonomi. Nämndernas budgetansvar innebär att de ansvarar för att verksamheten bedrivs utifrån beslutade mål och den antagna verksamhetsplanen, kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt för verksamheterna gällande lagar och andra bestämmelser. De budgettillskott som ingår i anslagen ska användas för avsett ändamål. Om en nämnd önskar avvika från detta, till exempel för att kunna hålla den beslutade budgetramen, ska detta rapporteras till fullmäktige för ny prövning. Nämnderna skall lämna uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige 3 gånger per år. Dessa ska innehålla delårsrapport samt prognos för året vad gäller det ekonomiska utfallet och fastställda prestations- och kvalitetskrav i verksamheten, samt förslag till korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. Rapporterna ska också innehålla en uppföljning av fullmäktiges övergripande mål samt de nämndsmål som antagits. För att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvarig fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser och vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen ska kunna hållas. Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll, såväl på nämndsnivå som för de enskilda enheterna. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som nämnden ska ta ställning till. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att anslaget inte överskrids. Om nämnden inte anser klara sig inom tilldelat anslag ska omedelbar rapportering till kommunstyrelsen ske. Nämnderna ansvarar vidare för att en god intern kontroll finns inom respektive verksamhetsområde Iakttagelser Enligt vad som framkommer i intervjuerna vid kommunledningskontoret pågår arbete med en ny budgetstyrningsprocess där ramarna är klara för nämnderna redan i juni. På så sätt kan nämnderna ges längre tid att utforma sina internbudgetar. 5

56 56 Su ld1nq a better woncinq 'tllorld 3. Uppdrag, uppföljning och återrapportering 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt reglementet har kommunstyrelsen ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa bland annat socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. l styrfunktionen ingår enligt reglementet att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Vidare ska styrelsen tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kring ansvar och rapporteringsskyldighet framgår av reglementet att kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fu llmäktige har bestämt, samt att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret Socialnämndens uppdrag m m En ligt socialnämndens reglemente utövar nämnden ledning över den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården, fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnden. Vidare ansvarar nämnden för omsorg av äldre och personer med funktionshinder. Nämnden svarar även för kommunens arbetsbefrämjande åtgärder. Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller förordning, samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Regelmässigt skall nämnden rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Av bilaga 1 framgår socialnämndens av kommunfullmäktige beslutade mål enligt budget 2014, samt det vid delårsrapport 2014 prognosticerade helårsutfallet Vid delårsbokslutet 2014 var det fyra av de åtta nämndsmålen som nämnden inte förväntades uppnå efter bedömning utifrån indikatorerna. Tre av nämndsmålen som ej förväntas uppnäs har, i jämförelse med övriga fem nämndsmål, indikatorer som i större utsträckning är känsliga för omständigheter utanför nämndens kontroll, såsom antalet anmälningar, tillgång till bostäder, samt strukturella förutsättningar för egen försörjning. 1 Socialnämnden beslutar årligen om verksamhetsplan, som inom förvaltningen bryts ned i enhetsplaner. l verksamhetsplan 2014 har nämndsmålen brutits ner i ett tjugotal tidssatta 1 1 budget 2015 har nämndsmålet kring eget boende ersatts med målet 'Ökad valfrihet av boendeform", med indikatorn "Ökat utbud av anpassade bostäder för äldre och funktionshindrade". 6

57 57 Bu ldtnq "~tt.rr "f O k1,q world aktiviteter, med uppgift om ansvar och adressat för rapportering. Rapportering sker till verksamhetschef eller socialchef. Enligt verksamhetsplanen sker uppföljning och rapportering till nämnd under året enligt följande: l ~dpuokt Redovisning Vadstäms av - l J nuari- :-..ranadsvis antamn.ing Ingen rapport - a, stämn.ing mot ekonomi, december mål och verksamhetsplan Maj L'ppfoljrungsrapport l - l 'tfall Januan - mars Innehaller en avvikelseprognos for samt helårsprognos ekonomiskt resultat och kvalitet. September {'ppfoljnmgsrapport 2 tnkl Del,lrSrappon - l 'tfall Innehaller ekonormsk t resultat, januari - juni samt helarsprognos måluppfyllelse uch kvalitet. Bokslut per 30 juni samt Hehirsprognos November L'ppföljrungsrapport 3 - (' tfall januari - Innehåller en avyikelseprognos för september samt Helarsprognos ekonomiskt resultat och kvalitet Januari.\ rsbokslut - med forvaltrungsbedltlelse for Innehi ller ekonormskt bokslut, perioden 1 j.nmari - 31 dcc(;mber maluppfyllelse och kvalitetsredovisning Ledningsmässigt finns en socialchef och tre avdelningschefer. Socialförvaltningen hade från slutet av 2013 till våren 2014 tillförordnat chefskap, under det att socialchefen i sin tur trädde in som tillförordnad kommundirektör. Tillförordnade chefer för socialförvaltningen var de två avdelningscheferna för IFO respektive ÄoO Socialnämndens analys och bedömning av risker avseende kostnadskontroll l diskussionsunderlaget inför budget 2015, som ingår i UR 1, sker en analys av hur utvecklingen på olika områden förväntas påverka förutsättningarna för olika verksamheter inom socialtjänsten. Inom ramen för en omvärldsanalys presenteras förväntade effekter för socialtjänsten, och genomgående bedöms de beskrivna omvärldshändelserna medföra ökad belastning på socialtjänstens olika delar i form av ökade krav avseende bl a insatser, valfrihet, rättssäkerhet, delaktighet och flexibilitet. l verksamhetsplan för 2014 kopplas till dessa händelser och förväntade effekter ett antal aktiviteter (se BJJaga 2). Som exempel nämns samverkan, anpassning respektive utökning av verksamheterna utifrån behoven inom delar av ÄoO samt IFO. Internkontrollplanen för 2014 har inte reviderats i förhållande till planen för 2013, och har inte varit föremål för beslut i socialnämnden under Någon rapport kring uppföljning av intern kontroll för 2013 har inte upprättats eller rapporterats i nämnden under Kontrollmomenten i 2014 års plan har enligt uppgift genomförts och undergår uppföljning. l internkontrollplanen för 2014 (se bilaga 3) finns åtta moment inom socialförvaltningen för vilka en riskbedömning gjorts utifrån en konsekvens- och sannolikhetsanalys. Av dessa är 7

58 EV 6u1låinq " bo:tt~r wooi nq wor!d 58 det momenten "faktureringsprinciper" respektive "belopps- och underlagskontroll" som har direkt bäring på kostnadsfrågor. Enligt uppgift från kommunledningskontoret pågår ett projekt för att ta fram nya kommunövergripande riktlinjer för intern kontroll Iakttagelser Nämndsmalen utifrån kommunfullmäktiges mal följs upp och rapporteras till nämnden i delårsrapport samt årsbokslut. Rapportering av aktiviteter i verksamhetsplan (och enhetsplaner) sker inom förvaltningen. Någon samlad rapportering till nämnden avseende aktiviteterna i verksamhetsplanen sker inte, av vad som framkommer i protokoll eller i övrigt i granskningen. l intervjuerna med socialförvaltningen ges uttryck för att såväl arbetet med gemensam plan och enhetsplaner, som arbetet kring uppföljning, genomgår en stor förändring i positiv riktning sedan några år tillbaka. Uppföljningsrapport 1 (UR 1) togs upp i socialnämnden vid ett extra möte i april2014. Uppföljningsrapport 3 (UR 3) godkändes av socialnämndens arbetsutskott på delegation av socialnämnden då nämndsmötet inte låg optimalt i tiden i förhållande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Socialnämnden blev enligt beslut informerad om delårsrapporten via . l intervjuerna kommer till uttryck att perioden med delat tillförordnat socialchefskap förde med sig att utvecklingsarbetet av naturliga orsaker "tappade fart". Här uppmärksammas också de problem i kontinuiteten i chefskapet som uppstod före tillsättandet av den nuvarande socialchefen. l intervjun med representanter tran socialnämnden ges skiljaktiga bilder av tillräckligheten i den löpande rapporteringen från förvaltning till nämnd; från ett håll ges uttryck för att vissa moment avrapporteras mer sällan än tidigare, och att detta förändrats på förvaltningsledningens initiativ. Från samma håll anförs att det finns svårigheter för nämnden att göra bedömningar i vissa frågor och att nämnden i stor utsträckning har att agera på tjänstemäns initiativ. Kommunstyrelsen planerar enligt vad som framkommer i intervjuerna efterfråga tätare rapportering från socialnämnden. Detta aktualiseras av behovet att kontinuerligt följa socialtjänstens utveckling att på längre sikt hamna i balans. överlag efterfrågas mer insyn i nämndernas arbete, och enligt vad som anförs diskuteras atgärder för detta. Det finns i det tidigt på året framskrivna diskussionsunderlaget inför budget (samt i verksamhetsplan) analyser och bedömningar kring hur olika faktorer förväntas påverka socialtjänsten, och som är relevanta i fråga om kostnader och fördelning av resurser. l detta steg sker dock ingen kostnadssättning. l verksamhetsplanens omvärldsavsnitt anges ett antal betydelsefulla aktiviteter (se bilaga 2), men det framgar inte vilken status dessa har styrningsmässigt och hur de ska hanteras under året. 8

59 59 EV B-.tld nq a ~tter worl(inq wortd 4. Socialnämndens resultat, samt uppmaningar om åtgärder 2014 Socialnämndens hade i budget 2014 en ram om tkr. Nämnden har under de senaste åren visat negativt resultat i förhållande till budget. enligt vad som framgår nedan: Budgetavvikelser socialnämnden, Burlövs kommun År (prognos UR 3) BudaetaWlkelse (mkr) -3,3 13,5-7,1 6,0 Honomiskt bistånd samt hemvård Huvudsakltga awlkelser tnom: Externa placenngar, särskilt boende och korttidsvård, hemvård samt vård och behandlmg IFO Hemv~rd och särskilt boende, vård och behandling IFO, samt ekonomiskt bistånd. överskott gentemot budget inom flyktingverksamhet och arbetsmarknad s~tgärde r. Särskilt boende, hemvård, v3rd och behandling barn, ekonomiskt btstånd, lss 4.1. Prognosticerade avvikelser från budget under 2014 Under 2014 har socialnämnden kontinuerligt prognosticerat underskott i förhållande till budget. Här nedan framgår utvecklingen av prognoserna avseende de huvudsakliga avvikelserna. 9

60 E. Y Bu ld oq " ~tttr work tnq world 60 - Prognoser vid uppföljningarna 2014 kring större avvikelser från budget (helår, tkr) Verksamhet UR l UR 2 UR 3 Huvudsaklig anledning till avvikelse Sär skilt boende Vikariekostnader. bl a pga hög sjukfrånvaro sam t utbildn tthj Kostnader i samband med avslutande av anslallning Ex t r a personal (6oken/Harakärrsg3rden) Hemvård Extra personal m a a volymökningar Utrangering och inför~kaffn i ng av tekniska hjl!lpmedel LSS Vaken natt Ökad bemanning aag Kostnader i samband med avslutancle av anslallning ~i yra av lagenhet (personalutrymme. arbetsmiljö åtgära) Vikarier m a a utbildning lfo vård och stöd * * Ökat antal mstitutionsplaceringar oarn och unga m a a okat antal anmälnmgar Dyrare institutionsplacerinyar barn och unga Dyrare placeringar i familjehemsvcird IFO ekonomiskt Ökat antal biståndshust åll bistånd Ökade kostnader per btstånoshushåll (UR l) lfo ledning och Kostnader i samband med avslutande av anställning administr ation Flykting Ökdt antalet flyl-.tingar för vtlka ersattning erhålls från mottagning Miqrationsverket Övr igt Totalt (exkl. 6verfört underskott från 2013) Inklusive prognosticerat 6verskot för in s tit:.~tion svjrd vuxna< UR l: 1. l 00 t kr. UR 2: 700 t kr) p g a 'ilrre/kortare pldcer ingar. silmt kostnader om QOO t l<r di1r kompensation f (jr fak tiska kostnaoer erhjiiits frjn Migrationsverket Iakttagelser Vi noterar att anledningarna till de prognostiserade underskotten är av skilda karaktärer i många olika avseenden. De skiljer sig åt avseende förutsägbarhet, om de är uppkomna av utanförliggande faktorer, samt om och på vilket sätt de är möjliga att påverka. Vidare rör underskotten till viss del övergripande organisatoriska och bemanningsmässiga frågor, till annan del förändringar i art och volym avseende de behov som ska mötas, och till ytterligare del kostnader som är av engångskaraktär. l intervjuerna med företrädare från såväl socialnämnden som dess förvaltning ges uttryck för betydande svårigheter att bedriva verksamhet inom de givna budgetramarna. Förklaringarna som ges bygger till stor del på att socialljänstens åtaganden i stor utsträckning är lagstadgade. En annan övergripande förklaring handlar om att relativt små volymförändringar kan få stora konsekvenser kostnadsmässigt beroende på behovens karaktär. Särskilda behov hos enstaka brukare kan ha en stor hävstångseffekt på kostnaderna, vilket visat sig inom särskilt boende. På liknande sätt medför höga dygnskostnader för externa placeringar att små volymförändringar kan få stora kostnadsmässiga konsekvenser. Uttryck ges för att detta medför stora utmaningar, som dock de givna ekonomiska ramarna inte ger möjlighet att ha beredskap för. 10

61 EV Bu,l<fmq a bett r workinq world 61 Flyktingverksamheten, som visar överskott gentemot budget, medför enligt uppgift omfattande administrativa uppdrag kring redovisningen och återsökningen, och dessa åtaganden växer med volymerna. Detta har att hanteras inom IFOs befintliga ramar. Från ledamöter i kommunstyrelsen och företrädare för dess förvaltning ifrågasätts i intervjuerna hur anpassad socialförvaltningen är i förhållande till de rådande och föränderliga behoven på olika områden. Vad gäller underskotten relateras företrädesvis till organisatoriska och bemanningsmässiga frågor. Här hänvisas bland annat till vad som framkommit i en extern översyn av delar av socialnämndens verksamhetsområde. När det gäller utvecklingen kring förebyggande och langsiktiga insatser inom socialnämndens verksamhetsområde uppmärksammas att det pågår ett konstruktivt arbete och att det finns befintliga initiativ som på sikt minskar behov och kostnader. l intervjuerna inom socialförvaltningen uttrycks problem med att på ett tillförlitligt sätt göra prognoser, vilket särskilt gäller UR 1 och UR 2. Ett exempel är barn- och ungdomsvården där man i UR 1 förväntande minskade kostnader för 2014 genom ökade öppenvårdsresurser, men där man sedan ser betydande underskott under året. Ett liknande exempel gäller hemvården. Vad gäller särskilt boende ses stora variationer i prognoserna över året. De prognostiserade kostnaderna för ekonomiskt bistånd, som till stor del bestäms av strukturella orsaker, har kontinuerligt räknats ned under aret. 2 2 Enligt uppgift i januari 2015 landar underskottet för 2014 pa runt -400 tkr. 11

62 EV Bu ldinq.s Q.!U r worllmq wot1d Uppmaningar och åtgärder för budget i balans Uppföljningsrapport 1 l uppföljningsrapport prognosticerades i socialnämnden ett underskott om 3,7 mkr exklusive det underskott om 1,2 mkr som överförts från De förslag till korrigerande åtgärder som lämnas lyder som följer: Prognosen i UR1 visar på ett underskott på 3, 7 miljoner kronor. Socialnämndens verksamhet är till största delen lagstyrd. Undantag är t. ex. Dagcentralverksamheten och kommunens arbetsmarknadsenhet Verksamheterna kan betraktas som förebyggande och kan innebära ökade kostnader inom ordinarie verksamhet om de tas bort. Inom hela Socialnämndens område sker ett utvecklings- och förändringsarbete i syfte att få verksamheterna mer kostnadseffektiva. Exempel på detta är ÄBIC, teamarbete och förebyggande arbete i öppenvård och övrig verksamhet. Under punkten Diskussionsunderlag för budget 2015 anförs att vid sidan av detta "har inte några möjligheter till kostnadsminskningar kunnat identifieras då övrig verksamhet är lag styrd". Nämnden beslutade i april att ge förvaltningen i uppdrag att till genomgång av uppföljningsrapport 2 se över hur budgeten kan fås i balans för 2014 och att lägga fram en konsekvensanalys. Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen för 2013 i maj att socialnämnden skall se över sina rutiner avseende styrning av verksamheterna samt ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder nämnden planerar genomföra för att uppnå en budget i balans vid bokslut Med anledning av uppföljningsrapport 1 för 2014 uppmanades socialnämnden att ta fram åtgärdsplaner för underskott i den egna verksamheten samt implementera åtgärdsplanen för en budget i balans, och vidare redovisa sin åtgärdsplan i uppföljningsrapport Uppföljningsrapport 2 l uppföljningsrapport 2 prognosticerade socialnämnden ett underskott för 2014 om 5 mkr, varav poster om 3,3 mkr karaktäriserades som kostnader av engångskaraktär 3 Underskottet i övrigt avsåg enligt rapporten: Behov av extrapersonal inom hemvården samt kostnader för tekniska hjälpmedel Behov av vaken natt och ökat bemanningsbehov dagtid vid Rinnabäcks LSS gruppboende, samt hyra av lägenhet som personalutrymme. Ökat behov och dyrare dygnsvård barn och unga Ökat antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd 3 Kostnader i samband med att personal slutat (LSS), överförande av års underskott, samt kostnader kopplade till återsökningar till Migrationsverket kring ensamkommande flyktingbarn 12

63 EV 6UIIdmq il better...,o<"k nq I'!Orld 63 Korrigerande åtgärder om sammanlagt ca 3 mkr med anledning av det prognosticerade underskottet föreslogs från förvaltningen att påbörjas under hösten enligt följande: Nedläggning av dagcentralen Elisetarp (besparing 1200 tkr/år) Avveckling av vaken natt vid LSS-boende Rinnebäck (besparing 800 tkr/år) Minskning av vikarieverksamhet inom vård och äldreomsorg (besparing 240 tkr undersep-dec 2014) Minskning av antalet platser för offentligt skyddad anställning (besparing 800 tkr/år) Någon sammanställning av hur stor del av de föreslagna besparingarna som hänförs till budgetåret 2014 redogörs ej för. Förvaltningens förslag om nedläggning av dagcentralen ersattes av socialnämnden med beslut om nedläggning av badet vid Boklundens boende. l september uppmanade kommunfullmäktige socialnämnden att åtgärda del av underskott på tkr i enlighet med handlingsplanen i uppföljningsrapport 2 för att uppnå en budget i balans Fullmäktige beslutade också att socialnämnden skall se över sina rutiner avseende styrning av verksamheterna senast den 1 december 2014 samt ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder nämnden planerar genomföra för att uppnå en budget i balans inför budgetåret Uppföljningsrapport 3 Vid uppföljning 3 uppgick det prognosticerade underskottet till 6 mkr. Huvudsakliga skillnader jämfört med prognosen vid förra uppföljningen avsag särskilt boende samt ytterligare prognosticerat underskott inom hemvården, men även inom familjerådgivningen. Följande pågående och planerade korrigerande åtgärder redovisas i rapporten: Avveckling av vaken natt vid LSS-boende Rinnebäck (besparing 800 tkr/år) Minskning av vikariebudget inom vård och äldreomsorg Minskning av sjukfrånvaro i vård och äldreomsorg (besparing tkr/år) Färre korttidsplatser inom vård och äldreomsorg (800 tkr/år) Minskning av antalet platser för offentligt skyddad anställning (besparing 800 tkr/ar) l beskrivningen av emotsedda konsekvenser nämns att minskningen av vikariebudgeten kan medföra sjukskrivningsproblematik inom personalen, samtidigt som sjukskrivningsproblematik i sig är en punkt för åtgärd. Kring sjukskrivningsproblematik har enligt uppgift ett samarbete med personalavdelningen inletts. Minskningen av OSA-platser beskrivs ske företrädesvis genom naturlig avgång. l november, i samband med delårsrapport 3, uppmärksammade kommunfullmäktige socialnämnden på risken att 2015 ars budget inte kommer att hållas, samt uppdrog åt nämnden att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför Socialnämnden gavs i uppdrag att komplettera sin handlingsplan i syfte att åtgärda dels del av underskott motsvarande 3 mkr, dels nya underskott som uppstått efter föregående uppföljningsperiod inom särskilt boende och hemvården om cirka 2 mkr. l december prognosticerade socialnämnden underskottet för 2014 till 6 mkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd visade en minskning i förhållande till prognosen i början av

64 EV Buitdu~ "' b<ttte< worktnq world Övriga förändringar och initiativ l uppföljningsrapporterna för 2014, samt i intervjuerna inom förvaltningen, framgår andra förändringar och initiativ som vid sidan av de föreslagna åtgärderna kan ha bäring på minskade kostnader inom de aktuella verksamheterna. Fortsatt utveckling av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna 4 Fortsatt utveckling av handläggningsrutinerna inom ekonomiskt bistånd Utökning av öppenvårdsinsatser för barn och unga Utvecklande av teamstruktur i hemtjänsten Inrättande av hemtagningsteam inom hemvården Införande av digitala nycklar i hemtjänsten Aktivt arbete med bemannings- och personalfrågor Verksamhetsstöd i form av ny app för hemtjänstpersonal Iakttagelser l UR 1 specificeras eller kostnadssätts inga åtgärder eller besparingar. Atgärdsförlagen i övriga uppföljningsrapporter kostnadssätts företrädesvis per helår, och det går inte att urskilja i hur stor utsträckning de föreslagna åtgärderna leder till minskade kostnader under det aktuella budgetåret. l ljuset av de lång- och översiktliga analyser och bedömningar som framkommer i dokumenten från socialförvaltningen, ter sig många av åtgärdsförlagen kortsiktiga och av punktinsatskaraktär. Initiativ med bäring på mer långsiktiga kostnadsminskningar genom utveckling inom verksamheterna redogörs för i andra sammanhang, medan åtgärdsförslagen främst rör bemannings- och organisatoriska frågor. l intervjuerna hänvisas från båda förvaltningarnas håll att en organisationsöversyn genomförd från externt håll haft en stor betydelse för att identifiera områden för utveckling (bl a avseende vikariekostnaderna) och ligga till grund för faktiska förändringar i organisationen. Från kommunstyrelsens sida uttrycks att uppföljning och återrapportering avseende orsakerna till underskotten är tillräcklig. men att planer för åtgärder inte är tillräckligt tydliga. Planerade åtgärder bedöms vara realistiska för att hantera underskotten på kort sikt, men långsiktiga åtaganden saknas. Bland annat poängteras att framtida rapportering bör fånga åtaganden vad gäller extern samverkan, bland annat med Arbetsförmedlingen och regionen, samt det nämndsövergripande samarbetet mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Genomgående i intervjuerna ges uttryck för att kortsiktigheten i åtgärdsplanerna är ett problem. Inom socialnämnden och socialförvaltingen framförs att uppmaningarna om förslag på åtgärder leder in till akuta förslag på besparingar, och att kraven på snabba effekter inte matchar verksamheternas arbete för att på längre sikt minska kostnaderna. l en handlingsplan från september 2013 gör socialchefen bedömningen att förvaltningen har en budget i balans 2016, och denna bedömning står enligt vad som framkommer i granskningen fast. l kommunstyrelsen ges uttryck för att en sådan eventuell lösning gör det nödvändigt med tät uppföljning och mer långsiktiga åtgärdsplaner från socialnämndens sida. 4 Bl a verksamheter inom ramen för "'Resurs Burlöv" (inför 2015), flykti ngprojektet samt Fi nsamprojekt riktat mot ungdomar. 14

65 65 EV R u "o n q b4!~ tr '011 nq fiiofld 6. Bedömning Granskningens övergripande syfte är att belysa och bedöma i vilken mån socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten inom socialnämndens ansvarsområden för särskilt boende, hemvård, institutionsvård för barn och unga, samt ekonomiskt bistånd samt hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsiktsplikt Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har behov av att utveckla systematiken kring planering för kostnadskontroll, och att det finns brister i ändamålsenligheten vad gäller uppföljning och återrapportering. Socialnämndens planering och uppföljning av intern kontroll visar brister. Vidare bedömer vi att det saknas tillräcklig kommunikation mellan kommunstyrelse och socialnämnd för att säkerställa att det föreligger fullgott underlag för bedömningar och beslut. Vi ser positivt på indikationerna om kommunövergripande initiativ för att förtydliga och underlätta i budgetprocessen Samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna "' Hur hanteras riskanalys och riskbedömning avseende kostnadskontroll i verksamheten? Det sker enligt vad som framkommer i granskningen ingen systematisk riskanalys/riskbedömning avseende kostnadskontrollen i verksamheten. Det sker dock analyser och bedömningar kring hur olika faktorer förväntas påverka socialtjänsten, och som är relevanta i fråga om kostnader och fördelning av resurser. l verksamhetsplanens omvärldsavsnitt anges ett antal betydelsefulla aktiviteter med anledning av sådana faktorer, men det framgår inte vilken status dessa har styrningsmässigt och hur de ska hanteras under året. Finns det ett väl fungerande system för intern kontroll inom verksamheterna? Socialförvaltningens plan för intern kontroll rymmer i liten utsträckning moment som rör kostnadskontroll inom socialnämnden. Någon rapport kring uppföljning av intern kontroll för 2013 har inte upprättats eller rapporterats i nämnden under Någon revidering av internkontrollplanen har inte skett från 2013 till 2014, och 2014 års plan har inte beslutats i nämnd. Kontrollmomenten i 2014 års plan har enligt uppgift genomförts och undergår uppföljning. Enligt uppgift fran kommunledningskontoret pågår ett projekt för att ta fram nya kommunövergripande riktlinjer för intern kontroll Finns det en tydlig strategi från socialnämndens sida för att uppna en budget i balans, och vilka åtgärder har vidtagits? Formellt har socialnämnden inkommit med åtgärdsplaner utifrån de anmodanden som kommunfullmäktige ställt under 2014, men ur ekonomistyrningssynpunkt har dessa planer i stor utsträckning varit otillräckliga. De förväntade ekonomiska effekterna av atgärderna under budgetaret framgår inte pa ett tydligt sätt, och är hur som helst inte i paritet med de prognosticerade underskotten. Planerna har i liten utsträckning beskrivit och kostnadssatt åtgärder för att på längre sikt utveckla verksamheterna på ett sätt som 15

66 EY Buildtnq a bett~r Wor\llnq WOf"ld 66 leder till budgetföljsamhet l dessa hänseenden har socialnämnden visat liten hörsamhet gentemot kommunfullmäktiges uppmaningar om åtgärder. De direkta åtgärderna enligt planerna gäller företrädesvis bemannings- och organisatoriska frågor. Atgärder med bäring på långsiktiga kostnadsminskningar genom utveckling inom verksamheterna har dock planerats eller vidtagits, vid sidan av de som åtgärder som anges i de särskilda åtgärdsplanerna. De förväntade kostnadsmässiga förväntningarna på dessa åtgärder har dock inte redovisats för, varför det är svårt att uppskatta i vilken mån de är tillräckliga för att nå en budget i balans på kortare eller längre sikt. Oaktat svårigheten att kalkylera effekterna av sådana s k sociala investeringar framstår det som nödvändigt att uppskatta de kostnadsmässiga effekterna. Detta kan ses som ett led i att integrera ekonomistyrning och målstyrning. En förutsättning för effektiv styrning är en uppfattning i nämnd och förvaltning att budgeten är realistisk, samt att budgeten är väl förankrad. l granskningen framkommer uttryck i socialnämnd såväl som i socialförvaltning för att så inte är fallet. l samband med detta ska påpekas det känsliga i att bilderna av ändamålsenligheten i socialnämndens ekonomistyrning enligt vad som framkommer i intervjuerna visar stora variationer mellan kommunstyrelse och socialnämnd. Prognoserna, som ligger till grund för uppföljningsrapporterna och i förekommande fall anmodan om och upprättande av åtgärdsplaner, är osäkra och detta av naturliga skäl ju tidigare på året prognoserna görs. För enskilda verksamheter ser vi stora variationer i prognoserna från tillfälle till tillfälle. Av vad som framkommer i granskningen finns det inget systematiskt förfaringssätt vad gäller hur prognoserna tas fram..,. På vilket sätt sker en systematisk uppföljning och återrapportering till nämnden och styrelsen, och sker det på ett ändamålsenligt sätt? Uppföljnings-, delårs- och årsrapportering sker enligt plan. När det gäller tillräckligheten i den övriga löpande uppföljningen från förvaltningen uttrycks skilda uppfattningar i nämnden. Det är otillfredsställande att det från representanter för socialnämnden ges uttryck för att man i detta hänseende är i händerna på tjänstemännen, och att förvaltningen styr vad och hur viss rapportering till nämnd ska ske. Nämnden kan inte frånsäga sig ansvaret att tillse att det föreligger ett fullgott underlag för bedömningar och beslut Tidpunkterna för uppföljningsrapportering och nämndsmöten stämmer illa överens, med följd att rapportering föranlett extra möte eller beslut av socialnämndens arbetsutskott på delegation. Till socialnämnden har ställts återkommande krav på klargöranden om de åtgärder som planeras för budget i balans. Samtidigt ges uttryck för uppfattningar om en bristande insikt hos kommunstyrelsen om förutsättningarna på vilka underskotten inom socialtjänsten bygger. Sammantaget leder det till slutsatsen att återrapporteringen från socialnämnden visar brister och att nuvarande former för kommunikation mellan kommunstyrelse och socialnämnd är otillräckliga. Vår bedömning är att detta är en fråga för såväl socialnämnden som för kommunstyrelsen. Socialnämnden har att ge ett tillräckligt gott underlag för att göra möjlig en bedömning av huruvida, och på vilka grunder, vidtagna åtgärder möter de krav som ställts i anmodan. Kommunstyrelsen har att tyddliggöra förväntningarna kring form och omfattning av den återrapportering som ska ske, speciellt då med avseende på planerade och genomförda åtgärder. 16

67 67 Bt.. ldtnq d t>etter work1nq wond "' På vilka sätt har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt hanterat socialnämndens kontinuerliga underskott? Kommunstyrelsen har följt och agerat på socialnämndens prognosticerade underskott genom att fortlöpande föreslå kommunfullmäktige att uppmana nämnden att ta fram åtgärdsplaner. l detta avseende har man utövat uppsikt enligt sitt uppdrag. Uppsikten präglas dock i liten utsträckning av nödvändiga mått av dialog och kommunikation. Mellan kommunstyrelse och socialnämnd märker vi uppenbara skillnader i uppfattningen om bland annat socialförvaltningens förutsättningar, tillräcklighet i ekonomiska ramar, graden av ändamålsenlighet och i vilken mån åtgärder är realistiska att genomföra. l ljuset av detta bedömer vi att kommunstyrelsen i alltför liten utsträckning använt interagerande former för att fullföra sitt uppdrag. Vi ser som positivt att kommunstyrelsen signalerat om ett initiativ till ökad dialog med socialnämnden i detta avseende. l avsaknad av riktlinjer för form, innehåll och omfattning av åtgärdsplaner landar ett stort ansvar på kommunstyrelsen, som har att tydliggöra hur återrapporteringen ska ske för att ett fullgott beslutsunderlag ska föreligga. Att anmodan om åtgärdsplaner snarast regelmässigt blivit en återkommande form för styrning ser vi som problematiskt, då deras ämnade extraordinära karaktär på så sätt försvinner. l ljuset av de återkommande underskotten och otillräckligheten i upprättade åtgärdsplaner är vår bedömning att kommunstyrelsen inte till fullo utnyttjat alternativa former för sitt ledande uppdrag. l sammanhanget ser vi det som positivt att man från kommunledningskontorets sida annonserar att det sker ett pågående utvecklingsarbete för en ny process för budgetstyrning, som syftar till större möjlighet för proaktivitet 6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer Socialnämnden måste säkerställa att uppföljningsrapporter, åtgärdsplaner för budget i balans, samt löpande rapportering fran förvaltningen i största möjliga mån ger ett fullgott underlag för bedömning och beslut. Socialnämnden måste säkerställa att det årligen fastställs en plan för intern kontroll, att denna följs upp, samt att planen årligen genomgår revidering avseende vil ka moment som ska följas upp. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som krävs för att en åtgärdsplan avseende budget i balans ska anses ändamålsenlig. Socialnämnden bör finna former för att i görligaste mån beräkna de forväntade ekonomiska effekterna dels av förändringar i omvärlden, dels av de långsiktiga förebyggande initiativ som sker inom förvaltningen. Socialnämnden rekommenderas följa upp arbetsmarknadsinsatserna samordnat med uppföljningen av ekonomiskt bistand, sa att det görs möjligt att se i vilken mån insatserna leder till minskat behov av försörjningstöd. 17

68 EV Burldtnq ~ter work nq wor!d 68 "' "' Kommunstyrelsen bör sia fast former för dialog som säkerställer kontinuerlig kommunikation mellan nämnd och styrelse. Socialnämnden bör i sin internbudget beakta behovet av att utöka utrymmet för oförutsedda händelser...,. De berörda nämnderna bör tillse att mötesplaneringen och tidpunkterna för rapportering synkroniseras på ett mer ändamålsenligt sätt. ~,'ZT " 2014 ~~r~ EY 18

69 EY Buildm~ 4 b4ttt r wolilinq world 69 Källförteckning Intervjuade: Katja Larsson, ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Wollmer, 1 :e vice ordförande, kommunstyrelsen Lars Johnson, 2:e vice ordförande, kommunstyrelsen Sven Sonesson, ledamot, kommunstyrelsen Lars-Anders Espert, ledamot, kommunstyrelsen Inger Borenberg, ordförande, socialnämnden Sven-Ake Persson, 1 :e vice ordförande, socialnämnden Britt Sonesson, 2:e vice ordförande, socialnämnden Lars-Ake Ståhl, kommundirektör Boris Blumenfeld, ekonomichef Christine Carlswärd Nilsson, ekonom, stadsledningskontoret Lars Wästberg, förvaltningschef, socialförvaltningen Lena Lundgren, avdelningschef IFO, socialförvaltningen Krister Petersson, verksamhetschef vård- och äldreomsorg, socialförvaltningen Mona Hirche verksamhetschef hälsa och omsorg, socialförvaltningen 19

70 E Bu~d i nq il ~tter workinq wortd 70 Bilaga 1. Socialnamndens av kommunfullmaklige beslutade mal enligt budget 2014, samt det vid delarsrapport 2014 prognosticerade helårsutfallet. Brukaren skall vara delaktig i de insatser och den vård som Pro g/ 2014 utfall 100% 4.1 Trygghet Den som "v.uujm::;~ rnas uujluvu "' med socialtjänsten ska känna l tjänsten, källa:.:>vc:ml'>l'~ sig trygg och uppleva att personalen respekterar hans/hennes värdighet och ' Brukarnas omdöme om äldreintegritet. Brukaren ska vara delaktig i de insatser och den vå~d som erl?juds j Brukare/ patienter ska inte komma till skada eller utsättas för risk för skada i,-årdarbetet Förebyggande arbete skall prioriteras så att behovet av vårdinsatser minskar ----,-Äldre och personer med 4.2 Medborar- funktionsnedsättningar skall inflyttande j ges möjlighet till att påverka sin livssituation So% nöjda r~~ ~~~--~-~~ boende, källa: Socialst)relsens j brukarundersökning ~ A V\ikelsehanteringsssystem, Lex Maria-anmälningar Brukare/patienter erbjuds riskbedömning MNA, Norton ochdownton 8o% nöjda Antalet fallolyckor skall minska Andelen i behov av placering i HVB (Hem för Yård och boende) eller i familjehem skall minska 1 Delaktighet \id upprättande av genomförandeplan Uppföljning av insatser, genomförandeplan Alla personer som har 4.3 Boende förutsättningar att klara ett Andelen andrahandskontrakt Med 1 l och miljö ' eget boende skall ha eget skall minska lo% It- ; kontrakt _ ---- l_-=-"~ -=-----=st.. k d kild J-.-Andel invånare med försörj- 1 % b h ar a enens es. "d <5,3 4-4 Ar ete oc h t tt 1 t t... mngssto nanngs 1. moj 1g e er a eva e -d " ( kl IV l... 1 f' d' t r, An e sysse satta 1-4 ar ex 1 SJa vs an _ 6 % 1 g ~~ gro_gram med akti,itets-stö<:!)--t ~~ Antal ej verkställda beslut, 0 l S. i Nämndens, crksamhct skall ' handläggningstider. Källa l 4 5 erv~ce 1 ha god kvalitet och hög t-t_. r_e_s_en_'_a ~ L e h kva-1-it_e_t - - ṟättssäkerhet Andel medarbetare som spelar l Minst värdegrundsspel so% Med 1

71 71 EV Bv lc!or~q ~tt r wonc tlq "'o~ Bilaga 2 "Var omvärld" ur verksamhetsplan för socialnämnden 2014 Omvärldshändelse Omsorg, om äldre och pmktionshindradr: Demografiska förändringar Befollmingsölming. Sjukvården l bedömer sina patienter fårdigbehandlade tidigare l Neuropsylåatriska kliniker drar ner på sina vårdplatser Nationella riktlinjer och SOSFS LOV n '0: Demografiska förändringar Ökad arbetslöshet Förändring i aktuelllagstiftning Effekt på oss Okade kra\' på alfnhet och pa b:il~o - och sjuln ardsin sat~er samt pa forb) ggande insatser. l )kade kra\' p:\ insatser s,h äl t:nligt SoL, I I~L som LSS.. \.ntj.lct drdtagartimmar ökar och personalens mt:dicinsb kompetens behöver okas. Resursu behöver tillföras ärligen. Fler svart dcmenssjuk.1 v a rda~ p.1 kommunens äldreboenden och krä" t:r ofta ständig tills} n \ilket pavcrkar resursbehovet. Ökade kra; pa dm;ikerhct, delaktighet, tr}gghet 01.h självständighet Okade kra, pa en flexibel organi.ation I 1cra insa t~cr inom socialtjänsten Ok:u beho\ a, för~örjning5s tö tl Ok.~tl arahetsbelastning och ök.1de kostnader Aktiviteter Införande av LO \. Samverkan och anpassning a\ \ erksamhetcn uti&an behoven L' rökning a\ verksamheten urifran behoven l ltbildningsin. atscr utifran bebo\ en \ np.tssd resur.em.t efter behoven Okad'-.in,atser i forhallande till ny.t krav \ Iätbau msatser kvalitatin och kvantitati' t Utökning av, erksamheten urifran bebo' a\ insatser l ' tökning av \ erk5amhetcn utifr.10 behov a-\ insatser Resursförstärkning kan bli nödvändig för att uppfylla lagstiftningens intentioner. / lrbtl.rmarknadrui~jd, r. Demografiska förändringar Fleu insat er inom socialtjänstffi L tök.ning av verksamheten fö r att tillgodose bcho' en Ökad arbetslöshet Ok.tt bcho' a\' arb~:.hmarknad~.ugärder fra n kommunen för att ök.l möjlighden att erhalla ett arbete och minsk:t risken för ut.tnförsk,tp Fortsatt utveckling och struktu rering av Jobbcentrum \ erk~ am- het för.ttt möta bcho\ en. I orsrärkt ~am\crkan med t ex arhet.förmecllingcn _j 1

72 72 EY R'-'ohl 1q,, Iletter "'OII\I"~q... orlu Bilaga J Internkontroll plan 2014, Socialförvaltningen Spec1fikat1ori - )RontröllmOment l-koiitrollarisvar --l Frekvens - ~etod --l~kon-sekvens;san-riolikhet ~ Riskbedömning., KommUil- - F'~"''""'''""''" --~ Ekooom -- l Anv1smng ks -1 AnviSnmg Ks j_. 4 Allvarlig 13 Mojilg overgnpande l! l ~ : 1 - j r--- ~ Ekonomiskt bistånd 1 Belopps- och Enhetschef 1 Vid va~ e 1 Suckprov, 4 Allvarlig? M1ndre sannolik nderlagskontroll avslapp 1 Arende -. r Kånnbar 1 Mmdre sannolik 6. Hålls under 11 Kap 1 SoL l månad handledning uppsikt ~ ~ Utrednmgarenligt Attutrednmgstlden följs Enhetschef t Varanna n' - -1 u'ppföljnmg av- t Avvlkelserapportermg MAS Redovisas 4 J. Rapi)örter. 14 AIJvärliQ 1 avvikande l l gånger per är till l håndelser VcO och ; l verl<samheten HoO l l och Namnden f'tndlviduelr - _:._ Alla medborgare i nom-f-enhetschef l Tva gånger per - l genomförande plan ar (IGP) l en individuell plan I l ; 1 VoO och HoO skall ha Rapporter l 2 Lmdng -~ Kontroll av obehong : JÖurnalgranskmng -~MAS lasning av journal! ----~ - i -- _l_ Delegenngar Skapa en trygg och l MAS l såker vård genom att l riktlinjer och författningar följs l f,a,,,.;,.,f s''"'';o; ar till verl<samheten --- En gång per år ~ Mojhg :3 -Möjlig 4 Allvarlig 13 Möjlig 4 Allvarlig l _.....! 12 Löpande kontroil 1nom förvaltnmgen 8. Hålls-urider -- uppsikt 12. Ska atgärdas 6. Hålls under uppsikt 12 Ska älgardas i Ska atgllrda_s ~Lakem--edeiS-örei'mng i T1iTseatt riktlinjer i särskilt boende l forfattningar följs f ' '~ ~ MAS ' ~-.1. tgardas 1

73 73

74 BURLÖVS KOMMUN 74 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Uppdrag att företräda kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsamråd etc. Dnr KS/2015:192 Sammanfattning I kommunstyrelsens styrfunktion ingår enligt kommunstyrelsens reglemente, 3, att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Från kommunledningskontoret föreligger förslag att utse ombud att fullgöra denna uppgift. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att för tiden fram till och med den bolagsstämma eller motsvarande som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande ägarrepresentanter. Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som ersättare i: Burlövs Bostäder AB AB Malmöregionens Avlopp Sydvästskånes grundvattenkommitté Föreningen Företagshälsan i Arlöv Kommuninvest Ekonomisk Förening Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare i: Skärfläckan AB Sydvatten AB Sysav Utöver detta utses, om inget annat har beslutats, kommunstyrelsens ordförande, med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som ersättare, att företräda kommunen vid övriga förekommande stämmor etc. För det fall ordförande är utsedd till styrelserepresentant träder ersättare i dennes ställe såsom ombud. Vid behov får kommunstyrelsens ordförande förordna kommundirektören som ombud.

75 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Uppdrag att företräda kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsamråd etc. Sammanfattning I kommunstyrelsens styrfunktion ingår enligt kommunstyrelsens reglemente, 3, att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Från kommunledningskontoret föreligger förslag att utse ombud att fullgöra denna uppgift. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för tiden fram till och med den bolagsstämma eller motsvarande som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande ägarrepresentanter. Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som ersättare i: Burlövs Bostäder AB AB Malmöregionens Avlopp Sydvästskånes grundvattenkommitté Föreningen Företagshälsan i Arlöv Kommuninvest Ekonomisk Förening Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare i: Skärfläckan AB Sydvatten AB Sysav Utöver detta utses, om inget annat har beslutats, kommunstyrelsens ordförande, med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som ersättare, att företräda kommunen vid övriga förekommande stämmor etc. För det fall ordförande är utsedd till styrelserepresentant träder ersättare i dennes

76 76 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:192 2 (2) ställe såsom ombud. Vid behov får kommunstyrelsens ordförande förordna kommundirektören som ombud. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

77 BURLÖVS KOMMUN 77 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp (Finsam) Dnr KS/2015:113 Sammanfattning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp beslutade den 11 mars 2014, 21, att godkänna förslag till ändring i förbundsordningen samt överlämna förslaget för beslut till respektive medlem. Kommunen delgavs dock beslutet först den 20 januari Enligt nu gällande förbundsordning krävs att samtliga ledamöter i styrelsen är närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför. Den föreslagna ändringen innebär att beslutsförhet inträffar då minst tre av fem ledamöter är närvarande. Kommunledningskontoret konstaterar att den föreslagna ändringen innebär att beslut kan komma att fattas utan att kommunen är representerad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för egen del godkänna av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslagen ändring av förbundsordningens 5 under förutsättning att tillägg görs att kommunerna dock måste vara närvarande.

78 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp Sammanfattning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp beslutade den 11 mars 2014, 21, att godkänna förslag till ändring i förbundsordningen samt överlämna förslaget för beslut till respektive medlem. Kommunen delgavs dock beslutet först den 20 januari Enligt nu gällande förbundsordning krävs att samtliga ledamöter i styrelsen är närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför. Den föreslagna ändringen innebär att beslutsförhet inträffar då minst tre av fem ledamöter är närvarande. Kommunledningskontoret konstaterar att den föreslagna ändringen innebär att beslut kan komma att fattas utan att kommunen är representerad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för egen del godkänna av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslagen ändring av förbundsordningens 5 under förutsättning att tilllägg görs att kommunerna dock måste vara närvarande. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

79 79 1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har inrättats med stöd av lagen ( SFS nr ) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Staffanstorp. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans. Dessa är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt kommunerna gemensamt. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunerna Staffanstorp och Burlöv svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper. Särskilt prioriterad grupp är unga med aktivitetsersättning. 5 Styrelsen Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen ska alltså bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ersättare har närvaro - och yttranderätt. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med till och med Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

80 80 2 Styrelsen är beslutsmässiga när minst tre av fem ledamöter är närvarande på styrelsemötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 6 Uppgifter och beslutanderätt Förbundet har till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen stödja samverkan mellan samverkansparterna finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliterings insatser, vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga till att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter. Fram tills förbundssamordnaren har tillträtt sin tjänst kommer en kommunal tjänsteman att utses för sammankallande till möten och andra praktiska arbetsuppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning. 9 Samråd Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

81 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla, anslagstavlan hos respektive kommun samt hos Region Skåne. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Fördelningen av de andelar som varje part ska bidra med till förbundet regleras i 5 SFS 2003:1210. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt de kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas lika dem emellan. 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta uppföljningar kvartalsvis med helårsprognos för verksamheten. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslut redovisa verksamhetens utfall. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetramarna. Över - respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. För ett nybildat samordningsförbund fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. Årsbudgeten ska åtföljas av mål för verksamheten. 14 Revisorer och revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska en gemensam revisor utses. För varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 i lagen ( 2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer och revisorsersättare utses för första gången för perioden från och med till och med

82 82 4 Härefter väljs revisorer och revisorsersättare för fyra år räknat från och med efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i landet. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Inträde i förbundet Ansökan om medlemskap ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske 1 januari första kalenderåret efter intresseanmälan. Förbundsstyrelsen beslutar om ansökande kommun ska antas som medlem. Ny förbundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet samt redan fastställd ekonomi. 16 Utträde ur förbundet En förbundsmedlem har rätt att efter skriftlig uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid utträde upplöses förbundet och 17 i denna förbundsordning gäller. 17 Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om förbundet är överens om detta eller om en eller flera medlemmar utträder ut förbundet. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas efter principen i 11 i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingarna för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 18 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.

83 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare Medlemmarna i förbundet skall arvoderas enligt reglerna där förbundet har sitt säte. Arvode utgår till samordningsförbundets ordförande med belopp motsvarande dubbla arvodet till valnämndens ordförande. Kostnaden belastar förbundet. Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av Försäkringskassan. Kommunerna och Region Skåne betalar arvoden för sina revisorer. 20 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Staffanstorp och Burlövs kommun. 21 Förbundets bildande Förbundet anses bildat då förbundsordningen fastställts av samtliga medlemmar

84 BURLÖVS KOMMUN 84 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Dnr KS/2015:179 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden (res. SD) beslutar den 14 oktober 2014, 97, att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. I de av fullmäktige antagna föreskrifterna för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras rutiner vid utebliven betalning punkt 3.2 och 3.3. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i tjänsteskrivelse den 12 september 2014, att de vill lyfta frågan om rimligheten i att barnet, tredje part, drabbas i dessa ärenden. Utöver barn- och utbildningsnämndens förslag att revidera föreskrifterna med avseende på avstängning vid utebliven betalning, föreslås även en ändring avseende regleringen av vistelsetid. Den i föreskrifterna detaljerade regleringen av vistelsetid kan anses strida mot skollagen (2010:800) 2 kap. 10, enligt vilken rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation. Beslut om enhetens inre organisation är t.ex. beslut om personalens ansvarsområden, schemaläggning och barnens eller elevernas fördelning på klasser eller grupper. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag.

85 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden (res. SD) beslutar den 14 oktober 2014, 97, att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. I de av fullmäktige antagna föreskrifterna för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras rutiner vid utebliven betalning punkt 3.2 och 3.3. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i tjänsteskrivelse den 12 september 2014, att de vill lyfta frågan om rimligheten i att barnet, tredje part, drabbas i dessa ärenden. Utöver barn- och utbildningsnämndens förslag att revidera föreskrifterna med avseende på avstängning vid utebliven betalning, föreslås även en ändring avseende regleringen av vistelsetid. Den i föreskrifterna detaljerade regleringen av vistelsetid kan anses strida mot skollagen (2010:800) 2 kap. 10, enligt vilken rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation. Beslut om enhetens inre organisation är t.ex. beslut om personalens ansvarsområden, schemaläggning och barnens eller elevernas fördelning på klasser eller grupper. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag.

86 86 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:179 2 (2) Redogörelse för ärendet Kommunledningskontoret har undersökt hur frågan behandlas i Malmö stad, för att jämföra med en kommun med likartat befolkningsunderlag. Malmö stad gör samma bedömning som föreslås av utbildnings- och kulturnämnden, dvs. att man utgår från barnrättsperspektivet. Malmös avgiftsregler medger inge möjlighet att stänga av barn på grund av underlåtelse att betala avgiften. Påminnelser och avgiftsskulder hanteras på samma sätt som övriga avgifter i kommunen. Om fullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag rekommenderar kommunledningskontoret att punkt 3.2 utgår ur föreskrifterna. Uppföljningen av de uteblivna betalningarna följder då helt ekonomiavdelningens ordinarie rutiner avseende utestående fordringar. Ett alternativ som innebär att möjligheten till avstängning kvarstår, men där man minskar risken att barn drabbas, är att avstängning sker om skulden till kommunen inte riskeras inom exempelvis sex månader i stället för tre månader. I bifogat förslag till föreskrifter föreläggs fullmäktige de två alternativa skrivningarna. Kommunledningskontoret Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

87 87 BKFS 2015:x Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, xx Träder i kraft 20xx-xx-xx Förslag upprättat av kommunledningskontoret Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om kr/månad. Familjens yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell. Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte. Betalning via autogiro kan överenskommas. 1.1 Avgift i förskola och pedagogisk omsorg Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Barn 3 5 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 (8)

88 88 BKFS 2015:x Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid 15 tim/vecka, avvikande fördelning enligt beslut (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag eller avvikande fördelning Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Avgiftsfritt Barn Avgift i förskoleklass Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och/eller efter förskoleklasstiden ( ) (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 5 6 år i förskoleklass Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid förskoleklasstid ( ) enligt skolans läsårsindelning (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 5 6 år i förskoleklass Avgiftsfritt 1.3 Avgift i fritidshem Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och efter skoltid (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Skolbarn 6 12 år Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1.4 Månadsavgift/debitering Platsinnehavare = vårdnadshavare = fakturamottagare är den som är avgiftspliktig för erbjuden och accepterad barnomsorgsplats för sitt/sina barn. Familjehemsföräldrar betraktas som platsinnehavare. Om barn bor växelvis hos föräldrar som har gemensam vårdnad kan var och en vara platsinnehavare/fakturamottagare. 2 (8)

89 89 BKFS 2015:x Avgiftsdebitering sker i mitten av aktuell månad med förfallodag den sista i månaden. Månadsavgiften avser innevarande månad. 1.5 Beräkning av avgift Taxan är densamma för ensamstående, gifta, sammanboende och familjehemsföräldrar. Sammanboendes inkomst inräknas i hushållets inkomster oavsett om barn är gemensamma eller ej. För ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst. För barn som båda föräldrarna har gemensam vårdnad om och bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda föräldrarna platsinnehavare. Avgiften grundas då på respektive platsinnehavares hushållsinkomster. De två avgifterna får ej överstiga maxavgiften för en plats. I de fall när ena maken/sambon arbetar utomlands skall dennes inkomst medräknas om det råder hushållsgemenskap. För egen företagare skall den aktiva och/eller passiva näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst. 1.6 Avgiftsgrundande inkomster Nedan inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster: inkomst av anställning före skatt och avdrag inklusive samtliga skattepliktiga tillägg t.ex. OB-tillägg, jour- och semestertillägg samt arvoden och bilförmån familjehemsförälders arvodesersättning inkomst av rörelse pension (ej barnpension) livränta föräldrapenning arbetslöshetsersättning utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning kontant arbetsmarknadsstöd sjukpenning familjebidrag i form av familjepenning vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej ersättning för merutgifter) dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga 1.7 Inkomstuppgift Korrekta inkomstuppgifter för platsinnehavaren skall tillsammans med accept av platserbjudandet lämnas på särskild blankett till: Burlövs kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 53, Arlöv. 3 (8)

90 90 BKFS 2015:x Inkomstuppgift skall lämnas vid förfrågan till verksamhetsansvarig för underskrift och vidarebefordran till förvaltningen. Vid förändring av inkomst som påverkar avgiften skall inkomstuppgift vara förvaltningen tillhanda senast den 25:e dagen i innevarande månad för att kunna träda i kraft nästföljande månad. Inkomstuppgift som inte lämnats i samband med accept av placeringserbjudande eller vid förfrågan kan föranleda debitering av högsta maxavgift. Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Burlövs kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser 3 år tillbaka i tiden om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg eller hög avgift debiterats. Burlövs kommun kan vid behov kontrollera inkomstuppgifter med skattemyndighet, försäkringskassa och övriga bidragsgivare samt arbetsgivare i efterhand. 1.8 Omsorgstid/vistelsetid För föräldrar som har arbete eller studerar skall barnets vistelsetid och föräldrars/ sambos arbetstid/studietid anges i schema på särskild blankett. Barnets vistelsetid=föräldrars arbetstid/studietid plus restid. Uppgifter om barnets vistelsetid skall lämnas så att personalens arbetstider och verksamhetens pedagogiska aktiviteter kan planeras. Barnets vistelsetid utgör inte grund för beräkning av avgift. Burlövs kommun kan kontrollera uppgifter om arbetstid/studietid hos arbetsgivare/studieenhet. Barn skall vara lediga från förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samtidigt som föräldrar har ledighet för semester eller annat. Överenskommelse träffas med verksamhetens ledare angående vistelsetid för barn vars föräldrar är långtidssjukskrivna. Barn 1 5 år vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat syskon anvisas efter anmälan plats om 15 tim/vecka enligt nedan alternativ. 3 5 åringarnas vistelsedagar följer skolans läsårsindelning med lediga dagar under lov. Vistelsetiden bestäms i förhållande till annat placerat barn som kan dela plats med varandra enligt följande: Barn 1: ena veckan: måndag onsdag , torsdag fredag andra veckan: måndag onsdag 13 16, torsdag fredag Barn nr 2: omvända veckodagar och tider Avgift utgår med 2 % av familjens bruttoinkomst för placerat barn i åldern 1 2 år och är avgiftsfritt för barn 3 5 år. 4 (8)

91 91 BKFS 2015:x Efter skriftlig anhållan kan avvikande fördelning om 15 tim/vecka beviljas så att vistelsetiden bestäms till följande: Ena veckan måndag och onsdag 8 14 och fredag 8 11, och andra veckan tisdag och torsdag 8 14 och fredag 13 16, mot avgift om 2,25 % av familjens bruttoinkomst för barn 1 2 år och avgiftsfritt för barn 3 5 år. Ordinarie heltidsplats får behållas en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskonets födelse. Skolbarn 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem före och/eller efter skoltid i förhållande till föräldrars arbets- eller studietider eller efter prövning av barnets eget behov. Vistelsetider föranledda av barnets eget behov oavsett föräldrars sysselsättning kan efter skriftlig anhållan prövas i varje enskilt fall. 1.9 Avgiftsbeslut Beslut om avgift meddelas platsinnehavaren=fakturamottagare på placeringsbekräftelsen. Avgiften betraktas som godkänd om förälder inte kontaktat förvaltningen före första betalning av faktura. 2. Reducering av avgift 2.1 Barn med behov av särskilt stöd För barn 1 2 år som har eller erbjuds plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg efter särskilt beslut enligt skollagen (2010:800) 8 kap. 7 reduceras avgiften till den del som överstiger 15 tim/vecka med avgiftsfrihet för 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn 1 2 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap. 6 mot reducerad avgift. För barn 3 5 år med placering om 15 tim/vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg utgår ingen avgift. Förskoleklassbarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till den avgiftsfria förskoleklasstiden. Skolbarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats i fritidshem om det framkommer att behov föreligger för elevens eget behov pga. familjens situation i övrigt eller elevens behov av särskilt stöd i sin utveckling. 2.3 Allmän förskola 3 5-åringar Alla barn skall, fr.o.m. höstterminen det år de fyller 3 år, erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg, oavsett föräldrars sysselsättning, under minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 tim/dag eller 15 tim/vecka och skolans läsårsindelning, skollagen 8 kap. 4. Avgift för vistelsetid utöver 15 tim/vecka debiteras med 25 % reducering av förskoletaxan för heltidsomsorg. Vistelsetid om 15 tim/vecka är avgiftsfritt. 5 (8)

92 92 BKFS 2015:x 2.4 Barn i förskoleklass och fritidshem Barn skall, fr.o.m. höstterminen det år då de fyller 6 år, anvisas plats i förskoleklass med omfattningen av 25 tim/vecka. Barn erbjuds omsorg utöver förskoleklasstiden mot reducerad förskoleavgift. Vistelsetid om 25 tim/vecka är avgiftsfritt. Inskrivna elever i skolan 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem utöver skoltiden mot avgift enligt maxtaxa för skolbarnomsorg. 3. Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 3.1 Uppsägning från platsinnehavaren Uppsägning av plats sker på särskild blankett senast 1 månad före platsen skall lämnas. Blanketten skall vara undertecknad och daterad av platsinnehavare och ansvarig ledare för verksamheten som vidaresänder till förvaltningen. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och avgift debiteras för uppsägningsperioden, vilken kan omfatta del av månad. Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin ordinarie heltidsplacering en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons födelse. Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass eller från förskoleklass till fritidshem krävs ingen uppsägning. Förvaltningen ombesörjer automatisk överflyttning fr.o.m. den 1 juli till den nya verksamheten. Plats kan dock sägas upp mellan vårterminens slut och höstterminens början om behov av barnomsorg ej föreligger. Uppsägningstiden i fristående verksamheter kan skilja sig från ovanstående. 3.2 [Alternativ 1] Uppsägning från Burlövs kommun/barn- och utbildningsnämnden Efter 3 månaders utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg beslutas om avstängning av barnet från plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avstängningen föregås av 1 2 påminnelser enligt fastställda rutiner hos ekonomikontoret i Burlövs kommun. Obetalda avgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Plats kan behållas om avbetalningsplan upprättas och följes. 3.2 [Alternativ 2] Uppsägning från Burlövs kommun/barn- och utbildningsnämnden utbildnings- och kulturnämnden Efter 3 6 månaders utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg beslutas om avstängning av barnet från plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 6 (8)

93 93 BKFS 2015:x Avstängningen föregås av 1 2 påminnelser enligt fastställda rutiner hos ekonomikontoret i Burlövs kommun. Obetalda avgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Plats kan behållas om avbetalningsplan upprättas och följes. 3.3 Rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem efter avstängning vid oreglerade skulder till kommunen Om en tidigare platsinnehavare med oreglerade skulder till kommunen återkommer med begäran om plats för barnet eller ett annat barn eller i annan omsorg upphör rätten till köanmälan och ny plats till dess att skulden betalats. I vissa fall kan kommunen begära förhandsinbetalning av avgift för 3 månader inför placering. Avvikelser från gällande föreskrifter kan prövas efter skriftlig anhållan till: Burlövs kommun, utbildnings- och kulturnämnden, Box 53, Arlöv På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar Vlado Somljacan Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Dokumenttyp Taxeföreskrift Dokumentnamn Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Beslutsorgan Kommunfullmäktige Antagen Kungjord Diarienummer KS/2015:179 Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16, 14 kap. 12, 25 kap. 9 7 (8)

94 94 BKFS 2015:x Ikraftträdande Historik Ersätter BKFS 2013:2 antagen KF Dokumentansvarig Biträdande förvaltningschef Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen 8 (8)

95 BURLÖVS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 95 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 97 Omprövning av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende avstängning (BUN/2014:159) Sammanfattning Med anledning av Skollagens och Barnkonventionens skrivningar och intentioner ser förvaltningen att det finns det anledning att ompröva föreskrifterna att stänga av barn på grund av vårdnadshavares obetalda skulder. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Sven Sonesson (M) med instämmande av Bengt Åström (S), Lars-Olle Olsson (S) och Anita Ljungh (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Sven Sonessons (M) m.fl. bifallsyrkande mot Lars-Anders Esperts (SD) avslagsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sven Sonessons (M) m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. Reservation Lars-Anders Espert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Lars-Olle Olsson (S) med instämmande av Sven Sonesson (M), Anita Ljungh (M) samt Lisbeth Jensen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

96 BURLÖVS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 96 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Reservation Lars-Anders Espert (SD) reserverar sig mot nämndens beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

97 Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen Handläggare: Inga-Britt Henriksson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Diarienummer BUN/2014: Barn- och utbildningsnämnden Omprövning av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende avstängning Sammanfattning Med anledning av Skollagens och Barnkonventionens skrivningar och intentioner ser förvaltningen att det finns det anledning att ompröva föreskrifterna att stänga av barn på grund av vårdnadshavares obetalda skulder. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg.

98 98 BURLÖVS KOMMUN BUN/2014:159 2 (3) Redogörelse för ärendet I de av fullmäktige antagna föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras rutiner vid utebliven betalning punkt 3.2 och Uppsägning från Burlövs kommun/barn- och utbildningsnämnden Efter 3 månaders utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg beslutas om avstängning av barnet från plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avstängningen föregås av 1-2 påminnelser enligt fastställda rutiner hos ekonomikontoret i Burlövs kommun. Obetalda avgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Plats kan behållas om avbetalningsplan upprättas och följes. 3.3 Rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem efter avstängning Om en tidigare platsinnerhavare med oreglerade skulder till kommunen återkommer med begäran om plats för barnet eller ett annat barn eller i annan omsorg upphör rätten till köanmälan och ny plats till dess att skulden betalats. I vissa fall kan kommunen begära förhandsinbetalning av avgift för 3 månaders placering. I samband med att undertecknad tillträdde tjänsten som biträdande förvaltningschef med särskilt ansvar för förskoleverksamheten uppmärksammades omfattningen och konsekvenserna av ovanstående regelverk. Från mitt tillträde den 15 augusti till den 5 september har 11 familjer och 16 barn varit föremål för avstängning. I samband med införandet av ny skollag den 1 juli 2011 stärktetes förskolans ställning som en integrerad del av skolväsendet i syfte att befästa förskolans ställning som den första delen i utbildningssystemet samt för att stärka dess kvalitet och likvärdighet. Förskolan omfattas av begreppen undervisning och utbildning (ur Regeringenskansliets faktablad U Juni 2011) Utöver skollagens skrivingar bör även Barnkonventionens artikel 3 beaktas i dessa ärenden som rör avstängningar. 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.(ur Barnkonventionen artikel 3)

99 99 BURLÖVS KOMMUN BUN/2014:159 3 (3) Att inte betala för de tjänster man som myndig person och vårdnadshavare köper av en kommun eller fristående verksamhet är allvarligt och måste få konsekvenser utifrån det regelverk och den lagstiftning som finns såsom påminnelser, avbetalningsplaner, inkassokrav, Kronofogdemyndigheten m.m. Förvaltingen vill i denna skrivning lyfta frågan om rimligheten i att barnet, tredje part, drabbas i dessa ärenden. Förskolans och fritidshemmets roll ska inte underskattas i betydelse för barnet. Att förlora trygghet, sammanhang, samvaro och lärande kan få konsekvenser för barnet och vårt arbete mot hög måluppfyllelse försvåras. Till detta kan också läggas de stora administrativa och operativa insattser som görs av tjänstemännen i kommunen. I den centrala administrationen är tre tjänstemän involverade för beredning och beslut, ekonomiassistent, barnomsorgshandläggare och biträdande förvaltningschef. I verksameten är förskolechef alt. rektor ansvarig och ytterst står en pedagog som i värsta scenario ska hindra barnet att komma till verksamheten. Samtalen med vårdnadshavarna är många, deras beskrivningar av livssituationer allvarliga och vi kan i dessa samtal se att konsekvenserna för barnen kan bli stora. I skollagen finns utrymme för att placera utifrån särskilda skäl (8 kap. 7 alt 14 kap. 6 ) och i några fall görs detta efter utredning. Det som här kan ses som en lösning kan ifrågasättas utifrån perspektivet var i består problemet och vem blir bärare av problemet dvs. barnet blir ett barn i behov av särskilt stöd utifrån familjens ekonomi. Ytterligare en aspekt att lyfta fram är svårigheten att garantera och säkerställa likställighetsprincipen utifrån kommunallagen 2 kap. 2. Inga-Britt Henriksson Biträdande förvaltningschef

100 BURLÖVS KOMMUN 100 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Framställan om städ i egen regi - UKN Dnr KS/2015:143 Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden (res. SD, M, FP) hemställer den 26 januari 2015, 15, hos fullmäktige om att städverksamheten skall återgå till att drivas i egen regi, att respektive nämnd skall kompenseras för kostnadsökningen, samt att nämnden skall beviljas ett investeringsanslag på 500 tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, 75, att konkurrensutsätta delar av kommunens städverksamhet. Upphandling genomfördes och ISS har skött städningen sedan februari Nuvarande avtal går ut i augusti 2015, utan möjlighet till förlängning. Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett nytt underlag för krav på hur städningen skall genomföras. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för städning under 2015 kommer att öka jämfört med 2014 års kostnader oavsett om städningen sköts i egen regi eller om den handlas upp av externt företag. Kostnaden för avtalet med ISS beräknat på helårsprognos 2015 skulle motsvara en kostnad på 5,1 mnkr. Kostnaden beräknas på nuvarande avtal med en lägre kvalitet. Förvaltningen har bedömt kostnaden till 5,9 mnkr vid städning i egen regi motsvarande det området som ISS städar idag. Kostanden på 5,9 mnkr inkluderar de kvalitetsförbättringar som behövs göras. Summan inkluderar kapitalkostnader för en investering om 500 tkr. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande, men föreslår att, för det fall kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att verksamheten skall återgå till egen regi, nämndens begäran om kompensation för kostnadsökning skall avslås med hänvisning till i ärendet föreliggande redovisning, och att detta äskande i så fall behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden för att ta fram en konsekvensanalys hur den utökade kostnaden skulle påverka skolverksamheten. Lars-Anders Espert (SD) yrkar att verksamheten skall upphandlas samt att verksamheten skall lämna ett referensanbud. Kent Wollmér (S) yrkar att ärendet skall överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande.

101 BURLÖVS KOMMUN 101 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Beslut återremissyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Beslut Lars-Anders Esperts yrkande Ordförande ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot Kent Wollmérs yrkande att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kent Wollmérs yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar således att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande, samt föreslår att, för det fall kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att verksamheten skall återgå till egen regi, nämndens begäran om kompensation för kostnadsökning skall avslås med hänvisning till i ärendet föreliggande redovisning, och att detta äskande i så fall behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Reservation Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

102 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Framställan om att städverksamheten skall återgå till att drivas i egen regi Utbildnings- och kulturnämnden Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden (res. SD, M, FP) hemställer den 26 januari 2015, 15, hos fullmäktige om att städverksamheten skall återgå till att drivas i egen regi, att respektive nämnd skall kompenseras för kostnadsökningen, samt att nämnden skall beviljas ett investeringsanslag på 500 tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, 75, att konkurrensutsätta delar av kommunens städverksamhet. Upphandling genomfördes och ISS har skött städningen sedan februari Nuvarande avtal går ut i augusti 2015, utan möjlighet till förlängning. Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett nytt underlag för krav på hur städningen skall genomföras. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för städning under 2015 kommer att öka jämfört med 2014 års kostnader oavsett om städningen sköts i egen regi eller om den handlas upp av externt företag. Kostnaden för avtalet med ISS beräknat på helårsprognos 2015 skulle motsvara en kostnad på 5,1 mnkr. Kostnaden beräknas på nuvarande avtal med en lägre kvalitet. Förvaltningen har bedömt kostnaden till 5,9 mnkr vid städning i egen regi motsvarande det området som ISS städar idag. Kostanden på 5,9 mnkr inkluderar de kvalitetsförbättringar som behövs göras. Summan inkluderar kapitalkostnader för en investering om 500 tkr. Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande, men föreslår att, för det fall kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att verksamheten skall återgå till egen regi, nämndens begäran om kompensation för kostnadsökning samt tilläggsanslag för investeringar skall avslås med hänvisning till i ärendet föreliggande redovisning, och att dessa äskanden i så fall behandlas i den ordinarie budgetprocessen.

103 103 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:53 2 (2) Redogörelse för ärendet Utbildning- och kulturnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 500 tkr som investeringsmedel för att införskaffa nödvändiga inventarier för att kommunens städverksamhet skall kunna återgå till egen regi samt att respektive nämnd kompenseras för kostnadsökningar, totalt 800 tkr per år. Kostnadsökningarna bygger på nya allmänna råd avseende hur städning skall ske i skolmiljöer, utgivna av Folkhälsomyndigheten. Av det ursprungliga ärendet framgår att barn- och utbildningsnämnden tidigare har beslutat om upphandling av städtjänster. I november 2014 skulle förfrågningsunderlaget inför en ny upphandling upp för beslut. En diskussion fördes då om ärendet. Efter omröstning beslutade barn- och utbildningsutskottet att föreslå utbildnings- och kulturnämnden att städverksamheten skulle återgå till att drivas i egen regi. Den 26 januari 2015 beslutade nämnden efter omröstning att gå på utskottets linje. Frågan om städverksamheten skall upphandlas eller drivas i egen regi är ett politiskt ställningstagande som överlämas till kommunfullmäktige för beslut. Fördelning av medel i Burlövs kommun sker i samband med budgetprocessen. Om kommunfullmäktige skall fatta beslut om kostnadsökningar under året tilläggsanslag måste åtgärden finansieras inom kommunens totala ram. När budgeten väl är fastställd kan detta endast ske genom omprioriteringar mellan olika anslag. Syftet med en budgetprocess är att alla nämnders behov och ändamål skall vägas mot varandra, då pengarna i budgetprocessen inte alltid räcker till för att bevilja alla äskanden. Vidare skapar budgetprocessen bra förutsättningar för kommunfullmäktige att ta ställning till de olika behov som finns. När tilläggsäskanden framförs löpande under året frångås principen om att olika äskanden ställs mot varandra. Kommunfullmäktige hade exempelvis kanske prioriterat fler lärare eller fältarbetare framför kvalitetsökningar inom städverksamheten. Med anledning härav är tilläggsäskanden under året inte att rekommendera. Dessutom har föreslagna kvalitetshöjningar inom städverksamheten varit kända långt innan budgetprocessen avslutats, oberoende av genom vilken driftsform verksamheten skall bedrivas; egen regi eller på entreprenad. Med anledning härav bör ett eventuellt övertag i egen regi ske utifrån nuvarande kvalitetsnivå emedan de kvalitetshöjande insatserna bör lyftas i samband med budget Kommunledningskontoret föreslår därför att tilläggsanslag och kompensation för kostnadsökningar ej beviljas. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

104 Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 104 FRAMSTÄLLAN 1 (2) Datum Diarienummer UKN/2015: Kommunfullmäktige Städtjänst från hösten 2015 UKN Kommunfullmäktige beslutade att konkurrensutsätta delar av kommunens städverksamhet. Upphandling genomfördes och ISS har skött städningen sedan februari Nuvarande avtal går ut i augusti Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett nytt underlag för krav på hur städningen ska genomföras. Kraven på städningen gällande omfattning och renhet har höjts i förhållande till nuvarande avtal. Kraven bygger på nya allmänna råd hur städning ska ske i skolmiljöer som är utgivna av Folkhälsomyndigheten. Vid genomförandet av inspektion från miljökontoret används Folkhälsomyndighetens rekommendation som krav för godkänd verksamhet avseende städning. Vid muntliga kontakter med miljökontoret har ett preliminärt besked lämnats som innebär att miljöinspektörerna under 2015 inte längre kommer att acceptera städningen om det fortsätter att genomföras på 2014 års nivå. Vår bedömning är därför att kostnaden för städning under 2015 kommer att öka jämfört med 2014 års kostnader oavsett om städningen sköts i egen regi eller om den handlas upp av externt företag. Kostnaden för avtalet med ISS beräknat på helårsprognos 2015 skulle motsvara en kostnad på 5,1 mkr. Kostanden beräknas på nuvarande avtal med en lägre kvalitet. Förvaltningen har bedömt kostnaden till 5,9mkr vid städning i egen regi motsvarande det området som ISS städar idag. Kostanden på 5,9mkr inkluderar de kvalitetsförbättringar som behövs göras. Summan inkluderar kapitalkostnader för en investering om 500tkr. I augusti 2015 måste vi ha en ny utförare av städning på plats. Vi har inte rätt att ytterligare förlänga avtalet med nuvarande utförare. För att kunna ha en organisation på plats då nuvarande avtal löper ut är det av största vikt att beslut fattas i ärendet skyndsamt. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. att respektive nämnd kompenseras för kostnadsökningen att bevilja ett investeringsanslag på 500tkr.

105 BURLÖVS KOMMUN 105 UKN/2015:18 2 (2) På Utbildnings- och kulturnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef

106 BURLÖVS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden 106 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (4) 15 Upphandling av städtjänst (UKN/2015:18) Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslutade att städtjänsten även fortsättningsvis ska upphandlas. Städchefen i samarbete med upphandlingsstrategen har tagit fram ett förfrågningsunderlag för städtjänster. Upphandlingen omfattar samma verksamheter som det nuvarande avtalet berör. Förfrågningsunderlaget innehåller kravställningar på leverantören och hur de levererar tjänsten. Om nämnden antar förfrågningsunderlaget kommer detta annonseras och olika leverantörer kommer ha möjlighet att lämna in anbud. Inlämnade anbud kommer utvärderas mot de kravställningar som ställts i förfrågningsunderlaget. Avtal kommer att tecknas med den leverantör som uppfyller samtliga skallkrav och har lägst pris på tjänsten. På sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott togs inte underlaget upp för beslut. En diskussion fördes då om ärendet. Förvaltningen har fått indikationer på att det finns politiska överväganden att under den nya mandatperioden ompröva det fattade beslutet och istället driva städverksamheten i egen regi. Det är av största vikt att nämnden fattar ett beslut i ärendet för att städ av lokalerna ska kunna ske vid terminstart augusti För att inte förlora tid har förvaltningen utvärderat den nuvarande städorganisationen med avseende på kvalitet samt räknat på vad det skulle kunna kosta att driva verksamheten i egen regi. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) med instämmande av Patrik Selimson (M) yrkar att barn- och utbildningsutskottet ska föreslå utbildnings- och kulturnämnden besluta att städverksamheten även fortsättningsvis ska upphandlas i nuvarande omfattning och att upphandlingsunderlagen ska uppdateras till dagens krav. Bengt Åström (S) med instämmande av Rolf Bengtsson (MP) yrkar att barn- och utbildningsutskottet ska föreslå utbildnings- och kulturnämnden besluta att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. Beslutsgång Ordförande Bengt Åström (S) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande mot Lars-Anders Esperts (SD) m.fl. yrkande och finner att barn- och utbildningsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget m.fl. yrkande att föreslå utbildnings- och kulturnämnden besluta att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

107 BURLÖVS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden 107 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2 (4) Omröstning begärs. Barn- och utbildningsutskottet beslutar om följande voteringsordning: Ja för bifall till Bengt Åströms (S) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Lars-Anders Esperts (SD) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Anneli Kihlstrand (C) X Rolf Bengtsson (MP) X Lars-Anders Espert (SD) X Patrik Selimson (M) X Bengt Åström (S) X Summa 3 2 Barn- och utbildningsutskottet beslutar således i enlighet med Bengt Åströms (S) m.fl. yrkande att föreslå utbildnings- och kulturnämnden att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. Reservationer Patrik Selimson (M) reserverar sig för Vision Burlövs del mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Lars-Anders Espert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Förvaltningens komplettering Förvaltningen har konstaterat att ärendet ligger under kommunfullmäktiges beslutanderätt och överlämnar därför förslag till nämnden i enlighet med i ärendet redovisad framställan till kommunfullmäktige: att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. att respektive nämnd kompenseras för kostnadsökningen. att bevilja ett investeringsanslag på 500 tkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

108 BURLÖVS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden 108 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3 (4) Yrkanden Patrik Selimson (M) yrkar för Vision Burlöv att utbildnings- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att göra en konsekvensanalys både avseende att upphandla städverksamheten och att återta den i egen regi. Lars-Anders Espert (SD) och Kristoffer Daag (FP) instämmer i Patrik Selimsons (M) återremissyrkande. Petra Malmquist (S) med instämmande av Selvete Murtezi (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut inklusive förvaltningens komplettering. Sven Sonesson (M) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande tilläggsattsats: att kontrollen av städkvaliteten även i fortsättningen skall utföras på samma sätt och omfattning som nu. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på att Patrik Selimsons (S) m.fl. återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning: Ja för bifall till att avgöra ärendet idag. Nej för bifall till Patrik Selimsons (M) m.fl. återremissyrkande. Omröstningen utfaller enligt följande: Ledamot Ja Nej Avstår Anneli Kihlstrand (C) X Lars-Anders Espert (SD) X Patrik Selimson (M) X Rolf Bengtsson (MP) X Kerstin Maughan (V) X Christer Swahn (SD) X Kristoffer Daag (FP) X Petra Malmquist (S) X Selvete Murtezi (S) X Sven Sonesson (M) X Bengt Åström (S) X Summa 6 5 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

109 BURLÖVS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden 109 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 4 (4) Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att avgöra ärendet idag. Ordföranden konstaterar att det bara kvarstår ett förslag till beslut och att utbildnings- och kulturnämnden därmed beslutar i enlighet med Petra Malmquists (S) m.fl. bifallsyrkande till barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut inklusive förvaltningens komplettering. Ordföranden ställer därefter proposition på Sven Sonessons (M) yrkande om en tilläggsattsats och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att kontrollen av städkvaliteten även i fortsättningen skall utföras på samma sätt och omfattning som nu. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att städverksamheten ska återgå till att drivas i egen regi. att respektive nämnd kompenseras för kostnadsökningen. att bevilja ett investeringsanslag på 500 tkr. Reservationer Lars-Anders Espert (SD), Sven Sonesson (M), Patrik Selimson (M) och Kristoffer Daag (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Sven Sonesson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Städning i egen regi kommer att innebära ökade kostnader, vilket med största sannolikhet får till följd sparkrav på verksamheten inom förskola skola. Detta kommer att negativt påverka förutsättningarna att förbättra studieresultat och måluppfyllelse. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

110 BURLÖVS KOMMUN 110 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Inbrottslarm Åkarps IF Dnr KS/2014:345 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 8 december 2014, 86, att föreslå tekniska nämnden att installera inbrottslarm på fastigheten som Åkarp IF disponerar, samt att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera och ansvara för alla larm på av kommunen ägda fastigheter. Nämnden beslutade även att avslå en ansökan från Åkarp IF om kronor för installation av larm. Kultur- och fritidsnämnden anför att tekniska nämnden (numera kommunstyrelsen) bör ansvara för kommunens fastighetslarm. Nämnden kan då upphandla larm, ha serviceavtal och se till att kommunens fastigheter är säkrade på ett tillfredställande sätt. Kompetensen finns samlad på ett ställe. Verksamheterna kan koncentrera sin kraft på att se till att verksamheterna blir så bra som möjligt. Kommunledningskontoret inleder med att konstatera att ett inbrottslarm har installerats på fastigheten i fråga. Framtida kostnader för larmet har övertagits av föreningen. När det gäller ansvar för installation och drift av alla kommunens larm anser kommunledningskontoret att frågan bör utredas närmare, förslagsvis i samband med ordinarie budgetprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda ärendet i samband med budgetprocessen.

111 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Förslag avseende inbrottslarm på fastighet som disponeras av Åkarp IF Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 8 december 2014, 86, att föreslå tekniska nämnden att installera inbrottslarm på fastigheten som Åkarp IF disponerar, samt att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera och ansvara för alla larm på av kommunen ägda fastigheter. Nämnden beslutade även att avslå en ansökan från Åkarp IF om kronor för installation av larm. Kultur- och fritidsnämnden anför att tekniska nämnden (numera kommunstyrelsen) bör ansvara för kommunens fastighetslarm. Nämnden kan då upphandla larm, ha serviceavtal och se till att kommunens fastigheter är säkrade på ett tillfredställande sätt. Kompetensen finns samlad på ett ställe. Verksamheterna kan koncentrera sin kraft på att se till att verksamheterna blir så bra som möjligt. Kommunledningskontoret inleder med att konstatera att ett inbrottslarm har installerats på fastigheten i fråga. Framtida kostnader för larmet har övertagits av föreningen. När det gäller ansvar för installation och drift av alla kommunens larm anser kommunledningskontoret att frågan bör utredas närmare, förslagsvis i samband med ordinarie budgetprocess. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda ärendet i samband med budgetprocessen. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

112 BURLÖVS KOMMUN Kultur och fritidsnämnden 112 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 86 Inbrottslarm Åkarp IFs klubblokal (KFN/2014:95) Sammanfattning Åkarp IF har inkommit med en ansökan om kronor för installation av larm. Den klubblokal som ägs av kommunen och disponeras av Åkarp IF har drabbats av flera inbrott under Kostnaderna för att reparera fastigheten tillhör tekniska nämnden men installation av inbrottslarm är kultur- och fritidsnämndens ansvar. Denna uppdelning medför att ingen installation sker utan renoveringskostnaden som överskrider kostnaden för ett larm åsamkas tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämnden menar att tekniska nämnden ska ansvara för kommunens fastighetslarm. Tekniska nämnden kan då upphandla larm, ha serviceavtal och se till att kommunens fastigheter är säkrade på ett tillfredställande sätt. Kompetensen finns samlad på ett ställe. Verksamheterna, som inte är bra på fastighetsfrågor, kan koncentrera sin kraft på att se till att verksamheterna blir så bra som möjligt. Beredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att inte bevilja Åkarp IF kronor för larmpaket att föreslå tekniska nämnden att de installerar inbrottslarm på fastigheten som Åkarp IF disponerar att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera och ansvara för alla larm på av kommunen ägda fastigheter. Yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte bevilja Åkarp IF kronor för larmpaket att föreslå tekniska nämnden att de installerar inbrottslarm på fastigheten som Åkarp IF disponerar att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att installera och ansvara för alla larm på av kommunen ägda fastigheter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

113 BURLÖVS KOMMUN Kultur och fritidsnämnden 113 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

114 BURLÖVS KOMMUN 114 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Sven Sonesson (M) - Förstelärare också i förskolan Dnr KS/2014:160 Sammanfattning Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast inrätta förstelärartjänster i förskolan. Den beräknade kostnaden skall redovisas i kommande budget. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 14 oktober 2014, 99, och föreslår fullmäktige att uppdra åt nämnden att utreda inrättandet av förste förskollärare enligt förvaltningens förslag. Kommunledningskontoret vill tillägga till förvaltningens förslag att utredningen även bör redovisa eventuella statliga initiativ (inklusive eventuell finansiering) i frågan. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar avslag på motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

115 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Motion av Sven Sonesson (M) Förstelärare också i förskolan Sammanfattning Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast inrätta förstelärartjänster i förskolan. Den beräknade kostnaden skall redovisas i kommande budget. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 14 oktober 2014, 99, och föreslår fullmäktige att uppdra åt nämnden att utreda inrättandet av förste förskollärare enligt förvaltningens förslag. Kommunledningskontoret vill tillägga till förvaltningens förslag att utredningen även bör redovisa eventuella statliga initiativ (inklusive eventuell finansiering) i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att utreda inrättandet av förste förskollärare i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

116 Burlövs kommun Barn- och utbildningsnämnden 116 YTTRANDE 1 (1) Datum Diarienummer BUN/2014: Kommunledningskontoret Yttrande över motion (M) - Förstelärare också i förskolan Ert dnr: KS/2014: På samma sätt som inom våra skolor är det viktigt att utveckla och bibehålla en god kvalité i kommunens förskolor. Verksamheterna ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att vi uppmärksammar de duktiga förskolelärare vi har i kommunen och därtill har en relevant lönespridning där behörig personal med intresse för att utveckla våra verksamheter bör premieras. En inrättning den här typen av tjänst behöver föregås av viss utredning. Vilka skulle kraven vara för den sökande för att kunna vara aktuell i en rekryteringsprocess? Hur skulle en eventuell process kring tillsättning av tjänsterna gå till? Hur skulle uppdraget för en förste förskolelärare i Burlövs kommun se ut? Vilka resultat förväntas tjänsterna ge? Vilka kostnader skulle en tjänst som förste förskolelärare medföra och hur skulle i så fall dessa finansieras? Baserat på kostnad, hur många tjänster är aktuellt att inrätta? Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen samt föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda inrättandet av förste förskolelärare enligt förvaltningens förslag. På Barn- och utbildningsnämndens vägnar Bengt Åström Ordförande Anders Öhlin Förvaltningschef

117 117 ~moderate MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTI ' Förstelärare också i forsko lan. unr l ~----~~ F örskolan och dess personal i Burlöv har i hög grad föräldrarnas uppskattning och förtroende och är viktiga för barnens trygghet och utveckling. Förskollärarna har en framträdande roll som ledare av verksamhetens pedagogiska arbete och i den systematiska kvalitetsutvecklingen, vilket är en jämförelsevis mycket låg andel. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att inom 3-4 år ska 70 % utgöras av förskollärare. Eftersom det råder omfattande brist på denna personalkategori, är det idag svårt att attrahera och anställa kvalificerade förskolepedagoger. Det är viktigt att arbetsgivaren visar att arbetsplatsen och arbetet är intressant, attraktivt och utvecklande. I grundskolan har vi nyligen inrättat olika karriärmöjligheter såsom tjänster som förste lärare. F örntom gedigna kunskaper och yrkesskicklighet, ska man ha en stark vi l j a att utveckla verksamheten och samtidigt kunna "coacha" och generöst dela med sig av sitt kunnande till medarbetare. I avvakta på att regeringen ska utreda och eventuellt införa förstelärartjänster inom förskolan, har redan nu flera kommuner inrättat sådana tjänster finansierade med kommunala medel. Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att vi i Burlöv ökar andelen förskollärare och därmed visar att vi tycker förskolan och duktiga förskollärare är värdefulla för barnens välbefinnande och utveckling. Med anledning av ovanstående yrkar jag att fullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast inrätta forstelärartjänster i iorskolan. Den beräknade kostnaden ska redovisas i kommande budget. ~arpden loj~ ~neso 2:e vice ordf'i BUN

118 BURLÖVS KOMMUN 118 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Nils Holmqvist (M) - Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader Dnr KS/2011:91 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att fordonsansvarige får full kontroll över fordonsparken, dvs. samtliga bilar och andra fordon i kommunens ägo, innebärande bland annat att tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som föreskrivs vad avser service, underhåll, m.m.; att fordonsansvarige får det fulla ansvaret för att planera, samordna och driva upphandling av nya fordon efter att beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott; att fordonsansvarig får det fulla ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon; att fordonsansvarige får i uppdrag att följa upp hur fordonsparken används samt föreslå åtgärder för att användningen skall bli effektivare, samt att fordonsansvarige får i uppdrag att två gånger per år rapportera kostnadsutvecklingen för fordonen och dess användning till tekniska nämnden samt till kommunfullmäktige en gång per år. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma ett förslag där kommunen utser en fordonsansvarig med de uppgifter som beskrivs i motionen, samt anser därmed motionen besvarad. Kommunledningskontoret konstaterar, liksom tekniska nämnden, att kommunfullmäktige aldrig fattat något beslut att utse gatuchefen till fordonsansvarig, såsom anförs i motionen. Däremot har fullmäktige den 20 september 2010, 90, antagit Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun. I denna anges att det skall finnas en bilansvarig dit samtliga fordonsinköp eller försäljning skall anmälas av utsedd kontaktperson på respektive förvaltning. Den bilansvarige har därmed en komplett sammanställning av kommunens fordonspark. Tillsammans med kontaktpersonerna i förvaltningarna utarbetas rutiner för uppdatering, sammanställning och utvärdering av policyns efterlevnad. Uppföljningssystem skall finnas för att säkerställa och kontinuerligt följa upp att fordon med alternativa drivmedel körs på dessa. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2015 redovisa hur kommunfullmäktiges beslut avseende bilansvarig, enligt Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun, kan verkställas, samt att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

119 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2011: Kommunstyrelsen Motion av Nils Holmqvist (M) Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att fordonsansvarige får full kontroll över fordonsparken, dvs. samtliga bilar och andra fordon i kommunens ägo, innebärande bland annat att tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som föreskrivs vad avser service, underhåll, m.m.; att fordonsansvarige får det fulla ansvaret för att planera, samordna och driva upphandling av nya fordon efter att beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott; att fordonsansvarig får det fulla ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon; att fordonsansvarige får i uppdrag att följa upp hur fordonsparken används samt föreslå åtgärder för att användningen skall bli effektivare, samt att fordonsansvarige får i uppdrag att två gånger per år rapportera kostnadsutvecklingen för fordonen och dess användning till tekniska nämnden samt till kommunfullmäktige en gång per år. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma ett förslag där kommunen utser en fordonsansvarig med de uppgifter som beskrivs i motionen, samt anser därmed motionen besvarad. Kommunledningskontoret konstaterar, liksom tekniska nämnden, att kommunfullmäktige aldrig fattat något beslut att utse gatuchefen till fordonsansvarig, såsom anförs i motionen. Däremot har fullmäktige den 20 september 2010, 90, antagit Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun. I denna anges att det skall finnas en bilansvarig dit samtliga fordonsinköp eller försäljning skall anmälas av utsedd kontaktperson på respektive förvaltning. Den bilansvarige har därmed en komplett sammanställning av kommunens fordonspark. Tillsammans med kontaktpersonerna i förvaltningarna utarbetas rutiner för uppdatering, sammanställning och utvärdering av policyns efterlevnad. Uppföljningssystem skall finnas för att säkerställa och kontinuerligt följa upp att fordon med alternativa drivmedel körs på dessa. I policyn har fullmäktige slagit fast riktlinjerna för hur kontrollen av kommunens fordonspark skall hanteras. Däremot föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att redovisa till fullmäktige hur beslutet i policyn avseende bilansvarig har verkställts.

120 120 BURLÖVS KOMMUN KS/2011:91 2 (2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2015 redovisa hur kommunfullmäktiges beslut avseende bilansvarig, enligt Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun, kan verkställas, samt att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

121 Burlövs kommun Tekniska nämnden 121 YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer TKN/2011: Till: kommunfullmäktige Yttrande på motion av Nils Holmqvist (M) - Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader Ert dnr: KS/20009:91 Yttrande Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utforma ett förslag där kommunen utser en fordonsansvarig med de uppgifter som beskrivs i motionen, och anser därmed motionen besvarad. Motivering I motionen åberopas att det under 2009 skulle ha beslutats av kommunfullmaktige att gatuchefen på samhällsbyggnadsförvaltningen skulle vara fordonsansvarig, men att det inte verkar klarlagt och dokumenterat vad detta fordonsansvar egentligen skulle innebära. Med hänvisning till detta föreslås i motionen bl.a. att fordonsansvarig skall tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som beskrivs vad avser service, underhåll, m.m., att fordonsansvarig får det fulla ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon och att fordonsansvarige får i uppdrag att följa upp hur fordonsparken används samt föreslå åtgärder får att användningen skall bli effektivare. Det kan emellertid konstateras såvitt framgår att år 2010 antogs en fordonspolicy, enligt vilken det i kommunen skall finnas en bilansvarig dit samliga fordonsinköp eller försäljning skall anmälas, vilket skall göras av utsedd kontaktperson på respektive förvaltning. Den bilansvarige har därmed en komplett sammanställning av kommunens fordonspark. Tillsammans med kontaktpersonerna i förvaltningarna utarbetas vissa närmare angivna rutiner och görs viss uppföljning. För samhällsbyggnadsförvaltningen har i policyn som kontaktperson utsetts gatuchefen David Edman. Det är oklart vad som i motionen avses med fordonsansvarig, möjligen menas det som i policyn benämns som bilansvarig. Någon sådan har emellertid aldrig utsetts i kommunen. Gatuchefen är inte bilansvarig utan endast kontaktperson och endast avseende samhällsbyggnadsförvaltning-

122 BURLÖVS KOMMUN 122 TKN/2011:224 2 (2) en. Att just gatuchefen på något sätt skulle vara fordonsansvarig för kommunens alla fordon, och tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som beskrivs vad avser service, underhåll, m.m., och att han skulle ha det fulla ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon, ter sig främmande och som inte ändamålsenligt. Gatuchefen är gatuchef över gator men fordonsfrågan får ankomma på någon lämpligare instans. Ett sådant överordnat ansvar bör finas men kunna lämpligen placeras på kommunledningskontoret. På Tekniska nämndens vägnar Lars-Erik Wollmér Ordförande Per-Olof Eiman Samhällsbyggnadschef

123 123 ode a tema MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE ~ i -04- o 8 Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader Under 2009 beslutade Kommunfullmäktige att Gatuchefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen också skulle vara fordonsansvarig. Detta var definitivt ett steg i rätt riktning vad avser beslutet som sådant. Det verkar dock inte fullt klarlagt och dokumenterat vad detta fordonsansvar egentligen skulle innebära. För att säkerställa att vi tär en utveckling av fordonsparken som dels ligger i linje med vår klimatstrategi, dels får kontroll på och möjligheter att sänka kostnaden yrkar jag att fullmäktige beslutar: Att fordonsansvarig tär full kontroll över fordonsparken, dvs samtliga bilar och andra fordon i kommunens ägo innebärande bl. a. att tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som föreskrivs vad avser service, underhåll, mm. Att fordonsansvarig tär det fulla ansvaret för att planera, samordna och driva upphandling av nya fordon efter att beslut fattats av KS AU. Att fordonsansvarig tär det fula ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon. Att fordonsansvarige tär i uppdrag att följa upp hur fordonsparken används samt föreslå åtgärder för att användningen skall bli effektivare. Att fordonsansvarige tär i uppdrag att 2 gånger per år rapportera kostnadsutvecklingen för fordonen och dess användning till tekniska nämnden samt till Kommunfullmäktige en gång per år.

124 BURLÖVS KOMMUN 124 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Motion av Britt Sonesson (M) - Tomtanvisning för trygghetsboende Dnr KS/2011:107 Sammanfattning Britt Sonesson har väckt motion med yrkande att snarast göra en mark-/ tomtanvisning i centrala delar av Åkarp eller i Arlöv för uppförande av ett eller flera trygghetsboenden. Planchef Gertrud Richter avstyrker motionen den 27 juni Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom motionen den 2 oktober 2012, 36. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2012, 179, att remittera motionen till Burlövs Bostäder AB för att ta ställning till möjligheten att inrätta ett trygghetsboende i det befintliga fastighetsbeståndet. Burlövs Bostäder anför i yttrande den 30 september 2013 bland annat att Burlövs Bostäder troligen inte har fastigheter som uppfyller de krav som ställs för att inrätta trygghetsboende i befintliga fastigheter. Möjligheterna att uppfylla dagens krav på tillgänglighet är många gånger begränsade. Skapande av trygghetsboende i befintligt fastighetsbestånd skulle antagligen medföra stora ombyggnadsåtgärder och höga kostnader, vilket skulle återspegla sig i hyresnivån. Kommunfullmäktige återremitterar den 17 februari 2014, 13, motionen för att utreda möjliga alternativ till tomten i Åkarp. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen redan 2010 tecknat markanvisningsavtal för seniorboende i Åkarp, ett avtal som förnyades av fullmäktige den 15 december 2014, 110. Detaljplan i ärendet antogs vid samma sammanträde, 111. Detaljplanearbete pågår även för Kronetorps gård, där ca 100 bostäder för äldre planeras. Med det finner kommunledningskontoret att det motionären yrkat redan har verkställts, och föreslår att kommunfullmäktige i första hand skall stödja och uppmuntra genomförandet av dessa sina beslut, samt att därefter vid behov beakta nya placeringar. Man bör även beakta att markanvisningsavtal inte kan tecknas ensidigt från kommunens sida utan kräver att det finns en intresserad avtalspart, vilket inte är fallet i dagsläget. Kommunledningskontoret anser med detta motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

125 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2011: Kommunstyrelsen Motion av Britt Sonesson (M) Tomtanvisning för trygghetsboende Sammanfattning Britt Sonesson har väckt motion med yrkande att snarast göra en mark-/ tomtanvisning i centrala delar av Åkarp eller i Arlöv för uppförande av ett eller flera trygghetsboenden. Planchef Gertrud Richter avstyrker motionen den 27 juni Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom motionen den 2 oktober 2012, 36. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2012, 179, att remittera motionen till Burlövs Bostäder AB för att ta ställning till möjligheten att inrätta ett trygghetsboende i det befintliga fastighetsbeståndet. Burlövs Bostäder anför i yttrande den 30 september 2013 bland annat att Burlövs Bostäder troligen inte har fastigheter som uppfyller de krav som ställs för att inrätta trygghetsboende i befintliga fastigheter. Möjligheterna att uppfylla dagens krav på tillgänglighet är många gånger begränsade. Skapande av trygghetsboende i befintligt fastighetsbestånd skulle antagligen medföra stora ombyggnadsåtgärder och höga kostnader, vilket skulle återspegla sig i hyresnivån. Kommunfullmäktige återremitterar den 17 februari 2014, 13, motionen för att utreda möjliga alternativ till tomten i Åkarp. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen redan 2010 tecknat markanvisningsavtal för seniorboende i Åkarp, ett avtal som förnyades av fullmäktige den 15 december 2014, 110. Detaljplan i ärendet antogs vid samma sammanträde, 111. Detaljplanearbete pågår även för Kronetorps gård, där ca 100 bostäder för äldre planeras. Med det finner kommunledningskontoret att det motionären yrkat redan har verkställts, och föreslår att kommunfullmäktige i första hand skall stödja och uppmuntra genomförandet av dessa sina beslut, samt att därefter vid behov beakta nya placeringar. Man bör även beakta att markanvisningsavtal inte kan tecknas ensidigt från kommunens sida utan kräver att det finns en intresserad avtalspart, vilket inte är fallet i dagsläget.

126 126 BURLÖVS KOMMUN KS/2011:107 2 (2) Kommunledningskontoret anser med detta motionen vara besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef

127 BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Handläggare: Gertrud Richter YTTRANDE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2011:107 Diarieplanbeteckning 730 Allmänt (Regler, riktlinjer, föreskrifter) Kommunstyrelsen Motion av Britt Sonesson (M) Tomtanvisning för trygghetsboende Britt Sonesson skriver i sin motion att morgondagens äldre, såsom 40- talisterna, kommer att ställa helt andra krav på boende och att med hänsyn till hur ålderspyramiden ser ut borde all nybyggnation vara mer inriktad på boende för äldre och vidare att nya lägenheter för pensionärer får gynnsamma konsekvenser för hela bostadsmarknaden, genom att fler småhus och lägenheter, med lägre kostnader än nybyggnation, blir lediga för yngre personer och familjer. Tyvärr har det, enligt länsstyrelsen, konstaterats att de flesta pensionärer väljer att bo kvar i sina hus länge, även om det finns tillgängliga lägenheter i trygghetsboende. Detta beror säkert på att de ofta bor relativt billigt i sina hus. Vidare beror det troligen även på att pensionärer är friska långt upp i åren. Många kan och vill därför fortsätta att sköta om sina hus och trädgårdar och att ordna kalas för släkt och vänner som underlättas av husets faciliteter. Men så småningom kan dessa pensionärer ändå behöva ett mer bekvämt och lättskött boendealternativ och därför skall vi givetvis planera för detta. Enligt befolkningsprognosen för Burlövs kommun gjord i mars 2010 förväntas antalet pensionärer (65 år eller äldre) öka från personer vid årsskiftet 2009/2010 till år Detta är en ökning med drygt 400 personer. Det är både de yngre och de äldre pensionärerna som beräknas öka, de yngre pensionärerna (65 79 år) ökar med 210 personer och de äldre (80 år eller äldre) kan förväntas öka med likaledes 210 personer under samma period. Burlövs Bostäder har, enligt dem, svårt att hyra ut sina 55+ boenden troligtvis bland annat eftersom de är nyproduktion och därför dyrare än befintliga hyreshus. Det har funnits medel för investeringsstöd till boende för äldre att söka men av Boverkets redovisning till Socialdepartementet framgår att statens stödpengar tyvärr nu är slut. Däremot har socialförvaltningen i samarbete med kommunledningskontoret sökt och fått medel ( kr) från Hjälpmedelsinstitutet för att göra en förstudie för att ta reda på hur de blivande äldre i kommunen önskar bo på äldre dar. Syftet med förstudien är att genomföra en behovsinventering som grundar sig på Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

128 BURLÖVS KOMMUN 128 KS/2011:107 2 (3) befolkningens synpunkter, önskemål och behov inför framtidens utveckling av boendemiljöer för äldre. Vidare har vi sökt och fått positivt beslut om medel ( kr) för en arkitekttävling. Syftet med tävlingen är att, med förstudien som underlag, utvidga förståelsen för framtida byggnation av boende för äldre och handikappade, både för dem som är födda i Sverige och för dem som har flyttat hit från något annat land. Arkitekttävlingen kommer att ligga till grund för ett bostadsprojekt för äldre vid Kronetorpsparken. Resultatet från förstudien och arkitekttävlingen kan även användas som underlag för andra exploatörer och förvaltare, t.ex. Burlövs Bostäders eventuella framtida projekt inom Kronetorpsområdet. Eftersom trygghetsboende, seniorboende o.d. inte räknas som vård så krävs det inte några speciella bestämmelser i detaljplan utan dessa boenden kan genomföras på detaljplan med den allmänna bestämmelsen B=boende. Det vill säga det är fullt möjligt att, om behov av trygghetsboende finns, omvandla ett av husen/delar av ett hus i det relativt stora bestånd av hyreslägenheter som Burlövs Bostäder förfogar över. I Åkarp, vid Södervångsskolan, håller en detaljplan för boende (Dp för del av Åkarp 7:58) på att tas fram med Bonum seniorboende som byggherre. Bonum är Riksbyggens organisation för seniorboende och har kravet att en i hushållet skall vara 55+. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder för seniorboende. Bonum planerar att upplåta bostäderna som bostadsrätter. Föreslagen detaljplanbestämmelse är B=boende vilket innebär att även t.ex. trygghetsboende och vanligt boende kan bygggas. Kommunen äger inte mycket mark att bygga på vilket krävs för att göra tomtanvisningar. I centrala Åkarp äger kommunen dock den gamla vattenverkstomten vilken skulle kunna vara lämplig för tomtanvisning för trygghetsboende. Ny detaljplan krävs dock. Många förfrågningar om att få bygga här har inkommit till kommunen men kommunen har hittills avvaktat resultatet av stambaneprojektet. Kommunen äger även mark i Östra Dalslund. Vad denna bör användas till i framtiden bör tas ställning till inom det pågående arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen. I Arlöv finns obebyggd detaljplanerad mark för bostäder (samt vård och handel) på Saab-fastigheten vid Lommavägen, men den är i privat ägo. En fördjupad översiktsplan, FÖP, för Arlöv antogs den 17 maj I denna finns beslut om förändringar i markanvändningen som innebär möjligheter för ny bostadsbebyggelse invid kyrkan, där kommunen även har fått in ett bygglov för nya bostäder i terrasshus, och invid Burlövs egna hem. Vidare finns mark anvisad för blandad bebyggelse dvs. bostäder, service, kontor och handel på Kronetorpsområdet, mellan Burlöv Center och järnvägen, på andra sidan järnvägen söder om Företagsvägen och vid Wennerts väg norr om Kalineån. Av detta äger dock kommunen bara en del av Kronetorpsområdet. Inom Kronetorpsområdet beräknas, enligt FÖP:en, bostäder kunna uppföras, vilket ger stora möjligheter att, med förstudien och arkitekttävlingen som grund, planera både lägenheter och utemiljöer så att de blir så bra som möjligt för våra äldre och blivande äldre. Kronetorpsområdet ligger nära järnvägsstationen vilket gör att det är lätt

129 BURLÖVS KOMMUN 129 KS/2011:107 3 (3) för nära och kära att komma och hälsa på och även för äldre att själva resa. Kronetorpsområdet ligger även nära Burlöv Center vars utbud kanske kan attrahera en del aktiva pensionärer. Kommunen har påbörjat det stora arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan i vilken vi, bland annat, skall ta ställning till vilka områden i Åkarp och Arlöv som går att omvandla eller förtäta med bostäder och service. Om vi planerar och bygger så bra som möjligt för äldre så blir det ofta även bra bostäder för andra grupper. Flexibilitet bör eftersträvas; trygghetsboende i morgon bör t.ex. kunna användas som LSS-boende eller vanligt boende i övermorgon. Jag föreslår att motionen avstyrks med hänvisning till redovisade pågående arbeten ovan. Gertrud Richter Planchef

130 130 Datum l _...,, ''-V v.j l ;.~o.ji' l..viuf' J r - (j'- t!j -10- o l l Vår kontaktperson Burlövskommun Svar på motion av Britt Sonesson om trygghetsboende samt på kommunstyrelsens förfrågan om möjlighet att inrätta trygghetsboende i det befintliga fastighetsbeståndet. Motionen är inlämnad av Britt Sonesson (M) och handlar om nyproduktion av trygghets boende. Kommunstyrelsen har remitterat motionen om trygghetsboende till Burlövs Bostäder AB för att ta ställning till möjligheten att inrätta ett trygghetsboende i det befintliga beståndet. Styrelsen i Burlövs Bostäder AB har på styrelsemöte enats om följande svar på motionen och kommunstyrelsens frågeställning. Trots statligt investeringsstöd blir hyresnivån i ett nyproducerat trygghetsboende hög. Det finns flera exempel på trygghetsboenden där det varit svårt att få lägenheterna uthyrda. Burlövs Bostäder ABs styrelse har besökt LKFs trygghetsboende, Gernandtska lyckan, med 25 lägenheter. Boendet är placerat centralt i staden och trots ett större underlag för uthyrning som Lund utgör har LKF svårigheter med vakanta lägenheter. Burlövs Bostäder AB har även svårt att hyra ut i boende för åldersgruppen 55+. Bedömningen är att de i målgruppen som är beredda att flytta till denna boendeform inte är tillräckligt många och att många tycker att hyran är för hög. Möjligtvis kan uppförande av Kombohus som trygghetsboende med ett mindre antallägenheter vara ekonomiskt lönsamt. Bedömningen är att Burlövs Bostäder AB troligen inte har fastigheter som uppfyller de krav som ställs för att inrätta trygghetsboende i befintliga fastigheter. Möjligheterna att uppfylla dagens krav på tillgänglighet är många gånger begränsade. Tillskapande av trygghetsboende i befintligt fastighetsbestånd skulle antagligen medföra stora ombyggnadsåtgärder och höga kostnader vilket skulle återspegla sig i hyresnivån. Burlövs Bostäder AB Enligt uppdrag: 0 u #k~~ Birgitta Sandeli VD lnternetadress: Postadress Besöksadress Box 103 Dalbyvägen 35, Arlöv Arlöv BLV027 Utgåva Telefonnummer Faxnummer PlusGiro Bankgiro Organisationsnummer Styrelsens säte Burlöv VA T-nummer SE Innehar F-skattebevis

131 l Juster~es signatur:/// -.:::?/' /c/:.. V'll l Utdrag: /'') l Burlövs kommun Sidan 2 av 4 Sammanträdesprotokoll - Kommunala Pensionärsrådet KPR Sammanträdesdatum: Imiap. motet hölls en tyst minut till minne av Hans Anderssons bortgång. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. JO V al av justerare Att justera dagens protokoll utses Ebba Skjöld. Godkännande av dagordning Efter smärre justeringar fastställs och godkänns dagordningen. Föregående mötes protokoll Protokollet godkänns och läggs till handlingarna Reglementet Ordföranden informerar om att bilagt reviderat reglemente har antagits av kommunfullmäktige. Efter diskussion om det är så eller inte, föreslår Sven Sonesson återremiss till kommunstyrelsen för att undersöka huruvida kommunfullmäktige behandlat och fastställt KPR:s reviderade reglemente. Ett enat KPR ställer sig bakom Sven Sonessans förslag. Rusthållargården - yttrande KPR har inget att erinra mot planen. Ebba Skjöld föreslår att 55+ boende byggs inom plan området. Biblioteksplan - yttrande KPR har inget att erinra mot planen. Tomtanvisning f'or trygghetsboende - yttrande i "J 0 1 ;;( 0 l/;/ o 1 Britt Sonesson (M) har inkommit med en motion där hon yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra en mark/tomanvisning för byggande av boende för äldre. Ett enat KPR ställer sig bakom yttrandet. Skrivelse från KPR ledamot Göran Hagman har skickat en skrivelse till socialnämnden där han menar att KPR bör lyda under kommunstyrelsen, då flera nämnder arbetar med frågor som rör äldre mm. Skrivelsen har överlämnats till KPR för handläggning. Efter diskussion enas KPR om att skrivelsen bör läggas till handlingarna. Badet på Boklunden sekreteraren informerar om att rehabiliteringspatienter och boende inom särskilda boenden har möjlighet att nyttja badet. För ytterligare information bifogas Inger skenhalls utredning gällande nyttjandet av badet, se bilaga förtroenderådens protokoll. Ett enat KPR menar att förtroenderådens protokoll skall skickas till KPR och till de olika pensionärsföreningarna, om protokollen berör äldrefrågor. Vidare menar KPR att nämnda protokoll bör läggas ut på hemsidan. I vissa fall har justering av protokollen tagit flera månader, vilket KPR menar är för lång tid.

132 132 ~moderaterna BURLövs KOMMUN Motion till kommunfullmäktige i Bur öv Tomtanvisning för trygghetsboende D nr Det är konstaterat att morgondagens äldre, såsom 40-talisterna, kommer att ställa helt andra och högre krav på boende, när de "kommer upp i åren", än vad som erbjuds idag. Med hänsyn till hur ålderspyramiden ser ut borde all nybyggnation vara mer inriktad på boende för äldre. Nya lägenheter för pensionärer får gynnsamma konsekvenser för hela bostadsmarknaden, genom att fler småhus och lägenheter, med lägre kostnader än nybyggnation, blir lediga för yngre personer och familjer. Idag lämnar staten investeringsstöd för all byggnation av trygghetsboende, där man kan påvisa, att det blir rotation på bostäder. staten har totalt lämnat 5 miljarder kronor hittills och i år finns 74 miljoner kvar att ansöka om. Detta stöd ger en lägre hyreskostnad för de boende. Kommunens åtagande i denna boendeform är att tillhandahålla en vårdpersonal, gärna sjuksköterska, i huset. Kostnaden för tjänsten är försumbar då man kan senarelägga en äldres inflytt till särskilt boende. Bostadsformen är sedan länge efterfrågad av äldre burlövsbor och samtliga pensionärsföreningar. Byggentreprenörer behöver informeras om att vår kommuns avsikt är att snarast förverkliga detta behov för burlövsborna. Genom bifall till vår motion "Det behövs trygghetsboende i Burlöv" har fullmäktige konstaterat att ett behov av nämnda bostäder finns. Den behovsinventering som socialnämnden fick i uppdrag att utföra omfattar, vad jag förstår, nybyggnationen på Kronetorpsområdet Jag yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra en mark/tomtanvisning i centrala delar av.äkarp och/eller i Arlöv för uppförande av ett/eller flera trygghetsboende. Åka,rp den 28 april 2011 (lj~!l \_5;fritt Sonesson (M) ~

133 BURLÖVS KOMMUN 133 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete Dnr KS/2015:194 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger en rapport som bygger på förvaltningarnas arbetsmiljörapporter. I rapporten sammanfattas de mest framträdande fysiska och psykosociala bristerna som framkommit i skyddsronder, medarbetarenkäten och i Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vidare görs en övergripande redovisning av sjukfrånvaron i jämförelse med tidigare år kopplat till kostnader samt redovisning av användandet av friskvårdsbidraget. Kommunfullmäktige föreslås lägga Kommunövergripande arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete till handlingarna.

134 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Fajersson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunfullmäktige Kommunövergripande arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete Sammanfattning Denna rapport bygger på förvaltningarnas arbetsmiljörapporter. I rapporten sammanfattas de mest framträdande fysiska och psykosociala bristerna som framkommit i skyddsronder, medarbetarenkäten och i Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vidare görs en övergripande redovisning av sjukfrånvaron i jämförelse med tidigare år kopplat till kostnader samt redovisning av användandet av friskvårdsbidraget. Förslag till beslut att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga kommunövergripande arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete till handlingarna. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

135 135 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:194 2 (6) Redogörelse för ärendet Denna rapport bygger på förvaltningarnas arbetsmiljörapporter. I rapporten sammanfattas de mest framträdande fysiska och psykosociala bristerna som framkommit i skyddsronder, medarbetarenkäten och i Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vidare görs en övergripande redovisning av sjukfrånvaron i jämförelse med tidigare år kopplat till kostnader samt redovisning av användandet av friskvårdsbidraget. Arbetsmiljöverkets besök i kommunen under2014 Under 2014 har Arbetsmiljöverket besökt flera av våra verksamheter. Skolorna Kommunens skolor har granskats utifrån upplevd stress och den fysiska arbetsmiljön. I samband med detta granskades också kommunens gemensamma arbetsmiljödokument och kritik riktades mot bristande rutiner och processer. Det har lett till att personalavdelningen i samverkan med huvudskyddsombud har tagit fram en ny arbetsordning för det systematiska arbetsmiljöarbetet med tillhörande stöddokument som träder i kraft Som en del av Arbetsmiljöverkets krav har samtliga lärararbetsplatser granskats och ett stort antal ergonomiska brister kommer att åtgärdas under Bullernivåer på ett flertal skolor och lokaler har under hösten utretts. Beslut i hur man går vidare i dessa frågor kommer att fattas under Utbildnings- och kulturförvaltningen tillsatte under året en arbetsgrupp bestående av fackliga representanter och rektorer för att kartlägga och arbeta med den upplevda stressen som finns inom skolorna. Arbetet kommer att fortlöpa under Man- och kvinnodominerade yrken Arbetsmiljöverket har gjort uppföljningar på den inspektion de gjorde 2013, då de granskade mans- och kvinnodominerade yrken utifrån ett belastningsergonomiskt perspektiv. Verksamheterna som granskats är hemtjänsten, kommunteknik samt fastighetsavdelningen. Som en del i Arbetsmiljöverkets krav har fastighetsavdelningen och kommunteknik kartlagt samtliga maskiner inom deras verksamhet utifrån bland annat buller- och vibrationsnivåer. För varje maskin har det upprättats en rutin, där det bland annat framgår hur länge den får användas i sträck utifrån gränsvärdena samt vilken skyddsutrustning som ska användas. Samtliga medarbetarna har fått erbjudande om läkarundersökningar utifrån de risker som finns för vibrations- och bullerskador. Utöver detta har kommunteknik arbetat med den psykosociala arbetsmiljön på Kilvägen som Arbetsmiljöverket påtalat varit ansträngd. Företagshälsan har i två omgångar varit inne och arbetat med personalgruppen.

136 136 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:194 3 (6) Utvärdering av arbetet kommer ske våren 2015 i samband med medarbetarenkäten. Inom hemtjänsten har man tagit fram rutiner för hur man ska undersöka riskerna för att personal utsätts för belastningsskador i hem där insatser utförs. Medarbetare som ska utföra undersökningarna har tillsammans med enhetscheferna genomgått en tvådagarsutbildning. Medarbetarna har även fått tilldelade sig uppgiftsfördelningar som tydliggör vem som ska utföra vilka uppgifter i rutinen. En kartläggning av medarbetarnas upplevda belastningsproblem har gjorts med hjälp av företagshälsovården. Det kan konstateras att en stor andel av medarbetarna inom hemtjänsten har problem som är belastningsrelaterade. Under 2015 kommer samtliga medarbetare att bli erbjudna läkarundersökningar. Kommunens fysiska arbetsmiljö En övervägande majoritet av kommunens enheter har gått skyddsronder i sina lokaler. Flertalet av kommunens enheter har rapporterat in arbetsmiljöbrister i inomhusklimatet där problem med otillräcklig ventilation samt upplevd kyla och värme är områden som är återkommande. En arbetsmiljöfråga som redan lyftes i 2013 års systematiska arbetsmiljöarbete är köken i kommunen. Utredning av ett gemensamt tillagningskök har under året tagits fram. Inget beslut har ännu fattats. Sjukfrånvaron inom kök ligger på 12,14 % vilket ligger ca 6 procentenheter över kommunens totala sjukfrånvaro och är i toppen av samtliga enheters frånvaro. Den största orsaken till sjukfrånvaron vad gäller både korttids- och långtidssjukfrånvaron är kopplad till belastnings- och förslitningsskador vilket ska ses i relation till de stora brister och risker man konstaterat på arbetsplatserna. En annan lokalfråga har varit på Lillevång där medarbetare på grund av fysiska luftbesvär har fått byta arbetsplats. Mätningar av skadliga ämnen i luften har gjort utan framgång. Utredning av eventuella mögelämnen eller andra partiklar fortsätter under Det bör observeras att fysiska skyddsronder enbart ser till arbetsmiljön för medarbetarna och elever. De tar inte hänsyn till huruvida fastigheten är ändamålsenlig för den verksamheten den inhyser eller inte. I skyddsronderna inom Individ och familj i Medborgarhuset har säkerhetsaspekter lyfts utifrån omorganisationen med Medborgarservice som genomfördes under hösten Något som avdelningen kommer att arbeta med löpande under 2015 för att minimera riskerna för hot- och våldssituationer.

137 137 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:194 4 (6) Kommunens psykosociala arbetsmiljö 74 % av medarbetarna svarade på medarbetarenkäten jämfört med 65 % föregående år. Enkäten innehåller sex olika huvudområden. Resultaten för kommunen totalt såg ut enligt nedan och bygger på en skala från 0-5. Svaren ligger i stort i linje med föregående års svar. Huvudområden 2014 Helhet: 3,5 Välmående: 3,4 Motivation: 4,1 Ledarskap: 3,8 Styrning: 4,2 Klimat i arbetsgrupper: 3,8 Kompetens och utveckling 4,2 I kommunen ska samtliga medarbetare ha medarbetarsamtal minst en gång om året enligt gällande rutiner. Det är bland annat en del i att undersöka våra medarbetares arbetsmiljö. Enkäten visade följande resultat. Förvaltning 2014 utförda samtal Kommunledningskontoret 85 % 79 % Utbildnings och kulturförvaltningen 87 % 81 % Socialförvaltningen 82 % 74 % Samhällsbyggnadsförvaltningen 96 % 96 % 2013 utförda samtal Hög arbetsbelastning och upplevd stress förekommer på flera av kommunens enheter. Flertalet av kommunens enheter upplever dessutom inte att det kommer en lugn period efter en period med hög arbetsbelastning utan att flödet är konstant. Hot och våld förekommer på våra enheter och kommer övervägande del från tredje part, d.v.s. medborgare/kunder. Enstaka medarbetare upplever att de utsatts av hot eller våld från chef eller kollega. Upplevda trakasserier varierar mellan förvaltningarna. Flera av de som upplever att de blivit trakasserade i sitt arbete hänvisar till att det är deras chefer och kollegor som har trakasserat dem. Av totalt 63 medarbetare inom utbildnings- och kulturförvaltningen upplever 17 medarbetare sig trakasserade eller kränkta av sina chefer och 24 medarbetare trakasserade eller kränkta av sina kollegor. Motsvarande siffror på socialförvaltningen är totalt 42 medarbetare som upplevt sig trakasserade eller kränkta så är det 11 medarbetare som upplever att det är deras chef som har stått för handlingen och 21 medarbetare som upplever att det är deras kollegor/kollega.

138 138 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:194 5 (6) I enkäten har man som respondent möjlighet att framföra synpunkter i text. I generella drag så är där en kritik mot kommunen gällande delaktighet och påverkansmöjlighet. Vi ser även att inom vissa verksamheter så upplever sig medarbetarena inte ha en bra organisation och ett tydligt och gott ledarskap. Flera av kommunens enheter upplever att det finns en otydlighet kring hur kommunens centrala mål har brutits ner till målsättningar för verksamheten med aktiviteter. Detta medför att det i nästa steg blir otydligt för våra medarbetare vad de lönesätts efter. Sjukfrånvaron Kommunens totala sjukfrånvaro 2014 uppgick till 6,0 % vilket är en mindre ökning jämfört med 2013 år siffror. Antalet sjukfrånvarotimmar uppgick till motsvarande 63,6 årsarbetare jämfört med 59 årsarbeten under Flera enheter inom både socialnämndens och barns och utbildningsnämnden har höga sjuktal, i flera fall upp mot 9 %. Enheten Svenshög 1 inom förskoleverksamheten sticker ut med 13,2% sjukfrånvaro. Det kan konstateras att andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron ligger högt på flera enheter inom Socialnämnden. Bokens boende för äldre sticker ut med över 60 % långtidssjuka av den totala sjukfrånvaron. Under 2014 betaldes sjuklön ut för 6,2 miljoner kronor vilket är drygt kronor mer än Den faktiska kostnaden för sjukfrånvaron är dock betydligt högre då sjukadministration, eventuell vikarielön, kvalitetsförsämringar, övertidskostnader och förlorad arbetsinsats inte är med i de 6,2 miljonerna. Det totala antalet sjuktillfällen minskade 2014 till från 2013 då det låg på Av detta kan vi se att sjukperioderna varit längre under 2014 än föregående år i relation till att sjukfrånvaron totaltsätt ökat I motsats till 2013 där korttidssjukskrivningarna dag 1-14 ökade från 2012 år ser vi att det har minskat Däremot visar sjukskrivningsdagar i perioden dagar en ökning med ungefär 2000 dagar från 2013 till Hänsyn har inte tagits till hel- eller deltidssjukskrivningar. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Burlövs kommun. Vi kan se samband mellan en ansträngd psykosocial arbetsmiljö på en del av våra arbetsplaster och en hög sjukfrånvaro inom dessa enheter. Den andra stora faktorn är förslitningsskador inom fysiskt tunga arbeten såsom kök, vård, förskola och gata park. Friskvård Under 2014 så har friskvårdsbidraget utnyttjats av 334 medarbetare. Under 2015 kommer personalavdelningen utreda hur friskvården ska se ut samt om kommunen ska ha eventuella avtal med leverantörer som möjliggör förmånligare priser för olika friskvårdsaktiviteter.

139 139 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:194 6 (6) Tillbud och arbetskador Kommunen har en varierande rapportering av tillbud och arbetskador mellan verksamheterna. Siffrorna blir inte fullständigt jämförbara då skillnaderna inte är kopplade till händelser utan till stor del bygger på hur duktiga medarbetarena är på att rapportera in dem. Personalavdelningen kommer att göra en satsning med affischer under 2015 som kommer att spridas ute i verksamheterna för att öka andelen anmälda tillbud och arbetskador.

140 BURLÖVS KOMMUN 140 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förslag till ny policy för jämställdhet och mångfald Dnr KS/2015:196 Sammanfattning En ny policy för jämställdhet och mångfald är framtagen som en del av den översyn som göra av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Förslag Lars Johnson (M) föreslår att ett tillägg görs till policyn om att medveten rekrytering för att öka mångfalden och jämställdheten inte får ske på bekostnad av personalens kompetens. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för jämställdhet och mångfald enligt i ärendet redovisat förslag, med av Lars Johnson ovan föreslaget tillägg, samt att policy för jämställdhet och mångfald ersätter kommunens tidigare antagna policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

141 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Fajersson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunfullmäktige Förslag till ny policy för jämställdhet och mångfald Sammanfattning En ny policy för jämställdhet och mångfald är framtagen som en del av den översyn som göra av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Förslag till beslut att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att fastställa policy för jämställdhet och mångfald enligt i ärendet redovisat förslag. att policy för jämställdhet och mångfald ersätter kommunens tidigare antagna policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Stefan Palmér Personalchef

142 142 Policy för jämställdhet och mångfald Antaget av /Eget_nämnd/ xxxx-xx-xx, xx Träder i kraft xxxx-xx-xx Definitioner Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Mångfald är blandning av olikheter. Mänskliga olikheter kan till exempel uttrycka sig i erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation men också genom kön, etnisk härkomst, ålder, funktionsnedsättning, trosuppfattning och sexuell läggning. Mångfaldsarbete innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter i organisationen. Policyn omfattar alla medarbetare och uppdragstagare i Burlövs kommun samt den som gör en förfrågan om eller söker arbete, den som fullgör praktik samt den som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft i kommunen. Vision Burlövs kommun ska vara en välkomnande och icke-diskriminerande arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämställdhet där medarbetares olika erfarenheter och olikheter värderas högt. Vi erbjuder jämställda arbetsplatser och arbetsförhållanden. Burlövs kommun ska arbete vara förenligt med fritid och familjeliv och är därför lyhörd för medarbetares önskemål och förutsättningar utifrån verksamhetens behov och möjligheter. Strategier Arbeta aktivt för att vara en kommun där medarbetare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom den handlingsplan som är kopplad till dokumentet. Medvetet rekrytera för att öka mångfalden och jämställdheten på samtliga arbetsplatser och inom olika yrkeskategorier. Arbeta för att den breda erfarenheten och kunskapen som finns i mångfald synliggörs, samspelar och används för att kommunen ska nå sina mål. Värdera kompetens och lämplighet vid rekrytering oavsett kön, etnisk härkomst, ålder, funktionshinder, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. 1 (2)

143 143 Upprätta lönekartläggningar med handlingsplaner regelbundet så att osakliga skillnader i lön åtgärdas. Arbeta förebyggande och agera vid förekomst av trakasserier eller diskriminering vid praktikförfrågning, anställningsförfarande och i det dagliga arbetet. Underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Samverka med fackliga organisationer i frågor gällande aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter. Målsättningar Målsättningar för att nå visionen fastställs i en kommunövergripande handlingsplan inom ramen för policyn. Ansvarsfördelning Burlövs kommun har som arbetsgivare huvudansvaret för arbetet med jämställdhet och mångfald utifrån diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren och medarbetare ska samverka enligt intentionerna i diskrimineringslagen för att uppfylla de lagkrav som ställs. Nämnderna är ansvariga för att ett aktivt arbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa frågorna på den nivå där de uppkommer. Chefer har inom sina respektive verksamheter, ansvar för att ett aktivt arbete bedrivs för att öka jämställdheten och mångfalden samt aktivt arbetar för att inga kränkande särbehandlingar förekommer. Alla medarbetare har ett ansvar att i sitt medarbetarskap att aktivt bidra till att nå visionen för policyn för jämställdhet och mångfald i det dagliga arbetet. Uppföljning Arbetet med jämställdhet och mångfald följs upp i det personalekonomisk bokslutet samt som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutsorgan Antagen Diarienummer Beslutad med stöd av Ikraftträdande Historik Dokumentansvarig Förvaltning Policy Policy för jämställdhet och mångfald Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, xx 20xx-xx-xx Ersätter policy för lika rättighet och möjligheter i arbetslivet Personalchef Kommunledningskontoret 2 (2)

144 BURLÖVS KOMMUN 144 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förslag till ny policy om alkohol och droger Dnr KS/2015:195 Sammanfattning En ny policy om alkohol och droger är framtagen som en del av den översyn som göra av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy om alkohol och droger enligt i ärendet redovisat förslag.

145 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Fajersson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunfullmäktige Förslag till ny policy om alkohol och droger Sammanfattning En ny policy om alkohol och droger är framtagen som en del av den översyn som göra av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Förslag till beslut att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att fastställa policy om alkohol och droger enligt i ärendet redovisat förslag. att policy om alkohol och droger ersätter kommunens tidigare antagna alkohol och drogpolicy. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Stefan Palmér Personalchef

146 146 Policy om alkohol och droger Antaget av /Eget_nämnd/ xxxx-xx-xx, xx Träder i kraft xxxx-xx-xx Definition Policy om alkohol och droger avser missbruk och beroende av alkohol, narkotikaklassade preparat, anabola steroider och andra dopingpreparat samt vissa läkemedel och kemiska medel. Denna policy omfattar samtliga medarbetare och uppdragstagare i Burlövs kommun. Vision Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare fri från alkohol- och drogerrelaterade problem där ingen är påverkad av alkohol eller droger på arbetet eller i sitt uppdrag. Strategier Öka medarbetarnas kunskaper om alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. På ett tidigt stadium hjälpa och stödja medarbetare med begynnande beroendeproblem. Burlövs kommun har en rehabiliterande syn på missbruk och beroende hos medarbetarna. Alkohollås på kommunens samtliga bilar ska finnas till Ansvarsfördelning Alkohol och droger ska finnas som ett naturlig perspektivet i nämndernas arbetsmiljöarbete. Nämnderna ansvarar för att det finns tillräckliga resurser avsatta för att nödvändiga behandlingar ska kunna genomföras. Chefen ansvarar för att alla medarbetare informeras och är väl förtrogna med kommunens policy för alkohol- och droger med tillhörande dokument. Om misstanke finns att en medarbetare har problem med missbruk och eller beroende av alkohol och eller droger har chefen ansvar för att på ett tidigt stadium, ha samtal med medarbetaren om situationen. Den enskilda medarbetaren ansvarar för att aktivt delta i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen. Samtliga medarbetare är ansvariga för att ingripa då misstanke om alkoholpåverkan och eller drogpåverkan finns. Den enskilda uppdragstagaren är skyldig att handla i enlighet med policyn. 1 (2)

147 147 Servering av alkohol I samband med middagar och andra arrangemang som Burlövs kommun anordnar eller deltar i ska alkohol användas med eftertanke och ansvar. Uppföljning Det förebyggande arbetet med alkohol och droger följs upp i det personalekonomiska bokslutet och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutsorgan Antagen Diarienummer Beslutad med stöd av Ikraftträdande Historik Dokumentansvarig Förvaltning Policy Policy om alkohol och droger Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, xx XXXXXXXXXXX 2015-xx-xx Ersätter alkohol och drogpolicy Personalchef Kommunledningskontoret 2 (2)

148 BURLÖVS KOMMUN 148 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum E-förslag - rapport 2014 Dnr KS/2015:99 Sammanfattning E-förslagen infördes i januari 2013 och kommuninvånare och andra intresserade har under drygt två år haft möjlighet att påverka kommunens utveckling genom att lämna e-förslag. Under det första året, 2013, kom det in 23 godkända e-förslag, som tillsammans har samlade 949 underskrifter. E-förslagen har inte använts i samma omfattning under Åtta godkända e-förslag som totalt har samlat 391 underskrifter har kommit in under året. Ett av e-förslagen samlade fler än 100 underskrifter och har behandlats av aktuell nämnd (barn- och utbildningsnämnden) under året. Syftet med att införa e-förslag var att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Under 2014 har det kommit in betydligt färre e-förslag än under införande året En anledning kan vara att e-förslagen inte har marknadsförts lika mycket under En annan orsak kan vara att de e-förslag som fick fler än 100 underskrifter 2013 ännu inte har genomförts. Att Burlövs kommun under 2014 har fått in åtta e-förslag som har resulterat i sammanlagt 391 underskrifter visar trots allt på ett intresse och engagemang från medborgarna, även om intresset och engagemanget har sjunkit sedan Kommunstyrelsen föreslås lägga E-förslag rapport 2014 till handlingarna.

149 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Mia Havinder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen E-förslag rapport 2014 Sammanfattning E-förslagen infördes i januari 2013 och kommuninvånare och andra intresserade har under drygt två år haft möjlighet att påverka kommunens utveckling genom att lämna e-förslag. Under det första året, 2013, kom det in 23 godkända e-förslag, som tillsammans har samlade 949 underskrifter. E-förslagen har inte använts i samma omfattning under Åtta godkända e-förslag som totalt har samlat 391 underskrifter har kommit in under året. Ett av e-förslagen samlade fler än 100 underskrifter och har behandlats av aktuell nämnd (barn- och utbildningsnämnden) under året. Syftet med att införa e-förslag var att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Under 2014 har det kommit in betydligt färre e-förslag än under införande året En anledning kan vara att e- förslagen inte har marknadsförts lika mycket under En annan orsak kan vara att de e-förslag som fick fler än 100 underskrifter 2013 ännu inte har genomförts. Att Burlövs kommun under 2014 har fått in åtta e-förslag som har resulterat i sammanlagt 391 underskrifter visar trots allt på ett intresse och engagemang från medborgarna, även om intresset och engagemanget har sjunkit sedan Kommunstyrelsen föreslås lägga E-förslag rapport 2014 till handlingarna.

150 150 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:99 2 (3) Redogörelse för ärendet E-förslagen infördes i januari 2013 och kommuninvånare och andra intresserade har under drygt två år haft möjlighet att påverka kommunens utveckling genom att lämna e-förslag. Under det första året, 2013, kom det in 23 godkända e-förslag, som tillsammans har samlade 949 underskrifter. E-förslagen har inte använts i samma omfattning under Åtta godkända e-förslag som totalt har samlat 391 underskrifter har kommit in under året. Ett av e-förslagen samlade fler än 100 underskrifter och har behandlats av aktuell nämnd (barn- och utbildningsnämnden) under året. Totalt har det kommit in nio e-förslag, men ett av e-förslagen har inte godkänts eftersom förslaget berörde ett ärende som kommunfullmäktige efter flera behandlingar nyligen hade fattat slutligt beslut om. Förslagen har, liksom 2013, handlat om många olika ämnen och engagerat Burlövsbor i olika åldrar och med olika intressen. Tre e-förslag berörde politik och påverkan och övriga förslag handlade om barnomsorg, fritid/idrottsanläggningar, kultur, gata/park/lekplatser, miljö och hälsoskygg, natur och trafik/kommunikationer. Nedan följer en kort sammanfattning av de 8 godkända e-förslagen. Förslagen går att läsa i sin helhet på e-förslag. 1. Utred möjligheten att låta de äldre kommuninvånarna åka buss gratis inom Burlövs och Malmö kommuner. 2. Burlövs kommun - ansök om att bli Fairtrade City 3. För att skona miljön borde veckoparkering vara tillåten i villakvarter inom kommunen. 4. Stoppa försäljning av lägenheter i Burlövsbostäder. 5. Anlägg en koloniträdgård i området mellan Företagsvägen/Rotgatan och järnvägen i Arlöv. 6. Bygg ett utegym i Burlöv. 7. En av Granbackekvällarna borde ha ett mera internationellt innehåll eftersom Burlöv är en mångkulturell kommun. Följande e-förslag har fått mer än 100 underskrifter: Valfrihet inom barnomsorgen. Låt dagbarnvårdarna vara kvar i kommunen. Dagbarnvårdarna ska ha samma marknadsföring som förskolorna. Syftet med att införa e-förslag var att utveckla medborgardialogen och är ett steg i arbetet med att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Under 2014 har det kommit in betydligt färre e-förslag än under införande året En anledning kan vara att e-förslagen inte har marknadsförts lika mycket under V id införandet 2013 var exempelvis samarbetet med Ung Nu av stor betydelse för marknadsföringen av e-förslagen på skolor och fritidsgårdar. En annan orsak till att antalet förslag har minskat kan vara att de e-förslag som fick fler än 100 underskrifter ännu inte har genomförts. De finns med i framtida planering, men ännu har medborgarna inte sett något resultat av e-förslagen. Kritiken mot

151 151 BURLÖVS KOMMUN KS/2015:99 3 (3) e-förslagen har generellt varit de inte skapar utrymme för ett direkt inflytande för medborgarna över själva beslutet. Att Burlövs kommun under 2014 har fått in åtta e-förslag som har resulterat i sammanlagt 391 underskrifter visar trots allt på ett intresse och engagemang från medborgarna, även om intresset och engagemanget har sjunkit sedan Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Mia Havinder Kommunikationschef

152 Ärenderapport - E-förslag :14: Registreringsdatum: [ ] Förslaget gäller Antal BARNOMSORG 1 FRITID/IDROTTSANLÄGGNINGAR 1 KULTUR 1 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD 1 NATUR 1 POLITIK OCH PÅVERKAN 3 TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 1 Totalt: 9 Sida 1 (4)

153 Ärenderapport - E-förslag :14: Registreringsdatum: [ ] Status Antal Ej godkänd 1 Godkänd arkiverad 8 Totalt: 9 Sida 2 (4)

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138 Planutskott 2013-06-13 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-06-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-08-26 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-09-01 kl. 18.00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Katja Larsson Ordförande

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-01 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-12-08 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande: Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan 13.00 15.00 Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Gustavo Garcia Christer Grevlund Övriga deltagare: Sofie Bredberg, EY Lars Eriksson, EY 78

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-06-20 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 9:00-11:15 Beslutande Lars-Erik Wollmér (S), ordförande Carl-Olof Landgren (S) Lars Johnson (M) Sven Sonesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-08-31. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-09-09 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-08-31. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-09-09 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-08-31 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-09-09 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsalen, kl. 9:00-11:40 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Kent Wollmér (S), tjg

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Socialnämnden 2015-09-22 Plats: Skärfläckan/Betan Tid: 2015-10-01 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten i Skärfläckan respektive Betan Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 17 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 18 Krisledningsplan 2016 4 19 Arbetsmiljörapport - Medarbetare 2015 5 20 Avsiktsförklaring mellan Vaxholms stad och Polisen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl.

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl. Kallelse 2016-01-12 Extra sammanträde, Kommunstyrelsen Till ersättare och övriga för kännedom Tid: 2016-01-12, kl. 08:30 Plats: Vansbrorummet, Medborgarhuset Föredragningslista Offentliga ärenden Nr Ärende

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 10:00 10:50, 11:00 12:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-11-12 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-11-15 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv kl. 18.00 19.25 Hans-Åke Mårtensson (S), tjg ers. Lars-Erik

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD)

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD) Valnämnd Sammanträdesdatum 2017-01-19 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20 Hans-Åke Mårtensson (S), ordf Andréette

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården Kultur och fritidsnämnden 2012-08-07 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-08-13 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer