Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014 En dag i Vellinge kommun personer går till sitt jobb utpendlar, inpendlar 700 lån görs på biblioteken kbm vatten förbrukas barn lämnas på förskola Vellinge.se

2 Innehåll 4 En plan för omtanke och service 6 Förord av Charlotte Unosson och Magnus Hedin 12 Vårt uppdrag 26 Vårt förhållningssätt 32 Balans i ekonomin 36 Tillväxt 40 Vår verksamhet 54 Intern service 60 Vellinge kommun på två minuter Gillar du? Du håller i din hand Vellinge kommuns tredje verksamhetsplan. Som alltid här i kommunen försöker vi hela tiden göra saker bättre. Hoppas att vi har lyckats och att du finner planen användbar i ditt dagliga arbete. Tycker du att vi beskriver vår verklighet och våra planer tydligt och klart? Är det något som du saknar? Har du tips på förbättringar? Skriv ner dina idéer och tips och mejla till Magnus Hedin, Det bästa förslaget belönas med ett presentkort för två personer som får njuta av en spahelg. Vinnaren meddelas personligen. 62 Viktiga händelser Efterord av Lars-Ingvar Ljungman Pernilla Hedin vann tävlingen Pernilla Hedin har på ett positivt och professionellt sätt arbetat med att förstärka samarbetet med slutenvården och primärvården för att få en god sammanhållen omsorg för de mest sjuka äldre i kommunen. Pernilla har även arbetat aktivt och engagerat med frågor inom e-hälsa för att utveckla patientsäkerheten. Gessie

3 En plan för omtanke och service I de politiska planerna sätter politikerna ambitionsnivån för hur verksamheten i Vellinge kommun ska utvecklas de kommande åren. När vi i verksamheten går in i budgetarbetet utgår vi från ambitionerna och bedömer vad vi har ekonomiska medel att genomföra. Vi ställer oss frågan vad vi ska prioritera och vilka blir konsekvenserna blir. Det satsningar som vi prioriterar beskrivs i verksamhetsplanen. Vi är totalt medarbetare, egna medarbetare och medarbetare hos entreprenörer i Vellinge kommun. Tillsammans har vi uppdraget att ge människor hög servicenivå och en känsla av omtanke. Många av oss är både medarbetare och boende i kommunen. Våra medborgare är inget homogent kollektiv. De som bor i Vellinge har alla olika behov, drömmar och förutsättningar och ska behandlas som individer i alla lägen. Vi som jobbar inom Vellinge kommun har också den dagliga utmaningen att samspela perfekt med den verksamhet som bedrivs i privat regi. Medborgarna ska alltid känna att det är Vellinge kommun och vår kvalitet man möter. Vision för Vellinge kommun Vellinge kommuns övergripande vision är Bästa möjliga livskvalitet för dig! Vad menar vi med vår vision? I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö. Vår äldreomsorg och vårt stöd till utsatta är av hög kvalitet. Våra skolor är mycket bra och här kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Detta är vi stolta över! Tack vare detta är det möjligt för dig och din familj att tillsammans skapa en livskvalitet utöver det vanliga en livskvalité som ni väljer och skapar utifrån era personliga mål och förutsättningar. Vellinge kommun har en vilja att ge alla kommuninvånare ett rikare liv. Ett liv rikt på: Natur och fritidsupplevelser Kunskap och kreativitet Medmänskliga relationer och omtänksamhet Vellinge kommun erbjuder: Boendemiljö Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Utbildning Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Omsorg Behöver du samhällets stöd finns vi där för att tillsammans med dig utforma detta efter ditt behov och dina förutsättningar. Trygghet Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Företagande Vi skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Fritid och kultur Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Låg skatt Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. 4 En plan för omtanke och service En plan för omtanke och service 5

4 Vi satsar på god service och tillväxt Först och främst vill vi hylla alla duktiga medarbetare och kulturbärare som dagligen ger hjärta och ansikte åt orden i vår värdegrund. Det är du som medarbetare, som är motorn i den fina service som vi dagligen levererar till medborgarna i Vellinge kommun. Stora utmaningar väntar Man kan fråga sig varför det behövs både en kommundirektör och verksamhetsdirektör i Vellinge kommun? Svaret är att vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Ska vi klara dessa måste vi arbeta ännu mer fokuserat och med tydliga ansvarsområden för verksamhets- och tillväxtfrågor. Vi två ska tillsammans stå för den övergripande styrningen, men med olika perspektiv i det vi lägger kraften på. Vi måste få in ökad skattekraft genom att attrahera nya medborgare och företag Tydlighet och professionalism Tydlighet och professionalism är ledorden för Våra verksamhetsområden speglar nu politiska nämndernas ansvarsområden och nämndernas mål kopplas tydligt till verksamheternas prioriterade satsningar. Vi får också nya möjligheter att lyfta och behandla strategiska samhällsfrågor som spänner över flera verksamheter och nämnder. Långsiktig utvecklingsstrategi Utveckling och tillväxt är livsviktigt för kommunen och vi måste få in ökad skattekraft genom att attrahera nya medborgare och företag. Därför lägger vi ner mycket energi på att formulera en långsiktig utvecklingsstrategi för de kommande åren. Hög effektivitet i verksamheten Utmaningen för verksamheten är att fortsätta det effektiva arbetet så att vi kan få ut maximal mängd välfärdstjänster ur varje skattekrona. Vi ska stärka systemen för uppföljning och kvalitet och dra rätt slutsatser inför framtiden. Visst går vi ett spännande år till mötes! Hälsningar från Charlotte och Magnus 6 Förord Förord 7

5 Falsterbokanalen 8 9

6 MEDARBETARE TYCKER TILL Marie Banstorp Lindell Barnen är det bästa i mitt jobb Jag stortrivs med mitt jobb som vaktmästare på Ljungenskolan och känner mig trygg som medarbetare i Vellinge kommun. Här får jag gehör för mina idéer när jag upptäcker saker som kan förbättras. Att arbete som vaktmästare är fritt och jag har ett stort eget ansvar. Jag gör allt ifrån att installera saker och sköta utemiljön till att ansvara för säkerhet och hantera fakturor. Efter fem år i jobbet har jag också fått förtroendet att vara sammankallande i vaktmästarnas nätverk. Vi har bland annat möten med olika leverantörer och sköter beställningar. Att träffa alla härliga barn är det roligaste i vardagen. Just i kväll har tredjeklassarna rymdkväll med föräldrarna inbjudna. Jag hjälper till genom att sätta upp stjärnor och solar. Så klart kan en del bli bättre i Vellinge kommun. På grund av min bakgrund har jag blivit kallad för en del fula saker under åren. Men utvecklingen går år rätt håll och inom kommunen känner jag verkligen att man backar upp mig i de här frågorna. Jag försöker också påverka barnen på skolan och genom mitt sätt att vara bidra till bra attityder. Marie Banstorp Lindell, vaktmästare på Ljungenskolan Falsterbokanalen Foteviken 10 11

7 Vårt uppdrag Nytt fokus på tillväxt I oktober 2013 genomfördes en organisationsförändring med syfte att skapa tydligare struktur och ansvarsområden i kommunen. Vi vill få en bättre koppling mellan den politiska organisationens mål och tjänstemannaorganisationens prioriterade satsningar. En tillväxtavdelning, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, ska fokusera på kommunens tillväxt, exploatering, näringsliv och turism. Charlotte Unosson ska som verksamhetsdirektör ansvara för att alla verksamheter i kommunen utvecklas som planerat. Det återstår en del arbete med att effektivisera olika processer. Vi förfinar organisationen för att kunna erbjuda medborgarna ännu bättre service och ge en ny skjuts åt kommunens utveckling. Den politiska organisationen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: mål och inriktning för verksamheten budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor nämndernas organisation och verksamhetsform val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar val av revisorer årsredovisning och ansvarsfrihet Ordförande Tommy Larsson. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och verkställer ärenden i Kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas och förvaltningens verksamhet. I uppdraget ingår också att Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och kommunala förbund. Respektive nämnd och Kommunstyrelsen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen har tre beredande organ under sig, två utskott och en beredning för tillväxtfrågor inom plan, mark och exploatering. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och ett produktionsutskott som ansvarar för all egen drift: grundskolor, förskolor, gymnasium, bibliotek, konsthall, turistbyrå, badhus, fritidsgårdar, elevhälsa, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ordförande Lars-Ingvar Ljungman. Kommunens övriga beslutande organ är Nämnden för gemensam medborgarservice tar hand om alla typer av gemensam service: gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik och färdtjänst. Ordförande Christer Mars. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljötillsyn och bygglovshantering. Ordförande Ola Freij. Omsorgsnämnden ansvarar för vårdoch omsorgsfrågor, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten. Ordförande Anna Mannfalk. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogiska verksamhet utom själva driften av verksamheten. Ordförande Carina Wutzler. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgiften enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Ordförande Lars Olin. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. Prövar om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarmyndigheten har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Förvaltningsorganisationen Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation, med Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal inom kommunförvaltningen. I kommunförvaltningen ingår också all personal för den verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman, och har i sin funktion ett särskilt fokus på kommunens tillväxtfrågor. Verksamhetsdelen i förvaltningsorganisationen leds av verksamhetsdirektören med uppdrag att skapa en tydlig organisation, avseende ansvar och befogenheter. Vi arbetar med att skapa tydligare processer och arbetsflöden samt förbättra den strategiskt långsiktiga planeringen. 12 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 13

8 Så här styrs Vellinge kommun Reviderad styrmodell 2014 Styrkort finns på två nivåer: 1. Kommunövergripande nivå. 2. Kommunstyrelse- och nämndsnivå. Vellinge kommuns styrmodell har reviderats inför planeringsåret Bakgrunden är de senaste årets arbete med att effektivisera arbetsmodellen. Viktiga händelser är: Den nya visionen Förändrad organisation för politiken och tjänstemännen Ändrad inriktning på styrkorten Införande av verksamhetsplanen Projektet Förtjust i Vellinge Strategisk styrning Grunden för kommunens styrning är visionen Bästa möjliga livskvalitet för dig!. I denna finns sju framgångsfaktorer definierade för kommunens fortsatta positiva utveckling. Läs mer på sidan 5. Vad Den politiska styrningen sker liksom tidigare genom styrkort. Hur Förvaltningsstyrningen görs genom verksamhetsplanen och nedbrutna styrkortsmål. Kommunövergripande styrkortet På strategisk nivå sker den politiska styrningen Vad genom det kommunövergripande styrkortet. För de sju framgångsfaktorerna som visionen ger, samt framgångsfaktorerna Demokrati genom inflytande och Personal, formuleras inriktningsmål för en mandatperiod. För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Taktisk politisk styrning Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i på kommunstyrelseoch nämndsnivå. Målen kan vara på 1 3 års sikt och ska vara uppföljningsbara. Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen visar hur vår verksamhet är uppbyggd och hur den hänger samman. Den beskriver hur vi omsätter vårt uppdrag och möter medborgarnas krav och förväntningar. Vi sätter mål, planerar, prioriterar och följer upp. Verksamhetsplanen är kommundirektörens planeringsdokument för att styra kommunförvaltningen ( Hur ) i arbetet mot måluppfyllelse av kommunstyrelsens och nämndernas styrkortsmål. Verkställighet av fastställd verksamhetsplan och budget ansvarar respektive budgetansvarig chef för på uppdrag av kommundirektören inom kommunförvaltningen. Uppföljningen av verkställigheten sker i tertial- och delårsrapport samt årsredovisning. Mål för vår verksamhetsplan Vägleda oss samt styra verksamheten så att vi når våra mål. Beskriva våra roller och ansvar som leder till en tydlighet i vårt agerande. Skapa arbetsglädje, delaktighet och ansvar för helhetssynen. 14 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 15

9 Kommunövergripande styrkort 2014 Framgångsfaktor Mätmetod Inriktningsmål* Boendemiljö NRI, faktorn Bostäder. Verka för en god boendemiljö. Tidningen Fokus boendeundersökning. SCB:s befolkningsstatistik En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). Demokrati genom NII. Verka för en förbättrad medborgardialog. inflytande Trygghet NRI, faktorn Trygghet. Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Polisens trygghetsindex. Företagarvänlig Svenskt Näringslivs kommunranking. Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet. kommun SKL:s Öppna jämförelser. Utbildning Skolverket, Andel behöriga till gymnasiet. En skola på mycket hög nationell nivå. Skolverket, Betyg/meritvärde. En skola som lär för livet. Skolverket, Resultat i Nationella prov. NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter. SKL:s Öppna jämförelser. Omsorg Socialstyrelsens NKI, hemtjänst. En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar. Socialstyrelsens NKI, äldreboende. NMI, faktorn Äldreomsorg NMI, faktorn Stöd för utsatta personer Fritid och kultur NRI, faktorn Fritid. Ett brett utbud av aktiviteter. NMI, faktorn Kultur Personal Nöjd-Medarbetar-Index. Verka för att kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad Personalens utbildningsnivå (skolverket, socialstyrelsen). verksamhet i Vellinge kommun. Skatt Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna. Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). Uttagen kommunalskatt per skattekrona. Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, riket och jämförbara kommuner. Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet.. Förkortningar NRI = Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kommuner och Landsting * Inriktningsmålen bryts ned till mål för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. 16 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 17

10 Utförare egen regi operativ styrning Insatser som berör egen regienheternas arbete omvandlas till styrkortsmål. Hur målen ska nås konkretiseras i en aktivitetsplan för varje mål. Uppföljning görs efter fastställda tidpunkter i aktivitetsplanen. Resurser för att utföra egenregiarbete tilldelas av nämnderna via prestationsersättningar eller anslagsfinansiering. Externa utförare operativ styrning Vellinge kommuns verksamhet utförs till stor del av externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramarna för avtalet med respektive utförare. Resurser utbetalas genom prestationsersättningar. Kommunfullmäktige Kommunförvaltningen Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Organisation 2014 Vellinge Stadsnät AB Vd Kenneth Lind Plan, Exploatering Näringsliv, Turism Vellinge koncern AB Vd Magnus Hedin Stab Charlotte Unosson IT, Fastighet, Säkerhet Kommunikation, Upphandling, Vellinge Direkt Vellingebostäder AB Vellinge expl AB Vd Anders Larsson Kommunstyrelse Kommundirektör Magnus Hedin Bolagsstyrelser Verksamhetsdirektör Charlotte Unosson Ekonomi Åke Grönvall HR Liselott Lundin Nämndservice Eva Lundbladh V-controlling Kassa/Bank Bolagsfrågor Ägarfrågor Egen regi och entreprenörer I Vellinge kommun arbetar vi aktivt för en mångfald av utförare. Detta för att skapa kvalitetshöjningar via konkurrens och ge medborgarna valmöjligheter. Cirka 48 procent av verksamheten drivs av entreprenörer, friskolor inräknat. Omkring 25 procent är egen regi-verksamhet, det vill säga egen verksamhet som finansieras via så kallade pengsystem. Resterande verksamhet, ca 27 procent, är övrig kommunal verksamet. Denna inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Utbildning Johan Holmqvist Utbildning Utbildningsnämnd Miljö- och Bygg Maria Koistinen Hellborg Miljö, Bygg Miljö- och byggnadsnämnd Medborgarservice Mattias Lindsjö Teknik, Fritid, Kultur Nämnden för gemensam medborgarservice Produktionsutskottet Omsorg Catharina Byström Vård, Omsorg, Individ, Familj Omsorgsnämnd 18 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 19

11 Budgetprocess och våra olika verksamhetsområden Budgeten är framtagen i en process i respektive nämnd med ansvarig verksamhetschef. Processen inleds med ett gemensamt analysarbete av vilka förutsättningar vi har inför kommande år. Baserat på detta underlag föreslår vi en ambitionsnivå i våra styrkort med övergripande mål och förslag till budget. Den föreslagna budgeten antas först i Kommunstyrelsen och slutligen i Kommunfullmäktige. Verksamheten arbetar därefter fram en verksamhetsplan där de politiska målen omsätts i tydliga handlingsprogram per verksamhetsområde. Följande övergripande verksamhetsområden arbetar vi utifrån för 2014: Tillväxt Medborgarservice Utbildning Omsorg Miljö och bygg Kommunala bolag Koncernen Vellinge Kommun I koncernen Vellinge ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Vellinge Koncern AB Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge Exploaterings AB (VEXAB) och Vellingebostäder AB. Vd Magnus Hedin. Vellingebostäder AB Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samt uppför småhus och lägenheter till försäljning. Man administrerar och förvaltar Vellinge kommuns tomtoch villakö samt förvaltar Vellinge kommuns och Vellinge Exploaterings AB:s bebyggda fastigheter. Vd Anders Larsson. Vellinge Exploaterings AB Vellinge Exploaterings AB ska förvalta, exploatera, förvärva och försälja mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler samt bostäder med inriktning mot äldre och funktionsnedsatta. Vd Anders Larsson. Vellinge Stadsnät AB Vellinge Stadsnät AB (VESAB) bildades under 2013 och har till uppgift att förse kommuninvånarna med bredband. Vd Kenneth Lind Samarbetspartners Serkon i Vellinge AB Serkon i Vellinge AB är ett konsultföretag med cirka 40 medarbetare. Man erbjuder tjänster inom fyra områden: ekonomi, human resource, juridik och IT. Företaget startades 1992 genom en utbrytning av stora delar av Vellinge kommuns administrativa funktioner. Idag samarbetar Vellinge med Serkon vad gäller kommunal ekonomi, IT-konsulttjänster, personal- och lönefrågor, debitering av konsumtionsavgifter, krav och inkasso samt juridiska tjänster vid till exempel upphandlingar och avtalsfrågor. Vd Stefan Jönsson. Övriga entreprenörer Vi har cirka 45 entreprenörer som utför uppdrag för kommunen. Kommunen följer upp och säkerställer att verksamheten följer lagar och regler och uppfyller kvalitetsmålen. Samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre, servicecentra samt gruppbostäder inom LSS drivs på entreprenad enligt LOU. All hemtjänst samt stora delar av LSS-verksamheten utförs av entreprenörer inom ramen för LOV. Inom skolans värld finns fem grundskolor i privat regi och 19 privata förskolor. På tekniksidan är de största entreprenörerna NCC, Söderlind & Jeppsson, Veolia och RenoNorden. 20 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 21

12 Planerings- och budgetprocess Beslut kommundirektör om verksamhetsplan 2015 Nämndbeslut om fastställd budget 2015 och plan Styrkort och budgetar klart för enheterna inom egen regi Belut i kommunfullmäktige om budget 2015 och plan Beslut i kommunfullmäktige om delårsrapport Beslut i kommunstyrelsen om budget 2015 och plan Fackliga förhandlingar om budget 2015 och plan Beslut i kommunstyrelsen om delårsrapport Alternativa budgetförslag från oppositionen på kommunövergripande budget 2015 och plan O K T N O V D E C Uppstartsträff med ordförandena och ledningsteamet Genomgång 1 med gruppledarna i oppositionen JA N F E B 2015 M A R /14 Budgetar, styrkort och verksamhetsplan träder i kraft (2015) Budgetinformation 1 och bokslutsresultat 2013 med nämndpresidier, partirepresentanter och versamhetsansvariga Arbetet påbörjas med budgetjusteringar för åren Befolkningsprognos klar Avstämningsmöte med ordförandena och ledningsteamet om budgetjusteringar Nämndbeslut om preliminär budget 2015 och plan S E P T A P RIL Beslut i kommunstyrelsen om årsredovisning 2013 Beslut i kommunalfullmäktige om årsredovisning 2013 A U G M AJ Vårpropositionen kommer J U LI J U N I Arbetet med budgetjusteringar klart. Prioriteringsmöte med ordförandena och ledningstemet Uppföljning 2013/2014 Budgetprocess Budgetår 2015 Genomgång 2 med gruppledarna i oppositionen Yrkande från oppositionen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar Fackliga förhandlingar om ramar med mera Beslut i kommunstyrelsen om tertialuppföljning Beslut i kommunstyrelsen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar för budget 2015 och plan Budgetinformation 2 med nämndpresidier, partirepresentanter och verksamhetsansvariga Beslut i kommunstyrelsen om tertialuppföljning Beslut i kommunstyrelsen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar för budget 2015 och plan Vårt uppdrag Vårt uppdrag 23

13 Höllviken 24 25

14 Vårt förhållningssätt Förtjust i Vellinge varje dag Utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge har som syfte att skapa en spänstig organisation som är robust över tiden. Samtliga medarbetare ska känna att de har gemensamt uppdrag som utgår ifrån Vellinge kommuns värdegrund. Förtjust i Vellinge har drivit sex delprojekt: 1. Vision och värdegrund 2. Ny budgetprocess 3. Arbetsformer, roller och ansvar 4. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och grafisk manual 5. Hållbart ledarskap 6. Implementering av IT-strategin Delprojekten är nu genomförda och resultatet av programmet är integrerat i det dagliga arbetet inom kommunen. Nästa steg är att ytterligare målgruppsanpassa kommunens tjänster och erbjudanden. Det är ett ständigt pågående arbete att anpassa förvaltningsorganisationen till nya krav och behov från kommunvånarna. Under 2014 ska en ny styr- och planeringsprocess samt nytt beslutstödssystem implementeras. Värdegrund Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter medborgare, besökare, företagare, samarbetspartners och varandra. Värderingarna ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra på hur vi ska agera. De är grunden i vår kommunkultur. Glädje Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Alla medarbetare ska känna engagemang och ansvar för och bidra till en god och effektiv verksamhet. Det är viktigt att våra medarbetare känner arbetsglädje och är stolta över vad de uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. Omtanke Dialogen på arbetsplatsen är grunden för delaktighet och kännetecknas av öppenhet och respekt. Genom delaktighet visar vi också att vi bryr oss om varandra och att det finns en omtanke om varandra och vår omvärld. Mod och trovärdighet Våra medarbetare ska också visa mod genom att våga prova nya vägar för att utveckla sig själva, verksamheterna och med ständigt förbättrad service till medborgarna. Varje medarbetares bidrag är avgörande. Vi bidrar alla med vårt engagemang och vår delaktighet det vi kallar medskapande. Det vi säger, gör och är stämmer väl överens. Visa mod att stå för de beslut som fattas och ska genomföras vilket medför en trovärdighet för Vellinge kommun som helhet. Som ledare i Vellinge kommun skapar du förutsättningar och arbetar aktivt för medskapande och utveckling på ett stödjande och utmanande sätt. Du tydliggör verksamhetens mål och medarbetarnas uppdrag och ansvar. Du ser samverkan med våra fackliga representanter som en naturlig och viktig del av utvecklingen. Ledarskap Ett personligt ansvar Varje chef och ledare har ett ansvar att skapa ett klimat med delaktighet och engagemang för medarbetarna. Att inspirera och visa vägen är ledstjärnor. Ledarna skapar trygghet genom att visa på den långsiktiga inriktningen. Medarbetarna ska känna frihet att inom kända ramar finna lösningar på vägen mot målet. Trygga ledare visar vägen Vårt ledarskap utgår från en gemensam ledarplattform och respekten för fattade beslut. Ett annat fundament är att ledarna har ett helhetsperspektiv med ansvar för kvalitet och ekonomi. Utifrån denna bas ska Vellinge kommuns chefer fokusera på tre fokusområden för att uppnå engagerade medarbetare och nöjdare medborgare. Lust att leda Modig som chef Engagerande som ledare Att ha lust att leda innebär att: Som ledare i Vellinge kommun prioriterar vi tid för ledarskap. Det får medarbetarna att växa. Som ledare skapar vi tydliga mål och delmål som leder framåt mot visionen. Vi följer upp arbetsuppgifter och mål och ger positiv feedback som utvecklar medarbetarna. 26 Vårt förhållningssätt Vårt förhållningssätt 27

15 Utmaningar för ledarskap och rekrytering Att vara modig som chef innebär att: Våga delegera arbetsuppgifter med tydliga mål. Våra ledare vågar pröva nya vägar, ge utrymme för initiativ och ansvar. Vi kombinerar förnuft och känsla så att våra medarbetare känner trygghet i sina uppdrag. Att vara engagerande som ledare innebär att: Få medarbetarna att vilja vara med och dela ansvaret för verksamheten. Våra ledare lyssnar, uppmuntrar och ger medarbetarna mandat att agera. Vi strävar alltid efter att vara närvarande i våra möten och ett coachande ledarskap. Medarbetarskap Vad du som medarbetare tycker är viktigt! Vi gör medarbetarundersökningar vartannat år för att få veta vad du tycker om Vellinge kommun som arbetsgivare och vad vi ska förbättra. Vi lyssnar på dig vid cafédiskussioner när du är nyanställd och efter medarbetarundersökningar, vid medarbetarsamtal, vid varje möte med din chef och vid den årliga uppföljningen av din arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet för det arbete som utförs och veta att vårt arbete gör skillnad! Vellinge kommun vill vara en attraktiv och framtidsorienterad arbetsgivare som tillsammans med engagerade medarbetare skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta vill vi uppnå genom god arbetsmiljö, god hälsa samt stimulera till ett engagerat medarbetarskap Vellinge kommuns grund är människors lika värde och alla de egenskaper som gör oss unika. Våra olikheter är tillgångar som berikar verksamheten. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Arbetsplatserna ska präglas av jämställdhet och mångfald och vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka diskriminering. Liselott Lundin Vårt ledarutvecklingsprogram Hållbart ledarskap fortsätter att göra stor nytta i organisationen. Ett coachande ledarskap är chefernas medel för att få medarbetarna att känna arbetsglädje och leverera utifrån en trygghet i yrkesrollerna. Det ger utrymme för att hitta sina egna drivkrafter och samtidigt känna stolthet över att få vara del av en framgångsrik verksamhet. Medarbetarundersökningen från 2012 är en positiv läsning. Jämfört med Nöjd-Medarbetare-Index 2010 har många områden utvecklats, förbättringspotential finns fortfarande. Vi ska fortsätta driva en verksamhetsutveckling som ökar förtroendet för ledarna och ytterligare förbättrar vårt arbetsklimat, samarbetsanda och karriärmöjligheter. Vi arbetar med att tydliggöra att chef och medarbetare tillsammans ansvarar för medarbetarsamtalens innehåll och genomförande. En av våra stora utmaningar är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kvalificerade personer att söka sig till oss. Vårt mål är att vara förstahandsvalet när attraktiva sökande vill ha nya utmaningar. För många sökande är det lockande att bidra till en positiv samhällsutveckling genom sitt yrkesval. Vi ska erbjuda goda, konkurrenskraftiga villkor och förmåner. Det är lika viktigt är att framhålla de mjuka värdena som vi står för och arbetar med: trovärdighet, omtanke, mod och arbetsglädje! Våra bästa ambassadörer är alla som arbetar i Vellinge kommun och som rekommenderar oss som en bra arbetsgivare Liselott Lundin, HR-direktör 28 Vårt förhållningssätt Vårt förhållningssätt 29

16 MEDARBETARE TYCKER TILL Mathias Lindsjö Bra att man satsar på ledarskapet Jag är ganska så ny i Vellinge kommun och har jobbat här sedan december Först som teknisk chef för tekniska enheten och sedan oktober 2013 som avdelningschef för Medborgarservice med ansvar för teknik, kultur och fritid. Jag har också kvar min roll inom tekniska enheten, som ansvarar för renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, kommunens gator, parker och naturområden samt räddningstjänst. Jag trivs med mitt jobb och har dagligen små och stora utmaningar att hantera. Vellinge kommun är en bra arbetsplats med högt i tak för egna initiativ. Mina dagar ägnas mest åt olika projektmöten, administrativa ärenden, utvecklingsfrågor och naturligtvis den ordinarie driften. Just idag gör jag uppföljning av medarbetarsamtal och noterar att vi måste jobba vidare med kvalitetsfrågor, arbetsmiljön och att tydliggöra de mätbara målen. Jag gillar att det finns en uttalad viljeinriktning att satsa på utveckling av ledarskapet i kommunen. Det är ett viktigt steg på vägen för att skapa en attraktiv arbetsplats. Mathias Lindsjö, avdelningschef för Medborgarservice Falsterbokanalen Kämpingebukten 30 31

17 100 kr i skatt till kommunen planeras under 2014 att användas så här: Balans i ekonomin Vad vi gör för medborgarna God ekonomisk hushållning är en viktig ledstjärna för verksamheten. Ett av kommunens övergripande mål är att behålla Skånes lägsta kommunalskatt, samtidigt som medborgarna ska uppleva att kvaliteten på välfärdstjänsterna förblir oförändrad, det vill säga fortsatt hög verksamhetskvalitet i förskola, skola, äldreomsorg och övriga verksamheter. Det ska vara en ekonomi i balans mellan verksamhetsmålen och de ekonomiska målen. Ramarna för kommunens ekonomi beslutas i kommunfullmäktige som fastställer mål, omfattning och ekonomiska förutsättningar för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna ger sedan uppdrag till den gemensamma förvaltningen. De ekonomiska målen för 2014 är formulerade under framgångsfaktorn Skatt i det kommunövergripande styrkortet som finns på sidorna Pedagogisk verksamhet 55:33 kr Vård och omsorg 23:24 kr Fritid och kultur 6:37 kr Infrastruktur, skydd mm 5:91 kr Gemensam verksamhet 4:20 kr Individ- och familjeomsorg 3:16 kr Politisk verksamhet 1:79 kr Andel intäkter i % av totala intäkter Övriga intäkter 17 % Finansiella intäkter 2 % Skatt 81 % 32 Balans i ekonomin Balans i ekonomin 33

18 Utmaningar för Vellinge kommuns ekonomi År 2013 gick ekonomiskt bättre än förväntat med draghjälp av två engångsposter. En var återbetalning av försäkringspremie från AFA på 16 miljoner kronor, den andra kom från en reavinst på pensionsmedel på 18 miljoner kronor. Politikens mål är att, trots den svaga ekonomin, behålla vår låga kommunalskatt på 18,50 kr per skattekrona Under 2014 får vi klara oss på budgeterade medel i en omvärld präglad av fortsatt svag ekonomi i Europa och i de stora ekonomierna i världen. För 2014 budgeteras ett nollresultat. Resultaten för 2015 och 2016 är negativa med 2,9 respektive 42 miljoner kronor. Politikens mål är att, trots den svaga ekonomin, behålla vår låga kommunalskatt på 18,50 kr/skattekrona. Samtidigt ska vi slå vakt om den höga nivån på våra välfärdstjänster genom att förstärka en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Åke Grönvall Vi ska fortsätta att dra nytta av vår styrka med verksamheter som har god ekonomisk kontroll. Det gäller både egen regi och den som utförs av entreprenörer. En framgångsfaktor är våra chefer med stor förmåga att ta ansvar för att leverera service inom ramen för fastställd budget. Lika viktigt är att avsätta medel för att underhålla infrastruktur och fastigheter. Vad kostar verksamheten i Vellinge kommun jämfört med andra kommuner (bokslut 2012 kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket* Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet * Ovägt medelvärde. Vi har stora utmaningar framför oss vad gäller den demografiska utvecklingen där en växande andel äldre behöver omsorgstjänster. Det gäller att planera behoven i tid och göra rätt prioriteringar under vägen. I det långa perspektivet krävs satsningar på tillväxt inom många områden för att öka skattebasen som ska finansiera våra åtaganden. I det korta perspektivet måste vi vara medvetna om att 2014 är ett valår och olika utspel kan resultera i nya krav och förutsättningar från staten. Närmast på den ekonomiska dagordningen står satsningar på äldreboenden, förskottering av Trelleborgsbanan och behovsanalys av lokaler för barnomsorg och grundskolor. Åke Grönvall, ekonomidirektör 34 Balans i ekonomin Balans i ekonomin 35

19 Tillväxt Samhällsplanering för framtiden Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Den höga befolkningstillväxten som förväntas fram till 2050 ger ett tryck på expansiv byggtakt i kommunen. Detta ställer krav på framsynt planering och utbyggnad av infrastruktur och allmänna platser så att vår attraktivitet och konkurrenskraften bibehålls. Det krävs också en långsiktig satsning på bredbandsutbyggnad. Andra områden som behöver starkare fokus är näringsliv och besöksnäring. För att offensivt möta dessa utvecklingsfrågor har Vellinge kommun fått en ny tillväxtavdelning under ledning av kommundirektören. Inom avdelningen ingår verksamheter som rör exploatering, detaljplaner, översiktsplaner och miljöcontrolling. Enheter under tillväxtavdelningen Näringslivsenheten Enheten ska verka för att företag, organisationer och enskilda upplever ett etableringsklimat som bygger på förtroendefulla relationer baserat på öppenhet och affärsmässighet. Enheten för turism Enheten ansvarar för arbetet inom turism, värdskap, rådgivning och marknadsföring av kommunen som destination. Vi ska ta fram och uppdatera marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, annonsutföranden, skyltar, bilder, och utställningar för våra destinationsvarumärken. Enheten för plan och exploatering Enheten arbetar för långsiktigt god hushållning med resurser och för att använda och utveckla mark och vatten på bästa sätt. Prioriterade satsningar 2014 Arbeta fram tydliga utvecklingsstrategier för de tre enheternas arbete. Centrumutvecklingsprojektet Våra olika tätorters utveckling på kort och lång sikt Skanörs hamn inklusive kallbadhus Centrum och handelsutvecklingskoncept Trelleborgsbanan Falsterbokanalsprojektet Vår bredbandsutbyggnad Falsterbo strandbad utveckling av ett natur- och kulturrum Skanörkusten 36 Tillväxt Tillväxt 37

20 Östra Grevie 38 39

21 Vår verksamhet Verksamhetsområde Medborgarservice Många utförare höjer kvaliteten I Vellinge finns en politisk ambition att skapa en kreativ konkurrens genom att få fler utförare av de tjänster som finansieras via kommunalskatten. Målet är en mångfald i hur man löser uppdraget. Ur ett medborgarperspektiv ska mångfalden ge ökad valfrihet och kvalitetshöjning, som gynnar den enskilde och bidrar till en effektivare verksamhet. Alla utförare behandlas lika den i egen regi och sådan som utförs av entreprenörer. Kommunen följer upp och säkerställer att verksamheten uppfyller kvalitetsmålen. Mathias Lindsjö Vad vi gör för medborgarna Uppdraget för avdelningen Medborgarservice är att göra det lätt för medborgarna att få snabb och korrekt service. Medborgarservice består av tre enheter som ansvarar för verksamhet inom fritid och kultur, teknisk verksamhet, räddningstjänst, vatten och avlopp och avfall. De tre enheterna leds av varsin enhetschef. Ramarna för verksamheten sätts av Nämnden för gemensam medborgarservice. Utmaningar för Medborgarservice 2014 Den kanske största utmaningen inför framtiden är utbyggnaden av dagvattensystem för att säkerställa en god boendemiljö. Under 2014 kommer de första fysiska åtgärderna att kunna vidtas. Utbyggnaden av pågatågsstationer i Ö Grevie och V Ingelstad, tillsammans med andra utbyggnadsprojekt, innebär att våra skötselområden kommer att öka. Både avseende grönytor och gator. Inom VA-sidan fortsätter arbetet med att VA-ansluta olika områden på landsbygden. Inom avfallsområdet verkar vi för att öka utsorteringen av matavfall, förpacknings- och tidningsavfall samt farligt avfall från restavfallet. Inom fritidsverksamheten är det en utmaning att kunna möta de önskemål som inkommer från föreningslivet angående nya och förändrade lokaler, samt att vidareutveckla samarbetet med föreningslivet. I syfte att öka servicenivån inom kulturverksamheten kommer införandet av meröppet, det vill säga obemannade öppettider, att utredas under Mathias Lindsjö, avdelningschef 40 Vår verksamhet Vår verksamhet 41

22 Mål för Nämnden för gemensam medborgarservice 2014 Andelen insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 %, vilket motsvarar 50 kg per person och år. Prioriterade satsningar: Utökad insamling från butiker/ restauranger. Informationsinsatser som riktar sig till kommuninvånarna. Minska energiförbrukningen med 400 MWh per år genom utfasning av befintliga kvicksilverljuskällor. Prioriterade satsningar: Svepbyte av ljuskällor, vilket innebär att samtliga ljuskällor inom utvalda områden byts ut. Infrastrukturen skall uppnå en högre skötselstandard avseende parker och grönområden. Andelen nöjda kommuninvånare ska uppgå till minst 50 %. Prioriterade satsningar: Tydlig information gentemot kommuninvånare. Undersökning avseende eventuella omprioriteringar i befintliga skötselplaner. Verka för utökning av ekonomiska medel. Nämnder och styrelser ska ge ungdomsrådet möjlighet att påverka politiska beslut. Prioriterade satsningar: Påverka nämnder och styrelser så att ungdomsrådet används som remissinstans. Genom insatser för ökad säkerhet för cyklister och mopedister, är målsättningen att antalet skadade personer i olyckor inom det kommunala vägnätet ej ska överstiga 23 personer (medelvärde ). Orsaksanslys av inträffade olyckor. Information till trafikanter. Fysiska åtgärder i trafikmiljön. Öka antal samarrangemang mellan konsthall, kulturskola och bibliotek. Utarbeta och genomföra nya samverkansformer inom Kulturenheten som kommer medborgarna till del. Öka antal idrottsevenemang under en treårsperiod genom samverkan mellan kommunen och föreningarna. Kommunen kommer under året att mer aktivt börja samarbeta med arrangörer av evenemang. Detta för att klargöra vilka krav som ställs samt vilket stöd som kan erbjudas. Nöjd medarbetarindex för 2014 ska öka i förhållande till Utifrån resultatet av 2012 års medarbetarundersökning har handlingsplaner med tillhörande åtgärder upprättats för att öka medarbetarnas motivation och kvalifikationer. Andelen inläckage av ovidkommande vatten i spillvattensystemet ska minska från 32 % år 2012 till 20 % år Bortkoppling av felkopplade ytor och fastigheter, relining av läckande spillvattenledningar. Andelen odebiterat vatten från dricksvattensystemet ska minska från 35 % år 2012 till under 20 % år Bättre styrning av vattensystemen, läcksökningar, byte/relining av ledningar som befinns vara felkällor. Renoveringar och byten av ledningar och anläggningar ska från och med 2016 utföras på ett sätt och i en omfattning som ger långsiktigt hållbara system. Med utgångspunkt från Svenskt Vattens modell för ledningsrenovering ta fram en för kommunen passande plan för ett långsiktigt hållbart ledningsnät. Från 2016 skall denna följas. 42 Vår verksamhet Vår verksamhet 43

23 Verksamhetsområde Utbildning Vad vi gör för medborgarna Verksamhetsområde Utbildning har det övergripande ansvaret för förskola och skola. I våra verksamheter hittar du allt från ettåringen till den vuxne studerande. Under avdelningen sorterar också elevhälsan och studieoch yrkesvägledarna. Kommunens yngsta omfattas av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen har totalt 24 förskolor varar 19 drivs i fristående regi. Kommunen har tolv grundskolor, varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6 12 år är integrerade i samtliga skolor. Det finns också grundsärskoleverksamhet med träningsskola. Efter grundskolan kan eleverna välja att studera vid vårt eget gymnasium Sundsgymnasiet, eller vid andra gymnasier utanför kommunen. Det finns möjlighet att hämta in kunskaper via vuxenutbildningen som också erbjuder svenska för invandrare, SFI. Ramarna för verksamhetsområdet sätts av Utbildningsnämnden. Vi ska se till att behålla vår skickliga personal Utmaningar för Utbildning 2014 Utbildningsområdet, förskolor och skolor i Vellinge kommun står inför spännande utmaningar 2014 och framåt. Den första och mest grundläggande är, hur behåller vi vår topposition som skolkommun? I detta ligger, hur kan vi ytterligare öka våra redan mycket goda resultat och måluppfyllelse? Vi ska se till att behålla vår skickliga personal, rekrytera goda framtida medarbetare, ligga i framkant vad gäller modern teknik och spännande metoder. Vi ska skapa utrymme för vår personal och våra skolledare att stöta och blöta pedagogiska frågeställningar. Vi ska se till att förskolor och skolor behåller den goda atmosfär som kännetecknar dessa i dag genom att bland annat involvera föräldrar, barn och elever i våra utvecklingsfrågor. Vi ska behålla utbudet av skolor/ förskolor med olika inriktning. Spetsresultat och ett brett utbud ska även framöver att kunna kombineras. Slutligen, vi ska även fortsättningsvis servera den godaste maten i våra skolrestauranger. Vi har inga skolmatsalar och så ska det förbli! Johan Holmqvist, utbildningschef Johan Holmqvist Mål för Utbildningsnämnden 2014 Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer Renovering av Sandeplanskolan beräknas vara klar våren 2014 och ny förskola i Arrie förväntas stå klar till hösten Projektering för tillbyggnad av Herrstorpsskolan är påbörjad och skolan som ska rymma 550 elever beräknas stå klar Andelen elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i elevenkäten läsåret 2013/2014 svarat att de känner sig trygga i skolan ska överstiga rikssnittet i SKLs Öppna jämförelser Det finns en utsedd trygghetssamordnare på samtliga skolor. Samtliga incidentrapporter på skolorna ska diarieföras och rapporteras till huvudmannen. 44 Vår verksamhet Vår verksamhet 45

24 Vellinge kommun har en skola i nationell toppklass. För att bibehålla den höga kvaliteten ska Vellinge rankas tio i topp på såväl SKLs öppna jämförelser som Lärarförbundets rankinglista för bästa skolkommun. Vellinge kommun deltar i SKL:s projekt PISA 2015 med fokus på att öka andelen med högsta betyg i matematik och halvera andelen med lägsta. Förskolorna och skolorna arbetar mot fastställda operativa matematikmål. Projektet Framtidens elevhälsa ska skapa en samsyn mellan elevhälsans organisation och skolområdena och lägga grunden till ett mer ändamålsenligt stöd. Vellinge kommun ska ha en skola som lär för livet. Undervisningen ska göra eleverna nyfikna att lära mer. Andelen elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i elevenkäten läsåret 2013/2014 svarat att skolarbetet gör dem nyfikna att de har lust att lära mer ska överstiga rikssnittet i SKLs Öppna jämförelser. Utbildningsverksamheten satsar på en fortsatt digitalisering i skolan (enligt fastställd IKT-plan) samt fokus på entreprenöriellt lärande. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar till förändrade och förnyade undervisningsmetoder. Skolorna ska beskriva och ge exempel på hur ett omdefinierat lärande är synligt i verksamheten. Vellinge kommun är en av de deltagande kommunerna i innovation, forskning och utveckling i skolan (IFOUS) om digitaliseringen i skolan och hur IKT verktygen påverkar lärandet samt hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av verktygen. Lärarnas kompetens och pedagogiska drivkraft är de viktigaste resurserna för framgångsrika förskolor och skolor. Alla elever i Vellinge kommun ska undervisas av behöriga lärare med rätt ämneskompetens. Vellinge kommuns förstelärare som rekryterades under hösten 2013 har i uppdrag att sprida kunskap och yrkesskicklighet med fokus på utveckling av god undervisning som ökar elevernas måluppfyllelse. Framtagna kriterier för individuell lönesättning, anpassade för skola och förskola, ska användas för att premiera duktiga lärare. 46 Vår verksamhet Vår verksamhet 47

25 Verksamhetsområde Omsorg Vad vi gör för medborgarna Den som av olika skäl behöver stöd och hjälp i sin vardag kan erbjudas omsorg och insatser. I kommunen finns sex vård- och omsorgsboenden med 212 permanenta lägenheter och korttidslägenheter, som drivs i annan regi. Bor man hemma och är i behov av hjälp kan man, efter biståndsbeslut få hjälp med hemtjänst- och serviceinsatser. Dagverksamhet finns för personer med demenssjukdom. Den socialpsykiatriska verksamheten stöttar personer som på grund av psykisk ohälsa har problem att klara vardagen. Det finns bland annat ett aktivitetshus och ett boende i kommunen. Kommunen har tre LSSboenden och daglig verksamhet i LOV för människor med olika funktionsnedsättningar. För den som är anhörig finns anhörigstöd i olika former. Omsorgsavdelningen arbetar även med insatser för barn, ungdomar och deras familjer, samt enskilda och familjer som drabbats av missbruk/beroendeproblematik, relationsproblem, försörjningssvårigheter eller andra svåra sociala situationer. Omsorgsavdelningen ansvarar för att personer årligen får sina behov tillgodosedda inom äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS och individ- och familjeomsorg. Genom verksamheten på AMER erbjuds särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser för långtidsarbetslösa och personer med speciella behov. Catharina Byström Utmaningar för Omsorg 2014 All omsorg har inför 2014 organiserats i en avdelning för att få större brukarfokus genom en sammanhållen omsorgsprocess. En av utmaningarna inför 2014 är att utveckla kvalitetssäkringen ytterligare, för en god vård och omsorg inom alla områden. Fokusområden kommer bland annat att vara familjehemsutredningar, vuxenutredningar, genomförandeplaner, bemanningstillsyner och måltidssituationen för äldre. Catharina Byström, avdelningschef för avdelning Omsorg Mål för Omsorgsnämnden 2014 Barns bästa ska vara vägledande och Omsorgsnämnden ska alltid sätta barnens behov i centrum. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. Alla familjehemsutredningar skall hålla god kvalitet genom att uppfylla de krav som ställs i gällande rutiner och lagstiftning. Stor vikt ska läggas vid individens behov av trygghet. Våld i nära relationer ska uppmärksammas och handläggningen ska vara skyndsam och relevant. Vuxenutredningar där våld förekommer skall alltid följa gällande rutiner och lagstiftning. Våldets karaktär, omfattning och risk för upprepning skall alltid utredas och beskrivas. Den personliga integriteten och bestämmanderättan över det egna livet ska värnas. Stor vikt ska läggas vid individens behov av trygghet. Det kan handla om trygghet i egna hemmet eller det sätt personalen 48 Vår verksamhet Vår verksamhet 49

26 Verksamhetsområde Miljö och Bygg bemöter klienten med stöd och omsorg. Driftsentreprenörerna på vård- och omsorgsboendena för äldre och LSS ska följa de täthetsscheman för bemanning som finns i respektive avtal. Flygande bemanningskontroller ska genomföras minst tre gånger under år 2014 på respektive vårdoch omsorgsboende. 95 % av alla brukare med omsorgsinsatser ska ha en uppdaterad genomförandeplan. Medborgaren ska bli tillfrågad och lyssnad på och ska ha inflytande över när och hur hjälpen ges. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. Det skall alltid finnas en genomförandeplan inom 3 veckor i alla insatser som rör barn och ungdomarunder 18 år. Barnens behov ska vara i centrum. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. De insatser som beviljas ska stödjas av kunskap och beprövad erfarenhet. Familjeteamet ska utvärdera de insatser som beviljats som bistånd. Målsättningen är att få in skattningar i 65 % av alla ärenden. För alla, och speciellt våra äldre, är måltiden en källa till glädje och hälsa. Därför eftersträvar vi lokalt tillagade mat serverad på ett njutbart sätt i alla våra verksamheter. Vid SCB mätning 2012 låg kundnöjdheten på 50 % avseende upplevelsen av att måltidssituationen är en trevlig stund på dagen, på vårdoch omsorgsboendena för äldre. Målet 2014 är att förbättra resultatet, genom ett hälsobefrämjande arbete tillsammans med verksamheterna. Omsorgsnämnden vill genom förebyggande insatser stimulera till ett aktivt liv med hög livskvalitet. Genom att aktivt informera om aktivitetschecken och de möjligheter som den utgör, få minst 60 % av kommuninnevånarna över 75 år att rekvirerar sin aktivitetscheck år Vad vi gör för medborgarna Medborgarna kommer främst i kontakt med oss när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter både när det gäller byggnation och miljö. Vi agerar bl.a. utifrån Plan- och bygglagen och Miljöbalken. När vi handlägger våra ärenden tar vi hänsyn till den enskilda människans frihet samt arbetar för att främja samhällsutvecklingen och en god långsiktig livsmiljö. Med miljöstrategiskt arbete ska vi medverka till ett hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning som är rättvis och rättssäker. Vi ska också främja en god byggnadskultur och boendemiljö med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden. Vårt arbete ska främja människors hälsa och miljön, natur- och kulturområden ska skyddas och vi ska säkerställa resurssnålt byggande. Maria Koistinen Hellborg Utmaningar för Miljö och Bygg 2014 En av de stora utmaningarna för Miljö- och byggnadsavdelningen är hur vi bäst kan bidra till en hållbar samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. År 2020 ska de stora miljöproblemen enligt riksdagen vara lösta och i detta syfte kommer Miljö- och byggnadsavdelningens miljöarbete särskilt fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen, minska förekomsten av skadliga föroreningar i miljön, minska utsläppen av näringsämnen till ytvatten, verka för ett rikt växtoch djurliv samt på olika sätt främja en god bebyggd miljö. Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt och avdelningschef för Miljö- och byggnadsavdelningen 50 Vår verksamhet Vår verksamhet 51

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 2 (59) Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se ÅRSREDOVISNING Vellinge.se Innehåll 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 7 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer