Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Vellinge kommun Verksamhetsplan 2014 En dag i Vellinge kommun personer går till sitt jobb utpendlar, inpendlar 700 lån görs på biblioteken kbm vatten förbrukas barn lämnas på förskola Vellinge.se

2 Innehåll 4 En plan för omtanke och service 6 Förord av Charlotte Unosson och Magnus Hedin 12 Vårt uppdrag 26 Vårt förhållningssätt 32 Balans i ekonomin 36 Tillväxt 40 Vår verksamhet 54 Intern service 60 Vellinge kommun på två minuter Gillar du? Du håller i din hand Vellinge kommuns tredje verksamhetsplan. Som alltid här i kommunen försöker vi hela tiden göra saker bättre. Hoppas att vi har lyckats och att du finner planen användbar i ditt dagliga arbete. Tycker du att vi beskriver vår verklighet och våra planer tydligt och klart? Är det något som du saknar? Har du tips på förbättringar? Skriv ner dina idéer och tips och mejla till Magnus Hedin, Det bästa förslaget belönas med ett presentkort för två personer som får njuta av en spahelg. Vinnaren meddelas personligen. 62 Viktiga händelser Efterord av Lars-Ingvar Ljungman Pernilla Hedin vann tävlingen Pernilla Hedin har på ett positivt och professionellt sätt arbetat med att förstärka samarbetet med slutenvården och primärvården för att få en god sammanhållen omsorg för de mest sjuka äldre i kommunen. Pernilla har även arbetat aktivt och engagerat med frågor inom e-hälsa för att utveckla patientsäkerheten. Gessie

3 En plan för omtanke och service I de politiska planerna sätter politikerna ambitionsnivån för hur verksamheten i Vellinge kommun ska utvecklas de kommande åren. När vi i verksamheten går in i budgetarbetet utgår vi från ambitionerna och bedömer vad vi har ekonomiska medel att genomföra. Vi ställer oss frågan vad vi ska prioritera och vilka blir konsekvenserna blir. Det satsningar som vi prioriterar beskrivs i verksamhetsplanen. Vi är totalt medarbetare, egna medarbetare och medarbetare hos entreprenörer i Vellinge kommun. Tillsammans har vi uppdraget att ge människor hög servicenivå och en känsla av omtanke. Många av oss är både medarbetare och boende i kommunen. Våra medborgare är inget homogent kollektiv. De som bor i Vellinge har alla olika behov, drömmar och förutsättningar och ska behandlas som individer i alla lägen. Vi som jobbar inom Vellinge kommun har också den dagliga utmaningen att samspela perfekt med den verksamhet som bedrivs i privat regi. Medborgarna ska alltid känna att det är Vellinge kommun och vår kvalitet man möter. Vision för Vellinge kommun Vellinge kommuns övergripande vision är Bästa möjliga livskvalitet för dig! Vad menar vi med vår vision? I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö. Vår äldreomsorg och vårt stöd till utsatta är av hög kvalitet. Våra skolor är mycket bra och här kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Detta är vi stolta över! Tack vare detta är det möjligt för dig och din familj att tillsammans skapa en livskvalitet utöver det vanliga en livskvalité som ni väljer och skapar utifrån era personliga mål och förutsättningar. Vellinge kommun har en vilja att ge alla kommuninvånare ett rikare liv. Ett liv rikt på: Natur och fritidsupplevelser Kunskap och kreativitet Medmänskliga relationer och omtänksamhet Vellinge kommun erbjuder: Boendemiljö Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Utbildning Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Omsorg Behöver du samhällets stöd finns vi där för att tillsammans med dig utforma detta efter ditt behov och dina förutsättningar. Trygghet Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Företagande Vi skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Fritid och kultur Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Låg skatt Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. 4 En plan för omtanke och service En plan för omtanke och service 5

4 Vi satsar på god service och tillväxt Först och främst vill vi hylla alla duktiga medarbetare och kulturbärare som dagligen ger hjärta och ansikte åt orden i vår värdegrund. Det är du som medarbetare, som är motorn i den fina service som vi dagligen levererar till medborgarna i Vellinge kommun. Stora utmaningar väntar Man kan fråga sig varför det behövs både en kommundirektör och verksamhetsdirektör i Vellinge kommun? Svaret är att vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Ska vi klara dessa måste vi arbeta ännu mer fokuserat och med tydliga ansvarsområden för verksamhets- och tillväxtfrågor. Vi två ska tillsammans stå för den övergripande styrningen, men med olika perspektiv i det vi lägger kraften på. Vi måste få in ökad skattekraft genom att attrahera nya medborgare och företag Tydlighet och professionalism Tydlighet och professionalism är ledorden för Våra verksamhetsområden speglar nu politiska nämndernas ansvarsområden och nämndernas mål kopplas tydligt till verksamheternas prioriterade satsningar. Vi får också nya möjligheter att lyfta och behandla strategiska samhällsfrågor som spänner över flera verksamheter och nämnder. Långsiktig utvecklingsstrategi Utveckling och tillväxt är livsviktigt för kommunen och vi måste få in ökad skattekraft genom att attrahera nya medborgare och företag. Därför lägger vi ner mycket energi på att formulera en långsiktig utvecklingsstrategi för de kommande åren. Hög effektivitet i verksamheten Utmaningen för verksamheten är att fortsätta det effektiva arbetet så att vi kan få ut maximal mängd välfärdstjänster ur varje skattekrona. Vi ska stärka systemen för uppföljning och kvalitet och dra rätt slutsatser inför framtiden. Visst går vi ett spännande år till mötes! Hälsningar från Charlotte och Magnus 6 Förord Förord 7

5 Falsterbokanalen 8 9

6 MEDARBETARE TYCKER TILL Marie Banstorp Lindell Barnen är det bästa i mitt jobb Jag stortrivs med mitt jobb som vaktmästare på Ljungenskolan och känner mig trygg som medarbetare i Vellinge kommun. Här får jag gehör för mina idéer när jag upptäcker saker som kan förbättras. Att arbete som vaktmästare är fritt och jag har ett stort eget ansvar. Jag gör allt ifrån att installera saker och sköta utemiljön till att ansvara för säkerhet och hantera fakturor. Efter fem år i jobbet har jag också fått förtroendet att vara sammankallande i vaktmästarnas nätverk. Vi har bland annat möten med olika leverantörer och sköter beställningar. Att träffa alla härliga barn är det roligaste i vardagen. Just i kväll har tredjeklassarna rymdkväll med föräldrarna inbjudna. Jag hjälper till genom att sätta upp stjärnor och solar. Så klart kan en del bli bättre i Vellinge kommun. På grund av min bakgrund har jag blivit kallad för en del fula saker under åren. Men utvecklingen går år rätt håll och inom kommunen känner jag verkligen att man backar upp mig i de här frågorna. Jag försöker också påverka barnen på skolan och genom mitt sätt att vara bidra till bra attityder. Marie Banstorp Lindell, vaktmästare på Ljungenskolan Falsterbokanalen Foteviken 10 11

7 Vårt uppdrag Nytt fokus på tillväxt I oktober 2013 genomfördes en organisationsförändring med syfte att skapa tydligare struktur och ansvarsområden i kommunen. Vi vill få en bättre koppling mellan den politiska organisationens mål och tjänstemannaorganisationens prioriterade satsningar. En tillväxtavdelning, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, ska fokusera på kommunens tillväxt, exploatering, näringsliv och turism. Charlotte Unosson ska som verksamhetsdirektör ansvara för att alla verksamheter i kommunen utvecklas som planerat. Det återstår en del arbete med att effektivisera olika processer. Vi förfinar organisationen för att kunna erbjuda medborgarna ännu bättre service och ge en ny skjuts åt kommunens utveckling. Den politiska organisationen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: mål och inriktning för verksamheten budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor nämndernas organisation och verksamhetsform val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar val av revisorer årsredovisning och ansvarsfrihet Ordförande Tommy Larsson. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och verkställer ärenden i Kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas och förvaltningens verksamhet. I uppdraget ingår också att Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och kommunala förbund. Respektive nämnd och Kommunstyrelsen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen har tre beredande organ under sig, två utskott och en beredning för tillväxtfrågor inom plan, mark och exploatering. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och ett produktionsutskott som ansvarar för all egen drift: grundskolor, förskolor, gymnasium, bibliotek, konsthall, turistbyrå, badhus, fritidsgårdar, elevhälsa, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ordförande Lars-Ingvar Ljungman. Kommunens övriga beslutande organ är Nämnden för gemensam medborgarservice tar hand om alla typer av gemensam service: gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik och färdtjänst. Ordförande Christer Mars. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljötillsyn och bygglovshantering. Ordförande Ola Freij. Omsorgsnämnden ansvarar för vårdoch omsorgsfrågor, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten. Ordförande Anna Mannfalk. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogiska verksamhet utom själva driften av verksamheten. Ordförande Carina Wutzler. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgiften enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Ordförande Lars Olin. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. Prövar om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarmyndigheten har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Förvaltningsorganisationen Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation, med Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal inom kommunförvaltningen. I kommunförvaltningen ingår också all personal för den verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman, och har i sin funktion ett särskilt fokus på kommunens tillväxtfrågor. Verksamhetsdelen i förvaltningsorganisationen leds av verksamhetsdirektören med uppdrag att skapa en tydlig organisation, avseende ansvar och befogenheter. Vi arbetar med att skapa tydligare processer och arbetsflöden samt förbättra den strategiskt långsiktiga planeringen. 12 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 13

8 Så här styrs Vellinge kommun Reviderad styrmodell 2014 Styrkort finns på två nivåer: 1. Kommunövergripande nivå. 2. Kommunstyrelse- och nämndsnivå. Vellinge kommuns styrmodell har reviderats inför planeringsåret Bakgrunden är de senaste årets arbete med att effektivisera arbetsmodellen. Viktiga händelser är: Den nya visionen Förändrad organisation för politiken och tjänstemännen Ändrad inriktning på styrkorten Införande av verksamhetsplanen Projektet Förtjust i Vellinge Strategisk styrning Grunden för kommunens styrning är visionen Bästa möjliga livskvalitet för dig!. I denna finns sju framgångsfaktorer definierade för kommunens fortsatta positiva utveckling. Läs mer på sidan 5. Vad Den politiska styrningen sker liksom tidigare genom styrkort. Hur Förvaltningsstyrningen görs genom verksamhetsplanen och nedbrutna styrkortsmål. Kommunövergripande styrkortet På strategisk nivå sker den politiska styrningen Vad genom det kommunövergripande styrkortet. För de sju framgångsfaktorerna som visionen ger, samt framgångsfaktorerna Demokrati genom inflytande och Personal, formuleras inriktningsmål för en mandatperiod. För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Taktisk politisk styrning Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i på kommunstyrelseoch nämndsnivå. Målen kan vara på 1 3 års sikt och ska vara uppföljningsbara. Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen visar hur vår verksamhet är uppbyggd och hur den hänger samman. Den beskriver hur vi omsätter vårt uppdrag och möter medborgarnas krav och förväntningar. Vi sätter mål, planerar, prioriterar och följer upp. Verksamhetsplanen är kommundirektörens planeringsdokument för att styra kommunförvaltningen ( Hur ) i arbetet mot måluppfyllelse av kommunstyrelsens och nämndernas styrkortsmål. Verkställighet av fastställd verksamhetsplan och budget ansvarar respektive budgetansvarig chef för på uppdrag av kommundirektören inom kommunförvaltningen. Uppföljningen av verkställigheten sker i tertial- och delårsrapport samt årsredovisning. Mål för vår verksamhetsplan Vägleda oss samt styra verksamheten så att vi når våra mål. Beskriva våra roller och ansvar som leder till en tydlighet i vårt agerande. Skapa arbetsglädje, delaktighet och ansvar för helhetssynen. 14 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 15

9 Kommunövergripande styrkort 2014 Framgångsfaktor Mätmetod Inriktningsmål* Boendemiljö NRI, faktorn Bostäder. Verka för en god boendemiljö. Tidningen Fokus boendeundersökning. SCB:s befolkningsstatistik En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). Demokrati genom NII. Verka för en förbättrad medborgardialog. inflytande Trygghet NRI, faktorn Trygghet. Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Polisens trygghetsindex. Företagarvänlig Svenskt Näringslivs kommunranking. Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet. kommun SKL:s Öppna jämförelser. Utbildning Skolverket, Andel behöriga till gymnasiet. En skola på mycket hög nationell nivå. Skolverket, Betyg/meritvärde. En skola som lär för livet. Skolverket, Resultat i Nationella prov. NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter. SKL:s Öppna jämförelser. Omsorg Socialstyrelsens NKI, hemtjänst. En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar. Socialstyrelsens NKI, äldreboende. NMI, faktorn Äldreomsorg NMI, faktorn Stöd för utsatta personer Fritid och kultur NRI, faktorn Fritid. Ett brett utbud av aktiviteter. NMI, faktorn Kultur Personal Nöjd-Medarbetar-Index. Verka för att kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad Personalens utbildningsnivå (skolverket, socialstyrelsen). verksamhet i Vellinge kommun. Skatt Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna. Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). Uttagen kommunalskatt per skattekrona. Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, riket och jämförbara kommuner. Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet.. Förkortningar NRI = Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kommuner och Landsting * Inriktningsmålen bryts ned till mål för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. 16 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 17

10 Utförare egen regi operativ styrning Insatser som berör egen regienheternas arbete omvandlas till styrkortsmål. Hur målen ska nås konkretiseras i en aktivitetsplan för varje mål. Uppföljning görs efter fastställda tidpunkter i aktivitetsplanen. Resurser för att utföra egenregiarbete tilldelas av nämnderna via prestationsersättningar eller anslagsfinansiering. Externa utförare operativ styrning Vellinge kommuns verksamhet utförs till stor del av externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramarna för avtalet med respektive utförare. Resurser utbetalas genom prestationsersättningar. Kommunfullmäktige Kommunförvaltningen Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Organisation 2014 Vellinge Stadsnät AB Vd Kenneth Lind Plan, Exploatering Näringsliv, Turism Vellinge koncern AB Vd Magnus Hedin Stab Charlotte Unosson IT, Fastighet, Säkerhet Kommunikation, Upphandling, Vellinge Direkt Vellingebostäder AB Vellinge expl AB Vd Anders Larsson Kommunstyrelse Kommundirektör Magnus Hedin Bolagsstyrelser Verksamhetsdirektör Charlotte Unosson Ekonomi Åke Grönvall HR Liselott Lundin Nämndservice Eva Lundbladh V-controlling Kassa/Bank Bolagsfrågor Ägarfrågor Egen regi och entreprenörer I Vellinge kommun arbetar vi aktivt för en mångfald av utförare. Detta för att skapa kvalitetshöjningar via konkurrens och ge medborgarna valmöjligheter. Cirka 48 procent av verksamheten drivs av entreprenörer, friskolor inräknat. Omkring 25 procent är egen regi-verksamhet, det vill säga egen verksamhet som finansieras via så kallade pengsystem. Resterande verksamhet, ca 27 procent, är övrig kommunal verksamet. Denna inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Utbildning Johan Holmqvist Utbildning Utbildningsnämnd Miljö- och Bygg Maria Koistinen Hellborg Miljö, Bygg Miljö- och byggnadsnämnd Medborgarservice Mattias Lindsjö Teknik, Fritid, Kultur Nämnden för gemensam medborgarservice Produktionsutskottet Omsorg Catharina Byström Vård, Omsorg, Individ, Familj Omsorgsnämnd 18 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 19

11 Budgetprocess och våra olika verksamhetsområden Budgeten är framtagen i en process i respektive nämnd med ansvarig verksamhetschef. Processen inleds med ett gemensamt analysarbete av vilka förutsättningar vi har inför kommande år. Baserat på detta underlag föreslår vi en ambitionsnivå i våra styrkort med övergripande mål och förslag till budget. Den föreslagna budgeten antas först i Kommunstyrelsen och slutligen i Kommunfullmäktige. Verksamheten arbetar därefter fram en verksamhetsplan där de politiska målen omsätts i tydliga handlingsprogram per verksamhetsområde. Följande övergripande verksamhetsområden arbetar vi utifrån för 2014: Tillväxt Medborgarservice Utbildning Omsorg Miljö och bygg Kommunala bolag Koncernen Vellinge Kommun I koncernen Vellinge ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Vellinge Koncern AB Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge Exploaterings AB (VEXAB) och Vellingebostäder AB. Vd Magnus Hedin. Vellingebostäder AB Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samt uppför småhus och lägenheter till försäljning. Man administrerar och förvaltar Vellinge kommuns tomtoch villakö samt förvaltar Vellinge kommuns och Vellinge Exploaterings AB:s bebyggda fastigheter. Vd Anders Larsson. Vellinge Exploaterings AB Vellinge Exploaterings AB ska förvalta, exploatera, förvärva och försälja mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler samt bostäder med inriktning mot äldre och funktionsnedsatta. Vd Anders Larsson. Vellinge Stadsnät AB Vellinge Stadsnät AB (VESAB) bildades under 2013 och har till uppgift att förse kommuninvånarna med bredband. Vd Kenneth Lind Samarbetspartners Serkon i Vellinge AB Serkon i Vellinge AB är ett konsultföretag med cirka 40 medarbetare. Man erbjuder tjänster inom fyra områden: ekonomi, human resource, juridik och IT. Företaget startades 1992 genom en utbrytning av stora delar av Vellinge kommuns administrativa funktioner. Idag samarbetar Vellinge med Serkon vad gäller kommunal ekonomi, IT-konsulttjänster, personal- och lönefrågor, debitering av konsumtionsavgifter, krav och inkasso samt juridiska tjänster vid till exempel upphandlingar och avtalsfrågor. Vd Stefan Jönsson. Övriga entreprenörer Vi har cirka 45 entreprenörer som utför uppdrag för kommunen. Kommunen följer upp och säkerställer att verksamheten följer lagar och regler och uppfyller kvalitetsmålen. Samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre, servicecentra samt gruppbostäder inom LSS drivs på entreprenad enligt LOU. All hemtjänst samt stora delar av LSS-verksamheten utförs av entreprenörer inom ramen för LOV. Inom skolans värld finns fem grundskolor i privat regi och 19 privata förskolor. På tekniksidan är de största entreprenörerna NCC, Söderlind & Jeppsson, Veolia och RenoNorden. 20 Vårt uppdrag Vårt uppdrag 21

12 Planerings- och budgetprocess Beslut kommundirektör om verksamhetsplan 2015 Nämndbeslut om fastställd budget 2015 och plan Styrkort och budgetar klart för enheterna inom egen regi Belut i kommunfullmäktige om budget 2015 och plan Beslut i kommunfullmäktige om delårsrapport Beslut i kommunstyrelsen om budget 2015 och plan Fackliga förhandlingar om budget 2015 och plan Beslut i kommunstyrelsen om delårsrapport Alternativa budgetförslag från oppositionen på kommunövergripande budget 2015 och plan O K T N O V D E C Uppstartsträff med ordförandena och ledningsteamet Genomgång 1 med gruppledarna i oppositionen JA N F E B 2015 M A R /14 Budgetar, styrkort och verksamhetsplan träder i kraft (2015) Budgetinformation 1 och bokslutsresultat 2013 med nämndpresidier, partirepresentanter och versamhetsansvariga Arbetet påbörjas med budgetjusteringar för åren Befolkningsprognos klar Avstämningsmöte med ordförandena och ledningsteamet om budgetjusteringar Nämndbeslut om preliminär budget 2015 och plan S E P T A P RIL Beslut i kommunstyrelsen om årsredovisning 2013 Beslut i kommunalfullmäktige om årsredovisning 2013 A U G M AJ Vårpropositionen kommer J U LI J U N I Arbetet med budgetjusteringar klart. Prioriteringsmöte med ordförandena och ledningstemet Uppföljning 2013/2014 Budgetprocess Budgetår 2015 Genomgång 2 med gruppledarna i oppositionen Yrkande från oppositionen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar Fackliga förhandlingar om ramar med mera Beslut i kommunstyrelsen om tertialuppföljning Beslut i kommunstyrelsen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar för budget 2015 och plan Budgetinformation 2 med nämndpresidier, partirepresentanter och verksamhetsansvariga Beslut i kommunstyrelsen om tertialuppföljning Beslut i kommunstyrelsen om ekonomiska ramar och planeringsförutsättningar för budget 2015 och plan Vårt uppdrag Vårt uppdrag 23

13 Höllviken 24 25

14 Vårt förhållningssätt Förtjust i Vellinge varje dag Utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge har som syfte att skapa en spänstig organisation som är robust över tiden. Samtliga medarbetare ska känna att de har gemensamt uppdrag som utgår ifrån Vellinge kommuns värdegrund. Förtjust i Vellinge har drivit sex delprojekt: 1. Vision och värdegrund 2. Ny budgetprocess 3. Arbetsformer, roller och ansvar 4. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och grafisk manual 5. Hållbart ledarskap 6. Implementering av IT-strategin Delprojekten är nu genomförda och resultatet av programmet är integrerat i det dagliga arbetet inom kommunen. Nästa steg är att ytterligare målgruppsanpassa kommunens tjänster och erbjudanden. Det är ett ständigt pågående arbete att anpassa förvaltningsorganisationen till nya krav och behov från kommunvånarna. Under 2014 ska en ny styr- och planeringsprocess samt nytt beslutstödssystem implementeras. Värdegrund Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter medborgare, besökare, företagare, samarbetspartners och varandra. Värderingarna ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra på hur vi ska agera. De är grunden i vår kommunkultur. Glädje Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Alla medarbetare ska känna engagemang och ansvar för och bidra till en god och effektiv verksamhet. Det är viktigt att våra medarbetare känner arbetsglädje och är stolta över vad de uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. Omtanke Dialogen på arbetsplatsen är grunden för delaktighet och kännetecknas av öppenhet och respekt. Genom delaktighet visar vi också att vi bryr oss om varandra och att det finns en omtanke om varandra och vår omvärld. Mod och trovärdighet Våra medarbetare ska också visa mod genom att våga prova nya vägar för att utveckla sig själva, verksamheterna och med ständigt förbättrad service till medborgarna. Varje medarbetares bidrag är avgörande. Vi bidrar alla med vårt engagemang och vår delaktighet det vi kallar medskapande. Det vi säger, gör och är stämmer väl överens. Visa mod att stå för de beslut som fattas och ska genomföras vilket medför en trovärdighet för Vellinge kommun som helhet. Som ledare i Vellinge kommun skapar du förutsättningar och arbetar aktivt för medskapande och utveckling på ett stödjande och utmanande sätt. Du tydliggör verksamhetens mål och medarbetarnas uppdrag och ansvar. Du ser samverkan med våra fackliga representanter som en naturlig och viktig del av utvecklingen. Ledarskap Ett personligt ansvar Varje chef och ledare har ett ansvar att skapa ett klimat med delaktighet och engagemang för medarbetarna. Att inspirera och visa vägen är ledstjärnor. Ledarna skapar trygghet genom att visa på den långsiktiga inriktningen. Medarbetarna ska känna frihet att inom kända ramar finna lösningar på vägen mot målet. Trygga ledare visar vägen Vårt ledarskap utgår från en gemensam ledarplattform och respekten för fattade beslut. Ett annat fundament är att ledarna har ett helhetsperspektiv med ansvar för kvalitet och ekonomi. Utifrån denna bas ska Vellinge kommuns chefer fokusera på tre fokusområden för att uppnå engagerade medarbetare och nöjdare medborgare. Lust att leda Modig som chef Engagerande som ledare Att ha lust att leda innebär att: Som ledare i Vellinge kommun prioriterar vi tid för ledarskap. Det får medarbetarna att växa. Som ledare skapar vi tydliga mål och delmål som leder framåt mot visionen. Vi följer upp arbetsuppgifter och mål och ger positiv feedback som utvecklar medarbetarna. 26 Vårt förhållningssätt Vårt förhållningssätt 27

15 Utmaningar för ledarskap och rekrytering Att vara modig som chef innebär att: Våga delegera arbetsuppgifter med tydliga mål. Våra ledare vågar pröva nya vägar, ge utrymme för initiativ och ansvar. Vi kombinerar förnuft och känsla så att våra medarbetare känner trygghet i sina uppdrag. Att vara engagerande som ledare innebär att: Få medarbetarna att vilja vara med och dela ansvaret för verksamheten. Våra ledare lyssnar, uppmuntrar och ger medarbetarna mandat att agera. Vi strävar alltid efter att vara närvarande i våra möten och ett coachande ledarskap. Medarbetarskap Vad du som medarbetare tycker är viktigt! Vi gör medarbetarundersökningar vartannat år för att få veta vad du tycker om Vellinge kommun som arbetsgivare och vad vi ska förbättra. Vi lyssnar på dig vid cafédiskussioner när du är nyanställd och efter medarbetarundersökningar, vid medarbetarsamtal, vid varje möte med din chef och vid den årliga uppföljningen av din arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet för det arbete som utförs och veta att vårt arbete gör skillnad! Vellinge kommun vill vara en attraktiv och framtidsorienterad arbetsgivare som tillsammans med engagerade medarbetare skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta vill vi uppnå genom god arbetsmiljö, god hälsa samt stimulera till ett engagerat medarbetarskap Vellinge kommuns grund är människors lika värde och alla de egenskaper som gör oss unika. Våra olikheter är tillgångar som berikar verksamheten. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Arbetsplatserna ska präglas av jämställdhet och mångfald och vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka diskriminering. Liselott Lundin Vårt ledarutvecklingsprogram Hållbart ledarskap fortsätter att göra stor nytta i organisationen. Ett coachande ledarskap är chefernas medel för att få medarbetarna att känna arbetsglädje och leverera utifrån en trygghet i yrkesrollerna. Det ger utrymme för att hitta sina egna drivkrafter och samtidigt känna stolthet över att få vara del av en framgångsrik verksamhet. Medarbetarundersökningen från 2012 är en positiv läsning. Jämfört med Nöjd-Medarbetare-Index 2010 har många områden utvecklats, förbättringspotential finns fortfarande. Vi ska fortsätta driva en verksamhetsutveckling som ökar förtroendet för ledarna och ytterligare förbättrar vårt arbetsklimat, samarbetsanda och karriärmöjligheter. Vi arbetar med att tydliggöra att chef och medarbetare tillsammans ansvarar för medarbetarsamtalens innehåll och genomförande. En av våra stora utmaningar är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kvalificerade personer att söka sig till oss. Vårt mål är att vara förstahandsvalet när attraktiva sökande vill ha nya utmaningar. För många sökande är det lockande att bidra till en positiv samhällsutveckling genom sitt yrkesval. Vi ska erbjuda goda, konkurrenskraftiga villkor och förmåner. Det är lika viktigt är att framhålla de mjuka värdena som vi står för och arbetar med: trovärdighet, omtanke, mod och arbetsglädje! Våra bästa ambassadörer är alla som arbetar i Vellinge kommun och som rekommenderar oss som en bra arbetsgivare Liselott Lundin, HR-direktör 28 Vårt förhållningssätt Vårt förhållningssätt 29

16 MEDARBETARE TYCKER TILL Mathias Lindsjö Bra att man satsar på ledarskapet Jag är ganska så ny i Vellinge kommun och har jobbat här sedan december Först som teknisk chef för tekniska enheten och sedan oktober 2013 som avdelningschef för Medborgarservice med ansvar för teknik, kultur och fritid. Jag har också kvar min roll inom tekniska enheten, som ansvarar för renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, kommunens gator, parker och naturområden samt räddningstjänst. Jag trivs med mitt jobb och har dagligen små och stora utmaningar att hantera. Vellinge kommun är en bra arbetsplats med högt i tak för egna initiativ. Mina dagar ägnas mest åt olika projektmöten, administrativa ärenden, utvecklingsfrågor och naturligtvis den ordinarie driften. Just idag gör jag uppföljning av medarbetarsamtal och noterar att vi måste jobba vidare med kvalitetsfrågor, arbetsmiljön och att tydliggöra de mätbara målen. Jag gillar att det finns en uttalad viljeinriktning att satsa på utveckling av ledarskapet i kommunen. Det är ett viktigt steg på vägen för att skapa en attraktiv arbetsplats. Mathias Lindsjö, avdelningschef för Medborgarservice Falsterbokanalen Kämpingebukten 30 31

17 100 kr i skatt till kommunen planeras under 2014 att användas så här: Balans i ekonomin Vad vi gör för medborgarna God ekonomisk hushållning är en viktig ledstjärna för verksamheten. Ett av kommunens övergripande mål är att behålla Skånes lägsta kommunalskatt, samtidigt som medborgarna ska uppleva att kvaliteten på välfärdstjänsterna förblir oförändrad, det vill säga fortsatt hög verksamhetskvalitet i förskola, skola, äldreomsorg och övriga verksamheter. Det ska vara en ekonomi i balans mellan verksamhetsmålen och de ekonomiska målen. Ramarna för kommunens ekonomi beslutas i kommunfullmäktige som fastställer mål, omfattning och ekonomiska förutsättningar för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna ger sedan uppdrag till den gemensamma förvaltningen. De ekonomiska målen för 2014 är formulerade under framgångsfaktorn Skatt i det kommunövergripande styrkortet som finns på sidorna Pedagogisk verksamhet 55:33 kr Vård och omsorg 23:24 kr Fritid och kultur 6:37 kr Infrastruktur, skydd mm 5:91 kr Gemensam verksamhet 4:20 kr Individ- och familjeomsorg 3:16 kr Politisk verksamhet 1:79 kr Andel intäkter i % av totala intäkter Övriga intäkter 17 % Finansiella intäkter 2 % Skatt 81 % 32 Balans i ekonomin Balans i ekonomin 33

18 Utmaningar för Vellinge kommuns ekonomi År 2013 gick ekonomiskt bättre än förväntat med draghjälp av två engångsposter. En var återbetalning av försäkringspremie från AFA på 16 miljoner kronor, den andra kom från en reavinst på pensionsmedel på 18 miljoner kronor. Politikens mål är att, trots den svaga ekonomin, behålla vår låga kommunalskatt på 18,50 kr per skattekrona Under 2014 får vi klara oss på budgeterade medel i en omvärld präglad av fortsatt svag ekonomi i Europa och i de stora ekonomierna i världen. För 2014 budgeteras ett nollresultat. Resultaten för 2015 och 2016 är negativa med 2,9 respektive 42 miljoner kronor. Politikens mål är att, trots den svaga ekonomin, behålla vår låga kommunalskatt på 18,50 kr/skattekrona. Samtidigt ska vi slå vakt om den höga nivån på våra välfärdstjänster genom att förstärka en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Åke Grönvall Vi ska fortsätta att dra nytta av vår styrka med verksamheter som har god ekonomisk kontroll. Det gäller både egen regi och den som utförs av entreprenörer. En framgångsfaktor är våra chefer med stor förmåga att ta ansvar för att leverera service inom ramen för fastställd budget. Lika viktigt är att avsätta medel för att underhålla infrastruktur och fastigheter. Vad kostar verksamheten i Vellinge kommun jämfört med andra kommuner (bokslut 2012 kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket* Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet * Ovägt medelvärde. Vi har stora utmaningar framför oss vad gäller den demografiska utvecklingen där en växande andel äldre behöver omsorgstjänster. Det gäller att planera behoven i tid och göra rätt prioriteringar under vägen. I det långa perspektivet krävs satsningar på tillväxt inom många områden för att öka skattebasen som ska finansiera våra åtaganden. I det korta perspektivet måste vi vara medvetna om att 2014 är ett valår och olika utspel kan resultera i nya krav och förutsättningar från staten. Närmast på den ekonomiska dagordningen står satsningar på äldreboenden, förskottering av Trelleborgsbanan och behovsanalys av lokaler för barnomsorg och grundskolor. Åke Grönvall, ekonomidirektör 34 Balans i ekonomin Balans i ekonomin 35

19 Tillväxt Samhällsplanering för framtiden Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Den höga befolkningstillväxten som förväntas fram till 2050 ger ett tryck på expansiv byggtakt i kommunen. Detta ställer krav på framsynt planering och utbyggnad av infrastruktur och allmänna platser så att vår attraktivitet och konkurrenskraften bibehålls. Det krävs också en långsiktig satsning på bredbandsutbyggnad. Andra områden som behöver starkare fokus är näringsliv och besöksnäring. För att offensivt möta dessa utvecklingsfrågor har Vellinge kommun fått en ny tillväxtavdelning under ledning av kommundirektören. Inom avdelningen ingår verksamheter som rör exploatering, detaljplaner, översiktsplaner och miljöcontrolling. Enheter under tillväxtavdelningen Näringslivsenheten Enheten ska verka för att företag, organisationer och enskilda upplever ett etableringsklimat som bygger på förtroendefulla relationer baserat på öppenhet och affärsmässighet. Enheten för turism Enheten ansvarar för arbetet inom turism, värdskap, rådgivning och marknadsföring av kommunen som destination. Vi ska ta fram och uppdatera marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, annonsutföranden, skyltar, bilder, och utställningar för våra destinationsvarumärken. Enheten för plan och exploatering Enheten arbetar för långsiktigt god hushållning med resurser och för att använda och utveckla mark och vatten på bästa sätt. Prioriterade satsningar 2014 Arbeta fram tydliga utvecklingsstrategier för de tre enheternas arbete. Centrumutvecklingsprojektet Våra olika tätorters utveckling på kort och lång sikt Skanörs hamn inklusive kallbadhus Centrum och handelsutvecklingskoncept Trelleborgsbanan Falsterbokanalsprojektet Vår bredbandsutbyggnad Falsterbo strandbad utveckling av ett natur- och kulturrum Skanörkusten 36 Tillväxt Tillväxt 37

20 Östra Grevie 38 39

21 Vår verksamhet Verksamhetsområde Medborgarservice Många utförare höjer kvaliteten I Vellinge finns en politisk ambition att skapa en kreativ konkurrens genom att få fler utförare av de tjänster som finansieras via kommunalskatten. Målet är en mångfald i hur man löser uppdraget. Ur ett medborgarperspektiv ska mångfalden ge ökad valfrihet och kvalitetshöjning, som gynnar den enskilde och bidrar till en effektivare verksamhet. Alla utförare behandlas lika den i egen regi och sådan som utförs av entreprenörer. Kommunen följer upp och säkerställer att verksamheten uppfyller kvalitetsmålen. Mathias Lindsjö Vad vi gör för medborgarna Uppdraget för avdelningen Medborgarservice är att göra det lätt för medborgarna att få snabb och korrekt service. Medborgarservice består av tre enheter som ansvarar för verksamhet inom fritid och kultur, teknisk verksamhet, räddningstjänst, vatten och avlopp och avfall. De tre enheterna leds av varsin enhetschef. Ramarna för verksamheten sätts av Nämnden för gemensam medborgarservice. Utmaningar för Medborgarservice 2014 Den kanske största utmaningen inför framtiden är utbyggnaden av dagvattensystem för att säkerställa en god boendemiljö. Under 2014 kommer de första fysiska åtgärderna att kunna vidtas. Utbyggnaden av pågatågsstationer i Ö Grevie och V Ingelstad, tillsammans med andra utbyggnadsprojekt, innebär att våra skötselområden kommer att öka. Både avseende grönytor och gator. Inom VA-sidan fortsätter arbetet med att VA-ansluta olika områden på landsbygden. Inom avfallsområdet verkar vi för att öka utsorteringen av matavfall, förpacknings- och tidningsavfall samt farligt avfall från restavfallet. Inom fritidsverksamheten är det en utmaning att kunna möta de önskemål som inkommer från föreningslivet angående nya och förändrade lokaler, samt att vidareutveckla samarbetet med föreningslivet. I syfte att öka servicenivån inom kulturverksamheten kommer införandet av meröppet, det vill säga obemannade öppettider, att utredas under Mathias Lindsjö, avdelningschef 40 Vår verksamhet Vår verksamhet 41

22 Mål för Nämnden för gemensam medborgarservice 2014 Andelen insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 %, vilket motsvarar 50 kg per person och år. Prioriterade satsningar: Utökad insamling från butiker/ restauranger. Informationsinsatser som riktar sig till kommuninvånarna. Minska energiförbrukningen med 400 MWh per år genom utfasning av befintliga kvicksilverljuskällor. Prioriterade satsningar: Svepbyte av ljuskällor, vilket innebär att samtliga ljuskällor inom utvalda områden byts ut. Infrastrukturen skall uppnå en högre skötselstandard avseende parker och grönområden. Andelen nöjda kommuninvånare ska uppgå till minst 50 %. Prioriterade satsningar: Tydlig information gentemot kommuninvånare. Undersökning avseende eventuella omprioriteringar i befintliga skötselplaner. Verka för utökning av ekonomiska medel. Nämnder och styrelser ska ge ungdomsrådet möjlighet att påverka politiska beslut. Prioriterade satsningar: Påverka nämnder och styrelser så att ungdomsrådet används som remissinstans. Genom insatser för ökad säkerhet för cyklister och mopedister, är målsättningen att antalet skadade personer i olyckor inom det kommunala vägnätet ej ska överstiga 23 personer (medelvärde ). Orsaksanslys av inträffade olyckor. Information till trafikanter. Fysiska åtgärder i trafikmiljön. Öka antal samarrangemang mellan konsthall, kulturskola och bibliotek. Utarbeta och genomföra nya samverkansformer inom Kulturenheten som kommer medborgarna till del. Öka antal idrottsevenemang under en treårsperiod genom samverkan mellan kommunen och föreningarna. Kommunen kommer under året att mer aktivt börja samarbeta med arrangörer av evenemang. Detta för att klargöra vilka krav som ställs samt vilket stöd som kan erbjudas. Nöjd medarbetarindex för 2014 ska öka i förhållande till Utifrån resultatet av 2012 års medarbetarundersökning har handlingsplaner med tillhörande åtgärder upprättats för att öka medarbetarnas motivation och kvalifikationer. Andelen inläckage av ovidkommande vatten i spillvattensystemet ska minska från 32 % år 2012 till 20 % år Bortkoppling av felkopplade ytor och fastigheter, relining av läckande spillvattenledningar. Andelen odebiterat vatten från dricksvattensystemet ska minska från 35 % år 2012 till under 20 % år Bättre styrning av vattensystemen, läcksökningar, byte/relining av ledningar som befinns vara felkällor. Renoveringar och byten av ledningar och anläggningar ska från och med 2016 utföras på ett sätt och i en omfattning som ger långsiktigt hållbara system. Med utgångspunkt från Svenskt Vattens modell för ledningsrenovering ta fram en för kommunen passande plan för ett långsiktigt hållbart ledningsnät. Från 2016 skall denna följas. 42 Vår verksamhet Vår verksamhet 43

23 Verksamhetsområde Utbildning Vad vi gör för medborgarna Verksamhetsområde Utbildning har det övergripande ansvaret för förskola och skola. I våra verksamheter hittar du allt från ettåringen till den vuxne studerande. Under avdelningen sorterar också elevhälsan och studieoch yrkesvägledarna. Kommunens yngsta omfattas av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen har totalt 24 förskolor varar 19 drivs i fristående regi. Kommunen har tolv grundskolor, varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6 12 år är integrerade i samtliga skolor. Det finns också grundsärskoleverksamhet med träningsskola. Efter grundskolan kan eleverna välja att studera vid vårt eget gymnasium Sundsgymnasiet, eller vid andra gymnasier utanför kommunen. Det finns möjlighet att hämta in kunskaper via vuxenutbildningen som också erbjuder svenska för invandrare, SFI. Ramarna för verksamhetsområdet sätts av Utbildningsnämnden. Vi ska se till att behålla vår skickliga personal Utmaningar för Utbildning 2014 Utbildningsområdet, förskolor och skolor i Vellinge kommun står inför spännande utmaningar 2014 och framåt. Den första och mest grundläggande är, hur behåller vi vår topposition som skolkommun? I detta ligger, hur kan vi ytterligare öka våra redan mycket goda resultat och måluppfyllelse? Vi ska se till att behålla vår skickliga personal, rekrytera goda framtida medarbetare, ligga i framkant vad gäller modern teknik och spännande metoder. Vi ska skapa utrymme för vår personal och våra skolledare att stöta och blöta pedagogiska frågeställningar. Vi ska se till att förskolor och skolor behåller den goda atmosfär som kännetecknar dessa i dag genom att bland annat involvera föräldrar, barn och elever i våra utvecklingsfrågor. Vi ska behålla utbudet av skolor/ förskolor med olika inriktning. Spetsresultat och ett brett utbud ska även framöver att kunna kombineras. Slutligen, vi ska även fortsättningsvis servera den godaste maten i våra skolrestauranger. Vi har inga skolmatsalar och så ska det förbli! Johan Holmqvist, utbildningschef Johan Holmqvist Mål för Utbildningsnämnden 2014 Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer Renovering av Sandeplanskolan beräknas vara klar våren 2014 och ny förskola i Arrie förväntas stå klar till hösten Projektering för tillbyggnad av Herrstorpsskolan är påbörjad och skolan som ska rymma 550 elever beräknas stå klar Andelen elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i elevenkäten läsåret 2013/2014 svarat att de känner sig trygga i skolan ska överstiga rikssnittet i SKLs Öppna jämförelser Det finns en utsedd trygghetssamordnare på samtliga skolor. Samtliga incidentrapporter på skolorna ska diarieföras och rapporteras till huvudmannen. 44 Vår verksamhet Vår verksamhet 45

24 Vellinge kommun har en skola i nationell toppklass. För att bibehålla den höga kvaliteten ska Vellinge rankas tio i topp på såväl SKLs öppna jämförelser som Lärarförbundets rankinglista för bästa skolkommun. Vellinge kommun deltar i SKL:s projekt PISA 2015 med fokus på att öka andelen med högsta betyg i matematik och halvera andelen med lägsta. Förskolorna och skolorna arbetar mot fastställda operativa matematikmål. Projektet Framtidens elevhälsa ska skapa en samsyn mellan elevhälsans organisation och skolområdena och lägga grunden till ett mer ändamålsenligt stöd. Vellinge kommun ska ha en skola som lär för livet. Undervisningen ska göra eleverna nyfikna att lära mer. Andelen elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i elevenkäten läsåret 2013/2014 svarat att skolarbetet gör dem nyfikna att de har lust att lära mer ska överstiga rikssnittet i SKLs Öppna jämförelser. Utbildningsverksamheten satsar på en fortsatt digitalisering i skolan (enligt fastställd IKT-plan) samt fokus på entreprenöriellt lärande. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar till förändrade och förnyade undervisningsmetoder. Skolorna ska beskriva och ge exempel på hur ett omdefinierat lärande är synligt i verksamheten. Vellinge kommun är en av de deltagande kommunerna i innovation, forskning och utveckling i skolan (IFOUS) om digitaliseringen i skolan och hur IKT verktygen påverkar lärandet samt hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av verktygen. Lärarnas kompetens och pedagogiska drivkraft är de viktigaste resurserna för framgångsrika förskolor och skolor. Alla elever i Vellinge kommun ska undervisas av behöriga lärare med rätt ämneskompetens. Vellinge kommuns förstelärare som rekryterades under hösten 2013 har i uppdrag att sprida kunskap och yrkesskicklighet med fokus på utveckling av god undervisning som ökar elevernas måluppfyllelse. Framtagna kriterier för individuell lönesättning, anpassade för skola och förskola, ska användas för att premiera duktiga lärare. 46 Vår verksamhet Vår verksamhet 47

25 Verksamhetsområde Omsorg Vad vi gör för medborgarna Den som av olika skäl behöver stöd och hjälp i sin vardag kan erbjudas omsorg och insatser. I kommunen finns sex vård- och omsorgsboenden med 212 permanenta lägenheter och korttidslägenheter, som drivs i annan regi. Bor man hemma och är i behov av hjälp kan man, efter biståndsbeslut få hjälp med hemtjänst- och serviceinsatser. Dagverksamhet finns för personer med demenssjukdom. Den socialpsykiatriska verksamheten stöttar personer som på grund av psykisk ohälsa har problem att klara vardagen. Det finns bland annat ett aktivitetshus och ett boende i kommunen. Kommunen har tre LSSboenden och daglig verksamhet i LOV för människor med olika funktionsnedsättningar. För den som är anhörig finns anhörigstöd i olika former. Omsorgsavdelningen arbetar även med insatser för barn, ungdomar och deras familjer, samt enskilda och familjer som drabbats av missbruk/beroendeproblematik, relationsproblem, försörjningssvårigheter eller andra svåra sociala situationer. Omsorgsavdelningen ansvarar för att personer årligen får sina behov tillgodosedda inom äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS och individ- och familjeomsorg. Genom verksamheten på AMER erbjuds särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser för långtidsarbetslösa och personer med speciella behov. Catharina Byström Utmaningar för Omsorg 2014 All omsorg har inför 2014 organiserats i en avdelning för att få större brukarfokus genom en sammanhållen omsorgsprocess. En av utmaningarna inför 2014 är att utveckla kvalitetssäkringen ytterligare, för en god vård och omsorg inom alla områden. Fokusområden kommer bland annat att vara familjehemsutredningar, vuxenutredningar, genomförandeplaner, bemanningstillsyner och måltidssituationen för äldre. Catharina Byström, avdelningschef för avdelning Omsorg Mål för Omsorgsnämnden 2014 Barns bästa ska vara vägledande och Omsorgsnämnden ska alltid sätta barnens behov i centrum. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. Alla familjehemsutredningar skall hålla god kvalitet genom att uppfylla de krav som ställs i gällande rutiner och lagstiftning. Stor vikt ska läggas vid individens behov av trygghet. Våld i nära relationer ska uppmärksammas och handläggningen ska vara skyndsam och relevant. Vuxenutredningar där våld förekommer skall alltid följa gällande rutiner och lagstiftning. Våldets karaktär, omfattning och risk för upprepning skall alltid utredas och beskrivas. Den personliga integriteten och bestämmanderättan över det egna livet ska värnas. Stor vikt ska läggas vid individens behov av trygghet. Det kan handla om trygghet i egna hemmet eller det sätt personalen 48 Vår verksamhet Vår verksamhet 49

26 Verksamhetsområde Miljö och Bygg bemöter klienten med stöd och omsorg. Driftsentreprenörerna på vård- och omsorgsboendena för äldre och LSS ska följa de täthetsscheman för bemanning som finns i respektive avtal. Flygande bemanningskontroller ska genomföras minst tre gånger under år 2014 på respektive vårdoch omsorgsboende. 95 % av alla brukare med omsorgsinsatser ska ha en uppdaterad genomförandeplan. Medborgaren ska bli tillfrågad och lyssnad på och ska ha inflytande över när och hur hjälpen ges. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. Det skall alltid finnas en genomförandeplan inom 3 veckor i alla insatser som rör barn och ungdomarunder 18 år. Barnens behov ska vara i centrum. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets perspektiv. De insatser som beviljas ska stödjas av kunskap och beprövad erfarenhet. Familjeteamet ska utvärdera de insatser som beviljats som bistånd. Målsättningen är att få in skattningar i 65 % av alla ärenden. För alla, och speciellt våra äldre, är måltiden en källa till glädje och hälsa. Därför eftersträvar vi lokalt tillagade mat serverad på ett njutbart sätt i alla våra verksamheter. Vid SCB mätning 2012 låg kundnöjdheten på 50 % avseende upplevelsen av att måltidssituationen är en trevlig stund på dagen, på vårdoch omsorgsboendena för äldre. Målet 2014 är att förbättra resultatet, genom ett hälsobefrämjande arbete tillsammans med verksamheterna. Omsorgsnämnden vill genom förebyggande insatser stimulera till ett aktivt liv med hög livskvalitet. Genom att aktivt informera om aktivitetschecken och de möjligheter som den utgör, få minst 60 % av kommuninnevånarna över 75 år att rekvirerar sin aktivitetscheck år Vad vi gör för medborgarna Medborgarna kommer främst i kontakt med oss när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter både när det gäller byggnation och miljö. Vi agerar bl.a. utifrån Plan- och bygglagen och Miljöbalken. När vi handlägger våra ärenden tar vi hänsyn till den enskilda människans frihet samt arbetar för att främja samhällsutvecklingen och en god långsiktig livsmiljö. Med miljöstrategiskt arbete ska vi medverka till ett hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning som är rättvis och rättssäker. Vi ska också främja en god byggnadskultur och boendemiljö med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden. Vårt arbete ska främja människors hälsa och miljön, natur- och kulturområden ska skyddas och vi ska säkerställa resurssnålt byggande. Maria Koistinen Hellborg Utmaningar för Miljö och Bygg 2014 En av de stora utmaningarna för Miljö- och byggnadsavdelningen är hur vi bäst kan bidra till en hållbar samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. År 2020 ska de stora miljöproblemen enligt riksdagen vara lösta och i detta syfte kommer Miljö- och byggnadsavdelningens miljöarbete särskilt fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen, minska förekomsten av skadliga föroreningar i miljön, minska utsläppen av näringsämnen till ytvatten, verka för ett rikt växtoch djurliv samt på olika sätt främja en god bebyggd miljö. Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt och avdelningschef för Miljö- och byggnadsavdelningen 50 Vår verksamhet Vår verksamhet 51

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer