Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun KR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR."

Transkript

1 Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun KR.

2 Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid Rutiner sid Organissation sid Upphandlingsinformation sid 6-7 Besöksadress: Vimmerby Kommun Faktura adress: Vimmerby kommun Stångågatan 28 Ange ref. kod. Box Vimmerby Malmö Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Stadshuset VIMMERBY Org. nr:

3 Inköpspolicy för upphandlingar. Datum Sid 1 (1-7) Inköpspolicy för Vimmerby kommun anger de riktlinjer som under gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm. gäller för kommunens inköpsverksamhet/upphandlingsprocess. Konkurrensverket styr de regler och kontroller för offentlig upphandling som gäller från EG:s grundläggande rättsliga principer och upphandlingsdirektiv. Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Ytters ansvarig för kommunens samlade inköpsverksamhet är kommunstyrelsen. All upphandling dvs. flödet av material, produkter och tjänster från leverantörer till slutlig förbrukning i kommunen ska ske enligt lagarna om offentlig upphandling LOU och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUF. Lagarnas huvudregel är att vid all upphandling är principen affärsmässighet, konkurrens och objektivitet. Leverantörer ska konkurrensutsättas på lika villkor och ges samma förutsättningar och behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Även att principerna om öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet ska iakttas. Även att upphandling inte strider mot EU:s princip ang. den fria rörligheten av varor och tjänster. Politiskt mål i kommunen är att vid all upphandling skall upphandlingsansvarig sträva efter att följa lagen om offentlig upphandling. Samtidigt skall upphandlingar präglas av dem i begreppsförklaringarnas angivna punkter. Även erhålla den ekonomiska mest fördelaktiga upphandlingen för kommunen. Inköpsverksamhetens grundmål är att få rätt vara till pris på rätt plats i rätt tid. För att detta skall kunna uppnås är det nödvändigt att alla som på något sätt medverkar i inköpen har samma grundsyn och arbetar efter samma spelregler Begreppsförklaringar. Upphandling (från förberedelse av upphandling till slutförd upphandling/avtalsskrivning) ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan, miljöhänsyn, sociala, affärsetik, etiska, proportionalitet krav samt även ta hänsyn etik och ekologiska krav. Även i den utsträckning man kan ställa krav på närproducerat samt djurhållning. Effektivitet: Avser dels den interna effektiviteten att använda kommunens resurser på rätt sätt. Att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga och att valet av produkter, tjänster baseras på en riktig behovsanalys. Den externa effektiviteten består av valet av leverantörer samt utformning av villkor och avtal. Kompetens: Avser kommunens förutsättningar till att uppnå kommunens effektivitet. Det ställs krav med anknytning till verksamheten som till kommersiella och affärsjuridiska frågor och ständig kompetensutveckling är viktig.

4 Sid 2 (1-7) Samverkan: Avser de åtgärder som innebär att kommunen bättre kan utnyttja den samlade kompetens som finns tillgänglig. Tillvarata fördelar som en stor sammanlag volym, undvika dubbleringar av upphandlingar. Affärsetik: Kommunens inköps och avropsansvariga, skall som företrädare för kommunen uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot kommunens leverantörer vad avser t.ex. konfidentiell information, intressekonflikter och gåvor. Även känna till köplagen, avtalslagen, räntelagen, offentlighets- och sekretesslag, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt vad som avser mutor och bestickning, skall naturligtvis även beaktas. Inte utnyttja personliga inköp på andra förmånliga villkor än vad som gäller för andra konsumenter. Proportionalitetsprincipen: Innebär att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Miljöhänsyn: Genom råd och vägledning från Statliga Miljöstyrningsrådet följa de miljökrav som bör ställas som krav på leverantör vid kommunens upphandlingar. Även vid kommunala upphandlingar skall Miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808 2kap. 2-5 ) gällande användning av bästa möjliga teknik, undvikande av kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, samt hushållande med råvaror och energi beaktas Etiska krav: Avses krav på att de varor man upphandlar framställs i en acceptabel arbetsmiljö, där inte varor är tillverkade av barn- eller slavarbetare, att arbetstagarna får organisera sig fackligt. Även följa de arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inkl. ILO:s grundläggande konventioner. (International Labour Organisation är FN:s fackorg. för arbetsrättsliga frågor) Det är viktigt att etiska krav ställs på rätt sätt och i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. Även att ställda krav följs upp av den upphandlande myndigheten i kommunen. Ställs korrekta etiska utformade krav (etisk märkning från ett oberoende organ som regelbundet kontrollerar tillverkningen) vid upphandling av kommunen/beställaren på leverantörer, måste man vara beredda att kunna kontrollera att leverantören verkligen följer de ställda kraven som gjorts i upphandlingen. Fabriksinspektioner kan vara dyra att utföra av beställaren därför finns det genom SKL:s (Sveriges Kommuner o Landsting) hjälp med stöddokument för upphandling av inspektionstjänster. I EU direktiven fastslås att leverantörer skall följa grundläggande ILO-konventioner. I direktiven görs ingen skillnad om upphandling avser varor, tjänster eller entreprenader. Social hänsyn: Begreppet social hänsyn inkluderar även krav som att leverantören även ska kunna anställa arbetslösa eller funktionshindrade. Även att upphandlande myndighet kan ställa krav på hur kontraktet skall fullgöras och att dessa krav bland annat får omfatta sociala hänsyn. Bestämmelserna i direktiven har införts i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)6 kap. 13 och lagen om upphandling inom området vatten, energi, transporter, och posttjänster (LUF) 6 kap. 14.

5 Sid 3(1-7) Ekologiska krav. Skall ställas där man inom lagens gränser kan ställa dessa krav och även ha möjlighet att följa upp att dessa krav följs. Enligt LOU/LUF får inga anbudsgivare gynnas eller diskrimineras och alla skall ha samma chans att bli leverantör till kommunen Närproducerat: Enligt LOU/LUF får inga anbudsgivare gynnas eller diskrimineras och alla skall ha samma chans att bli leverantör till kommunen. Upphandling där önskade krav på närproducerat eftersträvs krävs att kommunen inom lagens gränser vid upphandling ger möjlighet att leverantörer kan lämna pris på delar av upphandling. Rutiner - Upphandlingar bör utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. De verksamheter inom kommunen som kan tillhandahålla aktuella varor och tjänster ska kunna delta i upphandlingar på samma villkor som externa företag. - Vid all upphandlingar följa de av Skattemyndighetens ställda krav på leverantörer. - De befattningshavare som fattar de olika inköpsbesluten - leasingavtalen bör göra detta särskilt i de inte självklara fallen tillsammans med kommunens inköpscentral. - Kommuns bolag bör ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov. - Ansvaret för upphandling av varor, tjänster och entreprenader ligger för närvarande på respektive nämnder/förvaltningar och bolag. När två eller flera nämnder, förvaltningar eller bolag har likartade behov av varor eller tjänster ska samordning av upphandling ske genom kommunens inköpscentral. - Hela kommunen ska ha en gemensam hållning utåt när det gäller upphandlingsfrågor med hänsyn till gällande lagstiftning, miljöhänsyn, konkurrensfrågor etc. Offentlighetsprincipen ska garanteras genom att avslutade upphandlingsärenden förvaras på ett överskådligt och lätt åtkomligt sätt i förvaltnings och bolagens arkiv. - Kopia på avtal skall alltid lämnas till kommunens inköpscentral efter avslutad upphandling och avtal har tecknats. Upphandlingar/inköp och avtal skall leda till en hållbar utveckling för alla parter samt med utgångspunkt från vad som är långsiktigt och är förmånligast för kommunen. - Aktuell förteckning över kommunens avtal bör finnas på kommunens inköpscentral och kunna sammanställas och hålla denna sammanställning aktuell via kommunens intranätssida. - Checklista för hjälpmedel vid kommunala upphandlingar/avtal, öppningsprotokol, tilldelningsbeslut kan kommunens inköpscentral hjälpa till med att tillgå. Gäller även för leverantörsuppgifter. - I de fall ramavtal har tecknats av kommunen ska avrop göras i enlighet med dessa avtalsregler. - Kommunens inköpscentral samverkar med, andra kommuner, landsting och statliga myndigheter m fl. när så bedöms lämpligt. Även konsulter används vid speciella tillfällen.

6 Sid 4(1-7) Annonsering. Annonsen ska innehålla uppgifter som gör det möjligt för leverantören att avgöra om upphandlingen är av intresse. Alla kommunens offentliga upphandlingar över tröskelvärdet för förenklad upphandling annonseras på kommunens hemsida och i kommunens föreskrivna databas. Allego.se. I vissa fall i även ortstidningarna. Direktupphandlingar annonseras vi kommunens hemsida. Tilldelningsbeslut. Meddelandet om tilldelning ska innehålla uppgifter om vem som tilldelats kontrakt, skälen för det, priset och antal lämnade anbud. Tilldelningsbeslut lämnas skriftligen och annonseras även via Allego till de leverantörer som lämnat offerter. Tidigast 15 dagar efter att tilldelningsbeslut slickats till berörda leverantörer kan avtal skrivas. Tilldelningsbeslut annonseras via databas Allego.se och görs alltid genom kommunens inköpscentral. I vissa fall i även ortstidningarna. Direktupphandlingar annonseras vi kommunens hemsida. Förtroendet för kommunens inköpscentral som upphandlande myndighet ska upprätthållas genom hög kompetens och god etik hos dem som genomför upphandlingar. För samtliga personer som är arrangerade i upphandlingsprocessen gäller offentlighets- och sekretesslagen. Organissation och ansvar för inköpsarbetet i Vimmerby kommun. Upphandling Kommunens inköpscentral ligger under Teknik och Serviceförvaltningens ansvar. Personal Idag finns begränsad resurs som arbetar med upphandlingar i kommunens inköpscentral genom inköpssamordnare Kenneth Roth, Tel: , Mobil e-post. Beskrivning av verksamhetsplanen Kommunens inköpscentral ansvarar för kommuns övergripande upphandlingar, upprättar riktlinjer och anvisningar för upphandlingsarbetet, ger råd och stöd till förvaltningar och bolag. Ansvarar för utveckling av upphandlingsprocessen, stödsystem och kompetens, ansvarar för uppföljning av regler för offentlig upphandling och förändringar i lagstiftning och avvägningar inför konkurrensutsättning. Vid behov även ta hjälp av andra kommuner, landsting och statliga myndigheter m fl. när så bedöms lämpligt. Även konsult för att upprätta komplicerade kravspecifikationer. Kommunens inköpscentral annonserar upphandlingar över tröskelvärdet i databasen Allego, och på kommunens hemsida. I vissa fall i även ortstidningarna.

7 Sid 5(1-7) Anbud som kommunen gör skall tillsammans med kommunens inköpscentral öppnas och protokollförs för att kunna arkivera och kvalitetssäkra att alla anbudsgivare behandlas lika. Del av kommunikation under anbudstiden såsom ev. frågor och svar kan sker elektroniskt. Information om aktuella avtal sker via kommunens intranät. Ansvar Kommunens nämnder har var och en ansvaret för sina inköp och upphandlingar och att dessa är förenliga med LOU/LUF och kommunens inköpspolicy. När två eller flera nämnder eller bolag har likartade behov av varor eller tjänster ska samordning av upphandling ske genom kommunens inköpscentrals. Kommunen ska ha en gemensam hållning utåt när det gäller upphandlingsfrågor med hänsyn till gällande lagstiftning, miljöhänsyn, konkurrensfrågor etc. Det praktiska arbetet Kommunens inköpscentrals sakområdesansvar är att leda, utveckla och samordna kommunens inom sitt område. Samordningen bör ske i första hand genom nätverk med representanter för de olika förvaltningarna med syfte att sprida inköpsinformation och att propagera för avtalstrohet. Avrop görs från varje förvaltning enligt den delegationsordning på vilken person som skall göra dessa avrop. Upphandlingar LOU/LUF delas upp i direktupphandling, upphandlingar över och under tröskelvärdet. Övre gränsvärde för direktupphandling är 15 % av tröskelvärde (ca.7 basbelopp). Vid belopp som överstiger förenklad upphandling sker en öppen EU- upphandling. Varje större upphandling eller upphandling som rör flera förvaltningar genomförs som ett projekt där kommunens inköpscentral (även konsult) är projektledare/spindeln i nätet. Arbetssätt för upphandlingar sker enligt följande ordning: Gör marknads- och behovs analys, mm. Projektgrupp utreder erfarenheter från senaste ev. avtalsperioden. Upprättar kravspecifikation och utvärderingskriterier. Ibland behöver även konsult tas in för t ex att upprätta en komplicerad kravspecifikation. Sammanställer ett förfrågningsunderlag mm. som sedan kommunens inköpscentral granskar för att formalia ska vara rätt. Över tröskelvärdet för förenklad upphandling annonserar kommunens inköpscentral underlaget i kommunens databas Allego. Information finns även på kommunens hemsida under rubrik upphandlingar. Efter inkomna anbud görs en protokollförd anbudsöppning och sedan en utvärdering av inkomna handlingar och leverantörs referenser. Efter utvärdering skrivs tilldelningsbeslut/tilldelning av avtal. som annonseras i Allego samt per brev skickas till anbudsgivarna. Efter att tilldelningsbeslut delgivits aktuell leverantör skall minst 15 dagar gå innan avtal kan skrivas. Dessa 15 dagar är till för att aktuella leverantörer skall ha tid att lämna eventuella synpunkter på tilldelningsbeslutet och eventuellt kunna överklaga till Förvaltningsrätten. (närmaste plats Linköping) Delegationsansvarig i respektive förvaltning upprättar avtal/information/implementering även uppföljning, koll av avtalstrohet, mm.

8 Sid 6(1-7) Upphandlingsinformation. - Direktupphandling, förenklad upphandling, öppen upphandling, ramavtalsupphandling. - De grundläggande EG:s rättsliga principer ska följas vid all upphandling. Det innebär att leverantörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt att principerna om öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet ska iakttas. - Annonser och meddelande om tilldelning ska aviseras skriftligen till respektive leverantörer och samtidigt elektroniskt genom Allego. Annonsen ska innehålla uppgifter som gör det möjligt för leverantören att avgöra om upphandlingen är av intresse. - Meddelandet om tilldelning ska innehålla uppgifter om vem som tilldelats kontrakt, skälen för det, priset och specifikation över antalet lämnade anbud. - Tilldelningstiden är minst 15 dagar tills avtal kan skrivas. - Annonsen ska finnas på kommunens hemsida och i nationell databas Allego. - Konkurrensverket har även ett kontrollerande ansvar när det gäller att kommunen följer de lagar som finns för direktupphandlingar. Konkurrensverket kan utdöma marknadsavgifter mot kommun som inte följer dessa regler med som lägst : - och högts 10 milj. dock max 10 % av det aktuella kontraktsvärdet. Marknadsavgiften tillfaller staten. Direktupphandling. Direktupphandlingar avser endast enstaka upphandlingar med lågt värde under kalenderåret, då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alldeles för hög adm. kostnad i förhållande till upphandlingens storlek. Lagstiftningen om lågt värde vid direktupphandling för LOU/LUF. Motsvarar ca.15 % av tröskelvärdena. (ca. 7 basbelopp) Direktupphandlingsgränsen gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor och tjänster. Under 2010 kommer upphandlingsstödet via kommunens IT-avdelning utvecklats för kommunens direktupphandlingar. Annonser och meddelande om tilldelning ska aviseras via kommunens hemsida under fliken Näringsliv - direktupphandling och ska innehålla uppgifter om annonsering. Rekommenderat värdet för dessa annonser är inte fastställt ännu. Detta ska medföra att det nu bli lättare och enklare för näringslivet att se vad kommunen ska göra för direktupphandlingar och kunna avgöra om upphandlingen är intressant och kunna lämna prisuppgifter på aktuella köp. Även kunna se vem som tilldelats upphandlingen, skälen för det, priset och antal lämnade anbud mm. Vid osäkerhet ta del av kommunens inköpscentral olika checklistor för bl.a. direktinköp, leverantörsuppgifter. Även checklista med inf. för näringslivet. Riskanalys vid direktupphandling Dessa direktupphandlingar kan bli dyrare för kommunen men i gengäld gynna ortens leverantörer/köpmän Förenklad upphandling. Varor och tjänster upp till ca.1,9 miljoner SEK Byggentreprenader upp till ca.48,1 milj. SEK. Öppen upphandling, EU - upphandling. Varor och tjänster samt byggentreprenader över gränsen för förenklad upphandlingar.

9 7(1-7) Ramavtal. Ramavtalsupphandling görs med flera leverantörer. (antalet måste vara minst två stycken) Leverantörerna rangordnas sedan där alltid leverantör nr. 1 måste tillfrågas när avrop ska ske. Finns även möjlighet att göra miniupphandling till ett speciellt arbete inom de rangordnade leverantörerna i ramavtalet. Ramavtalstid rekommenderas till högst 4 år inkl. ev. förlängningstid. (2 år+1år+1år) Finns och har ramavtal tecknas i kommunen skall dessa utnyttjas. Ramavtal gäller för samtliga enheter. Om avsteg görs från ramavtal skall inköp eller/ upphandling ske i enlighet med LOU och kommunens inköpspolicy. Fast pris. (håller på att arbetas fram) Kvalitetskriterier för upphandling där priset är bestämt från början och som avgör vad beställaren får för ett fastlagt maxpris av specificerade varor och tjänster av leverantör.

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandlingsordning FALKENBERGS KOMMUN

Upphandlingsordning FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav.

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav. Bilaga 6 20 EDA KOMMUN 1999-12-06 INKÖPSPOLICY ORGANISATION Kommunen är upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att hela kommunen är en enhet vad avser inköpsvolym,

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Upphandlingspolicy för Mölndals stad Antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2011 ( 29) 1. Övergripande ställningstaganden Inledning Mölndals stad ska bedriva sin

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun

Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, KF 38 Datum Id 46401 1(2) Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 135 Gäller från och med 2013-11-05 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjen gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2014-03-12 Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644 Beslutad av kommunstyrelsen den 4 september 2012. Viss revidering under punkt 5.2 av kommunfullmäktige den 26 november 2012 och tillägg

Läs mer