Nulägesbeskrivning Tryde Friskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning Tryde Friskola Tryde Friskola ska vara en modern skola i en traditionell miljö. Arbetsmiljö för både personal och elever ska präglas av ett lustfyllt lärande i en trygg miljö. Skolans inre organisation Hösten 2012 påbörjas arbetet med fasta arbetslag F-3, 4-6 samt fritids, städ/kök och spec.ped grupp. Vi bryter därmed vårt gamla arbetssätt där läraren följer sina elever från förskoleklass upp till sexan och vi delar på fritids och skolans planeringstid samt skapar en grupp för kök/städ och spec.ped. Detta innebär att F-3 kan fokusera och fördjupa sin kompetens kring de första åren i skolan med inriktning läsa, skriva räkna. Lärarna 4-6 kan fokusera och fördjupa sig och sin undervisnin i de ämnen de är behöriga i. Eleverna har fortfarande kvar klasslärare som har helhetsansvaret tillsammans med eleven. Tydligt fokus framöver kommer vara att utveckla det pedagogiska ledarskapet inom alla delar av verksamheten. Med pedagogiskt ledarskap menar vi att alla verksamma på skolan ska ha ett professionellt förhållningssätt i mötet både med varandra, föräldrar och elever. Vi ska dagligen försöka skapa en god arbetsmiljö samt en trygg och lustfylld lärandemiljö. Konkret innebär detta att vi ska ta vara på varandras kunskaper och kompetenser samt ha ett förbättringsorienterat förhållningssätt. Vi ska ständigt utveckla samarbetet både i arbetslagen och för skolan som helhet. Den gemensamma grundstrukturen ska i alla situationer vila på Leda Styra Följa upp. Leda: det ska tydligt framgå vem som har ansvar för vad Styra: innebär att man identifierar vilka regler och lagar som styr verksamheten eller aktiviteten som görs Följa upp: handlar om hur vi dokumenterar, följer upp och utvärderar de insatser som görs Denna grundstruktur har vi börjat arbeta efter och vi kommer fortsätta utveckla detta tankesätt i det dagliga arbetet. Under 2012 har vi påbörjat arbetet med att dokumentera våra arbetslagsmöten. F-3 har arbetat med ett projekt kring basfärdigheter och 4-6 har av naturliga skäl fokuserat på bedömning och betygssättning. Under 2013 kommer vi fortsätta med att arbeta ihop grupperna och identifiera nya utvecklingsområden. Fritidshem Tryde Friskolas fritidshem har påbörjat ett förbättrings- och utvecklingsarbete under hösten Målet med detta arbete är ökad kvalitet och måluppfyllelse på fritidshemmet utifrån gällande lagar och regler.

2 Under hösten 2012 har personalen fått som uppdrag att dokumentera sin planering i Skydrive vecka för vecka, i denna dokumentation ska finnas planering och utvärdering av avdelningens aktiviteter som ska vara kopplade till Allmänna råd för fritidshem eller Lgr 11. Ledorden i utvecklingsarbetet är leda-styra-följa upp och ska genomsyra hela verksamheten. Detta arbete kommer att följas upp vid årets slut. Under läsåret finns tre planerade teman: gruppen, hälsa och teknik. Hösten inleddes med fokus på gruppen som handlade om att lära känna varandra och samarbetsövningar av olika slag. Därefter följde ett hälsotema och under våren kommer vi att arbeta med teknik i olika former både inne och ute. Fjärilens fritidshem provar under våren att arbeta med lekgrupper där eleverna får välja vilken grupp de vill tillhöra. Utvärdering ska ske efter terminsslut eller avslutat tema. Vid elevenkäten som gjordes i slutet av VT 2012 framkom att en del elever inte känner sig trygga med alla vuxna på fritidshemmen vilket vi kommer arbeta med. Tryggheten ska enligt planeringsdagen 1/10 stå i fokus för vår verksamhet. Uppföljning av fritidsenkät kommer att göras under vecka 9 VT Under både hösttermin och vårtermin ska det i fritidshemmens elevgrupper göras Sociogram för att personalen ska få en känsla för elevernas sociala situation i gruppen. Sociogrammen ska ligga till grund för det dagliga arbetet med eleverna. Ett samarbete kommer även att inledas med Nils Holgerssonskolan i Simrishamn och deras fritidshem och fritidshemsansvariga för att få till stånd ett gemensamt utvecklingsarbete inom de områden som är möjliga. Under våren kommer personalgrupperna att träffas två gånger. Fritidshemmen har fått personalförstärkning då en ny pedagog anställdes i januari som både undervisar i skolan/ arbetar som resurs och på fritidshemmet. Detta innebär att det på varje avdelning finns minst en pedagog som eleverna möter både under skoltid och fritidstid vilket ökar möjligheten för ett helhetstänk kring eleven, vilket är vår ambition med hela denna utvecklingsinsats. Styrelsen Styrelsen ska genom ett tydligare fokus på den gemensamma grundstrukturen leda-styra-följa upp säkerställa kvalitén i beslutsfattandet. Ett nära samarbete mellan kassör, rektor och ordföranden där olika intressen/fokus belyses och diskuteras samt resulterar i väl dokumenterade beslutsunderlag till styrelsen. Styrelsen ska få ut beslutsunderlag minst en vecka innan möte för att de ska ha möjlighet att sätta sig in i frågan och underlätta beslutsfattande. Vi ska öka transparansen genom att delge personalen information efter styrelsemöten genom en kort sammanfattning via mail. Under 2013 behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelsen och rektor samt biträdande rektor och en tydlig delegation ska tas fram. Vi kommer även att byta ordförande i början av året vilket kommer kräva en förändring av hela styrelsearbetet. Styrelsens ansvar när det gäller kvalitetsarbetet kommer hanteras på en gemensam styrelse dag i mars 2013 där vi går igenom det nya allmänna rådet kring kvalitetsarbete samt sätta nya mål för verksamheten.

3 Ekonomi Under 2012 har vi haft en budgetprocessgrupp som har utvecklat vårt budgetarbete. Kassör, utsedd ledarmot från styrelsen samt ekonomiavdelningen och rektor har tillsammans arbetat fram en ny kontoplan, nytt attesteringsförfarande samt ett tydligare samarbetes struktur för budgetuppföljning. Framöver kommer biträdande rektor och rektor kontera löpande fakturor och budgetuppföljningar göras gemensamt varje månad med ordföranden, kassör och rektor. Målet är en tydligare ansvarfördelning 2014 med budget kopplad direkt till arbetslagen och ansvarsområden som t.ex. IT, F-3, fritids, kök. Elevhälsan Under 2012 har vi skapat en ny grupp kring elevhälsan och vi har arbetat med att få den grundläggande strukturen på plats. Arbetet är nu klart och ser ut som följer. Grupp med psykolog, kurator, sjuksköterska, specialpedagog och rektor träffas regelbundet 3-4 gånger per termin då större frågor diskuteras och dokumenteras. Varannan vecka träffas rektor och specialpedagog för uppföljning och strategiskt planering av det löpande elevhälsoarbetet. Båda dessa träffar dokumenteras. Vid vårterminens slut görs en klasskartläggning med respektive lärare där vi går igenom alla svårigheter och utmaningar som finns. Denna kartläggning följs sedan upp regelbundet under terminen både genom enskilda genomgångar men även i arbetslagen. Dokumentation görs regelbundet av specialpedagog och rektor för att vi ska kunna följa de insatser och utredningar som gjorts under åren. Specialpedagogen har även ett årsschema där olika tester genomförs vid på förhand inlagda tidpunkter. Under 2012 har vi träffat avtal med Tomelilla kommun kring skolsköterskans uppdrag. Detta innebär att vi from mars helt och hållet följer Socialstyrelsen och kommunens struktur och arbetssätt när det gäller skolsköterskans uppdrag. Vi har en medicinskt ansvarig skolsköterska som har ledningsansvaret för skolksköterskan samt även en läkare kopplad till skolan som anlitas av skolsköterskan vid behov. Skolsköterskan följer de riktlinjer som Tomelilla kommun har dragit upp. Vår specialpedagog deltar även på elevhälsomöten på kommunen för att vi ska samarbete kring eleverna i kommunen och underlätta överlämnandet till högstadiet. Kök Vårt kök är i behov av omfattande renovering. Under 2012 har vi utrett möjligheten att bygga till, renovera samt inverstering i ny köksutrustning. Beslut fattades i februari 2013 att det inte var ekonomiskt försvarbart att varken bygga till eller renovera. Detta innebär att vi from augusti 2013 kommer beställa och få mat levererat. Vi kommer fortsätta göra frukost, sallad och mellanmål. Vår ambition kring att skolan ska ha näringsriktig och god mat kvarstår. Nätverk/samarbete Under 2012 har ett samarbete med Nils Holgerssonsskolan inletts med en gemensam träff med respektive styrelse i samband med utbildning från Skolinspektionen kring huvudmannens ansvar. Rektorerna från skolan har under hela 2012 träffats regelbundet för att utbyta erfarenheter. Vår

4 ambition är att fortsätta och utöka samarbetet under De båda rektorerna ska, under 2013, bjuda in närliggande friskolor till ett första möte kring samarbetsfrågor som t.ex. personalutbildning, IT-upphandling, utvecklingsinsatser osv. IT Hela skolans IT-utrustning behöver moderniseras och utökas. Under 2013 görs en investering i fiberkabel vilket innebär att vi säkrar upp internetanvändandet. Inköp av datorer är gjort i slutet Den större delen av inköpet ersatte gamla datorer som behövde bytas ut och den mindre delen var kopplad till barn med särskilda behov. Eno-tavlor till alla klassrum samt personaldatorer köptes redan Vi behöver satsa mer ekonomiska resurser och utbildning på IT. Vi behöver även modernisera vår informationsstrategi. Rektor, biträdande rektor och IT-ansvarig arbetar fram underlag för både en ITutvecklingsplan och en ny informationsstrategi som ska presenteras i styrelsen under Systematiskt kvalitetsarbete Uppföljning och utvärdering ska vara en naturlig del av vår vardag genom den gemensamma strukturen/arbetsprocessen leda-styra-följa upp. Men vi behöver även bli bättre på att ta ett steg tillbaka och genomlysa vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har elevenkäter, personalenkäter, föräldraenkäter, nationella prov och betyg som olika mätpunkter. Vi behöver förbättra bearbetning och analys av mätpunkterna samt tydliggöra en arbetsprocess där resultat och åtgärder blir tydligare och kopplade till den gemensamma strukturen. Vi behöver även bli bättre på att analysera och prioritera utvecklingsområden. Tomelilla kommun har tillsatt en arbetsgrupp kring det systematiska kvalitetsarbetet som ska utveckla kommunens struktur för kvalitetsarbetet. Om vi ser vinster/fördelar med att följa delar av deras struktur kommer vi ta hänsyn till det när vi moderinserar vårt eget kvalitetsarbete. Resultat Under 2012 satte vi betyg för första gången. Vi kommer därmed att få tydligare mätpunkter för elevernas kunskapsmål. Tidigare statistik som finns tyder på att vi ligger över riksgenomsnitt på de nationella proven på nästan alla delområden(se skolverkets.se). Föräldra- och elevenkäter visar även de på goda resultat(se trydefriskolas.se). Eftersom skolan idag är mål och resultatstyrd är det viktigt att tydliggöra både kunskapsmålen men även synliggöra de sociala målen. Kunskapsmålen för vår skola är: Eleverna ska ha en god och stabil kunskapsnivå för fortsatta studier Skolan ska ligga över riskgenomsnittet utifrån alla delmålen på de nationella proven Elever ska utifrån förmåga utmanas till att prestera sitt bästa De sociala målen eller den livskunskap eleverna ska bära med sig är: Grundläggande demokratiska värderingar God självkänsla och självförtroende

5 Kommunikation, samarbete och konfliktlösning Respekt för människors olikheter Jämställdhet Initiativ och ansvarstagande Kritisk granskning och problemlösningsförmåga Skapande förmåga Med det nya betygssystemet blir det en tydligare och bredare avstämning kring kunskapskraven. Eftersom det är först gången vi sätter betyg utifrån den nya läroplanen och skollagen under läsåret 2012/2013 så har vi arbetat metodisk och med en kontinuerlig dialog med föräldrar och elever genom IUP processer och föräldrasamtal. Vi har arbetat i arbetslaget 4-6 under hösten med Skolverkets material inför betygssättning för att göra så rättvisa bedömningar som möjligt. Vi har även deltagit på skolverkets konferenser kring betygssättning samt utarbetat en struktur för hur vi ska arbeta med våra matriser. De nationella proven kommer ge oss en viss riktning om vi varit för hårda eller generösa i vår bedömning. Vi kommer fortsätta utveckla vår bedömning i arbetslagen och vi kommer skapa olika alternativ för sambedömning med andra skolor eller utifrån Skolverkets direktiv. Vi är övertygade om att den förändring vi gjort i den inre organisationen kommer ge en oss en bättre möjlighet att möta och utveckla eleverna både rent kunskapsmässigt och socialt. Vi har redan en helt annan insyn och kunskap om varandras elever eftersom vi regelbundet vid arbetslagmöte diskuterar kunskapsutveckling och extrainsatser i samråd med specialpedagog och rektor. Vi dokumenterar och utvärderar de insatser som gjorts och drar nytta av varandras kompetenser och ansvarsområden. Detta innebär att det är fler lärare och professioner med ett tydlig ansvarstagande kopplat till varje elevs utveckling. Utvecklingsområden I mars 2012 genomfördes en visions/framtidsdag för personal och styrelse tillsammans. Dagen resulterade i förslag på ändrad inriktning för hela skolan. Vi beslöt att släppa vår inriktning på natur, kultur och miljö. Vi vill istället arbeta med ledorden Ett lustfyllt lärande i trygg miljö. Viktiga områden som vi vill arbeta med är hälsa, utifrån att vi lär oss när man mår bra, kopplat till ett tydligt fokus på att läsa, skriva räkna. Ord som dök upp under dagen var nytänkande, nyfikenhet, tydlighet, ordning och reda samt en lugn och trygg miljö med ett diskussionsklimat som både låter och hörs. Andra viktiga delar var behovet av minskad stress genom att både ta och dela ansvar, ha en öppen och prestigelös kommunikation samt en tydligare arbetsfördelning(vem gör vad utifrån styrkor och svagheter). Vi har därefter förändrat grundstrukturen genom styra leda-följa-upp och den inre organisationen med arbetslagen samt påbörjat olika mindre utvecklingsprojekt som kommer fortlöpa framöver. Under två dagar i augusti 2012 var fokus för personalen att få fördjupa sig i sina egna och sina kollegors personlighetsprofiler för att se hur olikheterna både kan försvåra och berika vår vardag. Med en större förståelse kring varandras olika styrkor skapar vi bättre förutsättningar att lyckas tillsammans. Detta kommer vi på olika sätt arbeta vidare med kopplat till skolans ansvar att även anpassa all undervisning efter elevernas olika intressen, erfarenhet och förmåga.

6 Vi fortsätter utveckla verksamhetsidén, samt diskussioner kring hur de olika utvecklingsinsatserna ska se ut. I samband med detta kommer vi även att utveckla grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är prioriterat under Styrelsen kommer under mars månad 2013 påbörja arbetet med att ta fram nya måldokument och utvecklingsområde för skolan enligt deras uppdrag som huvudmän. Parallellt med detta kommer även personalen läsa in sig på de nya allmänna råden för kvalitetsarbete och formulera de utvecklingsområden som de ser som viktigast på en mer detaljerad nivå. De båda parallella processerna kommer resultera i olika formuleringar kring vår pedagogiska utmaning och hur vi tror vi ska komma dit. Tillsammans sätter vi sedan agendan för Tryde Friskolas fortsätta utvecklingsresa. Pedagogiskt ledarskap För att bedriva en framgångsrik skola behövs ett starkt engagemang och ett tydligt pedagogiskt ledarskap både hos styrelsen och dess ledamöter, ledningen för skolan och från all personal. Det krävs även ett gott samarbete med alla elever och deras föräldrar. Vi har alla samma mål: Att med gemensamma krafter hitta/skapa ett lustfyllt lärande i en trygg miljö. Det ska vara roligt men även utmanande att komma till jobbet och till skolan samt vara delaktig i sitt barns utveckling. Detta kräver mycket av oss alla men resultatet, trygga barn som lär för livet, är en belöning som är värd all möda. Rektorn har ett tydligt ansvar för utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet i skolan. Vid regelbundna verksamhetsbesök, utvecklingssamtal, diskussioner med föräldrar och elever behöver vi en ständigt pågående förbättringsorienterad dialog. Samtidigt behöver vi bevaka vår omvärld och titta på den vetenskapliga utvecklingen. Hur lyckas andra? Vad säger nya forskningsrön och hur går den allmänna debatten? Jag tror att framgång skapas om man vågar tror på den egna erfarenheten och övertygelsen samtidigt som man vågar ifrågasätta invanda mönster och gamla sanningar genom att nyfiket lyssna och försöka förstå andras åsikter. För mig är det livslånga lärandet en stark drivkraft. Min ambition som rekotr är att bedriva ett ledarskap som utgår ifrån en respekt för andras förmågor och intresse. Jag kräver engagemang och öppenhet men även att man vågar prova nya utmaningar och vågar misslyckas ibland. Vetenskapen säger att höga förväntningar och en tro på att du kan lyckas är av stor vikt i alla lärsituationer. Genomsyrar det vår verksamhet kommer våra elever dagligen få uppleva kraften i det och lyckas utifrån deras individuella förutsättningar. 10 års jubileum Tryde Friskola fyller 10 år under 2013 och det vill vi givetvis uppmärksamma. Eleverna har fått i uppdrag att under januari gör en logga/bild på vad de tycker är det bästa med Tryde Friskola. Tanken är sedan att någon av dessa ska kunna tryckas på en t-tröja och användas vid olika arrangemang där vi representerar skolan. Styrelsen kommer rent praktiskt stå för arrangemanget kring 10-årsdagen. En ny idé till slogan är framtagen och om bilden/loggan blir bra funderar vi även på att ändra vår logotyp. Vår förhoppning är även att vår pedagogiska utmaning och skolans framtidsvision ska vara klar och visas upp till jubileet Ulrika Fausö och Stina Nilsson

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer