Nulägesbeskrivning Tryde Friskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning Tryde Friskola Tryde Friskola ska vara en modern skola i en traditionell miljö. Arbetsmiljö för både personal och elever ska präglas av ett lustfyllt lärande i en trygg miljö. Skolans inre organisation Hösten 2012 påbörjas arbetet med fasta arbetslag F-3, 4-6 samt fritids, städ/kök och spec.ped grupp. Vi bryter därmed vårt gamla arbetssätt där läraren följer sina elever från förskoleklass upp till sexan och vi delar på fritids och skolans planeringstid samt skapar en grupp för kök/städ och spec.ped. Detta innebär att F-3 kan fokusera och fördjupa sin kompetens kring de första åren i skolan med inriktning läsa, skriva räkna. Lärarna 4-6 kan fokusera och fördjupa sig och sin undervisnin i de ämnen de är behöriga i. Eleverna har fortfarande kvar klasslärare som har helhetsansvaret tillsammans med eleven. Tydligt fokus framöver kommer vara att utveckla det pedagogiska ledarskapet inom alla delar av verksamheten. Med pedagogiskt ledarskap menar vi att alla verksamma på skolan ska ha ett professionellt förhållningssätt i mötet både med varandra, föräldrar och elever. Vi ska dagligen försöka skapa en god arbetsmiljö samt en trygg och lustfylld lärandemiljö. Konkret innebär detta att vi ska ta vara på varandras kunskaper och kompetenser samt ha ett förbättringsorienterat förhållningssätt. Vi ska ständigt utveckla samarbetet både i arbetslagen och för skolan som helhet. Den gemensamma grundstrukturen ska i alla situationer vila på Leda Styra Följa upp. Leda: det ska tydligt framgå vem som har ansvar för vad Styra: innebär att man identifierar vilka regler och lagar som styr verksamheten eller aktiviteten som görs Följa upp: handlar om hur vi dokumenterar, följer upp och utvärderar de insatser som görs Denna grundstruktur har vi börjat arbeta efter och vi kommer fortsätta utveckla detta tankesätt i det dagliga arbetet. Under 2012 har vi påbörjat arbetet med att dokumentera våra arbetslagsmöten. F-3 har arbetat med ett projekt kring basfärdigheter och 4-6 har av naturliga skäl fokuserat på bedömning och betygssättning. Under 2013 kommer vi fortsätta med att arbeta ihop grupperna och identifiera nya utvecklingsområden. Fritidshem Tryde Friskolas fritidshem har påbörjat ett förbättrings- och utvecklingsarbete under hösten Målet med detta arbete är ökad kvalitet och måluppfyllelse på fritidshemmet utifrån gällande lagar och regler.

2 Under hösten 2012 har personalen fått som uppdrag att dokumentera sin planering i Skydrive vecka för vecka, i denna dokumentation ska finnas planering och utvärdering av avdelningens aktiviteter som ska vara kopplade till Allmänna råd för fritidshem eller Lgr 11. Ledorden i utvecklingsarbetet är leda-styra-följa upp och ska genomsyra hela verksamheten. Detta arbete kommer att följas upp vid årets slut. Under läsåret finns tre planerade teman: gruppen, hälsa och teknik. Hösten inleddes med fokus på gruppen som handlade om att lära känna varandra och samarbetsövningar av olika slag. Därefter följde ett hälsotema och under våren kommer vi att arbeta med teknik i olika former både inne och ute. Fjärilens fritidshem provar under våren att arbeta med lekgrupper där eleverna får välja vilken grupp de vill tillhöra. Utvärdering ska ske efter terminsslut eller avslutat tema. Vid elevenkäten som gjordes i slutet av VT 2012 framkom att en del elever inte känner sig trygga med alla vuxna på fritidshemmen vilket vi kommer arbeta med. Tryggheten ska enligt planeringsdagen 1/10 stå i fokus för vår verksamhet. Uppföljning av fritidsenkät kommer att göras under vecka 9 VT Under både hösttermin och vårtermin ska det i fritidshemmens elevgrupper göras Sociogram för att personalen ska få en känsla för elevernas sociala situation i gruppen. Sociogrammen ska ligga till grund för det dagliga arbetet med eleverna. Ett samarbete kommer även att inledas med Nils Holgerssonskolan i Simrishamn och deras fritidshem och fritidshemsansvariga för att få till stånd ett gemensamt utvecklingsarbete inom de områden som är möjliga. Under våren kommer personalgrupperna att träffas två gånger. Fritidshemmen har fått personalförstärkning då en ny pedagog anställdes i januari som både undervisar i skolan/ arbetar som resurs och på fritidshemmet. Detta innebär att det på varje avdelning finns minst en pedagog som eleverna möter både under skoltid och fritidstid vilket ökar möjligheten för ett helhetstänk kring eleven, vilket är vår ambition med hela denna utvecklingsinsats. Styrelsen Styrelsen ska genom ett tydligare fokus på den gemensamma grundstrukturen leda-styra-följa upp säkerställa kvalitén i beslutsfattandet. Ett nära samarbete mellan kassör, rektor och ordföranden där olika intressen/fokus belyses och diskuteras samt resulterar i väl dokumenterade beslutsunderlag till styrelsen. Styrelsen ska få ut beslutsunderlag minst en vecka innan möte för att de ska ha möjlighet att sätta sig in i frågan och underlätta beslutsfattande. Vi ska öka transparansen genom att delge personalen information efter styrelsemöten genom en kort sammanfattning via mail. Under 2013 behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelsen och rektor samt biträdande rektor och en tydlig delegation ska tas fram. Vi kommer även att byta ordförande i början av året vilket kommer kräva en förändring av hela styrelsearbetet. Styrelsens ansvar när det gäller kvalitetsarbetet kommer hanteras på en gemensam styrelse dag i mars 2013 där vi går igenom det nya allmänna rådet kring kvalitetsarbete samt sätta nya mål för verksamheten.

3 Ekonomi Under 2012 har vi haft en budgetprocessgrupp som har utvecklat vårt budgetarbete. Kassör, utsedd ledarmot från styrelsen samt ekonomiavdelningen och rektor har tillsammans arbetat fram en ny kontoplan, nytt attesteringsförfarande samt ett tydligare samarbetes struktur för budgetuppföljning. Framöver kommer biträdande rektor och rektor kontera löpande fakturor och budgetuppföljningar göras gemensamt varje månad med ordföranden, kassör och rektor. Målet är en tydligare ansvarfördelning 2014 med budget kopplad direkt till arbetslagen och ansvarsområden som t.ex. IT, F-3, fritids, kök. Elevhälsan Under 2012 har vi skapat en ny grupp kring elevhälsan och vi har arbetat med att få den grundläggande strukturen på plats. Arbetet är nu klart och ser ut som följer. Grupp med psykolog, kurator, sjuksköterska, specialpedagog och rektor träffas regelbundet 3-4 gånger per termin då större frågor diskuteras och dokumenteras. Varannan vecka träffas rektor och specialpedagog för uppföljning och strategiskt planering av det löpande elevhälsoarbetet. Båda dessa träffar dokumenteras. Vid vårterminens slut görs en klasskartläggning med respektive lärare där vi går igenom alla svårigheter och utmaningar som finns. Denna kartläggning följs sedan upp regelbundet under terminen både genom enskilda genomgångar men även i arbetslagen. Dokumentation görs regelbundet av specialpedagog och rektor för att vi ska kunna följa de insatser och utredningar som gjorts under åren. Specialpedagogen har även ett årsschema där olika tester genomförs vid på förhand inlagda tidpunkter. Under 2012 har vi träffat avtal med Tomelilla kommun kring skolsköterskans uppdrag. Detta innebär att vi from mars helt och hållet följer Socialstyrelsen och kommunens struktur och arbetssätt när det gäller skolsköterskans uppdrag. Vi har en medicinskt ansvarig skolsköterska som har ledningsansvaret för skolksköterskan samt även en läkare kopplad till skolan som anlitas av skolsköterskan vid behov. Skolsköterskan följer de riktlinjer som Tomelilla kommun har dragit upp. Vår specialpedagog deltar även på elevhälsomöten på kommunen för att vi ska samarbete kring eleverna i kommunen och underlätta överlämnandet till högstadiet. Kök Vårt kök är i behov av omfattande renovering. Under 2012 har vi utrett möjligheten att bygga till, renovera samt inverstering i ny köksutrustning. Beslut fattades i februari 2013 att det inte var ekonomiskt försvarbart att varken bygga till eller renovera. Detta innebär att vi from augusti 2013 kommer beställa och få mat levererat. Vi kommer fortsätta göra frukost, sallad och mellanmål. Vår ambition kring att skolan ska ha näringsriktig och god mat kvarstår. Nätverk/samarbete Under 2012 har ett samarbete med Nils Holgerssonsskolan inletts med en gemensam träff med respektive styrelse i samband med utbildning från Skolinspektionen kring huvudmannens ansvar. Rektorerna från skolan har under hela 2012 träffats regelbundet för att utbyta erfarenheter. Vår

4 ambition är att fortsätta och utöka samarbetet under De båda rektorerna ska, under 2013, bjuda in närliggande friskolor till ett första möte kring samarbetsfrågor som t.ex. personalutbildning, IT-upphandling, utvecklingsinsatser osv. IT Hela skolans IT-utrustning behöver moderniseras och utökas. Under 2013 görs en investering i fiberkabel vilket innebär att vi säkrar upp internetanvändandet. Inköp av datorer är gjort i slutet Den större delen av inköpet ersatte gamla datorer som behövde bytas ut och den mindre delen var kopplad till barn med särskilda behov. Eno-tavlor till alla klassrum samt personaldatorer köptes redan Vi behöver satsa mer ekonomiska resurser och utbildning på IT. Vi behöver även modernisera vår informationsstrategi. Rektor, biträdande rektor och IT-ansvarig arbetar fram underlag för både en ITutvecklingsplan och en ny informationsstrategi som ska presenteras i styrelsen under Systematiskt kvalitetsarbete Uppföljning och utvärdering ska vara en naturlig del av vår vardag genom den gemensamma strukturen/arbetsprocessen leda-styra-följa upp. Men vi behöver även bli bättre på att ta ett steg tillbaka och genomlysa vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har elevenkäter, personalenkäter, föräldraenkäter, nationella prov och betyg som olika mätpunkter. Vi behöver förbättra bearbetning och analys av mätpunkterna samt tydliggöra en arbetsprocess där resultat och åtgärder blir tydligare och kopplade till den gemensamma strukturen. Vi behöver även bli bättre på att analysera och prioritera utvecklingsområden. Tomelilla kommun har tillsatt en arbetsgrupp kring det systematiska kvalitetsarbetet som ska utveckla kommunens struktur för kvalitetsarbetet. Om vi ser vinster/fördelar med att följa delar av deras struktur kommer vi ta hänsyn till det när vi moderinserar vårt eget kvalitetsarbete. Resultat Under 2012 satte vi betyg för första gången. Vi kommer därmed att få tydligare mätpunkter för elevernas kunskapsmål. Tidigare statistik som finns tyder på att vi ligger över riksgenomsnitt på de nationella proven på nästan alla delområden(se skolverkets.se). Föräldra- och elevenkäter visar även de på goda resultat(se trydefriskolas.se). Eftersom skolan idag är mål och resultatstyrd är det viktigt att tydliggöra både kunskapsmålen men även synliggöra de sociala målen. Kunskapsmålen för vår skola är: Eleverna ska ha en god och stabil kunskapsnivå för fortsatta studier Skolan ska ligga över riskgenomsnittet utifrån alla delmålen på de nationella proven Elever ska utifrån förmåga utmanas till att prestera sitt bästa De sociala målen eller den livskunskap eleverna ska bära med sig är: Grundläggande demokratiska värderingar God självkänsla och självförtroende

5 Kommunikation, samarbete och konfliktlösning Respekt för människors olikheter Jämställdhet Initiativ och ansvarstagande Kritisk granskning och problemlösningsförmåga Skapande förmåga Med det nya betygssystemet blir det en tydligare och bredare avstämning kring kunskapskraven. Eftersom det är först gången vi sätter betyg utifrån den nya läroplanen och skollagen under läsåret 2012/2013 så har vi arbetat metodisk och med en kontinuerlig dialog med föräldrar och elever genom IUP processer och föräldrasamtal. Vi har arbetat i arbetslaget 4-6 under hösten med Skolverkets material inför betygssättning för att göra så rättvisa bedömningar som möjligt. Vi har även deltagit på skolverkets konferenser kring betygssättning samt utarbetat en struktur för hur vi ska arbeta med våra matriser. De nationella proven kommer ge oss en viss riktning om vi varit för hårda eller generösa i vår bedömning. Vi kommer fortsätta utveckla vår bedömning i arbetslagen och vi kommer skapa olika alternativ för sambedömning med andra skolor eller utifrån Skolverkets direktiv. Vi är övertygade om att den förändring vi gjort i den inre organisationen kommer ge en oss en bättre möjlighet att möta och utveckla eleverna både rent kunskapsmässigt och socialt. Vi har redan en helt annan insyn och kunskap om varandras elever eftersom vi regelbundet vid arbetslagmöte diskuterar kunskapsutveckling och extrainsatser i samråd med specialpedagog och rektor. Vi dokumenterar och utvärderar de insatser som gjorts och drar nytta av varandras kompetenser och ansvarsområden. Detta innebär att det är fler lärare och professioner med ett tydlig ansvarstagande kopplat till varje elevs utveckling. Utvecklingsområden I mars 2012 genomfördes en visions/framtidsdag för personal och styrelse tillsammans. Dagen resulterade i förslag på ändrad inriktning för hela skolan. Vi beslöt att släppa vår inriktning på natur, kultur och miljö. Vi vill istället arbeta med ledorden Ett lustfyllt lärande i trygg miljö. Viktiga områden som vi vill arbeta med är hälsa, utifrån att vi lär oss när man mår bra, kopplat till ett tydligt fokus på att läsa, skriva räkna. Ord som dök upp under dagen var nytänkande, nyfikenhet, tydlighet, ordning och reda samt en lugn och trygg miljö med ett diskussionsklimat som både låter och hörs. Andra viktiga delar var behovet av minskad stress genom att både ta och dela ansvar, ha en öppen och prestigelös kommunikation samt en tydligare arbetsfördelning(vem gör vad utifrån styrkor och svagheter). Vi har därefter förändrat grundstrukturen genom styra leda-följa-upp och den inre organisationen med arbetslagen samt påbörjat olika mindre utvecklingsprojekt som kommer fortlöpa framöver. Under två dagar i augusti 2012 var fokus för personalen att få fördjupa sig i sina egna och sina kollegors personlighetsprofiler för att se hur olikheterna både kan försvåra och berika vår vardag. Med en större förståelse kring varandras olika styrkor skapar vi bättre förutsättningar att lyckas tillsammans. Detta kommer vi på olika sätt arbeta vidare med kopplat till skolans ansvar att även anpassa all undervisning efter elevernas olika intressen, erfarenhet och förmåga.

6 Vi fortsätter utveckla verksamhetsidén, samt diskussioner kring hur de olika utvecklingsinsatserna ska se ut. I samband med detta kommer vi även att utveckla grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är prioriterat under Styrelsen kommer under mars månad 2013 påbörja arbetet med att ta fram nya måldokument och utvecklingsområde för skolan enligt deras uppdrag som huvudmän. Parallellt med detta kommer även personalen läsa in sig på de nya allmänna råden för kvalitetsarbete och formulera de utvecklingsområden som de ser som viktigast på en mer detaljerad nivå. De båda parallella processerna kommer resultera i olika formuleringar kring vår pedagogiska utmaning och hur vi tror vi ska komma dit. Tillsammans sätter vi sedan agendan för Tryde Friskolas fortsätta utvecklingsresa. Pedagogiskt ledarskap För att bedriva en framgångsrik skola behövs ett starkt engagemang och ett tydligt pedagogiskt ledarskap både hos styrelsen och dess ledamöter, ledningen för skolan och från all personal. Det krävs även ett gott samarbete med alla elever och deras föräldrar. Vi har alla samma mål: Att med gemensamma krafter hitta/skapa ett lustfyllt lärande i en trygg miljö. Det ska vara roligt men även utmanande att komma till jobbet och till skolan samt vara delaktig i sitt barns utveckling. Detta kräver mycket av oss alla men resultatet, trygga barn som lär för livet, är en belöning som är värd all möda. Rektorn har ett tydligt ansvar för utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet i skolan. Vid regelbundna verksamhetsbesök, utvecklingssamtal, diskussioner med föräldrar och elever behöver vi en ständigt pågående förbättringsorienterad dialog. Samtidigt behöver vi bevaka vår omvärld och titta på den vetenskapliga utvecklingen. Hur lyckas andra? Vad säger nya forskningsrön och hur går den allmänna debatten? Jag tror att framgång skapas om man vågar tror på den egna erfarenheten och övertygelsen samtidigt som man vågar ifrågasätta invanda mönster och gamla sanningar genom att nyfiket lyssna och försöka förstå andras åsikter. För mig är det livslånga lärandet en stark drivkraft. Min ambition som rekotr är att bedriva ett ledarskap som utgår ifrån en respekt för andras förmågor och intresse. Jag kräver engagemang och öppenhet men även att man vågar prova nya utmaningar och vågar misslyckas ibland. Vetenskapen säger att höga förväntningar och en tro på att du kan lyckas är av stor vikt i alla lärsituationer. Genomsyrar det vår verksamhet kommer våra elever dagligen få uppleva kraften i det och lyckas utifrån deras individuella förutsättningar. 10 års jubileum Tryde Friskola fyller 10 år under 2013 och det vill vi givetvis uppmärksamma. Eleverna har fått i uppdrag att under januari gör en logga/bild på vad de tycker är det bästa med Tryde Friskola. Tanken är sedan att någon av dessa ska kunna tryckas på en t-tröja och användas vid olika arrangemang där vi representerar skolan. Styrelsen kommer rent praktiskt stå för arrangemanget kring 10-årsdagen. En ny idé till slogan är framtagen och om bilden/loggan blir bra funderar vi även på att ändra vår logotyp. Vår förhoppning är även att vår pedagogiska utmaning och skolans framtidsvision ska vara klar och visas upp till jubileet Ulrika Fausö och Stina Nilsson

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Analys Vi har dragit över budgeten när det gäller personal på fritids och extra stöd. Vi började året

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer