Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet"

Transkript

1 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

2 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsplan Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunchef Medborgarservice Kultur och fritid Gemensam service Gata park VA-enhet Renhållningsenhet Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg... 63

3 Vision för Tierps kommun 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Liksom tidigare år har det som ett led i budgetprocessen genomförts upptaktsmöten den 19 mars och 2 maj där bl.a. fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av såkallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2011 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Vid skatteberäkningen för år 2013 har det kalkylerats med en nettoökning av invånarantalet med ca 80 personer. Detta motsvarar den statistiskt säkerställda befolkningsförändring som skett t.o.m. halvårsskiftet Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2012 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren. Här kan som exempel nämnas bemötande, kommunens hemsida och den fysiska miljön. Dessutom ska förutsättningarna för att kunna erbjuda heltidstjänster öka, åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer prioriteras liksom det förebyggande arbetet mot utanförskap. Arbetet med Tierp kommuns varumärke är också ett prioriterat område. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har beslutat att under 2012 bilda ett fastighetsbolag där merparten av kommunens fastigheter samt Tierpsbyggens kommersiella fastigheter ska ingå. Konsekvensen av detta blir att samhällsbyggnadsenhetens verksamhet minskar mycket kraftigt i omfattning vilket kommer att medföra förändrad organisation och rationaliseringar. Den återstående delen av verksamheten ex. fastighetssamordning, energieffektivisering samt mark-och exploatering förs över till Gemensam service medan gata och parkverksamheten blir kvar under produktionen. Kultur-och fritidsverksamheten förs över till Medborgarservice. Konsekvenserna av detta har beaktats i budgeten för år De av kommunfullmäktige fasställda ekonomiska styrreglerna upphävas och omarbetas eftersom regelverket om investeringsvolym ej längre är tillämpligt p.g.a. att de flesta lokalinvesteringar fortsättningsvis ska göras av fastighetsbolaget. Anslaget för utvecklingsåtgärder på verksamheten Kommunchef har ökats med 1.0 mnkr med hänvisning till bl.a. implementeringen av övergripande effektiviseringsåtgärder och varumärkesarbetet. Funktionshindradeomsorgen har fått ett ökat anslag med 1,5 mnkr för att tillgodose det ökade behovet av dagverksamhet för dementa i Karlholm. Dessutom finns det behov av att främja samverkan och samplanering mellan Wesslandia och hemtjänsten m.m. Förskoleverksamheten har fått ett ökat anslag med 3,0 mnkr p.g.a. volymökning medan 4

5 grundskolan fått ett minskat anslag med motsvarande belopp p.g.a. minskat elevantal. I övrigt har endast kamerala justeringar gjorts. Se även kommentarerna i respektive verksamhetsplan. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2013föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2013 vara oförändrad jämfört med 2012 det vill säga 0,22 %. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2013 uppgår till 43,5 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger drygt 4 mnkr under budgeterat avskrivningsbelopp och drygt 17 mnkr under nu gällande regler avseende investeringsvolymen som fastställts av Kommunfullmäktige i de ekonomiska styrreglerna. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommun nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt nedanstående övergripande mål. För att kunna bedöma måluppfyllelsen tillämpas nedanstående mått Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgar/kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning Medarbetarperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar NMI (Nöjd medarbetarindex) Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna Utöver måtten har kommunfullmäktige även fastställt nedanstående verksamhetsorienterade mål. Elevernas resultat mätt i form av nationella prov och betyg ska kontinuerligt förbättras Fler personer ska vara oberoende av långvarigt försörjningsstöd Den affärsdrivande verksamheten (VA och renhållning) ska till 100 % finansieras av avgifter Att planera, bygga och underhålla infrastrukturen och fastighetsbeståndet för långsiktig användbarhet och 5

6 minskad miljöbelastning med undvikande av kapitalförstöring Att öka ungdomars möjlighet till aktiviteter och engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,5 % och övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 1,8 % år 2014 och 2,2 % år

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2013 att fastställa skattesatsen för år 2013 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2013 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2013 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan samt att upphäva de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska styrreglerna (Kf 15/2009) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt förslag till ekonomiska styrregler för behandling senast vid kommunstyrelsens majsammanträde. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Externa inkomster 1) 1 221, , , , ,6 Externa utgifter 1) 1 219, , , , ,3 Från resultaträkningen Nettokostnader 958,1 925,4 961,5 917,3 892,8 därav avskrivningar 48,1 47,8 44,8 44,0 43,8 Förändring av eget kapital årets resulta 13,1 28,5-17,5 9,9 3,0 Från balansräkningen Tillgångar 908,7 895,6 869,9 873,3 852,3 Eget kapital 467,3 454,3 425,8 443,3 433,4 Långfristiga skulder och avsättning 274,2 277,3 283,4 193,1 213,8 Nettoinvesteringar 59,5 69,3 71,0 67,9 54,0 Soliditet % Personalkostnader 661,5 657,1 669,5 640,7 635,4 Utdebitering kr 20:99 20:99 21:08 21:08 21:08 Antal invånare 31/ I externa inkomster och utgifter ingår totala externa betalningsflödet, d v s både drift, investering och finansiering. 8

9 Ekonomisk översikt Inkomster och utgifter (exkl. interna poster) Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 kkr kkr kkr % % % Inkomster Skatter ,1 83,6 75,4 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,3 4,6 5,8 Avgifter ,7 7,8 7,4 (inkl landstingsbidrag och ersättningar från andra kommuner) Övrigt ,9 3,9 11,3 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) Summa ,0 100,0 100,0 Utgifter Personal ,3 57,2 55,0 Material ,1 5,3 5,8 Tjänster ,0 29,8 29,6 Transfereringar ,3 6,4 8,0 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,3 1,4 1,6 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) Summa ,0 100,0 100,0 8% 5% 7% Externa inkomster Skatter Avgifter Bidrag Övrigt 32% 5% 2% Externa utgifter 6% Personal Tjänster Material 55% Bidrag mm Övrigt 80% 9

10 Driftbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Förslag Förslag augusti förslag till till plan till plan budget Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * I beloppet ingår Kultur och fritid med tkr from 2013 ** I beloppet ingår Bredband och markfrågor med tkr from

11 Investeringsbudget (tkr) Utfall Prognos Förslag till Förslag till Förslag till augusti budget plan plan Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Gata park** Kultur och fritid* Resurscentrum barn Recurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt *Kultur och fritid ingår i Medborgarservice from 2013 **Markfrågor och bredband ingår i Gemensam service from

12 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 Finansieringsbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av exploateringsverksamhet Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Amortering långfristig fordran Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

14 Balansbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Exploatringsfastigheter Kortfristinga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

15 Nyckeltal Utfall Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel skatteintäkter och generella statsbidrag 93,1% 91,4% 93,0% 92,3% 92,0% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,9% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% Årets resultat Soliditet 49% 51% 51% 55% 59% 15

16 Investeringsplan (tkr) Medborgarservice Inventarier/utrustning Medborgarservice 352 Inventarier/utrustning/konst Kultur o fritid Gemensam service Inventarier/utrustning Bredband Försäljning av mark Fastighetsbildning, inköp av mark Exploateringsverksamhet Rivning av ej säljbara byggnader Dammluckor Tämnarån-Storån Gata park Centrummiljöer Gång och cykelvägar Väg, gång och cyckelväg Skärplinge Alvägen Örbyhus Väg industriområdet Tierp Pendlarparkering, Örbyhus 600 Tillgänglighet enkla åtgärder Gatubelysning utbyte äldre stolpar Medfinansiering Citybanan Parker, grönområden, lekplatser Stängsling tipp, Karlholm 50 Handikappanpassad lekpark 450 Bryggor

17 Va-enhet Servicefordon 400 Separering dag/spillvatten Reinvesteringar vattenverk Energisparåtgärder vv Vattenmätare i ledningsnät Arvidsbo vv, ny avhärdning 700 Västland-Karlholm vattenledning Utbyggnad VA-nät Reinvesteringar reningsverk Reinvesteringar pumpsationer Revidering vattenskyddsområde 300 Energisparåtgärder reningsverk Skärplinge reningsverk, bräddrening 200 härdning Odens källa Örbyhus renigngsverk, bräddrening 400 Tierps reningsverk, ny ventilation Skärplinge reningsverk, energiåtgärder 500 Snatrabodarna, avloppsledningar Renhållningsenhet Sopkärl Renhållningsfordon Iordningsställande av återvinningscentraler Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar(tkr)

18 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Lönenämnden sorterar under Regionförbundets effektiviseringsberedning. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommun samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och 18

19 fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kommer även att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad It-nämnd Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för It-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. It-nämnden styr och beställer it-verksamheten av It-enheten som är inordnad under blocket Gemensam Service. It-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och it-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas It-system, support till användare samt att delta i kommunernas It-upphandlingar. It-Centrum driver, supportar och servar även it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. I blocket kommunchef ligger, förutom att leda och samordna, att tillskapa nya arenor och arbetssätt för att bland annat bistå kommunfullmäktiges beredningar. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

20 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, SoL Socialtjänstlagen och LSS, samt lagarna som styr färdtjänst, tillsyn av vissa receptfria läkemedel samt bostadsanpassning. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument-, skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag, vårdplaneringsteam samt Lärcentrum Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt Fortsatt lågt antal klagomål jämfört med 2012 Process Utveckla effektivare arbetssätt. Kvalitativa och effektiva interna och externa processer Fortlöpande analyser och utvärderingar av processer Kortare ledtider jämfört med 2012 Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Enkät NMI > 3,5 Kunskap om och förståelse för den egna och andras verksamheter Strategisk kompetensutveckling Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten. Öka intäkter där så är möjligt Överväga alternativ för kostnader. Ekonomi i balans Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Ett kompetensutvecklingsprogram startas upp under 2012 för att slutföras under Programmet handlar om att utveckla nya beteenden genom att förändra attityder. Programmet skall ge en personlig utveckling men även skapa en metod för framtiden som bidrar till en fortsatt personlig utveckling. Programmet bidrar till samtliga fyra målområden. För Sociala enheten skall nya kvalitetsrutiner arbetas fram. 20

21 Ett nytt kompletterande verksamhetssystem införs under 2013 för Sociala enheten som skall leda till bättre planering, styrning och uppföljning av inom SoL beslutade åtgärder. Ny kommunikations-app för allmänheten, för att hantera frågor, klagomål och förslag, appen skall integreras in i Evolution. Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Konstant arbeta med bemötande och tillgänglighet Strategier Kompetensutvecklingsprogram. Rättssäkra beslut och ett professionellt bemötande Process Effektiva och väldokumenterade processer och arbetsrutiner Avsätta tid för kontinuerlig uppdatering av arbetsrutiner Skapa nya rutiner för krislägen/sällan inträffande händelser Medarbetare Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Kunskap om och förståelse för den egna och andras verksamhete Bra introduktioner Strategisk kompetensutveckling Systematiskt arbetsmiljöarbete Respekt för och kunskap om varandras yrkesroller Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten Hög kostnadsmedvetenhet Uppdatering av taxor Skapa nya sociala insatser i kommunen i stället för externa Att samrbeta med arbetsförmedling och försäkringskassa samt andra viktiga parter Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Kortare ledtider i kundärenden jämfört med 2012 Process Dokumenterade kvalitetsrutiner Medarbetare Minskad sjukfrånvar0 jämfört med 2012 Juridisk utbildning Ekonomi Rätt insats till rätt pris Strategier Effektivare processer, genom utnyttjande av ny teknik Varje avdelning arbetar fram sina rutiner från ett övergripande perspektiv som fastställs av arbetsledningen Friskvård, och kompetensutveckling Handledning Avtalsgenomgångar 21

22 Redovisning av budgetdirektiv Tjänstegarantier Kundtjänst, återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. Bygglov, ledtid < 5 veckor för planenliga bygglov ersättning 10 % av bygglovsavgift. Stärka det första intrycket Kompetensutveckling av samtlig personal, för att stärka första intrycket. Se över avgiftsnivåer Översyn sker årligen, flera avgifter är indexreglerade. Avgifter tas ut där så är möjligt. Förslag till ny timtaxa för tillsyn enligt Miljöbalken utarbetas. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Merparten är heltidstjänster. Kompetensförsörjning För att öka attraktiviteten till våra tjänster så skall en utökning av samarbetet med olika högskolor och universitet ske. Ökat bostadsbyggande Information till företag och privatpersoner om förutsättningar för byggande av bostäder i Tierps kommun. Arbeta med bemötande i hela kommunen. Öka tillgängligheten Fortsatt utveckling av webben och satsning på en ny kommunapp "Munizapp". Mottagningsgrupper, telefontider, information samt bra tillgänglighet genom reception hos Sociala enheten. Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Förebyggande arbete Skapa tidiga insatser i hemmen och skolan, beslut via Sociala enheten. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomigenomgångar med personal för att lära sig att jämföra kostnader, och därmed fatta rätt beslut. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen Beredningen "Bilden av Tierp" har slutfört sitt arbete. Utifrån resultatet av beredningen tas en strategi fram för det fortsatta arbetet. I detta arbete behöver kommunen även involvera näringslivet. Ett stort fokus kommer att läggas på att synliggöra närheten till Tierp från Uppsala och centrala och norra delarna av Stockholmsområdet. Om ekonomiska resurser kan skapas bör en marknadsföring komma igång under Medborgarservice ska prioritera utvecklingen av kundcenter ( en väg in ) Arbetet med "en väg in" via receptionen i kommunhuset har varit mycket framgångsrikt, både ur medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. I dag hanteras över ärenden av fyra personer. Av dessa anledningar vill vi skapa ett "Kundcenter" i kommunhuset som inom ett par år servar de flesta verksamheterna och deras kunder. Under våren kommer det därför att bl.a. utredas vilken verksamhetsinformation och vilka tjänster som bör hamna hos det utvecklade 22

23 kundcentret. Detta kan innebära att det kan behövas ytterligare tjänster i kundcentret. Detta kommer i så fall i första hand att ske genom omflyttningar. Ett utvecklat kundcenter innebär också att lokalerna i kommunhusets entréplan behöver byggas om. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Utöver det som nämnts i de två föregående punkterna kan nämnas följande: Sociala enheten fortsätter sitt arbete med att ta över medel från IFO för att bifoga medel i samband med beslut. En utbyggnad av LOV kräver ytterligare administrativa resurser och ett nytt uppföljningssytem som behöver införas under Den utökade LOVen kommer inte att kunna komma igång förän under 4:e kvartalet Arbetet med att effektivisera verksamheten och ekonomin hos Sociala enheten innebär att nya program för medborgarna inrättas för att ge dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. Olika egna satsningar i hemkommunen behöver göras för att minska kostnaderna i kommunen Analyser för detta görs lämligen av Processstöd i samarbete med Sociala enheten och IFO, där IFO också är utföraren av aktiviteterna. Under förutsättning att beslut fattas så kommer Kultur och Fritid att flyttas från Produktion till Medborgarservice och Lärcentrums verksamhet att flyttas över till Vuxenutbildningen från Under 2012 och tidigare har flera tjänster till stor del finansierats via försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Då dessa personer nu övergått till andra tjänster eller går i pension så får verksamheten på Bygg och Miljö ökade personalkostnader med ca 1 miljon kr. Verksamhetsförändringar 2014 Kostnaden för handläggaren av enskilda avlopp kommer att finansieras genom ökade intäkter genom avgiftsintäkter för nyinstallationer av avloppsanläggningar. Sociala enheten har från 1 januari 2014 övertagit alla medel från Äldreomsorgen och IFO som sedan skall fördelas i förhållande till fattade beslut. Modellen för att köpa och sälja tjänster skall då vara klar fullt ut. En fortsatt utbyggnad av Kundcenter sker. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

24 Kultur och fritid Uppdrag Främja kultur-, natur- och fritidsaktiviteter Främja folkhälsan inom egna verksamhetsområden Främja bildningssträvanden Bedriva biblioteksverksamhet Svara för att kommunala fritidsanläggningar är ändamålsenliga för verksamheten. Svara för att naturreservat och naturområden vårdas och tillgängliggörs enligt intentionen Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang Svara för mötesplatser för ungdomar på deras fritid Arbeta med konstnärlig utsmyckning Förvalta och levandegöra kulturarvet Medverka i den fysiska planeringen av naturområden för att tillvarata naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen Så långt möjligt bidra till att de nationella målen för kulturpolitiken samt naturvården följs och förverkligas Bedriva musik- och kulturskoleverksamhet Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Kompetens (fackmässig, pedagogisk och social) för ett bra bemötande Kundenkäter, minst 80 % nöjda. God tillgänglighet God information Process Utveckla effektivare arbetssätt. Effektivare arbetsflöden Kartlägga processer och rutiner inom verksamhet och mellan verksamheten Antal förslag till förbättring Kundnöjdhet. Medarbetare Öka engagemanget. Initiativrika och engagerade medarbetare. Delaktighet och öppet klimat. NMl > 3 Närmaste chefs bedömning Sjukfrånvaro < 3 % Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Kostnadseffektivare bedriva verksamhet under budgetram. Regelbundet följa upp. Balans Jämför kostnad/intäkt över tiden och med andra 24

25 Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Uppföljning och analys av antal öppettimmar, antal besök/deltagare, uthyrningstimmar mm 2 ggr/år Uppföljning av tjänstegarantier och tjänsteåtaganden 2 ggr/år Kundundersökning vart tredje år Utvärdering av klagomål 2 ggr/år På arbetsplatsträffar tas frågor om arbetsmiljö och ekonomi alltid upp, tillika stäms aktuella verksamhetsfrågor av. Utarbetade rutiner och instruktioner i verksamheterna Kartlägga processer inom och mellan verksamheter Utveckla enhetens arbete med information Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Möjlighet till meningsfull fritid och ett hållbart samhälle ur såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv Process Effektiva rutiner och tydligare ansvarsfördelning mellan verksamheter och inom egen verksamhet Medarbetare Upplevelse av att arbetstiden används till för uppdraget relevanta uppgifter. Sjukfrånvaro max 3 %. Ekonomi Tydlighet vad som ingår i hyreskostnader och minska driftkostnader där möjligt Bra ekonomisk planering och uppföljning Strategier Egen verksamhet och stöd till föreningslivet med fokus på barn och ungdom. Allmänhetens möjligheter till rekreation i närliggande värdefulla grönområden och längs stränderna Samarbetsgrupper över enhetesgränser, fortlöpande diskussioner Se över processer mellan verksamheter/enheter Systematiskt arbete med trivsel, kompetensutveckling, eget ansvarstagande och uppföljning vid sjukfrånvaro Tillsammans med fastighetsbolaget se över energisparåtgärder på idrottsanläggningar mm. Släcka lysen, datorer mm Goda kunskaper hos verksamhetsansvariga samt samverkan med andra enheter/aktörer Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Lika villkor för pojkar och flickor/ fördelning inom 40/60 % Information om verksamheterna är tydlig och aktuell Strategier Se till helheten i utbudet, på olika sätt stimulerar till brett deltagande, egna initiativ och samarbeten. Uttalat ansvar och bra rutiner för informationsmaterial och webb 25

26 Kommunens invånare ska kunna besöka och ta del av platser med höga natur- kultur och friluftslivsvärden Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritisdutbud med fokus på barn och unga. Process Effektivare hantering av bidragsansökningar Medarbetare Kompetens/utbildning för arbetet. Ekonomi Stor del av verksamhetsmedel och personalresurser riktas mot barn och ungdom Beaktas i planarbetet, information och tillgänglighet vid besöksmål. Stöd till och samarbete med studieförund, föreningar, kulturutövare. Generösa öppettider och god tillgänglighet i egna verksamheter. Stimulera bredd och spets Se över rutiner och arbetsflöden, utveckla möjligheten att ansöka digitalt. Varje verksamhet planerar för kompetensutveckling Följa upp i budget och göra en uppskattning Redovisning av budgetdirektiv Tjänsteåtaganden Personer som ansökt om strandskyddsdispens skall bli kontaktade inom tre veckor för ev. kompletteringar eller inbokning av fältbesök. Alla elever i förskoleklass till åk 9 garanteras minst ett kulturarrangemang/läsår. Elever med enskild undervisning inom kulturskolan garanteras minst 28 tillfällen/läsår. Barn som deltar i simskola garanteras minst 10 undervisningstillfällen. Stärka det första intrycket Förstärkning för arbete med web och information gällande Kultur och fritids ansvarsområden. Lokaler och anläggningar ska se välskötta ut och upplevas som ändamålsenliga, samarbete med fastighetsbolaget om sanbba åtgärder. Det offentliga rummet ska upplevas positivt, samarbete mellan flera enheter och kompetenser krävs. Personalen ska vara serviceinriktad, tillgänglig och professionell. Se över avgiftsnivåer Endast mindre justeringar för att rätta felaktigheter. Depositionsavgift för bokning av utställningslokalen i biblioteket bör övervägas. Syftet är att få bättre styrning över utställningsperioderna Taxa för tillsyn av strandskyddsärenden måste fastställas. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Samerkan inom och mellan enheter ska prövas för att om möjligt kunna erbjuda större tjänsteunderlag. Förändringar av köpta tjänster för skolbibliotek kan påverka tjänstenivåer på biblioteket negativt. Kompetensförsörjning Biblioteken i fyra län har fått EU medel för att arbeta med fortbildning och utveckling mm under en fyra-årsperiod. 26

27 Årligen fortbildas badpersonalen i Hjärt-lungräddning, Livräddning mm Personal vid fritidsgårdarna ska vara uppdaterade i Hot och våld. Löpande fortbildning utifran varje verksamhets behov. Ökat bostadsbyggande Goda möjligheter till frilufstliv, naturupplevelser och ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter ger en ökad attraktivitet. Öka tillgängligheten Ökad tillgänglighet till biblioteksverksamheten genom nya arbetssätt. Samarbete med andra aktörer om digital delaktighet. Hörslinga modifieras till biografljudet. Ytterligare åtgärder i Aspenskolans aula behöver göras, anpassning så att funktionshindrade lättare kan uppträda på scenen t.ex. Möjligheter att ta emot bidragsansökningar digitalt ses över. Information om verksamheterna bör finnas på fler språk än svenska. Förbättrade möjligheter till besök i naturmiljöer för personer med funktionshinder. Förebyggande arbete Tobak, alkohol och droger är inte tillåtet på fritidsgårdarna. Personal som arbetar med ungdomar ska föregå med gott exempel. Tidig föräldrakontakt om ungdom bryter mot överenskommelse på fritidsgården, regelbundet samarbete med polis, Nätverkshuset m.fl. Tydliga riktlinjer för verksamheten, gruppverksamheter för att stärka självkänsla, se och bekräfta ungdomar. Utbildning av personal vid föreningsdrivna fritidsgårdar. Avtal med SISU idrottsutbildarna för utbildningar inom föreningslivet. Aktivt arbete med att hitta ungdomars intressen, stärka självkänsla mm Öka kostnadseffektiviteten Energisparåtgärder på idrottsanläggningar och bad som ger lägre driftkostnad och färre akuta insatser. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen Samarbete gällande Kultur och fritidsfrågor. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Under förutsättning att beslut fattas så kommer Kultur och Fritid att flyttas från Produktion till Medborgarservice Den regionala Kulturplanen för Uppsala län som förhandlats med staten börjar gälla från Mer samverkan i länet och gemensamma strategier förväntas. Karlholms bibliotek flyttar in i skolans lokaler vid årsskiftet och blir ett integrerat folk- och skolbibliotek. Nya regler för studieförbunden ska tas fram, revidering av bidragsregler till föreningar. 27

28 Kulturskolan är en viktig och uppskattad verksamhet. Den flyttar succesivt över till nya lokaler vilket ger positiva utvecklingsmöjligheter. Medel söks av länets kulturskolor till ett gemensamt EU-projekt för fortbildning av lärare vid kulturskolan. Extern finansiering. Inventering av kommunens konstinnehav för att uppdatera register mm efter omflyttning av verksamheter inom kommunens lokaler och efter att lokalansvaret övergår till Fastighetsbolaget. Projekt, finansieras inom tilldelad ram. Tillsammans med Medborgarservice och Älvkarleby kommun utreds om samordning av lokalbokningssystem kan ske. På sikt kan det leda till utökad tillgänglighet och bättre back-up. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter Kostnader Nettokostnad

29 Gemensam service Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Sammanställa årsbokslut, delårsbokslut och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ge stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor och ansvara för att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen o m offentlig upphandling (LOU) och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen. Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt produktionen och medborgarservice. Ansvar för förvaltning av kommunens mark, inklusive arrenden, servitut, nyttjanderätter, köp och försäljning, inlösen och skogsförvaltning. Fastighetssamordning i form av lokalsamordning, beställaransvar och försäkringsärenden. Energi- och klimatfrågor inom kommunens alla verksamheter. Bredbandsfrågor omfattande styrdokument, planering och beställning. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Förstärk den positiva bilden av GS Konsultativt förhållningssätt Öka förståelsen för roll-och ansvarsfördelningen Förbättrat NKI. Process Utveckla effektivare arbetssätt. Effektivare arbetsflöden Kontinuerligt förbättringsarbete Öka nyttjandet av tekniska system/lösningar Öka verksamhetskännedomen Ökat antal dokumenterade/reviderade processer Processerna ska läggas in i Eyescube Nätverkande Medarbetare Öka engagemanget. Öka initiativförmågan och engagemanget. Delaktighet Stimulera initiativtagandet och engagemanget. Bättre NMI Bibehålla lågt sjuktal < 3% 29

30 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet. Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet. Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Kund Besöka verksamhetsansvariga Introduktions-och utbildningsdagar i främst system Ny kundenkät för Personal och IT Process Ta fram processbeskrivningar Revidera existerande processbeskrivningar Utveckla samverkan i länet Ta fram mall för processbeskrivningar Alla processer ska läggas in i Eyescube Medarbetare Ny medarbetarenkät Ekonomi Kontinuerliga samtal om ekonomi och verksamhet Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Gemensam service ska genom god service och ett bra bemötande bidra till att de övriga verksamheterna ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter Process Nyttja och utveckla effektivare och enklare processer. Medarbetare Öka initiativförmågan och engagemanget Strategier Konsultativt förhållningssätt. Goda informatörer. Besöka verksamhetsansvariga. Hålla löpande introduktions-och utbildningsdagar. Kontinuerligt förbättringsarbete gällande: -Tekniska lösningar -Öka verksamhetskännedomen -Benchmarking -Ständig omvärdering av arbetssätt -Dokumenterade processer Arbeta med delaktighet, ansvarstarstagande och kompetensutveckling. Arbeta med handlingsplan utifrån medarbetarenkät. Individuella styrkort/utvecklingsplaner. Arbeta för en god arbetsmiljö och skapa arbetsglädje. 30

31 Ekonomi Bedriva verksamheten kostnadseffektivt Bidra till en god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Löpande uppföljningar Jämförelser med nyckelstal och kostnader/intäkter i andra kommuner. Kontinuerliga samtal om ekonomi och verksamhet Söka samverkansformer för att öka effektiviteten. Redovisning av budgetdirektiv Stärka det första intrycket Gemensam service ska verka för en god tillgänglighet och ett bra bemötande. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Personalenheten stöttar verksamheterna i detta arbete. Kompetensförsörjning Förutom medarbetarnas möjlighet till kompetensförsörjning i for av deltagande i kurser, seminarier och nätverk så anordnar Gemensam service internutbildningar inom bl.a. personal-och ekonomiområdet. Ökat bostadsbyggande Tillse att det finns mark tillgänglig för bostadsbyggande och att förmedla tillgänglig mark. Öka tillgängligheten Enheten för processtöd avser att utveckla formerna för publicering av information för allmänheten på kommunens hemsida, exempelvis vad som gäller handlingar och protokoll. Förebyggande arbete Berör endast Gemensam service i ringa omfattning. Öka kostnadseffektiviteten Bildandet av Lönecentrumet och IT-centrum syftar till att åstadkomma effektivare löneadministration och IT-verksamhet. Ett femtontal personer inom Gemensam service har också utbildats i processdesign. Genom att aktivt arbeta med processkartläggningar inom olika verksamheter ges tydliga underlag för kvalitetssäkring, kostnadskontroll, styrning och minskad sårbarhet. Det pågår också ett arbete med digital distribution av handlingar för att minska kostnaderna för kopiering och porto. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen I detta arbete kan bl.a. medarbetare inom Processtöd utgöra stödresurser. 31

32 Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Aviseringar har lämnats om en alltmer omfattande statistikrapportering till myndigheter. Detta kommer att påverka arbetsbelastningen i form av statistikuttag, kvalitetssäkring och rapportering, men det är ännu för tidigt att beräkna de ökade kostnaderna för detta arbete. Möjliga konsekvenser av ny förvaltningslagstiftning. LOV fas II - omfattning och kostnader kan ännu inte beräknas. Fortsatt arbete inom ramen för Nationell patientöversikt, NPÖ, med dokumentationsöverföring mellan verksamheter/huvudmän, exempelvis tillgång till journaluppgifter för en patient som flyttas från vård inom landstinget till omsorg inom kommunal verksamhet. Från 1 januari 2013 förs verksamheter i form av bland annat markförvaltning, beställarfunktion för lokalfrågor och energi- och klimatfrågor från samhällsbyggnadssidan över till Gemensam service. Under våren 2013 påbörjas arbetet med upphandling av kommunikationsoperatör för bredband. Verksamhetsförändringar 2014 Under 2014 genomförs två valomgångar - val till Europaparlamentet samt val till kommun, landsting och riksdag. Valnämndens administrativa stöd och stöd i genomförande av förtidsröstning lämnas primärt av Enheten för processtöd, men även andra medarbetare kan bli involverade. Samfinansiering av eventuellt närvårdscentrum - omfattning och kostnader kan ännu inte beräknas.. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

33 Gata park Uppdrag Gata parks uppdrag kan delas in i följande huvudområden: Fastighet och Infrastruktur. Inom Fastighet bedrivs verksamheterna: Marksamordning: Ansvarar och förvaltning av kommunens mark. Ansvar för arrenden, servitut och nyttjanderätter. Försälja tomter och industrimark. Efterleva kommunens Skogsbruksplan. Lösa in fastigheter för exploatering. Fastighetssamordning: Lokalsamordning, beställaransvar för om, ny- och tillbyggnationer i de byggnader där kommunen har verksamhet. Interna och externa hyresfrågor, kontrakt, avtal mm. Försäkringsärenden. Energi- och Klimatsamordning: Energi- och klimatfrågor inom kommunens alla verksamheter t ex energieffektivisering i fastigheter, arbete för minskning av utsläpp från bl. a transporter, utbildning för personal, driva regionala samverkansprojekt inom området. Uppföljning av de kommunala målen som antagits inom energi- och klimatområdet. Inom Infrastruktur bedrivs verksamheterna: Gata/park: Drift och underhåll av kommunens vägnät inkl. cykelvägar. Skötsel av kommunala parker och skogar. Hantering av bidrag till lokaltrafik och andra bidrag kopplade till lokaltrafiken. Snöröjning. Belysningsnätet, drift och underhåll. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Skapa förståelse i organisationen för att nöjda kunder är avgörande för framgång NKI > 78 Vara lyhörd för kundönskemål och förväntningar Process Utveckla effektivare arbetssätt. Utveckla nya processer Utveckla tydlighet i beställar/uförar tänkande Samtliga verksamheter skall ha tydliga processbeskrivningar Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, initiativrika och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Strategisk komepetensutveckling NMI > 3,5 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten Öka intäkter där så är möjligt Överväga alternativa kostnader Ekonomi i balans 33

34 Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Bemöta kunder positivt både i telefonsamtal och vid personliga möten. Prioritera arbetsuppgifter och arbeta strukturerat så att arbetssättet blir mer effektivt. Genomföra planerade veckomöten inom Gata park som ger möjlighet till dialog, problemlösning och ökat engagemang. Kontinuerliga genomgångar med ekonomi avdelningen för att följa upp utfall och öka det ekonomiska ansvarstagandet. Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Korta ledtider samt rätt bemötande och hög tillgänglighet Strategier Överföring av information och kompetens mellan medarbetarna, individuell kompetensutveckling där så behövs Process Arbeta fram processer och rutiner för alla verksamhetsområden Medarbetare Engagerade och delaktiga medarbetare i verksamhetsutvecklingen Avsätta tid till återkommande arbete med processer och rutiner, Information till kunderna om vilka rutiner som finns Nära samarbete med Tierpsbyggen Strategisk kompetensutveckling Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Uppdatering av avgifter fortlöpande Hög kostnadsmedvetenhet genom uppföljning Nära samarbete med Tierpsbyggen Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Korta ledtider mot kund Process Tydliga rutiner med tydligare ansvar Medarbetare Minskad sjukfrånvaro jämfört med 2012 Ekonomi Ökad kostnadsmedvetenhet Redovisning av budgetdirektiv Strategier Hålla utlovade leveranstider, leverera det som överenskommits till rätt kvalitet Hög kompetens, bemötande och lyhördhet Varje verksamhet arbetar med sina rutiner utifrånett övergripande perspektiv fastställt av ledningen Behovsanpassad kompetensutveckling och friskvård Avtal och övrig ekonomi hanteras utifrån alternativkostnader 34

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2015 2016 Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära Bokslut 2012 2013 2014 Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter,

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2013-10-22 24 (71) Dm Ks 2013.730 1.2.2 Delårsrapport 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bakgrund Resultat Resultatet

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-02

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer