Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet"

Transkript

1 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

2 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsplan Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunchef Medborgarservice Kultur och fritid Gemensam service Gata park VA-enhet Renhållningsenhet Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg... 63

3 Vision för Tierps kommun 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Liksom tidigare år har det som ett led i budgetprocessen genomförts upptaktsmöten den 19 mars och 2 maj där bl.a. fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av såkallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2011 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Vid skatteberäkningen för år 2013 har det kalkylerats med en nettoökning av invånarantalet med ca 80 personer. Detta motsvarar den statistiskt säkerställda befolkningsförändring som skett t.o.m. halvårsskiftet Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2012 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren. Här kan som exempel nämnas bemötande, kommunens hemsida och den fysiska miljön. Dessutom ska förutsättningarna för att kunna erbjuda heltidstjänster öka, åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer prioriteras liksom det förebyggande arbetet mot utanförskap. Arbetet med Tierp kommuns varumärke är också ett prioriterat område. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har beslutat att under 2012 bilda ett fastighetsbolag där merparten av kommunens fastigheter samt Tierpsbyggens kommersiella fastigheter ska ingå. Konsekvensen av detta blir att samhällsbyggnadsenhetens verksamhet minskar mycket kraftigt i omfattning vilket kommer att medföra förändrad organisation och rationaliseringar. Den återstående delen av verksamheten ex. fastighetssamordning, energieffektivisering samt mark-och exploatering förs över till Gemensam service medan gata och parkverksamheten blir kvar under produktionen. Kultur-och fritidsverksamheten förs över till Medborgarservice. Konsekvenserna av detta har beaktats i budgeten för år De av kommunfullmäktige fasställda ekonomiska styrreglerna upphävas och omarbetas eftersom regelverket om investeringsvolym ej längre är tillämpligt p.g.a. att de flesta lokalinvesteringar fortsättningsvis ska göras av fastighetsbolaget. Anslaget för utvecklingsåtgärder på verksamheten Kommunchef har ökats med 1.0 mnkr med hänvisning till bl.a. implementeringen av övergripande effektiviseringsåtgärder och varumärkesarbetet. Funktionshindradeomsorgen har fått ett ökat anslag med 1,5 mnkr för att tillgodose det ökade behovet av dagverksamhet för dementa i Karlholm. Dessutom finns det behov av att främja samverkan och samplanering mellan Wesslandia och hemtjänsten m.m. Förskoleverksamheten har fått ett ökat anslag med 3,0 mnkr p.g.a. volymökning medan 4

5 grundskolan fått ett minskat anslag med motsvarande belopp p.g.a. minskat elevantal. I övrigt har endast kamerala justeringar gjorts. Se även kommentarerna i respektive verksamhetsplan. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2013föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2013 vara oförändrad jämfört med 2012 det vill säga 0,22 %. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2013 uppgår till 43,5 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger drygt 4 mnkr under budgeterat avskrivningsbelopp och drygt 17 mnkr under nu gällande regler avseende investeringsvolymen som fastställts av Kommunfullmäktige i de ekonomiska styrreglerna. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommun nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt nedanstående övergripande mål. För att kunna bedöma måluppfyllelsen tillämpas nedanstående mått Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgar/kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning Medarbetarperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar NMI (Nöjd medarbetarindex) Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna Utöver måtten har kommunfullmäktige även fastställt nedanstående verksamhetsorienterade mål. Elevernas resultat mätt i form av nationella prov och betyg ska kontinuerligt förbättras Fler personer ska vara oberoende av långvarigt försörjningsstöd Den affärsdrivande verksamheten (VA och renhållning) ska till 100 % finansieras av avgifter Att planera, bygga och underhålla infrastrukturen och fastighetsbeståndet för långsiktig användbarhet och 5

6 minskad miljöbelastning med undvikande av kapitalförstöring Att öka ungdomars möjlighet till aktiviteter och engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,5 % och övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 1,8 % år 2014 och 2,2 % år

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2013 att fastställa skattesatsen för år 2013 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2013 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2013 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan samt att upphäva de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska styrreglerna (Kf 15/2009) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt förslag till ekonomiska styrregler för behandling senast vid kommunstyrelsens majsammanträde. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Externa inkomster 1) 1 221, , , , ,6 Externa utgifter 1) 1 219, , , , ,3 Från resultaträkningen Nettokostnader 958,1 925,4 961,5 917,3 892,8 därav avskrivningar 48,1 47,8 44,8 44,0 43,8 Förändring av eget kapital årets resulta 13,1 28,5-17,5 9,9 3,0 Från balansräkningen Tillgångar 908,7 895,6 869,9 873,3 852,3 Eget kapital 467,3 454,3 425,8 443,3 433,4 Långfristiga skulder och avsättning 274,2 277,3 283,4 193,1 213,8 Nettoinvesteringar 59,5 69,3 71,0 67,9 54,0 Soliditet % Personalkostnader 661,5 657,1 669,5 640,7 635,4 Utdebitering kr 20:99 20:99 21:08 21:08 21:08 Antal invånare 31/ I externa inkomster och utgifter ingår totala externa betalningsflödet, d v s både drift, investering och finansiering. 8

9 Ekonomisk översikt Inkomster och utgifter (exkl. interna poster) Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 Budget 2013 Prognos 2012 Bokslut 2011 kkr kkr kkr % % % Inkomster Skatter ,1 83,6 75,4 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,3 4,6 5,8 Avgifter ,7 7,8 7,4 (inkl landstingsbidrag och ersättningar från andra kommuner) Övrigt ,9 3,9 11,3 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) Summa ,0 100,0 100,0 Utgifter Personal ,3 57,2 55,0 Material ,1 5,3 5,8 Tjänster ,0 29,8 29,6 Transfereringar ,3 6,4 8,0 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,3 1,4 1,6 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) Summa ,0 100,0 100,0 8% 5% 7% Externa inkomster Skatter Avgifter Bidrag Övrigt 32% 5% 2% Externa utgifter 6% Personal Tjänster Material 55% Bidrag mm Övrigt 80% 9

10 Driftbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Förslag Förslag augusti förslag till till plan till plan budget Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * I beloppet ingår Kultur och fritid med tkr from 2013 ** I beloppet ingår Bredband och markfrågor med tkr from

11 Investeringsbudget (tkr) Utfall Prognos Förslag till Förslag till Förslag till augusti budget plan plan Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Gata park** Kultur och fritid* Resurscentrum barn Recurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt *Kultur och fritid ingår i Medborgarservice from 2013 **Markfrågor och bredband ingår i Gemensam service from

12 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 Finansieringsbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av exploateringsverksamhet Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Amortering långfristig fordran Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

14 Balansbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Exploatringsfastigheter Kortfristinga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

15 Nyckeltal Utfall Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel skatteintäkter och generella statsbidrag 93,1% 91,4% 93,0% 92,3% 92,0% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,9% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% Årets resultat Soliditet 49% 51% 51% 55% 59% 15

16 Investeringsplan (tkr) Medborgarservice Inventarier/utrustning Medborgarservice 352 Inventarier/utrustning/konst Kultur o fritid Gemensam service Inventarier/utrustning Bredband Försäljning av mark Fastighetsbildning, inköp av mark Exploateringsverksamhet Rivning av ej säljbara byggnader Dammluckor Tämnarån-Storån Gata park Centrummiljöer Gång och cykelvägar Väg, gång och cyckelväg Skärplinge Alvägen Örbyhus Väg industriområdet Tierp Pendlarparkering, Örbyhus 600 Tillgänglighet enkla åtgärder Gatubelysning utbyte äldre stolpar Medfinansiering Citybanan Parker, grönområden, lekplatser Stängsling tipp, Karlholm 50 Handikappanpassad lekpark 450 Bryggor

17 Va-enhet Servicefordon 400 Separering dag/spillvatten Reinvesteringar vattenverk Energisparåtgärder vv Vattenmätare i ledningsnät Arvidsbo vv, ny avhärdning 700 Västland-Karlholm vattenledning Utbyggnad VA-nät Reinvesteringar reningsverk Reinvesteringar pumpsationer Revidering vattenskyddsområde 300 Energisparåtgärder reningsverk Skärplinge reningsverk, bräddrening 200 härdning Odens källa Örbyhus renigngsverk, bräddrening 400 Tierps reningsverk, ny ventilation Skärplinge reningsverk, energiåtgärder 500 Snatrabodarna, avloppsledningar Renhållningsenhet Sopkärl Renhållningsfordon Iordningsställande av återvinningscentraler Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar(tkr)

18 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Lönenämnden sorterar under Regionförbundets effektiviseringsberedning. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommun samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och 18

19 fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kommer även att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad It-nämnd Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för It-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. It-nämnden styr och beställer it-verksamheten av It-enheten som är inordnad under blocket Gemensam Service. It-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och it-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas It-system, support till användare samt att delta i kommunernas It-upphandlingar. It-Centrum driver, supportar och servar även it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. I blocket kommunchef ligger, förutom att leda och samordna, att tillskapa nya arenor och arbetssätt för att bland annat bistå kommunfullmäktiges beredningar. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

20 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, SoL Socialtjänstlagen och LSS, samt lagarna som styr färdtjänst, tillsyn av vissa receptfria läkemedel samt bostadsanpassning. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument-, skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag, vårdplaneringsteam samt Lärcentrum Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt Fortsatt lågt antal klagomål jämfört med 2012 Process Utveckla effektivare arbetssätt. Kvalitativa och effektiva interna och externa processer Fortlöpande analyser och utvärderingar av processer Kortare ledtider jämfört med 2012 Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Enkät NMI > 3,5 Kunskap om och förståelse för den egna och andras verksamheter Strategisk kompetensutveckling Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten. Öka intäkter där så är möjligt Överväga alternativ för kostnader. Ekonomi i balans Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Ett kompetensutvecklingsprogram startas upp under 2012 för att slutföras under Programmet handlar om att utveckla nya beteenden genom att förändra attityder. Programmet skall ge en personlig utveckling men även skapa en metod för framtiden som bidrar till en fortsatt personlig utveckling. Programmet bidrar till samtliga fyra målområden. För Sociala enheten skall nya kvalitetsrutiner arbetas fram. 20

21 Ett nytt kompletterande verksamhetssystem införs under 2013 för Sociala enheten som skall leda till bättre planering, styrning och uppföljning av inom SoL beslutade åtgärder. Ny kommunikations-app för allmänheten, för att hantera frågor, klagomål och förslag, appen skall integreras in i Evolution. Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Konstant arbeta med bemötande och tillgänglighet Strategier Kompetensutvecklingsprogram. Rättssäkra beslut och ett professionellt bemötande Process Effektiva och väldokumenterade processer och arbetsrutiner Avsätta tid för kontinuerlig uppdatering av arbetsrutiner Skapa nya rutiner för krislägen/sällan inträffande händelser Medarbetare Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Kunskap om och förståelse för den egna och andras verksamhete Bra introduktioner Strategisk kompetensutveckling Systematiskt arbetsmiljöarbete Respekt för och kunskap om varandras yrkesroller Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten Hög kostnadsmedvetenhet Uppdatering av taxor Skapa nya sociala insatser i kommunen i stället för externa Att samrbeta med arbetsförmedling och försäkringskassa samt andra viktiga parter Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Kortare ledtider i kundärenden jämfört med 2012 Process Dokumenterade kvalitetsrutiner Medarbetare Minskad sjukfrånvar0 jämfört med 2012 Juridisk utbildning Ekonomi Rätt insats till rätt pris Strategier Effektivare processer, genom utnyttjande av ny teknik Varje avdelning arbetar fram sina rutiner från ett övergripande perspektiv som fastställs av arbetsledningen Friskvård, och kompetensutveckling Handledning Avtalsgenomgångar 21

22 Redovisning av budgetdirektiv Tjänstegarantier Kundtjänst, återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. Bygglov, ledtid < 5 veckor för planenliga bygglov ersättning 10 % av bygglovsavgift. Stärka det första intrycket Kompetensutveckling av samtlig personal, för att stärka första intrycket. Se över avgiftsnivåer Översyn sker årligen, flera avgifter är indexreglerade. Avgifter tas ut där så är möjligt. Förslag till ny timtaxa för tillsyn enligt Miljöbalken utarbetas. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Merparten är heltidstjänster. Kompetensförsörjning För att öka attraktiviteten till våra tjänster så skall en utökning av samarbetet med olika högskolor och universitet ske. Ökat bostadsbyggande Information till företag och privatpersoner om förutsättningar för byggande av bostäder i Tierps kommun. Arbeta med bemötande i hela kommunen. Öka tillgängligheten Fortsatt utveckling av webben och satsning på en ny kommunapp "Munizapp". Mottagningsgrupper, telefontider, information samt bra tillgänglighet genom reception hos Sociala enheten. Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Förebyggande arbete Skapa tidiga insatser i hemmen och skolan, beslut via Sociala enheten. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomigenomgångar med personal för att lära sig att jämföra kostnader, och därmed fatta rätt beslut. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen Beredningen "Bilden av Tierp" har slutfört sitt arbete. Utifrån resultatet av beredningen tas en strategi fram för det fortsatta arbetet. I detta arbete behöver kommunen även involvera näringslivet. Ett stort fokus kommer att läggas på att synliggöra närheten till Tierp från Uppsala och centrala och norra delarna av Stockholmsområdet. Om ekonomiska resurser kan skapas bör en marknadsföring komma igång under Medborgarservice ska prioritera utvecklingen av kundcenter ( en väg in ) Arbetet med "en väg in" via receptionen i kommunhuset har varit mycket framgångsrikt, både ur medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. I dag hanteras över ärenden av fyra personer. Av dessa anledningar vill vi skapa ett "Kundcenter" i kommunhuset som inom ett par år servar de flesta verksamheterna och deras kunder. Under våren kommer det därför att bl.a. utredas vilken verksamhetsinformation och vilka tjänster som bör hamna hos det utvecklade 22

23 kundcentret. Detta kan innebära att det kan behövas ytterligare tjänster i kundcentret. Detta kommer i så fall i första hand att ske genom omflyttningar. Ett utvecklat kundcenter innebär också att lokalerna i kommunhusets entréplan behöver byggas om. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Utöver det som nämnts i de två föregående punkterna kan nämnas följande: Sociala enheten fortsätter sitt arbete med att ta över medel från IFO för att bifoga medel i samband med beslut. En utbyggnad av LOV kräver ytterligare administrativa resurser och ett nytt uppföljningssytem som behöver införas under Den utökade LOVen kommer inte att kunna komma igång förän under 4:e kvartalet Arbetet med att effektivisera verksamheten och ekonomin hos Sociala enheten innebär att nya program för medborgarna inrättas för att ge dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. Olika egna satsningar i hemkommunen behöver göras för att minska kostnaderna i kommunen Analyser för detta görs lämligen av Processstöd i samarbete med Sociala enheten och IFO, där IFO också är utföraren av aktiviteterna. Under förutsättning att beslut fattas så kommer Kultur och Fritid att flyttas från Produktion till Medborgarservice och Lärcentrums verksamhet att flyttas över till Vuxenutbildningen från Under 2012 och tidigare har flera tjänster till stor del finansierats via försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Då dessa personer nu övergått till andra tjänster eller går i pension så får verksamheten på Bygg och Miljö ökade personalkostnader med ca 1 miljon kr. Verksamhetsförändringar 2014 Kostnaden för handläggaren av enskilda avlopp kommer att finansieras genom ökade intäkter genom avgiftsintäkter för nyinstallationer av avloppsanläggningar. Sociala enheten har från 1 januari 2014 övertagit alla medel från Äldreomsorgen och IFO som sedan skall fördelas i förhållande till fattade beslut. Modellen för att köpa och sälja tjänster skall då vara klar fullt ut. En fortsatt utbyggnad av Kundcenter sker. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

24 Kultur och fritid Uppdrag Främja kultur-, natur- och fritidsaktiviteter Främja folkhälsan inom egna verksamhetsområden Främja bildningssträvanden Bedriva biblioteksverksamhet Svara för att kommunala fritidsanläggningar är ändamålsenliga för verksamheten. Svara för att naturreservat och naturområden vårdas och tillgängliggörs enligt intentionen Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang Svara för mötesplatser för ungdomar på deras fritid Arbeta med konstnärlig utsmyckning Förvalta och levandegöra kulturarvet Medverka i den fysiska planeringen av naturområden för att tillvarata naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen Så långt möjligt bidra till att de nationella målen för kulturpolitiken samt naturvården följs och förverkligas Bedriva musik- och kulturskoleverksamhet Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Kompetens (fackmässig, pedagogisk och social) för ett bra bemötande Kundenkäter, minst 80 % nöjda. God tillgänglighet God information Process Utveckla effektivare arbetssätt. Effektivare arbetsflöden Kartlägga processer och rutiner inom verksamhet och mellan verksamheten Antal förslag till förbättring Kundnöjdhet. Medarbetare Öka engagemanget. Initiativrika och engagerade medarbetare. Delaktighet och öppet klimat. NMl > 3 Närmaste chefs bedömning Sjukfrånvaro < 3 % Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Kostnadseffektivare bedriva verksamhet under budgetram. Regelbundet följa upp. Balans Jämför kostnad/intäkt över tiden och med andra 24

25 Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Uppföljning och analys av antal öppettimmar, antal besök/deltagare, uthyrningstimmar mm 2 ggr/år Uppföljning av tjänstegarantier och tjänsteåtaganden 2 ggr/år Kundundersökning vart tredje år Utvärdering av klagomål 2 ggr/år På arbetsplatsträffar tas frågor om arbetsmiljö och ekonomi alltid upp, tillika stäms aktuella verksamhetsfrågor av. Utarbetade rutiner och instruktioner i verksamheterna Kartlägga processer inom och mellan verksamheter Utveckla enhetens arbete med information Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Möjlighet till meningsfull fritid och ett hållbart samhälle ur såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv Process Effektiva rutiner och tydligare ansvarsfördelning mellan verksamheter och inom egen verksamhet Medarbetare Upplevelse av att arbetstiden används till för uppdraget relevanta uppgifter. Sjukfrånvaro max 3 %. Ekonomi Tydlighet vad som ingår i hyreskostnader och minska driftkostnader där möjligt Bra ekonomisk planering och uppföljning Strategier Egen verksamhet och stöd till föreningslivet med fokus på barn och ungdom. Allmänhetens möjligheter till rekreation i närliggande värdefulla grönområden och längs stränderna Samarbetsgrupper över enhetesgränser, fortlöpande diskussioner Se över processer mellan verksamheter/enheter Systematiskt arbete med trivsel, kompetensutveckling, eget ansvarstagande och uppföljning vid sjukfrånvaro Tillsammans med fastighetsbolaget se över energisparåtgärder på idrottsanläggningar mm. Släcka lysen, datorer mm Goda kunskaper hos verksamhetsansvariga samt samverkan med andra enheter/aktörer Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Lika villkor för pojkar och flickor/ fördelning inom 40/60 % Information om verksamheterna är tydlig och aktuell Strategier Se till helheten i utbudet, på olika sätt stimulerar till brett deltagande, egna initiativ och samarbeten. Uttalat ansvar och bra rutiner för informationsmaterial och webb 25

26 Kommunens invånare ska kunna besöka och ta del av platser med höga natur- kultur och friluftslivsvärden Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritisdutbud med fokus på barn och unga. Process Effektivare hantering av bidragsansökningar Medarbetare Kompetens/utbildning för arbetet. Ekonomi Stor del av verksamhetsmedel och personalresurser riktas mot barn och ungdom Beaktas i planarbetet, information och tillgänglighet vid besöksmål. Stöd till och samarbete med studieförund, föreningar, kulturutövare. Generösa öppettider och god tillgänglighet i egna verksamheter. Stimulera bredd och spets Se över rutiner och arbetsflöden, utveckla möjligheten att ansöka digitalt. Varje verksamhet planerar för kompetensutveckling Följa upp i budget och göra en uppskattning Redovisning av budgetdirektiv Tjänsteåtaganden Personer som ansökt om strandskyddsdispens skall bli kontaktade inom tre veckor för ev. kompletteringar eller inbokning av fältbesök. Alla elever i förskoleklass till åk 9 garanteras minst ett kulturarrangemang/läsår. Elever med enskild undervisning inom kulturskolan garanteras minst 28 tillfällen/läsår. Barn som deltar i simskola garanteras minst 10 undervisningstillfällen. Stärka det första intrycket Förstärkning för arbete med web och information gällande Kultur och fritids ansvarsområden. Lokaler och anläggningar ska se välskötta ut och upplevas som ändamålsenliga, samarbete med fastighetsbolaget om sanbba åtgärder. Det offentliga rummet ska upplevas positivt, samarbete mellan flera enheter och kompetenser krävs. Personalen ska vara serviceinriktad, tillgänglig och professionell. Se över avgiftsnivåer Endast mindre justeringar för att rätta felaktigheter. Depositionsavgift för bokning av utställningslokalen i biblioteket bör övervägas. Syftet är att få bättre styrning över utställningsperioderna Taxa för tillsyn av strandskyddsärenden måste fastställas. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Samerkan inom och mellan enheter ska prövas för att om möjligt kunna erbjuda större tjänsteunderlag. Förändringar av köpta tjänster för skolbibliotek kan påverka tjänstenivåer på biblioteket negativt. Kompetensförsörjning Biblioteken i fyra län har fått EU medel för att arbeta med fortbildning och utveckling mm under en fyra-årsperiod. 26

27 Årligen fortbildas badpersonalen i Hjärt-lungräddning, Livräddning mm Personal vid fritidsgårdarna ska vara uppdaterade i Hot och våld. Löpande fortbildning utifran varje verksamhets behov. Ökat bostadsbyggande Goda möjligheter till frilufstliv, naturupplevelser och ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter ger en ökad attraktivitet. Öka tillgängligheten Ökad tillgänglighet till biblioteksverksamheten genom nya arbetssätt. Samarbete med andra aktörer om digital delaktighet. Hörslinga modifieras till biografljudet. Ytterligare åtgärder i Aspenskolans aula behöver göras, anpassning så att funktionshindrade lättare kan uppträda på scenen t.ex. Möjligheter att ta emot bidragsansökningar digitalt ses över. Information om verksamheterna bör finnas på fler språk än svenska. Förbättrade möjligheter till besök i naturmiljöer för personer med funktionshinder. Förebyggande arbete Tobak, alkohol och droger är inte tillåtet på fritidsgårdarna. Personal som arbetar med ungdomar ska föregå med gott exempel. Tidig föräldrakontakt om ungdom bryter mot överenskommelse på fritidsgården, regelbundet samarbete med polis, Nätverkshuset m.fl. Tydliga riktlinjer för verksamheten, gruppverksamheter för att stärka självkänsla, se och bekräfta ungdomar. Utbildning av personal vid föreningsdrivna fritidsgårdar. Avtal med SISU idrottsutbildarna för utbildningar inom föreningslivet. Aktivt arbete med att hitta ungdomars intressen, stärka självkänsla mm Öka kostnadseffektiviteten Energisparåtgärder på idrottsanläggningar och bad som ger lägre driftkostnad och färre akuta insatser. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen Samarbete gällande Kultur och fritidsfrågor. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Under förutsättning att beslut fattas så kommer Kultur och Fritid att flyttas från Produktion till Medborgarservice Den regionala Kulturplanen för Uppsala län som förhandlats med staten börjar gälla från Mer samverkan i länet och gemensamma strategier förväntas. Karlholms bibliotek flyttar in i skolans lokaler vid årsskiftet och blir ett integrerat folk- och skolbibliotek. Nya regler för studieförbunden ska tas fram, revidering av bidragsregler till föreningar. 27

28 Kulturskolan är en viktig och uppskattad verksamhet. Den flyttar succesivt över till nya lokaler vilket ger positiva utvecklingsmöjligheter. Medel söks av länets kulturskolor till ett gemensamt EU-projekt för fortbildning av lärare vid kulturskolan. Extern finansiering. Inventering av kommunens konstinnehav för att uppdatera register mm efter omflyttning av verksamheter inom kommunens lokaler och efter att lokalansvaret övergår till Fastighetsbolaget. Projekt, finansieras inom tilldelad ram. Tillsammans med Medborgarservice och Älvkarleby kommun utreds om samordning av lokalbokningssystem kan ske. På sikt kan det leda till utökad tillgänglighet och bättre back-up. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter Kostnader Nettokostnad

29 Gemensam service Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Sammanställa årsbokslut, delårsbokslut och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ge stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor och ansvara för att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen o m offentlig upphandling (LOU) och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen. Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt produktionen och medborgarservice. Ansvar för förvaltning av kommunens mark, inklusive arrenden, servitut, nyttjanderätter, köp och försäljning, inlösen och skogsförvaltning. Fastighetssamordning i form av lokalsamordning, beställaransvar och försäkringsärenden. Energi- och klimatfrågor inom kommunens alla verksamheter. Bredbandsfrågor omfattande styrdokument, planering och beställning. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Förstärk den positiva bilden av GS Konsultativt förhållningssätt Öka förståelsen för roll-och ansvarsfördelningen Förbättrat NKI. Process Utveckla effektivare arbetssätt. Effektivare arbetsflöden Kontinuerligt förbättringsarbete Öka nyttjandet av tekniska system/lösningar Öka verksamhetskännedomen Ökat antal dokumenterade/reviderade processer Processerna ska läggas in i Eyescube Nätverkande Medarbetare Öka engagemanget. Öka initiativförmågan och engagemanget. Delaktighet Stimulera initiativtagandet och engagemanget. Bättre NMI Bibehålla lågt sjuktal < 3% 29

30 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet. Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet. Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Kund Besöka verksamhetsansvariga Introduktions-och utbildningsdagar i främst system Ny kundenkät för Personal och IT Process Ta fram processbeskrivningar Revidera existerande processbeskrivningar Utveckla samverkan i länet Ta fram mall för processbeskrivningar Alla processer ska läggas in i Eyescube Medarbetare Ny medarbetarenkät Ekonomi Kontinuerliga samtal om ekonomi och verksamhet Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Gemensam service ska genom god service och ett bra bemötande bidra till att de övriga verksamheterna ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter Process Nyttja och utveckla effektivare och enklare processer. Medarbetare Öka initiativförmågan och engagemanget Strategier Konsultativt förhållningssätt. Goda informatörer. Besöka verksamhetsansvariga. Hålla löpande introduktions-och utbildningsdagar. Kontinuerligt förbättringsarbete gällande: -Tekniska lösningar -Öka verksamhetskännedomen -Benchmarking -Ständig omvärdering av arbetssätt -Dokumenterade processer Arbeta med delaktighet, ansvarstarstagande och kompetensutveckling. Arbeta med handlingsplan utifrån medarbetarenkät. Individuella styrkort/utvecklingsplaner. Arbeta för en god arbetsmiljö och skapa arbetsglädje. 30

31 Ekonomi Bedriva verksamheten kostnadseffektivt Bidra till en god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Löpande uppföljningar Jämförelser med nyckelstal och kostnader/intäkter i andra kommuner. Kontinuerliga samtal om ekonomi och verksamhet Söka samverkansformer för att öka effektiviteten. Redovisning av budgetdirektiv Stärka det första intrycket Gemensam service ska verka för en god tillgänglighet och ett bra bemötande. Skapa förutsättningar för heltidstjänster Personalenheten stöttar verksamheterna i detta arbete. Kompetensförsörjning Förutom medarbetarnas möjlighet till kompetensförsörjning i for av deltagande i kurser, seminarier och nätverk så anordnar Gemensam service internutbildningar inom bl.a. personal-och ekonomiområdet. Ökat bostadsbyggande Tillse att det finns mark tillgänglig för bostadsbyggande och att förmedla tillgänglig mark. Öka tillgängligheten Enheten för processtöd avser att utveckla formerna för publicering av information för allmänheten på kommunens hemsida, exempelvis vad som gäller handlingar och protokoll. Förebyggande arbete Berör endast Gemensam service i ringa omfattning. Öka kostnadseffektiviteten Bildandet av Lönecentrumet och IT-centrum syftar till att åstadkomma effektivare löneadministration och IT-verksamhet. Ett femtontal personer inom Gemensam service har också utbildats i processdesign. Genom att aktivt arbeta med processkartläggningar inom olika verksamheter ges tydliga underlag för kvalitetssäkring, kostnadskontroll, styrning och minskad sårbarhet. Det pågår också ett arbete med digital distribution av handlingar för att minska kostnaderna för kopiering och porto. Specifika uppdrag som ska prioriteras Medborgarservice och Gemensam service ska prioritera varumärkesarbetet och arbetet med marknadsföring av kommunen I detta arbete kan bl.a. medarbetare inom Processtöd utgöra stödresurser. 31

32 Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2013 Aviseringar har lämnats om en alltmer omfattande statistikrapportering till myndigheter. Detta kommer att påverka arbetsbelastningen i form av statistikuttag, kvalitetssäkring och rapportering, men det är ännu för tidigt att beräkna de ökade kostnaderna för detta arbete. Möjliga konsekvenser av ny förvaltningslagstiftning. LOV fas II - omfattning och kostnader kan ännu inte beräknas. Fortsatt arbete inom ramen för Nationell patientöversikt, NPÖ, med dokumentationsöverföring mellan verksamheter/huvudmän, exempelvis tillgång till journaluppgifter för en patient som flyttas från vård inom landstinget till omsorg inom kommunal verksamhet. Från 1 januari 2013 förs verksamheter i form av bland annat markförvaltning, beställarfunktion för lokalfrågor och energi- och klimatfrågor från samhällsbyggnadssidan över till Gemensam service. Under våren 2013 påbörjas arbetet med upphandling av kommunikationsoperatör för bredband. Verksamhetsförändringar 2014 Under 2014 genomförs två valomgångar - val till Europaparlamentet samt val till kommun, landsting och riksdag. Valnämndens administrativa stöd och stöd i genomförande av förtidsröstning lämnas primärt av Enheten för processtöd, men även andra medarbetare kan bli involverade. Samfinansiering av eventuellt närvårdscentrum - omfattning och kostnader kan ännu inte beräknas.. Driftbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad

33 Gata park Uppdrag Gata parks uppdrag kan delas in i följande huvudområden: Fastighet och Infrastruktur. Inom Fastighet bedrivs verksamheterna: Marksamordning: Ansvarar och förvaltning av kommunens mark. Ansvar för arrenden, servitut och nyttjanderätter. Försälja tomter och industrimark. Efterleva kommunens Skogsbruksplan. Lösa in fastigheter för exploatering. Fastighetssamordning: Lokalsamordning, beställaransvar för om, ny- och tillbyggnationer i de byggnader där kommunen har verksamhet. Interna och externa hyresfrågor, kontrakt, avtal mm. Försäkringsärenden. Energi- och Klimatsamordning: Energi- och klimatfrågor inom kommunens alla verksamheter t ex energieffektivisering i fastigheter, arbete för minskning av utsläpp från bl. a transporter, utbildning för personal, driva regionala samverkansprojekt inom området. Uppföljning av de kommunala målen som antagits inom energi- och klimatområdet. Inom Infrastruktur bedrivs verksamheterna: Gata/park: Drift och underhåll av kommunens vägnät inkl. cykelvägar. Skötsel av kommunala parker och skogar. Hantering av bidrag till lokaltrafik och andra bidrag kopplade till lokaltrafiken. Snöröjning. Belysningsnätet, drift och underhåll. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Skapa förståelse i organisationen för att nöjda kunder är avgörande för framgång NKI > 78 Vara lyhörd för kundönskemål och förväntningar Process Utveckla effektivare arbetssätt. Utveckla nya processer Utveckla tydlighet i beställar/uförar tänkande Samtliga verksamheter skall ha tydliga processbeskrivningar Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, initiativrika och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Strategisk komepetensutveckling NMI > 3,5 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka kostnadsmedvetenheten Öka intäkter där så är möjligt Överväga alternativa kostnader Ekonomi i balans 33

34 Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Bemöta kunder positivt både i telefonsamtal och vid personliga möten. Prioritera arbetsuppgifter och arbeta strukturerat så att arbetssättet blir mer effektivt. Genomföra planerade veckomöten inom Gata park som ger möjlighet till dialog, problemlösning och ökat engagemang. Kontinuerliga genomgångar med ekonomi avdelningen för att följa upp utfall och öka det ekonomiska ansvarstagandet. Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Korta ledtider samt rätt bemötande och hög tillgänglighet Strategier Överföring av information och kompetens mellan medarbetarna, individuell kompetensutveckling där så behövs Process Arbeta fram processer och rutiner för alla verksamhetsområden Medarbetare Engagerade och delaktiga medarbetare i verksamhetsutvecklingen Avsätta tid till återkommande arbete med processer och rutiner, Information till kunderna om vilka rutiner som finns Nära samarbete med Tierpsbyggen Strategisk kompetensutveckling Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Uppdatering av avgifter fortlöpande Hög kostnadsmedvetenhet genom uppföljning Nära samarbete med Tierpsbyggen Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Kund Korta ledtider mot kund Process Tydliga rutiner med tydligare ansvar Medarbetare Minskad sjukfrånvaro jämfört med 2012 Ekonomi Ökad kostnadsmedvetenhet Redovisning av budgetdirektiv Strategier Hålla utlovade leveranstider, leverera det som överenskommits till rätt kvalitet Hög kompetens, bemötande och lyhördhet Varje verksamhet arbetar med sina rutiner utifrånett övergripande perspektiv fastställt av ledningen Behovsanpassad kompetensutveckling och friskvård Avtal och övrig ekonomi hanteras utifrån alternativkostnader 34

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r -

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r - TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 (?1 32r. ok.3 errrr r - ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018...

Läs mer

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini." S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini. S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 2017 rnini." S 14 h bild- t[å Lri ^,-...~.-. w 7 'At\ ; 4VA 2,A, ~ - em ms 1 illg --, Får '45 GAN...LAN--1-. I Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar Delårsrapport 2015-08-31 Verksamheternas redovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 IT-nämnd...11 Kommunchef...13 Gemensam service...15

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Revision... 3 Valnämnd... 7 Jävsnämnd... 9 Kommunchef... 11 Medborgarservice... 13

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer