Köptrohet mot ramavtal. Kalmar kommun. Revisionsrapport. Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin. 7 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köptrohet mot ramavtal. Kalmar kommun. Revisionsrapport. Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin. 7 december 2010"

Transkript

1 Köptrohet mot ramavtal Kalmar kommun Revisionsrapport 7 december 2010 Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 1 INLEDNING... 3 UPPDRAG... 3 GENOMFÖRANDE... 3 GRANSKNINGSRESULTAT... 4 ORGANISATION OCH STYRNING... 4 ORGANISATION... 4 STYRNING... 5 KÖPTROHET... 6 HUR VI GJORT ANALYSEN... 6 KÖPTROHET PER FÖRVALTNING... 7 REVISIONELL BEDÖMNING ORGANISATION OCH STYRNING TÄCKNINGSGRAD OCH KÖPTROHET Bilaga Sammanställning köptrohet

3 Sammanfattande bedömning Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat köptroheten i kommunen. Granskningen ska ge svar på om kommuns samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Organisation och styrning Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Enligt vår bedömning bör kommunen säkerställa att upphandlingsenhetens information till förvaltningarna når personer som gör avrop samt information av behov av inköp och upphandling från förvaltningarna. Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Täckningsgrad och köptrohet I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 150 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner som vanligtvis har över 200 ramavtal. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av framtida upphandlingar av ramavtal. Ramavtal som rör konsulter är eftersatt. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. 1

4 Enligt vår bedömning är det oftast frågan om information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU och med en öppen form. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. 2

5 Inledning Uppdrag Köptroheten är avgörande för leverantörers förtroende för kommunen. En hög inköpstrohet ger kommunen bättre villkor i upphandlingar och avtal. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Bedrivs kommunens samlade inköpsverksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Är nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten tillräcklig? Kontrollmål Granskningen sker utifrån två aspekter: 1. Täckningsgrad den del av kommunens samlade inköp som det finns avtal för. 2. Köptrohet i vilken utsträckning man gör inköp enligt avtal. Kommunens samlade inköp Ramavtal Inköp enligt ramavtal Undersökningen avser ett år av nämndernas samtliga inköp. Resultatet avser: Täckningsgraden hur stor del av kommunens samtliga inköp som omfattas av avtal samt varugrupper eller tjänsteområden där kommunen inte har avtal, men där inköpen är i den storleken att kommunen bör ha avtal. Köptrohet för vilka varugrupper eller tjänsteområden som köptroheten är låg samt vilka nämnder som berörs. Genomförande Vi har inledningsvis tagit del av styrande dokument och inköpsorganisationen i kommunen. Undersökningen av kommunens köptrohet omfattar inköp av samtliga varor och tjänster under ett år, från september 2009 till och med augusti Uppgifter om inköp hämtas ur kommunens leverantörsreskontra och jämförs med ingångna ramavtal. Analysen görs på detaljerad verifikationsnivå. I denna granskning består vårt underlag av: Uppgifter om inköp ur kommunens leverantörsreskontra Leverantör och leverantörs-id/gironummer 3

6 Verifikationsnummer Kontering Inköpsbelopp Dessa inköp har jämförts med samtliga ingångna ramavtal där det framgår: ID-begrepp enligt leverantörsreskontra för samtliga leverantörer, till exempel leverantörsnummer eller gironummer Analysen ger inledningsvis ett underlag för en beskrivning av kommunens och nämndernas inköpsoch upphandlingar. Underlaget har använts för att utföra stickprov för granskningar av inköp och upphandlingar. Vi har vi hämtat uppgifter från och intervjuat ekonomer på samtliga förvaltningar samt upphandlingschef på kommunens upphandlingsenhet. Granskningsresultat Organisation och styrning Organisation Kommunens Upphandlingsenhet finns inom Serviceförvaltningen. Upphandlingsenheten består av upphandlingschef samt fyra handläggare. Från och med 2011 utökas antalet handläggare med en tjänst. Upphandlingsenheten servar Kalmar kommuns förvaltningar och bolag samt kommunerna Nybro, Torsås, Mörbylånga, Emmaboda och Borgholm med gemensamma upphandlingar. Databasen för kommunens 150 ramavtal administreras av Allego. Anställda som gör avrop enligt ramavtal söker idag efter relevant ramavtal och leverantör. Det pågår ett utvecklingsarbete för att avroparna ska kunna söka efter önskade produkter och tjänster. De vi intervjuat på förvaltningarna känner till databasen och anger att den är tydlig och användarvänlig. Några har kommenterat att samtliga ramavtal inte finns i databasen, till exempel för IT-produkter. Kalmar kommun har ett centralförråd inom Serviceförvaltningen. I centralförrådet finns cirka artiklar med mer frekventa varor, till exempel städmaterial, kontorsmaterial och skolmaterial. Anställda i kommunen kan beställa varor från centralförrådet via kommunens interna webb-butik. Idag har omkring 500 personer möjlighet att logga in sig till webb-butiken. Sökningen av varor underlättas genom sökning av fritext. Centralförrådet distribuerar varor en gång per vecka till kommunens arbetsställen. Upphandlingsenheten informerar förvaltningschefer, ekonomichefer och ledningsgrupper om inköpsoch upphandlingsfrågor. Dessa för informationen vidare inom förvaltningarna till personer som gör avrop. 4

7 När upphandlingar av ramavtal görs bildar upphandlingsenheten en grupp av användare för att utforma förfrågningsunderlag och utvärdera anbud. I förvaltningarna finns ingen utsedd kontaktperson i upphandlings- och inköpsfrågor. Upphandlingsenheten genomför omkring 70 öppna eller förenklade upphandlingar per år. I princip vill man från upphandlingsenhetens sida medverka i de upphandlingar som förvaltningarna gör. Undantaget är fastighetsavdelningen inom Serviceförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret som genomför sina egna upphandlingar. Styrning Servicenämnden ansvarar, enligt reglementet, för kommunens centrala inköps- och förrådsverksamhet. Kommunens upphandlingspolicy är fastställd av kommunstyrelsen i mars När det gäller köptrohet är följande formuleringar i policyn relevanta: Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig upphandlingspolicy och att berörda parter följer denna. Vidare framgår att Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättas. Upphandlingsenheten har utarbetat en uppförandekod för hållbar utveckling inom Kalmar kommun. Denna omfattar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatser, minimering av miljöpåverkan samt etiska och moraliska affärsregler. I kommunens gemensamma verksamhetshandbok presenteras en processbeskrivning av inköpsprocessen. Kommunens avsikt är att bli certifierad under Av beskrivningen framgår bland annat när beställningar ska göras från centralförrådet, från ramavtal eller när ramavtal saknas. I beskrivningen framgår att direktupphandlingar avser köp av varor och tjänster till ett högsta belopp som motsvarar 7 prisbasbelopp ( kr). Upphandlingsenheten har nyligen infört en ny rutin för direktupphandlingar. Köp som överstiger kronor ska dokumenteras, bland annat ska minst 2 anbud tas in, utvärdering och upphandlingsprotokoll skrivas och beställningen ska vara skriftlig. En kopia ska skickas till upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten kommer på detta sätt att kunna bygga upp information om vilka inköp som görs och om volymen är av tillräcklig göra upphandling av ramavtal. Delegationen för upphandling och inköp fastställs inom respektive nämnd. Upphandlingschefen kan göra inköp upp till 50 basbelopp och över detta beslutar Servicenämnden. Upphandlingsenheten administrerar upphandlingar genom Allego. Det innebär bland annat att annonsering, kommunikation med anbudsgivare och visst stöd med dokumentation i upphandlingsprocessen fås från Allego. Utbildningar om inköp och upphandlingar genomförs regelbundet. Varje höst genomförs halvdagars riktade utbildningar, som kan gälla byggentreprenader eller allmänna utbildningar om LOU. 5

8 Utbildningar har genomförts inför certifieringen, där inköpsprocessen ingår i verksamhetsstyrningssystemet. Utbildningar har också riktats till näringslivet som presumtiva anbudsgivare. Någon systematisk kontroll av köptrohet genomförs inte av upphandlingsenheten. Vissa kontroller sker genom begränsat urval av inköp från leverantörsreskontra. När det gäller livsmedel får kommunen statistik från leverantörer. Upphandlingsenheten följer upp hur leverantörerna följer kommunens uppförandekod genom att slumpvis välja ut artiklar från centralförrådet och vissa livsmedel och begära in dokumentation från leverantörerna. I förvaltningarnas internkontrollplaner ingår kontroller av inköp, dock inte varje år. Köptrohet Hur vi gjort analysen Vi har utgått från kommunens samtliga köp under perioden september 2009 till och med augusti För att konstruera ett underlag till analysen av köptrohet har vi tagit bort betalningar som avser: Myndigheter; till exempel bilprovning, försäkringskassan och tingsrätt Föreningar; ideella föreningar och stöd till ideell verksamhet Enskilda personer, till exempel försörjningsstöd Andra kommuner, regioner och landsting, kommunens egna bolag och förvaltningar Fristående förskolor och skolor Övrigt, till exempel hyror Det underlag som återstår är externa inköp. Dessa inköp har ställts mot ingångna ramavtal som finns i kommunens databas för ramavtal. Omfattningen av inköp enligt ramavtal i detta skede är kronor och övriga inköp kronor. I underlaget ingår verifikationer med totalt transaktioner. Analysen ger inledningsvis ett underlag för en översiktlig beskrivning av effektiviteten i kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Sammanställningen har sedan använts som underlag för att utföra stickprov för granskningar av inköpstrohet inom kommunens förvaltningar. Vi har gjort urvalet i våra stickprov på kontonivå och i två steg. I det första steget har vi valt konton där värdet av upphandlingar utanför ramavtal är relativt stort och omfattar ett större antal fakturor. I det andra steget har vi valt en eller flera leverantörer som inte finns bland de leverantörer kommunen har ramavtal med. Underlaget har också använts inför intervjuer om hur upphandlingar och inköp sker i förvaltningar och för att bedöma ändamålsenligheten i förvaltningarnas arbete med inköp och upphandlingar. 6

9 Köptrohet per förvaltning Vi redovisar i detta avsnitt de konton vi valt ut för kontroll. De konton vi valt är de där andelen köp enligt ramavtal varit förhållandevis lågt. De konton vi valt framgår i tabellerna för respektive förvaltning. Under rubriken ramavtal anges det samlade värdet av inköp som förvaltningen gjort från leverantörer som kommunen har ramavtal med. Under rubriken ej ramavtal anges inköp från leverantörer som kommunen inte har ramavtal med. Från dessa konton har vi sedan konstruerat en lista med leverantörer. Från listan har vi valt ut ett antal leverantörer där vi begärt in uppgifter från förvaltningarna. Förvaltningarna har fått kommentera de köp vi identifierat. Köpen kan vara: Egna enstaka upphandlingar Direktupphandlingar från leverantör där det finns gemensamma ramavtal med annan leverantör Direktupphandlingar där det inte finns gemensamma ramavtal I bilaga framgår förvaltningarnas egna kommentarer kring det urval av leverantörer vi gjort. Kommunledning Konto Ramavtal Ej ramavtal Anläggn o rep-entrepren Konsulttjänster Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukning-inv och mtrl Förbrukningsinventarier ADB-utrustning Maskiner Möbler, textilier Inom finns köp av tjänster inom dykeri. Utvecklingsenheten har tagit över ramavtal från tidigare gatu-/parkförvaltningen. Inom 4700 och 4709 har köp skett från ett flertal konsulter för fysisk planering/exploatering. Dessa har inte upphandlats under den tidsperiod som granskningen avser. En upphandling av ramavtal pågår tillsammans med serviceförvaltningen. Inom har ingen upphandling skett. Direktupphandlingar har gjorts inom IT-enheten har gjort avrop inom och från ramavtal som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) har. Verva svarar för IT-upphandlingen för offentlig förvaltning. Kommuner och landsting har möjlighet att utnyttja de ramavtal som tecknas. Inom och har förenklade upphandlingar och dokumenterade direktupphandlingar gjorts. 7

10 Barn- och ungdomsnämnden Kontona och har inget namn. Dessa konton är investeringar. Konto Beskrivning Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukningsinventarier Möbler, textilier Övriga förbr-inv o-mtrl Rep o u-håll mask o inv Larm o bevakning Inom sker avrop via avtal som Verva upphandlat. Flera av köpen på flera konton avser leverantörer där avtalen har gått ut. Detta gäller leverantörerna Kinnarps AB och Input Interiör KC AB (avtalet är förlängt under pågående överprövning). Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har avtal som förvaltningen använder. I något fall har inköp gjorts där det finns ramavtal med annan leverantör och i några fall finns inga avtal. Omsorgsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Hyra inventarier Möbler, textilier mm Livsmedel Lab mtrl läkemedel Övr förbr-inv och -mtrl Div främmande tjänster Tryghetslarm Transporter Inom har en upphandling av verksamhetssystem Procapita skett inom förvaltningen. Inom har avtal med Kinnarps AB och Input Interiör KC AB gått ut. När det gäller konto följer kommunen ramavtal som landstinget har upphandlat. 8

11 För konton och har inga dokumenterade upphandlingar/direktupphandlingar gjorts. För transporter finns upphandling och avtal. Södermöre kommundelsnämnd Konto Ramavtal Ej ramavtal Förbrukningsinventarier Möbler, textilier mm Övr förbr-inv o -mtrl Trygghetslarm Övr främmande tjänster Inom och finns köp från leverantör där kommunens ramavtal gått ut. Inom och finns leverantör som är enda leverantör. Inom och finns köp där kommunen har ramavtal med annan leverantör. Servicenämnden Gata-park Konto Ramavtal Ej ramavtal Bygg o anl mtrl Järn, stål, metallvaror El-material Trävaror Färger, kem tekn prod Övr anl o u-hållsmatr Anläggn o rep-entrepren Köp huvudv övr företag Övriga konsulter Hyra arbetsmaskiner Inom flera av kontona finns köp där enstaka objektsupphandlingar är gjorda och där direktupphandlingar genomförts. I underlaget finns köp från flera av leverantörerna där inga formella upphandlingar är gjorda. Det gäller bland annat kontona 41009, 46200, och där beloppen är klart över gränsvärdena. 9

12 I några fall har flera direktupphandlingar gjorts för flera objekt från samma leverantör, vilket sammantaget är över gränsen på 7 basbelopp. Servicenämnden fastighetskontoret Konto Ramavtal Ej ramavtal Övr anl och u-hållmatr Husbyggnadsenterprenader Konsulttjänster Byggkonsulter Övriga konsulter Hyra bilar och övr trpt-med Rep o u-håll mask o inv För köp inom kontona 46100, och har upphandlingar skett i samband med byggentreprenader. Ett av de större avser ishallen. Även upphandlingar inom och har egna upphandlingar gjorts. Inom kontona 14111, 41009, och har köp gjorts som inte föregåtts av någon upphandling. I ett brådskande fall på grund av problem med fukt och mögel. Orsaken är i princip inte tillräcklig för att göra avsteg från LOU. I ett fall, hyra av bil, har köp gjort där det finns ramavtal i kommunen. Servicenämnden Brandkåren Konto Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Förbrukn-inv och -matrl Arbets- sky-kläder,-mtrl Rep o u-håll mask o inv Inom har sker köp av konsult via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Köp inom avser system som är specifika för räddningstjänsten och som inte är upphandlat av kommunen. Inom har egna upphandlingar gjorts. Köp från några leverantörer har gjorts utan föregående upphandling. I ett fall är motiveringen att man kräver lokal närvaro, vilket i princip inte är relevant enligt LOU. 10

13 Socialnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukningsinventarier ADB-utrustning Möbler, textilier mm Livsmedel Lab-matrl läkemedel sjukv Arbets- sky-kläder - mtrl Övr förbr-inv o -mtrl Kontorsmaterial Övriga främmande tjänster Inom finns handledare och juridiska biträden där upphandling inte gjorts och avtal saknas. Beloppen för var och en av leverantörerna är under 7 basbelop, men det är totalt 35 leverantörer som anlitats under perioden. När det gäller handledning motiveras val av leverantör med krav på specifik kompetens. Inom förekommer köp från leverantör där kommunen saknar avtal och där kommunen har avta med annan leverantör. Inom finns köp från leverantör som tidigare haft avtal med kommunen. Inom följer kommunen landstingets avtal för läkemedel. Inom finns köp av konsult för projekt som finansieras av EFS. Under projektets längd kan beloppet överstiga 7 basbelopp. Kultur- och fritidsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Övr anl och u-hållmatr Anläggn- o rep-entrpren Förbrukningsinventarier Musikinstr/tillbehör Rep o u-håll mask o inv Övr främmande tjänster Transporter

14 Inom har upphandling genomförts som direktupphandling. Beloppen är över 7 basbelopp varför förenklat förfarande med öppen annonsering skulle ha valts. För flertalet köp är beloppen under gränsen för 7 basbelopp. Inköpen är inte av den omfattningen att det är motiverat att upphandla ramavtal. Inom nämnden gäller 4 basbelopp som övre gräns för direktupphandling. Inom finns avtal med leverantörer. Större leverantörer Vi har gjort ett urval av leverantörer där den sammanlagda summan av köpen är stora och antalet köp är stort. Bland dessa finns enstaka upphandlingar och byggentreprenader. Vi har bland annat noterat följande. Konto Leverantör Kronor Kommentar 40 Atea Sverige AB Input Interiör AB Kinnarps AB Persiennservice KGM AB Mats Olsson 41 Beijer byggmaterial Hammarsedts VVS AB Köp av datorer. Avtal förlängd, ny upphandling pågår. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Inget avtal Tidigare avtal, finns ny leverantör Ej avtal Haft avtal Har avtal med annan leverantör 46 Ett stort antal Kommunen har anlitat över 300 konsulter under perioden som man inte har ramavtal med och knappt 100 där man har avtal. Beloppen för konsulter utan avtal överstiger markant beloppen för konsulter med avtal. 61 Hertz biluthyrning Avtal sedan Teliasonera Dustin AB Kalmar låsservice Procurator textiles AB 66 YIT Sverige AB Lindbytvätten AB Berendsens textil AB Troligen tillbehör, har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Ej avtal Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. 70 Blomgrens budbilar Avtalet förlängt, ny upphandling pågår. 12

15 Revisionell bedömning I granskningen ska vi svara på om kommunens samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Vi grundar bedömningen på följande kommentarer. Organisation och styrning Organisation Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Idag kan personer som gör avrop överblicka vilka ramavtal som kommunen har och vilka varor som finns att tillgå i centralförrådet. Det är viktigt att personer som gör avrop enligt ramavtal lätt kan hitta aktuella varor och tjänster och söka information om dessa. Upphandlingsenhetens möjligheter att sprida information ut och få tillgång till information vid behov av inköp och upphandling från förvaltningarna kan stärkas. Enligt vår bedömning bör kommunen pröva att utse kontaktpersoner inom förvaltningarna som får ansvar för frågor som rör inköp och upphandling. Styrning Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Informationen om inköpsprocessen har spridits i förvaltningarna inför arbetet med certifiering. Upphandlingspolicy, inköpsprocess och protokoll för direktupphandling är relativt nya. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av att genomföra fler upphandlingar av ramavtal. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Idag är kraven på kommunen som upphandlande myndighet att inte gör otillåtna direktupphandlingar stora, till exempel köp av varor eller tjänster från annan leverantör än de som kommunen har avtal med. En väl utvecklad kontroll av köptroheten, till exempel genom stickprov eller mer systematiska analyser, är viktigt för att fånga in avvikelser och för att på sikt förbättra köptroheten. 13

16 Täckningsgrad och köptrohet Täckningsgrad I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 143 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner där det är vanligt att antalet avtal överstiger 200. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Kravet på dokumentation av direktupphandlingar kan utgöra ett underlag för att identifiera sådana områden. Ramavtal som rör konsulter är ett eftersatt område. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Köptrohet Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. Enligt vår bedömning är det oftast frågan om svårigheten att nå ut med information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU, bland annat med öppen annons. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. Kalmar den 7 december 2010 Stefan Wik Bo Thörn 14

17 15

18 Kommunledningen Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Jan Andersson Dykeri AB , Sydsvenska ,76 elanläggningar SSE AB Utvecklingsenheten har förhållit sig till det ramavtal som dåvarande Gatu/parkförvaltningen gjort med aktuell leverantör. Avser ombyggnad av oljebrygga i hamnen och frågan har handlagts av Kalmar Hamn AB. Elarbetena låg ursprungligen med i en större affär men denna leverantör hann inte med sina åtaganden och under tidspress fick det lösas på detta sätt. 3 leverantörer tillfrågades; SSE, Bravida och ELAB. SSE bedömdes vara den enda leverantör som hade en organisation som snabbt kunde slutföra arbetet och även till lägst kostnad WSP Sverige AB , Sweco Infrastructure AB , Wilark konsult , Markbyggen AB ,25 Outside landskapsarkitekter o ing , Utklippan affärsutveckling ,59 WSP Sverige, Sweco Infrastructure, Wilark konsult, Markbyggen, Outside landskapsarkitekter och Utklippan Affärsutveckling avser Mark och planeringsenhetens konsulter inom fysisk planering/exploatering. Ej upphandlade för aktuell tidsperiod. Serviceförvaltningen har tillsammans med mark- och planeringsenheten genomfört upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster. Det gäller konsulttjänster inom följande fackområden: Arkitekt, planarkitekt, trafik och trafikering, geoteknik, bullerfrågor, projektledning och fastighetsvärdering. Anbudstiden gick ut Just nu under vecka 46 pågår på mark- och planeringsenheten arbetet med att rangordna och utvärdera de inlämnade anbuden. En sammanställning av alla fackområden ska göras under vecka Berendsen Textil Service AB 3 491,49 Avser flera enheter, kan ej se att upphandling gjorts Kinnarps AB ,65 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Atea Sverige AB ,51 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal Eltec Systemkonsult ,62 Kanslienheten har anskaffat en voteringsanläggning till fullmäktige. Flera leverantörer utvärderades, och samverkan skedde med KIFAB. Protokoll finns ej Input Interiör KC AB ,50 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Atea Sverige AB ,27 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Atea Sverige AB ,84 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Bare appliance AB ,00 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Dorotea Mekaniska AB ,00 Utvecklingsenheten har gjort en förenklad upphandling med bistånd av inköpskontoret Input Interiör KC AB ,75 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Kinnaprs AB ,57 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 1

19 Barn- och ungdomsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,20 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,08 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Energikontor sydost AB ,00 Avtal/kontrakt finns. Avser experimentlabbet som regelbundet besöks av våra skolor Medea förlag och konsult AB ,61 Via rekommendation och begärd offert. Avser fortbildning för måltidspersonal inom allergimatlagning Berendsen Textil Service AB ,66 Kontrakt finns med respektive enhet. Avser skötsel av entrémattor som finns i skolor och förskolor. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för Kinnarps AB ,02 närvarande Koneo Kalmar AB ,08 Inget avtal. Avser projektorer Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,31 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Hagbloms Golv AB ,50 Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har ett avtal som kommunen också handlar på sk "hängavtal" ICA/Maxi ,90 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter KF Göta ,68 Personalen använder KF-kort istället för kontanter Beijer byggmaterial ,77 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör Koneo Kalmar AB ,37 Inget avtal. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för Kinnarps AB ,05 närvarande Holgers Stugmaterial AB 315,25 Inget avtal. Säljer trä- och byggmaterial bland annat till slöjdning Securitas Sverige AB 300,00 Avtal finns enligt inköpskontoret Securitas Sverige AB ,00 Avtal finns enligt inköpskontoret. 2

20 Omsorgsnämnden 215 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar SOS Alarm Sverige AB ,82 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation Tieto Sweden AB ,50 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen Teliasonera ,25 Inköpskontoret: Mobiltelefonavtal via BKE Telecom AB som BKE finansierar via TeliaSonera Finans Input Interiör KC AB ,30 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,66 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande ICA/Maxi ,35 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. Inget avtal finns. Kompletteringar görs av praktiska skäl när de normala inköpen inte räcker till. Kostchefen känner till Axfood Snabbgross AB ,63 inköpen Kronans Droghandel , Tamro Distribution AB , Blomsterlandet i Kalmar ,59 Avtal finns i databasen. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster ICA/Maxi ,10 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Persienneservice 9 741,00 Ingen upphandling har skett ICA/Maxi ,53 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Athena Nordic AB ,24 Inköp av spisvakter. Ingen upphandling har skett Triator Care AB ,50 Inköp av larmknappar. Ingen upphandling har skett. Anses vara för kostsamt jämfört med köpesumman ID Säkerhet i Örebro AB ,25 Ingen upphandling har skett Blomgrens Budbilar AB ,75 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 3

21 Omsorgsnämnden 219 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,78 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Kinnarps AB ,56 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Input Interiör KC AB ,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande ICA/Maxi ,42 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Privab ,99 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör Care of Sweden AB Kronans Droghandel Liko , , ,38 Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster ICA/Maxi ,00 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Tieto Sweden AB ,00 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen SOS Alarm Sverige AB ,87 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation Blomgrens Budbilar AB ,00 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 4

22 Södermöre kommundelsnämnd Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,98 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,50 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Trident Industri AB ,25 Cyklar till äldrevården där brukarna och personalen kan åka tillsammans. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling Kinnarps AB 1 234,45 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Input Interiör KC AB ,00 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Merivaara ,50 Medicinkylskåp till skolhälsovården. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling Heinex AB ,50 Handdukar till terapiboende. Hobbyverksamhet. Ej känt att upphandling skett Br Olssons Byggvaror Halltorp 2 252,87 Okänt varför inköp skett. Förmodligen har närheten till leverantören varit avgörande Kalmar lantmän ek för 372,80? Bravida Sverige AB Division Syd ,99 Man har följt ett gammalt avtal. Nu finns avtal med LR installationer (larm) Eldfloden Konsultation ,00 Konsult till ledningsgruppen. Speciell kompetens efterfrågades. Ingen upphandling Consus International AB ,50 Modersmålsundervisning på ungerska. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling. 5

23 Servicenämnden Gata-park Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Nordiska marinbetong AB ,50 Upphandling är gjord Scanstone AB ,25 Ingen upphandling Byggros AB ,57 Avser inköp av främst fiberduk till vägarbeten mm. Här har vi inget ramavtal Häggs Stål & plåt i Kalmar AB ,00 Ver nr Mindre inköp av exempelvis specialtillverkade beslag för infästning av badbryggor, båtbryggor mm Kalmar Rostfria AB ,43 Inget ramavtal Jims El ,00 Upphandling är gjord Elektroverkstaden Kent Andersson AB ,40 Upphandling är gjord Lillevrå Såg AB ,00 Inköp av impregnerade Träpålar, direktupphandling Br Olssons Byggvaror Kalmar ,52 Upphandling är gjord Hansson & Möhring ,00 Avtal finns som är upphandlat via Kommentus AB Blinkfyrar ,16 Upphandling är gjord Scanstone AB ,25 Ingen upphandling Ådalen Handelsträdgård AB ,80 Ingen upphandling Br Olssons Byggvaror Kalmar ,84 Upphandling är gjord Maskiner skog & trädgård AB ,52 Upphandling är ej gjord, men planeras AMA AB (Allt i Mark och Anläggning AB) ,00 Upphandling är gjord Östschakt ek för ,90 Ej upphandlat Samfrakt i Sydost AB ,20 Ej upphandlat Markbyggen AB ,25 Snöröjningstjänster, upphandlat Väg och belysningstjänster AB ,50 Upphandling av vägbelysning år Vectura consulting AB ,35 Upphandling är gjord. Avtalet gäller tom Ingenjörsfirman M Gustavsson AB ,69 Byggledning infrstrukturprojekt. Direktupphandlat per objekt Outside Landskapsarkitekter o Ing ,50 Projekteringstjänster i infrastrukturprojekt. Inget ramavtal Jan Andersson Dykeri AB ,00 Upphandling är ej gjord. Möjligtvis finns avtal för några mindre belopp. 6

24 Servicenämnden Fastighetskontoret Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Procurator Textiles AB ,99 Upphandling är gjord Germans Inredningar AB ,25 Upphandling är ej gjord Elektroverkstaden Kent Andersson AB ,80 Service på pumpar mm. Upphandlat INU Matic AB ,75 Upphandling är gjord Hammarsteds VVS AB ,21 Upphandling är ej gjord PSB Byggservice AB (Prioritet Finans) 603,82 Upphandlat i samband med byggentreprenad Anläggarna i Kalmar AB ,49 Upphandling ej gjord pga brådskande åtgärd av fukt- och mögelproblem Hansabygg AB ,82 Upphandling är ej gjord Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) ,87 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen Elektrisk byrå AB ,00 Ver nr: (på konto finns ytterligare kronor) Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) ,31 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen Tengbomgruppen AB ,00 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen WSP Sverige AB ,51 Upphandlat i samband med byggentreprenad Arkforum arkitekter & Ingenjörer AB ,95 Upphandlat i samband med byggentreprenad samt direktupphandling Energi & VVS konsult i Kalmar AB ,45 Upphandlat i samband med byggentreprenad. Upphandling är ej gjord. Inköpskontorets juridiska konsulter angånede LOU. En del av summan Advokatfirman Lindahl KB ,50 vidarefaktureras Ahlqvist Ingenjörsbyrå HB ,50 Upphandling ej gjord. Elrevisionsbesiktningar - löpt på under många år sedan kravet kom Hertz Biluthyrning 4 930,25 Avtal sedan 1993, ej upphandlat enligt LOU Hykab ,00 Hjälpmedel för att flytta möbler för lokalvårdsverksamheten. Direktupphand Procurator Textiles AB ,17 Upphandling är gjord Rydbergs lastbilar AB ,46 Upphandling är gjord Finnvedens lastvagnar AB ,66 Upphandling är gjord YIT Sverige AB ,50 Upphandling är gjord. 7

25 Servicenämnden Brandkåren Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Systeam management AB ,37 Konsult som vidarefaktureras i sin helhet till (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Contal Security AB ,00 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun TC Connect AB ,25 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun Beijer Byggmaterial ,31 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör Procurator Textiles AB ,42 Särskild upphandling är gjord Brissman ,25 Ej känt om upphandling är gjord Östschakt ek för ,62 Ej upphandlat. Ej upphandlat. Kräver lokal närvaro för att kunna serva räddningstjänstens system dygnet runt med Dialect ,00 kort varsel. 8

26 Socialnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Barbro Petesen ,00 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens Advokat E Kullman AB ,75 Avtal saknas. Avser juridiskt biträde vid förhandlingar inom LVU leg psyk ter Gun Drott-Englen AB ,50 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens Berendsen Textil Service AB 4 861,38 Avtal saknas. Avser hyra av matta inom daglig verksamhet Persiennservice ,40 Avtal saknas. Avser markiser mm Koneo Kalmar AB ,50 Serviceavtal finns Blomsterlandet i Kalmar 324,77 Avtal finns Svensson Ola 294,64 Avser utbetalning till handkassa Atea Sverige AB ,80 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnaprs AB ,14 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Persiennservice ,60 Avtal saknas ICA/Maxi ,80 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Privab ,50 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör Concateno Scandinavia AB ,50 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal Pharmacy Company Sweden ,30 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal. Avser diskmaskin inklusive installation. Hyresvärden beviljar åtgärder som direktfaktureras till Hansabygg AB ,00 socialförvaltningen El-giganten AB ,80 Avtal saknas. Avser kamera och TV-apparater Procurator Textiles AB ,99 Avser arbetskläder anpassade för Coop (KF) inom daglig verksamhet. Vanligtvis rekvireras arbetskläder från förrådet Björn Johnsson Fsg ,06 Avtal saknas. Avser material till arkivering av dossier som ska sparas i all framtid. Anlitad på rekommendation Arbetsgivarringen Kalmarsund AB ,25 Avtal saknas. Ingår i projekt som finansieras av ESF. Okänt vid projektansökan hur stor volymen skulle bli Intraphone AB ,40 Stödsystem till verksamhetssystemet Procapita där Tieto Enator är huvudleverantör. 9

27 Kultur- och fritidsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar KGM AB ,00 Offert har begärts av två leverantörer varav den med lästa pris valdes Svensk Jordelit AB ,55 Upphandling har ej skett. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas Gunnebo Nordic AB ,00 Offert har begärts. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas Scenteknik Kalmar AB ,50 Upphandling har ej skett Nonnes Musik AB ,20 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt Rylanders Musik ,40 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt Karosseriverken AB ,00 Upphandling har ej skett. Avser ombyggnad av bokbuss till rullande fritidsgård. Priser har kontrollerats Rydbergs lastbilar AB ,88 Upphandling har ej skett. Avser mindre köp som t ex tvätt av bokbuss. Ramavtal ej aktuellt på grund av låga volymer Aaby Hertzman AB ,00 Avtal finns. Avser verksamheten Soppscenen på Byteatern som kommunen valt att stödja Atleticum ,02 Avtal finns. Avser regionalt elitidrottscentrum Stensö Buss AB ,00 Upphandling sker vid verksamhet som kräver återkommande resor t ex sommarverksamheten på Getterö, men ej för enstaka resor. 10

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Jönköping Augusti 2003 Lars Edgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING OCH SYFTE 4 METOD 4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten 2004-01-28 Kommunstyrelsen Renhållningsverket Markentreprenad Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden BSN-Söder Teknisk nämnd Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet. Richard Vahul. Januari 2012

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet. Richard Vahul. Januari 2012 Revisionsrapport Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet Tierps kommun Richard Vahul Januari 2012 Granskning av ramavtalens ändamålsenlighet 2012-01-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Januari 2012

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen Revisionsrapport Upphandlingsprocessen Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Strömsunds kommun Upphandlingsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Kommunfullmäktige 2012-02-06 Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Styrning och uppföljning. Botkyrka kommun

Styrning och uppföljning. Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Styrning och uppföljning av avtal Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen Botkyrka kommun Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer