Köptrohet mot ramavtal. Kalmar kommun. Revisionsrapport. Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin. 7 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köptrohet mot ramavtal. Kalmar kommun. Revisionsrapport. Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin. 7 december 2010"

Transkript

1 Köptrohet mot ramavtal Kalmar kommun Revisionsrapport 7 december 2010 Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 1 INLEDNING... 3 UPPDRAG... 3 GENOMFÖRANDE... 3 GRANSKNINGSRESULTAT... 4 ORGANISATION OCH STYRNING... 4 ORGANISATION... 4 STYRNING... 5 KÖPTROHET... 6 HUR VI GJORT ANALYSEN... 6 KÖPTROHET PER FÖRVALTNING... 7 REVISIONELL BEDÖMNING ORGANISATION OCH STYRNING TÄCKNINGSGRAD OCH KÖPTROHET Bilaga Sammanställning köptrohet

3 Sammanfattande bedömning Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat köptroheten i kommunen. Granskningen ska ge svar på om kommuns samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Organisation och styrning Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Enligt vår bedömning bör kommunen säkerställa att upphandlingsenhetens information till förvaltningarna når personer som gör avrop samt information av behov av inköp och upphandling från förvaltningarna. Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Täckningsgrad och köptrohet I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 150 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner som vanligtvis har över 200 ramavtal. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av framtida upphandlingar av ramavtal. Ramavtal som rör konsulter är eftersatt. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. 1

4 Enligt vår bedömning är det oftast frågan om information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU och med en öppen form. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. 2

5 Inledning Uppdrag Köptroheten är avgörande för leverantörers förtroende för kommunen. En hög inköpstrohet ger kommunen bättre villkor i upphandlingar och avtal. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Bedrivs kommunens samlade inköpsverksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Är nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten tillräcklig? Kontrollmål Granskningen sker utifrån två aspekter: 1. Täckningsgrad den del av kommunens samlade inköp som det finns avtal för. 2. Köptrohet i vilken utsträckning man gör inköp enligt avtal. Kommunens samlade inköp Ramavtal Inköp enligt ramavtal Undersökningen avser ett år av nämndernas samtliga inköp. Resultatet avser: Täckningsgraden hur stor del av kommunens samtliga inköp som omfattas av avtal samt varugrupper eller tjänsteområden där kommunen inte har avtal, men där inköpen är i den storleken att kommunen bör ha avtal. Köptrohet för vilka varugrupper eller tjänsteområden som köptroheten är låg samt vilka nämnder som berörs. Genomförande Vi har inledningsvis tagit del av styrande dokument och inköpsorganisationen i kommunen. Undersökningen av kommunens köptrohet omfattar inköp av samtliga varor och tjänster under ett år, från september 2009 till och med augusti Uppgifter om inköp hämtas ur kommunens leverantörsreskontra och jämförs med ingångna ramavtal. Analysen görs på detaljerad verifikationsnivå. I denna granskning består vårt underlag av: Uppgifter om inköp ur kommunens leverantörsreskontra Leverantör och leverantörs-id/gironummer 3

6 Verifikationsnummer Kontering Inköpsbelopp Dessa inköp har jämförts med samtliga ingångna ramavtal där det framgår: ID-begrepp enligt leverantörsreskontra för samtliga leverantörer, till exempel leverantörsnummer eller gironummer Analysen ger inledningsvis ett underlag för en beskrivning av kommunens och nämndernas inköpsoch upphandlingar. Underlaget har använts för att utföra stickprov för granskningar av inköp och upphandlingar. Vi har vi hämtat uppgifter från och intervjuat ekonomer på samtliga förvaltningar samt upphandlingschef på kommunens upphandlingsenhet. Granskningsresultat Organisation och styrning Organisation Kommunens Upphandlingsenhet finns inom Serviceförvaltningen. Upphandlingsenheten består av upphandlingschef samt fyra handläggare. Från och med 2011 utökas antalet handläggare med en tjänst. Upphandlingsenheten servar Kalmar kommuns förvaltningar och bolag samt kommunerna Nybro, Torsås, Mörbylånga, Emmaboda och Borgholm med gemensamma upphandlingar. Databasen för kommunens 150 ramavtal administreras av Allego. Anställda som gör avrop enligt ramavtal söker idag efter relevant ramavtal och leverantör. Det pågår ett utvecklingsarbete för att avroparna ska kunna söka efter önskade produkter och tjänster. De vi intervjuat på förvaltningarna känner till databasen och anger att den är tydlig och användarvänlig. Några har kommenterat att samtliga ramavtal inte finns i databasen, till exempel för IT-produkter. Kalmar kommun har ett centralförråd inom Serviceförvaltningen. I centralförrådet finns cirka artiklar med mer frekventa varor, till exempel städmaterial, kontorsmaterial och skolmaterial. Anställda i kommunen kan beställa varor från centralförrådet via kommunens interna webb-butik. Idag har omkring 500 personer möjlighet att logga in sig till webb-butiken. Sökningen av varor underlättas genom sökning av fritext. Centralförrådet distribuerar varor en gång per vecka till kommunens arbetsställen. Upphandlingsenheten informerar förvaltningschefer, ekonomichefer och ledningsgrupper om inköpsoch upphandlingsfrågor. Dessa för informationen vidare inom förvaltningarna till personer som gör avrop. 4

7 När upphandlingar av ramavtal görs bildar upphandlingsenheten en grupp av användare för att utforma förfrågningsunderlag och utvärdera anbud. I förvaltningarna finns ingen utsedd kontaktperson i upphandlings- och inköpsfrågor. Upphandlingsenheten genomför omkring 70 öppna eller förenklade upphandlingar per år. I princip vill man från upphandlingsenhetens sida medverka i de upphandlingar som förvaltningarna gör. Undantaget är fastighetsavdelningen inom Serviceförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret som genomför sina egna upphandlingar. Styrning Servicenämnden ansvarar, enligt reglementet, för kommunens centrala inköps- och förrådsverksamhet. Kommunens upphandlingspolicy är fastställd av kommunstyrelsen i mars När det gäller köptrohet är följande formuleringar i policyn relevanta: Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig upphandlingspolicy och att berörda parter följer denna. Vidare framgår att Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättas. Upphandlingsenheten har utarbetat en uppförandekod för hållbar utveckling inom Kalmar kommun. Denna omfattar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatser, minimering av miljöpåverkan samt etiska och moraliska affärsregler. I kommunens gemensamma verksamhetshandbok presenteras en processbeskrivning av inköpsprocessen. Kommunens avsikt är att bli certifierad under Av beskrivningen framgår bland annat när beställningar ska göras från centralförrådet, från ramavtal eller när ramavtal saknas. I beskrivningen framgår att direktupphandlingar avser köp av varor och tjänster till ett högsta belopp som motsvarar 7 prisbasbelopp ( kr). Upphandlingsenheten har nyligen infört en ny rutin för direktupphandlingar. Köp som överstiger kronor ska dokumenteras, bland annat ska minst 2 anbud tas in, utvärdering och upphandlingsprotokoll skrivas och beställningen ska vara skriftlig. En kopia ska skickas till upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten kommer på detta sätt att kunna bygga upp information om vilka inköp som görs och om volymen är av tillräcklig göra upphandling av ramavtal. Delegationen för upphandling och inköp fastställs inom respektive nämnd. Upphandlingschefen kan göra inköp upp till 50 basbelopp och över detta beslutar Servicenämnden. Upphandlingsenheten administrerar upphandlingar genom Allego. Det innebär bland annat att annonsering, kommunikation med anbudsgivare och visst stöd med dokumentation i upphandlingsprocessen fås från Allego. Utbildningar om inköp och upphandlingar genomförs regelbundet. Varje höst genomförs halvdagars riktade utbildningar, som kan gälla byggentreprenader eller allmänna utbildningar om LOU. 5

8 Utbildningar har genomförts inför certifieringen, där inköpsprocessen ingår i verksamhetsstyrningssystemet. Utbildningar har också riktats till näringslivet som presumtiva anbudsgivare. Någon systematisk kontroll av köptrohet genomförs inte av upphandlingsenheten. Vissa kontroller sker genom begränsat urval av inköp från leverantörsreskontra. När det gäller livsmedel får kommunen statistik från leverantörer. Upphandlingsenheten följer upp hur leverantörerna följer kommunens uppförandekod genom att slumpvis välja ut artiklar från centralförrådet och vissa livsmedel och begära in dokumentation från leverantörerna. I förvaltningarnas internkontrollplaner ingår kontroller av inköp, dock inte varje år. Köptrohet Hur vi gjort analysen Vi har utgått från kommunens samtliga köp under perioden september 2009 till och med augusti För att konstruera ett underlag till analysen av köptrohet har vi tagit bort betalningar som avser: Myndigheter; till exempel bilprovning, försäkringskassan och tingsrätt Föreningar; ideella föreningar och stöd till ideell verksamhet Enskilda personer, till exempel försörjningsstöd Andra kommuner, regioner och landsting, kommunens egna bolag och förvaltningar Fristående förskolor och skolor Övrigt, till exempel hyror Det underlag som återstår är externa inköp. Dessa inköp har ställts mot ingångna ramavtal som finns i kommunens databas för ramavtal. Omfattningen av inköp enligt ramavtal i detta skede är kronor och övriga inköp kronor. I underlaget ingår verifikationer med totalt transaktioner. Analysen ger inledningsvis ett underlag för en översiktlig beskrivning av effektiviteten i kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Sammanställningen har sedan använts som underlag för att utföra stickprov för granskningar av inköpstrohet inom kommunens förvaltningar. Vi har gjort urvalet i våra stickprov på kontonivå och i två steg. I det första steget har vi valt konton där värdet av upphandlingar utanför ramavtal är relativt stort och omfattar ett större antal fakturor. I det andra steget har vi valt en eller flera leverantörer som inte finns bland de leverantörer kommunen har ramavtal med. Underlaget har också använts inför intervjuer om hur upphandlingar och inköp sker i förvaltningar och för att bedöma ändamålsenligheten i förvaltningarnas arbete med inköp och upphandlingar. 6

9 Köptrohet per förvaltning Vi redovisar i detta avsnitt de konton vi valt ut för kontroll. De konton vi valt är de där andelen köp enligt ramavtal varit förhållandevis lågt. De konton vi valt framgår i tabellerna för respektive förvaltning. Under rubriken ramavtal anges det samlade värdet av inköp som förvaltningen gjort från leverantörer som kommunen har ramavtal med. Under rubriken ej ramavtal anges inköp från leverantörer som kommunen inte har ramavtal med. Från dessa konton har vi sedan konstruerat en lista med leverantörer. Från listan har vi valt ut ett antal leverantörer där vi begärt in uppgifter från förvaltningarna. Förvaltningarna har fått kommentera de köp vi identifierat. Köpen kan vara: Egna enstaka upphandlingar Direktupphandlingar från leverantör där det finns gemensamma ramavtal med annan leverantör Direktupphandlingar där det inte finns gemensamma ramavtal I bilaga framgår förvaltningarnas egna kommentarer kring det urval av leverantörer vi gjort. Kommunledning Konto Ramavtal Ej ramavtal Anläggn o rep-entrepren Konsulttjänster Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukning-inv och mtrl Förbrukningsinventarier ADB-utrustning Maskiner Möbler, textilier Inom finns köp av tjänster inom dykeri. Utvecklingsenheten har tagit över ramavtal från tidigare gatu-/parkförvaltningen. Inom 4700 och 4709 har köp skett från ett flertal konsulter för fysisk planering/exploatering. Dessa har inte upphandlats under den tidsperiod som granskningen avser. En upphandling av ramavtal pågår tillsammans med serviceförvaltningen. Inom har ingen upphandling skett. Direktupphandlingar har gjorts inom IT-enheten har gjort avrop inom och från ramavtal som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) har. Verva svarar för IT-upphandlingen för offentlig förvaltning. Kommuner och landsting har möjlighet att utnyttja de ramavtal som tecknas. Inom och har förenklade upphandlingar och dokumenterade direktupphandlingar gjorts. 7

10 Barn- och ungdomsnämnden Kontona och har inget namn. Dessa konton är investeringar. Konto Beskrivning Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukningsinventarier Möbler, textilier Övriga förbr-inv o-mtrl Rep o u-håll mask o inv Larm o bevakning Inom sker avrop via avtal som Verva upphandlat. Flera av köpen på flera konton avser leverantörer där avtalen har gått ut. Detta gäller leverantörerna Kinnarps AB och Input Interiör KC AB (avtalet är förlängt under pågående överprövning). Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har avtal som förvaltningen använder. I något fall har inköp gjorts där det finns ramavtal med annan leverantör och i några fall finns inga avtal. Omsorgsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Hyra inventarier Möbler, textilier mm Livsmedel Lab mtrl läkemedel Övr förbr-inv och -mtrl Div främmande tjänster Tryghetslarm Transporter Inom har en upphandling av verksamhetssystem Procapita skett inom förvaltningen. Inom har avtal med Kinnarps AB och Input Interiör KC AB gått ut. När det gäller konto följer kommunen ramavtal som landstinget har upphandlat. 8

11 För konton och har inga dokumenterade upphandlingar/direktupphandlingar gjorts. För transporter finns upphandling och avtal. Södermöre kommundelsnämnd Konto Ramavtal Ej ramavtal Förbrukningsinventarier Möbler, textilier mm Övr förbr-inv o -mtrl Trygghetslarm Övr främmande tjänster Inom och finns köp från leverantör där kommunens ramavtal gått ut. Inom och finns leverantör som är enda leverantör. Inom och finns köp där kommunen har ramavtal med annan leverantör. Servicenämnden Gata-park Konto Ramavtal Ej ramavtal Bygg o anl mtrl Järn, stål, metallvaror El-material Trävaror Färger, kem tekn prod Övr anl o u-hållsmatr Anläggn o rep-entrepren Köp huvudv övr företag Övriga konsulter Hyra arbetsmaskiner Inom flera av kontona finns köp där enstaka objektsupphandlingar är gjorda och där direktupphandlingar genomförts. I underlaget finns köp från flera av leverantörerna där inga formella upphandlingar är gjorda. Det gäller bland annat kontona 41009, 46200, och där beloppen är klart över gränsvärdena. 9

12 I några fall har flera direktupphandlingar gjorts för flera objekt från samma leverantör, vilket sammantaget är över gränsen på 7 basbelopp. Servicenämnden fastighetskontoret Konto Ramavtal Ej ramavtal Övr anl och u-hållmatr Husbyggnadsenterprenader Konsulttjänster Byggkonsulter Övriga konsulter Hyra bilar och övr trpt-med Rep o u-håll mask o inv För köp inom kontona 46100, och har upphandlingar skett i samband med byggentreprenader. Ett av de större avser ishallen. Även upphandlingar inom och har egna upphandlingar gjorts. Inom kontona 14111, 41009, och har köp gjorts som inte föregåtts av någon upphandling. I ett brådskande fall på grund av problem med fukt och mögel. Orsaken är i princip inte tillräcklig för att göra avsteg från LOU. I ett fall, hyra av bil, har köp gjort där det finns ramavtal i kommunen. Servicenämnden Brandkåren Konto Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Förbrukn-inv och -matrl Arbets- sky-kläder,-mtrl Rep o u-håll mask o inv Inom har sker köp av konsult via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Köp inom avser system som är specifika för räddningstjänsten och som inte är upphandlat av kommunen. Inom har egna upphandlingar gjorts. Köp från några leverantörer har gjorts utan föregående upphandling. I ett fall är motiveringen att man kräver lokal närvaro, vilket i princip inte är relevant enligt LOU. 10

13 Socialnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Övriga konsulter Hyra inventarier Förbrukningsinventarier ADB-utrustning Möbler, textilier mm Livsmedel Lab-matrl läkemedel sjukv Arbets- sky-kläder - mtrl Övr förbr-inv o -mtrl Kontorsmaterial Övriga främmande tjänster Inom finns handledare och juridiska biträden där upphandling inte gjorts och avtal saknas. Beloppen för var och en av leverantörerna är under 7 basbelop, men det är totalt 35 leverantörer som anlitats under perioden. När det gäller handledning motiveras val av leverantör med krav på specifik kompetens. Inom förekommer köp från leverantör där kommunen saknar avtal och där kommunen har avta med annan leverantör. Inom finns köp från leverantör som tidigare haft avtal med kommunen. Inom följer kommunen landstingets avtal för läkemedel. Inom finns köp av konsult för projekt som finansieras av EFS. Under projektets längd kan beloppet överstiga 7 basbelopp. Kultur- och fritidsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal Övr anl och u-hållmatr Anläggn- o rep-entrpren Förbrukningsinventarier Musikinstr/tillbehör Rep o u-håll mask o inv Övr främmande tjänster Transporter

14 Inom har upphandling genomförts som direktupphandling. Beloppen är över 7 basbelopp varför förenklat förfarande med öppen annonsering skulle ha valts. För flertalet köp är beloppen under gränsen för 7 basbelopp. Inköpen är inte av den omfattningen att det är motiverat att upphandla ramavtal. Inom nämnden gäller 4 basbelopp som övre gräns för direktupphandling. Inom finns avtal med leverantörer. Större leverantörer Vi har gjort ett urval av leverantörer där den sammanlagda summan av köpen är stora och antalet köp är stort. Bland dessa finns enstaka upphandlingar och byggentreprenader. Vi har bland annat noterat följande. Konto Leverantör Kronor Kommentar 40 Atea Sverige AB Input Interiör AB Kinnarps AB Persiennservice KGM AB Mats Olsson 41 Beijer byggmaterial Hammarsedts VVS AB Köp av datorer. Avtal förlängd, ny upphandling pågår. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Inget avtal Tidigare avtal, finns ny leverantör Ej avtal Haft avtal Har avtal med annan leverantör 46 Ett stort antal Kommunen har anlitat över 300 konsulter under perioden som man inte har ramavtal med och knappt 100 där man har avtal. Beloppen för konsulter utan avtal överstiger markant beloppen för konsulter med avtal. 61 Hertz biluthyrning Avtal sedan Teliasonera Dustin AB Kalmar låsservice Procurator textiles AB 66 YIT Sverige AB Lindbytvätten AB Berendsens textil AB Troligen tillbehör, har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Ej avtal Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. 70 Blomgrens budbilar Avtalet förlängt, ny upphandling pågår. 12

15 Revisionell bedömning I granskningen ska vi svara på om kommunens samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Vi grundar bedömningen på följande kommentarer. Organisation och styrning Organisation Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Idag kan personer som gör avrop överblicka vilka ramavtal som kommunen har och vilka varor som finns att tillgå i centralförrådet. Det är viktigt att personer som gör avrop enligt ramavtal lätt kan hitta aktuella varor och tjänster och söka information om dessa. Upphandlingsenhetens möjligheter att sprida information ut och få tillgång till information vid behov av inköp och upphandling från förvaltningarna kan stärkas. Enligt vår bedömning bör kommunen pröva att utse kontaktpersoner inom förvaltningarna som får ansvar för frågor som rör inköp och upphandling. Styrning Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Informationen om inköpsprocessen har spridits i förvaltningarna inför arbetet med certifiering. Upphandlingspolicy, inköpsprocess och protokoll för direktupphandling är relativt nya. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av att genomföra fler upphandlingar av ramavtal. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Idag är kraven på kommunen som upphandlande myndighet att inte gör otillåtna direktupphandlingar stora, till exempel köp av varor eller tjänster från annan leverantör än de som kommunen har avtal med. En väl utvecklad kontroll av köptroheten, till exempel genom stickprov eller mer systematiska analyser, är viktigt för att fånga in avvikelser och för att på sikt förbättra köptroheten. 13

16 Täckningsgrad och köptrohet Täckningsgrad I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 143 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner där det är vanligt att antalet avtal överstiger 200. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Kravet på dokumentation av direktupphandlingar kan utgöra ett underlag för att identifiera sådana områden. Ramavtal som rör konsulter är ett eftersatt område. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Köptrohet Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. Enligt vår bedömning är det oftast frågan om svårigheten att nå ut med information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU, bland annat med öppen annons. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. Kalmar den 7 december 2010 Stefan Wik Bo Thörn 14

17 15

18 Kommunledningen Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Jan Andersson Dykeri AB , Sydsvenska ,76 elanläggningar SSE AB Utvecklingsenheten har förhållit sig till det ramavtal som dåvarande Gatu/parkförvaltningen gjort med aktuell leverantör. Avser ombyggnad av oljebrygga i hamnen och frågan har handlagts av Kalmar Hamn AB. Elarbetena låg ursprungligen med i en större affär men denna leverantör hann inte med sina åtaganden och under tidspress fick det lösas på detta sätt. 3 leverantörer tillfrågades; SSE, Bravida och ELAB. SSE bedömdes vara den enda leverantör som hade en organisation som snabbt kunde slutföra arbetet och även till lägst kostnad WSP Sverige AB , Sweco Infrastructure AB , Wilark konsult , Markbyggen AB ,25 Outside landskapsarkitekter o ing , Utklippan affärsutveckling ,59 WSP Sverige, Sweco Infrastructure, Wilark konsult, Markbyggen, Outside landskapsarkitekter och Utklippan Affärsutveckling avser Mark och planeringsenhetens konsulter inom fysisk planering/exploatering. Ej upphandlade för aktuell tidsperiod. Serviceförvaltningen har tillsammans med mark- och planeringsenheten genomfört upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster. Det gäller konsulttjänster inom följande fackområden: Arkitekt, planarkitekt, trafik och trafikering, geoteknik, bullerfrågor, projektledning och fastighetsvärdering. Anbudstiden gick ut Just nu under vecka 46 pågår på mark- och planeringsenheten arbetet med att rangordna och utvärdera de inlämnade anbuden. En sammanställning av alla fackområden ska göras under vecka Berendsen Textil Service AB 3 491,49 Avser flera enheter, kan ej se att upphandling gjorts Kinnarps AB ,65 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Atea Sverige AB ,51 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal Eltec Systemkonsult ,62 Kanslienheten har anskaffat en voteringsanläggning till fullmäktige. Flera leverantörer utvärderades, och samverkan skedde med KIFAB. Protokoll finns ej Input Interiör KC AB ,50 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Atea Sverige AB ,27 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Atea Sverige AB ,84 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Bare appliance AB ,00 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu Dorotea Mekaniska AB ,00 Utvecklingsenheten har gjort en förenklad upphandling med bistånd av inköpskontoret Input Interiör KC AB ,75 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns Kinnaprs AB ,57 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 1

19 Barn- och ungdomsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,20 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,08 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Energikontor sydost AB ,00 Avtal/kontrakt finns. Avser experimentlabbet som regelbundet besöks av våra skolor Medea förlag och konsult AB ,61 Via rekommendation och begärd offert. Avser fortbildning för måltidspersonal inom allergimatlagning Berendsen Textil Service AB ,66 Kontrakt finns med respektive enhet. Avser skötsel av entrémattor som finns i skolor och förskolor. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för Kinnarps AB ,02 närvarande Koneo Kalmar AB ,08 Inget avtal. Avser projektorer Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,31 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Hagbloms Golv AB ,50 Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har ett avtal som kommunen också handlar på sk "hängavtal" ICA/Maxi ,90 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter KF Göta ,68 Personalen använder KF-kort istället för kontanter Beijer byggmaterial ,77 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör Koneo Kalmar AB ,37 Inget avtal. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för Kinnarps AB ,05 närvarande Holgers Stugmaterial AB 315,25 Inget avtal. Säljer trä- och byggmaterial bland annat till slöjdning Securitas Sverige AB 300,00 Avtal finns enligt inköpskontoret Securitas Sverige AB ,00 Avtal finns enligt inköpskontoret. 2

20 Omsorgsnämnden 215 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar SOS Alarm Sverige AB ,82 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation Tieto Sweden AB ,50 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen Teliasonera ,25 Inköpskontoret: Mobiltelefonavtal via BKE Telecom AB som BKE finansierar via TeliaSonera Finans Input Interiör KC AB ,30 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnarps AB ,66 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande ICA/Maxi ,35 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. Inget avtal finns. Kompletteringar görs av praktiska skäl när de normala inköpen inte räcker till. Kostchefen känner till Axfood Snabbgross AB ,63 inköpen Kronans Droghandel , Tamro Distribution AB , Blomsterlandet i Kalmar ,59 Avtal finns i databasen. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster ICA/Maxi ,10 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Persienneservice 9 741,00 Ingen upphandling har skett ICA/Maxi ,53 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Athena Nordic AB ,24 Inköp av spisvakter. Ingen upphandling har skett Triator Care AB ,50 Inköp av larmknappar. Ingen upphandling har skett. Anses vara för kostsamt jämfört med köpesumman ID Säkerhet i Örebro AB ,25 Ingen upphandling har skett Blomgrens Budbilar AB ,75 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 3

21 Omsorgsnämnden 219 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,78 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Kinnarps AB ,56 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Input Interiör KC AB ,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande ICA/Maxi ,42 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Privab ,99 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör Care of Sweden AB Kronans Droghandel Liko , , ,38 Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster ICA/Maxi ,00 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Tieto Sweden AB ,00 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen SOS Alarm Sverige AB ,87 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation Blomgrens Budbilar AB ,00 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 4

22 Södermöre kommundelsnämnd Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Atea Sverige AB ,98 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,50 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Trident Industri AB ,25 Cyklar till äldrevården där brukarna och personalen kan åka tillsammans. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling Kinnarps AB 1 234,45 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Input Interiör KC AB ,00 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal Merivaara ,50 Medicinkylskåp till skolhälsovården. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling Heinex AB ,50 Handdukar till terapiboende. Hobbyverksamhet. Ej känt att upphandling skett Br Olssons Byggvaror Halltorp 2 252,87 Okänt varför inköp skett. Förmodligen har närheten till leverantören varit avgörande Kalmar lantmän ek för 372,80? Bravida Sverige AB Division Syd ,99 Man har följt ett gammalt avtal. Nu finns avtal med LR installationer (larm) Eldfloden Konsultation ,00 Konsult till ledningsgruppen. Speciell kompetens efterfrågades. Ingen upphandling Consus International AB ,50 Modersmålsundervisning på ungerska. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling. 5

23 Servicenämnden Gata-park Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Nordiska marinbetong AB ,50 Upphandling är gjord Scanstone AB ,25 Ingen upphandling Byggros AB ,57 Avser inköp av främst fiberduk till vägarbeten mm. Här har vi inget ramavtal Häggs Stål & plåt i Kalmar AB ,00 Ver nr Mindre inköp av exempelvis specialtillverkade beslag för infästning av badbryggor, båtbryggor mm Kalmar Rostfria AB ,43 Inget ramavtal Jims El ,00 Upphandling är gjord Elektroverkstaden Kent Andersson AB ,40 Upphandling är gjord Lillevrå Såg AB ,00 Inköp av impregnerade Träpålar, direktupphandling Br Olssons Byggvaror Kalmar ,52 Upphandling är gjord Hansson & Möhring ,00 Avtal finns som är upphandlat via Kommentus AB Blinkfyrar ,16 Upphandling är gjord Scanstone AB ,25 Ingen upphandling Ådalen Handelsträdgård AB ,80 Ingen upphandling Br Olssons Byggvaror Kalmar ,84 Upphandling är gjord Maskiner skog & trädgård AB ,52 Upphandling är ej gjord, men planeras AMA AB (Allt i Mark och Anläggning AB) ,00 Upphandling är gjord Östschakt ek för ,90 Ej upphandlat Samfrakt i Sydost AB ,20 Ej upphandlat Markbyggen AB ,25 Snöröjningstjänster, upphandlat Väg och belysningstjänster AB ,50 Upphandling av vägbelysning år Vectura consulting AB ,35 Upphandling är gjord. Avtalet gäller tom Ingenjörsfirman M Gustavsson AB ,69 Byggledning infrstrukturprojekt. Direktupphandlat per objekt Outside Landskapsarkitekter o Ing ,50 Projekteringstjänster i infrastrukturprojekt. Inget ramavtal Jan Andersson Dykeri AB ,00 Upphandling är ej gjord. Möjligtvis finns avtal för några mindre belopp. 6

24 Servicenämnden Fastighetskontoret Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Procurator Textiles AB ,99 Upphandling är gjord Germans Inredningar AB ,25 Upphandling är ej gjord Elektroverkstaden Kent Andersson AB ,80 Service på pumpar mm. Upphandlat INU Matic AB ,75 Upphandling är gjord Hammarsteds VVS AB ,21 Upphandling är ej gjord PSB Byggservice AB (Prioritet Finans) 603,82 Upphandlat i samband med byggentreprenad Anläggarna i Kalmar AB ,49 Upphandling ej gjord pga brådskande åtgärd av fukt- och mögelproblem Hansabygg AB ,82 Upphandling är ej gjord Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) ,87 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen Elektrisk byrå AB ,00 Ver nr: (på konto finns ytterligare kronor) Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) ,31 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen Tengbomgruppen AB ,00 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen WSP Sverige AB ,51 Upphandlat i samband med byggentreprenad Arkforum arkitekter & Ingenjörer AB ,95 Upphandlat i samband med byggentreprenad samt direktupphandling Energi & VVS konsult i Kalmar AB ,45 Upphandlat i samband med byggentreprenad. Upphandling är ej gjord. Inköpskontorets juridiska konsulter angånede LOU. En del av summan Advokatfirman Lindahl KB ,50 vidarefaktureras Ahlqvist Ingenjörsbyrå HB ,50 Upphandling ej gjord. Elrevisionsbesiktningar - löpt på under många år sedan kravet kom Hertz Biluthyrning 4 930,25 Avtal sedan 1993, ej upphandlat enligt LOU Hykab ,00 Hjälpmedel för att flytta möbler för lokalvårdsverksamheten. Direktupphand Procurator Textiles AB ,17 Upphandling är gjord Rydbergs lastbilar AB ,46 Upphandling är gjord Finnvedens lastvagnar AB ,66 Upphandling är gjord YIT Sverige AB ,50 Upphandling är gjord. 7

25 Servicenämnden Brandkåren Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Systeam management AB ,37 Konsult som vidarefaktureras i sin helhet till (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Contal Security AB ,00 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun TC Connect AB ,25 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun Beijer Byggmaterial ,31 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör Procurator Textiles AB ,42 Särskild upphandling är gjord Brissman ,25 Ej känt om upphandling är gjord Östschakt ek för ,62 Ej upphandlat. Ej upphandlat. Kräver lokal närvaro för att kunna serva räddningstjänstens system dygnet runt med Dialect ,00 kort varsel. 8

26 Socialnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar Barbro Petesen ,00 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens Advokat E Kullman AB ,75 Avtal saknas. Avser juridiskt biträde vid förhandlingar inom LVU leg psyk ter Gun Drott-Englen AB ,50 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens Berendsen Textil Service AB 4 861,38 Avtal saknas. Avser hyra av matta inom daglig verksamhet Persiennservice ,40 Avtal saknas. Avser markiser mm Koneo Kalmar AB ,50 Serviceavtal finns Blomsterlandet i Kalmar 324,77 Avtal finns Svensson Ola 294,64 Avser utbetalning till handkassa Atea Sverige AB ,80 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal Input Interiör KC AB ,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Kinnaprs AB ,14 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande Persiennservice ,60 Avtal saknas ICA/Maxi ,80 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter Privab ,50 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör Concateno Scandinavia AB ,50 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal Pharmacy Company Sweden ,30 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal. Avser diskmaskin inklusive installation. Hyresvärden beviljar åtgärder som direktfaktureras till Hansabygg AB ,00 socialförvaltningen El-giganten AB ,80 Avtal saknas. Avser kamera och TV-apparater Procurator Textiles AB ,99 Avser arbetskläder anpassade för Coop (KF) inom daglig verksamhet. Vanligtvis rekvireras arbetskläder från förrådet Björn Johnsson Fsg ,06 Avtal saknas. Avser material till arkivering av dossier som ska sparas i all framtid. Anlitad på rekommendation Arbetsgivarringen Kalmarsund AB ,25 Avtal saknas. Ingår i projekt som finansieras av ESF. Okänt vid projektansökan hur stor volymen skulle bli Intraphone AB ,40 Stödsystem till verksamhetssystemet Procapita där Tieto Enator är huvudleverantör. 9

27 Kultur- och fritidsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar KGM AB ,00 Offert har begärts av två leverantörer varav den med lästa pris valdes Svensk Jordelit AB ,55 Upphandling har ej skett. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas Gunnebo Nordic AB ,00 Offert har begärts. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas Scenteknik Kalmar AB ,50 Upphandling har ej skett Nonnes Musik AB ,20 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt Rylanders Musik ,40 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt Karosseriverken AB ,00 Upphandling har ej skett. Avser ombyggnad av bokbuss till rullande fritidsgård. Priser har kontrollerats Rydbergs lastbilar AB ,88 Upphandling har ej skett. Avser mindre köp som t ex tvätt av bokbuss. Ramavtal ej aktuellt på grund av låga volymer Aaby Hertzman AB ,00 Avtal finns. Avser verksamheten Soppscenen på Byteatern som kommunen valt att stödja Atleticum ,02 Avtal finns. Avser regionalt elitidrottscentrum Stensö Buss AB ,00 Upphandling sker vid verksamhet som kräver återkommande resor t ex sommarverksamheten på Getterö, men ej för enstaka resor. 10

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Januari 2013

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Januari 2013 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom servicenämnden Kalmar kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning INLEDNING 3 UPPDRAG 3 GENOMFÖRANDE 3 RESULTAT 4 STYRANDE BESLUT

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling). 1 (8) Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. 1. Upphandlat år 2016 Här avses annonserade

Läs mer

Utmanarrätt mm, förstudie

Utmanarrätt mm, förstudie Utmanarrätt mm, förstudie Halmstads kommun Maj 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Inköps- och upphandlingsverksamhet Uppföljning

Inköps- och upphandlingsverksamhet Uppföljning Revisionsrapport Inköps- och upphandlingsverksamhet Uppföljning Tyresö kommun Lotta Ricklander Anders Petersson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor p wc Med direktupphandling menas upphandling utan krav på anbud. Även vid direktupphandling bör prisjämförelser göras mellan olika leverantörer

Läs mer

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 KF 11:4 KF 11:5 2015-01-26 1/3 Beslutad: xxxx Gäller fr o m: 2015-03-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014: 592-003 Ersätter: KS/2013: 133-003 Ansvarig: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer