Idag är miljön uppbyggd på en central IT-enhet med ansvar för:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idag är miljön uppbyggd på en central IT-enhet med ansvar för:"

Transkript

1 MAH/ Bibliotek och IT Dnr: Åke Jansson IT-Chef Förslag IT inom Malmö högskola. Malmö högskola är idag i stor utsträckning självförsörjande när det gäller ITtjänster. Nuvarande IT-organisation är till viss del centraliserad när det gäller nät, system och studentsupport. När det gäller hantering av applikationer, datorer, personalsupport och i vissa fall servrar är organisationen decentraliserad, innebärande individberoende och sårbarhet vid sjukdomar eller semestrar. På områdena är organisationerna olika vilket innebär svårigheter med samordning. Inom den totala IT-organisationen finns en gedigen teknisk kompetens och kunskap om högskolan kärnverksamhet. Kompetensen och kunskapen utnyttjas idag i alltför liten omfattning och leder i många fall till dubbelarbete. IT-verksamheten skall sätta kärnverksamhetens behov i centrum och generera verksamhetsnytta. Kravet skall vara att IT är verksamhetsorienterad, kostnadseffektiv och har tydliga roller och ansvarsområden. Att genomföra en förändring till en mer standardiserad och därmed centraliserad lösning skulle för Malmö högskolas del innebära en besparing både vad gäller hårdvara, mjukvara och logistik. Den största delen av besparingen ligger dock i minskade problem i form av avbrott för både enskilda användare och för hela system samt större möjlighet för alla användare att få tillgång till relevanta applikationer och system. Bakgrund. Idag är miljön uppbyggd på en central IT-enhet med ansvar för: - Högskolans datornät, från inkommande SUNET t o m uttag till arbetsplats. - drift av gemensamma system, - utveckling och anpassning av gemensamma system, - support gentemot alla studenter och - support gentemot personal vid gemensam förvaltning, bibliotek och IMER Varje område, förutom IMER, har egna tekniker för den dagliga driften, innebärande mycket dubbelarbete t ex uppbyggnad av mallar för användare, inköp av datorer och kringutrustning mm.. Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Beijerskajen Bibliotek och IT Malmö 1

2 Förslag på ny organisation. IT på Malmö högskola bör omorganiseras till en avdelning och styras av en ITchef. Organisationen bör finnas kvar som en del av Bibliotek och IT och vara underställd BIT-nämnden enligt nuvarande beslut. IT-verksamheten är en kritisk del av all områdesverksamhet och därför bör varje område ha en lokal organisation för IT-frågor. Detta kan ske genom lokala BITråd eller genom områdesledningar. Omorganiseringen kan ge förutsättningar för strategiskt IT-arbete på hela högskolan och styra IT mot högskolans övergripande mål. Den nya organisationen ger också förutsättningar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt. Genom BIT-nämnden och dess koppling till lokala råd säkerställs gemensamma behov, samtidigt undviks att felaktiga strategiska beslut fattas. Mah:s ledning Områden Områden BIT-nämnd BIT IT Bibliotek IT inom Mah:s organisation 2

3 För att få en homogen och tillförlitlig datormiljö med rätt resurser till rätt ställe vid rätt tillfälle bör det inrättas en samlad organisation med lokala supporttekniker. Organisationen baseras på fyra funktioner. 1. Support 2. Nät/Drift 3. Inköp/avtal 4. Utveckling IT-chef Säkerhet Support Nät/drift Utveckling Inköp/avtal Funktioner inom IT 1. Support Supporten på Malmö högskola bygger idag på att personalen får support på lokal nivå och studenterna får support via helpdeskar som finns på alla bibliotek. Helpdeskarna drivs av Bibliotek och IT med en pol av studenter som är anställda på timmar. Studenterna får nödvändig utbildning av tekniker på BIT för att klara av support av enklare art. Vid hantering av svårare support kan personal i helpdesken kontakta tekniker som tar över ärendet. Alla ärenden hanteras i ett supportärendehanteringssystem som garanterar att inga ärenden tappas bort och som även ger anmälaren av ett ärende möjlighet till uppföljning. Lokala tekniker. IT-tekniker skall även fortsättningsvis vara placerade nära verksamheten men organisatoriskt tillhöra gemensam IT. Detta ger fördelar i form av att IT inte tappar den lokalkännedom som är nödvändig samtidigt som det ger större flexibilitet med avseende på områdesövergripande utbyte än i dagsläget. 3

4 Helpdeskar Helpdeskverksamheten bör bestå av en supportgrupp gentemot personal och en gentemot studenter. Ambitionsnivån i dessa bör vara att en stor del av alla inkommande ärenden klaras upp direkt i helpdesken. Svårare ärenden kanaliseras till lokala IT-tekniker eller till driftgruppen. Studier visar att 80% av alla ärenden kan tas om hand direkt vid helpdesken. Helpdesk gentemot studenter skall fungera i stort som i dagsläget med en stor andel anställda studenter på alla bibliotek och på plan 1 i Orkanen. För att säkerställa väl fungerande helpdeskar bör: - Fasta tjänster för denna verksamhet inrättas, - dokumenterade rutiner fastslås - det säkerställas att personalen i helpdesken har tillgång till erforderliga behörigheter i systemen - alla tekniker har schemalagd tid i helpdesken och - personalen ha tillgång till de tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för att utföra ett professionellt arbete Supporten leds av en supportansvarig och delas in i fyra nivåer enligt nedanstående. Supportansvarig. Ansvarar för: tillgänglighet till support på Malmö högskola, bemanningsplanering av gemensam helpdesk centralt på Malmö högskola, övergripande tjänsteutbud för helpdesk på Malmö högskola, samarbetsfrågor mellan de olika nivåerna i supportorganisationen, förbättringsarbete av IT support i de olika supportnivåerna, att samordna och driva förbättringsarbetet kring IT-support på Malmö högskola och att säkerställa kvalitets och kompetensnivå i helpdesk, centralt och lokalt Arbetsuppgifter: Planera löpande bemanning av gemensam central helpdesk på Malmö högskola. Sammankallar till förvaltningsmöten för förvaltningsobjekt IT-support. Redovisa tillgänglighet i form av servicegrad, inkomna ärenden, behandlade ärenden, avslutade ärenden per tidsperiod och supportenhet. 4

5 Nivå 0. Syfte med support nivån: Självhjälp via gemensamma verktyg. Bemanning: Ingen Ansvar: Användaren ges möjlighet att via kunskapsdatabas, FAQ på supportwebb, instruktioner, guidelines, lathundar på webb själv söka hjälp. Nivå 1. Syfte med support nivån: Central support för hela Malmö högskola via gemensamma helpdeskar Bemanning: Bemannas av personal och studenter från Malmö högskola som har till hel eller deltidsuppgift att arbeta med IT support. Dessa får till uppgift att arbeta x tid i gemensam helpdesk via rullande schema. En supportchef som ser till helheten för Malmö högskola IT support och som ansvarar för bemanningen i den gemensamma helpdesken. Ansvarar för: support av gemensamma system, enklare applikationssupport och att avgöra om ärenden kräver support från nivå 2 eller 3. Arbetsuppgifter: Fungerar som 1:st line gentemot personal och studenter. Lösa enklare hanteringsproblem i administrativa system. Enklare support av gemensamma applikationer. Enklare support av gemensamma system. Hjälp med tillgång till gemensamma system och databaser. Informerar om vad som gäller avseende Informationspolicy, Säkerhetspolicy etc. Upprättande av användar-id. 5

6 Nivå 2 Syfte med support nivån: Lokal support via supportpersonal på området Bemanning: Bemannas av lokal driftspersonal. Ansvarar för: hög tillgänglighet mot användarna på områdena, att ha kunskap om lokala variationer i infrastrukturen, att identifiera problemområden inom de IT stöd som omfattas av support, support i utbildningssituationen, att stödja användandet av överenskomna riktlinjer och standards och att följa upp servicenivå i alla supportenheter utifrån data i ärendehanteringssystemet. Arbetsuppgifter: Fungerar som backup för övriga gemensam helpdesk, kompetens och resursmässigt. Vidarebefordra önskemål om installation av skrivare, datorer, installation av program på servrar och klienter, uppgradering av klienter med hårdvara, minne, diskutrymme etc. Sköter personlig konfigurering av färdiginstallerade klienter. Informera om vad som gäller kring säkerhetsfrågor. Ta emot supportärenden felsöka och komplettera. Hjälpa till med en felanalys. Rådgivning vid inköp av dator och kringutrustning. Akuta problem t.ex. systemfel, skrivare och annan kringutrustning. Administration av användarid. Administration av lösenord. Informerar om rättigheter/skyldigheter för användaren. Informera om rättigheter och tillgång till utrymme på servrar. Informera om rättigheter och tillgång till program och applikationer. 6

7 Nivå 3. Syfte med support nivån: Kvalificerad support från grupper med utpekat specialist eller ansvarsområde. Kvalificerad support kan också avtalas mot externa leverantörer. Tillgängligheten till kvalificerad support avtalas mellan Supportchef och Ägaren till ett visst förvaltningsobjekt eller den som organisatoriskt äger systemet/applikationen innan systemet/applikationen tas med i tjänsteutbudet. Bemanning: Bemannas av resurser från Malmö högskola som idag arbetar helt eller delvis med IT och/eller support. Dessa kan vara specialister inom ett visst kanske smalt område eller personer som idag har som ansvar att i del av tjänst sköta support av system eller applikationer på Malmö högskola. Ansvarar för: svårare supportärenden av centrala administrativa applikationer, svårare supportärenden av gemensamma system, support inom smala områden, att ta fram rekommendationer, standarder och riktlinjer kring klienter och programvaror, system, infrastruktur och applikationer. Arbetsuppgifter: Hanterar supportärenden som inte kan lösas kompetens eller avtalsmässigt i nivå 2. Bemanningsplan för support - Supportansvarig 1 Befattning - Samordnare för HelpDesk 1 Befattning - Servicesupportledare 1 Befattning - HelpDesk 1 Supporttekniker - Gemensam förvaltning 1 Supporttekniker - IMER 1 Supporttekniker - TS 1,5 Supporttekniker - LUT 2 Supporttekniker - HS 1 Supporttekniker - OD* 1 Supporttekniker - K3 1 Supporttekniker - BIT 1 Supporttekniker 7

8 * På OD behövs i dagsläget en tjänst för drift/utveckling och support av patientsystem och digital röntgen. 2. Nät/drift Under senare har det skett förändringar avseende driftning av datorsystem. Vid uppbyggnaden av Malmö högskola köptes driften av datorsystem in från framförallt Lunds datacentral. Under de senaste åren har några system flyttats över från Lund till Malmö samtidigt som andra system har byggts upp inom ramen för Malmö högskolas verksamhet. I dagsläget är komplexiteten när det gäller dessa system stor, systemen hanterar olika saker men innehåller till stor del samma information, det kan gälla personer såväl som ekonomiska och fysiska resurser. För att få en säker och tillförlitlig driftmiljö krävs att man har tillräckligt med personal med rätt kompetens för de system som vi har. Det krävs att vi organiserar en grupp av personer med rätt kompetenser för att hantera alla gemensamma system. Systemen bör ha systemägare som ansvarar för hur systemet och utvecklas. På uppdrag av ägaren ansvarar IT-avdelningen för installation och förvaltning av systemen. Eftersom kraven på funktionalitet och kvalitet skall komma från systemägarna är det av stor vikt att skriva avtal om vilka servicenivåer och vilken utveckling dessa system skall ha framöver. Riktlinjer för detta är under framtagande. System som driftas av gemensam IT. Novell. Grunden för datoranvändning på Mah. Här hanteras all personal och alla studenter, skrivare datorer och övrig kringutrustning. Novell är i dagsläget det enda systemet som kan hantera miljöer av vår storlek till en rimlig kostnad. Hastur. Egenutvecklat system för att hantera support för studenter och ge kopplingar mot Ladok för att studenter skall ha möjlighet att se sina resultat på webben. Ger också möjlighet för personal att enkelt skicka e-post till studentgrupper. Millenium. Bibliotekssystem. Neverlost. Lokal- och schemabokningssystem, har ersatt Locus som tidigare driftades på LDC. 8

9 Utbildningsdatabasen. Byggdes i grunden upp av personal från teknik och samhälle, ansvaret vilar idag på gemensam IT, innehållsmässigt ligger ansvaret på Studerandeenheten. Distansutbildningsverktyg. Här används idag 4 system på Malmö högskola. Det mest använda systemet, Webzone ligger ansvarsmässigt på IT avdelningen. När det gäller framtiden för distansutbildningssystem åligger det Nämnden för nätbaserad utbildning att ge förslag på vilket/vilka system som skall handhas som gemensamma resurser på Malmö högskola. SuperOffice. Omvärldssystem som används av ENSAM och områdena för att ha gemensam information om företag och andra kontakter utanför högskolan. Supportärendehanteringssystem. Används i dagsläget av gemensam IT och några områden för att hantera supportärenden mot personal och studenter. Systemet är anpassat för att användas för all support på högskolan. Inventariesystem. Nyinköpt system för att hantera alla inventarier på Malmö högskola, ligger som en modul inom supportärendehanteringssystemet. Telefon- och kompetensregister. Register för sökning av personal på webben. Mah-webb. Högskolans nya webbsysstem som är under uppbyggnad och som kommer att skapa förenkling och bättre kvalitet för publicering och informationsspridning på Malmö högskola. MUEP. Malmo University Electronic Press. System för publicering av avhandlingar och forskarrapporter. Raindance. Ekonomisystem Tur och Retur. Reseräkningsapplikation System som inte bör driftas vid Mah. PA-system. Palsso är inköpt från WM-data. Drift köps av leverantören Ladok. Det mest komplexa systemet vi använder oss av. Detta system bör av kompetens- och kostnadsskäl driftas på så få ställen som möjligt i Sverige. Digital Diary. Diariesystem, driftas av extern leverantör i Uppsala. Systemet används av flera högskolor. 9

10 Framtiden kommer att ställa stora krav på att alla systemen ovan kan kommunicera med varandra och därför krävs det att vi kan hantera systemen internt på högskolan. Bemanningsplan Nät/drift - Ansvarig, säkerhet 1 Befattning - Nättekniker 1,5 Befattningar - IT-tekniker 3,5 Befattningar 3. Systemutveckling. Sedan högskolan startade har en det varit en kraftig tillväxt av personal och studenter vilket innebär att kraven på gemensamma system har ökat markant. Utvecklingen mot nätbaserade utbildningar ställer stora krav på system för information och möjligheter att kommunicera via webben. BIT ansvarar för drift och support av högskolegemensamma system som beställs av områdena och GF, samt BIT interna system. Dessa system kräver tekniskt utvecklingsarbete av olika slag. Inom högskolan finns en ökad medvetenhet kring behovet av en väl fungerande utvecklingsmiljö. För att skapa långsiktighet i arbetet med anpassningar och systemutveckling av nya och befintliga systemlösningar för högskolan måste BIT skapa en effektiv organisation där högskolans intressen kan tillvaratas. System som utvecklas eller anpassas i nuläget är: - Mah-webb, - Inventarieprogram, - Schemaläggningsprogram, - Pedagogguiden, - MUEP, - digitala kursbiblioteket, - ny utbildningsdatabas, - nätutbildningsverktyg, - kortsystem för hantering av passage, bibliotekskort mm, - system för hantering av internationella studenter, - personaladministrativt system och - vidareutveckling av Novell med ökade möjligheter för intern kommunikation. 10

11 En systemutvecklingsgrupp bestående av 2 tjänster varav en funktionsanvarig på 100% finns inom BIT. Denna bör utökas till 3,5 tjänster eftersom behoven av anpassning till en stor del behövs för lokala behov. Gruppen fungerar som kärna när det gäller de tekniska delarna av utvecklingsprojekt. Många av projekten som skall genomföras kommer naturligtvis att kräva kompetenser som gruppen inte innehar. Gruppen skall fungera som expertgrupp för beställning av externa personer, dessa kan vara personer inom eller utanför Malmö högskola. I utvecklingsgruppen skall finnas kompetens för systemutveckling, programmering, projekthantering och projektledning. Det är viktigt att medlemmarna i gruppen ges möjlighet till vidareutbildning inom dessa delar. Gruppen skall ha fokus på projektorienterade arbetssätt. Tydliga riktlinjer för vilken metodik som ska användas för projekten är framtagna. Bemanningsplan för utveckling - Ansvarig 1 Befattning - Utvecklare 2,5 Befattningar 4. Gemensam inköpsfunktion. Sedan Malmö högskolas ramavtalsupphandling rörande IT-relaterade produkter och tjänster har avrop och inköp företrädesvis gjorts via dessa avtal. Ramavtalen har resulterat i villkor som är långt bättre än de vi hade tidigare. Inom flera produktområden har vi priser och villkor som kan mäta sig med vad större koncerner har tillgång till. Tillverkare och leverantörer ser oss som en intressant samarbetspartner där vi med vår helhetssyn på inköp ses som ett föredöme. Internt har det inneburit en förbättring som kan hänföras till några punkter. - Enklare fakturahantering med möjlighet till samlingsfakturor. - Garantiärenden har standardiserats och anpassats efter våra krav för alla typer av IT-utrustning. - Enhetlighet i datorparken medför en stor vinst när det gäller support och uppdateringar. - Som helhet är Malmö högskola en relativt stor kund vilket innebär fördelar i prisförhandlingar. - Avtalen innebär en möjlighet till miljömässig utrangering. 11

12 För att komma vidare i inköpsprocessen bör resurserna nu konsolideras. En standardisering kring IT-produkter är otvetydigt den rakaste vägen att gå för att minska de totala ägandekostnaderna och radikalt höja servicegraden på ITsupporten. Följande punkter kan en enhetlig inköpsservice på Malmö högskola bidra med. Rådgivning Svara för kvalificerad rådgivning till Malmö högskola knuten personal. Tjänsten produktrådgivning; Här besvaras bland annat frågorna: Vilken dator passar bäst för min del? Vad kostar skrivaren? Hur lång leveranstid är det på digitalkameran? Tjänsten inköpsplanering; Här kan respektive område få stöd och hjälp i den långsiktiga planeringen av IT-inköp. Hur många datorer bör vi budgetera för inför kommande år? Hur påverkar inköpsbesluten kommande budgetår och den lokala ITverksamheten? Leverantörssamordning Ansvara för kontakter med IT-leverantörer, avtalsbundna som icke avtalsbundna, för att säkerställa att Malmö högskola alltid har bästa tänkbara villkor rörande ITprodukter och tjänster. IT-upphandling/Avtal Ansvara för upphandling av IT-relaterade produkter och tjänster samt svara för en övergripande kontroll över befintliga avtal inom området. Inköp Svara för effektivt och säkert beställnings- och inköpsflöde som minimerar totalkostnaderna för Malmö högskola. Fakturahantering Inköpsservice kan enkelt underlätta fakturahanteringen i samband med IT-inköp. Elektronisk fakturering och en ny syn på fakturaattest kan införas för att ytterligare effektivisera verksamheten och ytterligare öka våra besparingspotentialer. Hårdvaruservice Arbetsgrupp med ansvar för hantering av hårdvara och gods. 12

13 Gods- och inventarieservice Svarar för godshantering och inventarieregistrering inom IT-området. Godsmottagning Mottagning av gods samt inspektion och kontroll. Leveransgodkännande Kontroll av levererade produkter samt avstämning mot beställningsorder. Attest av följesedel. Avfallshantering Miljömässig avemballering och hantering av ankommet gods. Källsortering av plaster, papper, wellpapp och frigolit. Inventarieregistrering/Stöldmärkning Inventarieregistrering och stöldmärkning av allt inkommet gods samt svara för ett nära samarbete med ekonomipersonal med ansvar för anläggningshantering. Konfigurering/Slutkundsanpassning Förkonfigurering och anpassning av beställd utrustning. Interndistribution Leveranser av gods inom Malmö högskola. Dessa kan ske dels i egen regi, dels med internpost. Vid större leveranser anlitas speditör. Verkstads- och reparationsservice Svarar för hantering av felanmälningar, service och garantier. Felanmälan hårdvara Mottagning och expediering av felanmälningar rörande IT-hårdvara. Garantiservice/Reparation Hantering av garantiservice samt reparation av IT-utrustning. Rekonditionering/Uppgradering Svara för rekonditionering och uppgradering av IT-utrustning. Återvinning Svara för miljömässig och säker återvinning och skrotning av uttjänt ITutrustning. 13

14 Bemanningsplan för Inköp/avtal - Inköpsansvarig 1 befattning - Datorkonfigurering och inköp 2 befattningar IT-pedagogiskt nätverk. I sin rapport om Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation skrev Nämnden för nätbaserad utbildning följande i Oktober 2004 För att undvika en teknikfokusering av nätutbildningar, är det viktigt att inom Malmö högskola även organisera det pedagogiska stödet för nätutbildningar. Nämnden föreslår därför att en övergripande och samordnande stödfunktion med IT-pedagogisk inriktning inrättas på Malmö högskola och att den ges en central och områdesneutral placering. I samverkan med de övriga stödfunktionerna och med den pedagogiska utbildningen för lärare, bör man arbeta i nätverk med att handleda och utbilda lärare och annan berörd personal. Nämnden anser också att de tre stödfunktionerna samverkar så att lärare och studenter endast har en ingång till samtliga stödfunktioner. När nybygget för LUT och biblioteket är klart, bör de olika stödfunktionerna få sin fysiska placering i den IKT/BIT-enhet som planeras. Den IT-pedagogiska stödfunktionen bör organisatoriskt knytas till Nämnden för nätbaserad utbildning, som även kan fungera som samordnande styrgrupp. För att få till stånd ett nätverk med knytning till Bibliotek och IT bör det inrättas en tjänst knuten till IT-verksamheten inom BIT. Tjänsten skall i samverkan med utbildningsansvarig vid BIT och BIT-pedagogiska gruppen utgöra grunden för denna samverkan. Styrning av denna verksamhet bör i enlighet med skrivelsen knytas till Nämnden för nätbaserad utbildning. 14

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Slutrapport gällande inventarieregistret Nilex

Slutrapport gällande inventarieregistret Nilex 1(5) Malmö högskola Administrativa ledningsgruppen, styrgrupp i projektet Nilex Slutrapport gällande inventarieregistret Nilex Bakgrund På högskolan finns ett informationsbehov kring våra inventarier.

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Ale Totalt 800 100 HSL 50-60 ÄO/FH/AME 550 Totalt 4 personer Systemadministratör 50 % Systemadministratör HSL 50 % Systemadministratör

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Zoltan

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och it-plan för 2015. Staffan Blom Förvaltningschef.

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och it-plan för 2015. Staffan Blom Förvaltningschef. Handläggare: Christina Hegefjärd PAN 2015-02-03 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Informationssäkerhet- och it-plan för 2015 Ärendet Årligen ska patientnämnden planera för förvaltningens informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Martin X Svensson IT Arkitekt 0736-250609 Martin.X.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-10-31 Dnr 1202434 1 (3) Regionstyrelsen Aktiviteter för att öka tillgänglighet

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer 1 Beslut om etablering av arbetsplats skola- tillsättning av 3 tjänster som lokala IT-administratörer Beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tillsättningen av 3 tjänster som lokala IT-administratörer

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschef 2014-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument 1 (av 3) Instruktion Rutiner vid examination av studenter med funktionsnedsättningar Inom finns en andel studenter som har någon form av funktionsnedsättning. Nedanstående rutin syftar till att tydliggöra

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av IT-verksamheten vid Umeå universitet

Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av IT-verksamheten vid Umeå universitet Sid 1 (6) Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av IT-verksamheten vid Umeå universitet Bakgrund Internrevisionen har på universitetsstyrelsens uppdrag granskat universitetets ITverksamhet.

Läs mer

It-frågors hantering vid Stockholms universitet

It-frågors hantering vid Stockholms universitet It-frågors hantering vid Stockholms universitet En rapport som en del i Översynsprojektet Bakgrund Institutioner startade IT-verksamhet under 90- talet egen och/eller med extern leverantör IT och media

Läs mer