GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg."

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Ingela Jönsson (ka) Louise Marklund (ka) Mats Kristensson (c) Marianne Olsson (sb) Anita Andersson (s) Gerhard Bernhardsson (s) Thomas Collberg (s) Ulla-Britt Elkan (m) Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, socialchef Gunnemar Olsson (fp) Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, Göran Andersson (s) Lena Gilbertsson, avd.chef kommunal hälso- Anette Johansson (mp) och sjukvård, Ingegärd Gundersvik, avd.chef HSO, Tarja Milla, Länsstyrelsen, 71 Susanne Lundell, ekonom, Mikael Törn, Länsstyrelsen, 71 Gun Pettersson, MAS, Bertil Persson, 71 Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Rune Johansson, 71 Gisela Sinclair, enhetschef vuxenavd. 71 Bo Svensson, kommunchef, 71 Justerande: Reidun Lorentzon Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Robert Bull Reidun Lorentzon Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 70 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses med tillägg: Punkt 5, Information om arbetet vid barn- och familjeenheten lyfts ut. Rapportering vid socialnämndens sammanträde i maj. IT-upphandling Fullmakt för kommunjurist beslutar godkänna dagordningen med tillägg.

3 2 Dnr SN 71 ÅTERRAPPORTERING LÄNSSTYRELSEN Tarja Mila och Mikael Törn från Länsstyrelsen, informerar tillsammans med lekmännen Bertil Persson och Rune Johansson om Länsstyrelsens verksamhetstillsyn av missbruksvården på Tjörn. Granskningen gjordes 2005 med beslut i januari Återrapportering presenterades i juli Beslut och information om ny granskning lämnades i december Vid tidigare granskning och återrapportering har allvarlig kritik riktats mot handläggning och dokumentation samt 2 individuella ärenden. Kritik har riktats mot vårdplan/individuell planering, uppföljning av insatser, avsaknad av insatser enligt LSS, samverkan, avsaknad av boende med särskild service samt anpassad sysselsättning. Nämndens åtgärder åt detta är organisationsöversyn/utredningsenhet, översyn av socialmedicinska mottagningen, reviderade utredningsmallar, genomförandeplan som gemensam benämning, tydligare ansvarsfördelning, planering av byggande av psykiatriboende samt en ökad samverkan. Positiva förändringar som framkommit vid senare granskning är: Samverkan internt inom nämndens verksamhet fungerar bra i enskilda ärenden. Daglig sysselsättning håller på utvecklas genom t.ex. arbetscoach. Arbetet med personer med psykiska funktionshinder har bra rutiner. Adekvat utbildning och god kompetens på socialmedicinska mottagningen vid granskningstillfället. Negativa uppgifter som framkommit inom individ- och familjeomsorgen: Motstridiga uppgifter vid intervjuer. Stor personalomsättning. Socionomen från socialmedicinska mottagningen flyttas över till socialkontoret. Renodlad utredning och genomförande av insatser saknas i vissa fall. Sysselsättning saknas för målgruppen. Framflyttande av boende med särskild service till hösten Hänvisningar utan utredning.

4 3 Synpunkter på otydligheter i organisationen: Planerade utbildningsinsatser ej genomförda eller senarelagda. Utbildning i ASI genomförd men dataprogram ej inköpt. Ansvarsfördelning mellan olika tjänster oklar. Brister i struktur, ledning och ledningssystem. Rutiner för handläggning och dokumentation saknas. Utredningsmall inkommit nyligen. Stort missnöje bland personalen. Vidare påpekar länsstyrelsen barnperspektivet behöver beaktas mer, en handlingsplan för arbeta med våldsutsa kvinnor saknas och klagomålshantering finns men fungerar dåligt. Aktgranskningen visade bl.a. på regelbundna uppföljningar, långa utredningstider i vissa ärenden, flera otydliga beslut, genomförandeplan finns i de flesta ärenden samt i 7 ärenden (av 17) fanns minderåriga barn, varav 4 i bristande barnperspektiv. Länsstyrelsens bedömning: Allvarligt med så omfande brister vid uppföljning av allvarlig kritik. Oacceptabelt inte utreda och endast hänvisa personer med omfande missbruk till drogterapeut. Anmärkningsvärt med motstridiga uppgifter. Positivt nämnden arbetar med daglig sysselsättning. Samverkan mellan nämndens olika verksamheter har förbättrats, viktigt arbetet fortsätter. Länsstyrelsen kommer i oktober 2008 göra en uppföljande granskning för säkerställa de redovisade åtgärderna har fått genomslag i arbetet med personer med missbruk och psykiska funktionshinder.

5 4 beslutar enligt länsstyrelsens begäran Uppdrag senast den 15 maj 2008 skriftligen klargöra drogterapeutens arbetsuppgifter och ansvar som anställd på socialförvaltningen, klargöra för all personal, nämndens lagstadgade ansvar för personer med missbruk och psykiskt funktionshinder, klargöra vad i nämndens öppenvårdsinsatser som kan vara service och vad som ska vara behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen, senast den 31 augusti 2008 ta fram skriftliga rutiner för handläggning och dokumentation enligt socialstyrelsens handböcker, ta fram skriftliga rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas, ta fram skriftliga rutiner för hur inkomna klagomål ska hanteras, ta fram en handlingsplan för arbetet med våldsutsa kvinnor, redogöra för hur behovet av boende för personer i målgruppen som idag saknar eget boende tillgodoses, redogöra för hur långt man kommit när det gäller byggandet av boendet med särskild service, samt upprätta kvalitets- och ledningssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter 2006:11

6 5 SN 72 INFORMATION OM KOMMUNENS SÄKERHETSARBETE Thorbjörn Berndtsson, informerar om kommunens säkerhetsarbete. Krisledningens främsta arbetsuppgifter är göra risk- och sårbarhetsanalyser, inrätta en krisledningsnämnd, samverka mellan olika aktörer i kommun, samordna information, utbilda och öva, rapportera samt upprätta krisplaner. Krisledningsgruppen består av kommun-, informations-, räddnings- och förvaltningschefer från respektive förvaltningar samt säkerhetssamordnare. Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämnden får fa beslut om överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder. Kommunen ska analysera vilka händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa påverkar den egna verksamheten. Resultatet sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ansvarar för förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser. Vidare ska kommunen hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen. beslutar notera informationen.

7 6 SN 73 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN Tidplan avseende projekterings- och byggprojekt inom socialförvaltningen i Tjörns kommun har sänts ut till socialnämnden för kännedom. beslutar godkänna lokalförsörjningsplan.

8 7 SN 74 BESPARING I BUDGET 2008 Socialförvaltningen har ett besparingskrav om kronor i budget Ekonom Susanne Lundell redogör för alternativa besparingsåtgärder. Alternativ 1: Äldreomsorgen kr kr höjning intäkter hemtjänsten Norr kr höjning intäkter Rönnängs hemtjänst kr höjning intäkter Skärhamns hemtjänst kr höjning intäkter Valåsen Björkliden kr höjning intäkter Valåsen Syrénbacken Handikappomsorgen kr kr höjning intäkter kommuncafeterian kr höjning intäkter Skärhamns gruppbostad Alternativ 2: Uppsägning av två heltidstjänster för motsvara besparingen. beslutar Uppdrag ge förvaltningen i uppdrag inför socialnämndens sammanträde i maj lägga förslag på besparingar om 2,8 Mkr.

9 8 SN 75 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr: Vivi Metsola, tf IFO-chef, redovisar stickprov. beslutar Att lägga redovisningen till handlingarna.

10 9 SN 76 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 41: Stickprov nr 57: Bifall korttid rehab Bifall äldreboende. Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef redovisar stickprov. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

11 10 SN 77 BISTÅND KAP LSS Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Beslut enligt LSS för denna period saknas. beslutar notera lämnad information.

12 11 Dnr SN 78 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden , redovisas. Elisabeth Widskog, avd.chef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

13 12 Dnr SN 79 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , 124, beslutar lägga anmälan till handlingarna.

14 13 Dnr SN 80 UPPHANDLING AV NYTT IT-SYSTEM FÖR SOCIALTJÄNSTEN Socialförvaltningen kommer under 2008 byta IT - system i socialtjänsten. Efter upphandling kommer Pulsen med system Magna Cura vara förvaltningens nya leverantör av IT - system. Kostnader för denna förändring kommer tas ur investeringsbudget samt av medel ur årets budget, fördelat enligt följande: 620 tkr i investeringsbudget, 300 tkr avsa medel ur IFOs budget, 165 tkr utvecklingsmedel ur stabens budget. Ansvarig för implementeringen av IT- systemet är Lena Rahne. Hon kommer under 6 månader arbeta i staben med föra in Magna Cura i socialtjänsten. Monika Bondesson, förvaltningschef, föredrar ärendet. s arbetsutskott beslutar notera informationen.

15 14 Dnr SN 81 BUDGETUPPFÖLJNING MARS 2008 Susanne Lundell, ekonom, redovisar budgetuppföljning mars För socialnämnden totalt visar prognosen ett underskott med Nämnden totalt visar ett underskott med Hälso- och sjukvården totalt visar ett underskott med Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med Handikappomsorgen totalt visar ett överskott med Staben totalt visar ett överskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med tkr - 28 tkr tkr tkr 605 tkr 528 tkr tkr s arbetsutskott föreslog , 137, socialnämnden besluta lägga budgetuppföljning mars 2008 till handlingarna. beslutar lägga budgetuppföljning mars 2008 till handlingarna.

16 15 Dnr SN 82 FORTSATT DAGLIGA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETSRESOR Ställningstagande av huruvida resor inom Handikappomsorgen forts ska utföras i och med cirkulär från SKL. Bakgrund Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, har tidigare ( ) informerat om det pågår en översyn och granskning av transporter till och från daglig verksamhet inom LSS verksamhet. beslutade då avvakta hovrättsdomen och Ingegärd Gundesvik därefter skulle ge förslag på åtgärd. SKL har nu utgivit ett cirkulär, 07:49, Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS. I detta cirkulär hänvisar SKL till ett hovrättens domstolsutfall, resor till och från daglig verksamhet är betrakta som yrkesmässig trafik och rekommendationen är kommunerna ska upphöra med denna verksamhet. Dock fastslås i cirkuläret domen saknar prejudikatvärde. Följande alternativ finns således: 1. Fortsätta med nuvarande resor och kommunen uppdrar en tjänsteman till vara trafikansvarig för kommunen. 2. Upphandling av aktuella resor dvs resor till och från daglig verksamhet utförs av taxibolag. 3. Inrätta en särskild transportavdelning med särskilda yrkesförare. 4. Utrusta och bekosta personalen med taxiförarlegitimation. Definition av trafikansvarig En person med dokumenterad kunskap verifierad genom vägverkets utbildning. Det är vanligt förekommande kommuner har en befning där någon en tjänsteman har uppdraget som kommunens trafikansvarige. Uppdraget ligger i allmänhet centralt organiserat med motivet service och support kan vara aktuella till kommunens samtliga förvaltningar, andra privaträttsliga personer samt ideella föreningar stiftelser, m.m. 1. Aktuell kostnad för 2007 avseende HO s bilpark (innefande även fritidsresor på kvällar och helger, vilket inte ingår i nedanstående beräkning) Total intäkt 2007: kr Total kostnad för HO s bilpark: kr Summa: /år Kostnadsberäkning om den enskilde ska åka färdtjänst (taxi) Kostnad för den enskilde: 78 x 5 = 390 x 40 veckor = /år (6000/år)

17 16 Kostnad för kommunen: 350 x 5 dagar x 40 veckor = /person x 20 personer. Summa: Inrätta en särskild transportavdelning med särskilda yrkesförare Lönekostnad beräknad på två yrkesförare Summa: Utrusta och bekosta personalen med taxiförarlegitimation. Kostnad för taxiförarlegitimation: 1990 kr x 15 personal Summa: ( Samt utbilda 5-10 personal/ år med syfte vår personal ska bli erkänt professionella bilförare.) Verksamhetens synpunkter Ingegärd Gundesvik gör tillsammans med enhetschefer följande bedömning: Då denna målgrupp har helt olika funktionshinder med mycket varierande problematik, är det av stor vikt dc-resorna fortsätter som tidigare, där utbildad habiliteringspersonal som är väl känd med resenärerna och deras behov ger den enskilde den trygghet och kontinuitet som krävs. s arbetsutskott föreslog , 127, socialnämnden besluta kommunen fortsätter med resorna som tidigare och ger Ingegärd Gundersvik i uppdrag planera för aktuell personal erhåller taxilegitimation, samt erbjuda löpande trafikutbildning i samverkan med fordonsavdelningen och UCT. Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, föredrar ärendet. beslutar Uppdrag kommunen fortsätter med resorna som tidigare och ger Ingegärd Gundersvik i uppdrag planera för aktuell personal erhåller taxilegitimation, samt erbjuda löpande trafikutbildning i samverkan med fordonsavdelningen och UCT.

18 17 Dnr SN 83 NAMNBYTE PÅ AVDELNING HANDIKAPPOMSORG Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om en revidering av termerna Funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och termen handikapp utgår. Begreppet funktionsnedsättning definieras sålunda: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym. En viktig konsekvens är funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. Verksamhetens synpunkter Mot bakgrund Socialstyrelsen reviderar begreppet handikapp och rekommenderar andra verksamheter följa den nya terminologin, föreslår socialförvaltningen även Tjörns kommun följer den nya terminologin och fortsättningsvis använder sig av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Följaktligen föreslås namnet Handikappomsorgen utgår och avdelningen ändrar namn till Avdelning för funktionshinder. s arbetsutskott föreslog , 140, socialnämnden besluta namnet handikappomsorgen utgår och ersätts med Avdelning för funktionshinder. Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, föredrar ärendet. beslutar namnet handikappomsorgen utgår och ersätts med Avdelning för funktionshinder.

19 18 Dnr SN 84 ÄLDREPLAN 2008 Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, har tagit del av samtliga inkomna remissvar, och föreslår följande förslag till justeringar med anledning av dessa. Att förändra genom förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Det råder också stor enighet i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende. Planen revideras vid nästa mandatperiod, och vid det tillfället, görs en mer omfande omarbetning där större vikt läggs vid få planen mer visionär. Remissvar har inkommit från följande: Nämnder Teknik och servicenämnden Barn och utbildnings nämnden Kultur och fritids nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Politiska partier: Tjörnmoderaterna Miljöpartiet: Centerpartiet: Kristdemokraterna Socialdemokraterna Kommunalt Alternativ Folkpartiet Pensionärsorganisationer: PRO Harry Andersson PRO-are med fokus på äldreomsorg SPF s arbetsutskott föreslog , 128, socialnämnden besluta godkänna äldreplan 2008 med förändringar förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Stor enighet råder i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende, samt utvärdering av planen görs efter ett år, sedan efter två år och slutligen vart fjärde år. Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, föredrar ärendet.

20 19 beslutar Exp. godkänna äldreplan 2008 med förändringar förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Stor enighet råder i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende, samt en utvärdering av planen görs efter ett år, sedan efter två år och slutligen vart fjärde år.

21 20 Dnr SN 85 UPPHANDLING OCH AVTAL HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING : Sedan 1 maj -02 har 48 av kommunerna i Västra Götaland ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalet har förlängts en gång, och nuvarande avtal löper ut Båda huvudmännen har konstaterat en forts gemensam hjälpmedelsförsörjning är föredra, då det ger de bästa förutsättningarna för hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och sjukvårdsansvaret och därmed också brukaren i vårdkedjan. VGR beslutade 19 februari delta i en gemensam upphandling av hjälpmedel, och Västkom beslutade 6 mars rekommendera de 49 kommunerna göra detsamma. Vid överläggningar mellan VGR och Västkom den 28 februari överenskoms Uddevalla kommun får i uppdrag genomföra själva upphandlingsprocessen för parternas räkning. s arbetsutskott föreslog , 129, socialnämnden besluta godkänna förslag om deltagande i gemensam upphandling av hjälpmedel, samt som grund för gemensam upphandling av hjälpmedel godkänna Avtal mellan kommunerna i Västra Götalands län och Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen om gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Lena Gilbertsson, avdelningschef kommunal hälso- och sjukvård, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna förslag om deltagande i gemensam upphandling av hjälpmedel, samt som grund för gemensam upphandling av hjälpmedel godkänna Avtal mellan kommunerna i Västra Götalands län och Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen om gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen.

22 21 Dnr SN 86 FÖRTECKNING ÖVER SÅRLÄKNINGSARTIKLAR I VÄSTRA GÖTALAND 2007 Västra Götalandsregionen och Västkom har uppdragit åt de båda huvudmännens kanslier arbeta fram ett gemensamt dokument avseende ansvars- och kostnadsfördelning gällande sårläkningsartiklar och andra behandlingshjälpmedel. Syftet med listan är alla enheter i vårdkedjan som handlägger sår ska ha ett fungerande och förutsägbart sortiment av produkter, samt klargöra kostnadsansvaret för dessa. Listan är uppdelad i ett bassortiment där kommunen är kostnadsansvarig, och ett mer avancerat sortiment, där regionen är kostnadsansvarig. På detta sätt tydliggörs såväl de medicinska som ekonomiska aspekterna. Listan kommer revideras årligen. s arbetsutskott föreslog , 130, socialnämnden besluta godkänna Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007.

23 22 Dnr SN 87 RAMAVTAL OM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS INSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och sjukvårdlagen 18. Detta gäller upp till nivå av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, och omfar inte hälso- och sjukvård som utförs av läkare. För läkarens insatser i den kommunala hälso- och sjukvården svarar landstinget/regionen. Aktuellt dokument utgör ett ramavtal avseende Västra Götalansregionens (VGR) läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Utöver detta ramavtal görs sedan lokala avtal/överenskommelser mellan primärvården och de enskilda kommunerna. s arbetsutskott föreslog , 131, socialnämnden besluta godkänna Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård. Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård.

24 23 Dnr SN 88 KOMPETENSPLAN SOCIALFÖRVALTNINGEN Kompetensutveckling för personal är en strategisk fråga som ska genomsyra förvaltningens verksamheter på olika nivåer och bidra till utveckla organisationen. Nya kunskaper stimulerar till nya arbetssätt som leder till bättre kunna möta kommuninvånarnas framtida behov. Dokumentet är en kartläggning av planerade utbildningsinsatser för 2008 samt insatser och behov inför Planen revideras årligen. Målet med kompetensplanen är tillvarata och öka medarbetarnas kompetens, sansvar och engagemang på alla nivåer. Socialförvaltningens mål ska ligga till grund för handlingsplanen. Alla ska ha tillgång till en bra utbildning, vare sig det rör sig om en nystart eller vidareutbildning. Det kan handla om grundskolekompetens eller vidareutbildning såväl som validering av redan befintlig kunskap eller kompetensutveckling på arbetsplatsen. Medarbetare eller personal är ett av de fyra perspektiven som beaktas inom metoden för balanserade styrkort inom Tjörns kommun. Kompetensplanering innebär upprätta planer för utveckla verksamheten utifrån socialförvaltningens uppdrag, mål, krav och behov kombinerat med de anställdas förutsättningar, ambitioner och behov. Genom göra en långsiktig kompetensutvecklingsplan går det använda resurserna mer effektivt, få bättre samordning och mer riktade insatser för utveckla och behålla kompetenta medarbetare och ledare. s arbetsutskott föreslog , 136, socialnämnden besluta godkänna kompetensutvecklingsplan för socialförvaltningen inom Tjörns kommun. Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar godkänna kompetensutvecklingsplan för socialförvaltningen inom Tjörns kommun.

25 24 Dnr SN 89 REMISS AVGIFT FÖR PEDAGOGISKA MÅLTIDER Socialförvaltningen har idag pedagogiska måltider där en avgift om kronor per måltid tas ut. Socialförvaltningen ser det som en viktig del i det pedagogiska arbetet i vissa fall kunna tillaga och äta mat gemensamt med sina brukare/klienter. Enhetschefen beslutar hur många som skall äta pedagogiskt. Kommunstyrelsen föreslår , 29, kostnaden för en pedagogisk måltid för medarbetarna ska kosta 25 kronor per portion, inklusive moms. s arbetsutskott föreslog , 132, socialnämnden besluta bifalla kommunstyrelsen förslag på avgift för pedagogisk måltid om 25 kronor, inklusive moms. Yrkanden Robert Bull (s) yrkar bifall till förslaget. Louise Marklund (ka) yrkar pedagogiska måltider ska vara kostnadsfria. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner socialnämnden beslutar bifalla förslaget. beslutar Exp. bifalla kommunstyrelsen förslag på avgift för pedagogisk måltid om 25 kronor, inklusive moms.

26 25 SN 90 Dnr SUBVENTION AV LUNCHPRIS FÖR PENSIONÄRER SKRIVNA I TJÖRNS KOMMUN Nuläge: Kostnad för pensionär skriven i Tjörns kommun: 38 kr för lunch, sallad och kaffe, 8 kr för efterrätt. Kostnad för övriga gäster i matsalen: 45 kr för lunch, sallad och kaffe, 8 kr för efterrätt. Förslag på ny avgift: Kostnad för pensionär skriven i Tjörns kommun: 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inkl.moms. Bakgrund Det är viktigt kunna erbjuda våra pensionärer subventionerade måltider i äldreomsorgens matsalar. Kosten är av mycket stor betydelse för kunna behålla hälsan och motverka sjukdom. Måltidsutredningen har tydliggjort vad en lunch kostar tillverka och servera. De intäkter som tas in till socialförvaltning är för täcka kostnader för hyra av matsalar, städ samt inventarier. Kostnad ink.moms antal Måltidsavd. Socialf, Årsintäkt Pensionär 48 kr 20/d 29kr 9.40 kr kr Extern gäst 63kr 18/d 29kr 21.40kr kr Matgäster med biståndsbeslut betalar inte moms. s arbetsutskott föreslog , 133, socialnämnden besluta bifalla förslag på subventionerat pris för pensionärer skrivna i Tjörns kommun, 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inklusive moms. beslutar Exp. bifalla förslag på subventionerat pris för pensionärer skrivna i Tjörns kommun, 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inklusive moms.

27 26 Dnr SN 91 DETALJPLANEPROGRAM FÖR VINDKRAFTVERK PÅ OLSBY 2:18 OCH TYFTA 2:4 TJÖRNS KOMMUN NORMALT PLANFÖRFARANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett detaljplaneförslag. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 25 april Socialförvaltningens synpunkter har inget yttrande lämna i frågan kring detaljplaneprogram för vindkraftverk på Olsby 2:18 och Tyfta 2:4 Tjörns kommun. s arbetsutskott föreslog , 134, socialnämnden besluta överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar Exp. överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

28 27 Dnr SN 92 DETALJPLAN FÖR NORDVIKSGÄRDE Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett detaljplaneförslag. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 5 maj Socialförvaltningens synpunkter Socialförvaltningen vidhåller sina synpunkter från tidigare yttrande över detaljplanen för Nordviksgärde, daterat där handikappomsorgen föreslår bostäder med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) uppförs på Nordviksgärde för tillgodose behovet av bostäder för personer med psykiska och fysiska funktionshinder: En trappuppgång i ett hyreshus; fem tvårumslägenheter samt en trerumslägenhet (med två toaletter) för gemensam disposition. En fristående gruppbostad av det slag som finns i Toftenäs. Behovet av lämpliga bostäder för äldre samt för ungdomar och ensamstående bör beaktas och tillgodoses i det planerade bostadsbeståndet. Här avses mindre lägenheter och handikappanpassade lägenheter i bottenplan alternativt med hiss. s arbetsutskott föreslog , 135, socialnämnden besluta överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar Exp. överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

29 28 Dnr SN 93 DETALJPLAN FÖR SKÅR 1:6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 79, beslutat godkänna planhandlingarna för samråd enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplanen syftar till pröva frågan om ett uppförande av förskola, övrig vårdverksamhet i norra delen av området, samt gruppboende och bostäder med möjlighet till handel/kontorsverksamhet inom fastigheten Skår 1:6 i Kållekärrs tätort. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle lämna synpunkter senast 12 maj. beslutar Exp. godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Skår 1:6.

30 29 Dnr SN 94 KOSTNADSFÖRDELNING MELLAN GR s KOMMUNER AVSEENDE REGIONALT SAMARBETE KRING VÅLDSUTSATTA KVINNOR VÅLD I NÄRA RELATIONER SN beslutade , 37, ställa sig positiva till etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation samt återkomma i ärendet när ett kostnadsförslag presenterats av GR. Tolv av medlemskommunerna har i sina remissvar tillstyrkt förslaget om ett kommungemensamt kunskapscentrum. Mölndals stad har beslutat inte ingå i samarbetet. Tre kommuner Alingsås, Kungälv och Öckerö har i sina remissyttranden uttalat deltagande i ett regionalt samarbete för deras del förutsätter medverkan från övriga medlemskommuner. En konsekvens av Mölndal avstår från delta är kostnaderna fördelas på 12 istället för på 13 kommuner, vilket medför en merkostnad för de övriga. Den totala kostnaden för 2 års drift beräknas till 4,2 Mkr exkl. lokalkostnader. Länsstyrelsen beslutade bevilja GR kronor i utvecklingsmedel till ett kommungemensamt kunskapscentrum. De beviljade medlen täcker driftskostnaderna, exklusive lokalkostnader, för första verksamhetsåret. Kvarstående finansiering är 2,1 Mkr. Verksamheten bör kunna starta vid halvårsskiftet s arbetsutskott föreslog , 123, socialnämnden besluta ställa sig bakom medverka vid etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation - under förutsättning samtliga 13 kommuner inom GR deltar. beslutar Exp. ställa sig bakom medverka vid etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation - under förutsättning samtliga 13 kommuner inom GR deltar.

31 30 Dnr SN 95 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG Protokollsutdrag 22, KF Avgift för externa måltider vid kommunens institutioner Protokollsutdrag 26, KF Revidering av bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda Protokollsutdrag 29, KF Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL fjärde kvartalet 2007 Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Förteckning över ordförande, kassör och sekreterare i Tjörns PRO Information angående ombyggnad Valåsen Nyhetsbrev HSN 4 mars 2008

32 31 SN 96 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr:

33 32 SN 97 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 55: Stickprov nr 69: Bifall omprövning omsorg Bifall omsorg

34 33 SN 98 BISTÅND KAP LSS, STICKPROV Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 1: Stickprov nr 2 Bifall personlig assistans LSS Bifall korttidshem

35 34 Dnr SN 99 FULLMAKT Tjörns kommun. /. NN, Uddevalla tingsrätt, Mål nr T , angående hyra och avhysning Fullmakt för kommunjurist Mats Mikulic vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan samt antaga eller förkasta förlikning. beslutar Exp. ge ordförande delegation underteckna fullmakt för kommunjurist Mats Mikulic vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan samt antaga eller förkasta förlikning i ärende T , Uddevalla tingsrätt. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.10 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Bengt Bärås (fp) Birgitta Adolfsson

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Birgitta Adolfsson (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Ordförande. Louise Marklund

Sammanträdesdatum. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Ordförande. Louise Marklund TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 17.00 19.20 Beslutande Yvonne Andersson (M) Ulla-Britt Elkan (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Reidun Lorentzon (KD), ordf. Louise Marklund (KA) Ingela Jönsson (KA) Marileen

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[21] 2014-11-19 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande.

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN 2009-06-17 Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Lars Öfverström (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Barbro Leidzén (s) Ordförande: Mats Kristensson. Justerande. Barbro Leidzén. Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2006-11-22

Barbro Leidzén (s) Ordförande: Mats Kristensson. Justerande. Barbro Leidzén. Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2006-11-22 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.45 Beslutande: Mats Kristensson, ordf (c) Yvonne Andersson (m) Robert Bull (s) Barbro Johansson (kd), tjänstg ersättare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m), fr o m 125 Monika Bondesson, socialchef Bengt Bärås (fp) fr o m 126 Elisabeth Widskog, avd.

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m), fr o m 125 Monika Bondesson, socialchef Bengt Bärås (fp) fr o m 126 Elisabeth Widskog, avd. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Billströmska folkhögskolan kl. 17.00 20.00 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Lars Käck (s), tjänstgörande ers Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Lars Öfverström (m), 103-124 Monika Bondesson, socialchef. Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, 109-132

Lars Öfverström (m), 103-124 Monika Bondesson, socialchef. Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, 109-132 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Övriga deltagande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18:40 Utses att justera Gerhard Bernhardsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-27 kl 11:00

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Ordförande Robert Bull

Ordförande Robert Bull TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Lilla Tjörnsalen, kl. 17.00 20.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) Göran Andersson (s), tjänstgörande ers för Anita Andersson (s)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22] TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[22] 2014-06-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-09-20 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Lilla Lee kl 08:30 11:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO. Ingegärd Gundersvik, avd.chef funktionshinder, 159-185. Robert Bull (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr.

Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO. Ingegärd Gundersvik, avd.chef funktionshinder, 159-185. Robert Bull (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 19.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 19.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, onsdag 9 april 2008 kl Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, onsdag 9 april 2008 kl Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-04-09 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, onsdag 9 april 2008 kl 8.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c), ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-23 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 19:11 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-09-30 Paragrafer

Läs mer