GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg."

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Ingela Jönsson (ka) Louise Marklund (ka) Mats Kristensson (c) Marianne Olsson (sb) Anita Andersson (s) Gerhard Bernhardsson (s) Thomas Collberg (s) Ulla-Britt Elkan (m) Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, socialchef Gunnemar Olsson (fp) Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO Bengt Bärås (fp) Vivi Metsola, tf IFO-chef, Göran Andersson (s) Lena Gilbertsson, avd.chef kommunal hälso- Anette Johansson (mp) och sjukvård, Ingegärd Gundersvik, avd.chef HSO, Tarja Milla, Länsstyrelsen, 71 Susanne Lundell, ekonom, Mikael Törn, Länsstyrelsen, 71 Gun Pettersson, MAS, Bertil Persson, 71 Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Rune Johansson, 71 Gisela Sinclair, enhetschef vuxenavd. 71 Bo Svensson, kommunchef, 71 Justerande: Reidun Lorentzon Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Robert Bull Reidun Lorentzon Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 70 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses med tillägg: Punkt 5, Information om arbetet vid barn- och familjeenheten lyfts ut. Rapportering vid socialnämndens sammanträde i maj. IT-upphandling Fullmakt för kommunjurist beslutar godkänna dagordningen med tillägg.

3 2 Dnr SN 71 ÅTERRAPPORTERING LÄNSSTYRELSEN Tarja Mila och Mikael Törn från Länsstyrelsen, informerar tillsammans med lekmännen Bertil Persson och Rune Johansson om Länsstyrelsens verksamhetstillsyn av missbruksvården på Tjörn. Granskningen gjordes 2005 med beslut i januari Återrapportering presenterades i juli Beslut och information om ny granskning lämnades i december Vid tidigare granskning och återrapportering har allvarlig kritik riktats mot handläggning och dokumentation samt 2 individuella ärenden. Kritik har riktats mot vårdplan/individuell planering, uppföljning av insatser, avsaknad av insatser enligt LSS, samverkan, avsaknad av boende med särskild service samt anpassad sysselsättning. Nämndens åtgärder åt detta är organisationsöversyn/utredningsenhet, översyn av socialmedicinska mottagningen, reviderade utredningsmallar, genomförandeplan som gemensam benämning, tydligare ansvarsfördelning, planering av byggande av psykiatriboende samt en ökad samverkan. Positiva förändringar som framkommit vid senare granskning är: Samverkan internt inom nämndens verksamhet fungerar bra i enskilda ärenden. Daglig sysselsättning håller på utvecklas genom t.ex. arbetscoach. Arbetet med personer med psykiska funktionshinder har bra rutiner. Adekvat utbildning och god kompetens på socialmedicinska mottagningen vid granskningstillfället. Negativa uppgifter som framkommit inom individ- och familjeomsorgen: Motstridiga uppgifter vid intervjuer. Stor personalomsättning. Socionomen från socialmedicinska mottagningen flyttas över till socialkontoret. Renodlad utredning och genomförande av insatser saknas i vissa fall. Sysselsättning saknas för målgruppen. Framflyttande av boende med särskild service till hösten Hänvisningar utan utredning.

4 3 Synpunkter på otydligheter i organisationen: Planerade utbildningsinsatser ej genomförda eller senarelagda. Utbildning i ASI genomförd men dataprogram ej inköpt. Ansvarsfördelning mellan olika tjänster oklar. Brister i struktur, ledning och ledningssystem. Rutiner för handläggning och dokumentation saknas. Utredningsmall inkommit nyligen. Stort missnöje bland personalen. Vidare påpekar länsstyrelsen barnperspektivet behöver beaktas mer, en handlingsplan för arbeta med våldsutsa kvinnor saknas och klagomålshantering finns men fungerar dåligt. Aktgranskningen visade bl.a. på regelbundna uppföljningar, långa utredningstider i vissa ärenden, flera otydliga beslut, genomförandeplan finns i de flesta ärenden samt i 7 ärenden (av 17) fanns minderåriga barn, varav 4 i bristande barnperspektiv. Länsstyrelsens bedömning: Allvarligt med så omfande brister vid uppföljning av allvarlig kritik. Oacceptabelt inte utreda och endast hänvisa personer med omfande missbruk till drogterapeut. Anmärkningsvärt med motstridiga uppgifter. Positivt nämnden arbetar med daglig sysselsättning. Samverkan mellan nämndens olika verksamheter har förbättrats, viktigt arbetet fortsätter. Länsstyrelsen kommer i oktober 2008 göra en uppföljande granskning för säkerställa de redovisade åtgärderna har fått genomslag i arbetet med personer med missbruk och psykiska funktionshinder.

5 4 beslutar enligt länsstyrelsens begäran Uppdrag senast den 15 maj 2008 skriftligen klargöra drogterapeutens arbetsuppgifter och ansvar som anställd på socialförvaltningen, klargöra för all personal, nämndens lagstadgade ansvar för personer med missbruk och psykiskt funktionshinder, klargöra vad i nämndens öppenvårdsinsatser som kan vara service och vad som ska vara behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen, senast den 31 augusti 2008 ta fram skriftliga rutiner för handläggning och dokumentation enligt socialstyrelsens handböcker, ta fram skriftliga rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas, ta fram skriftliga rutiner för hur inkomna klagomål ska hanteras, ta fram en handlingsplan för arbetet med våldsutsa kvinnor, redogöra för hur behovet av boende för personer i målgruppen som idag saknar eget boende tillgodoses, redogöra för hur långt man kommit när det gäller byggandet av boendet med särskild service, samt upprätta kvalitets- och ledningssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter 2006:11

6 5 SN 72 INFORMATION OM KOMMUNENS SÄKERHETSARBETE Thorbjörn Berndtsson, informerar om kommunens säkerhetsarbete. Krisledningens främsta arbetsuppgifter är göra risk- och sårbarhetsanalyser, inrätta en krisledningsnämnd, samverka mellan olika aktörer i kommun, samordna information, utbilda och öva, rapportera samt upprätta krisplaner. Krisledningsgruppen består av kommun-, informations-, räddnings- och förvaltningschefer från respektive förvaltningar samt säkerhetssamordnare. Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämnden får fa beslut om överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder. Kommunen ska analysera vilka händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa påverkar den egna verksamheten. Resultatet sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ansvarar för förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser. Vidare ska kommunen hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen. beslutar notera informationen.

7 6 SN 73 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN Tidplan avseende projekterings- och byggprojekt inom socialförvaltningen i Tjörns kommun har sänts ut till socialnämnden för kännedom. beslutar godkänna lokalförsörjningsplan.

8 7 SN 74 BESPARING I BUDGET 2008 Socialförvaltningen har ett besparingskrav om kronor i budget Ekonom Susanne Lundell redogör för alternativa besparingsåtgärder. Alternativ 1: Äldreomsorgen kr kr höjning intäkter hemtjänsten Norr kr höjning intäkter Rönnängs hemtjänst kr höjning intäkter Skärhamns hemtjänst kr höjning intäkter Valåsen Björkliden kr höjning intäkter Valåsen Syrénbacken Handikappomsorgen kr kr höjning intäkter kommuncafeterian kr höjning intäkter Skärhamns gruppbostad Alternativ 2: Uppsägning av två heltidstjänster för motsvara besparingen. beslutar Uppdrag ge förvaltningen i uppdrag inför socialnämndens sammanträde i maj lägga förslag på besparingar om 2,8 Mkr.

9 8 SN 75 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr: Vivi Metsola, tf IFO-chef, redovisar stickprov. beslutar Att lägga redovisningen till handlingarna.

10 9 SN 76 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 41: Stickprov nr 57: Bifall korttid rehab Bifall äldreboende. Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef redovisar stickprov. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

11 10 SN 77 BISTÅND KAP LSS Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Beslut enligt LSS för denna period saknas. beslutar notera lämnad information.

12 11 Dnr SN 78 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden , redovisas. Elisabeth Widskog, avd.chef äldreomsorgen, föredrar ärendet. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

13 12 Dnr SN 79 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , 124, beslutar lägga anmälan till handlingarna.

14 13 Dnr SN 80 UPPHANDLING AV NYTT IT-SYSTEM FÖR SOCIALTJÄNSTEN Socialförvaltningen kommer under 2008 byta IT - system i socialtjänsten. Efter upphandling kommer Pulsen med system Magna Cura vara förvaltningens nya leverantör av IT - system. Kostnader för denna förändring kommer tas ur investeringsbudget samt av medel ur årets budget, fördelat enligt följande: 620 tkr i investeringsbudget, 300 tkr avsa medel ur IFOs budget, 165 tkr utvecklingsmedel ur stabens budget. Ansvarig för implementeringen av IT- systemet är Lena Rahne. Hon kommer under 6 månader arbeta i staben med föra in Magna Cura i socialtjänsten. Monika Bondesson, förvaltningschef, föredrar ärendet. s arbetsutskott beslutar notera informationen.

15 14 Dnr SN 81 BUDGETUPPFÖLJNING MARS 2008 Susanne Lundell, ekonom, redovisar budgetuppföljning mars För socialnämnden totalt visar prognosen ett underskott med Nämnden totalt visar ett underskott med Hälso- och sjukvården totalt visar ett underskott med Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med Handikappomsorgen totalt visar ett överskott med Staben totalt visar ett överskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med tkr - 28 tkr tkr tkr 605 tkr 528 tkr tkr s arbetsutskott föreslog , 137, socialnämnden besluta lägga budgetuppföljning mars 2008 till handlingarna. beslutar lägga budgetuppföljning mars 2008 till handlingarna.

16 15 Dnr SN 82 FORTSATT DAGLIGA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETSRESOR Ställningstagande av huruvida resor inom Handikappomsorgen forts ska utföras i och med cirkulär från SKL. Bakgrund Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, har tidigare ( ) informerat om det pågår en översyn och granskning av transporter till och från daglig verksamhet inom LSS verksamhet. beslutade då avvakta hovrättsdomen och Ingegärd Gundesvik därefter skulle ge förslag på åtgärd. SKL har nu utgivit ett cirkulär, 07:49, Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS. I detta cirkulär hänvisar SKL till ett hovrättens domstolsutfall, resor till och från daglig verksamhet är betrakta som yrkesmässig trafik och rekommendationen är kommunerna ska upphöra med denna verksamhet. Dock fastslås i cirkuläret domen saknar prejudikatvärde. Följande alternativ finns således: 1. Fortsätta med nuvarande resor och kommunen uppdrar en tjänsteman till vara trafikansvarig för kommunen. 2. Upphandling av aktuella resor dvs resor till och från daglig verksamhet utförs av taxibolag. 3. Inrätta en särskild transportavdelning med särskilda yrkesförare. 4. Utrusta och bekosta personalen med taxiförarlegitimation. Definition av trafikansvarig En person med dokumenterad kunskap verifierad genom vägverkets utbildning. Det är vanligt förekommande kommuner har en befning där någon en tjänsteman har uppdraget som kommunens trafikansvarige. Uppdraget ligger i allmänhet centralt organiserat med motivet service och support kan vara aktuella till kommunens samtliga förvaltningar, andra privaträttsliga personer samt ideella föreningar stiftelser, m.m. 1. Aktuell kostnad för 2007 avseende HO s bilpark (innefande även fritidsresor på kvällar och helger, vilket inte ingår i nedanstående beräkning) Total intäkt 2007: kr Total kostnad för HO s bilpark: kr Summa: /år Kostnadsberäkning om den enskilde ska åka färdtjänst (taxi) Kostnad för den enskilde: 78 x 5 = 390 x 40 veckor = /år (6000/år)

17 16 Kostnad för kommunen: 350 x 5 dagar x 40 veckor = /person x 20 personer. Summa: Inrätta en särskild transportavdelning med särskilda yrkesförare Lönekostnad beräknad på två yrkesförare Summa: Utrusta och bekosta personalen med taxiförarlegitimation. Kostnad för taxiförarlegitimation: 1990 kr x 15 personal Summa: ( Samt utbilda 5-10 personal/ år med syfte vår personal ska bli erkänt professionella bilförare.) Verksamhetens synpunkter Ingegärd Gundesvik gör tillsammans med enhetschefer följande bedömning: Då denna målgrupp har helt olika funktionshinder med mycket varierande problematik, är det av stor vikt dc-resorna fortsätter som tidigare, där utbildad habiliteringspersonal som är väl känd med resenärerna och deras behov ger den enskilde den trygghet och kontinuitet som krävs. s arbetsutskott föreslog , 127, socialnämnden besluta kommunen fortsätter med resorna som tidigare och ger Ingegärd Gundersvik i uppdrag planera för aktuell personal erhåller taxilegitimation, samt erbjuda löpande trafikutbildning i samverkan med fordonsavdelningen och UCT. Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, föredrar ärendet. beslutar Uppdrag kommunen fortsätter med resorna som tidigare och ger Ingegärd Gundersvik i uppdrag planera för aktuell personal erhåller taxilegitimation, samt erbjuda löpande trafikutbildning i samverkan med fordonsavdelningen och UCT.

18 17 Dnr SN 83 NAMNBYTE PÅ AVDELNING HANDIKAPPOMSORG Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om en revidering av termerna Funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och termen handikapp utgår. Begreppet funktionsnedsättning definieras sålunda: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym. En viktig konsekvens är funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. Verksamhetens synpunkter Mot bakgrund Socialstyrelsen reviderar begreppet handikapp och rekommenderar andra verksamheter följa den nya terminologin, föreslår socialförvaltningen även Tjörns kommun följer den nya terminologin och fortsättningsvis använder sig av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Följaktligen föreslås namnet Handikappomsorgen utgår och avdelningen ändrar namn till Avdelning för funktionshinder. s arbetsutskott föreslog , 140, socialnämnden besluta namnet handikappomsorgen utgår och ersätts med Avdelning för funktionshinder. Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, föredrar ärendet. beslutar namnet handikappomsorgen utgår och ersätts med Avdelning för funktionshinder.

19 18 Dnr SN 84 ÄLDREPLAN 2008 Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, har tagit del av samtliga inkomna remissvar, och föreslår följande förslag till justeringar med anledning av dessa. Att förändra genom förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Det råder också stor enighet i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende. Planen revideras vid nästa mandatperiod, och vid det tillfället, görs en mer omfande omarbetning där större vikt läggs vid få planen mer visionär. Remissvar har inkommit från följande: Nämnder Teknik och servicenämnden Barn och utbildnings nämnden Kultur och fritids nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Politiska partier: Tjörnmoderaterna Miljöpartiet: Centerpartiet: Kristdemokraterna Socialdemokraterna Kommunalt Alternativ Folkpartiet Pensionärsorganisationer: PRO Harry Andersson PRO-are med fokus på äldreomsorg SPF s arbetsutskott föreslog , 128, socialnämnden besluta godkänna äldreplan 2008 med förändringar förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Stor enighet råder i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende, samt utvärdering av planen görs efter ett år, sedan efter två år och slutligen vart fjärde år. Elisabeth Widskog, avdelningschef äldreomsorgen, föredrar ärendet.

20 19 beslutar Exp. godkänna äldreplan 2008 med förändringar förstärka vissa uttryck för ge mer kraft åt innehållet samt rätta till uppenbara felaktigheter i texten. Stor enighet råder i remissvaren om äkta make ska ändras till gifta/sammanboende, samt en utvärdering av planen görs efter ett år, sedan efter två år och slutligen vart fjärde år.

21 20 Dnr SN 85 UPPHANDLING OCH AVTAL HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING : Sedan 1 maj -02 har 48 av kommunerna i Västra Götaland ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalet har förlängts en gång, och nuvarande avtal löper ut Båda huvudmännen har konstaterat en forts gemensam hjälpmedelsförsörjning är föredra, då det ger de bästa förutsättningarna för hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och sjukvårdsansvaret och därmed också brukaren i vårdkedjan. VGR beslutade 19 februari delta i en gemensam upphandling av hjälpmedel, och Västkom beslutade 6 mars rekommendera de 49 kommunerna göra detsamma. Vid överläggningar mellan VGR och Västkom den 28 februari överenskoms Uddevalla kommun får i uppdrag genomföra själva upphandlingsprocessen för parternas räkning. s arbetsutskott föreslog , 129, socialnämnden besluta godkänna förslag om deltagande i gemensam upphandling av hjälpmedel, samt som grund för gemensam upphandling av hjälpmedel godkänna Avtal mellan kommunerna i Västra Götalands län och Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen om gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Lena Gilbertsson, avdelningschef kommunal hälso- och sjukvård, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna förslag om deltagande i gemensam upphandling av hjälpmedel, samt som grund för gemensam upphandling av hjälpmedel godkänna Avtal mellan kommunerna i Västra Götalands län och Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen om gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen.

22 21 Dnr SN 86 FÖRTECKNING ÖVER SÅRLÄKNINGSARTIKLAR I VÄSTRA GÖTALAND 2007 Västra Götalandsregionen och Västkom har uppdragit åt de båda huvudmännens kanslier arbeta fram ett gemensamt dokument avseende ansvars- och kostnadsfördelning gällande sårläkningsartiklar och andra behandlingshjälpmedel. Syftet med listan är alla enheter i vårdkedjan som handlägger sår ska ha ett fungerande och förutsägbart sortiment av produkter, samt klargöra kostnadsansvaret för dessa. Listan är uppdelad i ett bassortiment där kommunen är kostnadsansvarig, och ett mer avancerat sortiment, där regionen är kostnadsansvarig. På detta sätt tydliggörs såväl de medicinska som ekonomiska aspekterna. Listan kommer revideras årligen. s arbetsutskott föreslog , 130, socialnämnden besluta godkänna Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007.

23 22 Dnr SN 87 RAMAVTAL OM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS INSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och sjukvårdlagen 18. Detta gäller upp till nivå av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, och omfar inte hälso- och sjukvård som utförs av läkare. För läkarens insatser i den kommunala hälso- och sjukvården svarar landstinget/regionen. Aktuellt dokument utgör ett ramavtal avseende Västra Götalansregionens (VGR) läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Utöver detta ramavtal görs sedan lokala avtal/överenskommelser mellan primärvården och de enskilda kommunerna. s arbetsutskott föreslog , 131, socialnämnden besluta godkänna Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård. Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar Exp. godkänna Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård.

24 23 Dnr SN 88 KOMPETENSPLAN SOCIALFÖRVALTNINGEN Kompetensutveckling för personal är en strategisk fråga som ska genomsyra förvaltningens verksamheter på olika nivåer och bidra till utveckla organisationen. Nya kunskaper stimulerar till nya arbetssätt som leder till bättre kunna möta kommuninvånarnas framtida behov. Dokumentet är en kartläggning av planerade utbildningsinsatser för 2008 samt insatser och behov inför Planen revideras årligen. Målet med kompetensplanen är tillvarata och öka medarbetarnas kompetens, sansvar och engagemang på alla nivåer. Socialförvaltningens mål ska ligga till grund för handlingsplanen. Alla ska ha tillgång till en bra utbildning, vare sig det rör sig om en nystart eller vidareutbildning. Det kan handla om grundskolekompetens eller vidareutbildning såväl som validering av redan befintlig kunskap eller kompetensutveckling på arbetsplatsen. Medarbetare eller personal är ett av de fyra perspektiven som beaktas inom metoden för balanserade styrkort inom Tjörns kommun. Kompetensplanering innebär upprätta planer för utveckla verksamheten utifrån socialförvaltningens uppdrag, mål, krav och behov kombinerat med de anställdas förutsättningar, ambitioner och behov. Genom göra en långsiktig kompetensutvecklingsplan går det använda resurserna mer effektivt, få bättre samordning och mer riktade insatser för utveckla och behålla kompetenta medarbetare och ledare. s arbetsutskott föreslog , 136, socialnämnden besluta godkänna kompetensutvecklingsplan för socialförvaltningen inom Tjörns kommun. Gun Pettersson, MAS, föredrar ärendet. beslutar godkänna kompetensutvecklingsplan för socialförvaltningen inom Tjörns kommun.

25 24 Dnr SN 89 REMISS AVGIFT FÖR PEDAGOGISKA MÅLTIDER Socialförvaltningen har idag pedagogiska måltider där en avgift om kronor per måltid tas ut. Socialförvaltningen ser det som en viktig del i det pedagogiska arbetet i vissa fall kunna tillaga och äta mat gemensamt med sina brukare/klienter. Enhetschefen beslutar hur många som skall äta pedagogiskt. Kommunstyrelsen föreslår , 29, kostnaden för en pedagogisk måltid för medarbetarna ska kosta 25 kronor per portion, inklusive moms. s arbetsutskott föreslog , 132, socialnämnden besluta bifalla kommunstyrelsen förslag på avgift för pedagogisk måltid om 25 kronor, inklusive moms. Yrkanden Robert Bull (s) yrkar bifall till förslaget. Louise Marklund (ka) yrkar pedagogiska måltider ska vara kostnadsfria. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner socialnämnden beslutar bifalla förslaget. beslutar Exp. bifalla kommunstyrelsen förslag på avgift för pedagogisk måltid om 25 kronor, inklusive moms.

26 25 SN 90 Dnr SUBVENTION AV LUNCHPRIS FÖR PENSIONÄRER SKRIVNA I TJÖRNS KOMMUN Nuläge: Kostnad för pensionär skriven i Tjörns kommun: 38 kr för lunch, sallad och kaffe, 8 kr för efterrätt. Kostnad för övriga gäster i matsalen: 45 kr för lunch, sallad och kaffe, 8 kr för efterrätt. Förslag på ny avgift: Kostnad för pensionär skriven i Tjörns kommun: 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inkl.moms. Bakgrund Det är viktigt kunna erbjuda våra pensionärer subventionerade måltider i äldreomsorgens matsalar. Kosten är av mycket stor betydelse för kunna behålla hälsan och motverka sjukdom. Måltidsutredningen har tydliggjort vad en lunch kostar tillverka och servera. De intäkter som tas in till socialförvaltning är för täcka kostnader för hyra av matsalar, städ samt inventarier. Kostnad ink.moms antal Måltidsavd. Socialf, Årsintäkt Pensionär 48 kr 20/d 29kr 9.40 kr kr Extern gäst 63kr 18/d 29kr 21.40kr kr Matgäster med biståndsbeslut betalar inte moms. s arbetsutskott föreslog , 133, socialnämnden besluta bifalla förslag på subventionerat pris för pensionärer skrivna i Tjörns kommun, 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inklusive moms. beslutar Exp. bifalla förslag på subventionerat pris för pensionärer skrivna i Tjörns kommun, 48 kr för lunch, sallad och kaffe, 10 kr för efterrätt inklusive moms.

27 26 Dnr SN 91 DETALJPLANEPROGRAM FÖR VINDKRAFTVERK PÅ OLSBY 2:18 OCH TYFTA 2:4 TJÖRNS KOMMUN NORMALT PLANFÖRFARANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett detaljplaneförslag. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 25 april Socialförvaltningens synpunkter har inget yttrande lämna i frågan kring detaljplaneprogram för vindkraftverk på Olsby 2:18 och Tyfta 2:4 Tjörns kommun. s arbetsutskott föreslog , 134, socialnämnden besluta överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar Exp. överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

28 27 Dnr SN 92 DETALJPLAN FÖR NORDVIKSGÄRDE Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett detaljplaneförslag. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 5 maj Socialförvaltningens synpunkter Socialförvaltningen vidhåller sina synpunkter från tidigare yttrande över detaljplanen för Nordviksgärde, daterat där handikappomsorgen föreslår bostäder med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) uppförs på Nordviksgärde för tillgodose behovet av bostäder för personer med psykiska och fysiska funktionshinder: En trappuppgång i ett hyreshus; fem tvårumslägenheter samt en trerumslägenhet (med två toaletter) för gemensam disposition. En fristående gruppbostad av det slag som finns i Toftenäs. Behovet av lämpliga bostäder för äldre samt för ungdomar och ensamstående bör beaktas och tillgodoses i det planerade bostadsbeståndet. Här avses mindre lägenheter och handikappanpassade lägenheter i bottenplan alternativt med hiss. s arbetsutskott föreslog , 135, socialnämnden besluta överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar Exp. överlämna synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

29 28 Dnr SN 93 DETALJPLAN FÖR SKÅR 1:6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 79, beslutat godkänna planhandlingarna för samråd enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen. Detaljplanen syftar till pröva frågan om ett uppförande av förskola, övrig vårdverksamhet i norra delen av området, samt gruppboende och bostäder med möjlighet till handel/kontorsverksamhet inom fastigheten Skår 1:6 i Kållekärrs tätort. Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden Socialförvaltningen har getts tillfälle lämna synpunkter senast 12 maj. beslutar Exp. godkänna förslaget till synpunkter beträffande Detaljplan för Skår 1:6.

30 29 Dnr SN 94 KOSTNADSFÖRDELNING MELLAN GR s KOMMUNER AVSEENDE REGIONALT SAMARBETE KRING VÅLDSUTSATTA KVINNOR VÅLD I NÄRA RELATIONER SN beslutade , 37, ställa sig positiva till etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation samt återkomma i ärendet när ett kostnadsförslag presenterats av GR. Tolv av medlemskommunerna har i sina remissvar tillstyrkt förslaget om ett kommungemensamt kunskapscentrum. Mölndals stad har beslutat inte ingå i samarbetet. Tre kommuner Alingsås, Kungälv och Öckerö har i sina remissyttranden uttalat deltagande i ett regionalt samarbete för deras del förutsätter medverkan från övriga medlemskommuner. En konsekvens av Mölndal avstår från delta är kostnaderna fördelas på 12 istället för på 13 kommuner, vilket medför en merkostnad för de övriga. Den totala kostnaden för 2 års drift beräknas till 4,2 Mkr exkl. lokalkostnader. Länsstyrelsen beslutade bevilja GR kronor i utvecklingsmedel till ett kommungemensamt kunskapscentrum. De beviljade medlen täcker driftskostnaderna, exklusive lokalkostnader, för första verksamhetsåret. Kvarstående finansiering är 2,1 Mkr. Verksamheten bör kunna starta vid halvårsskiftet s arbetsutskott föreslog , 123, socialnämnden besluta ställa sig bakom medverka vid etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation - under förutsättning samtliga 13 kommuner inom GR deltar. beslutar Exp. ställa sig bakom medverka vid etablerandet av ett kommungemensamt kunskapscentrum våld i nära relation - under förutsättning samtliga 13 kommuner inom GR deltar.

31 30 Dnr SN 95 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG Protokollsutdrag 22, KF Avgift för externa måltider vid kommunens institutioner Protokollsutdrag 26, KF Revidering av bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda Protokollsutdrag 29, KF Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL fjärde kvartalet 2007 Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Förteckning över ordförande, kassör och sekreterare i Tjörns PRO Information angående ombyggnad Valåsen Nyhetsbrev HSN 4 mars 2008

32 31 SN 96 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Stickprov nr:

33 32 SN 97 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 55: Stickprov nr 69: Bifall omprövning omsorg Bifall omsorg

34 33 SN 98 BISTÅND KAP LSS, STICKPROV Anmälan om bistånd kap LSS under tiden Stickprov nr 1: Stickprov nr 2 Bifall personlig assistans LSS Bifall korttidshem

35 34 Dnr SN 99 FULLMAKT Tjörns kommun. /. NN, Uddevalla tingsrätt, Mål nr T , angående hyra och avhysning Fullmakt för kommunjurist Mats Mikulic vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan samt antaga eller förkasta förlikning. beslutar Exp. ge ordförande delegation underteckna fullmakt för kommunjurist Mats Mikulic vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan samt antaga eller förkasta förlikning i ärende T , Uddevalla tingsrätt. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer