STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten 2012-03-23. Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Köksavfallskvarn (KAK) för hushållsanvändning KAK till VA-anläggningen Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Ledningsnätets kapacitet Svavelväte Rötslam Fett Täby kommuns ledningsnät, nuvarande status Ledningsnätets kapacitet Svavelväte Rinntid Pumpstationer Fett Exempel från andra kommuner Stockholm Surahammar Ekonomi och juridik Rekommendation för Täby kommun Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till VA-anläggningen KAK till tank Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Fördelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Nackdelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till tank Slutsatser KAK Ställningstagande från Käppala (9)

3 1 Inledning Täby kommun kommer under de närmaste åren att påbörja insamling av matavfall från sina hushåll. Införandet kommer att göras stegvis och börjar troligtvis under Avfallsbranschen utvecklas snabbt och det kommer många nya tekniker. Ett alternativ till traditionell matavfallsinsamling utgörs av köksavfallskvarn (KAK) där matavfallet mals ner och leds vidare antingen till tank eller till den befintliga VA-anläggningen för att slutligen rötas till biogas. Den här utredningen ska titta på förutsättningarna för Täby kommuns hushåll att ansluta KAK till VA-anläggningen samt utreda om KAK till tank kan vara ett bra alternativ till kärllösning eller underjordiska behållare i nybyggnadsprojekt. I ett pågående stadsbyggnadsprojekt, Västra Roslags-Näsby, har det gjorts en utredning av en miljökonsult Henrik Säfvestad för att ta fram hållbara avfallslösningar för området. För det projektet behöver vi specifikt komplettera de olika alternativen med KAK-lösningar och ge vår rekommendation. 2 Köksavfallskvarn (KAK) för hushållsanvändning KAK används för att mala ner matavfall och monteras under diskbänken. I stort sett är allt matavfall från hushåll malbart. Alltför hårda, sega eller långfibriga material som köttben, senor eller majskolvar kan behöva fördelas innan vidare behandling i kvarnen. Kvarnen river sönder avfallet som sedan passerar en perforerad skiva som avgör materialets partikelstorlek. Köksavfallskvarnar finns i flera storlekar och modeller och arbetar satsvis eller kontinuerligt. En satsmatad kvarn startar först när kvarnen tillslutits med lock, vilket minimerar olycksrisken och gör den vanligast för hushållsanvändning. En kontinuerligt matad kvarn startas och stoppas genom manuell strömbrytare, där strömmen bryts automatiskt vid överbelastning. Elförbrukningen för en kvarn uppskattas till cirka 3-4 kwh per hushåll och år om drifttiden är ett par minuter per dygn med en kvarnmotor på 500 W. I Staffanstorp uppmättes bullernivåerna under malning till mellan db med enstaka toppar på 70 db. Socialstyrelsens allmänna riktlinjer för buller inomhus anger ett maximalt värde på 45 db(a). De ljud som kvarnen orsakar sker under korta tidsperioder, när man väljer att mala ned sitt avfall. Som en jämförelse kan nämnas att en diskmaskin ligger mellan db. 3 KAK till VA-anläggningen Genom att ansluta kvarnens utlopp till det diskhons avlopp ansluts KAK till VAanläggningen. Hushållets köksavfall transporteras via avloppsledningar till avloppsreningsverkets rötningsanläggning för vidare behandling. 3.1 Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Kommunerna med störst anslutningsgrad av KAK i Sverige är Surahammar och Smedjebacken, men även Staffanstorp och Stockholm stad utmärker sig. Forskning kring hur 3 (9)

4 KAK påverkar ledningsnätet som helhet är relativt begränsad. De studier som har gjorts har utförts under förhållandevis korta tidsperioder och på enskilda frågeställningar. Just nu undersöker Luleås Tekniska Universitet (LTU) i samarbete med Svenskt Vatten långtidseffekter på avloppsnätet där flera faktorer analyseras. En rapport beräknas vara klar Mest omfattande studier har utförts i Surahammar och Staffanstorp, där man bland annat fastställt att vattenförbrukningen inte ökar för hushåll med KAK och att någon ökad sedimentation i ledningarna inte heller kunde påvisas. Utpekade eventuella problemområden som KAK kan ge upphov till har yttrats utifrån observerade driftproblem gällande ledningsnätets kapacitet, svavelvätebildning, rötslammets kvalitet och förekomst av fett Ledningsnätets kapacitet Spillvatten 1 avleds generellt med så kallade självfallsledningar, där transporten sker med hjälp av gravitation, eller genom tryckledningar där spillvattnet pumpas. Spillvattenledningarna kan utformas på olika sätt. Antingen som kombinerade ledningar där både spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning, eller som separerade (även kallat duplicerade) ledningar där spillvatten och dagvatten avleds var för sig. Kombinerade självfallsledningar har en kontinuerligare genomströmning, vilket gör att lutningen kan vara något flackare men att dimensionen oftast är större för att kunna hantera regnvolymer. Separerade självfallsledningar är generellt av mindre dimension men med brantare lutning. Principen är att anpassa ledningens dimension och lutning till det förväntade flödet för att skapa så kallade självrensande ledningar. KAK till VA-anläggningen ger upphov till en ökad andel organiskt material som i sin tur ändrar flödet. Förändringen riskerar därmed att ändra ledningarnas självrensande förutsättningar. Konsekvensen blir att risken för sedimentering och stopp ökar Svavelväte Ansamlat biologiskt material bryts ner i ledningarna och bildar under syrefattiga förhållanden svavelväte. Svavelvätet i sin tur utgör en hälsofara för driftpersonal och fräter sönder ledningar och pumpstationer då det omvandlas till svavelsyra. Olika material reagerar på olika sätt, men betong är speciellt känsligt då materialet korroderar sönder. Teoretiska studier visade att den ökade mängd organiskt material som KAK ger upphov till inte var stor nog för att uppnå korrosion på betongledningar. Däremot är tillskottet genom en installation av KAK direkt olämpligt på ledningar som redan har problem med svavelväte Rötslam Det råder även diskussioner kring rötslammets kvalitet då rent biologiskt matavfall blandas med avloppsslam. Kvalitetsbegreppet inbegriper både slammets beståndsdelar och nedbrytningsgrad. Avloppsslam kan exempelvis innehålla ämnen som gör det mindre lämpligt 1 Avloppsvatten består av spillvatten, dränvatten och dagvatten. Spillvatten, som också benämns svartvatten, består av gråvatten (bad, disk och tvätt = BDT-vatten) och klosettvatten (WC). Dränvatten är vatten från dränering av fastigheter, vilket oftast leds till ledning för dagvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. 4 (9)

5 för vissa användningsområden, till exempel som gödsel på åkermark för livsmedelsproduktion. Nedbrytningsgraden av slammet, eller hur långt nedbrytningsprocessen har löpt i materialet, är en avgörande faktor för utdelningen av gas vid rötningen. Hur nedbrytningsprocessen förlöper i ledningarna är inte helt kartlagd. Vissa menar att processen påskyndas av tillskottet av rent organiskt material. Avgörande för nedbrytningsgraden är tidsrymden innan avfallet når rötningsanläggningen. I VA-sammanhang benämns detta som rinntiden (ibland även uppehållstid ), det vill säga hur lång tid materialet transporteras i avloppsledningarna från vasken till rötningsanläggningen Fett Fett löses upp av vaskens varma vatten och stelnar sedan i VA-anläggningen då temperaturen sjunker. Fett orsakar stora problem i ledningarna då stelnat fett är hårt och försämrar genomströmningen. I samband med installation av KAK uttrycks därför viss oro över att andelen fett skulle öka i ledningarna. I Surahammar undersöktes förekomsten av fett i ledning nedströms anslutning med och utan KAK. Testerna kunde inte påvisa någon skillnad mellan de två objekten. De långsiktiga konsekvenserna på ledningsnätet återstår dock att undersöka. 3.2 Täby kommuns ledningsnät, nuvarande status I dagsläget förbjuder gällande föreskrifter i Täby (ABVA) anslutning av KAK till VAanläggningen i Täby kommun. Vidare har Käppala, det avloppsreningsverk som kommunen är ansluten till, en restriktiv policy kring anslutning av KAK till VA-anläggningen Ledningsnätets kapacitet I Täby kommun utgörs ledningarna för spillvatten av separerade ledningar där befintliga ledningar är dimensionerade för vanlig hushållsförbrukning. En översiktlig undersökning av ledningsnätets självrensande lutning indikerar att en ökad andel organiskt material vore olämpligt. Samtidigt exploateras kommunen vilket kommer att innebära en ökad belastning på det befintliga ledningsnätet Svavelväte Stor andel av ledningsnätet består av betongledningar. Svavelvätekorrosion har påvisats på flera ledningssträckor vid ledningsrenovering Rinntid Ledningarna för spillvatten avleds i stora delar av kommunen förbi ett flertal pumpstationer innan slutligt påsläpp på Käppalas ledning/tunnel. Detta gör att rinntiden, eller uppehållstiden, kan vara lång för stora delar av kommunen Pumpstationer Pumpstationer för spillvatten kan påverkas på olika sätt om KAK är anslutna till VAanläggningen. Det kan handla om förändrade driftrutiner när det gäller till exempel tillsyn och spolning/rengöring. Det kan också handla om att pumpar med tillbehör behöver ses över oftare. 5 (9)

6 3.2.5 Fett Fett orsakar stora problem i ledningarna och får därför inte släppas ut i större mängd enligt gällande ABVA. Verksamheter som hanterar större mängder fett, som storkök av olika slag, krävs idag på fettavskiljare. Flera ledningssträckor i kommunen har idag en försämrad kapacitet på grund av förekomst av fett. 3.3 Exempel från andra kommuner Inom Stockholms län varierar kommunernas inställning till att ansluta KAK till VAanläggningen. Generellt krävs någon form av tillstånd för installation. Tillståndet kan utgöras av en enkel anmälan till en mer utförlig ansökan. Tillståndsprövningen varierar kommunerna emellan, en del har områdesrestriktioner utifrån ledningsnätets kondition, andra reglerar utifrån verksamhet. I vissa fall är det mottagaren, avloppsreningsverket, som ställer krav. Många av Käppalas medlemskommuner avvaktar just nu riktlinjer från avloppsreningsverket Stockholm Stockholms stad har sedan 2008 beslutat att tillåta enskilda hushåll att ansluta utan varken anmälan eller tillstånd. Detta har gjort att anslutningsgraden är okänd men uppfattningen är att mellan till hushåll har anslutit sedan dess. Inga stopp i ledningsnätet har härletts till brukandet av KAK. Biogasproduktionen ökar i Stockholms anläggningar, men det har inte kunnat påvisas att det är en effekt av KAK. I nuläget är anslutningen inte förknippad med ökade VA-avgifter. Ingen reglering har heller skett gentemot avfallstaxan. Förslag finns att prissätta hushållsavfallet baserat på vikt, vilket skulle ge en reducerad avgift för kunden om matavfallet omhändertas genom KAK Surahammar Surahammar har sedan 1997 tillåtit KAK till VA-anläggningen för vissa delar av verksamhetsområdet hushåll eller 50 % av avfallskunderna har skaffat KAK. Surahammar har ramavtal med två kvarnleverantörer och erbjuder installation och service av kvarnen under en 8-årig avtalsperiod. I likhet med Stockholm har Surahammar inga erfarenheter av stopp i ledningsnätet orsakade av KAK. Surahammar har heller inte utökat några driftrutiner. Stopp i ledningsnätet som observerats har skett på fastigheternas stamledningar orsakat av dålig lutning och rätvinkliga ledningar, utanför huvudmannens ansvar. Kostnaden för kvarn och service har betalats på VA-fakturan, i övrigt har avfallstaxan justerats för kunden samt en reglering skett mellan avfall och VA. 3.4 Ekonomi och juridik Vid en installation av KAK till VA-anläggningen krävs en engångskostnad för kvarnen som uppgår till cirka kr per lägenhet. Utöver installationskostnaden kan driftkostnader för exempelvis spolning av ledningarna tillkomma beroende på ledningsnätets kondition. Vid en anslutningsgrad som överstiger 5 % funderar Käppala på att ta ut en större avgift för behandling av avloppsvattnet. Detta skulle i sin tur kunna medföra en ökning av VA-taxan. VA-huvudmannens uppgift är att omhänderta avloppsvatten av hushållskaraktär, inte hushållsavfall, och VA-taxan är definierad utifrån det ändamålet. Omhändertagandet av hushållsavfall finansieras genom avfallstaxan. Reglering mellan VA och avfall bör utredas. 6 (9)

7 3.5 Rekommendation för Täby kommun VA-enheten i Täby kommun avråder från att släppa KAK fritt i likhet med exempelvis Stockholms stad, då stora delar av ledningsnätet lämpar sig dåligt för den typen av spillvatten. Kommunen avvaktar även Käppalas riktlinjer och LTU:s bedömning om långtidseffekter på ledningsnätet. Skulle de långsiktiga effekterna anses hanterbara skulle KAK till VAanläggningen kunna komplettera den traditionella matavfallsinsamlingen på VA-säkra områden. För att fastställa lämpliga områden inom kommunen behöver ledningsnätet undersökas ytterligare. Hydraulisk modellering kan precisera ledningsnätets kapacitet och ange rinntider för hela kommunen. Kombinerat med en kartläggning av befintliga driftstörningar skulle lämpliga områden kunna ringas in. Inom dessa områden skulle sedan KAK kunna tillåtas efter en anmälan till VA-enheten. Insamlingsalternativet kan sedan övervägas för nya stadsbyggnadsprojekt utifrån ledningsnätets kondition i området Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till VA-anläggningen VA-enheten i Täby kommun undersöker just nu möjligheten att ansluta den nytillkomma bebyggelsen i Västra Roslags-Näsby med en ny anslutningspunkt till Käppala. Om detta genomförs skulle området få speciella förutsättningar och därmed kunna lämpa sig för en pilotstudie. Ur VA-synpunkt är området lämpligt utifrån följande kriterier: nybyggnation möjliggör dimensionering och materialval anpassad för hushåll med KAK området kommer troligtvis inte behöva någon pumpstation medelvärdet för rinntiden från Täby/Roslags-Näsby till Käppala är cirka 7 timmar (12 timmar är medelvärdet för rinntiden för alla kommuner anslutna till Käppala). Ur avfallssynpunkt är minimering av avfallsutrymmen och transporter inom planområdet i Västra Roslags-Näsby ytterligare skäl för att förse området med matavfallsinsamling genom KAK. En aspekt som kan vara värd att notera är att en pilotstudie i ovan nämnda utformning inte ger allmängiltiga drifterfarenheter för Täbys VA-anläggning som helhet, på grund av de speciella förutsättningar som skulle gälla för Västra Roslags-Näsby. Projektet kan däremot ge värdefulla erfarenheter på avfallssidan. För att realisera en studie i Västra Roslags-Näsby behövs politiskt beslut om undantag från ABVA och samtycke från Käppala. 4 KAK till tank Köksavfallskvarn monteras under diskbänken och ansluts till enskild ledning, som istället för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen mynnar till en tank/behållare. Tanken, som kan vara dimensionerad för ett helt flerbostadshus eller enskilda hushåll, töms sedan med jämna mellanrum av en slambil som transporterar slammet till en anläggning för vidare behandling (rötning). Skillnaden mot tidigare alternativ utgörs alltså av: byggnaden måste förses med enskilda stamledningar som innebär en högre investeringskostnad 7 (9)

8 stamledningarna måste anslutas till en uppsamlingstank tanken kräver tömning med hjälp av slambil kvaliteten på avfallet blir bättre och därmed kan avsättning efter rötning ske till jordbruksmark. 4.1 Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Det finns inte så mycket forskning gjort på detta område i Sverige idag då tekniken ännu är väldigt ny. Den stad som använder sig av systemet redan idag är Malmö. Anledningen till detta är att de anser KAK vara ett användarvänligt insamlingssystem men fallet på deras VAledningar är för litet för att de ska kunna transportera matavfallet. De bostadsområden som använt sig av matavfallskvarn till tank i Malmö idag har redovisat god kvalitet på insamlat matavfall men något lägre mängder än vad man hoppats på. Det är osäkert hur mycket matavfall som försvinner i samband med att man bräddar och sköljer av vattenskiktet i avfallstanken. Under 2012 kommer Malmö att genomföra en utredning med invånarna för att ta reda på anslutningsgrad samt användarvänligheten i systemet. Vidare kommer också ett nybyggnadsområde att införa KAK till tank för cirka lägenheter. Där testas tre olika sorters tankar. Rekommendationen är att stadsbyggnadskontoret håller sig informerade om resultatet från detta test. 4.2 Fördelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Matavfallet hålls rent och kvaliteten hög, det vill säga matavfallet blandas inte med övrigt avloppsslam. Restprodukten kan därför, vid separat rötning, läggas tillbaka på åkermark för alla typer av odling/produktion (detta är inte alltid fallet med den andra tekniken). Systemet är tillåtet att införa i Täby, det krävs inget godkännande från Käppala och ingen dispens från Täby kommuns ABVA. 4.3 Nackdelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Systemet kostar mer att införa, cirka kr mer per lägenhet jämfört med KAK till VA-anläggningen. Detta innebär totalt cirka kr per lägenhet för KAK till tank (jämför avsnitt 3.4). Tankalternativet kan ändå vara en möjlighet i tätbebyggda områden, då det minskar transporter i förhållande till vanlig traditionell kärlhantering och tar bort kärlhantering av matavfall i avfallsutrymmen. Medan matavfallet blir liggandes i tanken i väntan på att bli hämtat, hinner rötningsprocessen starta och det finns en risk att en del av biogaspotentialen går förlorad. Beroende på hämtningsintervall kan matavfallet komma att ligga i tanken mellan två veckor till en månad. 4.4 Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till tank Det kan vara lämpligt att använda KAK till tank i Västra Roslags-Näsby, om KAK till VAanläggningen inte blir aktuellt. Läs mer om detta i en rapport skriven av Täby kommuns grupp för avfall och återvinning, lämpliga avfallslösningar för Västra Roslags-Näsby. 8 (9)

9 5 Slutsatser KAK KAK är ett användarvänligt insamlingsalternativ som sannolikt ökar andelen omhändertaget matavfall. KAK till VA-anläggningen kan övervägas inom VA-säkra områden som ett alternativ till traditionell matavfallsinsamling, förutsatt att Käppala tillåter KAK till VA-anläggningen och att forskning inte fastställer alltför negativ påverkan på ledningsnätet. KAK till tank kan utgöra ett insamlingsalternativ i tätbebyggda områden och som insamlingsalternativ för verksamheter. Aspekter som bör beaktas inför ett eventuellt införande är taxor och föreskrifter. 5.1 Ställningstagande från Käppala I mitten av februari 2012 träffades Käppala och alla medlemskommuner för att diskutera insamling av matavfall med hjälp av KAK anslutna till VA-anläggningen. I mars 2012 gjorde Käppalaförbundets tjänstemän en presentation för sin styrelse gällande ett förslag till rekommendation kring KAK. Styrelsen ska fastställa en rekommendation för medlemskommunerna när det gäller KAK. Förslaget kan sammanfattas i tre punkter: Käppalaförbundet rekommenderar att medlemskommunerna endast i undantagsfall tillåter installation av KAK (ett förtydligande behövs vad endast i undantagsfall innebär). I nya områden, nybyggnation, kan KAK vara ett alternativ, men då till tank (olika typer av tankar behöver förtydligas). Ett register ska hållas för de som ges tillstånd att installera KAK. 9 (9)

Angående köksavfallskvarnar

Angående köksavfallskvarnar Beskrivning Information om köksavfallskvarnar Dokumenttyp Information Upprättad av Tomas Adolphson/ Klara Dalhielm Revision/datum 12/2014-05-09 Godkänd av Fyll i utfärdare här Dokument id 20140508-20033

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Syfte och

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:5

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:5 29:5 En fastighetsägare har orsakat driftstörningar på den allmänna va-anläggningen genom utsläpp av större mängder potatisskal i avloppet. Skadeståndet har jämkats eftersom huvudmannen ansetts medvållande

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr.

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr. 31 En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Del 1 Antagen av Ystads kommun, Fullmäktige 111, 2008-09-18

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer