STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten 2012-03-23. Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska avdelningen VA- och Avfallsenheten Utredning köksavfallskvarnar (KAK) i Täby

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Köksavfallskvarn (KAK) för hushållsanvändning KAK till VA-anläggningen Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Ledningsnätets kapacitet Svavelväte Rötslam Fett Täby kommuns ledningsnät, nuvarande status Ledningsnätets kapacitet Svavelväte Rinntid Pumpstationer Fett Exempel från andra kommuner Stockholm Surahammar Ekonomi och juridik Rekommendation för Täby kommun Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till VA-anläggningen KAK till tank Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Fördelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Nackdelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till tank Slutsatser KAK Ställningstagande från Käppala (9)

3 1 Inledning Täby kommun kommer under de närmaste åren att påbörja insamling av matavfall från sina hushåll. Införandet kommer att göras stegvis och börjar troligtvis under Avfallsbranschen utvecklas snabbt och det kommer många nya tekniker. Ett alternativ till traditionell matavfallsinsamling utgörs av köksavfallskvarn (KAK) där matavfallet mals ner och leds vidare antingen till tank eller till den befintliga VA-anläggningen för att slutligen rötas till biogas. Den här utredningen ska titta på förutsättningarna för Täby kommuns hushåll att ansluta KAK till VA-anläggningen samt utreda om KAK till tank kan vara ett bra alternativ till kärllösning eller underjordiska behållare i nybyggnadsprojekt. I ett pågående stadsbyggnadsprojekt, Västra Roslags-Näsby, har det gjorts en utredning av en miljökonsult Henrik Säfvestad för att ta fram hållbara avfallslösningar för området. För det projektet behöver vi specifikt komplettera de olika alternativen med KAK-lösningar och ge vår rekommendation. 2 Köksavfallskvarn (KAK) för hushållsanvändning KAK används för att mala ner matavfall och monteras under diskbänken. I stort sett är allt matavfall från hushåll malbart. Alltför hårda, sega eller långfibriga material som köttben, senor eller majskolvar kan behöva fördelas innan vidare behandling i kvarnen. Kvarnen river sönder avfallet som sedan passerar en perforerad skiva som avgör materialets partikelstorlek. Köksavfallskvarnar finns i flera storlekar och modeller och arbetar satsvis eller kontinuerligt. En satsmatad kvarn startar först när kvarnen tillslutits med lock, vilket minimerar olycksrisken och gör den vanligast för hushållsanvändning. En kontinuerligt matad kvarn startas och stoppas genom manuell strömbrytare, där strömmen bryts automatiskt vid överbelastning. Elförbrukningen för en kvarn uppskattas till cirka 3-4 kwh per hushåll och år om drifttiden är ett par minuter per dygn med en kvarnmotor på 500 W. I Staffanstorp uppmättes bullernivåerna under malning till mellan db med enstaka toppar på 70 db. Socialstyrelsens allmänna riktlinjer för buller inomhus anger ett maximalt värde på 45 db(a). De ljud som kvarnen orsakar sker under korta tidsperioder, när man väljer att mala ned sitt avfall. Som en jämförelse kan nämnas att en diskmaskin ligger mellan db. 3 KAK till VA-anläggningen Genom att ansluta kvarnens utlopp till det diskhons avlopp ansluts KAK till VAanläggningen. Hushållets köksavfall transporteras via avloppsledningar till avloppsreningsverkets rötningsanläggning för vidare behandling. 3.1 Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Kommunerna med störst anslutningsgrad av KAK i Sverige är Surahammar och Smedjebacken, men även Staffanstorp och Stockholm stad utmärker sig. Forskning kring hur 3 (9)

4 KAK påverkar ledningsnätet som helhet är relativt begränsad. De studier som har gjorts har utförts under förhållandevis korta tidsperioder och på enskilda frågeställningar. Just nu undersöker Luleås Tekniska Universitet (LTU) i samarbete med Svenskt Vatten långtidseffekter på avloppsnätet där flera faktorer analyseras. En rapport beräknas vara klar Mest omfattande studier har utförts i Surahammar och Staffanstorp, där man bland annat fastställt att vattenförbrukningen inte ökar för hushåll med KAK och att någon ökad sedimentation i ledningarna inte heller kunde påvisas. Utpekade eventuella problemområden som KAK kan ge upphov till har yttrats utifrån observerade driftproblem gällande ledningsnätets kapacitet, svavelvätebildning, rötslammets kvalitet och förekomst av fett Ledningsnätets kapacitet Spillvatten 1 avleds generellt med så kallade självfallsledningar, där transporten sker med hjälp av gravitation, eller genom tryckledningar där spillvattnet pumpas. Spillvattenledningarna kan utformas på olika sätt. Antingen som kombinerade ledningar där både spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning, eller som separerade (även kallat duplicerade) ledningar där spillvatten och dagvatten avleds var för sig. Kombinerade självfallsledningar har en kontinuerligare genomströmning, vilket gör att lutningen kan vara något flackare men att dimensionen oftast är större för att kunna hantera regnvolymer. Separerade självfallsledningar är generellt av mindre dimension men med brantare lutning. Principen är att anpassa ledningens dimension och lutning till det förväntade flödet för att skapa så kallade självrensande ledningar. KAK till VA-anläggningen ger upphov till en ökad andel organiskt material som i sin tur ändrar flödet. Förändringen riskerar därmed att ändra ledningarnas självrensande förutsättningar. Konsekvensen blir att risken för sedimentering och stopp ökar Svavelväte Ansamlat biologiskt material bryts ner i ledningarna och bildar under syrefattiga förhållanden svavelväte. Svavelvätet i sin tur utgör en hälsofara för driftpersonal och fräter sönder ledningar och pumpstationer då det omvandlas till svavelsyra. Olika material reagerar på olika sätt, men betong är speciellt känsligt då materialet korroderar sönder. Teoretiska studier visade att den ökade mängd organiskt material som KAK ger upphov till inte var stor nog för att uppnå korrosion på betongledningar. Däremot är tillskottet genom en installation av KAK direkt olämpligt på ledningar som redan har problem med svavelväte Rötslam Det råder även diskussioner kring rötslammets kvalitet då rent biologiskt matavfall blandas med avloppsslam. Kvalitetsbegreppet inbegriper både slammets beståndsdelar och nedbrytningsgrad. Avloppsslam kan exempelvis innehålla ämnen som gör det mindre lämpligt 1 Avloppsvatten består av spillvatten, dränvatten och dagvatten. Spillvatten, som också benämns svartvatten, består av gråvatten (bad, disk och tvätt = BDT-vatten) och klosettvatten (WC). Dränvatten är vatten från dränering av fastigheter, vilket oftast leds till ledning för dagvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. 4 (9)

5 för vissa användningsområden, till exempel som gödsel på åkermark för livsmedelsproduktion. Nedbrytningsgraden av slammet, eller hur långt nedbrytningsprocessen har löpt i materialet, är en avgörande faktor för utdelningen av gas vid rötningen. Hur nedbrytningsprocessen förlöper i ledningarna är inte helt kartlagd. Vissa menar att processen påskyndas av tillskottet av rent organiskt material. Avgörande för nedbrytningsgraden är tidsrymden innan avfallet når rötningsanläggningen. I VA-sammanhang benämns detta som rinntiden (ibland även uppehållstid ), det vill säga hur lång tid materialet transporteras i avloppsledningarna från vasken till rötningsanläggningen Fett Fett löses upp av vaskens varma vatten och stelnar sedan i VA-anläggningen då temperaturen sjunker. Fett orsakar stora problem i ledningarna då stelnat fett är hårt och försämrar genomströmningen. I samband med installation av KAK uttrycks därför viss oro över att andelen fett skulle öka i ledningarna. I Surahammar undersöktes förekomsten av fett i ledning nedströms anslutning med och utan KAK. Testerna kunde inte påvisa någon skillnad mellan de två objekten. De långsiktiga konsekvenserna på ledningsnätet återstår dock att undersöka. 3.2 Täby kommuns ledningsnät, nuvarande status I dagsläget förbjuder gällande föreskrifter i Täby (ABVA) anslutning av KAK till VAanläggningen i Täby kommun. Vidare har Käppala, det avloppsreningsverk som kommunen är ansluten till, en restriktiv policy kring anslutning av KAK till VA-anläggningen Ledningsnätets kapacitet I Täby kommun utgörs ledningarna för spillvatten av separerade ledningar där befintliga ledningar är dimensionerade för vanlig hushållsförbrukning. En översiktlig undersökning av ledningsnätets självrensande lutning indikerar att en ökad andel organiskt material vore olämpligt. Samtidigt exploateras kommunen vilket kommer att innebära en ökad belastning på det befintliga ledningsnätet Svavelväte Stor andel av ledningsnätet består av betongledningar. Svavelvätekorrosion har påvisats på flera ledningssträckor vid ledningsrenovering Rinntid Ledningarna för spillvatten avleds i stora delar av kommunen förbi ett flertal pumpstationer innan slutligt påsläpp på Käppalas ledning/tunnel. Detta gör att rinntiden, eller uppehållstiden, kan vara lång för stora delar av kommunen Pumpstationer Pumpstationer för spillvatten kan påverkas på olika sätt om KAK är anslutna till VAanläggningen. Det kan handla om förändrade driftrutiner när det gäller till exempel tillsyn och spolning/rengöring. Det kan också handla om att pumpar med tillbehör behöver ses över oftare. 5 (9)

6 3.2.5 Fett Fett orsakar stora problem i ledningarna och får därför inte släppas ut i större mängd enligt gällande ABVA. Verksamheter som hanterar större mängder fett, som storkök av olika slag, krävs idag på fettavskiljare. Flera ledningssträckor i kommunen har idag en försämrad kapacitet på grund av förekomst av fett. 3.3 Exempel från andra kommuner Inom Stockholms län varierar kommunernas inställning till att ansluta KAK till VAanläggningen. Generellt krävs någon form av tillstånd för installation. Tillståndet kan utgöras av en enkel anmälan till en mer utförlig ansökan. Tillståndsprövningen varierar kommunerna emellan, en del har områdesrestriktioner utifrån ledningsnätets kondition, andra reglerar utifrån verksamhet. I vissa fall är det mottagaren, avloppsreningsverket, som ställer krav. Många av Käppalas medlemskommuner avvaktar just nu riktlinjer från avloppsreningsverket Stockholm Stockholms stad har sedan 2008 beslutat att tillåta enskilda hushåll att ansluta utan varken anmälan eller tillstånd. Detta har gjort att anslutningsgraden är okänd men uppfattningen är att mellan till hushåll har anslutit sedan dess. Inga stopp i ledningsnätet har härletts till brukandet av KAK. Biogasproduktionen ökar i Stockholms anläggningar, men det har inte kunnat påvisas att det är en effekt av KAK. I nuläget är anslutningen inte förknippad med ökade VA-avgifter. Ingen reglering har heller skett gentemot avfallstaxan. Förslag finns att prissätta hushållsavfallet baserat på vikt, vilket skulle ge en reducerad avgift för kunden om matavfallet omhändertas genom KAK Surahammar Surahammar har sedan 1997 tillåtit KAK till VA-anläggningen för vissa delar av verksamhetsområdet hushåll eller 50 % av avfallskunderna har skaffat KAK. Surahammar har ramavtal med två kvarnleverantörer och erbjuder installation och service av kvarnen under en 8-årig avtalsperiod. I likhet med Stockholm har Surahammar inga erfarenheter av stopp i ledningsnätet orsakade av KAK. Surahammar har heller inte utökat några driftrutiner. Stopp i ledningsnätet som observerats har skett på fastigheternas stamledningar orsakat av dålig lutning och rätvinkliga ledningar, utanför huvudmannens ansvar. Kostnaden för kvarn och service har betalats på VA-fakturan, i övrigt har avfallstaxan justerats för kunden samt en reglering skett mellan avfall och VA. 3.4 Ekonomi och juridik Vid en installation av KAK till VA-anläggningen krävs en engångskostnad för kvarnen som uppgår till cirka kr per lägenhet. Utöver installationskostnaden kan driftkostnader för exempelvis spolning av ledningarna tillkomma beroende på ledningsnätets kondition. Vid en anslutningsgrad som överstiger 5 % funderar Käppala på att ta ut en större avgift för behandling av avloppsvattnet. Detta skulle i sin tur kunna medföra en ökning av VA-taxan. VA-huvudmannens uppgift är att omhänderta avloppsvatten av hushållskaraktär, inte hushållsavfall, och VA-taxan är definierad utifrån det ändamålet. Omhändertagandet av hushållsavfall finansieras genom avfallstaxan. Reglering mellan VA och avfall bör utredas. 6 (9)

7 3.5 Rekommendation för Täby kommun VA-enheten i Täby kommun avråder från att släppa KAK fritt i likhet med exempelvis Stockholms stad, då stora delar av ledningsnätet lämpar sig dåligt för den typen av spillvatten. Kommunen avvaktar även Käppalas riktlinjer och LTU:s bedömning om långtidseffekter på ledningsnätet. Skulle de långsiktiga effekterna anses hanterbara skulle KAK till VAanläggningen kunna komplettera den traditionella matavfallsinsamlingen på VA-säkra områden. För att fastställa lämpliga områden inom kommunen behöver ledningsnätet undersökas ytterligare. Hydraulisk modellering kan precisera ledningsnätets kapacitet och ange rinntider för hela kommunen. Kombinerat med en kartläggning av befintliga driftstörningar skulle lämpliga områden kunna ringas in. Inom dessa områden skulle sedan KAK kunna tillåtas efter en anmälan till VA-enheten. Insamlingsalternativet kan sedan övervägas för nya stadsbyggnadsprojekt utifrån ledningsnätets kondition i området Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till VA-anläggningen VA-enheten i Täby kommun undersöker just nu möjligheten att ansluta den nytillkomma bebyggelsen i Västra Roslags-Näsby med en ny anslutningspunkt till Käppala. Om detta genomförs skulle området få speciella förutsättningar och därmed kunna lämpa sig för en pilotstudie. Ur VA-synpunkt är området lämpligt utifrån följande kriterier: nybyggnation möjliggör dimensionering och materialval anpassad för hushåll med KAK området kommer troligtvis inte behöva någon pumpstation medelvärdet för rinntiden från Täby/Roslags-Näsby till Käppala är cirka 7 timmar (12 timmar är medelvärdet för rinntiden för alla kommuner anslutna till Käppala). Ur avfallssynpunkt är minimering av avfallsutrymmen och transporter inom planområdet i Västra Roslags-Näsby ytterligare skäl för att förse området med matavfallsinsamling genom KAK. En aspekt som kan vara värd att notera är att en pilotstudie i ovan nämnda utformning inte ger allmängiltiga drifterfarenheter för Täbys VA-anläggning som helhet, på grund av de speciella förutsättningar som skulle gälla för Västra Roslags-Näsby. Projektet kan däremot ge värdefulla erfarenheter på avfallssidan. För att realisera en studie i Västra Roslags-Näsby behövs politiskt beslut om undantag från ABVA och samtycke från Käppala. 4 KAK till tank Köksavfallskvarn monteras under diskbänken och ansluts till enskild ledning, som istället för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen mynnar till en tank/behållare. Tanken, som kan vara dimensionerad för ett helt flerbostadshus eller enskilda hushåll, töms sedan med jämna mellanrum av en slambil som transporterar slammet till en anläggning för vidare behandling (rötning). Skillnaden mot tidigare alternativ utgörs alltså av: byggnaden måste förses med enskilda stamledningar som innebär en högre investeringskostnad 7 (9)

8 stamledningarna måste anslutas till en uppsamlingstank tanken kräver tömning med hjälp av slambil kvaliteten på avfallet blir bättre och därmed kan avsättning efter rötning ske till jordbruksmark. 4.1 Generella rekommendationer samt forskning i Sverige idag Det finns inte så mycket forskning gjort på detta område i Sverige idag då tekniken ännu är väldigt ny. Den stad som använder sig av systemet redan idag är Malmö. Anledningen till detta är att de anser KAK vara ett användarvänligt insamlingssystem men fallet på deras VAledningar är för litet för att de ska kunna transportera matavfallet. De bostadsområden som använt sig av matavfallskvarn till tank i Malmö idag har redovisat god kvalitet på insamlat matavfall men något lägre mängder än vad man hoppats på. Det är osäkert hur mycket matavfall som försvinner i samband med att man bräddar och sköljer av vattenskiktet i avfallstanken. Under 2012 kommer Malmö att genomföra en utredning med invånarna för att ta reda på anslutningsgrad samt användarvänligheten i systemet. Vidare kommer också ett nybyggnadsområde att införa KAK till tank för cirka lägenheter. Där testas tre olika sorters tankar. Rekommendationen är att stadsbyggnadskontoret håller sig informerade om resultatet från detta test. 4.2 Fördelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Matavfallet hålls rent och kvaliteten hög, det vill säga matavfallet blandas inte med övrigt avloppsslam. Restprodukten kan därför, vid separat rötning, läggas tillbaka på åkermark för alla typer av odling/produktion (detta är inte alltid fallet med den andra tekniken). Systemet är tillåtet att införa i Täby, det krävs inget godkännande från Käppala och ingen dispens från Täby kommuns ABVA. 4.3 Nackdelar i förhållande till KAK till VA-anläggningen Systemet kostar mer att införa, cirka kr mer per lägenhet jämfört med KAK till VA-anläggningen. Detta innebär totalt cirka kr per lägenhet för KAK till tank (jämför avsnitt 3.4). Tankalternativet kan ändå vara en möjlighet i tätbebyggda områden, då det minskar transporter i förhållande till vanlig traditionell kärlhantering och tar bort kärlhantering av matavfall i avfallsutrymmen. Medan matavfallet blir liggandes i tanken i väntan på att bli hämtat, hinner rötningsprocessen starta och det finns en risk att en del av biogaspotentialen går förlorad. Beroende på hämtningsintervall kan matavfallet komma att ligga i tanken mellan två veckor till en månad. 4.4 Västra Roslags-Näsby som pilotprojekt, KAK till tank Det kan vara lämpligt att använda KAK till tank i Västra Roslags-Näsby, om KAK till VAanläggningen inte blir aktuellt. Läs mer om detta i en rapport skriven av Täby kommuns grupp för avfall och återvinning, lämpliga avfallslösningar för Västra Roslags-Näsby. 8 (9)

9 5 Slutsatser KAK KAK är ett användarvänligt insamlingsalternativ som sannolikt ökar andelen omhändertaget matavfall. KAK till VA-anläggningen kan övervägas inom VA-säkra områden som ett alternativ till traditionell matavfallsinsamling, förutsatt att Käppala tillåter KAK till VA-anläggningen och att forskning inte fastställer alltför negativ påverkan på ledningsnätet. KAK till tank kan utgöra ett insamlingsalternativ i tätbebyggda områden och som insamlingsalternativ för verksamheter. Aspekter som bör beaktas inför ett eventuellt införande är taxor och föreskrifter. 5.1 Ställningstagande från Käppala I mitten av februari 2012 träffades Käppala och alla medlemskommuner för att diskutera insamling av matavfall med hjälp av KAK anslutna till VA-anläggningen. I mars 2012 gjorde Käppalaförbundets tjänstemän en presentation för sin styrelse gällande ett förslag till rekommendation kring KAK. Styrelsen ska fastställa en rekommendation för medlemskommunerna när det gäller KAK. Förslaget kan sammanfattas i tre punkter: Käppalaförbundet rekommenderar att medlemskommunerna endast i undantagsfall tillåter installation av KAK (ett förtydligande behövs vad endast i undantagsfall innebär). I nya områden, nybyggnation, kan KAK vara ett alternativ, men då till tank (olika typer av tankar behöver förtydligas). Ett register ska hållas för de som ges tillstånd att installera KAK. 9 (9)

Angående köksavfallskvarnar

Angående köksavfallskvarnar Beskrivning Information om köksavfallskvarnar Dokumenttyp Information Upprättad av Tomas Adolphson/ Klara Dalhielm Revision/datum 12/2014-05-09 Godkänd av Fyll i utfärdare här Dokument id 20140508-20033

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen Alexander La Motte,0550-881 14 Alexander.lamotte@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-04-27 Tn/2016:65 1(2) Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Förslag till beslut

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Transporter Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Syfte och

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE

HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE Innehållsförteckning Vilka krav ställer vi på fettavskiljare... 3 Varför ställs kravet... 3 På vem ställs kravet... 4 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR... 4 VERKSAMHETSUTÖVARENS ANSVAR...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Insamlingssystem för hushåll - kompletterande system

Insamlingssystem för hushåll - kompletterande system Insamlingssystem för hushåll - kompletterande system Kompletterande system där behov finns kan t.ex. vara underjordsbehållare, köksavfallskvarn och kvarn till tank. Dessa alternativ beskrivs kortfattat

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen FÖRFATTNING 6.3 Antagen av kommunfullmäktige 80/09 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Planprogram för Norra Borstahusen

Planprogram för Norra Borstahusen , Helsingborg Planprogram för Norra Borstahusen 1 Utredning av kapacitet för avloppsnät och anslutnings möjligheter på VA system , Helsingborg Anslutningsförhållenden: Inom Norra Borstahusens planområde

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr.

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr. 31 En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius 2017-04-06 2017-1739 0480-450305 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Förslag till yttrande till Kalmar vatten - Policy För Fettavskiljare Förslag

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö. Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet

Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö. Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet Idag samlas matavfallet in i påse och kärl + Rimligt låga investeringskostnader. Oftast

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Varför behövs fettavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från hushåll, till exempel vatten

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer