Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal"

Transkript

1 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, februar i 2008

2

3 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettionde, reviderade upplagan februari 2008

4 Svenskt Näringsliv 1981 Tryck Henrix Grafiska AB, Huskvarna ISBN Skriften finns också i engelsk version.

5 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Företagarens försäkringsskydd. Skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida forsakring. Ytterligare information som finns på hemsidan är "Verktyg för arbetsgivare" som innehåller olika interaktiva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är "Försäkringsinformation för medarbetare" samt "Hjälpreda med blanketter vid försäkringshantering". Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtalsförsäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finns i slutet av skriften. Välkommen!

6 4 Innehåll Innehåll förkortningar 6 inledning 7 arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal 8 sammanfattning av arbetsgivarens skyldighet och arbetstagarens förmåner enligt lag 10 enligt kollektivavtal, arbetare 12 enligt kollektivavtal, tjänstemän 14 företagarens försäkringsskydd enligt lag 16 enligt kollektivavtal 17 sammanställning för säkringar för anställda 18 avgifter, premier m m 19 arbetsgivaravgifter enligt lag 20 premier till avtalsför säkringar 21 avdragsregler och skatter för pensioner 24 basbelopp och index 25 ålderspension enligt lag 26 kollektivavtalade förmåner, arbetare 30 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän - itp-planens avdelningar 33 - itp itp 2 40 sjukdom enligt lag 45 kollektivavtalade förmåner, arbetare 48 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 50

7 Innehåll 5 dödsfall enligt lag 52 kollektivavtalade förmåner, arbetare 54 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 58 arbetsskada enligt lag 63 kollektivavtalade förmåner, samtliga anställda 65 arbetsbrist enligt lag 68 kollektivavtalade förmåner, arbetare 71 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 73 utlandstjänst social trygghet inom eu 75 kollektivavtalade förmåner, arbetare 77 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 78 utländska företag med tillfällig verksamhet i sverige 80 frånvaro under anställning arbetare 81 tjänstemän 84 anställning efter 65 år 86 basbelopp 88 ags månadsersättning 89 finansieringssystem pensioner 90 ilo-konventionen 91 sökord 92 telefon- och adresslista 93 svenskt näringsliv försäkringsinformation våra försäkringskonsulter 95

8 6 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar m m AFA-försäkringarna En gemensam beteckning för AGB, AGS, TGL och TFA AFL Lagen om allmän försäkring AGB Avgångsbidrag (för arbetare) AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring ASL Avtalspension SAF-LO ATP Allmän tilläggspension ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LIP Lagen om inkomstgrundad ålderspension SGI Sjukpenninggrundande inkomst sjll Lagen om sjuklön STP Särskild tilläggspension (t o m 1995) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL Tjänstegrupplivförsäkring försäkringsbolag, organisationer m m AFA Försäkring Alecta AMF Pension AMS Collectum Fora FPG ILO LO PPM PRI PTK SAF TRR Trygghetsrådet TSL En gemensam beteckning för de tre försäkringsbolagen: AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (Försäkringsgivare för TFA) Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Försäkringsbolaget AMF Pension Arbetsmarknadsstyrelsen Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar (Svenskt Näringsliv - PTK) Utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt International Labour Organisation, FN-organ Landsorganisationen i Sverige Premiepensionsmyndigheten Pensionsregistreringsinstitutet Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d Privattjänstemannakartellen) Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund lades ned den 29 mars 2001, Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Svenskt Näringsliv - PTK) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (Svenskt Näringsliv - LO)

9 Inledning 7 Inledning Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken är upplagd efter försäkringshändelser som ålderspension, sjukdom och arbetsskada. Inom varje försäkringshändelse har vi ett avsnitt med lagenlig försäkring, vilket markeras av orange färg i sidhuvudet, sedan kollektivavtalade förmåner för arbetare, markeras med röd färg, slutligen kollektivavtalade förmåner för tjänstemän som markeras med gul färg. tjänstemän arbetare enligt lag allmänt Texten beskriver regelverket som det är känt vid tidpunkten för tryckningen. Vi reserverar oss därför för senare ändringar. Nyheter inom området redovisas löpande på vår hemsida Vi vill gärna ha dina förbättringsförslag och andra synpunkter, vänd dig i första hand till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Februari 2008

10 8 Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal Försäkringsskyddet kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lagstadgade skyddet som gäller alla. Ovan på tillkommer kompletterande försäkringar i form av kollektivavtalade och eventuella privata försäkringar. Arbetsgivare som har blivit medlemmar i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldig att teckna försäkringar, enligt nedan, för sina anställda. Detsamma gäller för oorganiserade arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med fackförbund, s k hängavtalsföretag. privat avtal lag företagsöverlåtelse företaget gör försäkringsanmälan Om ett kollektivavtalsbundet företag överlåts helt eller delvis följer kollektivavtalet normalt med vid överlåtelsen. Den nye ägaren blir därmed skyldig att teckna avtalsförsäkringarna. Överlåtelse av aktier och försäljning av handelsbolag eller kommanditbolag innebär inte något byte av arbetsgivare. Sådan överlåtelse medför alltså ingen förändring av kollektivavtal och skyldighet att teckna försäkringar. Det är arbetsgivaren som skall göra försäkringsanmälan direkt hos berörda försäkringsbolag. Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från försäkringsbolaget. Försäkringsavtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet blev gällande. Företagare (se vidare sid 16) och VD i aktiebolag omfattas med automatik enbart av TFA-försäkringen. Vid tveksamhet rörande den kollektivavtalsenliga skyldigheten att teckna försäkring eller om kollektivavtalets bestämmelser i övrigt, ta kontakt med berört arbetsgivarförbund eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt teckna avtalsförsäkringar för sina anställda arbetare, exklusive omställningsstöd. För tjänstemän kan TFA och TGL tecknas frivilligt.

11 Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal 9 arbetare fora avtalspension saf-lo omst. stöd agb tgl ags tfa amf pension förs. bolag företaget tsl afa försäkring Samtliga företag måste teckna försäkringsavtal om TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän Omställningsförsäkring, AGS, TGL, Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensionslösning som omfattar arbetare. Arbetsgivaren kan erbjuda förvaltning av pensionspremien i egen regi, vilket beskrivs under avsnittet ålderspension för arbetare. arbetare Försäkringsavtal tecknas genom Fora, varifrån också blanketter rekvireras. Företag som har tjänstemän måste dessutom teckna försäkringsavtal om ITP och TGL för tjänstemän. Anslutning sker genom avtal med Collectum. OBS! Viktig information angående tecknande av ITP 1 finns på sid 39. Vissa möjligheter till undantag eller avstående finns, se sid 34. Arbetsgivaren kan erbjuda förvaltning av tjänstemannens pensionspremie i egen regi för ITP 1 samt själv svara för ålderspensionen gällande ITP 2, vilket beskrivs under respektive avsnitt för ITPs ålderspension 1 och 2. TGL tecknas hos något av försäkringsbolagen Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv och Skandia. Automatisk anslutning till Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet sker för företag som blir medlemmar i Svenskt Näringsliv. Övriga kollektivavtalsbundna företag inom PTK-området ansöker om säranslutning hos TRR. De företag som har tjänstemän som tjänstgör utomlands måste vidare teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller garantiförsäkring. tjänstemän Använd gärna vårt interaktiva hjälpmedel "Att teckna kollektivavtalade försäkringar" på Du hittar hjälpmedlet under "Verktyg för arbetsgivare".

12 10 Försäkringar enligt lag Försäkringar enligt lag försäkring arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring avgiftsbetalning ålderspension Mera utförlig information på sid 26. Gäller automatiskt Ingen särskild anmälan från företaget. I företagets skattedeklaration redovisas underlaget för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Arbetsgivaravgifterna ska erläggas för arbetstagare och uppdragstagare som under året uppburit kronor eller mer i form av kontantersättning och värdet av skattepliktiga förmåner samt kostnadsersättningar. Se även Skatteverkets broschyrer. efterlevandepension Mera utförlig information på sid 52. Gäller automatiskt. sjukförsäkring Mera utförlig information på sid 45. Gäller automatiskt. Ingen särskild anmälan från företaget. arbetsskadeförsäkring Mera utförlig information sid 63. Gäller automatiskt. Ingen särskild anmälan från företaget. arbetslöshetsförsäkring Mera utförlig information på sid 68. För att omfattas av inkomstrelaterad ersättning måste den anställde vara medlem i en arbetslöshetskassa. Även oorganiserad kan vara medlem. Ingen särskild anmälan från företaget. föräldraförsäkring Gäller automatiskt.

13 Försäkringar enligt lag 11 arbetsgivaravgifter 2008 % av bruttolön förmåner för de anställda arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall 10,21 Ålderspensionen med rörlig pensionsålder kan tidigast tas ut från 61 års ålder. En arbetstagare har rätt att arbeta till 67 år. Ingen. Underrättelse enligt lagen om anställningsskydd senast en månad innan avgångsåldern inträder. Ålderspension söks hos Försäkringskassan. 1,70 Efterlevandepension. Ingen. Ansökan görs direkt till Försäkringskassan. 7,71 Sjukpenning, aktivitets-/sjukersättning och rehabiliteringspenning. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 14 dagarna av en sjukperiod. Arbetsgivaren ansvarar för rapportering till Försäkringskassan. Sjukanmälan görs till arbetsgivaren. Aktivitets-/sjukersättning kan sökas hos Försäkringskassan. 0,68 Arbetsskadelivränta och begravningshjälp. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla skada till Försäkringskassan. Både arbetsgivaren och skyddsombudet skall underteckna skadeanmälan. Anmälan görs omedelbart till arbetsgivaren. Egen företagare och uppdragstagare anmäler skadan direkt till Försäkringskassan. Ersättning söks hos Försäkringskassan. 2,43 (Arbetsmarknadsavgift) Dagpenning om vissa villkor uppfylls, bl a arbetsvillkor och medlemsvillkor. Den senaste arbetsgivaren är enligt lag skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg (särskild blankett finns). Ansökan görs skriftligen hos arbetslöshetskassan. 2,20 Förmåner för föräldrar i samband med barns födsel. Ingen. Ansökan görs direkt till Försäkringskassan.

14 12 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare för arbetare försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2008 skyldighet att debitering % av bruttolön teckna försäkring premiebetalning Mera utförlig information sid 48. avtalspension saf-lo pensionspremie premiebefrielseförsäkring Mera utförlig information sid 30. ags-avtalsgruppsjukförsäkring omställningsförsäkring agb omställningsstöd Mera utförlig information sid 71. Mera utförlig information sid 55. tgl-tjänstegrupplivförsäkring tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Mera utförlig information sid 65. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal om AGS, Avtalspension SAF-LO, TGL och Omställningsförsäkring som omfattar arbetare och TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän. Försäkringsavtal tecknas hos Fora. Avtalet träder i kraft från och med den dag kollektivavtalet blev gällande. Löneuppgifter lämnas vid årets början till Fora. Uppgifterna kan lämnas på Internet. Uppgiften avser slutlig lönesumma från föregående år och ligger till grund för debitering. När slutliga uppgifter lämnats till Fora görs avräkning mellan preliminär och slutlig premie. Vid utlandstjänstgöring får arbetsgivaren betala tilläggspremie till AGS (2,0%) och Avtalspension SAF-LO (11,91%). För personer födda 1953 och tidigare minskar avgiften. 1,45 Nettopremien är 2,9% på lönedelar upp till 7,5 ibb ( kr/år) och 5,0% på lönedelar däröver. Premiebefrielseförsäkringen (0,64%) finansieras år 2008 av överskott. 0,00 * 0,30 0,15 Faktura på preliminära premier sänds ut av Fora i början av varje jämn månad under året. Om årspremien blir mindre än kr (2008) sker ingen uppdelning. Hela beloppet erläggs vid första faktureringstillfället. Betalningen ska vara Fora tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. Vid avräkning av saldo som avser preliminär premie uttas och utges ränta enligt räntelagens 5 (referensränta + 2%-enheter). Arbetsgivaren bör begära löneändring om den förväntade årslönesumman avviker väsentligt från den preliminära som Fora räknar fram. På Foras hemsida kan man göra löneändring direkt eller beställa blankett. Om företaget byter namn, och/eller adress, ombildas, byter ägare eller läggs ned måste detta anmälas till Fora. Premie erläggs på företagets årslönesumma för anställda. Den preliminära premien för 2008 baseras på den årslönesumma som företaget uppgivit till Fora för 2007, uppräknad med 6%. Lönedelar över 7,5 prisbasbelopp medräknas i premieunderlaget för TFA och Avtalspension SAF-LO inklusive premiebefrielseförsäkringen. * Premie för företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund utanför Svenskt Näringsliv är 0,02 alternativt 0,05%. Hängavtalsföretag betalar 0,27%.

15 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare 13 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall Dagersättning under sjukpenningtid resp månadsersättning under tid med aktivitets-/sjukersättning. AFA Sjukförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m. Vid utlandstjänstgöring skall anmälan göras till Fora när arbetstagaren förlorar rätten till svensk sjukpenning. Arbetstagaren anmäler på blankett, Anmälan avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring". Ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Familjeskydd kan väljas. Premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och barns födsel. Det försäkringsbolag den anställde valt. Fora tel Arbetsgivaren medverkar genom att lämna uppgifter om lön. Vid utlandstjänstgöring skall anmälan göras till Fora när lagstadgad ålderspensionsavgift inte längre betalas. Arbetstagaren gör pensionsvalet genom Fora. Innan 65-årsdagen får arbetstagaren pensionsmeddelande och väljer då utbetalningssätt. Arbetstagaren kan också själv ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Ersättning till arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan tillsammans med arbetstagaren. Arbetstagaren anmäler. Åtgärdsprogram för att arbetstagare snarast ska få nytt jobb. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL tel Arbetsgivaren och den fackliga organisationen söker gemensamt bidrag hos TSL. Arbetsgivaren upphandlar tjänsten. Arbetstagaren skriver på ansökningsblanketten gällande omställningsstödet. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp till efterlevande vid den försäkrades död. I vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren skall lämna anställningsintyg i samband med anmälan. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler - vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt - vid invaliditet - för lyte och men och olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag tel (skadeutbetalning, skadereglering). Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan. Företaget intygar enbart anställningsförhållandena och gör ej bedömningen om det föreligger arbetsskada. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt ev kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. * Dessa försäkringsgivare kallas tillsammans för AFA och har Fora som gemensam enhet.

16 14 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2008 skyldighet att debitering % av bruttolön teckna försäkring premiebetalning itp-industrins och handelns tilläggspension avdelning 1 och 2 Mera utförlig information sid 33. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal hos Collectum. Företag kan som ett alternativ till försäkring göra utfästelser om ålderspensionsförmåner i egen regi. Speciella regelverk finns kring tryggande m m. Arbetsgivaren måste också löpande anmäla inträde i försäkringen, löneändringar samt avgång ur tjänst av annan anledning än uppnådd pensionsålder. Anmälningar görs via internet eller på blankett. Arbetsgivaren anmäler löner till Collectum. För ITP 1 ska anmälan göras så fort den kontanta utbetalda bruttolönen ändrats från föregående månad. För ITP 2 avser rapportering innevarande års aktuella årslön. Uppgifterna lämnas via internet eller på blankett. För ITP 1 är arbetsgivarens kostnad känd. Nettopremien är 4,65% på lönedelar upp till 7,5 ibb ( kr/månad) och 31,60% på lönedelar däröver. För ITP 2 är kostnaden svår att förutse eftersom premien beräknas utifrån tjänstemännens ålder, lön och beräknad tjänstetid. Företag anslutna till FPG/PRI erlägger kreditförsäkringspremier och administrationsavgift till FPG resp PRI. Faktura sänds ut av Collectum varje månad. Premiebefrielse för ITP 1 gäller vid sjukdom mer än 14 dagar, vid föräldrapenning i 13 månader samt vid tillfällig föräldrapenning - vård av eget barn. För ITP 2 gäller premiebefrielse normalt fr o m 91:a sjukdagen. Premie erläggs fram till och med månaden före pensioneringsmånaden. Collectum hanterar tjänstemännens egna val och sköter fakturering på berörda försäkringsbolags vägnar. tgl-tjänstegrupplivförsäkring Mera utförlig information sid 60. Arbetsgivaren tecknar själv försäkringsavtal hos något av bolagen, Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv och Skandia för samtliga tjänstemän som fyllt 18 år. Arbetsgivaren anmäler till det försäkringsbolag där TGL tecknats. Respektive försäkringsbolag tillämpar olika rutiner för premiebetalning. Ca 0,2 (600 kr per år, eller 50 kr per månad och tjänsteman). Fri premiesättning tillämpas. Faktura sänds ut av respektive TGL-bolag. Vid militär grundutbildning och studier betalas inte premier. Premie betalas som längst till månaden före 70 år. tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Mera utförlig information sid 65. Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos Fora tel Samma som för AFAförsäkringarna. 0,01 Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalningen ska vara Fora tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. lfu-läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Mera utförlig information sid 78. Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos något av de försäkringsbolag som tillhandahåller LFU resp garantiförsäkring. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. kollektivavtalsstiftelsen trr trygghetsrådet (age-avgångsersättning m m) Mera utförlig information sid 73. När medlemskap i Svenskt Näringsliv har beviljats ansluts företaget automatiskt till TRR. Övriga företag ansöker om anslutning. Samma som för AFAförsäkringarna. 0,30* Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalningen ska vara Fora tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. * Hängavtalsföretag betalar 0,7%.

17 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän 15 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall ITP-planen omfattar ålderspension avdelning 1 ålderspension avdelning 2 sjukpension avdelning 1 och 2 familjepension avdelning 2 ITPK-egenpension avdelning 2 familjeskydd avdelning 1 och 2 Valt försäkringsbolag. Alecta samt valt försäkringsbolag. Alecta Alecta Valt försäkringsbolag. Collectum samt valt försäkringsbolag. Arbetsgivaren skall normalt fr o m 91:a sjukdagen anmäla långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall samt dödsfall till Collectum. Särskilda blanketter finns. I samband med utlandstjänstgöring ska arbetsgivaren anmäla till Collectum när tjänsteman förlorar rätten till svensk sjukpenning eller när lagstadgad ålderspensionsavgift inte längre betalas. Arbetstagaren gör ITP-val gällande avdelning 1 samt ITPK-val m m gällande avdelning 2. För att få sjukpension måste arbetstagaren visa läkarintyg. Arbetstagare som önskar avgå med pension före 65 års ålder måste själv göra anmälan. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp och barnbelopp till efterlevande vid den försäkrades död, i vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren anmäler dödsfall till respektive försäkringsbolag. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt vid invaliditet för lyte och men och olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag tel (skadeutbetalning, skadereglering). Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan. Företaget intygar enbart anställningsförhållandena och gör ej bedömningen om det föreligger arbetsskada. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt ev kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Ersättning för bl a vårdkostnader, hemtransport, tandvård, graviditetskontroll och förlossning. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren gör anmälan till resp försäkringsbolag. Arbetstagaren skall snarast anlita läkare och snarast anmäla skador, senast inom 6 månader. Ersättning och andra insatser i samband med uppsägning pga arbetsbrist vid driftsinskränkningar, företagsnedläggelser etc. TRR tel Arbetsgivaren skall intyga vissa anställningsförhållanden och orsaken till uppsägningen samt underteckna ansökan till TRR tillsammans med arbetstagaren. Arbetstagare som är uppsagd p g a arbetsbrist skall tillsammans med arbetsgivaren underteckna ansökan till TRR.

18 16 Företagarens försäkringsskydd enligt lag Försäkringar enligt lag egna företagareför egna företagare försäkring omfattning information lämnas av ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring Försäkringen omfattar alla som förvärvsarbetar. Försäkringskassan. arbetsskadeförsäkring Försäkringen omfattar alla som förvärvsarbetar. Försäkringskassan. arbetslöshetsförsäkring Egen företagare kan ansluta sig till någon av de arbetslöshetskassor som finns för företagare. Arbetsförmedling Arbetslöshetskassa Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, Luntmakargatan 46, Stockholm, tel , fax Gäller alla egna företagare oavsett bransch. Även make/maka och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten har rätt till medlemskap. Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Dalagatan 1, Box 6057, Stockholm, tel , fax Gäller ägare/delägare verksamma i företag inom hantverk, industri och servicenäringar. Säljarnas arbetslöshetskassa, Hjärnegatan 3, Box 12668, Stockholm, tel , fax Gäller företagare, delägare, kompanjon eller företagsledare, som driver rörelse i form av uppsökande försäljningsverksamhet. Även make/maka som är verksam i företaget har rätt till medlemskap. Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa, Birger Jarlsgatan 37, Box 1763, Stockholm, tel , fax Gäller innehavare av och föreståndare för företag i Sverige som huvudsakligen försäljer bensin och andra motordrivmedel och övriga petroleumprodukter direkt till allmänheten. Sveriges fiskares arbetslöshetskassa, Fiskets Hus, Box 4010, Göteborg, tel , fax Gäller yrkesfiskare som är bosatta i Sverige. Arbetslöshetskassan Alfa, Ljusdal, tel , fax Arbetslöshetskassan är öppen för alla med anknytning till arbetsmarknaden såväl arbetstagare som företagare. Kassan ger även service till dem som enbart är försäkrade för grundbelopp.

19 Företagarens försäkringsskydd enligt kollektivavtal 17 Försäkringar enligt kollektivavtal egna företagare De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte VD i aktiebolag och egna företagare. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som omfattar alla anställda, VD och företagare verksamma i företag som tecknat försäkringsavtal med Fora. En VD eller företagare måste själv se till skaffa sig ett lämpligt försäkringsskydd. som företagare räknas i enskild firma ägaren i handelsbolag samtliga ägare i kommanditbolag komplementären i aktiebolag aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan beviljas undantag från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna. Make till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform. Försäkringsskyddet kan lösas genom individuell försäkring, företagarens egen försäkring hos Fora eller ITP-planen (endast företag med kollektivavtal som innebär skyldighet att teckna ITP kan nyanslutas) samt medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare. För att kunna teckna företagares egen försäkring via Fora måste företaget antingen ha tecknat försäkringsavtal med Fora för anställda eller en s k beredskapsförsäkring. Beredskapsförsäkring innebär att företagaren omfattas av TFA och när företaget anställer arbetare i företaget omfattas dessa genast av samtliga AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO. Premien för beredskapsförsäkringen är 250 kr per år. Möjligheten finns att kombinera en eller flera av produkterna i de kollektivavtalade försäkringarna med individuell försäkring. Företagaren kan också ha möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar. Det är inte möjligt att generellt rekommendera en bästa försäkringslösning, den enskilde företagarens situation avgör behovet av försäkringsskydd. Mera utförlig information finns i vår skrift Företagarens försäkringsskydd. nedanstående produkter kan tecknas av egna företagare försäkring tfa ags Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Egna företagare omfattas automatiskt utan kostnad om företaget har tecknat försäkringsavtal hos Fora. Avtalsgruppsjukförsäkring. information hos Fora Fora tgl avtalspension saf-lo itp Tjänstegrupplivförsäkring, villkoren skiljer sig mellan AFA och övriga bolag som har produkten. Pensionsförsäkring. Egna företagare i aktiebolag kan ansluta sig till ITP. Enbart företag med kollektivavtalad skyldighet att teckna ITP nyanslutes. Fora, Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv, Skandia Fora Collectum Egna företagare kan inte teckna Omställningsförsäkring/AGB eller omfattas av TRRs verksamhet.

20 18 Inledning Sammanställning Sammanställning försäkringar för anställda inom den privata sektorn lag avtal avtal Arbetare Tjänstemän sjukdom Sjuklön AGS Kollektivavtalad sjuklön, ITP Sjukförsäkring Aktivitets- och sjukersättning AGS ITP arbetsskada LAF TFA ålderspension dödsfall arbetsbrist Inkomstpension Avtalspension SAF-LO ITP 1 och 2 Premiepension ITPK avdelning 2 Tilläggspension Garantipension Omställningspension Avtalspension SAF-LO ITP 1 Förlängd omställningspension TGL ITP 2 Familjepension ITPK avdelning 2 TGL Arbetslöshetsförsäkring Omställningsförsäkring (AGB) TRR (AGE)

21 Avgifter, premier Inledning m m 19 Avgifter, premier m m Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter för ålderspension, sjukförsäkring etc. Arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar betalar även premier för dessa. Arbetsgivaravgifterna beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Ersättning som understiger kronor till en och samma person under ett kalenderår ska inte medtas. På ersättning till personer som vid årets ingång har fylllt 65 år och är födda betalas enbart lagstadgad ålderspensionsavgift. För personer födda 1937 och tidigare betalas ingen avgift. Företag ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en gemensam skattedeklaration. Datum då deklarationsblankett och inbetalning ska vara Skatteverket tillhanda framgår av deklarationsblanketten. Arbetsgivaravgifterna är en avdragsgill kostnad. Arbetsgivaren betalar särskild löneskatt på pensionskostnader för sina anställda. Företaget kan erhålla underlag för detta av Fora och Collectum. Löneskatt på pensionspremier betalas enligt sedvanliga ruitiner för företagets F-skatt. Löneskatten är en avdragsgill kostnad. I samband med avdrag för preliminär skatt drar företaget även egenavgift som den anställde enligt lag är skyldig att betala. Egenavgiften består av allmän pensionsavgift. Företaget kan redovisa egenavgiften på lönespecifikationen. premier till kollektivavtalade försäkringar Premiernas storlek fastställs årligen då det gäller samtliga försäkringar. AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkringen och Avtalspension SAF-LO faktureras av Fora varje jämn månad och premierna ska vara Fora tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. Däremellan tilläggsfaktureras inkomna ändringar. Premierna är normalt avdragsgilla för företaget. Premiernas storlek fastställs årligen då det gäller samtliga försäkringar med undantag av ålders- och familjepension för ITP 2. Premien till ITP 1 och 2 samt ITPK faktureras varje månad och ska vara Collectum tillhanda senast den 15e månaden därpå. Om TGL tecknats i Alecta ingår premien i ITP-fakturan. Fora sänder ut faktura i början av varje jämn månad gällande premier för tjänstemännens TFA och TRR Trygghetsrådet. Däremellan tilläggsfaktureras inkomna ändringar. Premierna ska vara Fora tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. Premierna är normalt avdragsgilla för företaget. inledning arbetsgivaravgiften särskild löneskatt allmän pensionsavgift arbetare tjänstemän

22 20 Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare arbetsgivaravgifter för arbetare och tjänstemän (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 7,71 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 totalt 32,42 avgifter för egna företagare ej aktiebolag (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring / *) 6,67/ **) 6,00 7,93 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 0,50 Allmän löneavgift 7,49 totalt 30,71 För personer som är födda betalas enbart pensionsavgift 10,21%. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas ingen avgift. För personer födda uppgår arbetsgivaravgiften till 21,31%. För egenföretagare som är födda är egenavgiften 20,45% om inte extra karenstid valts. Bedrivs passiv näringsverksamhet betalas istället för egenavgifter särskild löneskatt 24,26% oavsett ålder. * Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av *) 3 eller **) 30 dagars karenstid. Egenavgiften är då 29,45 resp. 28,78% på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 30,71%. nedsättning av arbetsgivaravgifterna Nedsättningar finns inom vissa regionala områden. Länsstyrelsen kan ge mer information. stöd för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb Reglerna för nystartsjobb innebär att arbetsgivaren vid nyanställning får en ekonomisk ersättning som är lika stor som arbetsgivaravgifterna utan reducering. Nystartsjobb gäller för personer som har haft arbetslöshetsersättning eller socialbidrag sedan minst ett år samt till arbetslösa invandrare med uppehållstillstånd. Reduktionen gäller lika lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst fem år eller, om personen är äldre än 55 år dubbelt så lång tid som personen har varit borta från arbetslivet, dock högst 10 år. För invandrare som fyllt 20 år lämnas stöd under högst 3 år från tidpunkten för beslut om uppehållstillstånd. Ungdomar (20 24 år) som varit arbetslösa i minst sex månader omfattas också av nystartsjobben. För dem ges ersättning under högst ett år. För personer som varit deltidsarbetslösa sedan minst två år och går upp på heltid ges ersättning med 50% av arbetsgivaravgifterna under högst ett år. Reglerna för särskilt nystartsjobb (s k nyfriskjobb) innebär att ersättning ges med 2 gånger arbetsgivaravgifterna. Särskilt nystartsjobb gäller personer som sedan minst ett år fått sjukpenning, rebiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning på heltid och idag är anmäld till arbetsförmedlingen Arbetsgivare kan få stödet under samma tider som gäller för nystartsjobb med vissa skillnader. Mer information finns på Arbetsgivaren ansöker om stöd hos Arbetsförmedlingen. Stöd ges genom en kreditering av skattekontot. allmän pensionsavgift för anställda Den anställde erlägger en egenavgift till pensionssystemet om 7%. Avgifterna inkluderas i inkomstskatten och betalas inte på lönedelar över kr (8,07 inkomstbasbelopp).

23 Premier till avtalsförsäkringar arbetare 21 Premier till avtalsförsäkringar arbetare premier arbetare (% av bruttolön) Lön < kr/år Lön > kr/år Omställningsförsäkring *0,00 0,00 AGS **1,45 0,00 TFA 0,15 0,15 TGL **0,30 0,00 Avtalspension SAF-LO pensionspremie ***3,90 ***6,00 premiebefrielseförsäkring 0,64 0,64 total bruttopremie 6,44 6,79 Finansieras av överskott, se nedan. - 1,64-1,64 total premie som faktureras 4,80 5,15 * Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att för företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv är premien noll kr år 2008 och år Premien för företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund utanför Svenskt Näringsliv är 0,02 alternativt 0,05%. Hängavtalsföretag betalar 0,27%. ** Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). *** Tas ut från 25 år. För företag i branscher som inte har tecknat det nya avtalet för Avtalspension SAF-LO, gäller 2007 års premier och regler. Se sidan 30. överskott I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2008 till att betala 1,0 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO samt hela premien till premiebefrielseförsäkringen. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen.

24 22 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 1 premier tjänstemän itp 1 (% av bruttolön) Lön < kr/mån Lön > kr/mån ITP 1 ålderspension *4,50 *30,00 premiebefrielseförsäkring *0,06 *2,20 sjukförsäkring 0,24 1,00 TGL **ca 0,2 0,00 TFA (AFA-försäkring) 0,01 0,01 TRR ***0,30 ***0,30 total bruttopremie 5,31 33,51 Premierabatt, se nedan. - 0,15-1,60 total premie som faktureras 5,16 31,91 * Tas ut från 25 år. ** Ca 50 kr/månad och anställd (600 kr/år) vilket motsvarar ca 0,2% på tjänstemännens lönesumma upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr/mån). *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. premierabatt Alectas styrelse har för år 2008 beslutat om premierabatt med 50% gällande premiebefrielse- och sjukförsäkringspremien. itp 1 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av ITP 1. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter centralt godkännande av berörda förbundsparter tillämpa den nya planen för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Utbetald lön rapporteras av arbetsgivaren varje månad och ligger till grund för premien enligt ovan. Mellan 18 och 25 års ålder gäller enbart ITP-sjukpension. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen.

25 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän 23 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 2 premier tjänstemän itp 2 (% av bruttolön) ITP 2 (ålderspension, sjukförsäkring m m) * ca 11,0 TGL **ca 0,2 TFA (AFA-försäkring) 0,01 TRR ***0,3 total bruttopremie Premierabatt, se nedan. ca 11,5 ca - 3,4 total premie som faktureras ca 8,1 * Prognos för år 2008, stora avvikelser förekommer. Kostnaden ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutveckling under år ** Ca 50 kr per månad och anställd (600 kr/år) vilket motsvarar ca 0,2% på tjänstemännens lönesumma på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. premierabatt Alectas styrelse har för år 2008 beslutat om premierabatt med 40% gällande premierna för ålders- och familjepension samt utjämningspremie. Rabatten gäller för premiebetalande företag som hade ITP-avtal tecknat Alectas styrelse har också beslutat om premierabatt med 50% för riskförsäkringen (ITP-sjukpension m m). Denna rabatt gäller samtliga företag. itp 2 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter centralt godkännande av berörda förbundsparter tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen.

26 24 Avdragsregler och skatter för pensioner Avdragsregler och skatter för pensioner avdragsregler för tjänstepension Premierna för anställdas pensioner är en avdragsgill kostnad för arbetsgivarna. Det finns ett tak för hur stor kostnad som får dras av. Taket beräknas antingen genom huvud- eller kompletteringsregeln. Huvudregeln är att premien får utgöra högst 35% av lönen. Kostnaderna kan utgöras av försäkringspremier, skuldföring i balansräkningen eller avsättning till pensionsstiftelse. Avdragsrätten begränsas till 10 prisbasbelopp ( kr) per år och anställd. Kompletteringsregeln innebär att kostnaderna i allmänhet är avdragsgilla hur stora de än är om pensionsnivån inte överstiger de nivåer, som framgår nedan. lönedelar i prisbasbelopp jämförelsenivå i % av lön, vid pensionsålder , , löneväxling löneskatt avkastningsskatt För arbetsgivare som tecknat kollektivavtalade pensioner finns normalt utrymme för kompletterande pensioner. Arbetsgivaren kan erbjuda den anställde att byta ut en del av lönen mot ytterligare tjänstepension sk löneväxling eller löneavstående. Vid löneväxling bör man kontrollera vilka effekterna blir för såväl de lagstadgade som de kollektivavtalade försäkringarna. Även ägare som arbetar i eget aktiebolag betraktas som anställd enligt inkomstskattelagen. För företagare som har handelsbolag eller enskild firma gäller enbart huvudregeln. Privatpersoner har avdragsrätt för pensionspremier med högst kr per år i sin deklaration för inkomstskatt. Den som inte har någon tjänstepension i sin anställning medges högre avdrag. För alla kategorier gäller att lägsta pensionsålder är 55 år. Kortaste utbetalningstid är 5 år. Pensionspremier beskattas med löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Pensionsbehållningen beskattas hos försäkringsbolaget eller motsvarande. Alla typer av pensionssparande behandlas lika. Underlaget för beskattningen schablonberäknas genom att man tar den genomsnittliga statslåneräntan året innan gånger pensionsbehållningen vid årets början. Skattesatsen är 15%. På motsvarande sätt beskattas kapitalförsäkringar med 27%.

27 Basbelopp och index 25 Basbelopp och index (AFL), lagen om inkomstgrundad ålderspension (LIP), lagen om sjuklön (sjll), lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn (EPL), lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), lagen om garantipension (GPL) samt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Avtalsförsäkringarna regleras genom kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, respektive Svenskt Näringsliv och PTK. De pensioner och förmåner som finns inom de lagstadgade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras förmåner och pensioner i förhållande till priserna respektive lönerna. index inkomstindex Bygger på årlig real förändring av inkomsterna under en treårsperiod och prisökningarna under en ettårsperiod. Inkomstindex för 2008 är 131,18 och för ,57. Inkomstindex påverkar bland annat pensionsbehållningen för inkomstpension, är systemets s k ränta. balansindex För att säkerställa att inkomstpensionssystemet är följsamt mot den samhällsekonomiska utvecklingen och finansiellt stabilt så fastställs ett balanstal som visar förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder. Understiger balanstalet för ett år 1,00 ska ett balansindex fastställas och full indexuppräkning inte göras. Balanstalet för 2008 är 1,0149 och därmed behöver något balansindex inte fastställas. följsamhetsindex Följsamhetsindexering innebär att inkomstpensionen samt tilläggspensionen från 66e året räknas om med förändringen av inkomstindex mellan två år med avdrag för normen 1,6%. Vid årsskiftet 2007/2008 innebär det att dessa pensioner räknats upp med 2,8%. basbelopp Det finns tre basbelopp, prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. De olika basbeloppen används i skilda sammanhang, t ex prisbasbeloppet ( kr år 2008) Inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/ sjukersättning, garantipension samt arbetsskadelivränta. inkomstbasbeloppet ( kr år 2008) Taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift samt extra pensionsrätt vid barnår. förhöjda prisbasbeloppet ( kr år 2008) Vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.

28 26 Ålderspension enligt lag Ålderspension enligt lag vilka berörs? Lagen om inkomstgrundad ålderspension trädde i kraft 1 januari 1999, och innebar att Sverige fick ett nytt pensionssystem. Det gamla pensionssystemet, som bestod av folkpension och ATP, kommer steg för steg att ersättas av inkomst-, premie- och garantipension. Enligt vilka regler ålderspensionen beräknas avgörs av den försäkrades födelseår. De som är födda 1937 och tidigare får pension enligt det gamla systemet. De som är födda 1954 och senare kommer att få ålderspension helt enligt det nya systemet. De som är födda kommer att få pension enligt både det gamla och det nya systemet med olika andelar beroende på när man är född. Vid arbete fr o m det kalenderår som arbetstagaren fyller 65 år, sker pensionsintjänande helt i det nya systemet. tabellen visar pensionsintjänande år 2008 född år andel andel avsättning % nya systemet atp ppm /20 2, /20 2, /20 2, /20 2, /20 2, /20 2, /20 10/20 1, /20 9/20 1, /20 8/20 1, /20 7/20 1, /20 6/20 1, /20 5/20 1, /20 4/20 2, /20 3/20 2, /20 2/20 2, /20 1/20 2, /20 0 2,5

29 Ålderspension enligt lag 27 pensionsgrundande inkomst (pgi) ger pensionsrätt I den nya allmänna pensionen är livsinkomsten viktig. Alla förvärvsinkomster och ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna ger pensionsrätt. Pensionsrätt tjänas in när inkomsterna överstiger ett visst belopp. Beloppet har varierat över tiden och för inkomståret 2008 ska inkomsten överstiga 42,3% av prisbasbeloppet ( kr) och pensionsrätten räknas då från första kronan. Någon nedre eller övre åldersgräns finns inte. Skatteverket fastställer varje år den pensionsgrundande inkomsten (PGI) med utgångspunkt från deklarationerna. När PGI ska fastställas görs avdrag för den allmänna pensionsavgiften som är 7% av inkomsten. PGI kan inte vara högre än 7,5 inkomstbasbelopp ( kr för år 2008). För att få maximal PGI måste inkomsten, före avdrag för den allmänna pensionsavgiften, uppgå till kr (8,07 inkomstbasbelopp). Pensionsrätt för åren beräknas med ledning av de ATP-poäng som finns registrerade. pensionsgrundande belopp ger pensionsrätt Försäkringskassan fastställer automatiskt varje år något som kallas pensionsgrundande belopp. De pensionsgrundande beloppen är inga pengar som betalas ut till medborgarna utan endast en fiktiv beräkning som ger en högre framtida pension. Dessa belopp ersätter eller kompletterar PGI för respektive år. Pensionsgrundande belopp kan man få för värnplikt, eftergymnasiala studier, aktivitets-/sjukersättning och barnår. Värnplikt och studier ger pensionsrätt från år 1995, förtidspension från år , aktivitets-/sjukersättning från 2003 och barnår från Den som gör värnplikten får en pensionsrätt som beräknas utifrån en fiktiv inkomst motsvarande 50% av svenska folkets genomsnittsinkomst. Eftergymnasiala studier ger också pensionsrätt utifrån en fiktiv inkomst som då beräknas till 138% av bidragsdelen i studiemedelssystemet. Vad gäller barnår ges pensionsrätt för barnets fyra första år. Bara en av föräldrarna får barnår för samma år och bara för ett barn i taget. Vissa krav måste uppfyllas vad gäller bosättning och vårdnad för att barnår ska beräknas. Pensionsrätten beräknas utifrån tre olika sätt barnåren blir en utfyllnad upp till den inkomst föräldern hade året innan barnet föddes barnåren blir en utfyllnad upp till en tänkt lön som motsvarar 75% av genomsnittsinkomsten i Sverige ett fast tillägg som motsvarar ett inkomstbasbelopp ( kr). pensionsrätt pensionsgrundande belopp Försäkringskassan väljer automatiskt det alternativ som är förmånligast för föräldern. Barnåret ges till den av föräldrarna som hade den lägsta inkomsten för året. Om föräldrarna vill ha det på annat sätt kan de meddela försäkringskassan detta. För att få pension beräknad med barnår, plikttjänst och studier måste det finnas en viss anknytning till arbetslivet. Det krävs att en PGI motsvarande lägst två inkomstbasbelopp ska intjänas i minst fem år och innan 70 års ålder (det s k förvärvsvillkoret). Om PGI överstiger 7,5 inkomstbasbelopp beviljas inga pensionsgrundande belopp. En av grundtankarna i det nya pensionssystemet är att pensionerna ska finansieras av arbetsgivarna och löntagarna gemensamt. Den totala avgiften ska vara 18,5% varav 16% till inkomstpension och 2,5% till premiepension. År 2008 betalar arbetsgivarna via arbetsgivaravgiften 10,21% på hela lönen. Den enskilde betalar 7% i pensionsavgift på lönedelar upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Via statlig ålderspensionsavgift betalar staten 10,21% för social- och arbetslöshetsersättningar och 18,5% för pensionsgrundande belopp. avgifter

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

Bokens upplägg och nyheter 2015. förkortningar och begrepp. sjukdom. arbetsskada. rehabilitering åter till arbetet. dödsfall.

Bokens upplägg och nyheter 2015. förkortningar och begrepp. sjukdom. arbetsskada. rehabilitering åter till arbetet. dödsfall. Bokens upplägg och nyheter 2015 3 förkortningar och begrepp 17 sjukdom 35 arbetsskada 83 rehabilitering åter till arbetet 131 Arbetslöshet 153 dödsfall 169 pension 203 avgiftsbefrielseförsäkring 237 anmälan

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex Grundbok för försäkringsrådgivare 2006 2 2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Foto Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex ISBN 91-566-2251-1

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer