Förköpsinformation Personförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Personförsäkring"

Transkript

1 Personförsäkring Sida 2 (6) Moderna Försäkringars Personförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. Du väljer själv vilken omfattning och försäkringsbelopp du vill att din försäkring ska ha. Sjuk- och Olycksfall - Large upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 55-årsdag och försäkringen övergår till en Sjuk- och Olycksfall - Medium. Sjuk- och Olycksfall - Medium upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 65-årsdag och försäkringen övergår till en Olycksfallsförsäkring.

2 Försäkringsomfattning Sida 3 (6) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring kan omfatta. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på Du kan också ringa vår kundservice på telefon , så skickar vi villkoren till dig. Du väljer själv omfattning på din försäkring Du kan själv välja omfattning (Olycksfall, Sjuk- och Olycksfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large) på din försäkring, samt försäkringsbelopp för att få en försäkring som passar dina behov. Vilken omfattning och vilket försäkringsbelopp du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringen kan tecknas för alla personer som har fyllt 18 år och som är folkbokförda och bosatta i Sverige. Olycksfall kan tecknas oavsett ålder, så länge den försäkrade har fyllt 18 år. Sjuk- och Olycksfall - Medium och Sjuk- och Olycksfall - Large kan tecknas fram till den försäkrades 55-årsdag av personer som varit bosatta och folkbokförda i Norden de senaste 2 åren. Om du väljer Sjuk- och Olycksfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large måste alltid hälsotillståndet godkännas av Moderna Försäkringar. Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet anges som försäkrad och i det yrke/den riskgrupp som anges i försäkringsbrevet. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller dygnet runt. I Försäkringsbrevet framgår den dag som försäkringen börjar gälla. Olycksfall börjar gälla dagen efter den dag ansökan gjordes. För Sjukoch Olycksfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large börjar de delar av den sökta försäkringen som kräver hälsoprövning tidigast gälla dagen efter den dag komplett ifylld hälsodeklaration avsändes till Moderna Försäkringar. Sjuk- och Olycksfall - Large upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 55-årsdag och försäkringen övergår till en Sjukoch Olyckfall - Mediumförsäkring. Sjuk- och Olycksfall - Medium upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 65-årsdag och försäkringen övergår till en Olycksfallsförsäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i Norden samt högst ett år i resten av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m m samt rese- och behandlingskostnader. Tänk på att denna försäkring inte är att likställa med en reseförsäkring. Vad gäller försäkringen för? Försäkringens omfattning beror på om du har valt Olycksfall, Sjuk- och Olycksfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large. Försäkringen kan bland annat gälla för: A. Medicinsk invaliditet B. Ärrersättning C. Ekonomisk invaliditet D. Direkthjälp E. Tandskada vid olycksfall F. Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall G. Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall H. Sjukhusvistelse I. Kläder, glasögon m m J. Sjuk- och olycksfallshjälpen K. Dödsfall För mer information, se respektive moment på nästa sida. Definition av olycksfallskada Med olycksfall avses sådan kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som krävt läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral. Som olycksfallsskada räknas även skada på grund av plötsligt vridvåld mot knä, arm eller ben, total hälseneruptur och smitta på grund av fästingbett. Vad räknas inte som olycksfall? Några exempel på skador som inte omfattas är: följder av olycksfallsskada som inträffat före försäkringens begynnelsedag sådan försämring av hälsotillståndet som, även om denna försämring konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte inträffat, eller som kan anses bero på sjukdom, degenerativa förändringar, lyte eller sjukliga förändringar. Undantaget tillämpas även om det inte tidigare har varit symtom på dessa tillstånd. skada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar smitta av bakterie, virus, parasit eller annat smittämne smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck. Definition sjukdom Med sjukdom avses en försämring av ditt fysiska hälsotillstånd, som inte är en olycksfallsskada. Vilka sjukdomar som ger rätt till ersättning framgår under respektive moment (för närmare information med ICD-koder (se försäkringsvillkoren). Vad räknas inte som sjukdom? sjukdom som blir aktuell inom 6 månader från försäkringens begynnelsedag. Detta undantag tillämpas inte om försäkringen är tecknad som en fortsättning på barnförsäkring i Moderna Försäkringar eller om motsvarande försäkring omfattande sjukdom var gällande i annat bolag fram till denna försäkrings ikraftträdande. sjukdom som blir aktuell eller försämras efter din 65 årsdag sjukdom som enligt medicinsk erfarenhet kan antas vara följd av missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller läkemedel sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller följder av sådana tillstånd där symtomen visat sig före försäkringens begynnelsedag andra sjukdomar än de som finns uppräknade under respektive moment samt följdverkningar av andra sjukdomar än de uppräknade behandling i förebyggande syfte och inte heller följderna av sådan behandling sjukdomar, tillstånd och besvär till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar sådana tillstånd som undantagits som olycksfall ovan. Vad ska jag som försäkringstagare vara speciellt uppmärksam på? Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls eller med begränsad omfattning, här är några exempel. När den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller i samband med att den försäkrade utfört en brottslig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott. Med professionell sport/idrottsutövande menas att ersättning eller sponsring utgår i samband med deltagande i sport eller idrott med mer än ett prisbasbelopp per år.

3 Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommit vid: - tävling eller organiserad träning med motorfordon/motorfarkost eller vid hastighetskörning - fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, flygning med mikroeller ultralätta flygplan och andra liknande luftsportsaktiviteter - boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår - utövande av ovanlig och särskild riskfylld extremsport, t ex klättring på berg, is, klippa eller glaciär, offpiståkning, djupdykning (mer än 30 meter) eller deltagande i expeditioner av "äventyrskaraktär" Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat mm som inte föranletts av olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas av denna försäkring Sjukdomar som WHO klassar som pandemi Om skadan inträffar under krig, krigsliknande händelser, terrorhandling, vid vistelse i områden som UD avråder från att resa till eller vid atomkärnreaktion Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned. Skadereglering Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. En förutsättning för rätt till ersättning är att du utan dröjsmål anlitar läkare och under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer de anvisningar som lämnas av Moderna Försäkringar i samråd med läkaren. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla bort. Ersättningen minskas med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan anses vara skäligt. Ingen självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. Nedan följer en översikt över vad försäkringen kan ersätta: A. Medicinsk invaliditet Försäkringen ger ersättning för en bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är stationärt och inte livshotande. Rätten till ersättning inträder dock tidigast 12 månader efter att olycksfallsskadan inträffade eller sjukdomen blev aktuell. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor invaliditetsgraden är. Vid 20 % invaliditet eller mer betalar vi ut tilläggsersättning. Om du vid skadetillfället fyllt 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter för varje år som din ålder överstiger 60 år. Reduceringen görs med högst 50 % av försäkringsbeloppet. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet vid olycksfallskada och för följande angivna sjukdomar: acromegali, addisons sjukdom, amputation av kroppsdel, glutenintolerans (celiaki), cushings sjukdom, diabetes typ 1, epilepsi, förlust av lukt och/eller smak, hjärtsjukdom, hörselnedsättning (exkl. tinnitus), ledsjukdom vid psoriasis och tarmsjukdom, njursjukdom som kräver stationärt behov av dialys eller njurtransplantation, organförlust (inre organ + bröst), schizofreni, stroke, sköldkörtelsjukdom som ger ögonförändringar eller nedsättning av kroppsfunktion, blindhet på ett eller båda ögonen. B. Ärrersättning Försäkringen ersätter ärr eller annan kosmetisk defekt till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att skadan är så allvarlig att läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts. C. Ekonomisk invaliditet Försäkringen ger även ersättning om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjukt att du i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet. En förutsättning är att sjukdomen eller Sida 4 (6) olycksfallet har medfört medicinsk invaliditet på minst 5 %. Nedsättningen av arbetsoförmågan kan tidigast värderas när alla möjligheter till arbete i annat yrke prövats och alla möjligheter till rehabilitering är utredda. Rätten till ersättning inträder tidigast 2 år efter att olycksfallsskadan inträffade eller sjukdomen blev aktuell. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur nedsatt arbetsförmågan är - 50 %, 75 % eller 100 %. Om du, när rätt till ersättning uppkommit, fyllt 50 år reduceras försäkringsbeloppet med tio procentenheter för varje år som din ålder överstiger 50 år. Reduceringen görs med högst 50 % av försäkringsbeloppet. Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet vid följande sjukdomar: psykiska sjukdomar samt beteendestörningar, sjukdomar i muskelsystem och bindväven, medfödda missbildningar. Momentet gäller bara om du har tecknat Sjuk- och Olycksfall - Large. D. Direkthjälp Om den försäkrade drabbas av en allvarlig brännskada (minst 30 % av andra graden) betalar vi ut en engångssumma på kr. Om du tecknat Sjuk- och Olycksfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large betalar vi även ut en engångssumma på kr om den försäkrade drabbas av elakartad cancer, godartad hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros (MS), hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, allvarlig hjärnskada. transplantation av hjärta, lever, njure, lunga, benmärg eller öppen hjärtoperation. Direkthjälp upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 55-årsdag. E. Tandskada Försäkringen täcker nödvändig och skälig kostnad för tandbehandling till följd av olycksfall i max fem år från skadedagen. Behandlingen ska vara godkänd av Moderna Försäkringar i förväg och utföras av tandläkare ansluten till allmän försäkring i Sverige. Försäkringen gäller inte skada vid bitning eller tuggning. F. Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga rese- och behandlingskostnader till följd av olycksfall i max 3 år från skadedagen. Försäkringen kan täcka vård och behandling, medicin, hjälpmedel och protes samt nödvändiga resor för vård och behandling under förutsättning att behandling sker enligt ordination av läkare som är ansluten till Försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Försäkringen ersätter inte privat vård och kostnader som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring. Högsta ersättning är kr. G. Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall Försäkringen ersätter engångskostnader för tekniska hjälpmedel och nödvändig förändring av din permanenta bostad som kan lindra invaliditetstillståndet eller öka rörelseförmågan. Försäkringen ersätter även rehabilitering vid olycksfall eller sjukdom till exempel: kostnader för rehabiliterande behandling i max ett år, till exempel anlags- och arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Behandlingen ska vara genomförd inom 5 år från skadedagen. Ersättning utbetalas med sammanlagt högst kr, varav högst kr för engångskostnader. Momentet gäller bara om du har tecknat Sjuk- och Olyckfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large. H. Sjukhusvistelse Om den försäkrade blir inskrivet och vistas över natt på sjukhus för vård betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse.

4 Ersättning lämnas med 150 kr/dygn i längst 1 år vid ersättningsbar olycksfallsskada, förlossning och för sjukdomar som ger ersättning för medicinsk invaliditet eller direkthjälp. I. Kläder, glasögon m m Ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadas eller förloras vid olycksfall, maximal ersättning är kr. J. Sjuk- och olycksfallshjälpen Försäkringen lämnar ersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom (som ger rätt till medicinsk invaliditet eller direkthjälp) som medför sjukskrivning under minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas som ett engångsbelopp på kr. Momentet gäller bara om du har tecknat Sjuk- och Olyckfall - Medium eller Sjuk- och Olycksfall - Large. K. Dödsfall Om den försäkrade avlider under försäkringstiden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada utbetalar vi en engångsersättning på kr till dödsboet. Övrig information om din försäkring Ändringar i yrke Försäkringens pris påverkas av din nuvarande sysselsättning, därför är det viktigt att du meddelar Moderna Försäkringar så fort det sker en förändring i ditt yrke. Vad kostar försäkringen? Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på var du bor, hur gammal du är, vilket yrke du har, valt försäkringsbelopp och hur du väljer att betala försäkringen. Den offert och det pris du får är giltigt i 30 dagar. Skatter, Sida 5 (6) avgifter eller kostnader som inte påförts eller betalas av Moderna Försäkringar kan tillkomma. Om du ångrar dig När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel kontakta vår kundservice på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har varit gällande. Förnyelse av försäkringen Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen får sin verkan dagen efter den dag Moderna Försäkringar mottog den. Moderna Försäkringar kan säga upp försäkringen om du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. Oriktig eller ofullständig uppgift Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt.

5 Övrig information om Moderna Försäkringar Sida 6 (6) Moderna Försäkringar (org nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna Försäkringar har postadress: Box 7830, Stockholm, telefon hemsida: Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S Danmark, postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr , hemsida: Moderna försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Personuppgiftslagen (PuL) De personuppgifter som behandlas av Moderna Försäkringar hanteras i enlighet med personuppgiftslagens, (1998:405), (PUL), regler. Personuppgifter som behandlas är exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall uppgifter om ekonomiska förhållanden, medborgarskap och hälsotillstånd. Uppgifterna rör dig som kund men även andra, exempelvis medförsäkrades uppgifter, kan behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund men kan även erhållas från exempelvis någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, försäkringsförmedlare och andra bolag inom koncernen samt registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Genom att du lämnar dina personuppgifter samtycker du till den efterföljande behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas hänvisar vi till de fullständiga försäkringsvillkoren. Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Om vi inte är överens Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till: Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, Allmänna Reklamationsnämnden, tel: Trafikskadenämnden, som prövar personskada till följd av trafik. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Personförsäkringsnämnden, prövar tvister som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmän domstol, Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, se, tel: Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Barnförsäkring. Gäller från 2014-04-01. Barnförsäkring

Barnförsäkring. Gäller från 2014-04-01. Barnförsäkring Gäller från 2014-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Vuxen Försäkringsvillkor SO-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Viktigt att tänka på när du läser villkoret... 1. Detta är det kompletta villkoret för Sjuk- och Olycksfall

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Viktigt att tänka på när du läser villkoret... 1. Detta är det kompletta villkoret för Sjuk-

Läs mer

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock

Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Polisförbundets bilförsäkring En medlemsförmån som tål en krock Oavsett hur långt och ofta du kör är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en bilförsäkring för medlemmar, som enkelt

Läs mer

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Bil Personbil och Lätt lastbil & Lätt lastbil Sida 3 (6) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01 TryggaVuxna 2 TryggaVuxna 81:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår

Läs mer

Vuxen. 0771-655 655 eller besök www.if.se. försäkringsvillkor april 2014

Vuxen. 0771-655 655 eller besök www.if.se. försäkringsvillkor april 2014 Vuxen försäkringsvillkor april 2014 Här har vi samlat allt som vår vuxenförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Bil och Lätt lastbil Sida 3 (7) Utskriftsdatum: 2014-02-05 Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken som gruppföreträdare. Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus med Sjukförsäkring OLPS 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Förköpsinformation Villahem

Förköpsinformation Villahem Villahem Villahem Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm.

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se Innehåll Allmänna avtalsbestämmelser...

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Vardia Olycksfallsförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-01-01 1 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Försäkringsgivare är Scandinavian Insurance

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2011-03-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer