SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (50) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Göran Edman (rd) Gudrun Hansson (s), tjg ersättare Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, , 222 Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, 216 Richard Ryderstedt, kommunledningsförvaltningen, 216 Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen, 220 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 225 Björn Arvidsson, Razormind, 232 Yvonne Lif Lövbrant, Hotell Borgafjäll, 232 Anna Gillgren, Strömsund Turism, 232 Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 232 Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bestämmelser för förtroendevalda arvodesöversyn inför kommande mandatperiod Reglementet för arvodesbestämmelser har genomgått en översyn inför kommande mandatperiod. Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande förändringar: Med anledning av att vice ordförandena i alla övriga nämnder innehar 10 % av ordförandens arvode justeras följande arvoden * Arvode för vice ordföranden i Strömsunds Hyresbostäder AB höjs från 1,7 % till 2,5 %. Ordförandens arvode är 25 %. * Arvode för andre vice ordföranden i kommunstyrelsen höjs från 12 % till 17,5 %. Ordföranden och förste vice ordföranden innehar tillsammans 175 %. För ordförande och vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB finns inget arvode angivet. Därför görs följande tillägg i reglementet. Ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB arvoderas med 25 % och vice ordföranden arvoderas med 2,5 %. Innehas dessa poster av någon av de tre kommunalråden utgår ej arvodet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Följande ändringar görs i arvodesbestämmelserna: * Arvode för vice ordföranden i Strömsunds Hyresbostäder AB höjs från 1,7 % till 2,5 %. Ordförandens arvode är 25 %. * Arvode för andre vice ordföranden i kommunstyrelsen höjs från 12 % till 17,5 %. Ordföranden och förste vice ordföranden innehar tillsammans 175 %.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. * Ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB arvoderas med 25 % och vice ordföranden arvoderas med 2,5 %. Innehas dessa poster av någon av de tre kommunalråden utgår ej arvodet. 2 Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2011.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Policy vid representation Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2009, 5, att bifalla en motion från Hans Wessén om att Strömsunds kommun ska fastställa en policy för representation. Kommunchefen har den 29 oktober 2010 redovisat förslag till representationspolicy. I förslaget ingår att nuvarande reglemente för belöningar vid långvarig och trogen tjänst tas in i denna policy. Samtidigt ändras texten när det gäller belöning efter 25 år från att ha varit stipendium till följande lydelse. Belöning efter 25 års anställning: Befattningshavare som sammanlagt innehaft 25 års tjänst i kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevalda: Förtroendevald som innehaft uppdrag i en följd av 25 år inom kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevald som avgår efter en sammanlagd tid av två mandatperioder tilldelas kommunens plakett eller annan minnesgåva och blommor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Föreslagen ändring enligt ovan när det gäller belöning efter 25 år godkänns. 2 Policy vid representation fastställs enligt bilaga att gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.

5 POLICY 1 (5) REPRESENTATIONSPOLICY FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN Representation Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med ett företags verksamhet. Skatteverket har utfärdat anvisningar kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med beaktande av Skatteverkets anvisningar och den avser såväl kommunens verksamheter som kommunala bolag. För exakta belopp, avdragsgill nivå och eventuella förmånsvärden, hänvisas till Skatteverket. Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot anställda, intern representation. Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda och liknande. Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de personer mot vilka representationen riktar sig. Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. Stor försiktighet ska också iakttas beträffande ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. All representation ska noga övervägas utifrån vilken nytta den har för kommunen och, i förlängningen, för dess uppdragsgivare, invånarna. Extern representation Extern representation i Strömsunds kommun skall ske för att skapa intresse för kommunen, knyta för kommunen viktiga kontakter och främja kommunens intresse. Representationen har till syfte att skapa goda relationer och skall ske under normala umgängesformer. Extern kommunal representation ingår i vissa politikers och anställdas arbetsuppgifter i syfte att under normala umgängesformer främja kommunens intressen.

6 POLICY 2 (5) Vid extern representation skall kommunen kunna bjuda på mat och dryck. Vid representation under normal arbetstid skall måltiden utgöras av s.k. dagens rätt men s.k. affärslunch kan vid behov serveras. Representationen sker i tjänsten och då bekostar kommunen normalt inte starkare dryck än öl klass I. Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras då kommunen är värd för internationella gäster. Vid representation skall det alltid finnas ett alkoholfritt alternativ. Vid representation som innebär servering av mat och dryck skall Riksskatteverkets anvisningar vara vägledande. Beslut om extern representation Beslut om extern representation skall tas, i förväg, av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, nämndsordförande, kommunchef eller förvaltningschef. Beslut om alkohol skall tas av kommunstyrelsens ordförande. Ansvarig ordförande eller chef är däremot inte pliktig att vara närvarande vid själva representationen. Intern representation Med intern representation avses förtäring av mat och dryck vid exempelvis nämndernas personalfrämjande åtgärder, årsavslutningar, avtackning vid exempelvis pensionering samt uppvaktning, informationsmöten med personal, förhandlingar, planeringskonferenser, personalfester m.m. Vid intern representation skall kommunen kunna bjuda på mat och dryck. I dessa fall gäller att starkare dryck än öl klass I inte bekostas av kommunen. Belöning lång och trogen tjänst Belöning efter minst 10 års tjänst Anställd som efter minst 10 år lämnar kommunal tjänst tilldelas kommunens plakett eller annan minnesgåva och uppvaktas med blommor. Med anställd avses i belöningssammanhang den befattningshavare som genom hel- eller deltid varit anställt i kommunens tjänst.

7 POLICY 3 (5) Med deltidsanställd avses den som utfört arbete omfattande minst 40 % av den tid som gäller enligt avtal för motsvarande heltidstjänst. Belöning efter 25 års anställning Befattningshavare som sammanlagt innehaft 25 års tjänst i kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevalda Förtroendevald som innehaft uppdrag i en följd av 25 år inom kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevald som avgår efter en sammanlagd tid av två mandatperioder tilldelas kommunens plakett eller annan minnesgåva och blommor. Övriga uppvaktningar Befattningshavare som avgår med pension från anställning i kommunens tjänst, oavsett anställningstidens längd uppvaktas alltid med blommor. Tidigare erhållen belöning förhindrar inte att sådan uppvaktning sker. Särskilda skäl för uppvaktning Har kommunen övertagit verksamhet där befattningshavare intjänat tid som överensstämmer med ovan nämnda regler skall befattningshavarens anställning beräknas efter samma grunder. Om särskilda skäl föreligger kan personalorganet besluta om utdelning av belöning utan att ovan angivna krav har uppfyllts. Ansvar för bevakning av belöningsberättigad befattningshavare Kommunledningsförvaltningen/personal ansvarar för bevakning av belöningsberättigad befattningshavares ihågkomst samt sammanställning över de som uppfyller villkoren för uppvaktning. Respektive förvaltning ansvarar för att berättigad befattningshavare enligt angivna regler blir föremål för uppvaktning. Respektive förvaltning ansvarar för att aktuell person anmäls i god tid till kommunledningsförvaltningen/personal så att beslut och beställning av minnesgåva kan verkställas.

8 POLICY 4 (5) Arrangemang vid överlämnade av belöning Utdelning av presentkort skall ske vid kommunfullmäktiges sista sammanträde under året. Överlämnandet skall förrättas av kommunfullmäktiges ordförande eller den som utses. Samtliga befattningshavare skall skriftligen inbjudas. Utdelning av plakett eller annan minnesgåva sker inom respektive förvaltning, nämnd eller styrelse. Gåvorna tillhandahålls av kommunledningsförvaltningen/kansli. Ersättning för resa Berörd befattningshavare erhåller ersättning för resa mellan hemort och utdelningsort samt i förekommande fall ersättning för nattlogi. Ansökan om ersättningsförmåner inlämnas till respektive förvaltning och behandlas på samma sätt som reseräkningar. Reseersättning erhålls endast från ort inom kommunen, ej från bostadsort utanför kommunen. Uppvaktningar och gåvor Förtroendevalda uppvaktas med lämplig gåva av respektive styrelse eller nämnd på 50-årsdagen. Ordföranden för respektive nämnd eller styrelse och förvaltningsledningen uppvaktar ledamöter. Kommunfullmäktigeledamöter som inte har andra uppdrag eller är nämndsordförande uppvaktas av kommunfullmäktiges ordförande. Arbetstagare med tillsvidareanställning uppvaktas på 50-årsdagen med lämplig gåva. Uppvaktningen ombesörjs av respektive förvaltningsledning. Förvaltningschef uppvaktas av kommunchefen och kommunchefen av kommunstyrelsens ordförande. Uppvaktning av föreningar och organisationer vid jubileer, kongresser och dylikt ombesörjs av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande eller annan berörd styrelse- eller nämndordförande eller tjänsteman efter samråd dem emellan.

9 POLICY 5 (5) Kommungåvor och presenter Presenter och minnesgåvor i samband med besök, extern representation och resor får ges enligt vedertagen, gängse rättspraxis samt i samråd med kommunchefen. För förtroendevalda och kommunalt anställda, som erbjuds gåvor och resor, gäller motsvarande bestämmelser. Kondoleans Vid förtroendevaldas eller tillsvidareanställd arbetstagares bortgång representeras kommunen av representant för berörd styrelse eller nämnd och/eller förvaltning. Formerna för deltagande sker i nära samråd med anhöriga. Förvaltningen ombesörjer att blomma/krans lämnas. Anhörigs deltagande Det kan i vissa fall vara motiverat att anhörig deltar i representationen. Beslut om anhörigs deltagande fattas av respektive ordförande eller förvaltningschef. Anhörig omfattas vid dessa tillfällen i övrigt av reglerna för representation. Verifikationer Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit. Besluts- eller behörigsattest av faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i representationen. Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat representationen att få betala kostnaderna privat.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på motion om återvinningscentralen i Hammerdal Marian Stranne, Moderaterna, har i en motion den 22 september 2010 föreslagit att återvinningscentralen i Hammerdal sommartid ska ha öppettider varje torsdag mellan kl och Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås. Bilaga.

11

12 Kommunfullmäktige Motion om återvinningscentralen i Hammerdal Marian Stranne (m) har i en motion den 22 september 2010 föreslagit att återvinningsstationen sommartid skall ha öppettider varje torsdag mellan kl och Inför 2010 genomfördes förändringar vad avser kommunens återvinningsstationer. Detta i syfte att anpassa öppethållandet till användningsfrekvensen samt att hålla kostnaderna nere för att inte behöva höja renhållningstaxan. I samband med att beslutet togs informerades kommunstyrelsen om att det under hösten 2010 skulle göras en utvärdering av de nya öppettiderna. Denna utvärdering är nu inne i sin slutfas och kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november. Teknik- och serviceförvaltningen har i samband med utvärderingen tittat på olika modeller för att kunna öka tillgängligheten utan att kostnaderna ska behöva öka i någon större utsträckning. Dessa modeller kommer att redovisas vid ovannämnda sammanträde. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås i avvaktan på nya förslag på ökad tillgänglighet. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på medborgarförslag om användning av utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering John Rieslund, Tullingsås, har den 24 februari 2010 lämnat ett medborgarförslag. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till svar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget avslås. Bilaga

14

15 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG 1 (2) Kommunfullmäktige Medborgarförslag angående användning av utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering John Rieslund, Tullingsås, har genom ett medborgarförslag inkommet den 24 februari 2010 föreslagit att beviljade medel från Sveriges Kommuner och Landsting för jämställdhetsintegrering skall användas till andra insatser. Kommunen bedriver utvecklingsarbete inom olika områden. En del av detta styr vi helt själva men vi söker även projektmedel från staten för vissa åtgärder. Dessa projektmedel är normalt villkorade för ett visst ändamål och kan således ej omfördelas. Jämställdhet är ett viktigt utvecklingsområde. Statistiken pekar entydigt på att tillväxten ökar ju mera jämställt samhälle vi har. Nedan följer en liten fördjupad information om Jämställdhetsintegrering direkt från regeringens webbplats I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. I december 2007 beslutade regeringen om 125 miljoner kronor i stöd till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under perioden Huvudsyftet är att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medlen anslås därför till att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Det kan bland annat handla om utbildning av nyckelpersoner i organisationerna, uppbyggnad av en webbaserad kunskapsbank för att kontinuerligt sprida erfarenheter samt utveckling av ledningssystem.

16 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG 2 (2) Kommunen har som framgår fått ta del av riktade medel för Jämställdhetsintegrering och har vare sig möjlighet eller anledning att överväga något annat alternativ än att fullfölja projektet vars ansökan en enig kommunstyrelse stod bakom. Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Svar på medborgarförslag om fullmäktigesammanträden via Internet Marie Gabrielsson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 17 maj 2010 föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via Internet. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till svar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget bifalles. Bilaga

18

19 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG (2) Kommunfullmäktige Medborgarförslag om fullmäktigesammanträden via Internet Marie Gabrielsson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 17 maj 2010 föreslagit att frågan om direktsända fullmäktigesammanträdena via Internet skall behandlas och tas upp till beslut. Efter en motion från Göran Edman, Rättvis Demokrati, i december 2007 som föreslog att kommunen ska införa webb-tv under fullmäktiges sammanträden fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att sända kommunfullmäktige via Internet samt redovisa kostnaderna för detta. Nedan följer en sammanfattning av den utredningens slutsatser. Grundförutsättningarna i lokalen såsom ljudanläggning och andra tekniska hjälpmedel avgör pris på sändningarna. Kommunen behöver också välja om man vill direktsända sammanträdet, spela in det för möjligheten att i efterhand titta på det, eller båda varianter. Vilket sätt man väljer har betydelse dels rent tekniskt, dels kostnadsmässigt. Medborgarna i kommuner som upphandlat tjänsten upplever att kvalitén är bättre än där man använt sig av elever i utbildning. Genomgående påpekas det av tittarna att underlagen för beslut som presenteras vid sammanträdet måste göras tydligare. Om man tittar på sammanträdet i efterhand bör man med enkelhet kunna bläddra/spola till det ärendeavsnitt som man är speciellt intresserad av. Det finns också önskemål om att man fyller ut fika- och lunchpauser med t.ex. intervjuer med berörda politiker eller andra inblandade parter i aktuella ärenden. Kostnaden för att åstadkomma detta varierar mycket, mest beroende av förutsättningar i lokalen och om man väljer att sända direkt och/eller banda. Priser från per sammanträde/sändning förekommer. För att veta vilket pris som gäller för Strömsunds kommun så behövs en del ställningstaganden enligt ovan som i sin tur påverkar det underlag som ska ligga till grund för en mer detaljerad prisförfrågan.

20 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG (2) Genomförd testsändning En testsändning genom AV-medias försorg genomfördes av kommunfullmäktige den 16 juni. Bland lämnade synpunkter finns detta: De allra flesta har varit positiva till webbsändningarna. Det har kommit synpunkter på tydligare namn på länkarna till ärenden. Direktsändningen var för vissa förknippade med sämre bildkvalitet, men den redigerade eftersändningen fungerade mycket bra. I stort sett alla vill ha en fortsättning. Slutsatsen som dras av både kommunledningsförvaltningens redovisning och testsändningen är att Webb-sändning av kommunfullmäktige uppfattas som positiv, men att det krävs en fördjupad analys av ambitionsnivå och kostnader innan beslut kan tas. Detta bör beslutas av den nya fullmäktigeförsamlingen under Med hänvisning till ovanstående bifalles medborgarförslaget.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Investeringar 2011 Utifrån kommunchefens uppdrag att prioritera investeringsönskemålen har en indelning gjorts i olika block. Några block kan anses vara en bottenplatta som först måste vara uppfylld innan andra investeringar kan vara aktuella. I bottenplattan ingår åtgärder som krävs: av lagar och förordningar t.ex. hissar och lyftanordningar av lagar och förordningar inom miljöområdet av lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet för att det ska finnas en fungerande IT-struktur som är grund för övrigt IT-stöd och nyttjande av datorer i skolan för att säkerställa drift t.ex. reservkraft för att genomföra brandskyddsåtgärder I bottenplattan kan även ingå energieffektiviseringar. Investeringar utöver detta kan klassificeras i block som: Skola Utemiljö Fastigheter Gator och vägar Prioriteringar Utifrån principer enligt ovan har kommunchefen prioriterat lämnade investeringsförslag. Prio 1, bottenplattan ger då ett behov på 11, 815 miljoner kronor. Bilaga 1 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Investeringar genomförs enligt kommunchefens förslag. Bilaga 2

22 Bilaga 1 Kommunchefen Investeringar 2011 Bakgrund Ett stort antal förslag till investeringar finns inför Vissa av dessa kan också anses som åtgärder som borde tillhöra driftsbudgeten. För att kunna hantera besluten så har investeringarna inledningsvis grupperats enligt följande: Investeringstyp Nyinvesteringar 1. Ny service 2. Befintlig service Imageinvesteringar Reinvesteringar 3. Liknande tillgång 4. Tillgång enligt ny standard Anpassningsinvesteringar 5. Rationalisering 6. Funktionsmässig 7. Miljömässig 8. Säkerhet Driftbudget Detaljer framgår av bilaga excelbladet. För att tydliggöra respektive investeringar har även avskrivningstid tillförs. Vidare har verksamheterna gjort en egna prioriteringar. Block De olika typerna av investeringar ha därefter delats in i olika block där några block kan anses vara en bottenplatta som först måste vara uppfylld innan andra investeringar kan vara aktuella. I Bottenplattan ingår åtgärder som krävs: Av lagar och förordningar tex hissar och lyftanordningar Av lagar och förordningar inom miljöområdet Av lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box Strömsund E-post Telefon vx Telefax Bankgiro

23 Bilaga 1 Kommunchefen För att det skall finnas en fungerande IT-struktur som är grund för övrigt IT stöd och nyttjande av datorer i skolan För att säkerställa drift tex reservkraft För att genomför brandskyddsåtgärder I Bottenplattan kan även ingå energieffektiviseringar. Investeringar utöver detta kan klassificeras i block som Skola Utemiljö Fastigheter Gator och vägar Prioriteringar Utifrån principer enligt ovan har kommunchefen prioriterat lämnade förslag. Prio 1, Bottenplattan ger då ett behov på 11, 815 miljoner kronor. Beslut KS AU beslutar nu om att investeringar enligt prio 1 skall genomföras. KS AU återkommer beträffande övriga investeringar. Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box Strömsund E-post Telefon vx Telefax Bankgiro

24 Bilaga 1 Driftbudget - önskemål 2011 Objekt Belopp Belopp KC prio av UH Tak, Vattudalsskolan 800 Läckande tak gamla delen UH 800 TSF 3 1 Akuta takåtgärder Läckande tak, ex del av kommunhus,sport/simhall,fordonsskolan, UH TSF 6 1 Norrgård, lågstadiet Hoting, gymnastik Kyrktåsjö m.fl UH 0 Asfaltering vägar (inget i drift) Många gator i dåligt skick, eftersatt underhåll generellt UH TSF 7 5 Fönsterbyte del sporthall, 300 Uppruttna fönster UH 300 TSF 8 1 Byte sandfilter, ventilation mm Ej fungerande anläggning, riskerar ej få användas/jobbas i UH TSF 14 7 Hotings skola, miljöproblem Miljöproblem högstadiet, etapp 1 SK TSF 10 7 Forsgården Tak, fasader, fönster mm, eftersatt underhåll. Etapp! Levin TSF 12 3 UH 0 UH

25 Bilaga 1 Prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio Belopp Summa Klassindelning Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass IT AM VA R E Levin SK Fast Ute Säk hyra? Belopp IT Arbetsmiljö Energi Fastigheter Ingen invest utan läggs på hyran om ombyggnad sker av lgh VA Levinsgården Utemiljö Renhållning Skola Lagar Säkerhet

26 Bilaga 1 Investeringstyp Investeringsmål Objekt Belopp Avskr tid Årskostn Konsekvens Klass Förvch prio TSF prio KC prio Nyinvesteringar Utöka servicekapaciteten (expansion) 1. Ny service Utöka servicekapaciteten med ny service Levinsgården Upphandling pågår. Innebär kraftigt ökade driftskostnader jmf Levin TSF 2 TSF 3 3 med idag. Följdinvest. vid nybyggnad av äldreboende Fn oklart om vad som behövs och inte ingår i bygget Levin KC 1 3 Gäddede Lekpark, tíllgänglighetsanpassad Ny tillgänglighetsanpassad lekplats Fontänparken/Kyrkparken. Ute TSF 17 TSF 25 3 Attraktion Telfer till Industriprogrammet Arbetsmiljöfråga att inte lyfta plåtar mannuellt. Tillbehör till AM FUF 2 1 beviljad investering Budgetverktyg Ej akut 2011 men behovet finns. KLF 4 5 Ny ÅVC, Gäddede Öka tillgänglighet, användarvänlig. R RH 1 TSF 18 6 ÅVC Hammerdal, asfaltering Användarvänlig ÅVC. R RH 2 TSF 19 4 Utemiljö mm vid flytt Åsgatan till Solkragen Uppfyller inte målen med lagstiftningen. Ute VSF 4 2 Utemiljö mm vid flytt dagverksamhet till S-backa Uppfyller inte målen med lagstiftningen. Ute VSF 5 2 Särskild bostad LSS se not Kan förvaltningen inte verkställa myndighetsbeslut, innebär detta vitesföreläggande. hyra? VSF 1 2. Befintlig service Utöka servicekapaciteten för befintlig service Central infrastruktur Kan inte uppfylla systemkrav på kommande system. IT KLF 1 1 Central Switch Se ovan, hämmar kommunens utveckling i stort. Vi har redan i IT KLF 2 1 dagsläget stora kapacitetsproblem. Reningsverk Hoting, slamhantering Effektivisera slamhantering. VA VA 3 TSF 14 4 Imageinvesteringar Reinvesteringar Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet (förnyelse) Fiber kommunala anläggningar Strömsund Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Hoting Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Hammerdal Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Gäddede Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 2 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Backe Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 2 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Reningsverk Hammerdal, slamhantering Effektivisera slamhantering. VA VA 2 TSF

27 Bilaga 1 Investeringstyp Investeringsmål Objekt Belopp Avskr tid Årskostn Konsekvens Klass Förvch prio TSF prio KC prio 3. Liknande tillgång Upprätthålla funktion och Parkeringsdäck, Strömsund Uttjänt beläggning,membranisolering mm. Fast TSF 4 TSF 7 3 kapacitet Underhåll VA-torn, Hammerdal Återställa funktionen. VA VA 4 TSF Tillgång enligt ny standard Upprätthålla funktion, kapacitet och aktuell standard Hissar, nya lagkrav Lagkrav dörr i hisskorg,tex kommunhus, Hjalmar Strömer, Norrgård, Tåsjögården. TSF 1 TSF 1 1 Vägbelysning Energikrävande anläggningar. Kommande förbud kvicksilver E TSF 5 TSF SAGA, ventilation mm Ventilation mm för att få nyttja lokalen. kultur TSF 15 TSF 23 7 Ventilation skolor, Hoting Undermålig ventilation, klarar ej krav. SK TSF 16 TSF 24 3 Jordfelsbrytare, FUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM FUF 1 5 Ställningar i metall, FUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM FUF 3 1 Jordfelsbrytare, BUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM BUF 1 5 Norrgård, arbetsmiljöåtgärder Arbetsmiljöproblem på sikt. AM VSF 3 1 Oförutsedda investeringar, VA och Renhållning Beroende på investering. VA VA 5, RH 4 TSF 2 4 Anpassningsinvesterin gar Förbättra/anpassa befintliga tillgångar Rationalisering Samma nytta till lägre kostnad Lokaleffektivisering skolor Minskning av ytor med hänsyn till elevantal. SK TSF 11 TSF Funktionsmässig Mer funktionell utformning Trådlösa nätverk, BUF Kan inte öka datoranvändningen eller utveckla IT IT BUF användningen i grundskolan. Skyltar ÅVC, 6 anläggningar Kundvänligare ÅVC, rätt sorterat. R RH Miljömässig Mindre miljöpåverkan på naturen Energieffektivisering Enligt energi- och klimatstrategin. E TSF 13 TSF Säkerhet Ökad säkerhet UPS internet/web Utan denna investering kommer inte hemsida att fungera pga IT KLF 3 1 strömavbrott (~6tim). Reservkraft kommunhus Kan gå miste om 50 % i bidrag. Säk KLF 5 1 Brandskyddsåtgärder Fortsatta åtgärder med hänsyn till lagkrav. AM TSF 9 TSF 12 1 Nationell E-hälsa 500 Ingen investering hör till driftbudget. IT VSF 2 Vattenskyddsområden Följer lagkrav. VA VA 1 TSF Not 1 Ev nytt LSS boende finansieras genom hyra

28 Sammanställning över önskemål om investeringar år 2011 (exkl VA och Renhållning) (Belopp i kkr) Verksam- *) Budget Kommun- AU:s för- KS förhet Prio Objekt 2011 chefens slag 9/11 slag 23/11 Motivering förslag KLF 1 Central infrastruktur Uppgradering utbytande av 100 mb till 1 GB där så är möjligt 2 Central switch För hantering av den ökade trafiken Bil. 1 3 UPS internet/web För drift av Internetlina och webbserver 4 Budgetverktyg Verktyg för budget och prognos Reservkraft kommunhus Ett känt behov, bl a utifrån funktionen som krisledningscentral Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Strömsund lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Hoting lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Hammerdal lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, 650 Avslag Avslag Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Gäddede lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, 300 Avslag Avslag Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Backe lorad, förutsättning för bedriven verksamhet TSF 1 Hissar, nya lagkrav Ombyggnad hissar som saknar dörrar i hisskorgen, t ex kommunhuset, Hjalmar Strömerskolan, Norrgård, Åshamra, Tåsjögården 2 Levinsgården Avslag Avslag Pågående projekt. Byggstart oktober Tak, Vattudalsskolan 800 Avslag Avslag Läckande tak gamla delen 4 Parkeringsdäck, Strömsund Avslag Avslag Uttjänt beläggning, membranisolering m.m. 5 Vägbelysning Energikrävande anläggning. Kommande förbud kvicksilver Akuta takåtgärder Avslag Avslag Läckande tak, t ex del av kommunhus, sport/simhall, fordonsskolan, Norrgård, lågstadiet Hoting, gymnastik Kyrktåsjö m fl 7 Asfaltering Avslag Avslag Gator i fortsatt dåligt skick pga åldrande beläggning 8 Fönsterbyte sporthall Hj Strömersk. 300 Avslag Avslag Uppruttna fönster 9 Brandskyddsåtgärder Fortsatta åtgärder utifrån lagkrav 10 Hotings skola Avslag Avslag Miljöproblem högstadiet Hoting 11 Lokaleffektivisering skolor Avslag Avslag Minskning av ytor med hänsyn till elevantal 12 Forsgården Avslag Avslag Tak, fasader, fönster m.m. 13 Energieffektivisering Enligt energi- och klimatastrategi 14 Byte sandfilter, ventilation m.m., Avslag Avslag Ej fungerande anläggning, riskerar att ej få användas simhall Gäddede 15 SAGA Avslag Avslag Ventilation mm för att få nyttja lokalen 16 Ventilation skolor, Hoting Avslag Avslag Undermålig ventilation 17 Lekpark 275 Avslag Avslag Uppförande av tillgänglighetsanpassad lekplats Bilaga 2

29 Verksam- *) Budget Kommun- AU:s för- KS förhet Prio Objekt 2011 chefens slag 9/11 slag 23/11 Motivering förslag FUF 1 Jordfelsbrytare 250 Avslag Avslag Arbetsmiljöverket kräver jordfelsbrytare. Se bilaga 2 Telfer till industriprogrammet Balksystem för upphängning av maskin. Se bilaga Bil. 2 3 Ställningar i metall Byggprogrammets träställningar måste bytas. Se bilaga 4 Löpband 35 Avslag Avslag Ej investering enl antagna regler för inventarieredovisning i Kf 57/10 BUF 1 Jordfelsbrytare, kommunens alla 400 Avslag Avslag Arbetsmiljöverket kräver jordfelsbrytare. Se bilaga skolor 2 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Vattudalsskolan 3 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Centralskolan Hoting och Fjällsjöskolan Backe Bil. 3 4 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller Grevåkersskolan, Hammerdal 5 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Hedenvindskolan, Bredgårdsskolan, Strömsund 6 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Frostviksskolan och Jormvattnets skola 7 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Kyrktåsjö skola VSF 1 Särskild bostad LSS Avslag Avslag Se bilaga 2 Nationell ehälsa 500 Avslag Avslag Strategin för tillgänglig och säker information inom vård- och Bil. 4 omsorg. Se bilaga 3 Norrgård, arbetsmiljöåtgärd Se bilaga 4 Flytt Åsgatan till Solkragen 75 Avslag Avslag Fortsatt arbete med utemiljön samt möbler till gemensamhetsutrymme 5 Dagverksamhet Grelsgård flytt till 50 Avslag Avslag Anpassning av utemiljön Strömbacka Närvård 1 Eventuella följdinvesteringar vid ny Avslag Avslag Enligt kommunchefen Frost- byggnad av äldreboende i Gäddede viken (möbler, IT m.m.) SUMMA *) Förvaltningarns prioriteringar

30

31

32

33

34

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medel för åtgärdande av tak på Vattudalsskolan, Strömsund Chefen för teknik- och serviceförvaltningen har påtalat behov av åtgärdande av eftersatt underhåll i allmänhet och nu akut byte av tak på Vattudalsskolans gamla del där läckage konstaterats på flera ställen, i samband med de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits i lokalerna. Kostnaden för att åtgärda det aktuella taket har bedömts till ca kronor och ryms inte inom fastighetsförvaltningens drift- och underhållsbudget för Förslagsvis kan av erhållen slutlikvid från skogsavverkningsuppdrag 2008 anvisas till detta. Medel har utbetalats till kommunen under oktober 2010 och var ej budgeterade och finns inte heller medtagna i budgetuppföljningsprognoser under året. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar kronor av skogsintäkterna tillfaller fastighetsförvaltningen för att finansiera åtgärdande av tak på Vattudalsskolan.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över promemorian Olovlig frånvaro i skolan Utbildningsdepartementet har skickat rubricerad promemoria på remiss till bl.a. Strömsunds kommun för yttrande senast den 1 december Utredningschefen har, efter att ha inhämtat förslag från framtids- och utvecklingsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen, sammanställt ett yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges enligt bilaga.

37 Yttrande över promemorian Olovlig frånvaro i skolan Internt inom Strömsunds kommun har framtids- och utvecklingsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen yttrat sig. Se särskilda yttranden i bilagor. Kommunstyrelsens sammanfattande uppfattning Strömsunds kommun tillstyrker förslaget om att olovlig frånvaro ska redovisas i det samlade betygsdokumentet varje termin utom den sista. Det är av stor vikt att elev och vårdnadshavare tillåts kontrollera och ifrågasätta uppgifter om olovlig frånvaro innan de förs in i betygsdokumentet. Det är också av största vikt att det finns olika former av stöd som hjälper elever med olovlig frånvaro att bryta detta mönster i ett tidigt skede. För detta kan utbildningsdepartementet behöva anslå särskilda medel i form av ekonomiskt stöd och vägledning till kommunerna i Sverige. Bilagor Yttrande från framtids- och utvecklingsförvaltningen Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen

38

39

40

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över motioner från Landstingets ungdomsting 2010 Den februari 2010 arrangerade Jämtlands läns landsting det tionde Ungdomstinget för länets gymnasieelever. Ombuden fick diskutera och besluta om totalt 45 motioner. Landstingets intentioner är att skapa ett forum för ungdomarna att diskutera angelägna frågor och för att stärka demokratin genom praktiskt deltagande. Landstinget har skickat över fyra motioner som berör kommunens verksamhet. Styrelsen för Strömsunds Hyresbostäder AB har yttrat sig över motion nr 13 samt framtids- och utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motion nr 32. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionerna besvaras enligt följande: Motion nr 5 Jobb för ungdomar För ungdomar under 18 år erbjuder Strömsunds kommun feriearbete under sommaren. Oftast handlar det om två veckor inom några av de yrken vi har i vår kommun, t.ex. inom fastighetsförvaltning. För de som har feriearbete inom vård och omsorg erbjuds fyra veckor. För äldre ungdomar finns det i dag ett system som beslutats av Riksdagen och det är att företag har lägre arbetsgivaravgift för unga. Detta för att stimulera företag att anställa ungdomar. I vår kommun arbetar vi även med att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom vårt Samverkanshus. Här samverkar arbetsförmedlingen med socialförvaltningen kring bl.a. ungdomar för att de snabbt skall kunna komma ut i praktik och därmed få nya kontaktnät för ett mer varaktigt arbete.

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Motion nr 6 Högre sommarjobbslöner I Strömsunds kommun får ferieungdomar 42 kronor/tim i de flesta förekommande arbeten men för de som arbetar inom vård och omsorg utgår 50 kronor/tim. Vi avser inte att höja denna ersättning inför Motion nr 13 Student- och ungdomsbostäder Strömsunds Hyesbostäder AB, SHB, har tidigare erbjudit en generell ungdomsrabatt på 30 % av hyreskostnaden för nyinflyttade hyresgäster yngre än 30 år. Rabatten har i stort sett inte påverkat efterfrågan på bostäder. Däremot har rabatten missbrukats genom att hyresavtal tecknats av rabattberättigade. Lägenheterna har sedan bebotts av ej rabattberättigade. Elevhems-/rumsboende kan i dag fås via kommunen eller SHB i begränsad omfattning. SHB kommer att se över vilka möjligheter som finns för att eventuellt vara behjälplig om efterfrågan av denna typ av boende ökar. Att bygga flera lägenheter med tanke på den befolkningsutveckling som i dag råder samt den vakansgrad som finns är inte aktuellt. SHB har för närvarande inte för avsikt att vidta några direkta åtgärder med anledning av motionen. Motion nr 32 Skolmaten I avsnitt 3.2 i Gymnasieplanen för Strömsunds kommun anges som mål att skolan ska främja och påverka elevers hälsa genom att servera näringsriktig, god och vällagad lunch i lugn och trivsam miljö. Som åtagande anges i skolplanen att skolan ska ha ett matråd där elever och personal deltar i t.ex. måltidsplanering och lämnar förslag till eventuella förbättringar. Det matråd som, sedan läsåret 2005/2006, finns på Hjalmar Strömerskolan består av personal från teknik- och serviceförvaltningen samt representanter för eleverna och personalen på Hjalmar Strömerskolan. Enkätundersökningar om mat och miljö genomförs varje år på skolan och resultatet diskuteras i matrådet som därefter lämnar förslag till förändringar och förbättringar.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Enkätundersökningarna visar att matens kvalité successivt har förbättrats men också att det återstår ett fortsatt målinriktat förändringsarbete för att fler elever ska vara nöjda med maten och miljön.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ändring av miljö- och byggnämndens taxa, kap 6 miljöbalken Gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2009, 108. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av kapitel 6 i miljö- och byggnämndens taxa. Miljö- och byggnämnden har den 4 november 2010, 80, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar följande: 1 I texten skall ordet kontroll ersättas med tillsyn. Övriga ändringar av redaktionell karaktär godkänns också. 2 Avgift kan tas ut för tillsyn av tillfälliga miljöfarliga verksamheter. Timtid debiteras. 3 För ärenden vars totala handläggningstid understiger 30 minuter tas ingen avgift ut. 4 För verksamheter i prövningsnivå U tillämpas en generell gräns som går vid halva den angivna övre gränsen. Den som bedriver verksamhet i mindre omfattning placeras i avgiftsklass 1, vilket medför timtid. 5 Tillsynsavgifter för följande verksamheter skall ändras enligt förslaget: Jordbruk, Täktverksamhet, Avlopp och Avfall. 6 Taxa för tillsynsavgifter för vindkraft ska ses över i samarbete med angränsande kommuner. 7 I checklista för resursbedömning ändras punkt 5 till följande lydelse: Verksamhetsutövarens miljö- och hälsoarbete bedrivs på ett trovärdigt sätt där arbetet drivs av högre ambitioner än vad lagen kräver. 8 Ändringen av taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Miljö- och byggnämndens förslag godkänns.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Begäran om planändring för handel och småindustri på fastigheten Strömsund Backe 3:80 Strömsunds Hyresbostäder AB och Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid har kommit in med en ansökan om planändring för fastigheten Strömsund Backe 3:80. Nuvarande plan (B 34 från 1965) medger handel samt bostäder, två våningar med vind. I ansökan anges att planen ska ändras så att bostäder inte längre medges enligt planbestämmelserna. Fastigheten Strömsund Backe 3:80 har enligt köpeavtal överlåtits från Strömsunds Hyresbostäder AB till föreningen Fjällsjö Framtid för 1 krona. Som villkor för försäljningen gäller enligt köpeavtalet att Backe 3:80, nu eller i framtiden, inte får upplåtas för permanent bostadsändamål. För att garantera detta ska säljaren på köparens bekostnad låta ändra rådande detaljplan så att bostäder ej längre tillåts enligt planbestämmelserna. Ansökan om planändring behandlades som en informationspunkt vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 30 september Nämnden beslutade då att ge planingenjören i uppdrag att inhämta synpunkter från kommunstyrelsen eftersom man ansåg att ärendet belyser en fråga av mer principiell karaktär och därför bör behandlas även av kommunstyrelsen. På miljö- och byggnämndens sammanträde dryftades frågan om det kommunala planmonopolet ska användas som ett verktyg för att genomföra planändringar av den karaktär som beskrivs i fallet ovan. Liknande planändringar har genomförts, men då med hänvisning till kommunens avtal med bostadsdelegationen angående avveckling av övertaliga bostäder (se kommunstyrelsens beslut 54, dnr ). Nämnden vill nu föra frågan vidare till kommunstyrelsen: Vilka riktlinjer gäller för planändringar vars främsta syfte är att reglera konkurrens? Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker att planändringen görs.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av fastigheten Strömsund Valån 1:37 Kennet Norbäck, Hoting, har utryckt önskemål om att få förvärva fastigheten Strömsund Valån 1:37 i Hoting. Norbäck äger själv grannfastigheten Valån 1:36. Fastigheten är taxerad som tomtmark och sköts i dag av teknik- och serviceförvaltningen. Avsikten med förvärvet är främst att hålla fastigheten och den häck som angränsar fastigheten i fortsatt vårdat skick. Fastigheterna ligger inom detaljplan för boendeändamål. Angränsande fastighetsägare är informerade om försäljningen. Fastighetens taxeringsvärde är kronor. Det bokförda värdet är 0 kronor. Fastighetens areal är kvm. Teknik- och serviceförvaltningen har erbjudit Norbäck att få köpa fastigheten för kronor samt att Norbäck svarar för erforderliga förrättnings- och lagfartskostnader. Norbäck anser priset vara för högt och har bjudit kronor för fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Fastigheten Strömsund Valån 1:37 säljs till Kennet Norbäck, Hoting, för en köpeskilling om kronor. 2 Köparen svarar för erforderliga förrättnings- och lagfartskostnader.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Anhållan om utbetalning av avsatta medel till Strömsunds Hyresbostäder AB för framtida avvecklings- och utvecklingsåtgärder Strömsunds kommun har sedan tidigare i sitt bokslut avsatta medel till ett värde av kronor för att stötta olika framtida avvecklings- och utvecklingsåtgärder inom Strömsunds Hyresbostäder AB. Bolaget anhåller i en skrivelse den 22 oktober 2010 om att dessa medel ska utbetalas under 2010 till bolaget för att fritt kunna nyttjas till ovannämnda åtgärder. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Avsatta medel i bokslutet, kronor, betalas ut till Strömsunds Hyresbostäder AB under Dessutom beslutar arbetsutskottet följande: Inför kommunstyrelsens sammanträde begärs redovisning från Strömsunds Hyresbostäder AB över hur pengarna planeras att användas. Beslutsexpediering Strömsunds Hyresbostäder AB

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunal borgen för lån, Strömsunds Hyresbostäder AB Kommunfullmäktige beslutade under år 2004 att Strömsunds Hyresbostäder AB skulle beviljas en kommunal borgen på 103,9 Mkr. Att bostadsbolaget fortsätter ha en kommunal borgen beviljad på 103,9 Mkr känns inte relevant när låneskulden nu är 72,5 Mkr. En sänkning av det beviljade borgenstaket från 103,9 Mkr till 72,5 Mkr skulle innebära att bolaget får göra särskild framställan till kommunfullmäktige vid eventuellt behov av ytterligare kommunal borgen. Chefen för kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 27 oktober 2010 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Strömsunds Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72,5 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Strömsunds kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Strömsunds Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72,5 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

49 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Boendeplan inom LSS-området, barn och ungdomar Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008 att bifalla en motion från Lena Johansson och Gudrun Hansson, Socialdemokraterna, angående behovet av bostäder för funktionshindrade enligt LSS. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en boendeplan utifrån motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2009, 69, att anta Boendeplan inom LSS-området förutom de delar som rör barn och ungdomar, vilket återremitterades för att göra en tydligare plan när det gäller denna åldersgrupp. Kommunchefen har lämnat sin utredning enligt följande. Strömsunds kommun är en kommun med långa avstånd och en gles befolkningsstruktur. Därför måste hänsyn tas till dessa förutsättningar. Det kanske inte är möjligt att skapa ett gruppboende för endast ungdomar och det kanske inte heller är det mest optimala. Det är inte självklart att personer trivs tillsammans för att de är i samma ålder. Vård- och socialförvaltningen har det yttersta ansvaret att med hänsyn till de förutsättningar som finns, föreslå ett boende som passar individen. Individen ska stå i centrum och samvaron med andra personer ska ske utifrån var och ens behov och önskemål, för att undvika ett kollektivt synsätt. Det är viktigt att stärka den enskilde personens ställning. I dagsläget finns det 4 ungdomar som är år som fått beslut om gruppbostad. Av dessa bor en i gruppbostad i Mörsil och en i gruppbostad i Hammerdal. De andra två ungdomarna har erbjudits gruppbostad i Hammerdal varav den ene tackat nej och den andre har inte bestämt sig. Detta innebär att 2 beslut inte verkställts. Utifrån tagna LSS-beslut kan det finnas behov av gruppbostad för ca 7 ungdomar år Prognosen gäller under förutsättning att ingen av ungdomarna flyttar till annan ort. Av erfarenhet vet vi dock att några av ungdomarna kommer att välja att flytta till annan ort.

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Sammanträdesdatum. 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista.

Sammanträdesdatum. 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-12-16 Blad 1 (90) Plats och tid Virveln på Folkets Hus, Strömsund, klockan 14.00-17.45 Beslutande 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-05-05, 107 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Detta är representation

Läs mer

Reglemente och rutiner

Reglemente och rutiner Sidan 1 av 6 Bilaga 11, KF 57/2015 Reglemente och rutiner för Gåvor och representation i Östhammars kommun www.osthammar.se Sidan 2 av 6 1 Gåvor och uppvaktningar vid 25-års anställning Östhammars kommun

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Reglemente för FÖRTJÄNSTGÅVOR och MINNESGÅVOR

Reglemente för FÖRTJÄNSTGÅVOR och MINNESGÅVOR Antagen av kommunfullmäktige 7 2012-04-23 Dnr KS12 005 003 BJURHOLMS KOMMUN Reglemente för FÖRTJÄNSTGÅVOR och MINNESGÅVOR 2012 Innehåll Sidan Förtjänstgåvor och minnesgåvor Inledning 3 Förtjänstgåva till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Övriga närvarande 2008-08-26 Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl 08.30-13.30 Lars-Eric Bergman (m) ordförande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum. 32 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista.

Sammanträdesdatum. 32 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-02-23 Blad 1 (24) Plats och tid Virveln på Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-15.00 Beslutande 32 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 3.25 Riktlinjer för uppvaktningar av FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.25 1 (5) Antaget att kommunfullmäktige 2015-11-02, 108 Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 2 september V 37 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 14 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 14 september,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämndens arbetsutskott 2013-05-07 Blad 1 (5) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Granen kl 08.00-12.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Jörgen Eriksson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer