Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof Pettersson (S) Åke Forslund (FP) Lena Vikberg (S) Mats Johansson (S) Marita Björkman (S), ej 249 Lars Pettersson (V), tjänstgörande ersättare 249 Birgitta Elfgren (S), tjänstgörande ersättare Laila Stålnacke (S) Rune Berglund (S) Brith Fäldt (V) Helena Stenbäck (MP) Elisabet Berg (M) Övriga deltagande Enligt bifogade förteckning Utses att justera Åke Forslund (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, måndag 7 november 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Forssell Ordförande Justerande Peter Roslund Åke Forslund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 31 oktober 2011 Anslags uppsättande 7 november 2011 Anslags nedtagande 30 november 2011 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Kommunledningskontoret Underskrift Johan Forssell

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 Förteckning över övriga deltagande: Lars Pettersson (V), adjungerad ledamot , Mats Berg, kommunchef Cåre Lundin, ekonomichef Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Erik Persson, utvecklingschef industri och energi, 236 Martin Hedman, IUC Sverige AB, 236 Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg Leif Wågman, verksamhetsutvecklare, 237 Anett Karlström, administrativ handläggare, Gusten Granström, VD Piteå Kommunföretag AB, 252

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 KS 236 Information om samhällsekonomisk kalkyl avseende vindkraftsutbyggnad Markbygden En samhällsekonomisk kalkyl har upprättats för etapp I av planerade vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Kalkylen har ingått i underlaget för kommunstyrelsens yttrande över den föreslagna utbyggnaden. Enligt kalkylen kommer en utbyggnad enligt plan att vara samhällsekonomiskt lönsam.

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 237 Information om pågående arbete med organisationsöversyn Dnr 11KS329 Kommunfullmäktige beslutade 12 september om en översyn av Piteå kommuns organisation. Enligt den vid samma tillfälle fastställda tidsplanen ska kommunstyrelsen vid dagens sammanträde få en information om arbetets fortskridande. Arbetet har bedrivits enligt den tidplan och utifrån de förutsättningar som fastställts, ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen vid november månads sammanträde.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KS 238 Unga och studenter i Piteå tycker Dnr 11KS395 Beslut 1. Alla nämnder skall delges rapporten för beaktande inom respektive nämnds verksamhetsområde. 2. Rapporten ska ligga som underlag till omvärldsanalys och budget 2013 I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande: Unga i Piteå tycker Unga i Piteå projekt Unga i Piteå frågar Unga i Piteå granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna. För att veta vad som är viktigt för unga i Piteå öppnades för femte året Unga i Piteå - tycker på kommunens hemsida under perioden 9 september - 9 oktober. Nytt för i år var att en specifik enkät för studenter (Student tycker) även var tillgänglig på samma sätt som unga tycker, under perioden 9 september - 9 oktober. De unga och studenterna har kunnat lämna åsikter både på specifika frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. Antal svar på Unga tycker 2011 var 331. På Student tycker var antalet svar 114. Frågorna i 2011 års Unga i Piteå- tycker och Studenter i Piteå- tycker har som tidigare år handlat om; Trivsel för unga och studenter och hur de vill vara med och påverka Piteås utveckling. Nytt för i år är frågor om fritidsaktiviteter, mötesplatser samt behov av webbsida för unga. Yrkanden Lena Vikberg (S): Punkten 1 i kommunledningskontorets förslag ändras till Alla nämnder skall delges rapporten för beaktande inom respektive nämnds verksamhetsområde. Forts.

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Forts. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens beslutat enligt kommunledningskontorets förslag med Lena Vikbergs ändring. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2011 Rapport Sammanställning av ungas åsikter, oktober 2011

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 239 Unga i Piteå granskar Dnr 11KS396 Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att, tillsammans med Kultur och Fritid, genomföra Unga i Piteå granskar. 2. Granskningsuppdraget för år 2012 är att granska Mötesplatser utifrån två perspektiv: - En beskrivning av hur redan befintliga mötesplatser/lokaler kan utvecklas - En beskrivning av vilket innehåll/aktiviteter som bör finnas på en mötesplats 3. Granskningsuppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 23 april Medborgardialog för och med unga Piteå kommun har som ett strategiskt område att utveckla medborgardialogen med Piteborna, dessutom finns en särskild satsning på att utveckla dialogen för och med unga. Medborgardialog för och med unga består av följande metoder: - Personligt enkät - Unga i Piteå tycker - Unga i Piteå projekt - Unga i Piteå frågar - Unga i Piteå granskar där 1-5 klasser får ett uppdrag att ur ett bredare perspektiv granska en fråga på uppdrag av kommunstyrelsen. Resultatet redovisar de till kommunstyrelsen genom rapport, film, folder eller det media de väljer för sin redovisning. Unga i Piteå tycker hösten Unga Granskar vänder sig till såväl grundskola, gymnasieskola som studenter i Piteå. Mötesplatser har efterfrågats även tidigare år, i år är dock antalet som efterfrågar någon form av mötesplats väldigt stort. Åsikterna handlar om att man önskar såväl någonstans att umgås som en plats för aktiviteter. En mötesplats som hålls öppet kvällar och helger. Nedan finns citat från de unga uppdelat på två olika områden En plats att träffas på Ett ställe där man kan ta en fika fast där det också finns saker att göra. Tillexempel olika spel och grejer. Forts.

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Forts. Ett ställe där folk kan träffas, göra allt från att se film, festa ha kul eller bara hänga. UTAN krav på att det ska vara en kristen förmedling. Det finns hundratals kvällsaktiviteter för kristna osv med inget för oss okristna. Det är viktig, man måste ha en plats där man känner sig trygg och gillar att vara på, det är en perfekt mötesplats. En plats där man kan vara med vänner och träffas på! En plats för aktiviteter Typ ett cafe med biljardbord och andra aktiviteter typ: lasergame. I en ungdomsgård skulle det tex kunna finnas bowling, biljard, disco och bara allmänt ställe med kiosk och några vuxna människor som kan hålla koll! En plats där alla kan göra något som dom tycker om även om dom gillar sport och att slöa. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2011

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KS 240 Redovisning av åtgärder med anledning av socialnämndens ekonomiska situation Dnr 11KS419 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har mottagit rapporten, men tar ej ställning till de enskilda åtgärderna i densamma. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att, som ett led i det fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling inom bl a äldreomsorgen, genomföra ett gemensamt möte med socialnämndens arbetsutskott. Mötet har även till syfte att fortsätta arbetet med att minska socialnämndens underskott. Protokollsanteckning Majvor Sjölund (C): Bland åtgärderna i rapporten ingår en minskning av antalet platser i vård- och omsorgsboende med minst 10 platser. Jag reserverade mig mot socialnämndens beslut när det ärendet behandlades i nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni , utifrån av kommunstyrelsen meddelad delegation, att socialnämnden skulle genomföra de åtgärder som angavs i en av kommunchefen upprättad rapport. Syftet med detta vara att komma till rätta med socialnämndens prognostiserade underskott. Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 23 september att godkänna en av socialförvaltningen upprättad förteckning över genomförda och möjliga åtgärder. Beslutet har överlämnats till kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 23 september med bilaga Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 13 juni med bilaga

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 241 Fortsatt och utökad medfinansiering av Leaderverksamheten Mare Boreale Dnr 11KS292 Beslut 1. Kommunstyrelsen avsätter kronor för fortsatt medfinansiering av Mare Boreale under åren , varav kronor under 2012 och kronor under Kommunstyrelsen avsätter kronor för utökad medfinansiering av Mare Boreale under åren , varav kronor under 2012 och kronor under Medfinansieringen sker genom medel ur den tillväxtpolitiska reserven. Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram som bygger på samarbete mellan ideella, privata och offentliga sektorer. Leaderområdet Mare Boreale omfattas av kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå. Kalix och Haparanda där samtliga kommuner medfinansierar verksamheten med motsvarande 3,5 miljoner kr under programperioden Piteå kommun medfinansierar leaderverksamheten inom Mare Boreale med totalt kronor under perioden , medfinansieringsbeslutet anger även att en utvärdering ska ligga som underlag för eventuellt beslut om förlängning av projektet åren En fortsatt medfinansiering av projektet uppgår till totalt kronor under perioden Medfinansieringen fördelas mellan kommunerna baserat på medborgare inom det geografiska LEADER-området och rekvireras årligen. Även Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen Norrbotten medfinansierar projektet. Jordbruksverket har nu fördelat ut en kvarhållen leaderreserv till länen och gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medlen till leaderområdena i respektive län. Sammantaget omfattar reservmedlen ca fem procent av den totala budgeten för leader. Styrelsen för Mare Boreale har beslutat att hos Länsstyrelsen begära kr av leaderreserven. För detta krävs ytterligare offentlig medfinansiering motsvarande kr för perioden , Piteå kommuns del av denna medfinansiering uppgår till kronor. Forts

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Forts Tillväxtavdelningen har sammanställt en förteckning över de projekt inom Piteå kommun som fått stöd från Mare Boreale. Det är totalt åtta projekt, det sammanlagda stödbeloppet uppgår till kronor. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 28 september 2011 Ansökan om offentlig medfinansiering, Mare Boreale, 27 juni 2011

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 242 Analys av kvinnors löner i förhållande till mäns löner vid kommunledningskontoret Dnr 11KS330 Beslut Kommunstyrelsen fastställer dokumentet kvinnors lön i % av männens på kommunledningskontoret På kommunstyrelsens uppdrag har en kartläggning och analys gjorts av kvinnors och mäns löner vid kommunledningskontoret. Bilaga Kvinnors löner i förhållande till mäns löner i % vid kommunledningskontoret

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KS 243 Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen Dnr 11KS284 Beslut Kommunstyrelsen godkänner revidering av dokumenthanteringsplan för personalavdelningen, bilaga 190. Kommunstyrelsen fastställde 27 september dokumenthanteringsplan för personalavdelningen gällande från 1 oktober En revidering gällande förändrade rutiner avseende personalhandlingar har fastställts av kommunstyrelsen 22 augusti Personalavdelningen föreslår ytterligare en revidering. I och med att lönelistor finns i personalsystemet vill personalavdelningen sluta med mikrofiche som innehåller samma uppgifter. Personalavdelningen slutar att ta u t dessa fr.o.m. 1 januari Personalavdelningens tjänsteskrivelse 14 september Förslag till dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 244 Gallring av allmänna handlingar i sociala medier Dnr 11KS8 Beslut 1. Kommunstyrelsen antar nedannämnda förslag för bevarande av sociala medier. 2. Varje nämnd/myndighet föreslås anta nedannämnda förslag för bevarande av sociala medier. 3. Kommunstyrelsens beslut 24 januari ändras så att avsnittet Gallring, punkten 6, får följande lydelse inlägg och kommentarer som upplevs som stötande, kränkande eller inte har något med kommunens verksamhetsområde att göra får gallras omedelbart. 4. Kommunstyrelsens beslut 24 januari ändras så att avsnittet Gallring, punkten 5, får följande lydelse inlägg och kommentarer som uppviglar till brott ska avlägsnas omedelbart och följa anvisningar för bevarande av handlingar. Sociala medier inom offentlig förvaltning är ett nytt och obeprövat kommunikationsverktyg, som upprättar allmänna handlingar. I tidigare beslut, kommunstyrelsen 24 januari om gallring av sociala medier anges att sociala medier kan innehålla ett stort forskningsvärde med hänvisning till kommunikationsflöden som berättar om Piteå kommun och samtiden (mentaliteter och kommunföreteelser). Rekommendationen i tidigare beslut var att varje förvaltning 1 gång per kvartal skulle göra en skärmdumpning från mediets startsida, vari man kan se vilka ämnen som behandlats. Enligt gällande arkivreglemente för Piteå kommun är varje nämnd/styrelse arkivansvarig för sin förvaltnings arkivvård. Däremot har kommunledningskontoret det övergripande ansvaret för kommunens samlade arkivverksamhet. Eftersom sociala medier är ett nytt kommunikationsverktyg är inte alltid roll- och ansvarsfördelning för upprätthållande, övervakning och arkivvård fastställd i verksamheten. Centralarkivet bedömer därför med hänvisning till Arkivreglementet att forskningsbehovet är viktigt och vill försäkra sig om att Piteå kommuns sociala medier bevaras enligt tidigare beslut, det vill säga fyra gånger per år. Centralarkivet förslår därför att arkivet ansvarar för dess bevarande under en fem års period. Därefter får en utvärdering avgöra betydelsen av sociala medier som kommunikationsverktyg ur ett forskningsperspektiv, samt hur roll- och ansvarsfördelningen för medierna har utvecklats under den gångna femårsperioden. Forts.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Forts. I föregående beslut föreslås därför att under rubriksättningen bevarande, punkt 5 ska revideras till: På Piteå kommun ska; Centralarkivet fyra gånger per år ansvara för ett uttag för bevarande i pappersformat av kommunens sociala medier under fem år. Vid dagens sammanträde konstateras att vissa förtydliganden behöver göras i kommunstyrelsens beslut 24 januari , då felskrivningar i det ursprungliga protokollet kan leda till oklarheter. Centralarkivets tjänsteskrivelse 22 juni 2011 Kommunstyrelsens beslut 20 januari

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KS 245 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delegationsbeslut till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäls följande beslut som fattats med stöd av delegation. Delegat Peter Roslund Ärende nr 26 (Delegationspunkt 10) Anna-Karin Nordström Ärenden om belöning enligt protokoll 10 oktober från bedömningsgruppen (Delegationspunkt 15:g) Arbetsutskottets protokoll med beslutsärenden från 10 oktober 2011.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 246 Delgivningsärenden Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Delgivningsärenden Försvarsmaktens yttrande över Markbygden Net AB:s ansökan om nätkoncession för linje att bygga och använda en ny 24 kv ledning inom vindkraftparken på Stor-Blåliden samt från vindkraftparken till befintlig 130 kv ledning mellan Koler och Långträsk, Piteå kommun. Försvarsmakten har ingen erinran i ärendet. Länsstyrelsens beslut om bidrag till projektet Samordning av förebyggande arbete i alkohol- och drogfrågor. Delrapport från projektet Samordning av förebyggande arbete i alkohol- och drogfrågor. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 11:38 Förändring av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen RIPS07 11:40 Konsekvenser av nya skatteförfarandelagen 11:43 Narkolepsi

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KS 247 Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget 2012 samt kommunens skattesats för år 2012 Dnr 11KS238 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2012 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2012 till 22:03 kronor (oförändrat). 3. Kommunfullmäktige beslutar att under 2012 genomföra ett försök med gemensam dag för bolagsstämmorna med de kommunala bolagen. Fullmäktigeledamöterna inbjuds att närvara. Den extra sammanträdesdagen finansieras av bolagen (enligt KF-beslut 27 juni 2012, se budgetdokument). 4. Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2012 med totalt 24,2 mkr, varav ramökningar 12,9 mkr, engångsanslag 3,8 mkr och prisökningar 7,5 mkr (enligt KF-beslut 27 juni 2011, se budgetdokument). 5. Kommunfullmäktige beslutar om följande åtgärder för att redovisa plusresultat år 2012 (se budgetdokument): ramneddragningar med -1,8 mkr (-0,09%) för nämnderna/styrelsen engångsanslag år 2012 till sarg Rosvik stryks -0,75 mkr (tas i bokslut 2011) tillväxtpolitisk reserv minskning med -0,5 mkr utdelning från Piteå Kommunföretag AB ökning med 1,0 mkr skatteberäkning, ökad befolkning med 37 personer ger 1,5 mkr 6. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften tkr för löneökningar 2012 samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2012 är klara (enligt KF-beslut 27 juni 2011). 7. Kommunfullmäktige godkänner Kultur- och fritidsnämndens förslag till höjning av vissa badavgifter samt Socialnämndens förslag till höljning av färdtjänstavgiften samt avgiften för trygghetslarm (enligt KF-beslut 27 juni 2011). Beslut om taxe- /avgiftshöjningar tas i särskilda ärenden av Kommunfullmäktige vid sammanträde i december. 8. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsplan även utgör folkhälsoplan samt plan för arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen (enligt KF-beslut 27 juni 2011). Forts.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Forts. 9. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för 2012 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investerings-budget) i samråd med kommunstyrelsen/kommunledningskontorets ekonomi- och inköps-avdelning (inkl tillägg i detta budgetbeslut). 10. Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel. Rapportering om omfördelning görs i samband med årsredovisningen (enligt KFbeslut 27 juni 2011). Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2012 den 27 juni 2011, 150. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. Vårens, sommarens och höstens finansiella kris i världen gör att både Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att mattas. Sysselsättningen och BNP antas minska väsentligt år 2012, vilket innebär svagare ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Det kommer att påverka skatteintäkterna negativt. Sveriges Kommuner och Landsting har därför skrivit ner skatteunderlagsprognosen jämfört med prognosen i maj (från 4,2% till 3,5% för år 2012). Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med -13,8 mkr år 2012, -32,8 mkr år 2013 och -35,8 mkr år Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 2,6 % för år 2011 och 3,5 % år 2012 För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september månad använts. Jämfört med 2011 ökar kommunens kostnader för kostnadsutjämningen med -111 kr/invånare och för LSS-utjämningen minskar intäkten med -19 kr/invånare. Det tillfälliga tillskottet av generella statsbidrag för år 2011 upphör (ca 9 mkr för kommunen). KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i oktober Kostnaderna för pensionsskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen ökar med 7,8 mkr för år 2012 mot tidigare beräkning (i VEP ). Forts.

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 Forts. Diskonteringsräntan i pensionsberäkningarna sänks från år 2012, vilket medför engångseffekt med ökade räntekostnader. Rådet för kommunal redovisning har yttrat att denna förändring ska beaktas i bokslutet för år 2011 (motsvarar ca 9,9 mkr för kommunen). Förslag till åtgärder för att redovisa positivt resultat år 2012: Vid arbetsutskotts behandling av VEP den 10 oktober 2011 uppdrogs till kommunchefen att vid ärendets behandling i kommunstyrelsen presentera förslag till åtgärder i syfte att nå ett plusresultat Utifrån kommunchefens presentation föreslår kommunstyrelsen följande åtgärder: ramneddragningar med -1,8 mkr (-0,09%) för nämnderna/styrelsen engångsanslag år 2012 till sarg Rosvik stryks -0,75 mkr (tas i bokslut 2011) tillväxtpolitisk reserv minskning med -0,5 mkr utdelning från PIKAB ökning med 1,0 mkr skatteberäkning, ökad befolkning med 37 personer ger 1,5 mkr Interna tjänster mellan nämnderna och fastighetsförvaltningen Internhyra samt interna städ- och vaktmästeritjänster har justerats mellan nämndernas ramar och fastighetsförvaltningen för år 2012 utifrån självkostnadsprincipen. Dessa justeringar finns inlagda direkt i nämndernas ramar, då interna tjänster mellan nämnderna inte påverkar kommunens resultat. Nämnder/styrelse har gjort en översyn av samtliga styrdokument i samband med budget-arbetet. Styrdokumenten behandlades av Kommunfullmäktige vid sammanträde 27 juni KF 151. Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. De mål på kommunövergripande och nämndsnivå som beslutades om Kommunfullmäktige vid sammanträde 27 juni fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå för år 2012 (återfinns i budgetdokumentet). Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 9 juni Kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan och årsbudget 2012, 31 oktober 2011.

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 KS 248 Mottagning av utrymda från annan kommun Dnr 11KS195 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige ställer sig principiellt positiv till en mottagning av utrymda. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att planera för mottagningen av utrymda. Planeringen ska vara så generell att den kan användas oavsett de utrymdas hemvist. Luleå kommun har, tillsammans med Boden och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten och vattenfall, simulerat ett dammbrott i Lule älv. Vid ett sådant dammbrott måste sannolikt de berörda kommunerna utrymmas i större eller mindre omfattning. Luleå kommun har därför riktat en förfrågan till Piteå om det finns möjlighet att ta emot utrymda från kommunen. För Luleå kommuns del är det främst Suorva och Seitevare som kan medföra behov av utrymning. Det kan alltså röra sig om upp till människor som omfattas av en utrymning. Det tar ett dygn för vattenmassorna att nå kusten och under denna tid sker utrymningen. En mottagningsort måste planera för hur mottagandet ska ske, både vid själva utrymningen och sett över tid. Vid ett dammbrott i Suorva kommer sannolikt att slå ut stora delar av infrastrukturen längs älvdalen under en längre tid, vilket innebär att återuppbyggande kommer att ta tid. Därmed kommer det också att ta tid innan de utrymda kan återvända, varför mottagande kommuns organisation måste vara anpassad för verksamhet över tid. Luleå kommuns förfrågan omfattar gamla från äldreboende, hemtjänst och gruppbostäder samt i övrigt personer. Luleå kommun hemställer att Piteå kommun, i ett första utrymningsskede vid ett stort dammhaveri i Lule älv, tar emot dessa, samt i Piteå kommun i samråd med Luleå kommun tar fram en översiktlig planering för hur mottagandet skall ske. Piteå kommun har tidigare sagt sig beredd att ta emot utrymda från Bodens kommun. Enligt de planer som nu görs i Norrbottens län ska utrymningen från Boden ske österut, dvs inte mot Piteå. Det är kommunledningskontorets uppfattning att en planering för mottagning av utrymda bör vara så generell att den kan användas oavsett vilken eller vilka kommuner som utryms. Därför bör vare sig planering eller beslut enbart inriktas mot en kommun, även om naturligtvis planeringen kan ske i samråd med den kommun Forts.

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 Forts. som har ställt en förfrågan. En sådan planering kan finansieras med de statsmedel som kommunen erhåller för krishantering. Skrivelse från Luleå kommun 20 april 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2011

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KS 249 Samverkansavtal gällande gymnasieskolans naturbruksprogram Dnr 11KS312 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förslaget till Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram. Marita Björkman (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Länets kommuner har sedan 1998 haft ett samverkansavtal med landstinget om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram förlängdes avtalet till det datum då den nya gymnasiereformen trädde i kraft. Kommunförbundet Norrbotten har därför tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal, som förbundets styrelse rekommenderat medlemmarna att anta. Kommunförbundet har påpekat att det nya avtalets innehåll inte innebär nya ekonomiska åtaganden för kommunerna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 september att föreslå att samverkansavtalet antas. Nämnden påpekade att inom länet kunna erbjuda gymnasiala naturbruksutbildningar med bra kvalité är en förutsättning för en fortsatt god utveckling av naturbruksnäringen i länet, något som har en stor betydelse för hela regionens utveckling. I avtalet stadgas att det ska finnas en samrådsgrupp med representanter för bl a landsting, gymnasieskolor och naturbruksnäringar. Gruppen ska träffas minst en gång per år för en dialog kring övergripande eller principiella frågor, bl a kvalitetsfrågor. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att detta ger kommunerna insyn och möjlighet att påverka utvecklingen inom naturbruksskolorna, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 oktober 2011 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 september Kommunförbundet Norrbottens skrivelse 11 augusti 2011 inkl förslag till avtal

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KS 250 Ombildning av och förändring i HB Stadsvapnet Dnr 11KS377 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att HB Stadsvapnet omvandlas till kommanditbolag, därefter benämnt KB Stadsvapnet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Näringsfastigheter AB/AB Furunäsets Fastigheter säljer 5 % av KB Stadsvapnet till Tomas Wallstens bolag Norra Ringen AB, enligt upprättat köpeavtal, bilaga Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Näringsfastigheter AB ställer ut en option till Norra Ringen AB, innebärande att Norra Ringen AB ges möjlighet att öka sin ägarandel i KB Stadsvapnet med upp till 100 % av ägarandelarna. HB Stadsvapnet bildades 30 september 1991 genom förvärvet av den sk PRIXfastigheten från Konsum Norrbotten. I början ägdes bolaget av Piteå Näringsfastigheter AB tillsammans med HSB Norrbotten men sedan år 2000 är bolaget ett helägt handelsbolag där ägarna är Piteå Näringsfastigheter AB och AB Furunäsets Fastigheter. HB Stadsvapnet består av fastigheterna Stadsvapnet 4, 5 och 7. Piteå kommunföretag AB har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till ombildning av och förändrad ägarbild i HB Stadsvapnet. Detta ombildas till kommanditbolag, samtidigt som 5% försäljs till Norra Ringen AB, som även ges möjlighet att öka sin ägarandel på upp till 100% av ägarandelarna. Piteå Näringsfastigheter AB gör bedömningen att ombildningen är till fördel både för utvecklingen av Piteås näringsliv och bolaget. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september Förslag till köpeavtal

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KS 251 Försäljning av aktier i Nolia AB till Skellefteå Stadshus AB Dnr 11KS378 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja 1/3 av Piteå Kommunföretag AB s aktier i Nolia AB till Skellefteå Stadshus AB, enligt PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB bilaga 198A. Dock kan det i bilaga 198A och bilaga 198B angivna aktieägartillskottet istället komma att tillföras bolaget av nuvarande ägare, i det fall samma belopp utbetalats till ägarna från Skellefteå Stadshus AB, såsom del av köpeskillingen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Konsortialavtal angående Nolia AB, bilaga 198B. 3. Kommunfullmäktige beslutar att anta Bolagsordning för Nolia AB, bilaga 198C. Piteå och Umeå kommuner har via sina koncernbolag fört samtal med Luleå och Skellefteå kommuner, via sina koncernbolag, om ett delägande av mässbolaget Nolia AB. Under de fortsatta samtalen har man från Luleå meddelat att man för närvarande inte avser att gå vidare med ett förvärv. Från Skellefteås sida vill man dock genomföra ett affärsavslut. En redogörelse för ärendet framgår av PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB. Därutöver har ett förslag till konsortialavtal upprättats samt en reviderad Bolagsordning för Nolia AB Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2011 PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB Konsortialavtal angående Nolia AB Bolagsordning för Nolia Aktiebolag

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KS 252 Revidering av bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dnr 11KS379 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag enligt bilaga Tidigare Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag, fastställd 21 juni , upphävs. En översyn har gjorts av Piteå kommuns nuvarande bolagspolicy som antogs i juni Bland annat har ett antal förtydliganden gjorts och även några anpassningar som härrör från andra kommunala beslut samt komplettering utifrån ny lagstiftning. Ett förslag till reviderad Bolagspolicy för Piteå Kommuns bolag har därefter framtagits och överlämnats till kommunfullmäktige. Piteå Kommunföretag AB har behandlat ärendet i Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september Förslag till ny bolagspolicy

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 KS 253 Begäran om medel för drift av Nolia ishall Dnr 11KS401 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige att avslå kultur- och fridsnämndens äskanden avseende drift av Nolia ishall. Kostnaderna för driften av Nolia ishall har sedan 1986 varit fördelade på så sätt att Piteå hockeyallians står för personalkostnaderna medan kultur- och fritidsnämnden står för övriga driftskostnader. Piteå hockeyallians har meddelat att föreningens ekonomi inte längre medger detta, då lönebidragen minskat, lönenivån höjts samt uppdragen från Nolia avseende byggande av externa mässor har minskat. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 september bland annat att kronor skulle tas från överskott på lönebidrag och att förvaltningen skulle tillsammans med föreningarna se över vilka möjligheter de har att bidra till driften. Föreningarna har därefter med skärpa meddelat att de saknar möjlighet att ytterligare bidra till driften av Nolia ishall. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 oktober dels att hos kommunfullmäktige äska kronor i VEP 2012 för driften av Nolia ishall samt att den beräknade besparing på kronor som uppnås tack vare byte av belysning i ishallen får användas av nämnden istället för att återgå till kommunens kassa, dels upprepades nämndens tidigare beslut att kronor av överskottet på lönebidrag ska användas till driften av Nolia ishall. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 18 oktober samt 6 september med bilagor.

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KS 254 Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet (kommunalförbund) Dnr 11KS392 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, bilaga 2. Piteå kommun överlåter kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde. 3. Piteå kommun säger upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december Kommunfullmäktige väljer en ledamot i kommunalförbundets direktion för perioden Kommunfullmäktige väljer en ersättare i kommunalförbundets direktion för perioden Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut angående bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är kommuner och landsting ansvariga för kollektivtrafiken i ett län. Därför kräver lagen att det bildas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Denna blir sedan ansvarig för all kollektivtrafik inom länet. Det finns flera olika möjliga organisationsformer för den nya myndigheten, beroende på hur kommuners och landstings medverkan har ordnats. Då det har visat sig omöjligt att bilda en kollektivtrafikmyndighet på annat sätt än genom bildande av kommunalförbund har Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram underlag för ett framtida kommunalförbund. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse xx Förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Teknik- och gatukontorets yttrande

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer