Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof Pettersson (S) Åke Forslund (FP) Lena Vikberg (S) Mats Johansson (S) Marita Björkman (S), ej 249 Lars Pettersson (V), tjänstgörande ersättare 249 Birgitta Elfgren (S), tjänstgörande ersättare Laila Stålnacke (S) Rune Berglund (S) Brith Fäldt (V) Helena Stenbäck (MP) Elisabet Berg (M) Övriga deltagande Enligt bifogade förteckning Utses att justera Åke Forslund (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, måndag 7 november 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Forssell Ordförande Justerande Peter Roslund Åke Forslund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 31 oktober 2011 Anslags uppsättande 7 november 2011 Anslags nedtagande 30 november 2011 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Kommunledningskontoret Underskrift Johan Forssell

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 Förteckning över övriga deltagande: Lars Pettersson (V), adjungerad ledamot , Mats Berg, kommunchef Cåre Lundin, ekonomichef Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Erik Persson, utvecklingschef industri och energi, 236 Martin Hedman, IUC Sverige AB, 236 Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg Leif Wågman, verksamhetsutvecklare, 237 Anett Karlström, administrativ handläggare, Gusten Granström, VD Piteå Kommunföretag AB, 252

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 KS 236 Information om samhällsekonomisk kalkyl avseende vindkraftsutbyggnad Markbygden En samhällsekonomisk kalkyl har upprättats för etapp I av planerade vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Kalkylen har ingått i underlaget för kommunstyrelsens yttrande över den föreslagna utbyggnaden. Enligt kalkylen kommer en utbyggnad enligt plan att vara samhällsekonomiskt lönsam.

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 237 Information om pågående arbete med organisationsöversyn Dnr 11KS329 Kommunfullmäktige beslutade 12 september om en översyn av Piteå kommuns organisation. Enligt den vid samma tillfälle fastställda tidsplanen ska kommunstyrelsen vid dagens sammanträde få en information om arbetets fortskridande. Arbetet har bedrivits enligt den tidplan och utifrån de förutsättningar som fastställts, ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen vid november månads sammanträde.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KS 238 Unga och studenter i Piteå tycker Dnr 11KS395 Beslut 1. Alla nämnder skall delges rapporten för beaktande inom respektive nämnds verksamhetsområde. 2. Rapporten ska ligga som underlag till omvärldsanalys och budget 2013 I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande: Unga i Piteå tycker Unga i Piteå projekt Unga i Piteå frågar Unga i Piteå granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna. För att veta vad som är viktigt för unga i Piteå öppnades för femte året Unga i Piteå - tycker på kommunens hemsida under perioden 9 september - 9 oktober. Nytt för i år var att en specifik enkät för studenter (Student tycker) även var tillgänglig på samma sätt som unga tycker, under perioden 9 september - 9 oktober. De unga och studenterna har kunnat lämna åsikter både på specifika frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. Antal svar på Unga tycker 2011 var 331. På Student tycker var antalet svar 114. Frågorna i 2011 års Unga i Piteå- tycker och Studenter i Piteå- tycker har som tidigare år handlat om; Trivsel för unga och studenter och hur de vill vara med och påverka Piteås utveckling. Nytt för i år är frågor om fritidsaktiviteter, mötesplatser samt behov av webbsida för unga. Yrkanden Lena Vikberg (S): Punkten 1 i kommunledningskontorets förslag ändras till Alla nämnder skall delges rapporten för beaktande inom respektive nämnds verksamhetsområde. Forts.

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Forts. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens beslutat enligt kommunledningskontorets förslag med Lena Vikbergs ändring. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2011 Rapport Sammanställning av ungas åsikter, oktober 2011

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 239 Unga i Piteå granskar Dnr 11KS396 Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att, tillsammans med Kultur och Fritid, genomföra Unga i Piteå granskar. 2. Granskningsuppdraget för år 2012 är att granska Mötesplatser utifrån två perspektiv: - En beskrivning av hur redan befintliga mötesplatser/lokaler kan utvecklas - En beskrivning av vilket innehåll/aktiviteter som bör finnas på en mötesplats 3. Granskningsuppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 23 april Medborgardialog för och med unga Piteå kommun har som ett strategiskt område att utveckla medborgardialogen med Piteborna, dessutom finns en särskild satsning på att utveckla dialogen för och med unga. Medborgardialog för och med unga består av följande metoder: - Personligt enkät - Unga i Piteå tycker - Unga i Piteå projekt - Unga i Piteå frågar - Unga i Piteå granskar där 1-5 klasser får ett uppdrag att ur ett bredare perspektiv granska en fråga på uppdrag av kommunstyrelsen. Resultatet redovisar de till kommunstyrelsen genom rapport, film, folder eller det media de väljer för sin redovisning. Unga i Piteå tycker hösten Unga Granskar vänder sig till såväl grundskola, gymnasieskola som studenter i Piteå. Mötesplatser har efterfrågats även tidigare år, i år är dock antalet som efterfrågar någon form av mötesplats väldigt stort. Åsikterna handlar om att man önskar såväl någonstans att umgås som en plats för aktiviteter. En mötesplats som hålls öppet kvällar och helger. Nedan finns citat från de unga uppdelat på två olika områden En plats att träffas på Ett ställe där man kan ta en fika fast där det också finns saker att göra. Tillexempel olika spel och grejer. Forts.

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Forts. Ett ställe där folk kan träffas, göra allt från att se film, festa ha kul eller bara hänga. UTAN krav på att det ska vara en kristen förmedling. Det finns hundratals kvällsaktiviteter för kristna osv med inget för oss okristna. Det är viktig, man måste ha en plats där man känner sig trygg och gillar att vara på, det är en perfekt mötesplats. En plats där man kan vara med vänner och träffas på! En plats för aktiviteter Typ ett cafe med biljardbord och andra aktiviteter typ: lasergame. I en ungdomsgård skulle det tex kunna finnas bowling, biljard, disco och bara allmänt ställe med kiosk och några vuxna människor som kan hålla koll! En plats där alla kan göra något som dom tycker om även om dom gillar sport och att slöa. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2011

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KS 240 Redovisning av åtgärder med anledning av socialnämndens ekonomiska situation Dnr 11KS419 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har mottagit rapporten, men tar ej ställning till de enskilda åtgärderna i densamma. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att, som ett led i det fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling inom bl a äldreomsorgen, genomföra ett gemensamt möte med socialnämndens arbetsutskott. Mötet har även till syfte att fortsätta arbetet med att minska socialnämndens underskott. Protokollsanteckning Majvor Sjölund (C): Bland åtgärderna i rapporten ingår en minskning av antalet platser i vård- och omsorgsboende med minst 10 platser. Jag reserverade mig mot socialnämndens beslut när det ärendet behandlades i nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni , utifrån av kommunstyrelsen meddelad delegation, att socialnämnden skulle genomföra de åtgärder som angavs i en av kommunchefen upprättad rapport. Syftet med detta vara att komma till rätta med socialnämndens prognostiserade underskott. Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 23 september att godkänna en av socialförvaltningen upprättad förteckning över genomförda och möjliga åtgärder. Beslutet har överlämnats till kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 23 september med bilaga Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 13 juni med bilaga

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 241 Fortsatt och utökad medfinansiering av Leaderverksamheten Mare Boreale Dnr 11KS292 Beslut 1. Kommunstyrelsen avsätter kronor för fortsatt medfinansiering av Mare Boreale under åren , varav kronor under 2012 och kronor under Kommunstyrelsen avsätter kronor för utökad medfinansiering av Mare Boreale under åren , varav kronor under 2012 och kronor under Medfinansieringen sker genom medel ur den tillväxtpolitiska reserven. Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram som bygger på samarbete mellan ideella, privata och offentliga sektorer. Leaderområdet Mare Boreale omfattas av kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå. Kalix och Haparanda där samtliga kommuner medfinansierar verksamheten med motsvarande 3,5 miljoner kr under programperioden Piteå kommun medfinansierar leaderverksamheten inom Mare Boreale med totalt kronor under perioden , medfinansieringsbeslutet anger även att en utvärdering ska ligga som underlag för eventuellt beslut om förlängning av projektet åren En fortsatt medfinansiering av projektet uppgår till totalt kronor under perioden Medfinansieringen fördelas mellan kommunerna baserat på medborgare inom det geografiska LEADER-området och rekvireras årligen. Även Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen Norrbotten medfinansierar projektet. Jordbruksverket har nu fördelat ut en kvarhållen leaderreserv till länen och gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medlen till leaderområdena i respektive län. Sammantaget omfattar reservmedlen ca fem procent av den totala budgeten för leader. Styrelsen för Mare Boreale har beslutat att hos Länsstyrelsen begära kr av leaderreserven. För detta krävs ytterligare offentlig medfinansiering motsvarande kr för perioden , Piteå kommuns del av denna medfinansiering uppgår till kronor. Forts

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Forts Tillväxtavdelningen har sammanställt en förteckning över de projekt inom Piteå kommun som fått stöd från Mare Boreale. Det är totalt åtta projekt, det sammanlagda stödbeloppet uppgår till kronor. Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 28 september 2011 Ansökan om offentlig medfinansiering, Mare Boreale, 27 juni 2011

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 242 Analys av kvinnors löner i förhållande till mäns löner vid kommunledningskontoret Dnr 11KS330 Beslut Kommunstyrelsen fastställer dokumentet kvinnors lön i % av männens på kommunledningskontoret På kommunstyrelsens uppdrag har en kartläggning och analys gjorts av kvinnors och mäns löner vid kommunledningskontoret. Bilaga Kvinnors löner i förhållande till mäns löner i % vid kommunledningskontoret

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KS 243 Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen Dnr 11KS284 Beslut Kommunstyrelsen godkänner revidering av dokumenthanteringsplan för personalavdelningen, bilaga 190. Kommunstyrelsen fastställde 27 september dokumenthanteringsplan för personalavdelningen gällande från 1 oktober En revidering gällande förändrade rutiner avseende personalhandlingar har fastställts av kommunstyrelsen 22 augusti Personalavdelningen föreslår ytterligare en revidering. I och med att lönelistor finns i personalsystemet vill personalavdelningen sluta med mikrofiche som innehåller samma uppgifter. Personalavdelningen slutar att ta u t dessa fr.o.m. 1 januari Personalavdelningens tjänsteskrivelse 14 september Förslag till dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 244 Gallring av allmänna handlingar i sociala medier Dnr 11KS8 Beslut 1. Kommunstyrelsen antar nedannämnda förslag för bevarande av sociala medier. 2. Varje nämnd/myndighet föreslås anta nedannämnda förslag för bevarande av sociala medier. 3. Kommunstyrelsens beslut 24 januari ändras så att avsnittet Gallring, punkten 6, får följande lydelse inlägg och kommentarer som upplevs som stötande, kränkande eller inte har något med kommunens verksamhetsområde att göra får gallras omedelbart. 4. Kommunstyrelsens beslut 24 januari ändras så att avsnittet Gallring, punkten 5, får följande lydelse inlägg och kommentarer som uppviglar till brott ska avlägsnas omedelbart och följa anvisningar för bevarande av handlingar. Sociala medier inom offentlig förvaltning är ett nytt och obeprövat kommunikationsverktyg, som upprättar allmänna handlingar. I tidigare beslut, kommunstyrelsen 24 januari om gallring av sociala medier anges att sociala medier kan innehålla ett stort forskningsvärde med hänvisning till kommunikationsflöden som berättar om Piteå kommun och samtiden (mentaliteter och kommunföreteelser). Rekommendationen i tidigare beslut var att varje förvaltning 1 gång per kvartal skulle göra en skärmdumpning från mediets startsida, vari man kan se vilka ämnen som behandlats. Enligt gällande arkivreglemente för Piteå kommun är varje nämnd/styrelse arkivansvarig för sin förvaltnings arkivvård. Däremot har kommunledningskontoret det övergripande ansvaret för kommunens samlade arkivverksamhet. Eftersom sociala medier är ett nytt kommunikationsverktyg är inte alltid roll- och ansvarsfördelning för upprätthållande, övervakning och arkivvård fastställd i verksamheten. Centralarkivet bedömer därför med hänvisning till Arkivreglementet att forskningsbehovet är viktigt och vill försäkra sig om att Piteå kommuns sociala medier bevaras enligt tidigare beslut, det vill säga fyra gånger per år. Centralarkivet förslår därför att arkivet ansvarar för dess bevarande under en fem års period. Därefter får en utvärdering avgöra betydelsen av sociala medier som kommunikationsverktyg ur ett forskningsperspektiv, samt hur roll- och ansvarsfördelningen för medierna har utvecklats under den gångna femårsperioden. Forts.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Forts. I föregående beslut föreslås därför att under rubriksättningen bevarande, punkt 5 ska revideras till: På Piteå kommun ska; Centralarkivet fyra gånger per år ansvara för ett uttag för bevarande i pappersformat av kommunens sociala medier under fem år. Vid dagens sammanträde konstateras att vissa förtydliganden behöver göras i kommunstyrelsens beslut 24 januari , då felskrivningar i det ursprungliga protokollet kan leda till oklarheter. Centralarkivets tjänsteskrivelse 22 juni 2011 Kommunstyrelsens beslut 20 januari

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KS 245 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delegationsbeslut till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäls följande beslut som fattats med stöd av delegation. Delegat Peter Roslund Ärende nr 26 (Delegationspunkt 10) Anna-Karin Nordström Ärenden om belöning enligt protokoll 10 oktober från bedömningsgruppen (Delegationspunkt 15:g) Arbetsutskottets protokoll med beslutsärenden från 10 oktober 2011.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 246 Delgivningsärenden Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Delgivningsärenden Försvarsmaktens yttrande över Markbygden Net AB:s ansökan om nätkoncession för linje att bygga och använda en ny 24 kv ledning inom vindkraftparken på Stor-Blåliden samt från vindkraftparken till befintlig 130 kv ledning mellan Koler och Långträsk, Piteå kommun. Försvarsmakten har ingen erinran i ärendet. Länsstyrelsens beslut om bidrag till projektet Samordning av förebyggande arbete i alkohol- och drogfrågor. Delrapport från projektet Samordning av förebyggande arbete i alkohol- och drogfrågor. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 11:38 Förändring av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen RIPS07 11:40 Konsekvenser av nya skatteförfarandelagen 11:43 Narkolepsi

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KS 247 Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget 2012 samt kommunens skattesats för år 2012 Dnr 11KS238 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2012 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2012 till 22:03 kronor (oförändrat). 3. Kommunfullmäktige beslutar att under 2012 genomföra ett försök med gemensam dag för bolagsstämmorna med de kommunala bolagen. Fullmäktigeledamöterna inbjuds att närvara. Den extra sammanträdesdagen finansieras av bolagen (enligt KF-beslut 27 juni 2012, se budgetdokument). 4. Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2012 med totalt 24,2 mkr, varav ramökningar 12,9 mkr, engångsanslag 3,8 mkr och prisökningar 7,5 mkr (enligt KF-beslut 27 juni 2011, se budgetdokument). 5. Kommunfullmäktige beslutar om följande åtgärder för att redovisa plusresultat år 2012 (se budgetdokument): ramneddragningar med -1,8 mkr (-0,09%) för nämnderna/styrelsen engångsanslag år 2012 till sarg Rosvik stryks -0,75 mkr (tas i bokslut 2011) tillväxtpolitisk reserv minskning med -0,5 mkr utdelning från Piteå Kommunföretag AB ökning med 1,0 mkr skatteberäkning, ökad befolkning med 37 personer ger 1,5 mkr 6. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften tkr för löneökningar 2012 samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2012 är klara (enligt KF-beslut 27 juni 2011). 7. Kommunfullmäktige godkänner Kultur- och fritidsnämndens förslag till höjning av vissa badavgifter samt Socialnämndens förslag till höljning av färdtjänstavgiften samt avgiften för trygghetslarm (enligt KF-beslut 27 juni 2011). Beslut om taxe- /avgiftshöjningar tas i särskilda ärenden av Kommunfullmäktige vid sammanträde i december. 8. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsplan även utgör folkhälsoplan samt plan för arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen (enligt KF-beslut 27 juni 2011). Forts.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Forts. 9. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för 2012 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investerings-budget) i samråd med kommunstyrelsen/kommunledningskontorets ekonomi- och inköps-avdelning (inkl tillägg i detta budgetbeslut). 10. Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel. Rapportering om omfördelning görs i samband med årsredovisningen (enligt KFbeslut 27 juni 2011). Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2012 den 27 juni 2011, 150. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. Vårens, sommarens och höstens finansiella kris i världen gör att både Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att mattas. Sysselsättningen och BNP antas minska väsentligt år 2012, vilket innebär svagare ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Det kommer att påverka skatteintäkterna negativt. Sveriges Kommuner och Landsting har därför skrivit ner skatteunderlagsprognosen jämfört med prognosen i maj (från 4,2% till 3,5% för år 2012). Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med -13,8 mkr år 2012, -32,8 mkr år 2013 och -35,8 mkr år Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 2,6 % för år 2011 och 3,5 % år 2012 För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september månad använts. Jämfört med 2011 ökar kommunens kostnader för kostnadsutjämningen med -111 kr/invånare och för LSS-utjämningen minskar intäkten med -19 kr/invånare. Det tillfälliga tillskottet av generella statsbidrag för år 2011 upphör (ca 9 mkr för kommunen). KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i oktober Kostnaderna för pensionsskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen ökar med 7,8 mkr för år 2012 mot tidigare beräkning (i VEP ). Forts.

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 Forts. Diskonteringsräntan i pensionsberäkningarna sänks från år 2012, vilket medför engångseffekt med ökade räntekostnader. Rådet för kommunal redovisning har yttrat att denna förändring ska beaktas i bokslutet för år 2011 (motsvarar ca 9,9 mkr för kommunen). Förslag till åtgärder för att redovisa positivt resultat år 2012: Vid arbetsutskotts behandling av VEP den 10 oktober 2011 uppdrogs till kommunchefen att vid ärendets behandling i kommunstyrelsen presentera förslag till åtgärder i syfte att nå ett plusresultat Utifrån kommunchefens presentation föreslår kommunstyrelsen följande åtgärder: ramneddragningar med -1,8 mkr (-0,09%) för nämnderna/styrelsen engångsanslag år 2012 till sarg Rosvik stryks -0,75 mkr (tas i bokslut 2011) tillväxtpolitisk reserv minskning med -0,5 mkr utdelning från PIKAB ökning med 1,0 mkr skatteberäkning, ökad befolkning med 37 personer ger 1,5 mkr Interna tjänster mellan nämnderna och fastighetsförvaltningen Internhyra samt interna städ- och vaktmästeritjänster har justerats mellan nämndernas ramar och fastighetsförvaltningen för år 2012 utifrån självkostnadsprincipen. Dessa justeringar finns inlagda direkt i nämndernas ramar, då interna tjänster mellan nämnderna inte påverkar kommunens resultat. Nämnder/styrelse har gjort en översyn av samtliga styrdokument i samband med budget-arbetet. Styrdokumenten behandlades av Kommunfullmäktige vid sammanträde 27 juni KF 151. Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. De mål på kommunövergripande och nämndsnivå som beslutades om Kommunfullmäktige vid sammanträde 27 juni fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå för år 2012 (återfinns i budgetdokumentet). Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 9 juni Kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan och årsbudget 2012, 31 oktober 2011.

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 KS 248 Mottagning av utrymda från annan kommun Dnr 11KS195 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige ställer sig principiellt positiv till en mottagning av utrymda. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att planera för mottagningen av utrymda. Planeringen ska vara så generell att den kan användas oavsett de utrymdas hemvist. Luleå kommun har, tillsammans med Boden och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten och vattenfall, simulerat ett dammbrott i Lule älv. Vid ett sådant dammbrott måste sannolikt de berörda kommunerna utrymmas i större eller mindre omfattning. Luleå kommun har därför riktat en förfrågan till Piteå om det finns möjlighet att ta emot utrymda från kommunen. För Luleå kommuns del är det främst Suorva och Seitevare som kan medföra behov av utrymning. Det kan alltså röra sig om upp till människor som omfattas av en utrymning. Det tar ett dygn för vattenmassorna att nå kusten och under denna tid sker utrymningen. En mottagningsort måste planera för hur mottagandet ska ske, både vid själva utrymningen och sett över tid. Vid ett dammbrott i Suorva kommer sannolikt att slå ut stora delar av infrastrukturen längs älvdalen under en längre tid, vilket innebär att återuppbyggande kommer att ta tid. Därmed kommer det också att ta tid innan de utrymda kan återvända, varför mottagande kommuns organisation måste vara anpassad för verksamhet över tid. Luleå kommuns förfrågan omfattar gamla från äldreboende, hemtjänst och gruppbostäder samt i övrigt personer. Luleå kommun hemställer att Piteå kommun, i ett första utrymningsskede vid ett stort dammhaveri i Lule älv, tar emot dessa, samt i Piteå kommun i samråd med Luleå kommun tar fram en översiktlig planering för hur mottagandet skall ske. Piteå kommun har tidigare sagt sig beredd att ta emot utrymda från Bodens kommun. Enligt de planer som nu görs i Norrbottens län ska utrymningen från Boden ske österut, dvs inte mot Piteå. Det är kommunledningskontorets uppfattning att en planering för mottagning av utrymda bör vara så generell att den kan användas oavsett vilken eller vilka kommuner som utryms. Därför bör vare sig planering eller beslut enbart inriktas mot en kommun, även om naturligtvis planeringen kan ske i samråd med den kommun Forts.

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 Forts. som har ställt en förfrågan. En sådan planering kan finansieras med de statsmedel som kommunen erhåller för krishantering. Skrivelse från Luleå kommun 20 april 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2011

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KS 249 Samverkansavtal gällande gymnasieskolans naturbruksprogram Dnr 11KS312 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förslaget till Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram. Marita Björkman (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Länets kommuner har sedan 1998 haft ett samverkansavtal med landstinget om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram förlängdes avtalet till det datum då den nya gymnasiereformen trädde i kraft. Kommunförbundet Norrbotten har därför tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal, som förbundets styrelse rekommenderat medlemmarna att anta. Kommunförbundet har påpekat att det nya avtalets innehåll inte innebär nya ekonomiska åtaganden för kommunerna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 september att föreslå att samverkansavtalet antas. Nämnden påpekade att inom länet kunna erbjuda gymnasiala naturbruksutbildningar med bra kvalité är en förutsättning för en fortsatt god utveckling av naturbruksnäringen i länet, något som har en stor betydelse för hela regionens utveckling. I avtalet stadgas att det ska finnas en samrådsgrupp med representanter för bl a landsting, gymnasieskolor och naturbruksnäringar. Gruppen ska träffas minst en gång per år för en dialog kring övergripande eller principiella frågor, bl a kvalitetsfrågor. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att detta ger kommunerna insyn och möjlighet att påverka utvecklingen inom naturbruksskolorna, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 oktober 2011 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 september Kommunförbundet Norrbottens skrivelse 11 augusti 2011 inkl förslag till avtal

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KS 250 Ombildning av och förändring i HB Stadsvapnet Dnr 11KS377 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att HB Stadsvapnet omvandlas till kommanditbolag, därefter benämnt KB Stadsvapnet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Näringsfastigheter AB/AB Furunäsets Fastigheter säljer 5 % av KB Stadsvapnet till Tomas Wallstens bolag Norra Ringen AB, enligt upprättat köpeavtal, bilaga Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Näringsfastigheter AB ställer ut en option till Norra Ringen AB, innebärande att Norra Ringen AB ges möjlighet att öka sin ägarandel i KB Stadsvapnet med upp till 100 % av ägarandelarna. HB Stadsvapnet bildades 30 september 1991 genom förvärvet av den sk PRIXfastigheten från Konsum Norrbotten. I början ägdes bolaget av Piteå Näringsfastigheter AB tillsammans med HSB Norrbotten men sedan år 2000 är bolaget ett helägt handelsbolag där ägarna är Piteå Näringsfastigheter AB och AB Furunäsets Fastigheter. HB Stadsvapnet består av fastigheterna Stadsvapnet 4, 5 och 7. Piteå kommunföretag AB har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till ombildning av och förändrad ägarbild i HB Stadsvapnet. Detta ombildas till kommanditbolag, samtidigt som 5% försäljs till Norra Ringen AB, som även ges möjlighet att öka sin ägarandel på upp till 100% av ägarandelarna. Piteå Näringsfastigheter AB gör bedömningen att ombildningen är till fördel både för utvecklingen av Piteås näringsliv och bolaget. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september Förslag till köpeavtal

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KS 251 Försäljning av aktier i Nolia AB till Skellefteå Stadshus AB Dnr 11KS378 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja 1/3 av Piteå Kommunföretag AB s aktier i Nolia AB till Skellefteå Stadshus AB, enligt PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB bilaga 198A. Dock kan det i bilaga 198A och bilaga 198B angivna aktieägartillskottet istället komma att tillföras bolaget av nuvarande ägare, i det fall samma belopp utbetalats till ägarna från Skellefteå Stadshus AB, såsom del av köpeskillingen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Konsortialavtal angående Nolia AB, bilaga 198B. 3. Kommunfullmäktige beslutar att anta Bolagsordning för Nolia AB, bilaga 198C. Piteå och Umeå kommuner har via sina koncernbolag fört samtal med Luleå och Skellefteå kommuner, via sina koncernbolag, om ett delägande av mässbolaget Nolia AB. Under de fortsatta samtalen har man från Luleå meddelat att man för närvarande inte avser att gå vidare med ett förvärv. Från Skellefteås sida vill man dock genomföra ett affärsavslut. En redogörelse för ärendet framgår av PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB. Därutöver har ett förslag till konsortialavtal upprättats samt en reviderad Bolagsordning för Nolia AB Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2011 PM Delägarskap i mässbolaget Nolia AB Konsortialavtal angående Nolia AB Bolagsordning för Nolia Aktiebolag

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KS 252 Revidering av bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dnr 11KS379 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag enligt bilaga Tidigare Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag, fastställd 21 juni , upphävs. En översyn har gjorts av Piteå kommuns nuvarande bolagspolicy som antogs i juni Bland annat har ett antal förtydliganden gjorts och även några anpassningar som härrör från andra kommunala beslut samt komplettering utifrån ny lagstiftning. Ett förslag till reviderad Bolagspolicy för Piteå Kommuns bolag har därefter framtagits och överlämnats till kommunfullmäktige. Piteå Kommunföretag AB har behandlat ärendet i Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september Förslag till ny bolagspolicy

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 KS 253 Begäran om medel för drift av Nolia ishall Dnr 11KS401 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige att avslå kultur- och fridsnämndens äskanden avseende drift av Nolia ishall. Kostnaderna för driften av Nolia ishall har sedan 1986 varit fördelade på så sätt att Piteå hockeyallians står för personalkostnaderna medan kultur- och fritidsnämnden står för övriga driftskostnader. Piteå hockeyallians har meddelat att föreningens ekonomi inte längre medger detta, då lönebidragen minskat, lönenivån höjts samt uppdragen från Nolia avseende byggande av externa mässor har minskat. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 september bland annat att kronor skulle tas från överskott på lönebidrag och att förvaltningen skulle tillsammans med föreningarna se över vilka möjligheter de har att bidra till driften. Föreningarna har därefter med skärpa meddelat att de saknar möjlighet att ytterligare bidra till driften av Nolia ishall. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 oktober dels att hos kommunfullmäktige äska kronor i VEP 2012 för driften av Nolia ishall samt att den beräknade besparing på kronor som uppnås tack vare byte av belysning i ishallen får användas av nämnden istället för att återgå till kommunens kassa, dels upprepades nämndens tidigare beslut att kronor av överskottet på lönebidrag ska användas till driften av Nolia ishall. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 18 oktober samt 6 september med bilagor.

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KS 254 Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet (kommunalförbund) Dnr 11KS392 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, bilaga 2. Piteå kommun överlåter kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde. 3. Piteå kommun säger upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december Kommunfullmäktige väljer en ledamot i kommunalförbundets direktion för perioden Kommunfullmäktige väljer en ersättare i kommunalförbundets direktion för perioden Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut angående bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är kommuner och landsting ansvariga för kollektivtrafiken i ett län. Därför kräver lagen att det bildas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Denna blir sedan ansvarig för all kollektivtrafik inom länet. Det finns flera olika möjliga organisationsformer för den nya myndigheten, beroende på hur kommuners och landstings medverkan har ordnats. Då det har visat sig omöjligt att bilda en kollektivtrafikmyndighet på annat sätt än genom bildande av kommunalförbund har Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram underlag för ett framtida kommunalförbund. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse xx Förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Teknik- och gatukontorets yttrande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.35 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Harriet Leppäniemi (S), tj ers Helena Stenberg (S) Ulla Persson (FP), tj ers

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer