Fastighetsförmedling. kommersiella fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförmedling. kommersiella fastigheter"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 308 Fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter En jämförande studie mellan fastighetsförmedlare och uppdragsgivare Författare: Handledare: Johan Böckert Berndt Lundgren Stockholm 2005

2 Master of Science thesis Title: Real estate agents of commercial properties - an comparison between property agents and principals Authors: Johan Böckert Department: Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number: 308 Supervisor: Keywords: Abstract Berndt Lundgren Property, commercial real estate agents, principal. A liquid, transparent and efficient property market with many and large transactions have become another new golden year for the commercial real estate agents and the future look bright. Agents have participated in real estate transactions for more than 93 billion SEK where the foreign investors stand for app. 25 billion SEK. The reasons for Sweden being an interesting country to invest in are many. For example, the real estate market is highly liquid, has low transaction costs, low interest rates, low company taxes, a diversified economy and transparent real estate information. Moreover, companies also want to concentrate on their core business, which has led to selling of their real estate portfolios. Also that active turnover rate on real estate transactions has increased. There are no longer market trends situation who determination real states business. There are trade exportations anyway. Commercial real estate agents are today very professional and several of them will and are able to compete on the large principal volumes. Growing competitions will develop real estate duties more. That means companies will grow by more staff and that employee staff will supplement each other of all kind of knowledge to obtain the best possible quality on duties. Decision causes to those commercial real estate agents are select ahead than another are: An real estate agent contacts of presumptive and current investors, national as international, an real estate agent accepts frame of reference on fortunate principals, how many transactions intense the real estate agent is, how capable real estate agent is on that breed rivalries on bidding, how creative real estate agent is on solution of various problems and also the company organisation size.

3 Examensarbete Titel: Fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter - En jämförande studie mellan fastighetsförmedlare och uppdragsgivare Författare: Johan Böckert Institution: Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer: 308 Handledare: Nyckelord: Berndt Lundgren Fastigheter, fastighetsförmedlare, uppdragsgivare. En likvid, transparent och effektiv fastighetsmarknad med många och stora transaktioner. Sammanfattning 2004 blev ett nytt guldår för de kommersiella fastighetsförmedlarna och förhoppningarna framöver är stora. Förmedlarna har medverkat i fastighetstransaktioner för mer än 93 miljarder kronor där de utländska investerarna stod för cirka 25 miljarder. Anledningen till att Sverige är ett attraktivt land att investera i beror på att marknaden är likvid, har låga transaktionskostnader, låg ränta och bolagsskatt, diversifierad ekonomi samt transparent fastighetsinformation. Ytterliggare anledning är att omsättningshastigheten på fastighetstransaktioner har ökat samt att företag vill fokusera på kärnverksamheten. Idag är det inte längre konjunkturläget som avgör utan fastighetsaffärer utförs ändå. Fastighetsförmedlare är idag väldigt professionella och flera av dem vill och kan konkurrera om de stora uppdragsvolymerna. Ökad konkurrens kommer att utveckla tjänsten ännu mer. Det innebär att företagen kommer att växa personalmässigt och att anställd personal kommer att komplettera varandras kunskapsområden. Allt för att erhålla bästa möjliga kvalitet på tjänsten. Avgörande orsakerna till att en fastighetsförmedlare väljs före en annan är enligt studien: En förmedlares kontaktnät av presumtiva och aktuella investerare, nationella som internationella, en förmedlares goda referenser på lyckade uppdrag, hur transaktionsintensiv förmedlaren är, hur duktig förmedlaren är på att skapa konkurrens på budgivningen, hur kreativ förmedlare är på lösningar av olika problemställningar samt företagets organisationsstorlek.

4 Förord Detta examensarbete är en avslutning på civilingenjörsutbildningen för Bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är en avslutande del för att kunna erhålla examen. Jag vill först och främst tacka Berndt Lundgren som hjälpt mig med värdefull vägledning genom hela arbetet. Det har varit en utmanande och lärorik tidsperiod. Jag vill även tacka Anna Ericsson och Christina Berg, DTZ Sweden, som var med och kom med förslag på frågeställningar och andra tips inför arbetets gång. Slutligen tackar jag även alla de personer och företag som tagit sig tid till denna studie och därigenom möjliggjort examensarbetet. Anders Johansson, London & Regional Properties Anders Wiklander, Fastighetsbolaget Norrporten Anna Ericsson, DTZ Sweden Anonym person Christer Andersson, Sveafastigheter Claes Larsson, Aspholmen Fastigheter Elisabeth Hoffsten, JM Fredrik Söderberg, Nordström & Partners Gustaf Hermelin, Klövern Jan Björk, Aberdeen Property Investors Jan Wejdmark, NewSec Johan Berfenstam, Skanska Fastigheter Johan Elfstadius, Jones Lang LaSalle Kenneth Allberg, AMF Pension Klas Wennström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Lars Brändström, Prida Magnus Fernqvist, Magne Estate Magnus Lange, Cushman & Wakefield Healey & Baker Martin Schollin, Catella Martin Tufvesson, Savills Sweden Owe Löfquist, Rodamco Per-Arne Johansson, Fast Partner Peter Karlström, Henry Ståhl Fastigheter Svante Torell, Vasakronan Åke Pettersson, Diligentia Stockholm, december 2005 Johan Böckert

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsning och urval Metod Litteraturläsningen Disposition 6 2. FASTIGHETSFÖRMEDLINGSPROCESSEN Bakgrund Historik Fastighetsförmedling Under vilka lagar lyder fastighetsförmedlaren vid kommersiella fastighetsförmedlingar? Principal-Agent problem Kontraktsteori Definition av fastighetsförmedlare Fastighetsförmedlarens strukturerade process vid kommersiella transaktioner Företagets arvode Fastighetsförmedlares inkomst Fastighetstransaktioner utan förmedlare Fastighetsförmedlartjänsten de senaste tio åren Fastighetsförmedlares specialisering på fastighet och kundsegment RESULTAT OCH SLUTSATSER AV INTERVJUERNA Organisation fastighetsförmedlare Utbildning fastighetsförmedlare Fastighetsförmedlingsprocessen enligt förmedlare Marknaden enligt fastighetsförmedlare Organisation uppdragsgivare Utbildning uppdragsgivare Fastighetsförmedlingsprocessen enligt uppdragsgivare Marknaden enligt uppdragsgivare DISKUSSION OCH SAMMANFATTADE SLUTSATSER Organisation Utbildning Fastighetsförmedlingsprocessen Marknaden Personliga reflektioner Vad hade kunnat bli bättre? Fortsatta forskningsstudier? KÄLLOR OCH LITTERATURFÖRTECKNING Litteratur Artiklar Källor på Internet Övriga källor BILAGOR 6.1 Bilaga enkät fastighetsförmedlare 6.2 Bilaga enkät uppdragsgivare

6 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Den svenska fastighetsmarknaden förändrades mycket efter fastighetskrisen under 90-talet genom att internationella aktörer började ställa större krav. Därefter utvecklades den svenska fastighetsmarknaden snabbt. Tjänsterna har utvecklats och ett stort utbud av nya kvalificerade konsulttjänster har tillkommit som investerare, fastighetsägare och hyresgäster m.m. fått ta del av. Utökade tjänster finns bl.a. inom management, rådgivning inom finansiering, transaktioner och investeringar, samt försäljningen av fastighetsinformation. Fastighetsförmedlingstjänsten har också utvecklats snabbt under 90-talet. Exempelvis utför fastighetsförmedlare under allt större omfattning köparuppdrag åt investerare och speciellt då de utländska investerarna. Den internationelle aktören vill investera men har inte ingående kunskaper om och kännedom om den svenska fastighetsmarknaden. Antalet fastighetstransaktioner och efterfrågan av de kommersiella fastighetsförmedlarna har de senaste åren ökat kraftigt. Förutom de internationella aktörers intrång beror ökningen även på att fastighetsägarna fokuserar mer på kärnverksamheten och inte har anställda med special kompetens inom försäljning av fastigheter. En viktig orsak är att det är svårt att hålla sig informerad om presumtiva köpare som säljare. En fastighetsförmedlares kontaktnät är avgörande för en lyckad transaktion. Det som också utvecklats under 90-talet är den information som fastighetsförmedlarna tillhandahåller. Bl.a. har prospekten blivit mycket mer informativa och professionella. År 2004 blev ett nytt rekordår 1. Totalt såldes fastigheter i Sverige för 93 miljarder under 2004 och då räknas bara de större transaktionerna av kommersiella fastigheterna in (80 miljarder 2003). Med anledning av den snabba utvecklingen och behovet att förstå vad som sker inom den kommersiella fastighetsförmedlingen kommer det här examensarbetet att fokusera på förmedlingsprocessen av kommersiella fastigheter. Arbetet är en jämförande studie mellan förmedlare och uppdragsgivare, hur företagen är organiserade samt beskrivning av väsentliga delar inom förmedlingsprocessen. 1 Jan Wejdmark, NewSec, i Svenska Dagbladet den 28 februari

7 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att utföra en jämförande studie mellan fastighetsförmedlare 2 och uppdragsgivare som utför kommersiella fastighetsförmedlingar. Jämförelsen kommer att inriktas på; organisation, utbildning, de mest väsentliga delarna inom förmedlarprocessen, förmedlarnas vanligaste runtomkringtjänster, marknaden, utveckling och trender. Både uppdragsgivarna och förmedlarna intervjuas för att få ett helhetsperspektiv på de viktigaste aktiviteterna inom den kommersiella fastighetsförmedlingen. Uppdragsgivarnas syn på tjänsten jämförs med fastighetsförmedlarens och ger en ökad förståelse för den roll som förmedlaren har. Examensarbetets rubrik är: Fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter En jämförande studie mellan fastighetsförmedlare och uppdragsgivare Frågor som studien bl.a. tar upp är: Hur är fastighetsförmedlare och uppdragsgivare organiserade? Hur erhåller fastighetsförmedlaren uppdragen? Vilka är de viktigaste momenten inom förmedlingsprocessen och vad kan utvecklas? Hur ser fastighetsförmedlares arvodessystem ut? Efterfrågas fler tjänster? Vad har fastighetsförmedlaren och uppdragsgivaren för utbildning och hur ser kompetensbehovet ut i framtiden? Hur ser fastighetsförmedlarens marknad ut? 1.3 Avgränsning och urval Jag gör följande avgränsning: - Både fastighetsförmedlare och uppdragsgivare ska ha kunskap av kommersiell fastighetsförmedling för att ingå i studien. - Förmedlingen kan bestå av enskilda fastigheter, fastighetsportföljer respektive fastighetsbolag. Fastighetstyperna kan vara bostadshyreshus, kontor, hotell, industri och detaljhandel, affärscentrum, gross- och partihandel. - Intervjuade fastighetsförmedlare och uppdragsgivare ska vara verksamma i Stockholm, Uppsala och Västerås. 2 Både mäklare och rådgivare (konsult) råder under benämningen fastighetsförmedlare. 2

8 1.4 Metod 3 Den här undersökningen är deskriptiv och har kvalitativ karaktär. Jag använder enkäter och intervjuer för att få information om den kommersiella fastighetsförmedlingstjänsten. Fastighetsförmedlarna och uppdragsgivarna får enkätfrågor innan intervjun. Enkätfrågorna är underlaget till intervjun. Därefter sammanställs intervjuer och enkäter. Utöver enkäter och intervjuer genomföres litteraturstudier och läsning av artiklar inom området. Studien avslutas med slutsatser och diskussion Metod för insamling av informationen Respondenten 4 har kontaktats per telefon för att förklara innehållet i enkäten samt för att fastställa en lämplig intervjutid. Därefter har enkäten skickats Enkäter Enkäternas utformning har anpassats för respondenten. Det innebär att vissa frågor har fått större vikt. Syftet med enkäten har varit att den ska vara ett underlag för intervjun. Enkäten kan besvaras direkt vid intervjun eller besvaras vid ett senare tillfälle för att postas till mig Besöksintervju Efter överenskommelse genomförs intervjun. Frågor ställs efter den i förväg sända enkäten. Under intervjun förklaras även eventuella oklarheter. Besöksintervjuer är en tidskrävande metod men ibland är den nödvändig för att få utförliga svar med hög kvalitet. Besöksintervjun har tagit cirka en timme att genomföra Telefonintervju Vid ett antal tillfällen har telefonintervjuer genomförts på grund av geografiska skillnader eller på grund av tidsbrist hos respondenten. Hänsyn har tagits till respondentens verksamhet. Jag upplever att telefonintervjuer är ett mycket effektivare. En nackdel är dock att svaren inte blir så detaljerande som vid väl genomförda besöksintervjuer. Telefonintervjun har tagit cirka en timme att genomföra. 3 Deskriptiv metod är när det redan finns kunskap i ämnet samt kvalitativ metod är när försöker tolka och förstå individer och försöker förstå dess underliggande mönster, enligt Dahmström, K (2000). 4 Respondenten är fastighetsförmedlaren och uppdragsgivaren 3

9 1.4.5 Val av intervjuobjekten Respondenten har inte valts ut slumpmässigt. Anledningen var att se om frågorna gav olika svar. Bland annat ville jag jämföra om storleken på förtaget hade betydelse för svaret. Den jämförande studien kommer visa hur de olika parterna, förmedlare som uppdragsgivare, agerar och hur man uppfattar den kommersiella fastighetsförmedlaren. För att få ett mer helhetsperspektiv så har även uppdragsgivare valts ut som respondent Fastighetsförmedlaren Ett kriterium vid val av fastighetsförmedlare är att de ha utfört fastighetstransaktioner under 2003 och 2004, samt att företaget har internationell eller svensk organisation. Fastighetsförmedlare indelas enligt: Antal anställda, Antal kringtjänster, Fastighetsförmedlarens visioner, mål och affärsidé. Fastighetsförmedlare har i detta examensarbete indelats i tre kategorier 5 : Konsulthus med många tjänster nästan heltäckande tjänsteutbud. Bolag med få tjänster utöver fastighetsförmedling. Bolag som har fastighetsförmedling som enda tjänst. Konsulthus med många tjänster bl.a. förmedling Bolag med fastighetsförmedling och ytterliggare få tjänster Fastighetsförmedling som enda tjänst NewSec DTZ Sweden Saville (fd Tufvesson & Partners) Jones Lang LaSalle Catella Magne Estate Cushman & Wakefield Nordström & Partners (Uppsala) Healey & Baker Anonymitet 6 Prida (Västerås) Tabell: olika kategorier av fastighetsförmedlare Sex av tio bolag som besvarade enkäten i tabell nedan har säljuppdrag för 32,9 miljarder kronor av de 93 miljarder större transaktionerna som genomfördes under 2004, vilket ger dem en marknadsandel 35,4 %. Fyra bolag utförde köpuppdrag för 2,5 miljarder kronor, vilket ger dem en marknadsandel av 2,7 %. 5 Efter utvärdering av konsultbilagan i Fastighetsvärlden gjordes indelning i tre kategorier 6 Intervjuad person och bolag har lovats anonymitet i examensarbetet 4

10 Investeraren Vid val av investerare ska fastighetstransaktioner ha utförts under 2003 och Investeraren ska ha olika mål och affärsidéer för ägandet av fastigheter samt ha en internationell eller svensk bakgrund. Uppdragsgivarna till fastighetsförmedlingsuppdrag indelas enligt följande: Fastighetsbolag äger och förvaltar fastigheter. Projektutvecklingsbolag förädlar fastigheter för att sedan sälja fastigheten. Kapitalplacerare äger och förvaltar fastigheter genom aktieinnehav. Instituten kan förvalta fastigheterna själva eller köpa förvaltningstjänsten av ett fastighetsförvaltande konsultbolag. Fastighetsbolag Projektutvecklingsbolag Kapitalplacerare 7 Börsnoterat fastighetsbolag: Börsnoterat proj.utv.bolag: Försäkringsbolag: Fast Partner Skanska Fastigheter Skandia (Diligentia 8 ) / JLL 9 Klövern JM Nordea Liv / Alecta / API 10 Rodamco Aspholmen Fastigheter Pensionsstiftelse: Henry Ståhls Fastigheter AMF Pension Övriga fastighetsbolag: Vasakronan London & Regional Property / YIT 11 Norrporten Tabell: olika kategorier av uppdragsgivare till fastighetsförmedlingsuppdrag Fastighetsfond: Sveafastigheter De här 14 uppdragsgivarna av förmedlingsuppdrag köpte fastigheter för ungefär 13,5 av de 93 miljarder större transaktionerna som fanns på fastighetsmarknaden under Det innebär 14,5 % av det totala transaktionsvärdet under De sålde samtidigt för ungefär 11,3 av de 93 miljarder större transaktionerna under samma tidsperiod och det innebar 12 % av det totala transaktionsvärdet under Kapitalplacerare är institutionella investerare såsom försäkringsbolag, försäkringslivbolag och pensionsfonder 8 Skandia Liv / Diligentia är som en fastighetsförvaltande beställarorganisation med bl.a. fastighetschefer 9 Jones Lang LaSalle är förvaltande konsult åt Diligentia med bl.a. ekonomiska och tekniska förvaltning 10 Aberdeen Property Investors är förvaltande konsult åt Nordea Liv och Alecta 11 YIT är förvaltande konsult med bl.a. ekonomisk och teknisk förvaltning åt London & Regional Property 5

11 1.5 Litteraturläsningen Det finns inte mycket forskat på fastighetsförmedlingsområdet, men nyligen har Sverige fått de tre första doktoranderna 12 som arbetar med licentiatavhandlingar vid Malmö Högskola och i samarbete med KTH. På grund av att mycket fortfarande är okänt inom fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter blir detta examensarbetet extra intressant. Den läsning av litteratur som gjorts inför undersökningen är studier av forskningsmetodik samt studier av svenska och internationella artiklar. 1.6 Disposition Disposition Examensarbete Kap 1 Grunder, förutsättningar, litteraturläsning, disposition Framtagning enkät Intervjuer Kap 2 Fastighetsförmedlingsprocessen En utförlig arbetsordning Kap 3 Resultat och slutsatser på respektive fråga från Fastighetsförmedlare Kap 3 Resultat och slutsatser på respektive fråga från Uppdragsgiavare Kap 4 Exsamensarbetet sammanbinds mellan förmedlare och uppdragsgivare Diskussion och sammanfattade slutsatser på områdena; organisation, utbildning, fastighetsförmedlingsprocess, marknaden Kap 5 Källor och Litteratuförteckning 12 Enligt Fastighetsmäklaren som ges ut av Mäklarsamfundet Service i Sverige AB, nr 1/2005 6

12 2 FASTIGHETSFÖRMEDLINGSPROCESSEN 2.1 Bakgrund En kommersiell fastighetsägare äger och förvaltar sina fastigheter för att uppnå bästa möjliga avkastning. Det gäller att aktivt hyra ut och förädla sina fastigheter för att nå det optimala marknadsvärdet. Är marknaden gynnsam med hög likviditet och låg räntenivå kommer fastighetsägaren att få ett högt pris vid en försäljning. Fastighetsförmedlarens kontaktnät kan vara avgörande för en snabb affär. Det här kapitlet handlar om fastighetsförmedlingens historik, process och juridik mm. 2.2 Historik - Fastighetsförmedling Våra kunskaper om den äldsta svenska rätten sträcker sig bakåt till 1100-talet och bygger på bevarade landskaps- och stadslagar 13 : Köpehandlingar från medeltiden finns bevarade. Det äldsta exemplet är ett intyg om planerad försäljning från år Medeltidens samhälle var statiskt, med en oföränderlig värld som ideal. Som exempel var syftet med den svenska fastighetsrätten att förhindra köp snarare än att underlätta en försäljning. Det var tre faktorer som dämpade intresset för köp: 1. Jorden betraktas tillhöra ätten i minst lika hög grad som den var en ägodel för den enskilde. Före 1200-talet fick jord säljas endast när ägaren var i ekonomisk nöd och då först sedan man talat med sina släktingar. Jord som inte ärvts kunde köpas eller säljas utan förköpsrätt av släkten. 2. Det mesta av jorden fanns i byar som livnärde sig på jordbruk av närmast kollektiv art. Äganderätten uttrycktes som en andel i byn, och det var knappast synligt för någon var delägarens skiften var belägna, även om gränserna i och för sig gick att fastställa. Ett köp av mark innebar att köparen blev medlem i byn, där man underkastades byalagets vilja. Först efter och 1800-talet kom individuellt ägande av jordbruksmark, och först då blev sådan mark attraktivt för köpare. 3. Samhället var strängt uppdelat i klassamhällen. Adeln och kyrkan ägde sin mark samt staten hade kronojord och bönderna skattejord. Försäljning mellan dessa grupper var inte tillåten. Sammanfattningsvis var fastighetsmarknaden fram till 1700-talets slut mycket liten. Det var endast i städerna som det går att finna exempel som mer liknar vår egen tid och även om fastighetsmäklare inte benämndes så fanns tjänsten och är ett av våra äldsta yrken. Förfarandet var enklare och snabbare i städerna. Bud skulle göras i rådstugan tre måndagar i följd. Köpet, med betalning, skedde därefter inför rådet, som sedan utfärdade ett fastebrev som bevis för sin giltighet. I stället för bevis kunde inskrivningen göras i tänkeboken, stadens allmänna protokoll. 13 Enligt Det svenska inskrivningsväsendet förr och nu 7

13 2.3 Under vilka lagar lyder fastighetsförmedlaren vid kommersiella fastighetsförmedlingar? Alla som förmedlar kommersiella fastigheter behöver inte och är inte registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden, typ såsom advokater och de som utger sig som rådgivare. Utvecklingen för de kommersiella fastighetsförmedlarna har efter hand förändrats speciellt efter fastighetskrisen på 90-talet. De har fått fler skyldigheter än tidigare och uppdragsgivarna ställer högre krav. De flesta fastighetsförmedlarna som undersöktes i detta examensarbete, arbetar oftast som rådgivare, inom kommersiell fastighetsförmedling och är inte registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 14. Av de tio intervjuade bolagen så var det ca 30 % av 95 personer som arbetade med kommersiell fastighetsförmedling och som var registrerade och anslutna till FMN. Av tio intervjuade bolag arbetade sex bolag uteslutande som rådgivare. Tre bolag använde sig uteslutande av FML. Det var bara ett bolag som använde omväxlande avtalsformerna FML och Handelsbalken beroende på uppdrag och kund. Motivet till att fastighetsförmedlaren håller sig till olika lagstiftning beror på att företagen antingen vill vara partisk rådgivande konsult eller som mäklare med en ställning som oberoende man: Rollen som rådgivare; innebär att fastighetsförmedlaren är knuten till en part och är partisk vilket också innebär att uppdraget är oförenlig med FML. Fastighetsförmedlare håller sig alltid till bolagsaffärer vilket också innebär förmedling av aktier. Förmedling sker exempelvis genom försäljning av bolag där det ingår en eller fler fastigheter eller så sker förmedling genom försäljning av aktier. Rollen som oberoende part - mäklare: Enligt FML är mäklaren en oberoende man mot både säljare som köpare. Fler fastighetsförmedlare anser att FML är en tvingande lagstiftning vid överlåtelser av fastigheter. Det har ingen betydelse om det är i bolagsaffärer eller förmedling av aktier. Det finns en ökande trend att det blir fler kommersiella fastighetsförmedlare som registreras hos FMN. Varför? Anledningen är att det finns ett behov att veta vilken roll en förmedlare har mot olika uppdragsgivare. I de fall då vanliga privatpersoner är inblandade i en transaktion bör man använda sig av FML. När det gäller överlåtelse av kommersiella fastigheter är oftast alla parter professionella. Av alla bolag som omfattats av examensarbetet så har cirka 35 % av försäljningsuppdragen skett genom rollen som oberoende mellanman. Transaktionen har genomförts med att hjälpa av FML. De flesta av försäljningsuppdragen, cirka 65 %, har skett genom rollen som partisk rådgivare med stöd av Handelsbalken. 14 Fastighetsmäklarnämnden är en tillsynsmyndighet som registrerar fastighetsmäklare samt ombesörjer skriftlig och muntlig klagan från konsumenter. Nämndens praxis i tillsynsärenden bidrar till utveckling av god mäklarensed 8

14 Fastighetsmäklarlagen Den lag som fastighetsförmedlare traditionsenligt lyder under vid en förmedling av fastigheter är Fastighetsmäklarlagen 15 (FML). FML gäller oberoende om det är enskilda fastigheter, fastighetsbestånd eller fastighetsbolag. Det väsentliga för tillämpningen av FML är att det är fastigheter som förmedlas i uppdraget. Den första utgåvan av FML stiftades inte förrän FML i sin nuvarande utformning är från 1995 (1995:400) och därefter med vissa ändringar t.o.m (SFS 2003:456), men är under bearbetning för ytterliggare ny version som har utlovats omkring FML har blivit mer inriktad mot konsumentskydd. En fastighetsmäklare har fått fler skyldigheter och sammanfattningsvis säger lagen att: En fastighetsmäklare kan förmedla alla typer av fastigheter. En registrerad mäklare kan få registreringen återkallad om det anses att denne inte skött sitt åtagande. Mäklaren har en upplysningsplikt om fel och brister som mäklaren vet om samt medverkar till att köparen fullgör sin undersökningsplikt. Mäklaren upplyser också om köparens mycket höga krav på undersökningsplikt (jordabalksbesiktning) och därför anlitas ofta en teknisk besiktningsman av köpare. Vid upptäckbara fel kan köparen inte vända sig till säljaren men däremot kan köparen i vissa fall vända sig till mäklaren. Det har upprättats en bestämmelse om regressrätt i 20 2 st. Är säljaren ansvarig för skadan kan mäklaren kräva av säljaren att denne betalar tillbaka det skadestånd som avkrävts av mäklaren. Har säljaren friskrivit sig från ansvar gäller dock inte regressrätten. Mäklaren får ersättning i form av provision som är en del av fastighetens köpeskilling. En mäklare skall vara opartisk och utföra sitt uppdrag med omsorg, s.k. god fastighetsmäklarsed. Provisionsbortfall kan ske vid svek, tvång eller annan ogiltighetsgrund och mäklaren kan bli skadeståndsskyldig om denne åsidosatt sina åligganden enligt 20 FML. När det gäller priset 16 anser de flesta inom branschen att fastighetsförmedlarens huvuduppgift är att garantera köpeskillingen varken blir lägre eller högre än marknadspriset. Genom att förmedlare anlitas tror säljaren den köper trygghet. Men praktiken fungerar annorlunda. Enligt jurister vid FMN och Justitiedepartementet är förmedlarens uppgift att endast sammanföra säljaren med en köpare och förmedlaren har inget ansvar att slutpriset verkligen avspeglar marknadens värdering. De anser att ett felaktigt pris är säljarens eget ansvar. En ny fastighetsmäklarlag har utlovats under 2008 och som förhoppningsvis kommer att klarlägga god mäklarsed. Den intresserade läsaren hänvisas till: 15 Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 16 Inlägg i Svenska Dagbladet av Carl Lagercrantz, fastighetsmäklare och ordförande i Högskolemäklarföreningen 9

15 Handelsbalken När fastighetsportföljer och bolagsaffärer förmedlas så används ibland inte FML utan istället Handelsbalken 17 (HB). HB är inte anpassad för enbart fastighetsaffärer utan det kan vara vilken kommersiell affär av tjänst eller produkt som helst. Vad är det då som skiljer lagarna HB och FML åt? Finns det mer risker eller dyl? Hur är konsumentskyddet? Förutom intervjuer med fastighetsförmedlare och uppdragsgivare så har en intervju gjorts med en advokat från Mannheimer Swartling Advokatbyrå 18. Intervjuns sammanfattning: De kommersiella fastighetsförmedlare som ofta går under benämningen rådgivare har ett exklusivt uppdrag från en uppdragsgivare. Arbetet som utförs brukar juridiskt benämnas immateriella tjänster. Tjänsterna kan delas in i personliga uppdrag och företagsuppdrag. Typiska personliga uppdrag är bl.a. rådgivare vid kommersiella förmedlingar av fastigheter i bolagsform eller förmedling av aktier. Vid denna typ av uppdrag är rådgivaren ombud åt en part, uppdragsgivaren, och här är förtroendet en viktig faktor. Inom Handelsbalken 18 kap. om sysslomän eller ombudsmän finns regler som är direkt tillämpliga för de personliga uppdragen. Rådgivaren har en allmän skyldighet att visa omsorg vid fullgörandet av sitt uppdrag, enligt 1. På avtalsrättliga grunder har en rådgivare ett ansvar för skada som vållas uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Ett strikt ansvar kan grundas på en garanti. Vid en prövning av ansvaret måste resultatansvar samt metodansvar skiljas åt. Med resultatansvar avses ett slutligt mål i uppdragsavtalet, t.ex. förmedling av ett uppdrag för en viss köpeskilling. Ett metodansvar avser rådgivarens skyldighet att göra erforderliga undersökningar att t.ex. prospekten för fastighetsförsäljningen innehåller rätt uppgifter. Det ofta stränga ansvar som kan följa vid vilseledande information i prospekt eller kontraktsliknande former kan ibland lindras. Därför att uppdragsgivaren borde ha undersökt att den överlämnade fastighetsinformationen innan rådgivaren fick den tillhanda eller om en uppdragsgivare inte läser igenom prospektet innan den skickades ut till presumtiva köpare. Bristande undersökning från uppdragsgivarens sida kan betraktas som en form av medvållande vilket medför att skadan ska nedsättas. En rådgivare har även en omfattande upplysningsplikt att följa vid förmedling av uppdragets kvalificerade karaktär. Det innebär bl.a. att de olika presumtiva köparna får samma information. Det är självklart att rådgivare som riskerar att orsaka förmögenhetsskada försöker begränsa sitt ansvar genom olika friskrivningar i kontraktshandling. Uppdragen har dock ofta en karaktär av förtroendeuppdrag och rådgivare kan därför inte av etiska skäl praktiskt inte skydda sig med en friskrivning. Advokatbyrån menar att det inte kan uteslutas vid en rättslig prövning att många friskrivningar skulle underkännas med beaktande av parternas relation och rådgivarens förtroendegivande position. Uppdragsgivarens krav på rådgivarens ansvarsförsäkring har därför ökat för att hindra att uppdragsgivaren lider en förmögenhetsskada. 17 Handelsbalken är 1 av 10 balkar som ingår i svensk lag, 18 Intervju med Adv. Klas Wennström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. De är en advokatbyrå med heltäckande juridiska tjänster inom svensk och internationell affärsjuridik. 10

16 2.4 Principal-Agent problem - Kontraktsteori Den här artikeln analyserar bostadsförmedling, men författaren tycker att Principal-Agent 19 problem även förekommer inom kommersiell fastighetsförmedling. Principal-Agent problem uppkommer vid provisionsbaserade kontrakt mellan exempelvis uppdragsgivare och fastighetsförmedlare där arvodet bestäms efter en bestämd prestation. Artikeln belyser problemen med de normala provisionskontrakten som förekommer på dagens marknad. Fastighetsägare eller uppdragsgivaren kallas inom kontraktsteorin för principal och fastighetsförmedlaren för agent. Detta för att försöka belysa problemen med normala provisionskontrakt. En säljare, uppdragsgivare, och köpare har asymmetrisk information om varandra. En fastighetsförmedlare anlitas till uppdraget för att alla parter ska få information. Här uppstår också asymmetrisk information. Asymmetrisk information uppstår genom uppdragsgivarens ovetskap om fastighetsförmedlaren verkligen utför det som avtalats moral hazard. Uppdragsgivaren har inga resurser att kunna observera fastighetsförmedlares totala prestation för arvodet. Vid förekomst av moral hazard inkludera även villkor i kontrakt att uppdragsgivare vet hur förmedlaren agerar vid en förändring i kontraktet. Ett annat problem som behandlas inom kontraktsteorin är uppdragsgivarens osäkerhet om vilken fastighetsförmedlare den ska utse för ett specifikt uppdrag adverse selection. Uppdragsgivare är osäker på förmedlarens kunskaper om marknaden och kontaktnät för ett speciellt uppdrag. Vid perfekt symmetrisk information mellan parter så uppstår inte detta. Då har man teoretiskt ett komplett avtal som behandlar alla tänkbara situationer som kan uppkomma i förmedlingsprocessen och där risken delas lika. Ett avtal utan moral hazard bör vara utformad så att förmedlaren får incitament att utföra den prestation som maximerar uppdragsgivarens nytta. Ett sådant avtal finns inte. Kommersiella fastighetsförmedlare har idag provisionsbaserade kontrakt som stöder sina roller inom antingen FML eller Handelsbalken. Det kommer att förbli problematiskt att utforma kontrakt som leder till optimala prestationer. Det största praktiska Principal-Agent problemet är att uppdragsgivaren måste ha resurser att övervaka att fastighetsförmedlare utför verklig prestation för sitt arvode. En lösning vore att skapa komplexa kontrakt med klausuler som är incitamentbaserad exempelvis klausuler som ger högre arvode om förmedlaren påtar sig större risk samt ett lägre arvode vid mindre risk. Sådana klausuler är förmodligen svåra att utforma och som fungerar i praktiken. En uppdragsgivare bör kunna bedöma förmedlares handlande och därmed få insikt i förmedlarens prestation. Uppdragsgivare ska även kunna reglera eller revidera kontraktet om det så behövs under uppdraget. Detta ska även behöva gälla omvänt när uppdragsgivaren har ett moral hazard och/eller adverse selection problem. 19 Enligt artikeln Residential Real Estate Brokerage as a Principal-Agent Problem. 11

17 2.5. Definition av fastighetsförmedlare Definition av fastighetsförmedling enligt detta examensarbete: En fastighetsförmedlare 20 är specialiserad att förmedla en försäljning av kommersiella fastigheter. Förmedlingen kan bestå av enskilda fastigheter, fastighetsportföljer respektive fastighetsbolag. Fastigheterna kan vara bostadshyreshus, kontor, hotell, industri och detaljhandel, affärscentrum, gross- och partihandel, eller liknande. Definition av fastighetsförmedlare av enskilda fastigheter enligt FML Enligt FML är definitionen enligt 1 Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annan mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Denna paragraf omfattar även mäklare som förmedlar kommersiella fastigheter. FML enligt 5 21 säger även att Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Vad som sägs i första stycket gäller inte advokater mm. FML uttrycker också i 15 att Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som ombud. Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god fastighetsmäklarsed medger det. Och 12 säger att Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall tillvarata både säljares och köparens intresse. Vad är då god fastighetsmäklarsed? Det finns inget i lagen som säger vad god fastighetsmäklarsed innebär eller betyder utan idag är det endast praxis av olika utfall vid tvister som styr den goda fastighetsmäklarseden. Anledningen till detta är att vårt rättsystem låter praxis utvisa tillämpningen av lagen. 2.6 Fastighetsförmedlarens strukturerade process vid kommersiella transaktioner Vid fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter så har fastighetsförmedlare olika roller beroende på organisationens vision, mål och affärsidé samt vem som är uppdragsgivare. Men i stora hela blir det samma resultat. En nöjd uppdragsgivare blir resultat av en lyckad förmedling och därefter följer ett arvode till förmedlaren. Förmedlingsaktörernas olika roller kan indelas enligt: Traditionsenligt och vanligaste formen av fastighetsförmedling är där förmedlaren utför ett säljuppdrag åt en uppdragsgivare. En annan vanlig form är affärer där fastighetsägare och investerare gör upp direkt med varandra utan mellanhavanden - fastighetsförmedlare. Fastighetsförmedling förekommer även när förmedlare har köpuppdrag åt uppdragsgivare, oftast av utländska investerare. I en strukturerad transaktionsprocess kan det förekomma en rådgivare som har ett säljuppdrag och en annan ett köparuppdrag. Det kan innebära att de möts på var sin sida om bordet vid kommersiella transaktioner och det verkar också vara mer och mer förekommande på marknaden idag vid affärsuppgörelser. 20 Kursen Fastighetsförmedling på KTH benämns konsulten som Fastighetsförmedlare 21 5 i FML är inte fullständigt återgiven i denna uppsats 12

18 Enligt de intervjuade fastighetsförmedlarna subjektiv bedömning utfördes år 2003 och 2004 cirka 60 % av alla kommersiella förmedlingar eller transaktioner som exklusiva säljuppdrag från uppdragsgivare. Cirka 25 % av alla förmedlingar eller transaktioner utfördes direkt mellan uppdragsgivare i egen regi och utan fastighetsförmedlare. Resterande andel, cirka 15 %, av alla förmedlingar eller transaktioner så utfördes uppdraget av rådgivare på båda sidor av bordet. Fastighetsförmedlare tror själva på en ökning av de exklusiva säljuppdragen samt en ökning av köparuppdragen. Exempelvis efterfrågar förutom de utländska investerarna nu även svenska investerare rådgivarnas uppdrag. De svenska investerarna har inte personella resurser och säger att de vill koncentrera sig på kärnverksamheten. Det är även svårt att hålla sig ajour om allt som händer vid den svenska fastighetsmarknaden. En uppdragsgivare är den som beställer tjänsten. Arvodet som en förmedlare får efter en lyckad affär är vanligtvis provisionsbaserat. Här nedan kommer en kortfattad beskrivning på hur fastighetsförmedlingsprocessen går till. Moment i förmedlingsprocessen: Oftast förkommer det kontinuerliga kontakter mellan fastighetsförmedlare och uppdragsgivare. Hur kontakterna sker kan vara många, men parterna träffas exempelvis under lunch eller samtalar via telefon. Vad som kan hända därefter ska sammanfattas nedan. Översiktlig tabell av förmedlingsprocessen 22 vid ett säljuppdrag Moment 1-7 Delmoment 1. Offerering/Uppdrag Analys av avyttringsobjekt, tidplan, prisförväntan, avtal mm 2. Faktainsamling Marknadsföringsplan, Prospekt mm 3. Marknadsföring Exponeringstid; en vid eller selektiv marknadsföring 4. Indikativa bud Indikativa bud, urval köpare, mm 5. Slutbud Avsiktsförklaring, förhandlingar, besiktningar 6. Due diligence Jordabalksbesiktning 7. Kontraktsförhandling Slutförhandling, köpekontrakt 8. Tillträde Köpebrev, likvidavräkning 22 Fastighetsförmedlingsprocessen enligt kursen fastighetsförmedling, KTH under HT

19 Moment 1 Offerering / Market making - Pitch Uppdragen kan komma antingen via att Uppdragsgivaren (UG) vill att en eller flera förmedlare ska offerera det tilltänkta uppdraget, eller att Fastighetsförmedlare (FF) kommer med en pitch 23 som kan sluta med ett uppdrag. En offert eller pitch kan innehålla: Vem som äger fastigheten Vad som ska avyttras Tidplan mellan 1-3 månader Försäljningsstrategi förslag på försäljningsmetod - FF uppfattning av fastigheten plus/minus Objektet i sammandrag - översiktlig faktainsamling (FDS, mm) Prisförväntan av objekt FF uppfattning om vad marknaden vill ge för affären. Arvodesstruktur och betalningsvillkor Exklusivitet FF ensamrätt till försäljning Sekretess vilken information som får komma ut av affären Karens ifall inte affären blir av under tidplan. Efter FF exklusiva tidsperiod råder en karenstid därefter. Referenser presentation av lyckade uppdrag Därefter sker en presentation av offerten/pitch och är man sedan överens ges ett exklusivt uppdragsavtal. Avtalets innehåll blir mycket lik offertens innehåll enligt ovan samt ytterliggare punkter enligt nedan: Parter beslutsfattare/ombud Uppdragets omfattning vem gör vad? Vilken lag som omfattas av uppdraget FML/Handelsbalken Uppdragstid - forced sale eller normal försäljningsperiod kan skilja mellan 1-12 månader Undertecknande av båda parter Moment 2 Faktainsamling och prospektframställning mm Därefter går man igenom uppdragsgivarens motiv för försäljning. Motivet kan vara att förändra portföljens innehåll eller krav på likviditet mm. Därefter skapas en process som innehåller försäljningsstrategi, tidpunkt för exponeringstid och försäljning av fastighet, undersöka marknaden och prisförväntning av fastigheten samt undersöka eventuella underhålls- eller ombyggnadsåtgärder mm. Försäljningsstrategi av uppdraget kan vara: Direkta förhandlingar med en part Parallella förhandlingar med flera parter. En smal marknad med få intressenter, cirka 3-4. Kontrollerad auktion. En bredare marknad med fler intressenter, cirka Man tar in indikativa slutna bud. Därefter väljs 3-5 intressenter ut för att komma med sina slutliga bud. 23 Market making och Pitch är när fastighetsförmedlaren kommer med ett affärsförslag till uppdragsgivaren och försöker övertyga denna att genomföra en försäljning 14

20 Införskaffa och gå igenom fastighetsdokumentation. Verifiera den ekonomiska och tekniska besiktning. Ta fram prospektet och marknadsföringsplan. Prospektet är ett säljande informationsmemorandum medan marknadsföringsplan innehåller marknadsföringen av objektet. Prospektet innehåller all väsentlig information om fastigheten: Officiell information, underlag för prissättning och förväntat pris, fotografier, skisser på en färdigutvecklat objekt som väcker intresse för fastigheten och kartor mm. Officiell information kommer från bl.a. FDS 24 och kommunens detaljplan 25. Fastighetsägarens förvaltningsinformation är en informativ beskrivning av fastighetens teknik, juridik och ekonomi såsom hyreskontrakt, drift- och betalnetto, avkastningskrav, uthyrningsbar yta, byggnadsteknik och installationer, standard och skick, samt ritningar. Marknadsföringsplan innehåller: Tydliga instruktioner om försäljningsprocessen Val av en vid eller selektiv marknadsföring av objektet? Annonsering och/eller riktade kontakter? Intressentförteckning av presumtiva köpare - hur stor den ska vara? Hur lång ska exponeringstiden för objektet vara? Om det ska vara personliga presentationer till riktade köpare? Det är viktigt med tydliga instruktioner om hela försäljningsprocessen Moment 3 Marknadsföring och exponering av objektet Marknadsföring sker oftast via möten och presentationer av prospekt/objektet hos olika presumtiva köpare. Därefter sker visningar av objektet med kunnig personal från fastighetsägaren. Ibland förbereder man hyresgäster (oftast bara de större) om vad som är på gång. När visningar sker ska säljarens tänka på sin upplysningsplikt och köparens på sin undersökningsplikt (Jordabalksbesiktning). Under hela uppdraget ska förmedlaren ge uppdragsgivaren feedback om vad som händer. Kommer även följdfrågor från intressenter bör förmedlaren ha en sådan uppföljning så att alla inbjudna intressenter får lika information. Moment 4 Indikativa bud När man kommit så långt så har man förhoppningsvis ett antal presumtiva kunder som kommer med indikativa bud. Indikativa bud inlämnas på utelämnat prospekt. Förmedlaren sköter oftast urval av intressenterna och deras bud, vanligtvis tre stycken får vara med på slutet. Dessa kvarvarande intressenter får framta en avsiktsförklaring. Leverans av komplett förvaltningsinformation från fastighetsägaren och FF Eventuella ytterliggare besiktningar Fortsatta förhandlingar Kompletterande information 24 Offentligt Fastighetsdatasystemet (FDS) med fastighetsuppgifter som myndigheten Lantmäteriet tillhandahåller 25 På detaljplan tillhandahåller kommun dagens och framtida bestämmelser på fastigheten och fastigheterna runt om. 15

21 Moment 5 Slutbud Avtal med en avsiktsförklaring skrivs mellan parter Därefter går man vidare med en eller flera intressenter som förmodligen vill ha kompletterande information genom exempelvis ytterliggare egna besiktningar för att därefter komma med slutbud. Ytterliggare förhandlingar. Moment 6 Due diligence Köparen utför en omfattande due-diligence 26 (Jordabalksbesiktning) av köpeobjektet. Utförs av interna resurser eller av externa konsulter eller blandat Moment 7 Kontraktsförhandling / Köpekontrakt Köpekontrakt utkast av kontrakt framtas Slutförhandlingar Kontraktsskrivning Moment 8 Tillträde / Avslut Tillträde Köpebrev utkast av kontrakt framtas Likvidavräkning Teknisk- och ekonomisk dokumentation överlämnas mm 2.7 Företagets arvode Arvodet kan vara olika beroende på uppdragsgivarens strategi av affären. Vanligtvis och traditionsenligt så är arvodet provisionsbaserat på köpeskillingen. När det finns påtagliga risker i uppdraget så finns det en del som garderar uppdraget med ett mindre grundarvode som täcker de administrativa utlägg, exempelvis kostnadsersättning för prospektet, eller klausuler vid leverans av köpare. Systemen ger ett bra åtagande mellan parterna (commitment) och ibland framgångsbaserat och om inte fastigheten säljs ger det ingen provision (sucess fee) eller incitament (incentive fee) Oavsett form av arvode så tycker de att ovan nämnda system är ett bra system. Det är ett bra system på säljsidan, men bör utvecklas på köpsida. På köpsida får man oftast bara ett arvode vid affär vilket kan påverka oseriösa rådgivare att rekommendera höga priser. Arvodesstruktur: Provision/Success fee är en fast procentsats på köpeskillingen Fast arvode en ren administrativ kostnadsersättning, typ prospektet Incitament trappad stigande procentsats vid olika avslut på köpeskillingen Sedan kan kombination av ovan finnas 26 Due-diligence (DD) är en besiktning oftast av en opartisk konsult. DD:s besiktning kan bl.a. vara av teknisk, ekonomiska och finansiell innehåll beroende vad uppdragsgivaren har för behov. 16

22 Exempel 1: 100 % provision, success fee, av köpeskillingen efter genomförd affär. Det här är det traditionsenliga arvodet. Exempel 2: Exempel 2 är som exempel 1, men här framkommer ett fast grundarvode som täcker administrativa delar och minskar förmedlaren risk. Det blir som en startavgift och en administrativ täckning av kostnader ifall transaktionen inte blir av. Administrativa kostnader kan bli stora vid stora uppdrag och de består bl.a. av framtagande av prospekt, foton för interiör och exteriör, arkitektkonstruerad bild av fastigheten när den är färdigutvecklad mm. Exempel 3: Exempel 3 är som exempel 2 plus att man kan ha kommit fram till någon form av incitament, incentive-fee. T.ex. upp till 60 Mkr 0,5 % och därutöver finns ett incitament, trappad arvode beroende av köpeskillingens storlek. Former av incitament förekommer oftast på säljsidan. Det har blivit större konkurrens på marknaden. Det gör att de mindre affärerna har fått mindre avans och större risk. De högsta arvodena finns vid transaktionerna 40 till 100 miljoner. Storleksmässigt kan det vara % vid miljoner och vid väldigt stora affärer, typ miljarder, är det promille som används vid arvodesberäkning. Det kan även finnas klausuler om inte transaktionen blir av någon anledning som inte beror på fastighetsförmedlaren. Dessa klausuler, exempelvis levereras en köpare så garanteras ett provisionsbaserat arvode kan förekomma för att minska risken som förmedlaren har. Vad är uppdragsgivarnas syn på arvodet? De flesta uppdragsgivare har endast provisionsbaserat arvode på köpeskillingen. När det finns påtagliga risker för uppdraget så kan det finnas förmedlare som vill gardera sitt åtagande i uppdraget med ett mindre grundarvode som täcker de administrativa utlägg eller införande av klausul vid leverans av köpare. De flesta tycker att fastighetsförmedlare har väldigt höga arvoden för den arbetsuppgift de utför. Uppdragsgivare undrar varför inte ett timarvode skulle kunna vara bättre som övriga konsulter eller att man förhandlar till fasta priser e dyl. 17

23 2.8 Fastighetsförmedlarens inkomst Det finns en metod för att finna humankapitalfaktorer 27 och som kan tänkas påverka inkomsten hos en fastighetsförmedlare. Det utförs av en regressionsanalys som avgör faktorers påverkan och statistiska signifikans. Regressionsanalys är ett verktyg för att analysera sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Analysens syfte kan variera. Ibland kan man vilja beskriva hur sambandet ser ut, ofta för att kunna förutsäga värden i den beroende variabeln med hjälp av värden på den eller de oberoende variablerna. Eller så vill man öka förståelsen för hur samband ser ut. Eller letar man efter en så bra modell som möjligt för att beskriva ett samband. I analysen kan det då vara så att man prövar olika kombinationer av oberoende variabler och/eller olika matematiska modeller. Analysen använder fastighetsförmedlares inkomster som beroende variabel och testar om olika faktorer signifikant påverkar denna. Resultatet grundar sig på en undersökning där ett frågeformulär skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda aktiva fastighetsförmedlare i Florida Av dessa formulär innehöll 185 stycken fullständig information som sedan användes i studien. Faktorer som signifikant påverkar fastighetsförmedlares inkomst: Positiv signifikans: Arbetstimmar Erfarenhet Franchising Ägare och/eller VD Storstadsmarknad Arbetstillfredsställelse Ansvarsförsäkring Negativ signifikans: Kön (Kvinna) Privat bostadsmarknad Ålder Självinsikt som mäklare Helgarbete Positiva faktorernas påverkan som ökar fastighetsmäklarens inkomst: Förmedlaren lägger ned mer tid på förmedling. Förmedlarens erfarenhet inom branschen är god. Förmedlaren är ansluten till ett franchisebolag. Detta kan förklaras med att franchisetagaren kan ta del av franchisegivarens etablerade namn, varumärke, goodwill mm. Vissa fasta kostnader kan även spridas på flera bolag inom franchisingkoncernen, typ juridikkunskap, annonsering och andra delar i marknadsföringen. Förmedlaren är ägare och/eller VD. Förutom provisionen får ägare utdelning utifrån ägarandel och VD ofta bonus. Förmedlaren förmedlar inom en storstadsmarknad. I en storstadsmarknad är det betydligt fler fastighetstransaktioner än i en mindre ort. Dessutom är fastighetspriserna högre i storstäder, vilket ger ett högre mäklararvode. Förmedlaren trivs på sitt arbete. Trivseln på sitt arbete tenderar en mäklare att lyckas bättre. 27 Artikeln Determinants of Real Estate Licensee Income av G. Stacy Sirman och Philip G. Swicegood undersöker de faktorer som påverkar en fastighetsmäklares inkomst. De har genomfört en empirisk undersökning av fastighetsmarknaden i Florida under året

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Fastighetsekonomi C-uppsats

Fastighetsekonomi C-uppsats Institutionen för företagsekonomi Fastighetsekonomi C-uppsats Kundens förtroende och bild av fastighetsmäklarna i Karlstad The customers trust for and image of real estate agents in Karlstad Författare:

Läs mer

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Fakulteten for ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Josefine Borwell & Linda Garpheden Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Effekter av en ny fastighetsmäklarlag

Läs mer

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff

Läs mer

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige?

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 249 Due diligence! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella

Läs mer

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag?

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 191 Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet

Läs mer

Mäklaryrkets etik och moral

Mäklaryrkets etik och moral Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Företagsekonomi 61 90 hp Kandidatuppsats 15 hp Mäklaryrkets etik och moral en studie om kommersiell anständighet Författare: Carina Åhlander 661214

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Processen vid genomförandet av en organisationsförändring - Kartläggning av företagens kostnader vid

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen Ida Sjödin Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Ekonomi, teknik och

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Marziyeh Avalinejad-Bandari. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Marziyeh Avalinejad-Bandari. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklare varför så dålig rykte? Författare: Marziyeh Avalinejad-Bandari Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Ida Lundman 870417 Lina Olsson 860708

Ida Lundman 870417 Lina Olsson 860708 Avdelningen för ekonomi Varför väljer fastighetsmäklare att byta yrke? en studie om frivilliga avregistreringars omfattning och orsaker Ida Lundman 870417 Lina Olsson 860708 Kandidatuppsats 15 hp i ämnet

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar Författare: Niklas Weberg & Andreas Ångström Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

En studie om värdepåverkande faktorer vid köp av bostadsrätt

En studie om värdepåverkande faktorer vid köp av bostadsrätt Jennifer Olsson Emelie Sahlén En studie om värdepåverkande faktorer vid köp av bostadsrätt A study of factors influencing value when buying an apartment Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012

Läs mer

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklarens ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Montan Fastighetsmäklarens ansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt-Åke Jönsson Ämnesområde Civilrätt Termin VT 1998 3.1 Lagstiftningens framväxt...

Läs mer

Fastighetsmäklarens ansvar ett arbete om etik och praktik vid fastighetsförmedling

Fastighetsmäklarens ansvar ett arbete om etik och praktik vid fastighetsförmedling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sofia Olin Fastighetsmäklarens ansvar ett arbete om etik och praktik vid fastighetsförmedling Examensarbete 20 poäng Handledare Lars Gorton HT 2004 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Positioneringar på fastighetsmarknaden

Positioneringar på fastighetsmarknaden En studie av fastighetsbolags marknadsandelar och tillhörande strategier Christian Larsson ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5179 SE Copyright 2008 Christian Larsson Avdelningen för Fastighetsvetenskap Institutionen

Läs mer

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2011:26 Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare Survey of the issues that were important in the choice of Realtors Karin Hildingsson

Läs mer

Fastighetsmäklaren i bankens tjänst?

Fastighetsmäklaren i bankens tjänst? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 25 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklaren i bankens tjänst? En studie över bankanknutna fastighetsmäklare på den privata bostadsmarknaden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet

Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet En rättshistorisk studie The real estate agent s duty to advise and inform A study in legal history Charlie Karlsson Nikolai Jensen Fastighetsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prissättning av fastighetsförmedling. En fallstudie av tre fastighetsmäklare. Daniel Sjöberg Pär Hjelm. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Prissättning av fastighetsförmedling. En fallstudie av tre fastighetsmäklare. Daniel Sjöberg Pär Hjelm. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2005:102 SHU Prissättning av fastighetsförmedling En fallstudie av tre fastighetsmäklare Daniel Sjöberg Pär Hjelm Luleå tekniska universitet BSc and MSc Programmes in International Business

Läs mer

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi Sima Ghaemi copyright Sima Ghaemi 2014 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5305 SE Tryckort Lund

Läs mer

Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank

Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank Företagsekonomiska Institutionen 2007-01-12 Examensarbete D HT 2006 Interaktionsprocessen mellan fastighetsmäklare och bank - en observationsstudie av relationen mellan Svensk Fastighetsförmedling och

Läs mer