Copyright Brottsanalys 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright Brottsanalys 2013"

Transkript

1 Copyright Brottsanalys 2013 Bolagsverket säljer personuppgifter i mängder Under gårdagen avslöjade agens yheter att Bolagsverket säljer personuppgifter till marknadsanalysbolaget Bisnode AB. Brottsanalys kan nu avslöja att det inte är bara till Bisnode som Bolagsverket säljer uppgifter om privatpersoner och företag. Sammanlagt 18 bolag och myndigheter samt en ekonomisk förening köper sådana uppgifter av verket. Efter agens Nyheters avslöjande om Bolagsverket har ingått ett löpande avtal med Bisnode AB som gör att personuppgifter som verket registrerar transporteras automatiskt till Bisnodes datatjänst via en fil, har Brottanalys varit i kontakt med verket dels angående vilka företag, myndigheter och privatpersoner som har tecknat löpande avtal med verket om att automatiskt erhålla elektroniska uppgifter som registrerats hos verket via en fil och dels vad kostar det att teckna ett löpande avtal med verket, det vill säga ett sådant avtal som Bisnode har ingått med verket om att automatiskt erhålla elektroniska uppgifter från verket via en fil. Brottsanalys har även fått ta del av det löpande avtal som Bisnode har ingått med verket. Enligt uppgift från Michael Hultberg, som är produktansvarig vid Bolagsverket köper följande kunder dagliga aviseringar av verket: AB Syna, Ljungquist Information AB*, Skatteverket, Bisnode AB, Thomson CompuMark, Sergel Kredittjänster AB, CreditSafe Sverige AB, SBC Sveriges Bostadsrättscenter*, Finansinspektionen, Hitta Mera AB*, Statistiska Centralbyrån, Swedbank*, Shekhar AB, Transportstyrelsen, Boreda AB*, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ek.för*, UC AB, Adressleverantören Adresso Sverige AB* och Värderingsdata i Kungsbacka AB*. e kunder som är märkta med * köper enbart information om Bostads- och bostadsrättsföreningar. Övriga kunder köper information om de flesta företagsformerna, men i olika mängd och omfattning. Några ekluderar eempelvis Företagsinteckningsregistret, medan andra kan ekludera vissa informationstyper om företagen. En avisering ur Bolagsverkets register kan ske med väldigt olika stor omfattning. Enligt Michael Hultberg är det därför svårt att precisera ett pris på vad kostar att teckna ett löpande avtal med verket. Hultberg uppger emellertid att det kostar kronor eklusive moms per kalenderår om man köper samtliga informationstyper som Bolagsverket kan leverera. En avisering skickas efter varje arbetsdag från verket. e registreringar som sker skickas via FTP varje kväll/natt till verkets kunder. För att kunna starta en aviseringstjänst så behöver kunden ett såkallat Baslyft, vilket är ett uttag på gällande information ur verkets register. Efter att kunden beställt Baslyft så skickar verket uppdateringar/aviseringar och kunden får byta ut den information som levererades med Baslyftet. Marknadsanalysbolaget Bisnode AB:s löpande avtal med Bolagsverket bifogas till denna artikel. Av avtalet framgår bl.a. att Bisnode vidareförmedlar uppgifter från verket till en rad olika företag. Vissa uppgifter i avtalet t.e. IP-nummer) har dock mörkats av Brottsanalys. Olof H Johansson Jurist, skribent och nyhetsredaktör

2 ) MeThtn Bolagsverket, organisationsnummer , och Bisnode AB, organisationsnummer , Bisnode) har dag som nedan träffats följan~ TILLÄGGSAVTAL 1 Bakgrund Bolagsverketoch koncembolaget Bonnier Aftärsinfonnabon AB träffade vid årsskiftet 2005/2006 ett avtal om leverans av information från Bolagsverkets NärillgsIivsregister till Bonnier Affårsinfo!mation AB och de koncernbolag som anges i nämnda avtal. Bonnier Affårsinformatton. AB har sedermera ändrat finna till Bisnode AB. Förevarande avtal betecknas i detta sammanhang för Hu.vudavtalet. Inom ramen för detta avtal levererar Bolagsverket näringslivsinformation till Blsnodes dotterbolag fueo Torg AB för dess tjänst Bolagsregistret. Leveransen av denna information sker i fonnen av oniinetransaktioner med stöd aven, för denna leverans, specifikt anskaffad samt förvaltad kommunikationslinje. Med anledning av att Bolagsverket föt närvarande arbetar med att ersätta äldre tjinster samt dito kommunikationsmetoder, meddelades Wo Torg AB den 5 oktober 2007 att Bolagsverkets befintliga oniinetjänst skulle ~phöras per den 1 oktober 2008,ener vid försening iverkets itnplementationsarbete, 3 månader efter senare meddelad tidpunkt.!nfo Torg AB hat dock med anledning av motsvarande utvecklingsarbete begärt att Bolagsverket ska förlänga nämnda onlinetjänst till den 30 juni Med anledning av att Bolagsverket accepterat fufo Torg AB:s begäran tecknas detta tilläggsavtal 2 Bolagsverketsåtagande Bolagsverket ska till samma omfattning som tidigare reglerats ipunkten 1.2 i Huvudavtalet tillhandahålla mfonnation till Bisnode ur Bolagsverkets NätingsIivsregister genom onlinetransaktioner fram till och med den 30 juni Nämnda tjänst, och därmed forenad reglering i Huvudavtalet inkluderat Bilaga 2 till Huvudavtalet), ska därefter ~phöra för att ersättas av XMLbaserade mfonnattonspaket som levereras till Wo Torg AB via sedermera tillhandahållna Web Services-tjänster. I den utsträckning denna förändring påverkar Huvudavtalets befintliga innehåll ska nämnda avtal kompletteras med härför särskilt upprättat tilläggsavtal Bisnode är införstådd med och accepterar att Bolagsverket, under tiden fram till den 30 juni 2009, varken vidareutvecklar nämnda tjänst enererbjuder annan förvaltning av densamma än omhändertagande av rent drifthindtande fel som orsakats av omständighet för vilken Bolagsverket ansvarar. e ändringar som överenskoms genom Tilläggsavtalet innebär vidare att Huvudavtalets Bilaga 2 ändras under rubriken Val av teknisk lösning. Hitt:illsvarande regleringar med nedan kursiverat innehåll utgår således i sin helhet: " Tillgång till i1!formation ur NäringslifJsregistrtt online med XMLkommunikatioIl' samt "Genom en ansluten terminal som '!JIttjar lyiq eller annat får kommunikation med kunden liitnplig k1lvctsercmdekommunikationsprotokoll. enna mijjlighetfinns kvar fram tills Bolagsverket kan erbjuda follt utl?yggd ko11lmmjikation med XML elkr tid annan tidpunkt som parterna kommer ötjerens om.)" 3 Giltighetstid etta tilläggsavtal gäller från dess undertecknanden till och med den 30 juni 2009.

3 ) 4 Övriga bestämmelser Med undantag för ovanstående reglering ska övriga bestämmelser i Huvudavtalet gälla även för detta ti11ä.ggsavtal. etta avtal har uppriittats i två likalydande eemplar av vilka parterna tagit vu sitt. 't Stockholm den rh~2008 BisnodeAB Sundsvall den 16/ För Bolagsverket /llfh.- -. Ulf Kamell

4 i:a Bolagsverket 1 2) Avtal Mellan Bolagsverket, arg. nr ochkoncembo1.aget Bonnier Affärsinformation AB,org bar dag som nedan träffats följande avtal: 1 Inledning 1.1 Bakgrund och omfattning Bolagsverket har sedan tidigare haft separata avtal med kunderna Bonniers Affarsinforrnation och Infodata. Numera mgåt dessa båda organisationer ien ny gemensam koncern och avtalspart till Bolagsverk.et i detta Avtal är därmed. koncembomget Bonnier Afflirsjoformation AB, org. nr Under detta koncernbolag återfinns bolag som ienlighet med 1.4 nedan ingåt i den nya koncernen och som därmed omfattas av detta avtal. 1.2 Näringslivsregisttet Bolagsverltet åtar sig genom detta avtal att till Bonnier Affårsinfonnation AB nedan kallad Kunden) tillhandahålla mfonnation ur Bolagsverkets aktiebolagsregister, handels- och föreningsregister, filiakegistet. konkurs- och näringsfömudsregister, bank-och försäkringsregister samt företagsinteckningsregister vilka gemensamt benämnes Näringslivsregistret). Innehållet ska motsvara minst den information som Bolagsverket registrerat i Näringslivsregistret. Avtalet omfattar både aviseringsinformation och onttnemformation ur Näl:ingslivsregiBttet. Av bilaga 1 framgår de särskilda villkor som gäller föl: onttneinformation. 1.3 Slutkundoch demonstrationer Bolagsverk.et ger genom detta avtal Kunden rätt att tillhandahålla.information ur Näringslivsregisttet till s..k. slutkunder. Med slutkund avses i Avtalet den användare som erhåller information ur Näringslivsregisttet via Kunden. samt har tecknat avtal med Kunden om att få ta del av sådan information. Kunden ä.gerrä.tt att i begränsad omfattning demonstrera transaktioner ur Bolagsverkets Näringslivs.register utan debitering. etta får i sådant fall ske i samband med marknadsföring eller utbildning och ej avse informationsförmedling till slutkund. Kunden har även rätt att i likaledes begränsad omfattning utlöra tester utan debitering isamband med Kundens utvecklingsarbete. Sådant kostnadsfritt testar bete förutsätter dock att Kundens utvecklingsarbete har sin vund i av Bolagsverket genomförda förändringar som

5 f, \ I '. Bolagsverket 2 2) påverkar förutsättningarna för Kundens mottagandeaitemativt nyttjande av överenskommen information. Kunden hat även rätt att ibegränsad omfattning genomföra felsökningar inäringslivsregistret utan. debitering isyfte att kontrollera eventuella felaktigheter, denna tätt gäller dock endast Kundens onlinelösning. 1.4 Vidaref'oanedling Kunden äger rätt att v1dareförmedla information från Bolagsverket till annan juridisk person inom srunma koncern som Kunden själv ingh i.förutsättningarna föt sådan vidareformedling är i detta sammanhang att mottagande juridiska person direkt eller indirekt ägs ti.minst SO% av Kunden eller Kundens moderbolag. Ensådrul mottagande juridisk person har rätt att i sin verksamhet skapa informationsprodukter utifrån BoIagsverkets information och tillhandahålla dessa till sina kunder. Av bilaga 5 framgår de bolag som finns isamband med avtalstecknandet. Nya bolag kan tillkomma eller utgå och Kunden förbinder sig att löpande informera Bolagsverket när så sker samt firma och övriga uppgifter för verifikation av tillkommande/utgående bolags identitet. 2 Bolagsverkets åtaganden Bolagsverket skall gentemot Kunden ansvara för att uppgifterna som levereras till Kunden ur NärillgsIivsregisttet återspeglar den information som respektive företag anmält till Bolagsverket och som därefter registrerats. på valfritt media. tillhandahållaskrifrligt matkoadsföringsmaterial eller rulnall information som är av vikt för Kunden att känna till. Bolagsverkets åtagande omfattar endast leverans av sådant generellt info.rmationsmaterialsom tillhandahålles Bolagsverkets samtliga kunder och vid tidpunkter över vilka Bolagsverket ensidigt forfogar. ha goda kvalitets- och säkerhetsrurlner som tryggar att infonnat1onen håner hög kvalitet, att onlineuppkopplingen och aviseringsrutinerna kontinuerligt fungerar. Bolagsverket åtar sig att snarast möjligt meddela Kunden om en rutin eller motsvarande inte fungerar och sbskyndsamt vidta lämpliga åtgärder föl: att minimera eventuena problem.

6 JZI Bolagsverket 3 3).3 Kundensåtaganden Kunden skall gentemot Bobgsverket ansvara för att Bolagsvctket underrättas om vilket av de tillgängliga uppkopplingstnöjligheterrut som Kunden önskar använda. {se bilaga 2) BoIagsverket underrättas om vilket eller vilka lp-nummer som skall ha tillgång till registerinformation, och/ener lista på beställda XML paket se bilaga 1) ism mmkrladsföring av infonnationstj:änstenan.ge att gm:ndinformationen hämtas från det av BoIagsverket förda NäI:ingslivsregistret. BoIagsverket omgående underrättas om eventuella förlindringar i det kollektiv för vilket vidareformedling av information från Närlngslivsregistret medges enligt 1,4 ovan. meddela Bolagsverket om problem uppstår i samband med aviseringsrutinema, onlineuppkopplingen eller annat likartat problem som Kunden stöter på i anslutning till detta Avtal. 4 Tillgänglighet Näringslivregisttet är nortrudt tillgängligt ienlighet med de öppettider som finns publicerade på et finns en hclpdeskfunktion för frågor som avser teknik och handhavande. Information om helpdeskfunktionen och dess öppettider finns på Bolagsverket f6rbehållersig rätten att med kort varsel tililailigt inskränka öppettiderna. Planerade driftavbrott skall dock meddelas så snart som möjligt. Bo!agsverketansvarar för att onlinettansaktionemas svarstider hålls på en nivå som är allmänt tillämpad och accepterad för detta slags transaktioner. Ansvar för frågor som rör förhållandena mellan Bolagsverket och Kunden med mliedning av detta avtal, skall åligga kontaktpersoner hos respektive part. KontaktpersO'nerna anges i bilaga 3 till detta avtal. Kunden ansvarar för service O'chdatakommunikation mo't sina slutkunder. samt därmed förenade kostnader 5 Priser Priser anges ibilaga 2. Prisjusteringar meddelas fö;r.eikraftträdandet. Kunden anses därvid ha acceptemt förevarande prisjusterlng genom ett fortsatt nyttjande av Bolagsverkets tjänst även efter den tidpunkt till vilken nämnda prisjustering meddelats träda i kraft. Kunden åtar sig i annat fall att säga upp detta avtal mot Bolagsverket e priser som angivits ibilaga 2, daterad , utgår från de fömtsä~ som iir kända vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal b1.a. avseende förväntade volymer och

7 iiibolagsverket 4 4) dess fördelning över nu tillämpade distriburlonskanaler, antalet förclintliga ku.ndersamt de tekniska/praktiska forutsättningar som iövrigt framgår av detta avtal Kunden har genom tedmandet av detta avtalaceepterat att sådana föriindtingat: av dessa eller liknande forutsättningar, som ej ar att likställa eempelvis med en normalt förekomma.nde årlig forändring av Bolagsverkets kosmadsbild, kan medföra att nimndaprlsbilaga, men även avtalet isin helhet, måste omförhandlas. Parterna ar vidare överens om att en sådan förändring äger företräde framför de villk<tt vilka bär avtalats och då ftatnf'or allt med avseende på denna patagtaf samt villkoren i 12. Betalning sker motfaktu.ta. Fakttttan sbll betalas av Kunden mom 30 dagar fr:åndagen för fakturans utställande. röjsmålsränta utgår ienlighet med räntelagens 1975:635) bestämmelser. 7 Personuppgiftslagen Genom undertecknandet av detta avtal intygar Kunden att av:bolagsverket levererade personuppgifter från Näringslivsregisttet ej kommer att föras enet användas istrid med bestämmelserna ipe!sonuppgifts1agen 1998:204). Uppgift om enskild firma ar att betrakta som en personuppgift enligt personuppgiftsiagen. 8 Hävning en information som tillgängliggörs genom denna tjänst enligt detta avtal är avsett för Kundens eget bruk och far ej överlämnas eller säljas till tredje man, om inte annat överenskommits med Bo~vetket. Sådan överenskommelse skall iförekommande fall framgå av detta avtal 1. I det fall Kunden.åsidosättet denna begränsning föreligger för Bolagsverket grund for hävning av avtalet enligt 8. Parterna har genom detta Avtals 1.4 kommit överens om undantag från regeln om enskilt bruk i stycket ovan. 9 Ansvar Parterna skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt ener grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta skador till ett sammanlagt belopp om 15prisbasbelopp enligt lagen 1962:381} om alhnän fcirsäkting och då till det värde somen1igt nätnnda lagstiftning gäller vid tidpunkten for skadans vållande. Part ansvarar dock inte, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, i något fall for utebliven vinst eherannan indirekt skada. Parterna ansvarar inte for ttedjemansskada.

8 Ei Bolagsverket 5 5) Ovanstående skadeståndsbegriinsning ska :integälla vid åsidosättande av 1, Personuppgiftslagen, ovan. Skada som fojjersom en konsekvens härav sbll istället ersättas till sitt fulla vätde inkluderat indirekta skador diet ttedjemansskador, detta gäller dock endast skadeståndsbelopp som faststiillts.av domstol eller som utbetalas efter förlikning med dem som lidit skada under fömtsättning att Kunden har deltagit idenna förlikning. Parterna skall gemensamt och imån av förmåga skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att begränsa uppkommen skada. Föreligger sådan situation att drabbad part hade kunnat undanröja skada med en rimlig åtgärd ~ mteskadestånd. 10 Force majeure { Om part förhindras att fullgötasma överenskomna åtaganden till följd.av omständigheter utanför hans kontror som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte hererskiiligen kunde ha undv:ikiteller övewnnnlt, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning e1ler befrielse från ersättning eret andra påföljdet:, så länge hindren kvarstår. I fråga om strejk, lockout och blockad gäller ovan beskrivna förbehåll även om part själv vidtat eller åt föremål för sidankonfliktåtgätd. Part skall utandtöjstnål skriftligen underrätta andra parten dels om skäl for befrielse anses föreligga, dels när hinder inte längre föreligger. 11 Ändringar!.. Ändringar och tillägg till detta avtal med bi1agot s~ ett skriftligt tillägg undertec1mat.av båda parter. för att vara gällande~ göras i fonn av 12 Avtalsfid etta avtal gäller från och med dess undertecknande och till och med Om uppsägning inte skett 6 månader dessförinnan förlängs avtalet kontinuerligt med 12 månader itaget. Uppsägning skall ske skriftligen. Avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna väsentligen åsidosätter sia skyldigheter enligt detta avtal och trots skriftlig anmodan inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter avsändande av begäran härom e1ler om de rättsliga förutsättningarna för avtalet ändras genom eempelvis lagstift:nmgerer myndighets beslnt. 13 Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk alhnän domstol enligt gällande svensk lag.

9 I:i Bolagsverket 6 6) 14 Övrigt Parterna har skyldighet att tre månader innan förändring skall genomföras informera om och meddela väsentliga förändringar i verksamheten, infoilllationsinnehåll, datakonfigurnttoner etc. av betydelse för avtalet Eempel på väsentliga förändringar kan vara ändringar av postlayout vid aviseringerer ändring ikomtnunibtionssitt. etta avtal ersätter sedan tidigare meran parterna tecknade avtal avseende Bolagsvetket aviseringstjänst och onlinetjänst. Modam AB har: dock ett separat avtal med Bolagsverket om EBR-tjänsten, vilket även fortsättningsvis skar gälla. etta avtal har upprättats i två 2) likalydande eemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort och datum SundsvaR den 2/ I 2.~ Ort och datum Stockholm den l?./t l --2cJCI r Namnteckning ~~. NamnfOrtydUgande I;' t,..1jj~h!'-ve Bolagsvetket NamnförtydUgande Lars Save._.~ ~ Bonnier Affåtsinformatton AB

10 flå Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringslivsregistret Avser Ontinetjänst Bilaga 1 Förteckning över lp-nummer som gäller vid avtalstecknandet. som skall få tillgång till informationen inäringslivsregistret. Kunden ansvarar tör att underrätta 80iagsverket om förändringar i förteckningen fp-nummerlxml paket Användare Infoata Tekniskt ansvarig person RoryWtkman Telefonnummer E-postadress rfliinfodata.se 5 IP-nummerlXMt. paket Användare Tekniskt ansvarig person Sven Täveby Telefonnummer 6 tp-nummer/xml paket Användare Tekniskt ansvarig person Stefan Almkvist Telefonnummer E-postadress ---bis.bonnier.se Kundens rabattering avseende onlinetjänsten framgår i slutet av bilaga 2.

11 Ea Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringslivsregisttet enna bilaga daterad 1 januari 2006 Teknisk lösning och priser Bilaga 2 ValavtektUsklösn~ Markera Beskrivning Bolagsverltet skall gentemot Kunden ansvara får att den i 1 angivna registerinformationen görs tillgänglig for Kunden på något.av fåljande sätt: ~ Genom att Bo!agsverket ger Kunden en unik och konfidentien användaridentitet som tillsammans med lp-numret enl1gt bilaga 1utgÖi: inloggningsinformation som X ger Kunden tillträde till Bolagsverkets webbtjänst Närlngslivsregistret via Internet med tillgänglighet i enlighet med 4 X X Genom en ansluten terminal som nyttjar MQ eller annat fåt kommunikation med kunden lämplig konverserande kommunikationsprotokon. enna möjlighet finns kvar fram tills Bolagsverket kan erbjuda fullt utbyggd kommunikation med XML eller tid annan' unkt som tema kommer över~ns om. Priser AUton'Mltisktu Onlinetjänster 5000 kronor 250 kr/lp adress 5 KIonor 8 Kronor 40 Kronor 75 Kronor 0-1:50 Kronor 8/ Kronor 5000 Kronor Rabatter På oniinetiiinsten erhåller Kunden jöljande rabatter: Belopp per faktureringsperiod o kronoc kronor kronor Rabattsats 5% 100/0 15% 20%

12 I:t Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringstivstegistret Kontaktpersoner hos leverantör och kund Bilaga 3 Kontaktpersoner vid BoJagsverket Teknik fragu{, Helpdesk BoIagsve.rket Telefon: E-c st: MaryNorel1 Telefon: E-post:.erket.se Michael Hultb efllligiilllllllll~ Telefon: ost: Bobgsverlret 85t 81 Sundsvall E- ost: -----~ bo vefket.se Kundens kontaktpersoner Kotmtktperson 1 Namn: Telefon: Lisbeth Viktorsson E-cpost: Kootaktperson2 Namn: Lisalitzen Telefon: Kontaktperson 3 E-post: Namn: Elisabeth Tegenda1 E-post: his.bonnier.se Adressnppgifter Bonnier AfEifi;infonnatton AB 113 9C Stockholm Kontaktperson 1 Namn: Tel.efon: Mats Holmström E-post: Kontaktperson 2.. Namn: Ha1l$Alm Telefon: E-post data.se Ad1'essuppgiftef InfodataAB Bo Stockholm ata.se

13 {, Bolagsverket Avtal om tillgång till Närlngslivsregisttet Bilaga 4. Avisering ur Näringstivsregistret Avisering av objekttypl register Alla olljekttyperlregister X Aktiebolag ab) Bankaktiebolag bab) Bostadsförening bf) Utländsk banks tiulat bft} O BostadSrättsförening bfr) O Enskild firma e) O Ekonomisk förening ek) Försäkr. aktiebolag fab) Filialfl) O Handelsbolag bb) O Ideell förening i) Kommanditbolag kb) Koop.llyresrättsför kilf) Med\emsbank mb) öms. Försäkr bofag {ofb) Stiftelse 5) Sparbank sh) Sambruksförening sf) Näringsförbud nf) Personlig konkurs pkk) företagsinteckningar tir) Matketa med beställda posttyper med ktyss.i den sista kolumnen 100 Startpost 700 Näringsidkare på inkommet ej avslutat ärende 705 Näringsidkare på inkommet ej avslutat ärende - adress NäringSidkare på inkommet ärende om avslutas utan registrering Upplägg av näringstdkarverksamhet 712 Geogråfisk begränsning av näringsidkarverksamllet 715 Anmärknlng närfngsverksamllet N'årtngsldkafe Adress ffir näringsidkare Anmärkning för näringsidkare Anteckning för näringsverksamhet Anmärkning förantecknjng av närtngsverksambet Inteckning Anmärkning för inteckning Näringsidkarverksambet firma Ombildning Bankaktiebotag avslutad Fritet Ombildning titt Bank AB Solagsmarkering Bemyndigande Frttet Bemyndigande Adress, säte, bokslutsuppgifter Aktiekapitatsuppgifter Aktiestag frltet Aktier Skuldebrev Fritet Skuldebrev Nyteckning/utbyte skuldebrev frttet Skuldebrev nyteckning/utbyte...avser.' PriS;, 86tätld'.'..;",,',,i, grupp. posttyp FrR H HR G AR G HR C FIR C flr C HR AR G FIR C F/R C FIR C AR FtR C FfR C X Fil C X Allaföretagsformer A SS C SB G AS, SAS, FAS C AB,BAB,FAB 8 A8,BAS, FAS G Allaföretagsformer A AB,BAB,FAB B AB,BAB,FAB C AB,BAB,FAB G AB,BAB,FAB C X AB,BAB,fAB G AB,BAS,fAS C AB,BAB.fAS G

14 i I! iit Bolagsverket Avtal om tillgång till NätingsIivsregisttet Posttyp.Beskrimmg Avser Pris- Beställd.. grupp posttyp 819 Redovisningsvaluta AB, BAB, fab, 0fB, C MS, företrädaruppgifter ARa företagsformer C X 830 Företrädaruppgift.er funktionärer ARaföretagsfooner 835 Fritet företrädare utsedd av annat än stämma BA, fas, Of B, MS, G $8, BFl 840 ParaUe1tfirma, Sifirma ARa.fÖretagsformer E 850 Blftrmas verksamhet Alla företagsformer G 855 AB,BAS,fAB f 856 Fusion enugt lagstiftning efter , ÖVerlåtande bolag, samtliga i fusionsp\anen ingående organisationsnummer aviseras AB, BAB,FAB G 857 Fusioosstatus påöverlål:ande bolag, endast för baslyft AB,BAB,fA G 860 Konkurser Alla företagsormef f utom E, fl, 8fl) Likvidationer Alla företagsformer F utom E, fl, BFl) 862 Fuston enligt lagstiftning som anger att fusionen registreras på AB, MR, SS,EI<, överlåtande bolag BRf,Bf,KHf f 864 Ackord AB, HR,KB,l, S, F EK, BRf, 8F, SF, KHF 865 Fåretagsrekonstruf<tlcn AB, H, K8, " S, EK, BRf, Bf, SY, F KHF 866 Avregistrering/mOrd HB, KB,E, l, S F Avförd AB, BRf, 8F, SF, F EK, KHF, BAB, FAS, OfB, MS, 58, 8R. 869 Konkursförvattare företagskonkurs) AUa företagsfomer utom E, R., BFt.., 870 AvfördFtlia1 R. 871 ÖVerl.åtelse av f"årsäkrlngsbestånd FAB,OFB 872 Fritet övertate1se av forsäkringsbestånd FAS, om 873 Grundfond fritet Grundfond 875 Garantlk3j)ital OFB 876 fritet Garantikaptta\ OfB firmateckning Alla företagsformer utom E) 881 fondemission AB,8AB,FAB 882. fritet fondemlsston AB,BAS,FA 883 Nyemission AB,BA,FAB 884 Fritet Nyemission AB,BA8,FAB 885 Prokura E, H8, 1<8, l, S, EK, 8RF,KHF,SF,SF 886 Nedsättning AB,BAS,FAB VerksamhetJändamåt Alla företagsformer Kaltelse AB, BAB, FAB, Of B, MB,58 Fdrbehåtll avvikelserivillkor AB, BAS, FAS, OfB, MS, 58 frftet förbehåu/avvike1serlviukor AB, BAB, FAS. OfB. c F C G C G C G E 8 G 8 G E 8 G f E C G

15 iiibolagsverket Avtal om tillgång till Närlngslivsregistret Posttyp ueskl'ivilillg Etema anteckningar 896 Övriga friteter 905 Inkomna räkenskapshandlingar 915 8rister l räkenskapshandungar 916 Brister iriikenskapshandungar, fritet 918 Utdelning 920 Registrerade räkenskapsttandlingar 925 Avslutade råkenskapshandtingar, ej registrerade 927 Registervård av data Tår en period 930 försem~avglfter 931 Förlängd bolagsstämma 950 Näringsförbud 952 Näringsförbud, fritet 960 Personlig/dödsbon ikookurs 961PersonUg/dödsbon ikookurs, alternativ adress 962 Konkursförvaltare, personlig/dödsbon ikonkurs 963 Tillsynsmyndighet, personlig/dödsbon ikonkurs 970 Inkomna ej avs{utadeärenden 975 Avslutade ärenden utan registrering 980 Inkomna fifmaförslag 998 Avslutningspost1 med totaler 999 Avs{utningSjlost2 med totaler Avser.. Pris- 8esta.{d... -~grupp posttyp. M8, 56 Alla företagsformer E AB, BAB, FAS, OFS, E M8,56 A8 C AB C AB C A6 C AB G AS C AB C AB G AB G AB C AB C NF NF C PKK PK! C Pt<K C PKK C Alla företagsformer H Alla företagsformer G Alla företagsformer H Ptisgrupp A B C E F G H Pris ekl moms. 0,80 kr 0,40 kr 0,30, kr 1,50 kr O,sOkr 1,00 kr -,- - kr 0,50 kr

16 i:i Bolagsverket Avtal om tillgång till NäringsJivsregistret Bilaga 5 Nedan följet en fdrteekning över de bolag som direkt etter indirekt ägs till minstsf) % av Kunden e~r Kuadens moderbolag i sambaad med avtalstecknandet. Nya bolag kan tillkomma därefter. Kunden åtar sig att löpande wotmem Bolagsverket vid rotändringar i listan. * = Organisationer till vilka vidarefönnedling sker, denna lägesrapport gillet vid tiden löt avtaisteclmandet.) Otganisationsnamn OrganisauQ'nsnummer { Presstet AB un & Bradstreet Sverige AB '" AB Nyhetsbyrån irekt un &.Bradstreet Nordic AB Bonnier Interaktiv AB Bonnier Venture AB BTJ Infodata AB Kompass Sverige AB fr AB Svensk Handetstidning Justitia '" PARAB'" Pressata istockholm AB Hoppenstedt Bonnier Invest AB Svensk Medicin Information AB Imodata AB. Ide-ata Marketing AB Affärsdata isverige AB Business Check isverige AB Svenskt Byggregister AB Sverige Bygger AB B SoUditetAB Svensk Realtidsinformation AB Bonnier FÖfetagsinformatioo.AB Bonnier Affärsinformation AB Marknadsinformatio,n Analys MIA AB ireklmedia Bonnier M AB Market Watch Scandinavia AB Bonnier Marknadsinformation AB un & Bradstreet Ekonomiförtaget AB AAA Soliditet AB Bonnier Mediabarometern Service AB Bonnier FÖfetagskatafoger AB Teleshop j Stockholm AB EKO Företagsupplysningar AB fr Bonnier Informatics AB '" ProodleAB Nordisk Medicin Information AB Kreditfakta Kreditupplysningar inorden AB BFt Produktion AB Svenska Market Management Partner AB M Profit AB

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Tillsammans för ett enkelt företagande! Tillsammans för ett enkelt företagande! Förenklar Samverkar Utvecklar Granskar och Granskar och registrerar registrerar Mary Norell Martin Bestdahl Michael Hultberg Information om företag Informerar Förenklar

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR 1 (6) Lantmäteriets Slutkundsvillkor för nyttjande av geodata som LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR Dessa slutkundsvillkor utgör en bilaga till licensavtal avseende slutkunds användning av geodata som och

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer