Copyright Brottsanalys 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright Brottsanalys 2013"

Transkript

1 Copyright Brottsanalys 2013 Bolagsverket säljer personuppgifter i mängder Under gårdagen avslöjade agens yheter att Bolagsverket säljer personuppgifter till marknadsanalysbolaget Bisnode AB. Brottsanalys kan nu avslöja att det inte är bara till Bisnode som Bolagsverket säljer uppgifter om privatpersoner och företag. Sammanlagt 18 bolag och myndigheter samt en ekonomisk förening köper sådana uppgifter av verket. Efter agens Nyheters avslöjande om Bolagsverket har ingått ett löpande avtal med Bisnode AB som gör att personuppgifter som verket registrerar transporteras automatiskt till Bisnodes datatjänst via en fil, har Brottanalys varit i kontakt med verket dels angående vilka företag, myndigheter och privatpersoner som har tecknat löpande avtal med verket om att automatiskt erhålla elektroniska uppgifter som registrerats hos verket via en fil och dels vad kostar det att teckna ett löpande avtal med verket, det vill säga ett sådant avtal som Bisnode har ingått med verket om att automatiskt erhålla elektroniska uppgifter från verket via en fil. Brottsanalys har även fått ta del av det löpande avtal som Bisnode har ingått med verket. Enligt uppgift från Michael Hultberg, som är produktansvarig vid Bolagsverket köper följande kunder dagliga aviseringar av verket: AB Syna, Ljungquist Information AB*, Skatteverket, Bisnode AB, Thomson CompuMark, Sergel Kredittjänster AB, CreditSafe Sverige AB, SBC Sveriges Bostadsrättscenter*, Finansinspektionen, Hitta Mera AB*, Statistiska Centralbyrån, Swedbank*, Shekhar AB, Transportstyrelsen, Boreda AB*, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ek.för*, UC AB, Adressleverantören Adresso Sverige AB* och Värderingsdata i Kungsbacka AB*. e kunder som är märkta med * köper enbart information om Bostads- och bostadsrättsföreningar. Övriga kunder köper information om de flesta företagsformerna, men i olika mängd och omfattning. Några ekluderar eempelvis Företagsinteckningsregistret, medan andra kan ekludera vissa informationstyper om företagen. En avisering ur Bolagsverkets register kan ske med väldigt olika stor omfattning. Enligt Michael Hultberg är det därför svårt att precisera ett pris på vad kostar att teckna ett löpande avtal med verket. Hultberg uppger emellertid att det kostar kronor eklusive moms per kalenderår om man köper samtliga informationstyper som Bolagsverket kan leverera. En avisering skickas efter varje arbetsdag från verket. e registreringar som sker skickas via FTP varje kväll/natt till verkets kunder. För att kunna starta en aviseringstjänst så behöver kunden ett såkallat Baslyft, vilket är ett uttag på gällande information ur verkets register. Efter att kunden beställt Baslyft så skickar verket uppdateringar/aviseringar och kunden får byta ut den information som levererades med Baslyftet. Marknadsanalysbolaget Bisnode AB:s löpande avtal med Bolagsverket bifogas till denna artikel. Av avtalet framgår bl.a. att Bisnode vidareförmedlar uppgifter från verket till en rad olika företag. Vissa uppgifter i avtalet t.e. IP-nummer) har dock mörkats av Brottsanalys. Olof H Johansson Jurist, skribent och nyhetsredaktör

2 ) MeThtn Bolagsverket, organisationsnummer , och Bisnode AB, organisationsnummer , Bisnode) har dag som nedan träffats följan~ TILLÄGGSAVTAL 1 Bakgrund Bolagsverketoch koncembolaget Bonnier Aftärsinfonnabon AB träffade vid årsskiftet 2005/2006 ett avtal om leverans av information från Bolagsverkets NärillgsIivsregister till Bonnier Affårsinfo!mation AB och de koncernbolag som anges i nämnda avtal. Bonnier Affårsinformatton. AB har sedermera ändrat finna till Bisnode AB. Förevarande avtal betecknas i detta sammanhang för Hu.vudavtalet. Inom ramen för detta avtal levererar Bolagsverket näringslivsinformation till Blsnodes dotterbolag fueo Torg AB för dess tjänst Bolagsregistret. Leveransen av denna information sker i fonnen av oniinetransaktioner med stöd aven, för denna leverans, specifikt anskaffad samt förvaltad kommunikationslinje. Med anledning av att Bolagsverket föt närvarande arbetar med att ersätta äldre tjinster samt dito kommunikationsmetoder, meddelades Wo Torg AB den 5 oktober 2007 att Bolagsverkets befintliga oniinetjänst skulle ~phöras per den 1 oktober 2008,ener vid försening iverkets itnplementationsarbete, 3 månader efter senare meddelad tidpunkt.!nfo Torg AB hat dock med anledning av motsvarande utvecklingsarbete begärt att Bolagsverket ska förlänga nämnda onlinetjänst till den 30 juni Med anledning av att Bolagsverket accepterat fufo Torg AB:s begäran tecknas detta tilläggsavtal 2 Bolagsverketsåtagande Bolagsverket ska till samma omfattning som tidigare reglerats ipunkten 1.2 i Huvudavtalet tillhandahålla mfonnation till Bisnode ur Bolagsverkets NätingsIivsregister genom onlinetransaktioner fram till och med den 30 juni Nämnda tjänst, och därmed forenad reglering i Huvudavtalet inkluderat Bilaga 2 till Huvudavtalet), ska därefter ~phöra för att ersättas av XMLbaserade mfonnattonspaket som levereras till Wo Torg AB via sedermera tillhandahållna Web Services-tjänster. I den utsträckning denna förändring påverkar Huvudavtalets befintliga innehåll ska nämnda avtal kompletteras med härför särskilt upprättat tilläggsavtal Bisnode är införstådd med och accepterar att Bolagsverket, under tiden fram till den 30 juni 2009, varken vidareutvecklar nämnda tjänst enererbjuder annan förvaltning av densamma än omhändertagande av rent drifthindtande fel som orsakats av omständighet för vilken Bolagsverket ansvarar. e ändringar som överenskoms genom Tilläggsavtalet innebär vidare att Huvudavtalets Bilaga 2 ändras under rubriken Val av teknisk lösning. Hitt:illsvarande regleringar med nedan kursiverat innehåll utgår således i sin helhet: " Tillgång till i1!formation ur NäringslifJsregistrtt online med XMLkommunikatioIl' samt "Genom en ansluten terminal som '!JIttjar lyiq eller annat får kommunikation med kunden liitnplig k1lvctsercmdekommunikationsprotokoll. enna mijjlighetfinns kvar fram tills Bolagsverket kan erbjuda follt utl?yggd ko11lmmjikation med XML elkr tid annan tidpunkt som parterna kommer ötjerens om.)" 3 Giltighetstid etta tilläggsavtal gäller från dess undertecknanden till och med den 30 juni 2009.

3 ) 4 Övriga bestämmelser Med undantag för ovanstående reglering ska övriga bestämmelser i Huvudavtalet gälla även för detta ti11ä.ggsavtal. etta avtal har uppriittats i två likalydande eemplar av vilka parterna tagit vu sitt. 't Stockholm den rh~2008 BisnodeAB Sundsvall den 16/ För Bolagsverket /llfh.- -. Ulf Kamell

4 i:a Bolagsverket 1 2) Avtal Mellan Bolagsverket, arg. nr ochkoncembo1.aget Bonnier Affärsinformation AB,org bar dag som nedan träffats följande avtal: 1 Inledning 1.1 Bakgrund och omfattning Bolagsverket har sedan tidigare haft separata avtal med kunderna Bonniers Affarsinforrnation och Infodata. Numera mgåt dessa båda organisationer ien ny gemensam koncern och avtalspart till Bolagsverk.et i detta Avtal är därmed. koncembomget Bonnier Afflirsjoformation AB, org. nr Under detta koncernbolag återfinns bolag som ienlighet med 1.4 nedan ingåt i den nya koncernen och som därmed omfattas av detta avtal. 1.2 Näringslivsregisttet Bolagsverltet åtar sig genom detta avtal att till Bonnier Affårsinfonnation AB nedan kallad Kunden) tillhandahålla mfonnation ur Bolagsverkets aktiebolagsregister, handels- och föreningsregister, filiakegistet. konkurs- och näringsfömudsregister, bank-och försäkringsregister samt företagsinteckningsregister vilka gemensamt benämnes Näringslivsregistret). Innehållet ska motsvara minst den information som Bolagsverket registrerat i Näringslivsregistret. Avtalet omfattar både aviseringsinformation och onttnemformation ur Näl:ingslivsregiBttet. Av bilaga 1 framgår de särskilda villkor som gäller föl: onttneinformation. 1.3 Slutkundoch demonstrationer Bolagsverk.et ger genom detta avtal Kunden rätt att tillhandahålla.information ur Näringslivsregisttet till s..k. slutkunder. Med slutkund avses i Avtalet den användare som erhåller information ur Näringslivsregisttet via Kunden. samt har tecknat avtal med Kunden om att få ta del av sådan information. Kunden ä.gerrä.tt att i begränsad omfattning demonstrera transaktioner ur Bolagsverkets Näringslivs.register utan debitering. etta får i sådant fall ske i samband med marknadsföring eller utbildning och ej avse informationsförmedling till slutkund. Kunden har även rätt att i likaledes begränsad omfattning utlöra tester utan debitering isamband med Kundens utvecklingsarbete. Sådant kostnadsfritt testar bete förutsätter dock att Kundens utvecklingsarbete har sin vund i av Bolagsverket genomförda förändringar som

5 f, \ I '. Bolagsverket 2 2) påverkar förutsättningarna för Kundens mottagandeaitemativt nyttjande av överenskommen information. Kunden hat även rätt att ibegränsad omfattning genomföra felsökningar inäringslivsregistret utan. debitering isyfte att kontrollera eventuella felaktigheter, denna tätt gäller dock endast Kundens onlinelösning. 1.4 Vidaref'oanedling Kunden äger rätt att v1dareförmedla information från Bolagsverket till annan juridisk person inom srunma koncern som Kunden själv ingh i.förutsättningarna föt sådan vidareformedling är i detta sammanhang att mottagande juridiska person direkt eller indirekt ägs ti.minst SO% av Kunden eller Kundens moderbolag. Ensådrul mottagande juridisk person har rätt att i sin verksamhet skapa informationsprodukter utifrån BoIagsverkets information och tillhandahålla dessa till sina kunder. Av bilaga 5 framgår de bolag som finns isamband med avtalstecknandet. Nya bolag kan tillkomma eller utgå och Kunden förbinder sig att löpande informera Bolagsverket när så sker samt firma och övriga uppgifter för verifikation av tillkommande/utgående bolags identitet. 2 Bolagsverkets åtaganden Bolagsverket skall gentemot Kunden ansvara för att uppgifterna som levereras till Kunden ur NärillgsIivsregisttet återspeglar den information som respektive företag anmält till Bolagsverket och som därefter registrerats. på valfritt media. tillhandahållaskrifrligt matkoadsföringsmaterial eller rulnall information som är av vikt för Kunden att känna till. Bolagsverkets åtagande omfattar endast leverans av sådant generellt info.rmationsmaterialsom tillhandahålles Bolagsverkets samtliga kunder och vid tidpunkter över vilka Bolagsverket ensidigt forfogar. ha goda kvalitets- och säkerhetsrurlner som tryggar att infonnat1onen håner hög kvalitet, att onlineuppkopplingen och aviseringsrutinerna kontinuerligt fungerar. Bolagsverket åtar sig att snarast möjligt meddela Kunden om en rutin eller motsvarande inte fungerar och sbskyndsamt vidta lämpliga åtgärder föl: att minimera eventuena problem.

6 JZI Bolagsverket 3 3).3 Kundensåtaganden Kunden skall gentemot Bobgsverket ansvara för att Bolagsvctket underrättas om vilket av de tillgängliga uppkopplingstnöjligheterrut som Kunden önskar använda. {se bilaga 2) BoIagsverket underrättas om vilket eller vilka lp-nummer som skall ha tillgång till registerinformation, och/ener lista på beställda XML paket se bilaga 1) ism mmkrladsföring av infonnationstj:änstenan.ge att gm:ndinformationen hämtas från det av BoIagsverket förda NäI:ingslivsregistret. BoIagsverket omgående underrättas om eventuella förlindringar i det kollektiv för vilket vidareformedling av information från Närlngslivsregistret medges enligt 1,4 ovan. meddela Bolagsverket om problem uppstår i samband med aviseringsrutinema, onlineuppkopplingen eller annat likartat problem som Kunden stöter på i anslutning till detta Avtal. 4 Tillgänglighet Näringslivregisttet är nortrudt tillgängligt ienlighet med de öppettider som finns publicerade på et finns en hclpdeskfunktion för frågor som avser teknik och handhavande. Information om helpdeskfunktionen och dess öppettider finns på Bolagsverket f6rbehållersig rätten att med kort varsel tililailigt inskränka öppettiderna. Planerade driftavbrott skall dock meddelas så snart som möjligt. Bo!agsverketansvarar för att onlinettansaktionemas svarstider hålls på en nivå som är allmänt tillämpad och accepterad för detta slags transaktioner. Ansvar för frågor som rör förhållandena mellan Bolagsverket och Kunden med mliedning av detta avtal, skall åligga kontaktpersoner hos respektive part. KontaktpersO'nerna anges i bilaga 3 till detta avtal. Kunden ansvarar för service O'chdatakommunikation mo't sina slutkunder. samt därmed förenade kostnader 5 Priser Priser anges ibilaga 2. Prisjusteringar meddelas fö;r.eikraftträdandet. Kunden anses därvid ha acceptemt förevarande prisjusterlng genom ett fortsatt nyttjande av Bolagsverkets tjänst även efter den tidpunkt till vilken nämnda prisjustering meddelats träda i kraft. Kunden åtar sig i annat fall att säga upp detta avtal mot Bolagsverket e priser som angivits ibilaga 2, daterad , utgår från de fömtsä~ som iir kända vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal b1.a. avseende förväntade volymer och

7 iiibolagsverket 4 4) dess fördelning över nu tillämpade distriburlonskanaler, antalet förclintliga ku.ndersamt de tekniska/praktiska forutsättningar som iövrigt framgår av detta avtal Kunden har genom tedmandet av detta avtalaceepterat att sådana föriindtingat: av dessa eller liknande forutsättningar, som ej ar att likställa eempelvis med en normalt förekomma.nde årlig forändring av Bolagsverkets kosmadsbild, kan medföra att nimndaprlsbilaga, men även avtalet isin helhet, måste omförhandlas. Parterna ar vidare överens om att en sådan förändring äger företräde framför de villk<tt vilka bär avtalats och då ftatnf'or allt med avseende på denna patagtaf samt villkoren i 12. Betalning sker motfaktu.ta. Fakttttan sbll betalas av Kunden mom 30 dagar fr:åndagen för fakturans utställande. röjsmålsränta utgår ienlighet med räntelagens 1975:635) bestämmelser. 7 Personuppgiftslagen Genom undertecknandet av detta avtal intygar Kunden att av:bolagsverket levererade personuppgifter från Näringslivsregisttet ej kommer att föras enet användas istrid med bestämmelserna ipe!sonuppgifts1agen 1998:204). Uppgift om enskild firma ar att betrakta som en personuppgift enligt personuppgiftsiagen. 8 Hävning en information som tillgängliggörs genom denna tjänst enligt detta avtal är avsett för Kundens eget bruk och far ej överlämnas eller säljas till tredje man, om inte annat överenskommits med Bo~vetket. Sådan överenskommelse skall iförekommande fall framgå av detta avtal 1. I det fall Kunden.åsidosättet denna begränsning föreligger för Bolagsverket grund for hävning av avtalet enligt 8. Parterna har genom detta Avtals 1.4 kommit överens om undantag från regeln om enskilt bruk i stycket ovan. 9 Ansvar Parterna skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt ener grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta skador till ett sammanlagt belopp om 15prisbasbelopp enligt lagen 1962:381} om alhnän fcirsäkting och då till det värde somen1igt nätnnda lagstiftning gäller vid tidpunkten for skadans vållande. Part ansvarar dock inte, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, i något fall for utebliven vinst eherannan indirekt skada. Parterna ansvarar inte for ttedjemansskada.

8 Ei Bolagsverket 5 5) Ovanstående skadeståndsbegriinsning ska :integälla vid åsidosättande av 1, Personuppgiftslagen, ovan. Skada som fojjersom en konsekvens härav sbll istället ersättas till sitt fulla vätde inkluderat indirekta skador diet ttedjemansskador, detta gäller dock endast skadeståndsbelopp som faststiillts.av domstol eller som utbetalas efter förlikning med dem som lidit skada under fömtsättning att Kunden har deltagit idenna förlikning. Parterna skall gemensamt och imån av förmåga skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att begränsa uppkommen skada. Föreligger sådan situation att drabbad part hade kunnat undanröja skada med en rimlig åtgärd ~ mteskadestånd. 10 Force majeure { Om part förhindras att fullgötasma överenskomna åtaganden till följd.av omständigheter utanför hans kontror som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte hererskiiligen kunde ha undv:ikiteller övewnnnlt, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning e1ler befrielse från ersättning eret andra påföljdet:, så länge hindren kvarstår. I fråga om strejk, lockout och blockad gäller ovan beskrivna förbehåll även om part själv vidtat eller åt föremål för sidankonfliktåtgätd. Part skall utandtöjstnål skriftligen underrätta andra parten dels om skäl for befrielse anses föreligga, dels när hinder inte längre föreligger. 11 Ändringar!.. Ändringar och tillägg till detta avtal med bi1agot s~ ett skriftligt tillägg undertec1mat.av båda parter. för att vara gällande~ göras i fonn av 12 Avtalsfid etta avtal gäller från och med dess undertecknande och till och med Om uppsägning inte skett 6 månader dessförinnan förlängs avtalet kontinuerligt med 12 månader itaget. Uppsägning skall ske skriftligen. Avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna väsentligen åsidosätter sia skyldigheter enligt detta avtal och trots skriftlig anmodan inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter avsändande av begäran härom e1ler om de rättsliga förutsättningarna för avtalet ändras genom eempelvis lagstift:nmgerer myndighets beslnt. 13 Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk alhnän domstol enligt gällande svensk lag.

9 I:i Bolagsverket 6 6) 14 Övrigt Parterna har skyldighet att tre månader innan förändring skall genomföras informera om och meddela väsentliga förändringar i verksamheten, infoilllationsinnehåll, datakonfigurnttoner etc. av betydelse för avtalet Eempel på väsentliga förändringar kan vara ändringar av postlayout vid aviseringerer ändring ikomtnunibtionssitt. etta avtal ersätter sedan tidigare meran parterna tecknade avtal avseende Bolagsvetket aviseringstjänst och onlinetjänst. Modam AB har: dock ett separat avtal med Bolagsverket om EBR-tjänsten, vilket även fortsättningsvis skar gälla. etta avtal har upprättats i två 2) likalydande eemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort och datum SundsvaR den 2/ I 2.~ Ort och datum Stockholm den l?./t l --2cJCI r Namnteckning ~~. NamnfOrtydUgande I;' t,..1jj~h!'-ve Bolagsvetket NamnförtydUgande Lars Save._.~ ~ Bonnier Affåtsinformatton AB

10 flå Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringslivsregistret Avser Ontinetjänst Bilaga 1 Förteckning över lp-nummer som gäller vid avtalstecknandet. som skall få tillgång till informationen inäringslivsregistret. Kunden ansvarar tör att underrätta 80iagsverket om förändringar i förteckningen fp-nummerlxml paket Användare Infoata Tekniskt ansvarig person RoryWtkman Telefonnummer E-postadress rfliinfodata.se 5 IP-nummerlXMt. paket Användare Tekniskt ansvarig person Sven Täveby Telefonnummer 6 tp-nummer/xml paket Användare Tekniskt ansvarig person Stefan Almkvist Telefonnummer E-postadress ---bis.bonnier.se Kundens rabattering avseende onlinetjänsten framgår i slutet av bilaga 2.

11 Ea Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringslivsregisttet enna bilaga daterad 1 januari 2006 Teknisk lösning och priser Bilaga 2 ValavtektUsklösn~ Markera Beskrivning Bolagsverltet skall gentemot Kunden ansvara får att den i 1 angivna registerinformationen görs tillgänglig for Kunden på något.av fåljande sätt: ~ Genom att Bo!agsverket ger Kunden en unik och konfidentien användaridentitet som tillsammans med lp-numret enl1gt bilaga 1utgÖi: inloggningsinformation som X ger Kunden tillträde till Bolagsverkets webbtjänst Närlngslivsregistret via Internet med tillgänglighet i enlighet med 4 X X Genom en ansluten terminal som nyttjar MQ eller annat fåt kommunikation med kunden lämplig konverserande kommunikationsprotokon. enna möjlighet finns kvar fram tills Bolagsverket kan erbjuda fullt utbyggd kommunikation med XML eller tid annan' unkt som tema kommer över~ns om. Priser AUton'Mltisktu Onlinetjänster 5000 kronor 250 kr/lp adress 5 KIonor 8 Kronor 40 Kronor 75 Kronor 0-1:50 Kronor 8/ Kronor 5000 Kronor Rabatter På oniinetiiinsten erhåller Kunden jöljande rabatter: Belopp per faktureringsperiod o kronoc kronor kronor Rabattsats 5% 100/0 15% 20%

12 I:t Bolagsverket Avtal om tillgång till Näringstivstegistret Kontaktpersoner hos leverantör och kund Bilaga 3 Kontaktpersoner vid BoJagsverket Teknik fragu{, Helpdesk BoIagsve.rket Telefon: E-c st: MaryNorel1 Telefon: E-post:.erket.se Michael Hultb efllligiilllllllll~ Telefon: ost: Bobgsverlret 85t 81 Sundsvall E- ost: -----~ bo vefket.se Kundens kontaktpersoner Kotmtktperson 1 Namn: Telefon: Lisbeth Viktorsson E-cpost: Kootaktperson2 Namn: Lisalitzen Telefon: Kontaktperson 3 E-post: Namn: Elisabeth Tegenda1 E-post: his.bonnier.se Adressnppgifter Bonnier AfEifi;infonnatton AB 113 9C Stockholm Kontaktperson 1 Namn: Tel.efon: Mats Holmström E-post: Kontaktperson 2.. Namn: Ha1l$Alm Telefon: E-post data.se Ad1'essuppgiftef InfodataAB Bo Stockholm ata.se

13 {, Bolagsverket Avtal om tillgång till Närlngslivsregisttet Bilaga 4. Avisering ur Näringstivsregistret Avisering av objekttypl register Alla olljekttyperlregister X Aktiebolag ab) Bankaktiebolag bab) Bostadsförening bf) Utländsk banks tiulat bft} O BostadSrättsförening bfr) O Enskild firma e) O Ekonomisk förening ek) Försäkr. aktiebolag fab) Filialfl) O Handelsbolag bb) O Ideell förening i) Kommanditbolag kb) Koop.llyresrättsför kilf) Med\emsbank mb) öms. Försäkr bofag {ofb) Stiftelse 5) Sparbank sh) Sambruksförening sf) Näringsförbud nf) Personlig konkurs pkk) företagsinteckningar tir) Matketa med beställda posttyper med ktyss.i den sista kolumnen 100 Startpost 700 Näringsidkare på inkommet ej avslutat ärende 705 Näringsidkare på inkommet ej avslutat ärende - adress NäringSidkare på inkommet ärende om avslutas utan registrering Upplägg av näringstdkarverksamhet 712 Geogråfisk begränsning av näringsidkarverksamllet 715 Anmärknlng närfngsverksamllet N'årtngsldkafe Adress ffir näringsidkare Anmärkning för näringsidkare Anteckning för näringsverksamhet Anmärkning förantecknjng av närtngsverksambet Inteckning Anmärkning för inteckning Näringsidkarverksambet firma Ombildning Bankaktiebotag avslutad Fritet Ombildning titt Bank AB Solagsmarkering Bemyndigande Frttet Bemyndigande Adress, säte, bokslutsuppgifter Aktiekapitatsuppgifter Aktiestag frltet Aktier Skuldebrev Fritet Skuldebrev Nyteckning/utbyte skuldebrev frttet Skuldebrev nyteckning/utbyte...avser.' PriS;, 86tätld'.'..;",,',,i, grupp. posttyp FrR H HR G AR G HR C FIR C flr C HR AR G FIR C F/R C FIR C AR FtR C FfR C X Fil C X Allaföretagsformer A SS C SB G AS, SAS, FAS C AB,BAB,FAB 8 A8,BAS, FAS G Allaföretagsformer A AB,BAB,FAB B AB,BAB,FAB C AB,BAB,FAB G AB,BAB,FAB C X AB,BAB,fAB G AB,BAS,fAS C AB,BAB.fAS G

14 i I! iit Bolagsverket Avtal om tillgång till NätingsIivsregisttet Posttyp.Beskrimmg Avser Pris- Beställd.. grupp posttyp 819 Redovisningsvaluta AB, BAB, fab, 0fB, C MS, företrädaruppgifter ARa företagsformer C X 830 Företrädaruppgift.er funktionärer ARaföretagsfooner 835 Fritet företrädare utsedd av annat än stämma BA, fas, Of B, MS, G $8, BFl 840 ParaUe1tfirma, Sifirma ARa.fÖretagsformer E 850 Blftrmas verksamhet Alla företagsformer G 855 AB,BAS,fAB f 856 Fusion enugt lagstiftning efter , ÖVerlåtande bolag, samtliga i fusionsp\anen ingående organisationsnummer aviseras AB, BAB,FAB G 857 Fusioosstatus påöverlål:ande bolag, endast för baslyft AB,BAB,fA G 860 Konkurser Alla företagsormef f utom E, fl, 8fl) Likvidationer Alla företagsformer F utom E, fl, BFl) 862 Fuston enligt lagstiftning som anger att fusionen registreras på AB, MR, SS,EI<, överlåtande bolag BRf,Bf,KHf f 864 Ackord AB, HR,KB,l, S, F EK, BRf, 8F, SF, KHF 865 Fåretagsrekonstruf<tlcn AB, H, K8, " S, EK, BRf, Bf, SY, F KHF 866 Avregistrering/mOrd HB, KB,E, l, S F Avförd AB, BRf, 8F, SF, F EK, KHF, BAB, FAS, OfB, MS, 58, 8R. 869 Konkursförvattare företagskonkurs) AUa företagsfomer utom E, R., BFt.., 870 AvfördFtlia1 R. 871 ÖVerl.åtelse av f"årsäkrlngsbestånd FAB,OFB 872 Fritet övertate1se av forsäkringsbestånd FAS, om 873 Grundfond fritet Grundfond 875 Garantlk3j)ital OFB 876 fritet Garantikaptta\ OfB firmateckning Alla företagsformer utom E) 881 fondemission AB,8AB,FAB 882. fritet fondemlsston AB,BAS,FA 883 Nyemission AB,BA,FAB 884 Fritet Nyemission AB,BA8,FAB 885 Prokura E, H8, 1<8, l, S, EK, 8RF,KHF,SF,SF 886 Nedsättning AB,BAS,FAB VerksamhetJändamåt Alla företagsformer Kaltelse AB, BAB, FAB, Of B, MB,58 Fdrbehåtll avvikelserivillkor AB, BAS, FAS, OfB, MS, 58 frftet förbehåu/avvike1serlviukor AB, BAB, FAS. OfB. c F C G C G C G E 8 G 8 G E 8 G f E C G

15 iiibolagsverket Avtal om tillgång till Närlngslivsregistret Posttyp ueskl'ivilillg Etema anteckningar 896 Övriga friteter 905 Inkomna räkenskapshandlingar 915 8rister l räkenskapshandungar 916 Brister iriikenskapshandungar, fritet 918 Utdelning 920 Registrerade räkenskapsttandlingar 925 Avslutade råkenskapshandtingar, ej registrerade 927 Registervård av data Tår en period 930 försem~avglfter 931 Förlängd bolagsstämma 950 Näringsförbud 952 Näringsförbud, fritet 960 Personlig/dödsbon ikookurs 961PersonUg/dödsbon ikookurs, alternativ adress 962 Konkursförvaltare, personlig/dödsbon ikonkurs 963 Tillsynsmyndighet, personlig/dödsbon ikonkurs 970 Inkomna ej avs{utadeärenden 975 Avslutade ärenden utan registrering 980 Inkomna fifmaförslag 998 Avslutningspost1 med totaler 999 Avs{utningSjlost2 med totaler Avser.. Pris- 8esta.{d... -~grupp posttyp. M8, 56 Alla företagsformer E AB, BAB, FAS, OFS, E M8,56 A8 C AB C AB C A6 C AB G AS C AB C AB G AB G AB C AB C NF NF C PKK PK! C Pt<K C PKK C Alla företagsformer H Alla företagsformer G Alla företagsformer H Ptisgrupp A B C E F G H Pris ekl moms. 0,80 kr 0,40 kr 0,30, kr 1,50 kr O,sOkr 1,00 kr -,- - kr 0,50 kr

16 i:i Bolagsverket Avtal om tillgång till NäringsJivsregistret Bilaga 5 Nedan följet en fdrteekning över de bolag som direkt etter indirekt ägs till minstsf) % av Kunden e~r Kuadens moderbolag i sambaad med avtalstecknandet. Nya bolag kan tillkomma därefter. Kunden åtar sig att löpande wotmem Bolagsverket vid rotändringar i listan. * = Organisationer till vilka vidarefönnedling sker, denna lägesrapport gillet vid tiden löt avtaisteclmandet.) Otganisationsnamn OrganisauQ'nsnummer { Presstet AB un & Bradstreet Sverige AB '" AB Nyhetsbyrån irekt un &.Bradstreet Nordic AB Bonnier Interaktiv AB Bonnier Venture AB BTJ Infodata AB Kompass Sverige AB fr AB Svensk Handetstidning Justitia '" PARAB'" Pressata istockholm AB Hoppenstedt Bonnier Invest AB Svensk Medicin Information AB Imodata AB. Ide-ata Marketing AB Affärsdata isverige AB Business Check isverige AB Svenskt Byggregister AB Sverige Bygger AB B SoUditetAB Svensk Realtidsinformation AB Bonnier FÖfetagsinformatioo.AB Bonnier Affärsinformation AB Marknadsinformatio,n Analys MIA AB ireklmedia Bonnier M AB Market Watch Scandinavia AB Bonnier Marknadsinformation AB un & Bradstreet Ekonomiförtaget AB AAA Soliditet AB Bonnier Mediabarometern Service AB Bonnier FÖfetagskatafoger AB Teleshop j Stockholm AB EKO Företagsupplysningar AB fr Bonnier Informatics AB '" ProodleAB Nordisk Medicin Information AB Kreditfakta Kreditupplysningar inorden AB BFt Produktion AB Svenska Market Management Partner AB M Profit AB

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer