Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)"

Transkript

1 Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)

2 Innehållsförteckning: 1 Parter Definitioner Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande Bolagsordning Parkeringsbolaget Verksamhetens syfte Överlåtelse av samtliga aktier i särskilda situationer Finansiering av Bolagets verksamhet Fördelning av ägandet i Bolaget Tillkommande Aktieägare Ägardirektiv Bolagets verkställande direktör och förvaltning Bolagets ledning och styrelse Bolagets revisor Firmateckning Enighet samt kvalificerad majoritet vid vissa beslut Vissa regleringar i händelse av Aktieägares utträde m.m Aktieägares avtalsbrott Utträde vid oenighet eller om Bolaget inte uppfyller vissa krav Särskilda bestämmelser för det fall Aktieägaravtalet skulle medföra att ett enkelt bolag föreligger Inlösen av aktier Insyn i Bolagets verksamhet Sekretess Aktieägaravtalets giltighet Pantsättning och övriga allmänna bestämmelser Meddelanden Tillämplig lag Tvist /13

3 Bilageförteckning: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Aktieägare Samtrafikens bolagsordning Samtrafikens Partneravtal Anslutningsavtal Instruktion för valberedningen Styrelsens arbetsordning 3/13

4 1 Parter 1.1 Aktieägare förtecknade i bilaga Samtrafiken i Sverige AB, nedan kallad ( Bolaget ). 2 Definitioner 2.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav "ABL" ska betyda aktiebolagslagen (2005:551) inklusive ändringsförfattningar Aktieägaravtalet ska betyda detta aktieägaravtal med tillhörande bilagor Aktieägare ska betyda de aktieägare som anges i bilaga 1 samt Tillkommande Aktieägare, till dess att någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet, varvid denne inte längre är att betrakta som aktieägare Anslutningsavtal ska betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande Aktieägare ska ingå med övriga Aktieägare enligt vad som anges i punkt 10.5 nedan Bolaget ska betyda Samtrafiken i Sverige AB, org. nr HBL ska betyda lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag inklusive ändringsförfattningar Inlösenförfarandet ska ha den betydelse som framgår av punkt Interregional Trafiksamordnare ska betyda organisation som samägs av myndigheter och bedriver interregionaltrafik under eget varumärke Kollektivtrafiklagen ska betyda lagen (2010:1065) om kollektivtrafik inklusive ändringsförfattningar Parkeringsbolaget ska betyda det bolag som förvaltar sådana aktier som skall vidareöverlåtas till Tillkommande Aktieägare RKTM Ska betyda regional kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller annan motsvarande lagstiftning RKTM-Företrädare ska betyda av RKTM utsett i) landsting och kommuner som jämlikt 2 kap. 1 Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i det länet är en gemensam nämnd; ii) kommuner som jämlikt 2 kap. 1 Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i det länet är en gemensam nämnd; iii) 4/13

5 aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 första stycket Kollektivtrafiklagen; och iv) kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 andra stycket Kollektivtrafiklagen Partnerföretagen ska betyda de företag som har tecknat, vid var tid gällande, Samtrafikens Partneravtal Tillkommande Aktieägare ska betyda varje sådan juridisk person som önskar bli Aktieägare i Bolaget, som uppfyller kraven i punkt 3.1 och som har ingått Anslutningsavtal med övriga Aktieägare Trafikföretag ska betyda företag som med tåg, buss eller båt bedriver eller avser bedriva linjetrafik i Sverige Utträdande Aktieägare ska ha den betydelse som framgår av punkt I Samtrafikens Partneravtal definierade termer ska ha samma innebörd i detta Aktieägaravtal om de inte uttryckligen definierats annorlunda häri. 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande 3.1 Aktieägarna äger gemensamt Bolaget vars syfte är att vidareutveckla kollektivtrafiken i Sverige. Bolagets Aktieägare ska vara Partnerföretag och ska bestå av följande kategorier: i) Trafikföretag; ii) iii) RKTM eller RKTM-Företrädare; eller Interregional Trafiksamordnare 3.2 I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets resurser har Aktieägarna och Bolaget denna dag träffat detta Aktieägaravtal. 3.3 Aktieägarna förbinder sig att själva, genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseledamöter vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt som erfordras för Aktieägarnas rätta fullgörande av Aktieägaravtalet. 3.4 Aktieägare äger endast rätt att överlåta aktier efter samtycke från Bolagets styrelse. 4 Bolagsordning 4.1 Bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av bilaga Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska Aktieägaravtalet äga företräde. 5/13

6 5 Parkeringsbolaget 5.1 Parkeringsbolagets syfte är att förvalta aktier i Bolaget och att överlåta aktier till Tillkommande Aktieägare. 6 Verksamhetens syfte 6.1 Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer. Dessa erbjudanden ska underlätta för resenärerna att kombinera och köpa resor med olika färdmedel och trafikföretag. Bolagets verksamhet ska bidra till att skapa intäkter för Partnerföretagens trafikverksamhet. 6.2 Bolaget ska bedriva en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Utvecklingsverksamheten ska därmed långsiktigt bidra till kostnadseffektivitet och ökade intäkter för Samtrafikens ägarbolag. 6.3 Bolagets verksamhet och tjänsteutbud riktar sig normalt till samtliga Partnerföretag och utgångspunkten för all verksamhet är att den sker på ett icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt. Bolaget ska dock ha rätt att genomföra utvecklingsprojekt på uppdrag av endast en begränsad krets av Partnerföretagen, förutsatt att resultatet av utvecklingsprojektet inte kan förutses vara till nytta för samtliga Partnerföretag. 6.4 Bolaget och Bolagets verksamhet syftar inte till att generera vinstutdelning för Bolagets aktieägare. 7 Överlåtelse av samtliga aktier i särskilda situationer Om Aktieägarna med mer än nio tiondelar (9/10) av vid bolagsstämma företrädda aktier beslutar om en omorganisation innebärande att Bolaget ska ombildas till en ekonomisk förening, samordnas med annat bolag genom att tillskapa ett moderbolag eller bolagsstämman beslutar om annan liknande omorganisation, ska samtliga Aktieägare vara skyldiga att verka för att ett sådant beslut kan genomföras och, i förekommande fall, överlåta sina respektive aktier till Parkeringsbolaget eller annat bolag som bolagsstämman anvisar och på de villkor som anges i beslutet. 8 Finansiering av Bolagets verksamhet 8.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom: i) ersättning för de tjänster Bolaget tillhandahåller enligt Samtrafikens Partneravtal; ii) iii) ersättning för de tjänster Bolaget tillhandahåller till Trafikföretag eller annan part enligt särskilda tjänsteavtal; samt avgifter för biljetter och resor. 8.2 Bolaget ska även äga rätt att erhålla ersättning för särskilda utvecklingsprojekt som anges i punkten 6.2 ovan. 6/13

7 9 Fördelning av ägandet i Bolaget 9.1 Varje Aktieägare ska, med undantag för Parkeringsbolaget och om inte något annat följer av denna punkt 9, äga lika antal aktier i Bolaget (för närvarande 30 aktier) och ha lika antal röster. 9.2 Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att kommunerna i länet ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet och att uppgiften som åligger RKTM ska fullgöras av en gemensam nämnd, ska dessa kommuner genom samägande äga det antal aktier som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan. 9.3 Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller kommun och sådant aktiebolag eller kommun ska vara Aktieägare, ska sådan Aktieägare äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med RKTM (eller, i förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan. Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, ska ensamt äga det antal aktier som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan i det fall RKTM (eller, i förekommande fall landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare. 9.4 För Tillkommande Aktieägare gäller punkt 10 i detta Aktieägaravtal. 9.5 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal. 10 Tillkommande Aktieägare 10.1 Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt 3.1 i detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i Bolaget på de villkor som anges i detta Aktieägaravtal Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare ska förvärva sina aktier från Parkeringsbolaget eller genom riktad nyemission enligt nedan. Om Tillkommande Aktieägare ska förvärva aktier från Parkeringsbolaget, ska Bolagets styrelse tillse att de förutsättningar som anges i punkten 10.3 är uppfyllda. Förvärvet ska ske till aktiens kvotvärde Under förutsättning att kraven i punkt 3.1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är Aktieägare skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare: a) att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt 10.5 nedan; b) att den Tillkommande Aktieägaren ingått Samtrafikens Partneravtal med Bolaget, bilaga 3; och c) att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom ska uppstå i Bolagets verksamhet Vid sådan riktad nyemission som beskrivs i punkt 10.3 ovan, ska det antal aktier som anges i punkt 9.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 9.2 eller 9.3 ska således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen ska motsvara aktiens kvotvärde. 7/13

8 10.5 Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat sätt erhåller aktier i Bolaget, ska Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal ska i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av bilaga Ägardirektiv Ägardirektiv ska antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektiven ska ha till syfte att tydliggöra utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektiven är bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktiven, såvida de i visst fall inte strider mot ABL eller Bolagets bolagsordning. 12 Bolagets verkställande direktör och förvaltning 12.1 Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen. Vid lika röstetal ska det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens beslut Styrelsen ska upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för verkställande direktörens arbete samt besluta om verkställande direktörens arvode. 13 Bolagets ledning och styrelse 13.1 Bolagsstämma ska hållas minst en (1) gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen Bolagsstämman ska utse styrelse och valberedning. För valberedning gäller instruktion i bilaga I syfte att utveckla och förankra strategier för Bolagets verksamhet ska i tillägg till bolagsstämma ett ägarmöte avhållas två (2) gånger per år. Kallelse till ägarmötet ska ske enligt de former som gäller för bolagsstämman Styrelsen ska upprätta och årligen revidera en arbetsordning för styrelsens arbete. Arbetsordningen ska i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av bilaga Styrelsen ska bestå av minst sju (7) och högst tolv (12) ordinarie ledamöter och väljs av bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Ordföranden ska vara oberoende och ej vara i uppdragsförhållande till någon av Aktieägarna i Bolaget. Ordföranden väljs för två (2) år och övriga ledamöter för ett (1) år. Styrelsens sammansättning ska baseras på en av valberedningen presenterad och av bolagsstämman godkänd kompetensanalys baserad på Bolagets huvudsakliga verksamhet. Verkställande direktör i Bolaget får inte vara styrelseledamot. Styrelsen ska sammanträda minst fyra (4) gånger per år Styrelsen ska kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktören ges i uppdrag att utreda särskilda frågor. 14 Bolagets revisor Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och ska utses i den ordning som ABL föreskriver. 8/13

9 15 Firmateckning Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av två (2) styrelseledamöter i förening. Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges i 8 kap. 36 ABL. 16 Enighet samt kvalificerad majoritet vid vissa beslut 16.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad ABL eller Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna: a) Ändring av Bolagets bolagsordning, med undantag för ändring i samband med riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 10 ovan; b) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad ABL eller Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av Aktieägarna: a) Förändring av ägardirektiv; b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument vilka berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 10 ovan; c) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet; d) Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag Förekommer till behandling på bolagsstämma sådan fråga som enligt denna punkt 16 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet mellan Aktieägarna eller deras representanter och kan enighet eller erforderlig majoritet ej uppnås ska frågan avföras från dagordningen. 17 Vissa regleringar i händelse av Aktieägares utträde m.m Om Aktieägare vill träda ur Aktieägaravtalet ska Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta Om Aktieägare upphör att vara Aktieägare ( Utträdande Aktieägare ) äger styrelsen besluta hur Aktieägaren ska utträda ur Bolaget, enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen ska besluta att aktierna antingen ska överlåtas till Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, att aktierna ska överlåtas till Parkeringsbolaget eller att aktierna ska lösas in enligt punkt 21 nedan. Överlåtelse ska ske till aktiens kvotvärde I de fall RKTM går samman och bildar en ny och utvidgad myndighet hanteras denna som en ägare och överskjutande aktier överlåts till Parkeringsbolaget Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under förutsättning att Aktieägaren löser samtliga sina engagemang. 9/13

10 18 Aktieägares avtalsbrott 18.1 Om part anser att annan part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, ska frågan anmälas till Bolagets styrelse. Om styrelsen med två tredjedelars (2/3) majoritet finner att väsentligt avtalsbrott föreligger, ska styrelsen skriftligen förelägga parten att vidta rättelse utan dröjsmål. Om parten inte vidtar rättelse äger styrelsen besluta att övriga parter ska säga upp Aktieägaravtalet med parten och parten är därefter utesluten ur samarbetet. För sådant beslut fordras två tredjedelars (2/3) majoritet i styrelsen. Om part utesluts ur detta avtalsförhållande fortsätter Aktieägaravtalet att gälla mellan kvarvarande Aktieägare. Förfarandet enligt 12 i bolagsordningen ska tillämpas vid uteslutning Utesluten part är skyldig att ersätta övriga parter för den skada som dessa åsamkas till följd av avtalsbrottet och uteslutningen. 19 Utträde vid oenighet eller om Bolaget inte uppfyller vissa krav 19.1 För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende därför avförs från dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 16.3 ovan mer än en (1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare meddela Bolagets styrelse om att denne önskar träda ur Aktieägaravtalet. I samband med sådant utträde ska vad som anges i punkt 17 äga tillämpning För det fall att Aktieägare upphör att tillhöra någon av de kategorier som anges i punkt 3.1 ska sådan Aktieägare vara skyldig att på begäran av Bolagets styrelse hembjuda samtliga sina aktier i Bolaget till Parkeringsbolaget för aktiernas kvotvärde och sådan Aktieägare ska därmed anses ha utträtt ur detta Aktieägaravtal. 20 Särskilda bestämmelser för det fall Aktieägaravtalet skulle medföra att ett enkelt bolag föreligger 20.1 HBL ska inte vara tillämplig på detta Aktieägaravtal Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt trots det skulle medföra att ett enkelt bolag mellan Aktieägarna ska anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed om följande reglering med avvikelse från vad som anges i HBL För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt HBL (i) ska träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, ska det enkla bolaget trots detta inte träda i likvidation utan Aktieägare till vilken likvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes rättsinnehavare, ska istället uteslutas ur det enkla bolaget på begäran av övriga Aktieägare. Framställes sådan begäran ska Aktieägaren framföra sin önskan till Bolagets styrelse om att utträda ur Avtalet. Därtill gäller vad som stadgas i punkt 18 ovan. 21 Inlösen av aktier 21.1 Om Bolagets styrelse så påkallar ska Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1) vecka framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets aktiekapital och att få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets bolagsordning ( Inlösenförfarandet ). Styrelsen ska, om så krävs, göra en bedömning 10/13

11 enligt 20 kap. 33 andra stycket första punkten ABL huruvida Inlösenförfarandet är förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring (17 kap. 3 första stycket) Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier ska inlösas samt på övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenförfarandet. Detta åtagande gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas. 22 Insyn i Bolagets verksamhet Styrelsen ska vid bolagsstämma, ägarmöte eller vid annat tillfälle delge Aktieägare den information om Bolaget som Aktieägare efterfrågar. 23 Sekretess 23.1 Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta sekretessåtagande ska gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en period om ett (1) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal Sekretesskyldigheten i denna punkt 23 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig författning såsom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en skyldighet för Bolaget eller Aktieägare att lämna ut information eller handlingar. 24 Aktieägaravtalets giltighet 24.1 Detta Aktieägaravtal gäller från och med den 28 maj 2015 till och med den 30 juni Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (1) år före utgången av sagda period, ska det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden under förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre (3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid Överlåter Aktieägare samtliga sina aktier, konvertibla skuldebrev, teckningsrättsoptioner o.d. i Bolaget till en Tillkommande Aktieägare, ska Aktieägaren i samband därmed utträda som part i detta Aktieägaravtal under de förutsättningar som anges i detta Aktieägaravtal. 25 Pantsättning och övriga allmänna bestämmelser 25.1 Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som säkerhet Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas, upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och skriftliga godkännande. 11/13

12 25.3 Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som föregått Aktieägaravtalet ersätts till fullo av innehållet i Aktieägaravtalet Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället ska - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske Ändring i eller tillägg till Aktieägaravtalet ska för att erhålla bindande verkan vara skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga Aktieägare. Oaktat vad som anges i denna punkt ovan ska styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera adressförteckningen, bilaga 1, baserat på de förändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets bestämmelser Bestämmelserna i punkterna 25.1 och 25.2 ovan äger inte tillämpning på Parkeringsbolaget. 26 Meddelanden 26.1 Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 1 angivna eller senare meddelade adresser Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; a) om avlämnat med bud - vid överlämnandet; b) om avsänt med rekommenderat brev - två vardagar (dock ej lördag) efter avlämnandet för postbefordran; c) om avsänt med telefax - vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. d) om avsänt med e-post vid mottagandet då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress, under förutsättning att mottagandet behörigen bekräftats Aktieägares adressändring ska meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 27 Tillämplig lag Detta Aktieägaravtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. 28 Tvist 28.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 12/13

13 Parter i Konsortialavtalet KA-05 Aktieägare Organisationsnummer A-Train AB Bergslagståget AB Botniatåg AB Dalatrafik, AB Destination Gotland AB Gävleborgs läns landsting Hallandstrafiken AB Keolis Sverige AB Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Uppsala län Länstrafiken i Jämtlands län AB Länstrafiken i Norrbotten AB Länstrafiken i Västerbotten AB Merresor AB MTR Nordic AB Nettbuss Express AB Nobina Sverige AB Norrtåg AB Region Blekinge Region Gotland Region Kronoberg Region Örebro län SJ AB Skåne läns landsting Stockholm läns landsting, Trafikförvaltningen Strömma Turism & Sjöfart AB Swebus Express AB Svenska Tågkompaniet AB Transdev Sverige AB Waxholms Ångfartygs AB Värmlandstrafik AB Västmanlands Lokaltrafik AB Västtrafik AB Ybuss AB Öresundståg AB Östgötatrafiken, AB Härmed godkänns KA-05 och dess bilagor: Bolag Org.nr Underskrift Ort Datum Namnförtydligande 13/13

14 Bilaga 1 Aktuell aktieägarförteckning återfinns på Organisationsnamn Organisationsnr Ägarkategori A-Train AB i) Bergslagståget AB i) Botniatåg AB i) Dalatrafik, AB ii) Destination Gotland AB i) Gävleborgs läns landsting ii) Hallandstrafiken AB ii) Keolis Sverige AB i) Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ii) Kommunalförb. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ii) Landstinget i Jönköpings län ii) Landstinget i Kalmar län ii) Landstinget i Uppsala län ii) Länstrafiken i Jämtlands län AB ii) Länstrafiken i Norrbotten AB ii) Länstrafiken i Västerbotten AB ii) Merresor AB i) MTR Nordic AB i) Nettbuss Express AB i) Nobina Sverige AB i) Norrtåg AB i) Region Blekinge ii) Region Gotland ii) Region Kronoberg ii) Region Örebro län ii) SJ AB i) Skåne läns landsting ii) Stockholms läns landsting ii) Strömma Turism & Sjöfart AB i) Swebus Express AB i) Svenska Tågkompaniet AB i) Transdev Sverige AB i) Waxholms Ångfartygs AB ii) Värmlandstrafik AB ii) Västmanlands Lokaltrafik AB ii) Västtrafik AB ii) Y-buss AB i) Öresundståg AB iii) Östgötatrafiken, AB ii)

15 Samtrafiken i Sverige AB Bilaga 2 Bolagsordning för Samtrafiken i Sverige AB 1. Bolagets firma Bolagets firma är Samtrafiken i Sverige AB. 2. Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm i Stockholms län. 3. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillhandahålla och marknadsföra information och biljetter samt planeringssamordning och annat som gagnar det kollektiva resandet med olika trafikslag samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva branschutveckling. 4. Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5. Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 12 ledamöter utan suppleanter. För styrelseledamot som tillika utsetts till styrelsens ordförande gäller uppdraget till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten utsågs. För övriga styrelseledamöter gäller uppdraget som styrelseledamot till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. 7. Revisorer Bolaget skall ha minst 1 och högst 2 revisorer med minst 0 och högst 2 suppleanter. Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag. 8. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller via inskannat brev med e-post. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller via inskannat brev med e-post. 9. Ärenden på ordinarie bolagsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare

16 Samtrafiken i Sverige AB Bilaga 2 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 10. Utseende av valberedning 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 10. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli - 30 juni. 11. Hembudsförbehåll Har en aktie övergått från en aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till en person som inte är aktieägare i bolaget har [PARKERINGSBOLAGET] rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till lösningsberättigad samt uppmana lösningsberättigad att skriftligen framställa lösningsanspråk bos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Tvister som uppstår i anledning av denna hembudsklausul skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska. Svensk lag skall tillämpas på tvisten. *****

17 Samtrafikens Partneravtal (SPA-09)

18 Innehållsförteckning: 1 Parter Övergripande beskrivning av Samtrafikens Partneravtal (SPA-09) Definitioner Prioritet mellan avtalsdokumenten Partnerföretagets övergripande åtaganden Planeringssamverkan Informationssamverkan Biljettsamverkan Trafikstörningssamverkan Gemensam Trafikantinformation Ersättning för Grundtjänsterna och Gemensam Trafikantinformation Samtrafikmöten Avtalets giltighet Ansvar Force Majeure Sekretess och informationshantering Meddelanden Ändringar Tillämplig lag och tvistelösning Bilageförteckning: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Ersättning för Grundtjänsten (Avräkningstrappan) Ersättning för Gemensam Trafikantinformation Tjänstebeskrivning Planeringssamverkan Tjänstebeskrivning Informationssamverkan Tjänstebeskrivning Biljettsamverkan Tjänstebeskrivning Trafikstörningssamverkan Tjänstebeskrivning Gemensam Trafikantinformation Tilläggstjänster Samtrafikens konkurrensrättspolicy Mall för Tilläggsavtal Tilläggstjänster Utfästelse avseende Trafikstörningssamverkan 2 / 34

19 1 Parter 1.1 Samtrafiken i Sverige Aktiebolag, org. nr , nedan kallad ( Samtrafiken ) 1.2 Partnerföretagets namn i enlighet med sidan 11 i detta avtal, nedan kallad ( Partnerföretaget ) 2 Övergripande beskrivning av Samtrafikens Partneravtal (SPA-09) Bakgrund och syfte 2.1 Samtrafiken administrerar och vidareutvecklar tjänster för planeringsinformations-, biljett- och trafikstörningssamverkan mellan trafikföretag med huvudsakligt fokus på resor i Sverige. Syftet är att på Partnerföretagens efterfrågan skapa positiva effekter för resenärer genom att möjliggöra att resor med kollektivtrafik sker på mest effektiva sätt. 2.2 För ändamålet att uppnå det övergripande syftet som anges i punkt 2.1 ingår Samtrafiken och Partnerföretaget i en Partnersamverkan. SPA-09 ersätter SPA- 08 i sin helhet. 2.3 Partnerföretagens relationer med säljkanaler regleras inte i SPA-09. Grundtjänster 2.4 Som ett led i Partnersamverkan tillhandahåller Samtrafiken Grundtjänster till sina Partnerföretag. Grundtjänsterna är: Planeringssamverkan Informationssamverkan Biljettsamverkan Trafikstörningssamverkan 2.5 Grundtjänsterna beskrivs i punkterna 6-9 nedan och närmare i Bilaga Ersättning för Grundtjänsterna regleras i Bilaga 1 (Ersättning för Grundtjänsten (Avräkningstrappan). Tjänster för Gemensam Trafikantinformation 2.7 Som en del av Partnersamverkan tillhandahåller Samtrafiken vidare tjänster för Gemensam Trafikantinformation (GTI). 2.8 Tjänster för Gemensam Trafikantinformation beskrivs närmare i Bilaga 7 (Tjänstebeskrivning Gemensam Trafikantinformation). 2.9 Ersättning för Gemensam Trafikantinformation regleras i Bilaga 2 (Ersättning för Gemensam Trafikantinformation). Tilläggstjänster 2.10 Utöver Grundtjänsterna och tjänster avseende Gemensam Trafikantinformation tillhandahåller Samtrafiken, efter särskild beställning och på de villkor som framgår av Bilaga 10 (Mall för Tilläggsavtal Tilläggstjänster), Tilläggstjänster till de Partnerföretag som så önskar. 3 / 34

20 2.11 De kategorier av Tilläggstjänster som Samtrafiken tillhandahåller samt närmare information om dessa framgår av Bilaga 8 (Tilläggstjänster). Partnerföretag 2.12 Med Partnerföretag avses företag som innehar eller avser ansöka om trafikeringstillstånd för personbefordran i Sverige; RKTM eller av RKTM utsedd företrädare; Interregionala trafiksamordnare som tecknar detta Avtal med Samtrafiken. Likalydande villkor 2.13 Samtrafiken tecknar avtal om Partnersamverkan avseende Grundtjänsterna och tjänster för Gemensam Trafikantinformation på likalydande villkor med samtliga parter som uppfyller kvalifikationerna i punkt 2.12 och som önskar ingå i Partnersamverkan. 3 Definitioner 3.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav Akut Trafikstörning Avser en trafikstörning som inte är en Planerad Trafikstörning Avtalet Avser detta Huvudavtal jämte samtliga bilagor Biljettsamverkan Avser den del av Partnersamverkan som beskrivs i Bilaga 5 (Tjänstebeskrivning Biljettsamverkan) Biljettsystemleverantör Avser leverantör av system för bokning och/eller försäljning av resor Felande Resplusföretag Har den betydelse som anges i Bilaga 6 (Tjänstebeskrivning Trafikstörningssamverkan) punkt Gemensam Samtrafikplan Har den betydelse som framgår av Bilaga 3 (Tjänstebeskrivning Planeringssamverkan) punkt Gemensam Har den betydelse som framgår av Bilaga 7 Trafikantinformation (Tjänstebeskrivning Gemensam Trafikantinformation) Gemensamma resevillkor Avser vid var tid tillämpliga gemensamma resevillkor för Kombinerad resa vilka publiceras på Ändringar av Gemensamma resevillkor sker efter förankring i referenskommittén Grundtjänst Avser sådan tjänst som anges i punkt Huvudavtal Avser detta dokument (exklusive bilagor). 4 / 34

21 Informationssamverkan Avser den del av Partnersamverkan som beskrivs i Bilaga 4 (Tjänstebeskrivning Informationssamverkan) Interregional Avser organisation som samägs av myndigheter Trafiksamordnare och bedriver interregional trafik under eget varumärke Kollektivtrafiklagen Avser lagen (2010:1065) om kollektivtrafik inklusive ändringsförfattningar Kombinerad resa Resa med delsträckor från minst två Partnerföretag Konfidentiell information Har den betydelse som framgår av punkt Kundservicekostnader Avser kostnader i samband med Grundtjänsten Trafikstörningssamverkan för vad som utgivits till den resande i enlighet med de Gemensamma resevillkoren och skäliga kostnader för handläggning av kravärende eller annat liknande ärende Ny Resplan Har den betydelse som framgår av Bilaga 6 (Tjänstebeskrivning Trafikstörningssamverkan) Part / Parterna Avser Samtrafiken och Partnerföretaget Partnerföretag Avser företag som har ingått Avtalet med Samtrafiken Partnerföretaget Har den betydelse som framgår av punkt Partnersamverkan Avser samverkan mellan Samtrafiken och Partnerföretag och mellan Partnerföretag sinsemellan Planeringssamverkan Avser den del av Partnersamverkan som beskrivs i Bilaga Planerad Trafikstörning Har den betydelse som anges i Bilaga 6 (Tjänstebeskrivning Trafikstörningssamverkan) punkt Producentregister Register över de trafikföretag och/eller trafikföretags varumärken som hanteras som producenter i biljettsystemen Produkt Produkt som är definierad och prissatt av trafikföretag Resplus Har den betydelse som anges på Ändringar sker efter förankring i referenskommittén Resplusbiljett Färdbiljett för Kombinerad resa utfärdad i bokningssystem, för närvarande bokningssystemet Petra Resplusföretag Har samma betydelse som Partnerföretag vid tillämpningen av Bilaga 6. 5 / 34

22 RKTM Regional kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller annan motsvarande lagstiftning RKTM företrädare Avser i) av RKTM utsett landsting och kommuner som jämlikt 2 kap. 1 Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i det länet är en gemensam nämnd; ii) kommuner som jämlikt 2 kap. 1 Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i det länet är en gemensam nämnd; iii) aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 1 stycket Kollektivtrafiklagen; och iv) kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 2 stycket Kollektivtrafiklagen Trafikstörningssamverkan Avser den del av Partnersamverkan som beskrivs i Bilaga Tilläggsavtal Avser avtal för Tilläggstjänster Tilläggstjänster Avser andra tjänster än Grundtjänster och tjänster avseende Gemensam Trafikantinformation som Samtrafiken tillhandahåller till Partnerföretaget enligt punkt 2.10 och Tjänstebeskrivningar De beskrivningar av Grundtjänsterna som anges i Bilaga 3-6 och av tjänsten Gemensam Trafikantinformation som anges i Bilaga Trafiklab Samtrafikens mötesplats där aktörer inom kollektivtrafikbranschen tillhandahåller öppna datakällor till utvecklare inom och utanför branschen i syfte att det ska genereras bättre resenärstjänster som bidrar till fler resenärer. 4 Prioritet mellan avtalsdokumenten 4.1 Vid motstridighet mellan Huvudavtalet och någon av bilagorna ska Huvudavtalet äga företräde. Om det i en bilaga till Huvudavtalet uttryckligen anges att en bestämmelse i bilagan ska ha företräde framför en viss angiven bestämmelse i Huvudavtalet ska dock bestämmelsen i bilagan ha företräde framför sådan bestämmelse i Huvudavtalet. 5 Partnerföretagets övergripande åtaganden 5.1 Som en del av Partnersamverkan ska Partnerföretaget: erlägga ersättning till Samtrafiken i enlighet med vad som anges i punkt 11; delta i Partnersamverkan med all sin tidtabellslagda linjetrafik d.v.s. alla linjer, turer och hållplatser inom Sverige, samt direkt trafik till/från Sverige samt delta i Partnersamverkan med sina, för Biljettsamverkan, väsentliga Produkter som 6 / 34

23 tillhandahålls marknaden. Partnerföretaget kan dock välja att inte tillhandahålla Produkt som är tidsbegränsad, säljs i mindre omfattning eller annars är av begränsad betydelse. Tillfälliga kampanjer med lägre priser ska anses som en sådan Produkt som är tidsbegränsad, säljs i mindre omfattning eller annars är av begränsad betydelse. För anropsstyrd trafik som Partnerföretag deltar med görs särskild överenskommelse; tillse att egen personal och i förekommande fall entreprenörers personal har relevant kunskap om Grundtjänsterna och generella villkor för att kunna uppfylla åtaganden i Avtalet och tilläggsavtal; utföra de övriga åtaganden som anges som Partnerföretagets åtaganden i Avtalet. Grundtjänsterna 6 Planeringssamverkan 6.1 Samtrafiken tillhandahåller Grundtjänsten Planeringssamverkan på de villkor som anges i Bilaga 3 (Tjänstebeskrivning Planeringssamverkan). 7 Informationssamverkan 7.1 Samtrafiken tillhandahåller Grundtjänsten Informationssamverkan på de villkor som anges i Bilaga 4 (Tjänstebeskrivning Informationssamverkan). 8 Biljettsamverkan 8.1 Samtrafiken tillhandahåller Grundtjänsten Biljettsamverkan på de villkor som anges i Bilaga 5 (Tjänstebeskrivning Biljettsamverkan). 9 Trafikstörningssamverkan 9.1 Samtrafiken tillhandahåller Grundtjänsten Trafikstörningssamverkan på de villkor som anges i Bilaga 6 (Tjänstebeskrivning Trafikstörningssamverkan). Gemensam Trafikantinformation 10 Gemensam Trafikantinformation 10.1 Samtrafiken tillhandahåller tjänsten Gemensam Trafikantinformation på de villkor som anges i Bilaga 7 (Tjänstebeskrivning Gemensam Trafikantinformation). 11 Ersättning för Grundtjänsterna och Gemensam Trafikantinformation 11.1 Samtliga Partnerföretag ska till Samtrafiken betala ersättning för Grundtjänsterna i enlighet med de principer som anges i Bilaga 1. För en förändring av finansieringsmodellen eller höjning av ersättningen enligt Bilaga 1 krävs beslut på bolagsstämma i Samtrafiken. För det fall Partnerföretaget är missnöjt med ett beslut om höjning av ersättningen enligt Bilaga 1 har Partnerföretaget rätt att säga upp Avtalet i förtid till upphörande per dagen för ikraftträdande av den nya, högre ersättningen. En tillfällig eller varaktig sänkning av ersättningen enligt Bilaga 1 beslutas av styrelsen i Samtrafiken. 7 / 34

24 11.2 Samtliga Partnerföretag ska till Samtrafiken betala ersättning för Gemensam Trafikantinformation i enlighet med de principer som anges i Bilaga Samtrafiken ansvarar för avräkningen av ersättning för Grundtjänsterna. Partnerföretag kan på egen bekostnad uppdra åt en oberoende revisor att kontrollera avräkningen. Partnerföretag som lämnar sådant uppdrag åt en oberoende revisor ska tillse att revisorn inte delger Partnerföretaget sådan information som utgör Konfidentiell Information. Partnerföretaget ska i skälig utsträckning bistå Samtrafiken och sådan revisor vid kontroll enligt denna punkt Samtrafikmöten 12.1 Samtrafiken arrangerar regelbundet Samtrafikmöten som syftar till information och samråd i samtrafikfrågor och i övrigt har det innehåll som anges i Bilaga 3, punkt Partnerföretag som önskar ersättning för resurser som Partnerföretaget tillför projekt inom Partnersamverkan ska meddela referenskommittén om sådant anspråk i god tid före det att projektet startar. Ersättning utgår i enlighet med Partnerföretagets överenskommelse med referenskommittén. 13 Avtalets giltighet 13.1 Detta Avtal gäller från och med undertecknande med verkan från och med den 1 januari 2015 och till och med den 30 juni Om uppsägning inte sker senast tolv månader före avtalstidens utgång förlängs Avtalet med ett år i sänder i maximalt tre förlängningsperioder, med en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader för varje förlängningsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig Begäran om omförhandling av Avtalet från endera Part ska ha inkommit senast tolv månader före utgången av avtalsperioden. Fråga om omförhandling av Avtalet ska behandlas av Samtrafikens styrelse. Beslutar styrelsen att inleda sådan omförhandling ska detta meddelas samtliga Partnerföretag och dessa ska också beredas möjlighet att inkomma med synpunkter på Avtalet. Resulterar omförhandlingen i ett nytt avtalsförslag ska detta tillställas Partnerföretagen senast tre månader före utgången av avtalsperioden. Partnerföretag som inte senast 30 dagar före utgången av avtalsperioden har undertecknat det nya Partneravtalet och skickat detta till Samtrafiken ska anses ha sagt upp Avtalet till upphörande vid avtalsperiodens utgång Oavsett vad som stadgas i punkt 13.1 har vardera Part rätt att säga upp Avtalet i förtid med omedelbar verkan om den andra Parten: väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom den tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig efter det att den andra Parten skriftligen uppmanat därtill; eller ställer in sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs inleder ackordsförhandling, ansöker om företagsrekonstruktion eller i övrigt kan antas vara på obestånd Vidare har Samtrafiken rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Partnerföretaget ej längre uppfyller förutsättningarna för att vara Partnerföretag enligt punkt / 34

25 13.5 Partnerföretaget har utöver vad som anges ovan rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt Ansvar 14.1 Parts skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Part ansvarar dock inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust Partnerföretag, som har lidit skada på grund av annat Partnerföretags agerande eller underlåtenhet att agera, ska i första hand vända sig till sådant annat Partnerföretag med anspråk. Om Partnerföretagen inte sinsemellan kan komma överens om hur anspråket ska regleras, får envar av Partnerföretagen hänskjuta bedömningen till Samtrafiken. Samtrafiken ska göra sin bedömning av anspråket utifrån villkoren i Avtalet, innebärande bland annat att avtalsbrott måste kunna styrkas för att ersättning ska utgå till det Partnerföretag som har anspråket. 15 Force Majeure 15.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, som Parten inte skäligen kunde ha räknat med vid Avtalets ingående och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt Part som önskar befrielse enligt punkt 15.1 ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten därom. 16 Sekretess och informationshantering 16.1 Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information som Part mottagit från den andra Parten eller som framkommer vid genomförandet av Parts åtaganden enligt Avtalet Med uttrycket Konfidentiell Information avses i detta avtal varje upplysning av konfidentiell natur av teknisk, kommersiell eller annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller ej, med undantag för upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i Avtalet; upplysning som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andre Parten och som inte omfattas av sekretess; upplysning som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att tredje man eller Part är bunden av sekretessplikt. Parten har dock inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet; upplysning som Part är skyldig enligt lag att lämna ut; såvitt avser utlämnande till annat Partnerföretag, upplysning som är nödvändig att förmedla till Partnerföretag för att Partnersamverkan mellan Samtrafiken och ingående Partnerföretag ska fungera. 9 / 34

26 16.3 Samtrafiken hanterar all information från Partnerföretag som kan vara känslig ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, såsom t.ex. information om priser, trafikdata och försäljningsstatistik, i enlighet med vid var tid gällande konkurrensrättspolicy för Samtrafiken. Den konkurrensrättspolicy som gäller vid ikraftträdandet av Avtalet är bifogad till Avtalet som Bilaga 9 (Samtrafikens konkurrensrättspolicy) Part ska säkerställa att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Part inte vidarebefordrar Konfidentiell Information till utomstående. Därvid är Part skyldig att tillse att de som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla sådan information i samma utsträckning som Part enligt detta Avtal. 17 Meddelanden 17.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom brev eller inskannat brev per e-post till nedanstående kontaktpersoner och adresser eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade kontaktpersoner eller adresser: För Samtrafiken: Verkställande direktör, Centralplan 3, STOCKHOLM, För Partnerföretaget: Den företrädare för Partnerföretaget och de kontaktuppgifter som är angivna på sidan 11. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid mottagandet då brevet/det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens adress/elektroniska adress, under förutsättning att mottagandet behörigen bekräftats. 18 Ändringar 18.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara gällande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna Utan hinder av punkt 18.1 har styrelsen i Samtrafiken rätt att besluta i följande ärenden: ändring av omfattningen av och innehållet i Grundtjänsterna som inte är väsentlig, beslut enligt punkt 11.1 sista meningen. 19 Tillämplig lag och tvistelösning 19.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet utan hänsyn till internationella privaträttsliga lagvalsregler Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I 10 / 34

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB KONSORTIALAVTAL mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag avseende Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB 1. Parter Mellan Stockholms Stadshus AB, org

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer