Årsregister Författarregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2004. Författarregister"

Transkript

1 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall) André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli december Förhandsbesked direkt skatt januari juni Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider Bergmann, Elisabeth: Avräkning, underskott och EG-rätten Bergström, Sture: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Bergström, Sture: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall) Bergström, Sture, Norberg, Claes & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Bjuvberg, Jan: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt Brockert, Mats: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall) Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Bärebring, Anna: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall) Dahlberg, Mattias: Om principer vid tolkning av skattelag Elofsson, Svante & Gäfvert, Göran: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gefvert, Johan: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt) Grefberg Nyberg, Ulrika, Pettersén, Franciska & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäfvert, Göran & Elofsson, Svante: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gäverth, Leif: Saken i internprissättningsmål 3 99 Hilling, Axel & Kellgren, Jan: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Jilkén, Daniel & Uggla, Carl-Magnus: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Kellgren, Jan & Hilling, Axel: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen) 6 441

2 ÅRSREGISTER Korsell, Lars Emanuelsson: Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet Larsson, Christina: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans Leidhammar, Börje: Processuella frågor m.m. (rättsfall) Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall) Lindström-Ihre, Lena: Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt) Magnusson, Linn: Utomståenderegeln i 57 kap. IL Mattsson, Nils: Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? Melbi, Ingrid: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall) Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall) Melz, Peter: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall) Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen Mutén, Leif: EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall) Skatterättsprofessorernas kongress Naumburg, Caroline: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall) Norberg, Claes, Bergström, Sture & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Palm Anders: Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall) Pelin, Lars: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet Persson Österman, Roger: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? Inkomst av kapital (rättsfall) Pettersén, Franciska, Grefberg Nyberg, Ulrika & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Påhlsson, Robert: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Om likhet inför skattelag Påhlsson, Robert, Bergström, Sture & Norberg, Claes: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Rabe, Gunnar: CFC-utvidgningen i Sverige Inkomst av tjänst (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen) 6 459

3 778 ÅRSREGISTER 2004 Remstam, Maj-Britt: Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rättten? Remstam, Maj-Britt, Grefberg Nyberg, Ulrika & Pettersén, Franciska: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Rosengren, Jonathan: Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet Silfverberg, Christer: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet Arvs- och gåvoskatt (rättsfall) Staberg, Lennart: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen) Sund, Lars-Göran: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt) Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall) Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Thorslund, Gunilla & Tärnqvist, Lars: Ersättning i mål och ärenden om skatt Tikka, Kari S.: Om principer vid tolkningen av skattelag Tivéus, Ulf & Burmeister, Jari: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Tjernberg, Mats: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad Tunudd, Madelaine: Nya faktureringsregler Tärnqvist, Lars & Thorslund, Gunilla: Ersättning i mål och ärenden om skatt Uggla, Carl-Magnus & Jilkén, Daniel: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Wenehed, Lars-Erik: Varför inte beskatta utdelningar? Westermark, Christer: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt) Vikström, Egon: Skatterevisioner av de stora koncernerna Nyheter på lagstiftningsområdet Wiman, Bertil: Mål , Sipano II (rättsfall) Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Winberg, Ellen: Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret

4 ÅRSREGISTER Virin, Niclas: Vad är en verksamhetsgren? (debatt) Ågren, Bengt: Beskattning av inkomster från specialbyggnad Litteratur Namn & Titel Häfte Sida Almgren, Karin: Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen Bergström, Sture: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt Erhag, Thomas: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner Sjöblom, Hases Per: Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst Sakordsregister Aktiebolag: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Anstånd med betalning: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt (recension, Bergström) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, Svenström) Arvs- och gåvoskatt: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet (Silfverberg) Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg) Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Avoir fiscal-systemet:det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) Beskattning av förmån: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) CFC: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Direkta beskattningsområdet: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) EG/EU: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall, Bärebring) Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall, Mutén) Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt, Lindström-Ihre) EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? (Winberg)

5 780 ÅRSREGISTER 2004 EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten? (Remstam) Ersättning:Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Ersättningsanspråk redovisning av tillgång och skuld (Elofsson & Gäfvert) Faktureringsregler: Nya faktureringsregler (Tunudd) Fast driftsställe: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Anclow) Fria kapitalrörelser: Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Frikallelse från skattskyldighet: Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall, Melz) Fusionsdirektiv: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) Fåmansföretag: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Grosskopf) Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Fördelning av skatter: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner (recension, Erhag) Företagsombildning: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall, Brockert) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli december 2003 (André) 3 71 Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Förhandsbesked direkt skatt januari juni 2004 (André) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Garantiåtaganden: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Generationsskiften: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Handelsbolag: Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson) Inkomst av kapital: Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) 6 328

6 ÅRSREGISTER Inkomst av näringsfastighet: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Inkomst av tjänst: Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe) Inkomstbeskattning: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall, Melz) Inkomstskatt: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Internationell skatterätt: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Internprissättning: Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Kapitaltillskott: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Jilkén & Uggla) Kommanditbolag: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Koncernbeskattning: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Mål , Sipano II (rättsfall, Wiman) Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Koncernbeskattning (rättsfall, Wiman) Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Källskatt: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Löneskatt: Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall, Palm) Löneunderlagsregler: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Mervärdesskatt: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen, Kleerup) Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Moder/dotterbolagsdirektivet: Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström) Omstruktureringar: Omstruktureringar (rättsfall, Wiman) Optioner: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) 9 576

7 782 ÅRSREGISTER 2004 Pension: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt, Gefvert) Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor (Palm) Personaloptioner: Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall, Melbi) Process: Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar) Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen (recension, Almgren) Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Proportionalitetsprincipen: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Redovisningsrätt: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt (Bjuvberg) Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt (Hilling & Kellgren) Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Skadestånd: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Skatteflykt: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall, Bergström) Skatteflyktslagen: Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tilllämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall, Burmeister & Tivéus) Skatterevision: Skatterevisioner av de stora koncernerna (Vikström) Skatterättsliga principer: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Skattetillägg: Skattetilläggen och handläggningstider (Axén Linderl) Specialbyggnad: Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Speciella företag: Speciella företag (rättsfall, Melz) Tolkning: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Bergström) Tolkning: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Tolkning: Om principer vid tolkningen av skattelag (Tikka) Tolkning: Om principer vid tolkning av skattelag (Dahlberg) Tolkning: Om likhet inför skattelag (Påhlsson) Tolkning: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Utdelningsbeskattning: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom (Burmeister & Tivéus) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Utomståenderegeln: Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Verksamhetsgren: Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Överlåtelse av verksamhet: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen, Rabe) Övriga juridiska personer: Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) 6 365

8 ÅRSREGISTER Övrigt: Skatterättsprofessorernas kongress (Mutén) Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv (Bergström, Norberg & Påhlsson) Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet (Emanuelsson Korsell)

Innehållsregister 2000

Innehållsregister 2000 INNEHÅLL 2000 731 Innehållsregister 2000 Författarregister Alhager, Magnus och Bergmann, Elisabeth: Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen... 4 171 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Årsregister 2008. Författarregister

Årsregister 2008. Författarregister ÅRSREGISTER 2008 801 Årsregister 2008 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet (rättsfall) 4 205 Aldestam,

Läs mer

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Årsregister 2007 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aldestam, Mona Utgör regional sänkning av statlig skatt statligt stöd enligt EG:s statstödsregler? 5 243 Alhager,

Läs mer

Årsregister 2011. Författarregister

Årsregister 2011. Författarregister Årsregister 2011 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) 1-2 76 André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt LIU-IEI-FIL-A--12-01325 SE Masteruppsats Affärsjuridiska programmen termin 10 Linköpingsuniversitet Uttagsbeskattning Withdrawal taxation Författare: Tomas Jägenstedt Handledare: Maria Nelson Vårterminen

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Juridiska Institutionen Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 p Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Skatterätt Ht 2009 Författare: Anna Hansson Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt Art.nr 3416 ISBN 978-91-44-05958-7 Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 Målnummer: 4798-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2006-03-29 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig?

Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? j o h a n larsson Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? Under senare år har Skatteverket visat ett stort intresse för att granska kommanditbolagsstrukturer där en eller flera fysiska delägare också

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

UNDANTAG AV MERVÄRDESSKATT VID GEMENSKAPSINTERNA FÖRVÄRV

UNDANTAG AV MERVÄRDESSKATT VID GEMENSKAPSINTERNA FÖRVÄRV Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marcus Holmlund Daniel Ljung UNDANTAG AV MERVÄRDESSKATT VID GEMENSKAPSINTERNA FÖRVÄRV Dokumentationskrav, god tro och rättssäkerhet EXCEPTIONS FROM VAT REGARDING

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Underskottsavdrag vid ägarbyte

Underskottsavdrag vid ägarbyte Underskottsavdrag vid ägarbyte Författare: Sofie Andersson Högre kurs i företagsbeskattningsrätt (747A06) Vårterminen 2015 Handledare: Jan Kellgren Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Af NICK DIMITRIEVSKI 1 Artikeln återspeglar det inlägg som författaren gjorde vid det s.k. Århus- Lund skattenätverksseminariet på Juridiska institutionen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Förslaget från Företagsskattekommittén och dess effekter på neutraliteten Anna Edlund

Förslaget från Företagsskattekommittén och dess effekter på neutraliteten Anna Edlund JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Förslaget från Företagsskattekommittén och dess effekter på neutraliteten Anna Edlund Examensarbete i skatterätt, 30 hp Examinator: Peter Melz Stockholm,

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

När föreligger utdelning skatterättsligt?

När föreligger utdelning skatterättsligt? SKATTENYTT 2008 225 Peter Melz När föreligger utdelning skatterättsligt? Synpunkter mot bakgrund av RÅ 2007 not. 161 Regeringsrätten har i en rad domar bedömt om utdelning från aktiebolag förelegat skatterättsligt.

Läs mer

Civilrättsliga begrepp i skatterätten -En rättsvetenskaplig studie med särskild betoning på gåvobegreppet

Civilrättsliga begrepp i skatterätten -En rättsvetenskaplig studie med särskild betoning på gåvobegreppet Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Civilrättsliga begrepp i skatterätten -En rättsvetenskaplig studie med särskild betoning på gåvobegreppet Tillämpade studier 30 hp Vt

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning" Skattenytt, 61(10):

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Avdrag för personliga levnadskostnader och egendom införskaffad för företagares privata bruk

Avdrag för personliga levnadskostnader och egendom införskaffad för företagares privata bruk JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Björn Lindh Avdrag för personliga levnadskostnader och egendom införskaffad för företagares privata bruk Fråga om skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman PM TILL: FRÅN: Hjelmco AB Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund DATUM: 2008-02-05 Docenten i skatterätt Roger Persson Österman ANGÅENDE: Skatt på flygbensin 1 INLEDNING Sverige har för avsikt att införa

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt: direkt beskattning" Skattenytt, 61(7/8):

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 Målnummer: 7569-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-11-25 Rubrik: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande

Läs mer

Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby beträffande hästverksamhet

Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby beträffande hästverksamhet LIU-IEI-FIL-A--09/00549--SE Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby beträffande hästverksamhet The Distinction Between Business and Hobby Regarding Horse Activity Anna Groth Magisteruppsats,

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, maj 2015 Missbruksbestämmelse i moder-/dotterbolagsdirektivet Fram till nu har EU:s Råd och Kommission begränsat sig till att föreslå medlemsstaterna att införa

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden 626 SKATTENYTT 2006 Peter Nilsson Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden Normalt är det enkelt att beräkna anskaffningsvärdet i samband med olika förvärv. Reglerna om bl.a. kvalificerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

16 Fusioner och fissioner

16 Fusioner och fissioner 445 16 Fusioner och fissioner 37 kap. IL, bet. 1994/95:SkU10, prop. 1994/95:52, SOU 1994:100, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, prop. 1998/99:15 s. 211-229 och 285-290, SOU 1998:1 s. 217-237 och 300-306, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

2. Uttagsbeskattning för att upprätthålla dubbelbeskattning och neutralitet

2. Uttagsbeskattning för att upprätthålla dubbelbeskattning och neutralitet Uttagsbeskattning vid gränsöverskridande fusioner förenligt med EU-rättens regler om etableringsfrihet? (1) Av Lena Hellman 1. Inledning En allt mer harmoniserad skattepolitik inom EU sätter press på medlemstaterna

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets seminarium den 30 31 oktober 2008 Professor Peter Melz Juridisk generalrapportör Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Avsikten

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 Målnummer: 3264-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-30 Rubrik: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt

Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt Studentlitteratur KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Läs mer

Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - Förenlig med EU-rätten?

Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - Förenlig med EU-rätten? EXAMENSARBETE VID JURIDISKA FAKULTETEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - Förenlig med EU-rätten? Av: Jimmy Schiöld Examensarbete med praktik i skatterätt,

Läs mer

Gränsöverskridande koncernbidrag

Gränsöverskridande koncernbidrag Gränsöverskridande koncernbidrag En analys av hur de svenska koncernbidragsreglerna står sig i förhållande till EG-rätten och Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 Kamilla Burman Kamilla Burman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag SKATTENYTT 2009 273 Karl-Johan Grundström Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag Skatterättsnämnden har genom två nyligen avgjorda förhandsbesked funnit att ägare till kvalificerade andelar

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen 560 SKATTENYTT 2015 ANDERS HULTQVIST Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen Länge har möjligheten till förhandsbesked varit medlet att snabbt få fram prejudikat i ovissa skattefrågor. När generalklausulen

Läs mer

Hästverksamhet: gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet

Hästverksamhet: gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Louise Nevander Hästverksamhet: gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Garantikostnader. 1 Redovisningen

Garantikostnader. 1 Redovisningen SKATTENYTT 2002 651 Svante Elofsson & Göran Gäfvert Garantikostnader I ett företags verksamhet uppstår kontinuerligt ekonomiska förpliktelser av olika slag. I de flesta fall råder ingen osäkerhet om existens,

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer