Årsregister Författarregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2004. Författarregister"

Transkript

1 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall) André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli december Förhandsbesked direkt skatt januari juni Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider Bergmann, Elisabeth: Avräkning, underskott och EG-rätten Bergström, Sture: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Bergström, Sture: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall) Bergström, Sture, Norberg, Claes & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Bjuvberg, Jan: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt Brockert, Mats: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall) Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Bärebring, Anna: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall) Dahlberg, Mattias: Om principer vid tolkning av skattelag Elofsson, Svante & Gäfvert, Göran: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gefvert, Johan: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt) Grefberg Nyberg, Ulrika, Pettersén, Franciska & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäfvert, Göran & Elofsson, Svante: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gäverth, Leif: Saken i internprissättningsmål 3 99 Hilling, Axel & Kellgren, Jan: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Jilkén, Daniel & Uggla, Carl-Magnus: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Kellgren, Jan & Hilling, Axel: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen) 6 441

2 ÅRSREGISTER Korsell, Lars Emanuelsson: Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet Larsson, Christina: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans Leidhammar, Börje: Processuella frågor m.m. (rättsfall) Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall) Lindström-Ihre, Lena: Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt) Magnusson, Linn: Utomståenderegeln i 57 kap. IL Mattsson, Nils: Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? Melbi, Ingrid: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall) Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall) Melz, Peter: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall) Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen Mutén, Leif: EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall) Skatterättsprofessorernas kongress Naumburg, Caroline: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall) Norberg, Claes, Bergström, Sture & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Palm Anders: Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall) Pelin, Lars: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet Persson Österman, Roger: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? Inkomst av kapital (rättsfall) Pettersén, Franciska, Grefberg Nyberg, Ulrika & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Påhlsson, Robert: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Om likhet inför skattelag Påhlsson, Robert, Bergström, Sture & Norberg, Claes: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Rabe, Gunnar: CFC-utvidgningen i Sverige Inkomst av tjänst (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen) 6 459

3 778 ÅRSREGISTER 2004 Remstam, Maj-Britt: Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rättten? Remstam, Maj-Britt, Grefberg Nyberg, Ulrika & Pettersén, Franciska: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Rosengren, Jonathan: Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet Silfverberg, Christer: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet Arvs- och gåvoskatt (rättsfall) Staberg, Lennart: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen) Sund, Lars-Göran: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt) Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall) Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Thorslund, Gunilla & Tärnqvist, Lars: Ersättning i mål och ärenden om skatt Tikka, Kari S.: Om principer vid tolkningen av skattelag Tivéus, Ulf & Burmeister, Jari: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Tjernberg, Mats: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad Tunudd, Madelaine: Nya faktureringsregler Tärnqvist, Lars & Thorslund, Gunilla: Ersättning i mål och ärenden om skatt Uggla, Carl-Magnus & Jilkén, Daniel: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Wenehed, Lars-Erik: Varför inte beskatta utdelningar? Westermark, Christer: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt) Vikström, Egon: Skatterevisioner av de stora koncernerna Nyheter på lagstiftningsområdet Wiman, Bertil: Mål , Sipano II (rättsfall) Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Winberg, Ellen: Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret

4 ÅRSREGISTER Virin, Niclas: Vad är en verksamhetsgren? (debatt) Ågren, Bengt: Beskattning av inkomster från specialbyggnad Litteratur Namn & Titel Häfte Sida Almgren, Karin: Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen Bergström, Sture: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt Erhag, Thomas: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner Sjöblom, Hases Per: Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst Sakordsregister Aktiebolag: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Anstånd med betalning: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt (recension, Bergström) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, Svenström) Arvs- och gåvoskatt: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet (Silfverberg) Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg) Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Avoir fiscal-systemet:det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) Beskattning av förmån: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) CFC: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Direkta beskattningsområdet: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) EG/EU: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall, Bärebring) Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall, Mutén) Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt, Lindström-Ihre) EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? (Winberg)

5 780 ÅRSREGISTER 2004 EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten? (Remstam) Ersättning:Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Ersättningsanspråk redovisning av tillgång och skuld (Elofsson & Gäfvert) Faktureringsregler: Nya faktureringsregler (Tunudd) Fast driftsställe: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Anclow) Fria kapitalrörelser: Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Frikallelse från skattskyldighet: Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall, Melz) Fusionsdirektiv: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) Fåmansföretag: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Grosskopf) Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Fördelning av skatter: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner (recension, Erhag) Företagsombildning: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall, Brockert) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli december 2003 (André) 3 71 Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Förhandsbesked direkt skatt januari juni 2004 (André) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Garantiåtaganden: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Generationsskiften: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Handelsbolag: Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson) Inkomst av kapital: Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) 6 328

6 ÅRSREGISTER Inkomst av näringsfastighet: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Inkomst av tjänst: Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe) Inkomstbeskattning: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall, Melz) Inkomstskatt: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Internationell skatterätt: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Internprissättning: Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Kapitaltillskott: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Jilkén & Uggla) Kommanditbolag: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Koncernbeskattning: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Mål , Sipano II (rättsfall, Wiman) Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Koncernbeskattning (rättsfall, Wiman) Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Källskatt: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Löneskatt: Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall, Palm) Löneunderlagsregler: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Mervärdesskatt: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen, Kleerup) Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Moder/dotterbolagsdirektivet: Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström) Omstruktureringar: Omstruktureringar (rättsfall, Wiman) Optioner: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) 9 576

7 782 ÅRSREGISTER 2004 Pension: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt, Gefvert) Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor (Palm) Personaloptioner: Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall, Melbi) Process: Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar) Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen (recension, Almgren) Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Proportionalitetsprincipen: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Redovisningsrätt: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt (Bjuvberg) Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt (Hilling & Kellgren) Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Skadestånd: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Skatteflykt: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall, Bergström) Skatteflyktslagen: Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tilllämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall, Burmeister & Tivéus) Skatterevision: Skatterevisioner av de stora koncernerna (Vikström) Skatterättsliga principer: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Skattetillägg: Skattetilläggen och handläggningstider (Axén Linderl) Specialbyggnad: Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Speciella företag: Speciella företag (rättsfall, Melz) Tolkning: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Bergström) Tolkning: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Tolkning: Om principer vid tolkningen av skattelag (Tikka) Tolkning: Om principer vid tolkning av skattelag (Dahlberg) Tolkning: Om likhet inför skattelag (Påhlsson) Tolkning: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Utdelningsbeskattning: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom (Burmeister & Tivéus) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Utomståenderegeln: Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Verksamhetsgren: Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Överlåtelse av verksamhet: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen, Rabe) Övriga juridiska personer: Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) 6 365

8 ÅRSREGISTER Övrigt: Skatterättsprofessorernas kongress (Mutén) Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv (Bergström, Norberg & Påhlsson) Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet (Emanuelsson Korsell)

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt Art.nr 3416 ISBN 978-91-44-05958-7 Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

Kapitaltillskott inom bolagssektorn

Kapitaltillskott inom bolagssektorn 11 Daniel Jilkén och Carl-Magnus Uggla Kapitaltillskott inom bolagssektorn 1 Inledning Bakgrund och syfte 1 Ett aktiebolag kan öka sitt egna kapital på ett flertal sätt; bl.a. genom nyteckning av aktier,

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Karlsson Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar En skatterättslig studie av fåmansbolag som kapitalbas i utländska kapitalförsäkringar Examensarbete

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 20 Målnummer: 1335-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-26 Rubrik: Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Lån från utländska holdingbolag

Lån från utländska holdingbolag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Andrea Lindblom Lån från utländska holdingbolag Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Mats Tjernberg Skatterätt Termin 9 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Saken i internprissättningsmål

Saken i internprissättningsmål SKATTENYTT 2004 99 Leif Gäverth Saken i internprissättningsmål I artikeln diskuteras bl.a. hur processföremålet bör avgränsas i internprissättningsmål mot bakgrund av hur saken definieras i taxeringslagen

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Ridsportverksamhet. Hobby eller näringsverksamhet? Umeå Universitet HT 2008 Juridiska institutionen Examensarbete 30hp Handledare Åsa Gunnarsson

Ridsportverksamhet. Hobby eller näringsverksamhet? Umeå Universitet HT 2008 Juridiska institutionen Examensarbete 30hp Handledare Åsa Gunnarsson Umeå Universitet HT 2008 Juridiska institutionen Examensarbete 30hp Handledare Åsa Gunnarsson Ridsportverksamhet Hobby eller näringsverksamhet? Helena Norrman Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar

Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Skatteverkets möjligheter till värderingskorrigeringar Af NICK DIMITRIEVSKI 1 Artikeln återspeglar det inlägg som författaren gjorde vid det s.k. Århus- Lund skattenätverksseminariet på Juridiska institutionen,

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler

Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Friberg Sambandet mellan redovisning och beskattning efter införandet av internationella redovisningsregler Examensarbete 20 poäng Sture Bergström och Christina

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt

Inkomstskatt. Supplement till. en läro- och handbok i skatterätt Supplement till Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt sven-olof lodin gustaf lindencrona peter melz christer silfverberg teresa simon-almendal Författarna och Studentlitteratur 1 Kopieringsförbud

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder 112403Naringsidkaren_ORI.indd 1 11-07-19 15.19.08 112403Naringsidkaren_ORI.indd 2 11-07-19 15.19.08 Peter Nilsson Den enskilde näringsidkarens tillgångar

Läs mer

Utländska kapitalförsäkringar

Utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eva Sjölund Utländska kapitalförsäkringar Examensarbete 20 poäng Christina Moëll Skatterätt VT 2001 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands

Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Eierborg Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands enligt intern rätt, dubbelbeskattningsavtalsrätt samt EG-rätt Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge?

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge? Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 20 p Hösten 2005 Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares

Läs mer