KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25mars 2015

2 Kallelse Föredragningslista l (3) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 25 mars 2015 Ordförande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dm KS 2705/47 2. Information om Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2754/62 Kl. 11:00-12:00 3. Kommunens årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/ Information om kommunens transportlogistik och fordonspark - korpen projekt 7 Dnr KS 2756/39 Information om controllerrapporten Dnr KS 2754/65 Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år D nr KS 20 14/00219 Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen Dnr KS 2013/00455 Eleonore Lidman, kl. 13:00-13:15 Magnus Södergren, kl. 13:15-13:30 Kl. 13:30 Kl. 13:30 8. Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2015/ Ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/00121 l O. Arvoden till direktionen i Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/00022

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) 20I5-03-I6 Föredragningslista Föredragande I I. Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 20I5/00096 I2. Trafik och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun Dnr KS 20I4/00589 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på I3. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2015 Dnr KS 20 I 5/000 I 5 I4. Bokslut för donatlonsfonder år 2014 Dnr KS 20I5/00086 I5. Revidering av renhållningsordningen 2015 Dnr KS 20I 5/00I 76 I6. Revidering och utökning av biblioteksplan för Uddevalla kommun Dnr KS 20I5/00I55 I 7. I 8. Ansökan från Uddevalla skolfartygstiftelsen om att höja kommunens borgensåtagande Dnr KS 20I4/0046I Underlag till budgetdialog för kommunstyrelsen Dnr KS 20I5/00I39 I9. Sponsring av Uddevalla Goes Ralnbow 2015 Dnr KS 20I5/00I Detaljplaneupprättande för handelsändamål m. m. för del av Herrestads-Torp l :3 och Herrestad 12:4 Dnr KS 20I5/00I62 2 I. Ändrad förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet D nr KS 20 I 4/004 3 O 22. Begäran om utökad limit från Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 20I5/00I Nya rutiner för stiftelsen Hemmets för gamla och sjuka i Uddevalla Dnr KS 20I5/00I44

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Redovisning av utredningsuppdrag om samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor och delar av socialnämndens område D nr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola Dnr KS 2014/ Samverkan avseende samhällsorientering för nyanlända Dnr KS 2014/ Kommunens transportlogistik och fordonspark - Korpen projekt 7 Dnr KS 2014/ Val av ledamöter till kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt val av ledamöter till nämndråd för äldreoch funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggnadsfrågor Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dm KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrboda l Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) DnrKS 2015/00152 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Kommunens årsredovisning 2014 Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning överlämnar härmed upprättat förslag till årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport bifogas. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport för 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2014.?J;{ Peter Larsson Kommundirektör,/...,ll"(:'t~'i!:?:1'::~;? t,.->' ;V{ -~--,--- / " Kenneth Er1andsson Ekonomichef Expediera till

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00219 Handläggare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år. Sammanfattning Stig Axelsson föreslår kostnadsfria resor på f1exlinjen för personer över 75 år på samma sätt som gäller för resor med lokal bussarna. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Västrafik har på Västra Götalandsregionens uppdrag sett över busslinjer med lågt resande. I Uddevalla blev konsekvensen bl.a. att stadsbuslinjen som trafikerade Sigelhults kyrkogård lades ner. Västtrafik genomförde också en större förändring av stadsbussarnas linjenät i december 2014, vilket medförde att vissa delar av tätorten inte längre trafikeras med bussfordon i linjetrafik. Flexlinjen är dock med sina över 220 mötesplatser tillgänglig över hela staden inklusive kyrkogården på Sigehult och är i många fall ett fullgott alternativ for den som behöver resa. De seniorkort (75+) som ger invånare fyllda 75 år kostnadsfria resor i kollektivtrafiken inom kommunens gränser, har dock inte varit giltiga på f1exlinjen vilket inneburit att vanlig busstaxa tillämpats vid resa med f1exlinjens turer. Många personer med seniorkort har, bl. a. mot bakgrund att f1exlinjen ibland är det enda resealternativet, precis som förslagsställaren i detta medborgarförslag önskat att även resor med ilexlinjen borde vara kostnadsfria. Då medel anslagits i kollektivtrafikens budget från 2015 för utökad giltighet med seniorkort har kommunledningskontoret bett Västtrafik att snarast möjligt införa kostnadsfria resor i ilexlinjen för resenärer med seniorkort Seniorkortens giltighet har därför utökats till att även omfatta ilexlinjen i Uddevalla fr.o.m Beslutsunderlag Medborgarförslag Stig Axelsson Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i och med införandet av kostnadsfria resor med seniorkort på f1exlinjen fr.o.m anse medborgarförslaget från Stig Axelsson besvarat och avslutat.

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00219 Ärendebeskrivning Stig Axelsson föreslår kostnadsfria resor på ilexlinjen för personer över 75 år på samma sätt som gäller för resor med lokal bussarna. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Västra Götalandsregionen gav 2013 Västtrafik i uppdrag att göra en översyn av trafik med lågt antal resande per tur. Översynen gjordes i alla kommuner och syftade till att omfördela resurser från linjer med få antal resande per tur tilllinjer med större efterfrågan. I Uddevalla blev konsekvensen bl.a. att stadsbuslinjen som trafikerade Sigelhults kyrkogård lades ner. Resenärer som önskar åka kollektivt blev då hänvisade till ilexlinjen som trafikerar sigelhultskyrkogård och ytterligare ca 220 mötesplatser i staden. Västtrafik genomförde också en större förändring av stadsbussarnas linjenät i december 2014, vilket medförde att vissa delar av tätorten inte längre trafikeras med bussfordon i linjetrafik. Flexlinjen är dock tillgänglig över hela staden och kan i många fall vara ett fullgott alternativ för den som behöver resa. Seniorkort (75+) ger invånare fyllda 75 år kostnadsfria resor i kollektivtrafiken inom kommunens gränser. Flexlinjen har dock varit undantagen från seniorkorten vilket inneburit att vanlig busstaxa tillämpats vid resa med ilexlinjens turer. Många personer med seniorkort har, bl. a. mot bakgrund att ilexlinjen ibland är det enda resealternativet, precis som förslagsställaren i detta medborgarförslag önskat att även resor med ilexlinjen borde vara kostnadsfria. Flexlinjen är ett s.k. tillköp som kommunen gör tl ån Västtrafik. Detta innebär att kommunen helt och hållet betalar linjens nettokostnad. Intäkterna på linjen är begränsade och uppgår till under kr/år. Om resenärer med seniorkort (+75) ges möjlighet till kostnadsfria resor på ilexlinjen får detta liten ekonomisk påverkan på linjens totala nettokostnad. Då medel anslagits för utökad giltighet för seniorkort i kollektivtrafikens budget 2015 har kommunledningskontoret bett Västtrafik att snarast möjligt införa kostnadsfria resor i ilexlinjen för resenärer med seniorkort. Seniorkortens giltighet har därför utökats till att även omfatta ilexlinjen i Uddevalla fr.o.m Peter Larsson Kommundirektör Sven Andersson strateg samhällsplanering Expediera till SPF Viken

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00219 Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostandsfria resor i flexbussen för personer över 75 år Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. V id protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Ulf Fagerberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 INI'LYTANOE VALfRIHET LIVSKVAL!TfT Till Kommunstyrelsen Medborgarförslag till kommunstyrelsen i Uddevalla angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år. Begäran om kostnadsfria resor enligt samma förslag som gäller för resor med lokalbussarna för personer över 75 år. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Gångavståndet överskrider kommunens gällande regler om avstånd till hållplats. Avvaktar med intresse ert svar och hoppas på ett positivt svar på ovanstående begäran. Uddevalla den 30 april 2014 Me/ ~nlig h...pmg JZ-.. ~ Ord rande i SPF Viken,Ueldeva la

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (3) Dnr KS 2013/00455 Handläggare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen Sammanfattning Tommy Cragell föreslår att det skall införas små skyttelbussar mellan Kampenhof och centralstationen istället för att låta trafikslagen komma närmare varandra. skyttelbussarna skall gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har man redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall skyttelbussen vara gratis (ingå i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia. Iden med skyttelbussar har prövats tidigare under flera år i Uddevalla. Skytteln trafikerade Kampenhof och centralstationen i anslutning till varje tågs avgång/ ankomst. Tyvärr var resandet lågt och trafiken fick läggas ned. Nackdelen med en busskyttel är att resenären måste göra ett byte till/från övriga linjenätet. Det är därför bättre om stadsbussarna angör tågstationen eller dess närhet inom ordinarie turer. Västtrafik införde i december 2014 ett nytt linjenät för stadsbussarna i Uddevalla. Det nya linjenätet har bättre anpassats till tågen varför det nu finns bättre kopplingar mellan trafikslagen än tidigare. Nytt är även att Östra stationen trafikeras med en busslinje. Det är numera möjligt att åka direkt från flera stadsdelar till tåg på Uddevalla central eller Uddevalla Östra. Det är även möjligt att företa korta resor mellan Kampenhof och centralstationen kopplat till tågens avgångs- respektive ankomsttider. De nya linjerna har i hög grad anpassats till tågens avgångar/ankomster vilket gör att kopplingen mellan tåg och stadsbussar nu är betydligt bättre än tidigare. Behovet av en skyttelbuss mellan Kampenhof och Uddevalla centralstation har därför i princip försvunnit Beslutsunderlag Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och centralstationen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets \iänsteskrivelse samt de av Västtrafik vidtagna forändringarna i stadstrafikens linjenät anse medborgarforslaget besvarat och avslutat.

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 20 J 3/00455 Ärendebeskrivning Tommy Cragell föreslår att det skall införas små skyttelbussar mellan Kampenhof och centralstationen istället för att låta trafikslagen komma närmare varandra. skyttelbussarna skall gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har man redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall skyttelbussen vara gratis (ingå i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia. Bakgrunden till Cragells förslag är iden om att flytta tågen närmare centrum som tidigare utretts i Uddevalla. Uddevalla centralstation ligger långt från centrum och stadens bussar har dålig koppling till tågen. Det vore därför önskvärt att få tåg och stadsbussar närmre varandra så att övergångar kan ske smidigt. Iden med skyttelbussar är inte ny. Den prövades i Uddevalla under flera år under perioden Skytteln var ett mindre bussfordon som trafikerade Kampenhof och centralstationen i anslutning till varje tågavgång/tågankomst Samma färdbevis som i kollektivtrafiken för övrigt användes, vilket i1mebar att om man redan köpt biljett på annat fordon gick det bra att byta till skytteln utan extra kostnad. Tyvärr var resandet lågt och trafiken fick läggas ned. Nackdelen med en busskyttel är att resenären måste göra ett byte till/från övriga linjenätet. Byten är negativa p. g. a. besvär och tidsförlust. Att invänta en kommande busskyttel för det relativt korta avståndet är inte självklart även om väntetiden inte skulle vara längre än tio minuter. Det är därför bättre om stadsbussarna angör tågstationen eller dess närhet inom ordinarie turer. Med nuvarande frekvens för tågens avgång/ankomst- ett tåg per timma- borde för övrigt skytteltrafik med tio-minutersintervall inte fylla något större syfte. Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik genom sitt bolag Västtrafik och avgör ytterst vilken trafik som skall bedrivas. Kommunen ansvarar för gator och vägar, dvs. att göra det möjligt för bussarna att trafikera stadens olika delar. I december 2014 infördes, efter beslut hos Västtrafik, ett nytt linjenät för stadsbussarna i Uddevalla. Det nya linjenätet har bättre anpassats till tågen varför det nu finns bättre kopplingar mellan trafikslagen än tidigare. Nytt är även att Östra stationen trafikeras med en busslinje. Det är numera möjligt att åka direkt från flera stadsdelar till tåg på Uddevalla central eller Uddevalla Östra. Det är även möjligt att företa korta resor mellan Kampenhof och centralstationen kopplat till tågens avgångs- respektive ankomsttider. Linje 2 Hovhult-Östra stationen- Kampenhof- Skogslyckan- Torp Linje 4 Kampenhof-Uddevalla C- Torp Linje 6 Kurveröd- Kampenhof-Uddevalla C- Herrestad- Sunningen De nya linjerna har i hög grad anpassats till tågens avgångar/ankomster vilket gör att kopplingen mellan tåg och stadsbussar nu är betydligt bättre än tidigare. Kommunen har i tillägg till detta även flyttat och tillgänglighetsanpassat busshållplatserna på Strömstadsvägen och skapat bättre gångstråk till centralstationen.

12 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS 2013/00455 Västtrafik beslutar, fårutom om kollektivtrankens linjer och trafik, även om kollektivtrankens taxor och betalsystem. Dessa skall vara lika i hela Västra Götalandsregionen varför en särlösning med kontant betalning på en ev. skyttelsbuss i Uddevalla inte är sannolik. Med nuvarande linjenät i Uddevalla stadstralik har behovet av en skyttelbuss mellan Kampenhof och Uddevalla centralstation i princip försvunnit. l' rågan om ett nytt stationsläge bör ses ur ett stadsutvecklingsperspektiv där tätortens kommunikationsbehov utvecklas i samspel med stadens bebyggelse i övrigt. Kollektivtralikens färdmedel bör, för att skapa ändrade resvanor, alltid ges hög prioritet i stadsplaneringen. ///k/!etj[ll Peter Larsson Kommundirektör ) /..,''/<'l,.-,.f j ~'.,e, 1li/.J.z:t&z>?g c;,c:..., n ft1åersson strateg samhällplanering ( z/; Expediera till Tommy Cragell

13 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen (KS/2013:455) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Siv Pettersson, Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan ll-15 intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

14 UDDEVALLA KOMMUN.20\3 '1.55' Utskriftsdatum: :38 Ärendesammanf<!ttning Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Medborgarförslag :17 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Sista inlämning: :38 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Kommunikation Kampenhof-Centralstationen Lämna förslaget: Det har undersökt huruvida Centralstation och bussar kan komma närmare varandra. Förslaget kan gå på 120 miljoner kronor, vilket kommunen får stå för själva. Utveckla istället ett systemet som finns utomlands med små skyttelbussar mellan de olika delarna. Dessa kan gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har rna n redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall det vara gratis (ingår i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia (systern finns redan, ex. vid vägtullar).varför satsa på något som bara blir halvbra, när det enda som idag saknas är just kommunikationen mellan de olika delarna. Det finns väsentligt mycket bättre områden att satsa dessa enorma pengar på där det aldrig finns "budgeterade medel". Förnamn: Tommy Efternamn: Cragell Adress: Asplundsgatan 5 Postnummer: 1 (2)

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret I(2) D nr KS 20 I 5/00 I 24 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Sammanfattning Uddevalla kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner i norra Götaland, erbjudits delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSF AB). Kommunledningskontoret har med anledning av detta studerat erbjudandet närmare. Kommunledningskontorets slutsats är att Uddevalla kommun toreslås bli delägare i KSFAB. KSFAB, som är ett s. k. captive, startade sin verksamhet Bolaget är ett helägt kommunalt bolag som ägs av 48 kommuner i framför allt Skåne, Småland, Halland och Blekinge. Kretsen av möjliga delägare har nyligen utökats till att omfatta hela Götaland, därav det erhållna erbjudandet. Uddevalla kommun, liksom andra kommuner, har flera olika försäkringar. De försäkringar som KSF AB erbjuder är egendoms-, ansvars- och iormögenhetsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt tal under benämningen "kommunförsäkring". Omfattningen av kommunförsäkringen i KSFAB är identisk med kommunens gällande kommun!orsäkring. Övriga försäkringar ligger utanför och kommer att upphandlas på sedvanligt sätt. Vid ett medlemskap kan försäkringar direktplaceras hos KSF AB vilket kommer att bli fallet för kommunförsäkringen. Vid en jämförelse av vår nuvarande kommunförsäkring med den prisindikation som vi erhållit från KSFAB, gör kommunledningskontoret bedömningen att Uddevalla kommun får en kostnadsminskning på 262 tkr om året jämfört med dagens premier om kommunen blir delägare i KSF AB. Utöver den lägre premien ger även KSF AB återbäring på 30% av icke förbrukad premie och därtilllämnar bolaget avkastning på aktierna. Vid ett skadeutfall på 500 tkr per år skulle detta kunna innebära en återbäring på 275 tkr. Uddevalla kommuns nuvarande premiekostnad för kommunforsäkringen är 2,6 mkr av en total premiekostnad för samtliga forsäkringar på 5,7 mkr. Upplägget forutsätter bl. a. ett aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete. KSF AB erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Det innebär att en forutsättning för att Uddevalla kommun skall få del av KSFAB"s erbjudande är att Uddevalla kommun först blir medlem. Utöver kommunen kan räddningstjänstförbund, fastighetsbolag, allmännyttiga bolag, va-bolag, renhållnings bolag, bostadsstiftelser och industristiftelser ingå. Ej hamnbolag och energibolag.

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/ Kommunens nuvarande avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december Det är således först from l januari 2016 som kommunen kan ha KSFAB som försäkringsgivare. För att bli i delägare i KSFAB krävs att Uddevalla kommun förvärvar aktier som minst motsvarar 2,5 procent av kommunens invånarantal. Den l januari 2015 var antalet invånare , vilket medför att antalet aktier blir l 336 st. Kommunen kan köpa fler aktier om vi vill, vilket dock inte föreslås. Priset per aktie uppgår l 50 l kronor som är fastställt att gälla för För att Uddevalla kommun skall bli medlem krävs således att kommunen förvärvar aktier motsvarande kronor. Medlemskapet förutsätter att kommunen godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och aktieägardirekt för KSF AB. Dessa redovisas i bilaga 2. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse , bilaga l till Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att att att anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB förvärva l 336 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för kronor godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel. Ärendebeskrivning Ytterligare information om delägarskapet, kommunens försäkringar mm redovisas i bilaga l. ~(~_ Peter Larsson Kommundirektör :4 ~/~~---:::::;-- -~ tft/t:v 7~~./. Kenneth Erlandsson Ekonomichef

17 \ / l~mmunassurans Syd... '-: Försäkrings AB Datum Uddevalla kommun Kommunstyrelsen Ekonomichef Kenneth Erlandsson Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Då Uddevalla kommun visat intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bolagets styrelse vid sammanträde beslutat att inbjuda Uddevalla kommun till delägarskap i bolaget. Bolaget bildades 2005 och ägs idag av 48 kommuner i södra Sverige. Det geografiska upptagningsområdet omfattar idag hela Götaland. Invånarantalet hos delägarna uppgår till ca 2 miljoner. Bolaget har som syfte att erbjuda sina delägare och deras bolag egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier) ansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring. Bolaget bedriver också ett arbete för att stimulera delägarna till att aktivt arbeta med riskanalyser och förebyggande skydd. Bolaget arbetar i full konkurrens med marknaden då delägarna handlar upp sitt försäkringsskydd enligt LOU, alternativt finns möjlighet att fr o m placera sin kommunförsäkring direkt i bolaget utan upphandling via LOU. Villkoret för att bli delägare är att minst teckna antal aktier i bolaget motsvarande 2,5 %X antal invånare (1 336 aktier) till kurs motsvarande bolagets verkliga värde, kr/aktie. Nominellt värde är kr/aktie. att godkänna överenskomna ägardirektiv och ägaravtal Om Uddevalla kommun beslutar att bli delägare kommer Kommunassurans Syd Försäkrings AB att offerera försäkringsskydd med ovanstående omfattning avseende direktplacering av kommunförsäkring inklusive medförsäkrade kommunägda bolag. Bolaget har idag 35 kommuner som direktplacerat sitt kommunförsäkringsavtal och totalt 49 kunder. På uppdrag av styrelsen Bilagor: Bolagsordning, Aktieägaravtal, Agardirektiv Per-Olof Derbom Ekonomichef/vVD Postadress T olelon Telefax Org nr Kommunassurans Syd Försäkrings AB stortorget 13 B Malmö / Firman har FMskattesedel

18 Bilaga l till tjänsteskrivelse l D nr KS 2015/00124 Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) Bakgrund Ud evaila (tillsammans med andra kommuner i norra Götaland) har erhållit ett erbjudande om delägarskap i KSFAB. Med anledning av erbjudandet har ekonomiavdelningen haft ett möte med KSFAB för att studera erbjudandet. Till mötet inbjöds även Trollhättan och Vänersborg. Trollhättan tackade nej då de sedan flera år är delägare i ett liknande bolag (Svenska Kommunförsäkring AB). Vänersborg tackade ja. Ett möte med företrädare för KSFAB genomfördes i Uddevalla i början av november 2014 mellan Uddevalla, Vänersborg och KSFAB. Både Vänersborg och Uddevalla har därefter fått positiva besked från den politiska ledningen i resp. kommun att gå vidare med erbjudandet. Vad ii r ett capuve'! Ett captive är ett försäkringsbolag som helt eller delvis ägs av exempelvis kommuner. Det finns olika former av captive. Det som KSFAB representerar är ett s. k. direkförsäkringscaptive. Caplivet tar in premier från försäkringsgruppen och återförsäkrar på den internationella återförsäkringsmarknaden den del av risken som caplivet inte vill behålla. Syftet med bildande av caplive är bl. a. att hålla försäkringskostnaderna nere, säkerställa tillgång till försäkringsskydd, tillgång till återförsäkringsmarknaden mm. Ett captive innebär ett långsiktigt åtagande och ett långsiktigt strategiskt val av riskfinansiering. Ett caplive blir framgångsrikt under förutsättning att delägarna har ett skadeförebyggande arbete och är beredda att satsa resurser på detta. Caplivet i sig är inte en lösning på bristande engagemang i det skadeförebyggande arbetet. l ett caplive kan man inte "fly" från frågor kring skadeförebyggande arbete och försäkringar. Hanteras inte detta på ett bra sätt konsumeras premiesänkningen av ökade skadekostnader. Se mer nedan om skadeförebyggande arbete. Det är viktigt att det finns en klar politisk accept på att vara delägare i ett försäkringsbolag/caplive, vilket inte tillhör den kommunala kärnverksamheten. KSFAITs försiiluingsområden KSFAB's erbjudande avser egendomsförsäkring, allmän ansvarighet samt annan förmögenhetsskada. Övriga försäkringar ligger utanför deras område (ex olycksfall, fordon m fl). KSFAB's kommunförsäkring innehåller samma moment som gäller för kommunens nuvarande kommunförsäkring. Möjliga försäkringstagare Uddevalla kommun, räddningstjänstförbund (kommunalförbund), fastighetsbolag, allmännyttiga bolag, va-bolag (kommunalförbund), renhållningsbolag, bostadsstiftelser och industristiftelser. Ej hamnbolag och energibolag. l

19 KSFAB's modd! KSFAB's modell innebär i huvudsak följande: Delägarskap genom köp av aktier Direktplacering eller upphandling av försäkringar Återbäring beroendepåskadeutfall Ambitionerna med KSFAB är bl. a. att o alltid garantera en försäkringsoffert till ägarkommunerna o genom ökad konkurrens skapa förutsättningar för lägre premier o stimulera ägarna till skadeförbyggande arbete. Def.ägan:kap Antal invånare i kommunen x 2,5% ger antalet aktier a' l 501 kr. För Uddevallas del innebär detta: invånare x 2,5% =l 338 aktier x l 501 kr= insats t kr års positiva resultat i KSFAB innebar utdelning till aktieägarana med 3% per aktie (motsvarar ca 40 tkr i utdelning för en ägare av Uddevallas storlek). Nuvarande ägan" Ägare Delägare Antal aktier Andel Delägare Antal aktier Andel Alvesla kommun 897 1,44 /o Osby kommun 611 0,98% Bjuvs kommun 662 1,06% Perstorps kommun 326 0,52% Bromolla kornmun 574 0,92%> Ronneby kommun ,18% Burlövs komrywn 732 1,18% Simrishamns kornmun 937 1,51% Båstad kommun 676 1,09% SJobo kommun 826 1,33% Eslövs kommun ,23% Skurups kornn1un 676 C09% Hultsfrerls kommun 339 0,~_14% Staffanstorps konlmun 970 1,56% Hiissleholms kommun ,76% Svalövs kommun 605 0,97% Horbv kom mr m 676 1,09 /o Svedsia kommun B77 J,41. 0 /o Höörs kornmun 682 1,10%:o SavsJö kommun 533 0,86% Karlshamns kommun ,39% Sblvesborgs komntun 807 1,30% Karlskrona kommun ,81% Tmgs1yds kommun 614 0,99"/o Klippans kommun 761 1,22% Tamelilla kommun 602 0,97% Kristianstnds kommun ,81% Tr.'lnen<o Komnwn 563 0,90% Kiivlin9e kommun ,96% Trelleborgs kommun ,01% Laholms kommun ,78% Uppvidinge kommun 454 0,73'% Landskrona kommun ,97% Veflinge kornmun ,40% Lessebo kon1mun 390 0,63% Vetlanda kommun ,02% Ljungby kommun ,09% Ystads kommun ,05% Lo1nma kommun 872 1,40% Åstorps kommun 639 1,03% Lunds kommun ,78% Almhults kommun 732 1,18% Malmaslad ,22% Orkei1Jlll1ga kommun 457 0,73% Mark<lryds kornmun 459 0,74"/o östra Gömge kommun 672 1,08% Olofstrams kommun 633 1,02% Summtt ,000/o Dirdetplacering av fiirsälu ingar 2010 trädde en ny lagstiftning i kraft som gör det möjligt för kommuner att placera sina försäkringar i egenägda försäkringsbolag utan krav på någon upphandlingsprocess. Alternativet inom ramen för delägarskapet är att handla upp försäkringarna på marknaden och då få en offert även från KSFAB. 2

20 33 av 35 kommuner har valt direktplacering och 2 är upphandlade. Dessutom 14 bolag på separata försäkringsbrev/upphandlingar. Direktplacering erbjuds enbart kommuner, ej andra juridiska personer. För vår del avser vi att direktplacera kommunförsäkringen hos KSFAB. Vi förbinder oss enbart för ett år i sänder med direktplaceringsalternativet. Skulle vi vilja göra en LOU-upphandling inom ramen för delägarskapet går det bra, men vi går då miste om ev. återbäring. Övriga försäkringar, som bl. a. motorfordon, olycksfall m.fl., kommer att LOU-upphandlas på vanligt sätt inför kommande försäkringsperiod from Uddevallas avtals W ge Nuvarande försäkringsperiod är tom (där 2015 är ett optionsår). Enligt vår plan ska upphandling genomföras under 2015 för att avtal ev. kan tecknas med ny avtalspartner Upphandling av försäkringar påbörjas våren 2015 (kräver 9-10 månaders framförhållning). För att veta vilka försäkringar som ska upphandlas på vanligt sätt behöver frågan om medlemskap i KSFAB klaras ut i början av Mar!madsliiget försäkringsupphandli.ngar Uddevalla har hittills inte haft problem att få in anbud från försäkringsbolagen på marknaden. Hur det kommer att se ut i kommande upphandlingar vet vi inte. Uddevallas lwstnader för l(irsäkringar -- - Försäkringstyp Premie 2/ Bolag 2/ Ink/. mäklarprovision 0,7 mkr. --- Kommunförsäkring 1/ 3,2 mkr Länsförsäkringar - Olycksfa Ilsförsäkring 1,7 mkr Folksam ---- Motorfordonsförsäkringen 1,4 mkr Trygg-Hansa Tjänstereseförsäkring 0,03 mkr Gouda Reseförsäkring - VD- & styrelseansvarsförsäkring 0,05 mkr Länsförsäkrin&~ Konst- och UtställnJ_ngsförsäkring 0,05 mkr Hiscox.. ~ SUMMA 6,4 Mkr.. 1/ Med/orsakrad Uddevalla Vatten AB (fastigheter och maskiner) Premieindikation från l<sfah Baserat på uppgifter från ekonomiavdelningen om nuvarande försäkring, skadeutfall mm har KSFAB lämnat ett indikativt bud på försäkringspremie för kommunen och Uddevalla Vatten AB. Budet för kommunen uppgår till t kr, vilket kan jämföras med nuvarande nivå på ca tkr, dvs 262 tkr lägre. Premierna är exkl. mäklararvode (se mer om mäklarfunktion och -arvode nedan). Baserat på en skadekostnad på 500 tkr per år skulle kommunen dessutom erhålla en premieåterbäring på 275 tkr. Total kostnadsminskning 537 tkr per år. Premieindikationen för Uddevalla Vatten AB uppgår till123 tkr, vilket kan jämföras med nuvarande nivå på ca 137 t kr, dvs 14 tkr lägre. Möjlig premieåterbäring 15 tkr, dvs totalt 29 t kr. 3

21 Åted::~äring KSFAB's återbäringsmodell innebär att kommunen kan få 30% återbäring på icke utnyttjad premie. Återbäring sker enbart på direktplacerade försäkringar, ej upphandlade enligt LOU. KSFAB fasta kostnader ligger på ca 40 %, dvs för Uddevallas del ca 946 tkr. Därutöver finns ca 1418 tkr ( ) för inträffade skador och möjlig återbäring. Beräkning Premie Fasta kostnader (40 %) Skadeutfall Återstår Återbäring (30 %) tkr -946 tkr tkr 918 tkr 275 tkr Siwdefiirehyggande ar-bete Behov av skadeförebyggande verksamhet Oavsett delaktighet i KSFAB eller inte måste kommunen ha ett stabilt, kontinuerligt och kvalitetssäkert skadeförebyggande arbete. Kommunen är den mest geografiskt spridda organisationen i kommunen där verksamhet sker på många platser med olika risknivåer. Villkor för försäkringsskydd Ett väl fungerade försäkringssystem innebär att kommunen genom riskspridning minskar konsekvenserna av en kritisk händelse. Villkoret för ett bra försäkringsskydd är dock att ett aktivt arbete med att minska sannolikheten att en skada uppkommer. Kort sagt kan man uttrycka det som att vi är skyldiga att genom proaktivt arbete undvika eller minimera risken att en skada äger rum. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att formalisera en skadeförebyggande verksamhet och göra denna tilllöpande aktivitet. Riskhantering enligt SS-ISO Som svensk standard för riskhantering anges den internationella standarden ISO 31000:2009. Normen används redan i tillämpliga delar för kommunens verksamheter krisberedskap och säkerhetskydd och är att betrakta som en branschstandard avseende säkerhetsfrågor. standarden ställer krav på ett systematisk tillvägagångsätt och ger ett ramverk avseende hanteringsmetoder, krav på dokumentation samt informationsspridning. Exempel på verksamhetsbeskrivning. Grundläggande verksamhetsmål och inriktning Verksamheten syftar till att understödja och möjliggöra ett bra kommunalt försäkringsskydd. Verksamheten ska bedrivas på stor bredd och omfatta hela den kommunala verksamheten. SS-ISO 31000:2009 ska användas som ramverk för det skadeförebyggande arbetet. Övriga normgivande dokument är kommunens delegationsordning samt de ekonomiska styrprinciper kommunen använder. Organisation l dagsläget finns ingen tydlig organisation av försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. Försäkringarna ligger kvar på ekonomiavdelningens upphandlingsenhet även efter att organisatoriska och personella förändringar ägt rum. l dagsläget sker inget aktivt arbete utan mer löpande administ- 4

22 ration av försäkringarna. Kommunens säkerhetsfunktion är en lämplig placering av ansvaret och är även beredd att ta på sig detta. Denna placering är dessutom mycket vanlig i andra kommuner. Kommundirektörens ledningsgrupp föreslås vara styrgrupp för det skadeförebyggande arbetet. Gruppen har redan idag liknande arbetsuppgifter avseende krisberedskap och säkerhetskydd. Gruppen ska värna om arbetets prioritet och dess möjligheter att tränga ut i organisationen. Kommunens säkerhetschef (SC) är tillika kommunens försäkringsansvarige. Frågan anknyter väl till normalt säkerhetsarbete och ligger inom det normala arbets- och kompetensfält där en säkerhetsorganisation arbetar. se genomför redan visst skadeförebyggande arbete men detta har då prioriteringen person skydd. Uppdraget ska ingå i se ordinarie arbetsuppgifter. Ett tydligt mandat att driva och utveckla verksamheten ska finnas. Förvaltningarna utser lämpliga kontaktpersoner som har uppdraget att understödja det skadetörebyggande arbetet. Uppgiften innebär att stödja se med att samla den personal som behöver utbildning och/eller information samt visst redovisningsarbete avseende skadeutfall. Aktiviteter Verksamheten ska minst innehålla följande komponenter. Utbildning av personal och verksamheter Redovisning och analyser av skadeutfall Upprättande av gemensamma styrdokument för att minska skadeutfall. Verksamheten ska dock inte hantera själva skadeanmälan mot försäkringsgivaren. Driftprinciper Vid skador ska principen vara att verksamheterna själva anmäler försäkringsärenden till försäkringsgivaren samt att en sammanställning upprättas i verksamheten. Verksamheterna redovisar sina försäkringsskador till se som sammanställer resultatet för hela kommunen. Redovisning av försäkringsutfall från verksamheterna sker vid varje delårsbokslut Skador med en beräknad kostnad över 3 basbelopp ska rapporteras direkt till se. skadeanmälan går dock till på normalt sätt. Upphandling och avtal Ekonomiavdelningen ansvarar för upphandlingar och avtalsskrivningar inom ramen för verksamhetens syfte. Den försäkringsansvarige medverkar vid behov i arbetet med avtal och upphandlingar. Utbildning Den försärkingsansvarige ska erbjudas lämplig vidareutbildning för att på ett lättare sätt kunna genomföra verksamheten enligt kommunens intentioner. Stor vikt ska läggas vid att underhålla befintlig kompetens och att bygga på den vid behov. Förvaltningarna ska regelbundet ges möjlighet till utbildning avseende skadeförebyggande arbete. 5

23 Finansiering Nuvarande säkerhetsorganisation finansieras till största delen av ett statligt bidrag avseende krisberedska p. Det är inte tillåtet att använda detta bidrag till ett skadeförebyggande arbete för försäkringar, det måste kommunen själva finansiera. KSFAB's arbete KSFAB driver ingen egen skadeförbyggande verksamhet utan bistår med information och utbildning. Det är upp till kommunen själv att se till att det skadeförbyggande arbetet drivs på ett bra sätt. Möjliga premieåterbetalningar har en direkt koppling till detta arbete. Sedan hösten 2013 har KSFAB en anställd risk- och säkerhetsrådgiva re. Denne arbetar både generellt med information och utbildning riktat mot delägare och försäkringskunder eller specifikt med en enskild kommun eller kommunalt bolag. säkerhetsrådgivaren kan medverka vid utarbetande av ny säkerhetsorganisation, ge förslag på åtgärder för en skadegörelsedrabbad verksamhet, utbilda personal på vårdboenden i utarbetandet av en risk- och sårbarhetsana lys, hjälpa till med att ta fram en krisplan baserat på analysen mm. Oavsett val av lösning måste det alltid finnas ett systematisk skadeförebyggande arbete för att så långt det är möjligt minimera risken att råka ut för avsiktliga eller oavsiktliga skador. Sker inte det skadeförebyggande arbetet på ett bra sätt kan premiesänkningen gå förlorad genom ökade skadekostnader. Långsi!,ligt relation Att gå in i ett ägande enligt denna modell är en långsiktig relation. Vi ska inte gå in i en relation för "att pröva på" under en kortare tid. ll.tediirsäki ing Bolaget tecknar återförsäkring med stora nationella och internationella återförsäkrare, som har en rating som bolaget anser vara nödvändigt för våra kunders trygghet. Det totala försäkringsvärdet för egendom uppgår till MSEK. Samarbetet med återförsäkrarna och deras förståelse för bolagets verksamhet är viktig. Bolaget har därför lagt stor vikt vid information till återförsäkrarna och har årligen en stor presentation i Malmö för återförsäkra rna, med studiebesök på utvalda försäkringsobjekt, vad som ska försäkras, genomgång av skadestatistiken och hur den kan användas skadeförebyggande för att hitta trender i skademönstret samt hur det riskförebyggande arbetet bedrivs dels av bolaget men även hos de enskilda kommunerna. Uddevallas skalleutfall ZO(Jl 2014 År Kostnad (tkr) / ~: ~ o ---- ~ -~ / ~- ~--- 6

24 o ~3~ , tom au=g ,4:..:1'-1 Snitt 795 :-:-:-:-:: Snitt (exkl. 2006,_o:_:c,~hc::2:.::0.::::10"-')'--' =2:.:.9_:c_]O 1/ Brand Bowlinghollen 2/ Brand Östrabo Yrkes, ras ridhus Nöthult!{ommtmens ansvarsförsiikring Kommunstyrelsen beslutade 2013 att höja maxbeloppet för kommunens ansvarsförsäkring från 50 mkr tillloo mkr. Höjningen skedde med anledning av en domstolsutslag efter en händelse i Landskrona. KSFAB's maxbelopp ligger på 50 mkr. Efter samtal med KSFAB så har de sagt att frågan om höjning varit uppe på dagordningen inom bolaget men att ingen kommun valt att höja utöver 50 mkr. Ekonomiavdelningen återkommer senare under året i frågan efter fortsatta diskussioner med KSFAB. Föniäkringsmiihlare? Mäklararvodet i dagens relation med försäkringsmäklaren Willis betalas av försäkringsbolagen. Kommunen betalar sedan detta via motsvarande högre försäkringspremier. Premien uppgår idag till drygt 700 tkr. Ekonomiavdelningen avser att lämna denna modell som också börjar bli alltmer ovanlig. Vi ser ett behov att behålla viss expertfunktion inom försäkringsområdet pga. områdets komplexitet. Denna ska dock upphandlas och inte vara en del av upphandlade försäkringars premier. Nuvarande avtal med försäkringsmäklaren Willis sträcker sig tom Detta avtal kan inte utan vidare brytas utan får löpa ut. Därefter gör vi en LOU-upphandling av konsultbiträde from Ekonomiavdelningen räknar med att prislappen på den nya upphandlade tjänsten kan minskas en hel del. Aiternativ till KSFAil:H Trollhättans stad är medlem i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB). Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trondheim kommune, Trollhättans Stad, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun. Varken Uddevalla eller Vänersborg har bedömt detta alternativ djupare under arbetet. Vi har istället enbart fokuserat på KSFAB's erbjudande.!(onmnmens bolag och stiftelser Möjliga ytterligare kunder till KSFAB är Uddevalla Vatten AB, Uddevalla hem, Ljungskilehem, HSB's stiftelse Jakobsberg samt MittBohuslän. Uddevalla Vatten AB kommer att ingår i vår kommunförsäkring. Övriga bolag och stiftelser kommer ekonomiavdelningen att föra diskussioner med efter ett positivt beslut om delägarskap för kommunens del. 7

25 Fii!' och naduidar med ev. de!~igarskap contra traditioneh upphandling (urval) Fördelar Nackdelar - -- Möjlighet till direktplacering minskar arbetet med upphandlingar för kommunförsäkringen Möjlig återbäring vid positivt skadeutfall Fortfarande möjligt att upphandla på marknaden -- Inte heltäckande inom försäkringsområdet --c- Begränsad ekonomisk kapacitet jämfört med traditionella försäkringsbolag -- Engångsinsats i form av aktiekapital Fokus på kommunförsäkringar Många kommuner redan kunder stabil premie över tid Kan finnas viss risk att återfå mindre än insatt kapital vid ett ll!l_r~~~- Beroende av extern expertis Vinst inom bolaget går tillbaka till ägarna --. Egen kontakt med återförsäkringsmarknaden --- Ej kommunal kärnverksamhet att vara delägare i caplive Intern organisation Försäkringsansvaret ligger idag inom ekonomiavdelningens upphandlingsenhet Den organisatoriska placeringen är inte lämplig ur flera aspekter. Vi har idag ingen huvudansvarig inom kommunen för försäkringsfrågor. Det är ingen uppgift för upphandlingsenheten att ansvara för det aktiva arbete som är nödvändigt med bl. a. bedömning av risker mm för utformning av försäkringsskyddet, skadeförbyggande arbete mm. Placeringen innebär att resurser för detta tas från upphandlingsenhetens egentliga uppgift att ansvara för upphandlingar. Ekonomiavdelningen föreslår att ansvaret flyttas till annan mer lämplig placering, där kommunens säkerhetsfunktion enligt vår bedömning torde vara den mest lämpliga placeringen. Denna lösning är vanlig i andra kommuner. Upphandlingsenheten har självklart kvar arbetet med själva upphandlingarna av försäkringarna och i tillämpliga delar med hjälp av extern konsultbitäde. Utträde ur bol.aget Om kommunen vill utträda ur bolaget ska aktierna hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande ska endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. Här finns alltså en viss begränsning. 8

26 1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 2 styrelsens säte styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser. Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor. Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska sam arbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: Direkt försäkring Grupp e) Försäkringsklass 6 Försäkringsklass 13 Försäkringsklass 16 Försäkring mot brand och annan skada på egendom Fartyg Allmän ansvarighet Annan förmögenhetsskada Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksam het. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner ( ) kronor och högst etthundraåttio miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst

27 6 Styrelse styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande. styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 7 Revisor och lekmannarevisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 9 Tid och plats för stämman Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 1 O Kallelse till bolagsstämma Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ordförande vid stämman styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmaordförande valts.

28 12 Årsstämma På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 1. stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 8. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 1 O. Beslut om antalet styrelseledamöter 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 12.Val av övriga ledamötertill styrelsen 13. Val av suppleanter till styrelsen 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15.1 förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 17. Val av lem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551 ), försäkringsrörelselagen (201 0:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 13 Röstetal Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. 14 Firmateckning styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 15 Vinst Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift- till årsstämmans förfogande.

29 16 Underställning m.m. För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuner. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av 5, Antalet aktier Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning. Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 17 Hembud Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 november 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering 2013-11-28 kl 15:00 Gruppmöten: Rum finns reserverade från

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Interpellation till Yvonne Stein och till Kerstin Ahlin om stöd till

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

7:1 7:2 7:3 7:4 7:5 7:6 7:7 7:8 2013-11-16 7:9 Bolagsordning Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2013-12-12 och av kommunfullmäktige Strängnäs 2013-12-16. Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer