KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25mars 2015

2 Kallelse Föredragningslista l (3) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 25 mars 2015 Ordförande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dm KS 2705/47 2. Information om Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2754/62 Kl. 11:00-12:00 3. Kommunens årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/ Information om kommunens transportlogistik och fordonspark - korpen projekt 7 Dnr KS 2756/39 Information om controllerrapporten Dnr KS 2754/65 Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år D nr KS 20 14/00219 Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen Dnr KS 2013/00455 Eleonore Lidman, kl. 13:00-13:15 Magnus Södergren, kl. 13:15-13:30 Kl. 13:30 Kl. 13:30 8. Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Dnr KS 2015/ Ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/00121 l O. Arvoden till direktionen i Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/00022

3 Kallelse Föredragningslista 2(3) 20I5-03-I6 Föredragningslista Föredragande I I. Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 20I5/00096 I2. Trafik och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun Dnr KS 20I4/00589 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på I3. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2015 Dnr KS 20 I 5/000 I 5 I4. Bokslut för donatlonsfonder år 2014 Dnr KS 20I5/00086 I5. Revidering av renhållningsordningen 2015 Dnr KS 20I 5/00I 76 I6. Revidering och utökning av biblioteksplan för Uddevalla kommun Dnr KS 20I5/00I55 I 7. I 8. Ansökan från Uddevalla skolfartygstiftelsen om att höja kommunens borgensåtagande Dnr KS 20I4/0046I Underlag till budgetdialog för kommunstyrelsen Dnr KS 20I5/00I39 I9. Sponsring av Uddevalla Goes Ralnbow 2015 Dnr KS 20I5/00I Detaljplaneupprättande för handelsändamål m. m. för del av Herrestads-Torp l :3 och Herrestad 12:4 Dnr KS 20I5/00I62 2 I. Ändrad förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet D nr KS 20 I 4/004 3 O 22. Begäran om utökad limit från Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 20I5/00I Nya rutiner för stiftelsen Hemmets för gamla och sjuka i Uddevalla Dnr KS 20I5/00I44

4 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Redovisning av utredningsuppdrag om samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor och delar av socialnämndens område D nr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola Dnr KS 2014/ Samverkan avseende samhällsorientering för nyanlända Dnr KS 2014/ Kommunens transportlogistik och fordonspark - Korpen projekt 7 Dnr KS 2014/ Val av ledamöter till kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt val av ledamöter till nämndråd för äldreoch funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggnadsfrågor Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dm KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrboda l Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) DnrKS 2015/00152 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Kommunens årsredovisning 2014 Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning överlämnar härmed upprättat förslag till årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. Yrkesrevisionens utkast till granskningsrapport bifogas. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2014 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport för 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2014.?J;{ Peter Larsson Kommundirektör,/...,ll"(:'t~'i!:?:1'::~;? t,.->' ;V{ -~--,--- / " Kenneth Er1andsson Ekonomichef Expediera till

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00219 Handläggare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år. Sammanfattning Stig Axelsson föreslår kostnadsfria resor på f1exlinjen för personer över 75 år på samma sätt som gäller för resor med lokal bussarna. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Västrafik har på Västra Götalandsregionens uppdrag sett över busslinjer med lågt resande. I Uddevalla blev konsekvensen bl.a. att stadsbuslinjen som trafikerade Sigelhults kyrkogård lades ner. Västtrafik genomförde också en större förändring av stadsbussarnas linjenät i december 2014, vilket medförde att vissa delar av tätorten inte längre trafikeras med bussfordon i linjetrafik. Flexlinjen är dock med sina över 220 mötesplatser tillgänglig över hela staden inklusive kyrkogården på Sigehult och är i många fall ett fullgott alternativ for den som behöver resa. De seniorkort (75+) som ger invånare fyllda 75 år kostnadsfria resor i kollektivtrafiken inom kommunens gränser, har dock inte varit giltiga på f1exlinjen vilket inneburit att vanlig busstaxa tillämpats vid resa med f1exlinjens turer. Många personer med seniorkort har, bl. a. mot bakgrund att f1exlinjen ibland är det enda resealternativet, precis som förslagsställaren i detta medborgarförslag önskat att även resor med ilexlinjen borde vara kostnadsfria. Då medel anslagits i kollektivtrafikens budget från 2015 för utökad giltighet med seniorkort har kommunledningskontoret bett Västtrafik att snarast möjligt införa kostnadsfria resor i ilexlinjen för resenärer med seniorkort Seniorkortens giltighet har därför utökats till att även omfatta ilexlinjen i Uddevalla fr.o.m Beslutsunderlag Medborgarförslag Stig Axelsson Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i och med införandet av kostnadsfria resor med seniorkort på f1exlinjen fr.o.m anse medborgarförslaget från Stig Axelsson besvarat och avslutat.

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00219 Ärendebeskrivning Stig Axelsson föreslår kostnadsfria resor på ilexlinjen för personer över 75 år på samma sätt som gäller för resor med lokal bussarna. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Västra Götalandsregionen gav 2013 Västtrafik i uppdrag att göra en översyn av trafik med lågt antal resande per tur. Översynen gjordes i alla kommuner och syftade till att omfördela resurser från linjer med få antal resande per tur tilllinjer med större efterfrågan. I Uddevalla blev konsekvensen bl.a. att stadsbuslinjen som trafikerade Sigelhults kyrkogård lades ner. Resenärer som önskar åka kollektivt blev då hänvisade till ilexlinjen som trafikerar sigelhultskyrkogård och ytterligare ca 220 mötesplatser i staden. Västtrafik genomförde också en större förändring av stadsbussarnas linjenät i december 2014, vilket medförde att vissa delar av tätorten inte längre trafikeras med bussfordon i linjetrafik. Flexlinjen är dock tillgänglig över hela staden och kan i många fall vara ett fullgott alternativ för den som behöver resa. Seniorkort (75+) ger invånare fyllda 75 år kostnadsfria resor i kollektivtrafiken inom kommunens gränser. Flexlinjen har dock varit undantagen från seniorkorten vilket inneburit att vanlig busstaxa tillämpats vid resa med ilexlinjens turer. Många personer med seniorkort har, bl. a. mot bakgrund att ilexlinjen ibland är det enda resealternativet, precis som förslagsställaren i detta medborgarförslag önskat att även resor med ilexlinjen borde vara kostnadsfria. Flexlinjen är ett s.k. tillköp som kommunen gör tl ån Västtrafik. Detta innebär att kommunen helt och hållet betalar linjens nettokostnad. Intäkterna på linjen är begränsade och uppgår till under kr/år. Om resenärer med seniorkort (+75) ges möjlighet till kostnadsfria resor på ilexlinjen får detta liten ekonomisk påverkan på linjens totala nettokostnad. Då medel anslagits för utökad giltighet för seniorkort i kollektivtrafikens budget 2015 har kommunledningskontoret bett Västtrafik att snarast möjligt införa kostnadsfria resor i ilexlinjen för resenärer med seniorkort. Seniorkortens giltighet har därför utökats till att även omfatta ilexlinjen i Uddevalla fr.o.m Peter Larsson Kommundirektör Sven Andersson strateg samhällsplanering Expediera till SPF Viken

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00219 Medborgarförslag från Stig Axelsson angående kostandsfria resor i flexbussen för personer över 75 år Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. V id protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Ulf Fagerberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 INI'LYTANOE VALfRIHET LIVSKVAL!TfT Till Kommunstyrelsen Medborgarförslag till kommunstyrelsen i Uddevalla angående kostnadsfria resor i flexbussen för personer över 75 år. Begäran om kostnadsfria resor enligt samma förslag som gäller för resor med lokalbussarna för personer över 75 år. Orsaken till begäran är att Västtrafik har dragit in lokalbussar till väsentliga platser inom kommunen, exempelvis till Sigelhults kyrkogård och Herrestads kyrka. Gångavståndet överskrider kommunens gällande regler om avstånd till hållplats. Avvaktar med intresse ert svar och hoppas på ett positivt svar på ovanstående begäran. Uddevalla den 30 april 2014 Me/ ~nlig h...pmg JZ-.. ~ Ord rande i SPF Viken,Ueldeva la

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (3) Dnr KS 2013/00455 Handläggare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen Sammanfattning Tommy Cragell föreslår att det skall införas små skyttelbussar mellan Kampenhof och centralstationen istället för att låta trafikslagen komma närmare varandra. skyttelbussarna skall gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har man redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall skyttelbussen vara gratis (ingå i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia. Iden med skyttelbussar har prövats tidigare under flera år i Uddevalla. Skytteln trafikerade Kampenhof och centralstationen i anslutning till varje tågs avgång/ ankomst. Tyvärr var resandet lågt och trafiken fick läggas ned. Nackdelen med en busskyttel är att resenären måste göra ett byte till/från övriga linjenätet. Det är därför bättre om stadsbussarna angör tågstationen eller dess närhet inom ordinarie turer. Västtrafik införde i december 2014 ett nytt linjenät för stadsbussarna i Uddevalla. Det nya linjenätet har bättre anpassats till tågen varför det nu finns bättre kopplingar mellan trafikslagen än tidigare. Nytt är även att Östra stationen trafikeras med en busslinje. Det är numera möjligt att åka direkt från flera stadsdelar till tåg på Uddevalla central eller Uddevalla Östra. Det är även möjligt att företa korta resor mellan Kampenhof och centralstationen kopplat till tågens avgångs- respektive ankomsttider. De nya linjerna har i hög grad anpassats till tågens avgångar/ankomster vilket gör att kopplingen mellan tåg och stadsbussar nu är betydligt bättre än tidigare. Behovet av en skyttelbuss mellan Kampenhof och Uddevalla centralstation har därför i princip försvunnit Beslutsunderlag Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och centralstationen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets \iänsteskrivelse samt de av Västtrafik vidtagna forändringarna i stadstrafikens linjenät anse medborgarforslaget besvarat och avslutat.

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS 20 J 3/00455 Ärendebeskrivning Tommy Cragell föreslår att det skall införas små skyttelbussar mellan Kampenhof och centralstationen istället för att låta trafikslagen komma närmare varandra. skyttelbussarna skall gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har man redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall skyttelbussen vara gratis (ingå i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia. Bakgrunden till Cragells förslag är iden om att flytta tågen närmare centrum som tidigare utretts i Uddevalla. Uddevalla centralstation ligger långt från centrum och stadens bussar har dålig koppling till tågen. Det vore därför önskvärt att få tåg och stadsbussar närmre varandra så att övergångar kan ske smidigt. Iden med skyttelbussar är inte ny. Den prövades i Uddevalla under flera år under perioden Skytteln var ett mindre bussfordon som trafikerade Kampenhof och centralstationen i anslutning till varje tågavgång/tågankomst Samma färdbevis som i kollektivtrafiken för övrigt användes, vilket i1mebar att om man redan köpt biljett på annat fordon gick det bra att byta till skytteln utan extra kostnad. Tyvärr var resandet lågt och trafiken fick läggas ned. Nackdelen med en busskyttel är att resenären måste göra ett byte till/från övriga linjenätet. Byten är negativa p. g. a. besvär och tidsförlust. Att invänta en kommande busskyttel för det relativt korta avståndet är inte självklart även om väntetiden inte skulle vara längre än tio minuter. Det är därför bättre om stadsbussarna angör tågstationen eller dess närhet inom ordinarie turer. Med nuvarande frekvens för tågens avgång/ankomst- ett tåg per timma- borde för övrigt skytteltrafik med tio-minutersintervall inte fylla något större syfte. Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik genom sitt bolag Västtrafik och avgör ytterst vilken trafik som skall bedrivas. Kommunen ansvarar för gator och vägar, dvs. att göra det möjligt för bussarna att trafikera stadens olika delar. I december 2014 infördes, efter beslut hos Västtrafik, ett nytt linjenät för stadsbussarna i Uddevalla. Det nya linjenätet har bättre anpassats till tågen varför det nu finns bättre kopplingar mellan trafikslagen än tidigare. Nytt är även att Östra stationen trafikeras med en busslinje. Det är numera möjligt att åka direkt från flera stadsdelar till tåg på Uddevalla central eller Uddevalla Östra. Det är även möjligt att företa korta resor mellan Kampenhof och centralstationen kopplat till tågens avgångs- respektive ankomsttider. Linje 2 Hovhult-Östra stationen- Kampenhof- Skogslyckan- Torp Linje 4 Kampenhof-Uddevalla C- Torp Linje 6 Kurveröd- Kampenhof-Uddevalla C- Herrestad- Sunningen De nya linjerna har i hög grad anpassats till tågens avgångar/ankomster vilket gör att kopplingen mellan tåg och stadsbussar nu är betydligt bättre än tidigare. Kommunen har i tillägg till detta även flyttat och tillgänglighetsanpassat busshållplatserna på Strömstadsvägen och skapat bättre gångstråk till centralstationen.

12 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS 2013/00455 Västtrafik beslutar, fårutom om kollektivtrankens linjer och trafik, även om kollektivtrankens taxor och betalsystem. Dessa skall vara lika i hela Västra Götalandsregionen varför en särlösning med kontant betalning på en ev. skyttelsbuss i Uddevalla inte är sannolik. Med nuvarande linjenät i Uddevalla stadstralik har behovet av en skyttelbuss mellan Kampenhof och Uddevalla centralstation i princip försvunnit. l' rågan om ett nytt stationsläge bör ses ur ett stadsutvecklingsperspektiv där tätortens kommunikationsbehov utvecklas i samspel med stadens bebyggelse i övrigt. Kollektivtralikens färdmedel bör, för att skapa ändrade resvanor, alltid ges hög prioritet i stadsplaneringen. ///k/!etj[ll Peter Larsson Kommundirektör ) /..,''/<'l,.-,.f j ~'.,e, 1li/.J.z:t&z>?g c;,c:..., n ft1åersson strateg samhällplanering ( z/; Expediera till Tommy Cragell

13 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Medborgarförslag från Tommy Cragell angående kollektivtrafik mellan Kampenhof och Centralstationen (KS/2013:455) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Siv Pettersson, Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan ll-15 intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

14 UDDEVALLA KOMMUN.20\3 '1.55' Utskriftsdatum: :38 Ärendesammanf<!ttning Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Medborgarförslag :17 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Sista inlämning: :38 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Kommunikation Kampenhof-Centralstationen Lämna förslaget: Det har undersökt huruvida Centralstation och bussar kan komma närmare varandra. Förslaget kan gå på 120 miljoner kronor, vilket kommunen får stå för själva. Utveckla istället ett systemet som finns utomlands med små skyttelbussar mellan de olika delarna. Dessa kan gå var tionde minut under högtrafik och lite mer sällan övrig tid. Har rna n redan köpt färdbiljetter till de olika färdsätten skall det vara gratis (ingår i resan). Övriga kan betala genom en myntautomat med en tia (systern finns redan, ex. vid vägtullar).varför satsa på något som bara blir halvbra, när det enda som idag saknas är just kommunikationen mellan de olika delarna. Det finns väsentligt mycket bättre områden att satsa dessa enorma pengar på där det aldrig finns "budgeterade medel". Förnamn: Tommy Efternamn: Cragell Adress: Asplundsgatan 5 Postnummer: 1 (2)

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret I(2) D nr KS 20 I 5/00 I 24 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Sammanfattning Uddevalla kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner i norra Götaland, erbjudits delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSF AB). Kommunledningskontoret har med anledning av detta studerat erbjudandet närmare. Kommunledningskontorets slutsats är att Uddevalla kommun toreslås bli delägare i KSFAB. KSFAB, som är ett s. k. captive, startade sin verksamhet Bolaget är ett helägt kommunalt bolag som ägs av 48 kommuner i framför allt Skåne, Småland, Halland och Blekinge. Kretsen av möjliga delägare har nyligen utökats till att omfatta hela Götaland, därav det erhållna erbjudandet. Uddevalla kommun, liksom andra kommuner, har flera olika försäkringar. De försäkringar som KSF AB erbjuder är egendoms-, ansvars- och iormögenhetsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt tal under benämningen "kommunförsäkring". Omfattningen av kommunförsäkringen i KSFAB är identisk med kommunens gällande kommun!orsäkring. Övriga försäkringar ligger utanför och kommer att upphandlas på sedvanligt sätt. Vid ett medlemskap kan försäkringar direktplaceras hos KSF AB vilket kommer att bli fallet för kommunförsäkringen. Vid en jämförelse av vår nuvarande kommunförsäkring med den prisindikation som vi erhållit från KSFAB, gör kommunledningskontoret bedömningen att Uddevalla kommun får en kostnadsminskning på 262 tkr om året jämfört med dagens premier om kommunen blir delägare i KSF AB. Utöver den lägre premien ger även KSF AB återbäring på 30% av icke förbrukad premie och därtilllämnar bolaget avkastning på aktierna. Vid ett skadeutfall på 500 tkr per år skulle detta kunna innebära en återbäring på 275 tkr. Uddevalla kommuns nuvarande premiekostnad för kommunforsäkringen är 2,6 mkr av en total premiekostnad för samtliga forsäkringar på 5,7 mkr. Upplägget forutsätter bl. a. ett aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete. KSF AB erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Det innebär att en forutsättning för att Uddevalla kommun skall få del av KSFAB"s erbjudande är att Uddevalla kommun först blir medlem. Utöver kommunen kan räddningstjänstförbund, fastighetsbolag, allmännyttiga bolag, va-bolag, renhållnings bolag, bostadsstiftelser och industristiftelser ingå. Ej hamnbolag och energibolag.

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/ Kommunens nuvarande avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december Det är således först from l januari 2016 som kommunen kan ha KSFAB som försäkringsgivare. För att bli i delägare i KSFAB krävs att Uddevalla kommun förvärvar aktier som minst motsvarar 2,5 procent av kommunens invånarantal. Den l januari 2015 var antalet invånare , vilket medför att antalet aktier blir l 336 st. Kommunen kan köpa fler aktier om vi vill, vilket dock inte föreslås. Priset per aktie uppgår l 50 l kronor som är fastställt att gälla för För att Uddevalla kommun skall bli medlem krävs således att kommunen förvärvar aktier motsvarande kronor. Medlemskapet förutsätter att kommunen godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och aktieägardirekt för KSF AB. Dessa redovisas i bilaga 2. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse , bilaga l till Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att att att anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB förvärva l 336 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för kronor godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel. Ärendebeskrivning Ytterligare information om delägarskapet, kommunens försäkringar mm redovisas i bilaga l. ~(~_ Peter Larsson Kommundirektör :4 ~/~~---:::::;-- -~ tft/t:v 7~~./. Kenneth Erlandsson Ekonomichef

17 \ / l~mmunassurans Syd... '-: Försäkrings AB Datum Uddevalla kommun Kommunstyrelsen Ekonomichef Kenneth Erlandsson Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Då Uddevalla kommun visat intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bolagets styrelse vid sammanträde beslutat att inbjuda Uddevalla kommun till delägarskap i bolaget. Bolaget bildades 2005 och ägs idag av 48 kommuner i södra Sverige. Det geografiska upptagningsområdet omfattar idag hela Götaland. Invånarantalet hos delägarna uppgår till ca 2 miljoner. Bolaget har som syfte att erbjuda sina delägare och deras bolag egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier) ansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring. Bolaget bedriver också ett arbete för att stimulera delägarna till att aktivt arbeta med riskanalyser och förebyggande skydd. Bolaget arbetar i full konkurrens med marknaden då delägarna handlar upp sitt försäkringsskydd enligt LOU, alternativt finns möjlighet att fr o m placera sin kommunförsäkring direkt i bolaget utan upphandling via LOU. Villkoret för att bli delägare är att minst teckna antal aktier i bolaget motsvarande 2,5 %X antal invånare (1 336 aktier) till kurs motsvarande bolagets verkliga värde, kr/aktie. Nominellt värde är kr/aktie. att godkänna överenskomna ägardirektiv och ägaravtal Om Uddevalla kommun beslutar att bli delägare kommer Kommunassurans Syd Försäkrings AB att offerera försäkringsskydd med ovanstående omfattning avseende direktplacering av kommunförsäkring inklusive medförsäkrade kommunägda bolag. Bolaget har idag 35 kommuner som direktplacerat sitt kommunförsäkringsavtal och totalt 49 kunder. På uppdrag av styrelsen Bilagor: Bolagsordning, Aktieägaravtal, Agardirektiv Per-Olof Derbom Ekonomichef/vVD Postadress T olelon Telefax Org nr Kommunassurans Syd Försäkrings AB stortorget 13 B Malmö / Firman har FMskattesedel

18 Bilaga l till tjänsteskrivelse l D nr KS 2015/00124 Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) Bakgrund Ud evaila (tillsammans med andra kommuner i norra Götaland) har erhållit ett erbjudande om delägarskap i KSFAB. Med anledning av erbjudandet har ekonomiavdelningen haft ett möte med KSFAB för att studera erbjudandet. Till mötet inbjöds även Trollhättan och Vänersborg. Trollhättan tackade nej då de sedan flera år är delägare i ett liknande bolag (Svenska Kommunförsäkring AB). Vänersborg tackade ja. Ett möte med företrädare för KSFAB genomfördes i Uddevalla i början av november 2014 mellan Uddevalla, Vänersborg och KSFAB. Både Vänersborg och Uddevalla har därefter fått positiva besked från den politiska ledningen i resp. kommun att gå vidare med erbjudandet. Vad ii r ett capuve'! Ett captive är ett försäkringsbolag som helt eller delvis ägs av exempelvis kommuner. Det finns olika former av captive. Det som KSFAB representerar är ett s. k. direkförsäkringscaptive. Caplivet tar in premier från försäkringsgruppen och återförsäkrar på den internationella återförsäkringsmarknaden den del av risken som caplivet inte vill behålla. Syftet med bildande av caplive är bl. a. att hålla försäkringskostnaderna nere, säkerställa tillgång till försäkringsskydd, tillgång till återförsäkringsmarknaden mm. Ett captive innebär ett långsiktigt åtagande och ett långsiktigt strategiskt val av riskfinansiering. Ett caplive blir framgångsrikt under förutsättning att delägarna har ett skadeförebyggande arbete och är beredda att satsa resurser på detta. Caplivet i sig är inte en lösning på bristande engagemang i det skadeförebyggande arbetet. l ett caplive kan man inte "fly" från frågor kring skadeförebyggande arbete och försäkringar. Hanteras inte detta på ett bra sätt konsumeras premiesänkningen av ökade skadekostnader. Se mer nedan om skadeförebyggande arbete. Det är viktigt att det finns en klar politisk accept på att vara delägare i ett försäkringsbolag/caplive, vilket inte tillhör den kommunala kärnverksamheten. KSFAITs försiiluingsområden KSFAB's erbjudande avser egendomsförsäkring, allmän ansvarighet samt annan förmögenhetsskada. Övriga försäkringar ligger utanför deras område (ex olycksfall, fordon m fl). KSFAB's kommunförsäkring innehåller samma moment som gäller för kommunens nuvarande kommunförsäkring. Möjliga försäkringstagare Uddevalla kommun, räddningstjänstförbund (kommunalförbund), fastighetsbolag, allmännyttiga bolag, va-bolag (kommunalförbund), renhållningsbolag, bostadsstiftelser och industristiftelser. Ej hamnbolag och energibolag. l

19 KSFAB's modd! KSFAB's modell innebär i huvudsak följande: Delägarskap genom köp av aktier Direktplacering eller upphandling av försäkringar Återbäring beroendepåskadeutfall Ambitionerna med KSFAB är bl. a. att o alltid garantera en försäkringsoffert till ägarkommunerna o genom ökad konkurrens skapa förutsättningar för lägre premier o stimulera ägarna till skadeförbyggande arbete. Def.ägan:kap Antal invånare i kommunen x 2,5% ger antalet aktier a' l 501 kr. För Uddevallas del innebär detta: invånare x 2,5% =l 338 aktier x l 501 kr= insats t kr års positiva resultat i KSFAB innebar utdelning till aktieägarana med 3% per aktie (motsvarar ca 40 tkr i utdelning för en ägare av Uddevallas storlek). Nuvarande ägan" Ägare Delägare Antal aktier Andel Delägare Antal aktier Andel Alvesla kommun 897 1,44 /o Osby kommun 611 0,98% Bjuvs kommun 662 1,06% Perstorps kommun 326 0,52% Bromolla kornmun 574 0,92%> Ronneby kommun ,18% Burlövs komrywn 732 1,18% Simrishamns kornmun 937 1,51% Båstad kommun 676 1,09% SJobo kommun 826 1,33% Eslövs kommun ,23% Skurups kornn1un 676 C09% Hultsfrerls kommun 339 0,~_14% Staffanstorps konlmun 970 1,56% Hiissleholms kommun ,76% Svalövs kommun 605 0,97% Horbv kom mr m 676 1,09 /o Svedsia kommun B77 J,41. 0 /o Höörs kornmun 682 1,10%:o SavsJö kommun 533 0,86% Karlshamns kommun ,39% Sblvesborgs komntun 807 1,30% Karlskrona kommun ,81% Tmgs1yds kommun 614 0,99"/o Klippans kommun 761 1,22% Tamelilla kommun 602 0,97% Kristianstnds kommun ,81% Tr.'lnen<o Komnwn 563 0,90% Kiivlin9e kommun ,96% Trelleborgs kommun ,01% Laholms kommun ,78% Uppvidinge kommun 454 0,73'% Landskrona kommun ,97% Veflinge kornmun ,40% Lessebo kon1mun 390 0,63% Vetlanda kommun ,02% Ljungby kommun ,09% Ystads kommun ,05% Lo1nma kommun 872 1,40% Åstorps kommun 639 1,03% Lunds kommun ,78% Almhults kommun 732 1,18% Malmaslad ,22% Orkei1Jlll1ga kommun 457 0,73% Mark<lryds kornmun 459 0,74"/o östra Gömge kommun 672 1,08% Olofstrams kommun 633 1,02% Summtt ,000/o Dirdetplacering av fiirsälu ingar 2010 trädde en ny lagstiftning i kraft som gör det möjligt för kommuner att placera sina försäkringar i egenägda försäkringsbolag utan krav på någon upphandlingsprocess. Alternativet inom ramen för delägarskapet är att handla upp försäkringarna på marknaden och då få en offert även från KSFAB. 2

20 33 av 35 kommuner har valt direktplacering och 2 är upphandlade. Dessutom 14 bolag på separata försäkringsbrev/upphandlingar. Direktplacering erbjuds enbart kommuner, ej andra juridiska personer. För vår del avser vi att direktplacera kommunförsäkringen hos KSFAB. Vi förbinder oss enbart för ett år i sänder med direktplaceringsalternativet. Skulle vi vilja göra en LOU-upphandling inom ramen för delägarskapet går det bra, men vi går då miste om ev. återbäring. Övriga försäkringar, som bl. a. motorfordon, olycksfall m.fl., kommer att LOU-upphandlas på vanligt sätt inför kommande försäkringsperiod from Uddevallas avtals W ge Nuvarande försäkringsperiod är tom (där 2015 är ett optionsår). Enligt vår plan ska upphandling genomföras under 2015 för att avtal ev. kan tecknas med ny avtalspartner Upphandling av försäkringar påbörjas våren 2015 (kräver 9-10 månaders framförhållning). För att veta vilka försäkringar som ska upphandlas på vanligt sätt behöver frågan om medlemskap i KSFAB klaras ut i början av Mar!madsliiget försäkringsupphandli.ngar Uddevalla har hittills inte haft problem att få in anbud från försäkringsbolagen på marknaden. Hur det kommer att se ut i kommande upphandlingar vet vi inte. Uddevallas lwstnader för l(irsäkringar -- - Försäkringstyp Premie 2/ Bolag 2/ Ink/. mäklarprovision 0,7 mkr. --- Kommunförsäkring 1/ 3,2 mkr Länsförsäkringar - Olycksfa Ilsförsäkring 1,7 mkr Folksam ---- Motorfordonsförsäkringen 1,4 mkr Trygg-Hansa Tjänstereseförsäkring 0,03 mkr Gouda Reseförsäkring - VD- & styrelseansvarsförsäkring 0,05 mkr Länsförsäkrin&~ Konst- och UtställnJ_ngsförsäkring 0,05 mkr Hiscox.. ~ SUMMA 6,4 Mkr.. 1/ Med/orsakrad Uddevalla Vatten AB (fastigheter och maskiner) Premieindikation från l<sfah Baserat på uppgifter från ekonomiavdelningen om nuvarande försäkring, skadeutfall mm har KSFAB lämnat ett indikativt bud på försäkringspremie för kommunen och Uddevalla Vatten AB. Budet för kommunen uppgår till t kr, vilket kan jämföras med nuvarande nivå på ca tkr, dvs 262 tkr lägre. Premierna är exkl. mäklararvode (se mer om mäklarfunktion och -arvode nedan). Baserat på en skadekostnad på 500 tkr per år skulle kommunen dessutom erhålla en premieåterbäring på 275 tkr. Total kostnadsminskning 537 tkr per år. Premieindikationen för Uddevalla Vatten AB uppgår till123 tkr, vilket kan jämföras med nuvarande nivå på ca 137 t kr, dvs 14 tkr lägre. Möjlig premieåterbäring 15 tkr, dvs totalt 29 t kr. 3

21 Åted::~äring KSFAB's återbäringsmodell innebär att kommunen kan få 30% återbäring på icke utnyttjad premie. Återbäring sker enbart på direktplacerade försäkringar, ej upphandlade enligt LOU. KSFAB fasta kostnader ligger på ca 40 %, dvs för Uddevallas del ca 946 tkr. Därutöver finns ca 1418 tkr ( ) för inträffade skador och möjlig återbäring. Beräkning Premie Fasta kostnader (40 %) Skadeutfall Återstår Återbäring (30 %) tkr -946 tkr tkr 918 tkr 275 tkr Siwdefiirehyggande ar-bete Behov av skadeförebyggande verksamhet Oavsett delaktighet i KSFAB eller inte måste kommunen ha ett stabilt, kontinuerligt och kvalitetssäkert skadeförebyggande arbete. Kommunen är den mest geografiskt spridda organisationen i kommunen där verksamhet sker på många platser med olika risknivåer. Villkor för försäkringsskydd Ett väl fungerade försäkringssystem innebär att kommunen genom riskspridning minskar konsekvenserna av en kritisk händelse. Villkoret för ett bra försäkringsskydd är dock att ett aktivt arbete med att minska sannolikheten att en skada uppkommer. Kort sagt kan man uttrycka det som att vi är skyldiga att genom proaktivt arbete undvika eller minimera risken att en skada äger rum. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att formalisera en skadeförebyggande verksamhet och göra denna tilllöpande aktivitet. Riskhantering enligt SS-ISO Som svensk standard för riskhantering anges den internationella standarden ISO 31000:2009. Normen används redan i tillämpliga delar för kommunens verksamheter krisberedskap och säkerhetskydd och är att betrakta som en branschstandard avseende säkerhetsfrågor. standarden ställer krav på ett systematisk tillvägagångsätt och ger ett ramverk avseende hanteringsmetoder, krav på dokumentation samt informationsspridning. Exempel på verksamhetsbeskrivning. Grundläggande verksamhetsmål och inriktning Verksamheten syftar till att understödja och möjliggöra ett bra kommunalt försäkringsskydd. Verksamheten ska bedrivas på stor bredd och omfatta hela den kommunala verksamheten. SS-ISO 31000:2009 ska användas som ramverk för det skadeförebyggande arbetet. Övriga normgivande dokument är kommunens delegationsordning samt de ekonomiska styrprinciper kommunen använder. Organisation l dagsläget finns ingen tydlig organisation av försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. Försäkringarna ligger kvar på ekonomiavdelningens upphandlingsenhet även efter att organisatoriska och personella förändringar ägt rum. l dagsläget sker inget aktivt arbete utan mer löpande administ- 4

22 ration av försäkringarna. Kommunens säkerhetsfunktion är en lämplig placering av ansvaret och är även beredd att ta på sig detta. Denna placering är dessutom mycket vanlig i andra kommuner. Kommundirektörens ledningsgrupp föreslås vara styrgrupp för det skadeförebyggande arbetet. Gruppen har redan idag liknande arbetsuppgifter avseende krisberedskap och säkerhetskydd. Gruppen ska värna om arbetets prioritet och dess möjligheter att tränga ut i organisationen. Kommunens säkerhetschef (SC) är tillika kommunens försäkringsansvarige. Frågan anknyter väl till normalt säkerhetsarbete och ligger inom det normala arbets- och kompetensfält där en säkerhetsorganisation arbetar. se genomför redan visst skadeförebyggande arbete men detta har då prioriteringen person skydd. Uppdraget ska ingå i se ordinarie arbetsuppgifter. Ett tydligt mandat att driva och utveckla verksamheten ska finnas. Förvaltningarna utser lämpliga kontaktpersoner som har uppdraget att understödja det skadetörebyggande arbetet. Uppgiften innebär att stödja se med att samla den personal som behöver utbildning och/eller information samt visst redovisningsarbete avseende skadeutfall. Aktiviteter Verksamheten ska minst innehålla följande komponenter. Utbildning av personal och verksamheter Redovisning och analyser av skadeutfall Upprättande av gemensamma styrdokument för att minska skadeutfall. Verksamheten ska dock inte hantera själva skadeanmälan mot försäkringsgivaren. Driftprinciper Vid skador ska principen vara att verksamheterna själva anmäler försäkringsärenden till försäkringsgivaren samt att en sammanställning upprättas i verksamheten. Verksamheterna redovisar sina försäkringsskador till se som sammanställer resultatet för hela kommunen. Redovisning av försäkringsutfall från verksamheterna sker vid varje delårsbokslut Skador med en beräknad kostnad över 3 basbelopp ska rapporteras direkt till se. skadeanmälan går dock till på normalt sätt. Upphandling och avtal Ekonomiavdelningen ansvarar för upphandlingar och avtalsskrivningar inom ramen för verksamhetens syfte. Den försäkringsansvarige medverkar vid behov i arbetet med avtal och upphandlingar. Utbildning Den försärkingsansvarige ska erbjudas lämplig vidareutbildning för att på ett lättare sätt kunna genomföra verksamheten enligt kommunens intentioner. Stor vikt ska läggas vid att underhålla befintlig kompetens och att bygga på den vid behov. Förvaltningarna ska regelbundet ges möjlighet till utbildning avseende skadeförebyggande arbete. 5

23 Finansiering Nuvarande säkerhetsorganisation finansieras till största delen av ett statligt bidrag avseende krisberedska p. Det är inte tillåtet att använda detta bidrag till ett skadeförebyggande arbete för försäkringar, det måste kommunen själva finansiera. KSFAB's arbete KSFAB driver ingen egen skadeförbyggande verksamhet utan bistår med information och utbildning. Det är upp till kommunen själv att se till att det skadeförbyggande arbetet drivs på ett bra sätt. Möjliga premieåterbetalningar har en direkt koppling till detta arbete. Sedan hösten 2013 har KSFAB en anställd risk- och säkerhetsrådgiva re. Denne arbetar både generellt med information och utbildning riktat mot delägare och försäkringskunder eller specifikt med en enskild kommun eller kommunalt bolag. säkerhetsrådgivaren kan medverka vid utarbetande av ny säkerhetsorganisation, ge förslag på åtgärder för en skadegörelsedrabbad verksamhet, utbilda personal på vårdboenden i utarbetandet av en risk- och sårbarhetsana lys, hjälpa till med att ta fram en krisplan baserat på analysen mm. Oavsett val av lösning måste det alltid finnas ett systematisk skadeförebyggande arbete för att så långt det är möjligt minimera risken att råka ut för avsiktliga eller oavsiktliga skador. Sker inte det skadeförebyggande arbetet på ett bra sätt kan premiesänkningen gå förlorad genom ökade skadekostnader. Långsi!,ligt relation Att gå in i ett ägande enligt denna modell är en långsiktig relation. Vi ska inte gå in i en relation för "att pröva på" under en kortare tid. ll.tediirsäki ing Bolaget tecknar återförsäkring med stora nationella och internationella återförsäkrare, som har en rating som bolaget anser vara nödvändigt för våra kunders trygghet. Det totala försäkringsvärdet för egendom uppgår till MSEK. Samarbetet med återförsäkrarna och deras förståelse för bolagets verksamhet är viktig. Bolaget har därför lagt stor vikt vid information till återförsäkrarna och har årligen en stor presentation i Malmö för återförsäkra rna, med studiebesök på utvalda försäkringsobjekt, vad som ska försäkras, genomgång av skadestatistiken och hur den kan användas skadeförebyggande för att hitta trender i skademönstret samt hur det riskförebyggande arbetet bedrivs dels av bolaget men även hos de enskilda kommunerna. Uddevallas skalleutfall ZO(Jl 2014 År Kostnad (tkr) / ~: ~ o ---- ~ -~ / ~- ~--- 6

24 o ~3~ , tom au=g ,4:..:1'-1 Snitt 795 :-:-:-:-:: Snitt (exkl. 2006,_o:_:c,~hc::2:.::0.::::10"-')'--' =2:.:.9_:c_]O 1/ Brand Bowlinghollen 2/ Brand Östrabo Yrkes, ras ridhus Nöthult!{ommtmens ansvarsförsiikring Kommunstyrelsen beslutade 2013 att höja maxbeloppet för kommunens ansvarsförsäkring från 50 mkr tillloo mkr. Höjningen skedde med anledning av en domstolsutslag efter en händelse i Landskrona. KSFAB's maxbelopp ligger på 50 mkr. Efter samtal med KSFAB så har de sagt att frågan om höjning varit uppe på dagordningen inom bolaget men att ingen kommun valt att höja utöver 50 mkr. Ekonomiavdelningen återkommer senare under året i frågan efter fortsatta diskussioner med KSFAB. Föniäkringsmiihlare? Mäklararvodet i dagens relation med försäkringsmäklaren Willis betalas av försäkringsbolagen. Kommunen betalar sedan detta via motsvarande högre försäkringspremier. Premien uppgår idag till drygt 700 tkr. Ekonomiavdelningen avser att lämna denna modell som också börjar bli alltmer ovanlig. Vi ser ett behov att behålla viss expertfunktion inom försäkringsområdet pga. områdets komplexitet. Denna ska dock upphandlas och inte vara en del av upphandlade försäkringars premier. Nuvarande avtal med försäkringsmäklaren Willis sträcker sig tom Detta avtal kan inte utan vidare brytas utan får löpa ut. Därefter gör vi en LOU-upphandling av konsultbiträde from Ekonomiavdelningen räknar med att prislappen på den nya upphandlade tjänsten kan minskas en hel del. Aiternativ till KSFAil:H Trollhättans stad är medlem i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB). Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trondheim kommune, Trollhättans Stad, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun. Varken Uddevalla eller Vänersborg har bedömt detta alternativ djupare under arbetet. Vi har istället enbart fokuserat på KSFAB's erbjudande.!(onmnmens bolag och stiftelser Möjliga ytterligare kunder till KSFAB är Uddevalla Vatten AB, Uddevalla hem, Ljungskilehem, HSB's stiftelse Jakobsberg samt MittBohuslän. Uddevalla Vatten AB kommer att ingår i vår kommunförsäkring. Övriga bolag och stiftelser kommer ekonomiavdelningen att föra diskussioner med efter ett positivt beslut om delägarskap för kommunens del. 7

25 Fii!' och naduidar med ev. de!~igarskap contra traditioneh upphandling (urval) Fördelar Nackdelar - -- Möjlighet till direktplacering minskar arbetet med upphandlingar för kommunförsäkringen Möjlig återbäring vid positivt skadeutfall Fortfarande möjligt att upphandla på marknaden -- Inte heltäckande inom försäkringsområdet --c- Begränsad ekonomisk kapacitet jämfört med traditionella försäkringsbolag -- Engångsinsats i form av aktiekapital Fokus på kommunförsäkringar Många kommuner redan kunder stabil premie över tid Kan finnas viss risk att återfå mindre än insatt kapital vid ett ll!l_r~~~- Beroende av extern expertis Vinst inom bolaget går tillbaka till ägarna --. Egen kontakt med återförsäkringsmarknaden --- Ej kommunal kärnverksamhet att vara delägare i caplive Intern organisation Försäkringsansvaret ligger idag inom ekonomiavdelningens upphandlingsenhet Den organisatoriska placeringen är inte lämplig ur flera aspekter. Vi har idag ingen huvudansvarig inom kommunen för försäkringsfrågor. Det är ingen uppgift för upphandlingsenheten att ansvara för det aktiva arbete som är nödvändigt med bl. a. bedömning av risker mm för utformning av försäkringsskyddet, skadeförbyggande arbete mm. Placeringen innebär att resurser för detta tas från upphandlingsenhetens egentliga uppgift att ansvara för upphandlingar. Ekonomiavdelningen föreslår att ansvaret flyttas till annan mer lämplig placering, där kommunens säkerhetsfunktion enligt vår bedömning torde vara den mest lämpliga placeringen. Denna lösning är vanlig i andra kommuner. Upphandlingsenheten har självklart kvar arbetet med själva upphandlingarna av försäkringarna och i tillämpliga delar med hjälp av extern konsultbitäde. Utträde ur bol.aget Om kommunen vill utträda ur bolaget ska aktierna hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande ska endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. Här finns alltså en viss begränsning. 8

26 1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 2 styrelsens säte styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser. Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor. Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska sam arbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: Direkt försäkring Grupp e) Försäkringsklass 6 Försäkringsklass 13 Försäkringsklass 16 Försäkring mot brand och annan skada på egendom Fartyg Allmän ansvarighet Annan förmögenhetsskada Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksam het. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner ( ) kronor och högst etthundraåttio miljoner ( ) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst

27 6 Styrelse styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande. styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 7 Revisor och lekmannarevisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 9 Tid och plats för stämman Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 1 O Kallelse till bolagsstämma Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ordförande vid stämman styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmaordförande valts.

28 12 Årsstämma På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 1. stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 8. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 1 O. Beslut om antalet styrelseledamöter 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 12.Val av övriga ledamötertill styrelsen 13. Val av suppleanter till styrelsen 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15.1 förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 17. Val av lem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551 ), försäkringsrörelselagen (201 0:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 13 Röstetal Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. 14 Firmateckning styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 15 Vinst Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift- till årsstämmans förfogande.

29 16 Underställning m.m. För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuner. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av 5, Antalet aktier Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning. Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 17 Hembud Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-10-15 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer