2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n."

Transkript

1 Brottsofferjou ren Värmland Karlstad n.u KARLSTAD. KOMMUN Kommumtyrelsen o~- 02 Till Kommunstyrelsen i Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Kils kommun Munkfors kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland Som ni väl känner till så är Brottsofferjouren en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt finnas som stöd för vittnen i Tingsrätten samt Hovrätten. Sedan den 1 mars 2013 har Brottsofferjouren Södra Värmland och Brottsofferjouren Norra Värmland gått samman i en gemensam förening, Brottsofferjouren Värmland. I vårt område ingår Karlstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, Munkfors, Forshaga, Sunne, Torsby och Säffle kommuner. Alltsedan augusti 2001 har vi varje tingsdag deltagit med vittnesstödjare vid tingsrätten. Dessutom har vi ett 30-tal personer som arbetar som brottsofferstödjare. Samtliga stödjare arbetar ideellt, men far ersättning för resor och telefonkostnader. Verksamheten har under åren blivit allt mer efterfrågad och flera av de som söker oss har också många gånger stora behov av stöd. Detta ställer bland annat större krav på en kontinuerlig utbildning av fler stödjare. Under 2013 kommer vi att ägna mycket kraft åt att rekrytera och utbilda nya stöd personer i de kommuner där vi idag har störst brist på stödjare. Dessutom kommer vi att ytterligare tydliggöra vårt uppdrag i förhållande till andra organisationer och ha en levande diskussion om vår värdegrund. I dagsläget har vi två personer anställda vid våra lokaler i Trygghetscenter i Karlstad samt en person vid lokalen i Munkfors. Dessa ansvarar för utbildning och samordning av både vittnesstödjare och personliga stödjare till brottsoffer, samt information om verksamheten ut till samhället och de nätverk som vi försöker skapa. Inte minst det sistnämnda är en uppgift som tar allt mer tid i anspråk.

2 I Säflle har vi en lokal i anslutning till polisstationen där verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. II SoL) ska socialnämnden i varje kommun "verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp". Dessutom ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta bam som bevittnat våld eller andra övergrepp. I Socialtjänstlagen (3 kap. 4 SoL) står också att "socialnämnden ska, när det är lämpligt i sin uppsökande verksamhet samverka med andra samhällsorgan, med organisationer och andra föreningar." Mot bakgrund av detta ser vi Brottsofferjouren som en värdefull samarbetspart till socialtjänsten i varje kommun. Våra kostnader består framför allt av löner till våra anställda samt hyra, telefon, utbildningsmaterial och övrig administration. För verksamhetsåret 2013 har några kommuner beslutat om ett bidrag motsvarande sex kronor per invånare. Det är av allra största vikt att samtliga kommuner höjer bidraget till samma nivå. Detta för att vi ska kunna upprätthålla ett gott, likvärdigt omhändertagande av brottsoffer, vittnen och anhöriga i samtliga kommuner som tillhör jourens upptagningsområde. En satsning på brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete måste ses som en investering som ger kommunen mer i utbyte än det satsade bidraget. Med anledning av ovanstående vädjar vi därför till er om kommunbidrag med sex kronor per kommuninvånare. Detta för att vi fortsatt ska ha möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Med tanke på att vi har anställd personal vore det önskvärt om vi kunde få besked om ert beslut angående nivå på bidraget i slutet av Vi tycker också det är viktigt att ni har insyn i och kan ta del av vår verksamhet. Av den anledningen vill vi därför uppmana er att utse en representant som adjungeras till vår styrelse. Vi hoppas att ni snarast vill meddela oss vem ni vill utse så att vi har möjlighet att skicka inbjudan och handlingar. Styrelsen för Brottsofferjouren Värmland fm~~t&~ Monica Ekström Ordförande Bilagor: Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan

3 l Brottsofferjouren Södra Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsbeskrivning I Brottsofferjouren Södra Värmland (BOJ SV) ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Säffle. Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har till uppgift att erbjuda alla som råkat ut för brott hjälp, stöd och vägledning. Alla stödpersoner har av Riksförbundet godkänd utbildning och har avgett tystnadslöfte. Brottsofferjouren ska erbjuda den som drabbats av brott: tid att lyssna information om hur en polisanmälan går till stöd vid eventnell rättegång information om rättsprocessen hjälp vid myndighetskontakter information om skadeståndsprocessen hjälp att bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare Stöd och hjälp ges även till brottsoffers och vittnens anhöriga. Stödpersoner vid Tings- och Hovrätt (vittnes stöd) ger brottsoffer och vittnen råd och stöd i samband med rättegång. Även målsägande och anhöriga rar hjälp inför och under domstolsförhandlingar. Dessutom ska vi genom anställd personal, stödpersoner och styrelse verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända. BOJ är ett komplement till samhällets insatser. BOJ SV har ett gott samarbete med polis, hälso- och sjukvård samt social1jänst Styrelsen Monica Ekström Thomas Sjöholm Marie Engström Rosengren Gun Partanen Laila Norstedt-Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson ordförande vice ordförande kassör sekreterare ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot

4 Agneta Björk Bergqvist Håkan Eriksson Gunnar Nerman Linda-Marie Fors Rozbe Bouzorgi ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare 2 Till styrelsens sammanträden har personalen varit adjungerad. Dessutom har från Hammarö kommun Björn Hörgren varit adjungerad. Styrelsen har haft tre ordinarie och ett konstituerande sammanträde under våren samt tre ordinarie och ett extra sammanträde under hösten. Arbetsutskott Arbetsutskottet har bestått av Monica Ekström, Marie Engström och Gun Partanen. Till dessa möten har vice ordförande Thomas Sjöholm samt personal varit adjungerade. Arbetsutskottet har haft tio sammanträden under året. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Christian Norlin och Leif Hammar med Birgit Bergman Blank som ersättare. Valberedning Valberedningen har bestått av Judith Kisch (sammankallande) och Gunnar Dahl. Gåvor Brottsofferjouren har under året mottagit gåvor från bl.a. Frimurarlogen Caritas, Karlstads kyrkliga samfällighet, Norrstrands församling samt privatpersoner. Anställda På BOJ SV:s expedition har under året funnits följande tjänster: Pia Torstensson, verksamhetsansvarig med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Eric Nilsson har sedan den 3 december 2012 vikarierat för Pia Torstensson under hennes sjukskrivning, 50 procent. Jenny Fernström, ansvarig för bl. a vittnesstödssamordningen och jourens administration, t.fverksamhetsansvarig under Pia Torstensson sjukskrivning, tjänstgöringsgrad 100 procent. Lena Werme, anställd sedan augusti med särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen, tjänstgöringsgrad 50 procent. Innan anställningen praktiserade Lena Werme på jouren. Medlemsantal Under året har ett arbete lagts ner på att uppdatera medlemslistan, vilket inte gjorts på flera år. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 181 privatpersoner, 25 organisationer/företag. Brottsofferstödverksamheten Antalet personer som utsätts för olika typer av brott verkar tyvärr inte minska. Framförallt ser vi en ökning av brott riktade mot kvinnor. Vår verksamhet försöker på bästa sätt stötta alla dem som söker hjälp hos oss. Under året har jou-

5 3 rens stödgrupper fortsatt kunnat stödja kvinnor utsatta för våld i nära relationer samt unga kvinnor/flickor som utsatts för sexualiserat våld. Vi noterar fortsatt problem när det gäller insamlandet av statistik, vilket gör att de siffror vi presenterar är i underkant. BOJ SV har under 2012 haft drygt 20 aktiva brottsofferstödjare som hanterat drygt 600 brottsofferärenden. Fördelning av ärenden framgår av bilaga 1. Totalt har cirka timmar lagts ner på brottsofferstödjande arbete, varav cirka timmar utförts ideellt. Styrelsen konstaterar att BOJ SV har ett bra samarbete med polisen. Vittnesstödverksamheten Vittnesstödverksamheten har under 2012 endast bedrivits i Tingsrättens lokaler. Statistik har inte förts över Hovrättsförhandlingar då användandet av videoinspelningar från Tingsrättsförhandlingar använts och fungerat. Under året har en överenskommelse mellan BOJ SV och Tingsrätten arbetats fram. Under året har 15 aktiva vittnesstödjare lagt ner 1334 arbetstimmar i Tingsrätten. Tingsrätten Samtal med vittnen 1018 (845) Samtal med målsägande 282 (196) Samtal med anhörika 349 (400) Samtal med tilltalade 167 (111) Övrig insatser, b!.a samtal e. förhand!. 659 (387) Summa 2475 (1939) (2011 års siffror mom parentes) Hovrätten Utbildning Från Brottsoffermyndigheten har föreningen ratt projektpengar för utbildrling av nya stödjare och en utbildning skedde under hösten där sju personer fullföljde utbildningen. Fortbildninglkonferenser: Insatser till våldsutsatta - Länsstyrelsen Fruimport - Länsstyrelsen Övergrepp mot äldre - Länsstyrelsen, Region Värmland och BFC HBTQ - RFSL och Ungdomsstyrelsen Regionträffen ägde rum i Borgvik (internat) Temat var professionell/ideell och gästföreläsare var Jenny Risfelt. Dessutom har anställda deltagit i konferenser anordnade av Brottsofferjouremas Riksförbund. Stödjarträffar med olika aktuella teman och inbjudna föreläsare har anordnats under året. Dessutom anordnades i mars en utvecklingsdag som ledde fram till att en Policy och Handlingsplan för BOJ Södra Värmland har arbetats fram och beslutades av styrelsen i september. ErfarenhetsutbytelHandledning

6 4 Stödpersonema har under året haft möjlighet till handledning av terapeut Hasse Pettersson. Personalen har erbjudits klinisk handledning från Landstinget i Värmlands vuxenpsykiatri. Samtliga stödpersoner har erbjudits medarbetarsamtal med verksamhetsledaren. Projekt För BOJ SV:s räkning ansökte och beviljades kommunema Hammarö, Kil, och Grums och Forshaga utvecklingsmedel av Länsstyrelsen får att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor samt bam som bevittnat våld. Detta projekt avslutades sista juli Under året har två avstärnningsmöten tillsammans med AKH och berörda kommuner hållits. Stödgrupper Under året har arbetet för att kvalitetssälaa stödgruppema fortgått och en mall för detta har framtagits. Viktoriagruppen riktar sig till kvinnor utsatta för våld i nära relationer Vågen riktar sig till sexuellt utnyttjade flickor och yngre kviunor. Dessa grupper har även erhållit ekonomiskt bidrag från Landstinget i Värmland. Information Information om BOJ SV: s verksamhet har lämnats till bl. a: Skolinformation till grundskolor och gymnasieskolor Forshaga Lärcenter Hammarö kommun (pedagoger) Besök av kommunalrådet Per-Inge Liden, Karlstad (MP) Grums kommun Säffle kommun ang. deras intresse av att starta ett Trygghetscenter Studiebesök från England (tillsammans med karlstads kommuns KLU RA-projekt) Studiebesök vid Trygghetscenter - BOJ SV deltar alltid vid de studiebesök som äger rum vid Trygghetscenter BOJ Vänersborg BOJ Uppsala.. Caritas Affårsnätverket BNI Nätverk Under året har BOJ SV deltagit i flera möten med bl.a nedanstående nätverk/samarbetspartners: Trygghetscenter Freda-gruppen - Arbetsmarknads- och socialfdrvaltuingen i Karlstad kommun och AKH V ÄP-gruppen - Våldspreventionsgruppen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad kommun IDAP - Kriminalvården IDA-gruppen - Alla Kvinnors Hus (AKH) och BOJ SV.. Se Mig (Bam i rislaniljöer) Kvinnonätverket - AKH, Bryggan, RIA, Karlstads kommun, KRIS, Sv. Kyrkan m.fl.

7 5 Mitt ibland oss Nätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck Stödcentrum, Karlstads kommun Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun Rådgivningen Stella (hedersrelaterat våld mot unga) Bryggan FBK Rädda Barnen; Det handlar om kärlek Selma-nätverket - Rädda Barnen, AKH; Bryggan, Insolvens och Hyresgästföreningen Massmedia Brottsofferjouren har uppmärksammats av massmedia vid ett flertal tillfällen. Intervjuer har gjorts i första hand med BOJ: s personal. Under året har BOJ SV funnits med som undertecknare av ett antal debattartildar. Internationella Brottsofferdagen Internationella Brottsofferdagen den 22 februari arrangerades tillsammans med BFC och innehöll en lunchföreläsning för medlemmar. Föreläsningen ägde rum i gamla Wermlandsbanken och föreläsare var representanter från projektet Akta huvudet. På kvällen var det Öppet Hus på UNO, där representanter från FBK också fanns med. Policydokumentets handlingsplan I september 20 Il beslutade styrelsen anta ett policydokument med tillhörande handlingsplan för BOJ SV. Under 2012 har följande punkter uppfyllts: Framtagande av gemensam värdegrund Överenskommelsen med Tingsrätten i enlighet med de Nationella Riktlinjerna är undertecknad. e Kvalitetssäkring av stödgrupperna Vågen och Viktoria Övrigt I Säffle finns jouren i lokaler i anslutning till polisen. Verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Under året har Kriminalvården sagt upp avtalet med BOJ SV när det gäller IDAP. Detta med anledning av förändrade rutiner enligt beslut i Kriminalvårdens styrelse. Deltagit vid studiecirkel, ledd av Trygghetscenter, på Våxnäs som handlar om ett Tryggare Karlstad. Den 1 oktober var BOJ SV inbjudna till Marlene Lund Kopparklints boksläpp av boken Det som inte syns. Vi hade då möjlighet att samtala och dela ut informationsmaterial. Den 5 oktober skedde en tragisk skottlossning i stadsdelen Rud. BOJ SV fanns då tillsammans med Trygghetscenter på plats i kyrkan på Rud under en dag.

8 BOJ SV deltog vid Bokmässan på Museet den november. 6 Avslutning Styrelsen riktar ett stort tack till personalen och ideellt arbetande stödjare som under året lagt ner ett mycket gott arbete på att hjälpa brottsoffer, vittnen och deras anhöriga, samt till alla de som på olika sätt har stöttat vår verksamhet. Monica Ekström Thomas Sjöholm Gun Partanen Marie Engström Rosengren Laila Norstedt Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson

9 Tabell 2012 Brottstyl! Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal Grov (kvinno )fridskränkning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Ofredande Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalsumma Män Kvinnor Totalsumma o.~t1$off'-lk>\i_l~t.5 l'~sf6uuni> Verksamhets~ret 2012

10 Brottsofferjouren Södra Vämliand. BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader O Övriga fordringar Sun1Jlla Kassa och bank Handkassor Plusgirot Ikanobanken, företagskonto Ikanobanken, Spar plus Skattekonto Summa Summa tillgångar Eget lmpital, avsättningar och skulder Eget lmpital Reservfond, hyreskostnad Reservfond, anställd personal Balanserat resultat Arets resultat Summa Projekt Unga brottsoffer (Vågen) Victoriagruppen Kvinnor och barn O Övriga projekt Återbetalning 12rojektmedel Summa Kortfristiga slmlder Leverantörsskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Särskild löneskatt Övr kortfristiga skulder Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter O Smuma Summa eget kap., avsättn. skulder

11 Brottofferjouren Södra Värmland RESULTATRÄKNING l jan - 31 dec 2012 Intäkter 2012 Budget Landstingsbidrag Bidrag från komrrllmer aj Medlemsavgifter Medlemsavgifter, organisationer 4500 O Medlemsavgifter, företag Gåvor bl Boj Regiomåd Brottsoffermyndigheten el Balanserade projekt Ränteintäkter Övriga intäkter dl Smuma intäkter l Kostnader Lokalhyra, städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation, underhåll O 5000 Mötesverksamhet Kmser och konferenser el Styrelsemöten Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader fl Försrucringar Uppvaktningar Banldcostnader Främmande tjänster gl Föreningsavgifter Summa Löner Bilersättning Parkeringskostnader Resekostnadsersättning Pensionsförsrua'ing Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt AMF Upplupna semesteriönekostn O Övriga l1ersonalkostnader Summa Summa kostnader l l Pågående l1rojekt O Årets överskott

12 Information till resultaträkningen al Bidrag från Forshaga, GTUl11S, Hal11marö, K81"1stad, Kil och Säffle bl Gåvor från Frimm81"logen Caritas, Karlstads kyrkliga Samfallighet, Norrstrands församling S8111t privatpersoner el Brottsoffermyndigheten Bidrag under året Avslutade projekt, återbetalat el! Övriga iutäkter Arbetsförmedlingen, särskilt 811ställningsstöd Projektmedel internat. brottsofferdagen 2012 Frivården Insamlingar Övligt från Boj Regiomåd el Kmser och konferenser Vidareutbildning vittoesstödjare, utbildning nya stödjare, stödjarh"äffar, 81Tangem811g vid Karlstads studentkår, kurser i Boj Riks regi fl Datakostnader Inköp nya dator, koshlad för datasupport samt bredb811dskostnader gl Främmande tjänster Christina Lundqvist projekt Brottsofferdagen, Otym, HGP Stödsamtal 29443

13 Revisionsberättelse Brottsofferjouren Södra Värmland Till Arsmötet Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem sarnt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi tillstyrker att att Resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Karlstad i februari 2013 ~>.k?-'!:.7.~.... Christian Norlin Revisor d2j/#.6($:/~!4ti.ttl"./ Birgit Be~;~; sjlln( r f.. '1:f Revisor (ers. för Leif Hammar)

14 VERIFIERING AV MINIMIKRAV Brottsofferjourernas Riksförbund har fastställt minimikrav för lokala brottsofferjourer. Från och med 2009 skall dessa gälla för samtliga jourer. Vi har gått igenom verksamheten för Brottsofferjouren Södra Värmland och funnit att jouren uppfyller samtliga minimikrav. Karlstad ~..0..0~ Christian Norlin Revisor ~td4.:~~ t Bir;;';~~;~ BlafXr..pfl Revisor (ers. för Leif Hammar)

15 Sid l (2) Brottsofferjouren Värmland Drottninggatan Karlstad Fax Verksamhetsplan 2013 Brottsofferjouren Värmland Inledning Brottsofferjouren Vännland verkar inom kommunema Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Säffle, Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne. Föreningen har ett nära samarbete med övriga brottsofferjourer i länet samt med Brottsofferjouremas Regionråd i Vännland. Andra samarbetsparter är bl.a. Länsstyrelsen, Tingsrätten, Hovrätten, Kriminalvården, Rådgivningen Stella, Bryggan, Alla Kvinnors Hus i Karlstad, Mansjouren, Landstinget i Vännland, Polismyndigheten Värmland, Samtals akuten, Kommunledning samt Socialförvaltning och elevhälsa i respektive kommun, Svenska kyrkan, Brottsförebyggande Centrum, Insolvens, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen. Brottsofferjourens uppfattning är att behovet av stöd till brottsoffer i framtiden kommer att öka. Det är viktigt att rekrytera nya stödjare med olika bakgnmd och erfarenhet. Under året är det av största vikt att vi rekryterar och utbildar brottsofferstödjare i samtliga tio kommuner inom jourens område. Det är också nödvändigt att BOJ ingår i nätverk med myndigheter, offentliga organisationer och ideella organisationer, vilka arbetar med olika fonner av brottsofferstöd. Detta för att ldara ut rågångar och samordningseffekter mellan intressentemas arbets- och ansvarsområden. Brottsofferjourens syfte Brottsofferjouren skall genom samtal och annat stöd hjälpa människor, vilka på olika sätt drabbats av brott. Det rör sig såväl om dem som varit direkt föremål får brott som anhöriga till dessa eller vittnen till brottet.

16 Sid 2 (2) Genom BOJ:s insatser skall brottsoffrens kontakter med rättssystemet underlättas och deras trygghetskänsla stärkas. Framgångsfaktorer Brottsoffeljourens verksamhet skall kännetec1mas av hög tillgänglighet, lyhördhet för brotts offrens och vittnens känslor och önskemål samt snabb förmedling av nödvändiga kontakter. Riksförbundets samtliga dokument inklusive BOJ Värmlands policydoknntent och värdegnmd är vägledande för vårt arbete. Det är viktigt att vi samverkar med andra oss närstående organisationer samt med kommunerna och landstinget. Mål Brottsoffeljourens huvudmål är att alla brottsoffer, vittnen samt deras anhöriga som vänder sig till föreningen skall få hjälp och stöd. Ett delmål är att medborgare, myndigheter och organisationer ska bli medvetna om föreningens existens och verksamhet. Aktiviteter 2013 Statistikrapporteringen ska förbättras. Alla stödjare och styrelsen ska före årsskiftet rappoliera sin statistik till BOJ. Under året ska de tidigare jourerna Norra och Södra arbetas samman till en enhet med gemensam värdegrund och policy. Vi har ett väl fimgerande kansli som har en hög tillgänglighet med fokus på dem vi är till för. Under året ska en marlmadsföringsplan utarbetas. Vi har möjlighet att vid behov starta stödgrupp för brottsoffers anhöriga Vi har stödgrupp för kvinnor utsatta för våld i sina relationer, "Victoria-gruppen" samt stödgrupp för unga tjejer/kvinnor utsatta för sexualiserat våld, "v ågen". Vi bedriver brottsofferstödsverksamhet inom vårt Olmåde med lokaler i Karlstad, Säffle och Munkfors. Vi utvecklar formerna för vidareutbildning för vittnesstödjare och brottsofferstödjare i samverkan med regionen Gruppledare och stödjare ska ges möjlighet till fortbildning. Vi avser att rekrytera fler medlelmnar, medlemsföretag och sponsorer En informationsfolder om jourens gruppverksamheter utarbetas Internationella Brottsofferdagen uppmärksmmnas i samverkan med BFC i flera av de kolmnuner som hör till vår jour.

17 Brottsofferjoureu Värmland Förslag till budget 2013 Intäkter Landstingsbidrag Kommunbidrag Medlemsavgifter Medlemsavgifter, företag 5000 Gåvor Boj RegiOltråd Bidrag Brottsoffermyndigheten Balanserade projekt Räntor Summa intäkter Kostnader Lokalhyra Städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Mötesverksamhet Kurser och konferenser Arrangemang Styrelsemöten 3000 Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader Försäkringar Uppvaktningar 5000 Bankkostnader 1000 Fränunande tjänster Föremngsavgifter Löner Bilersättning Parkeringskostnader 3000 Resekostnadsersättning Kollektiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt 4000 AMF 4000 Övriga I)ersonalkostnader Summa kostnader Beräknat överskott

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 Föreningen har till ändamål att på lämpligt sätt lämna stöd och hjälp till personer som blivit utsatta för kriminella övergrepp och våldshandlingar. Föreningen

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer