2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n."

Transkript

1 Brottsofferjou ren Värmland Karlstad n.u KARLSTAD. KOMMUN Kommumtyrelsen o~- 02 Till Kommunstyrelsen i Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Kils kommun Munkfors kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland Som ni väl känner till så är Brottsofferjouren en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt finnas som stöd för vittnen i Tingsrätten samt Hovrätten. Sedan den 1 mars 2013 har Brottsofferjouren Södra Värmland och Brottsofferjouren Norra Värmland gått samman i en gemensam förening, Brottsofferjouren Värmland. I vårt område ingår Karlstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, Munkfors, Forshaga, Sunne, Torsby och Säffle kommuner. Alltsedan augusti 2001 har vi varje tingsdag deltagit med vittnesstödjare vid tingsrätten. Dessutom har vi ett 30-tal personer som arbetar som brottsofferstödjare. Samtliga stödjare arbetar ideellt, men far ersättning för resor och telefonkostnader. Verksamheten har under åren blivit allt mer efterfrågad och flera av de som söker oss har också många gånger stora behov av stöd. Detta ställer bland annat större krav på en kontinuerlig utbildning av fler stödjare. Under 2013 kommer vi att ägna mycket kraft åt att rekrytera och utbilda nya stöd personer i de kommuner där vi idag har störst brist på stödjare. Dessutom kommer vi att ytterligare tydliggöra vårt uppdrag i förhållande till andra organisationer och ha en levande diskussion om vår värdegrund. I dagsläget har vi två personer anställda vid våra lokaler i Trygghetscenter i Karlstad samt en person vid lokalen i Munkfors. Dessa ansvarar för utbildning och samordning av både vittnesstödjare och personliga stödjare till brottsoffer, samt information om verksamheten ut till samhället och de nätverk som vi försöker skapa. Inte minst det sistnämnda är en uppgift som tar allt mer tid i anspråk.

2 I Säflle har vi en lokal i anslutning till polisstationen där verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. II SoL) ska socialnämnden i varje kommun "verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp". Dessutom ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta bam som bevittnat våld eller andra övergrepp. I Socialtjänstlagen (3 kap. 4 SoL) står också att "socialnämnden ska, när det är lämpligt i sin uppsökande verksamhet samverka med andra samhällsorgan, med organisationer och andra föreningar." Mot bakgrund av detta ser vi Brottsofferjouren som en värdefull samarbetspart till socialtjänsten i varje kommun. Våra kostnader består framför allt av löner till våra anställda samt hyra, telefon, utbildningsmaterial och övrig administration. För verksamhetsåret 2013 har några kommuner beslutat om ett bidrag motsvarande sex kronor per invånare. Det är av allra största vikt att samtliga kommuner höjer bidraget till samma nivå. Detta för att vi ska kunna upprätthålla ett gott, likvärdigt omhändertagande av brottsoffer, vittnen och anhöriga i samtliga kommuner som tillhör jourens upptagningsområde. En satsning på brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete måste ses som en investering som ger kommunen mer i utbyte än det satsade bidraget. Med anledning av ovanstående vädjar vi därför till er om kommunbidrag med sex kronor per kommuninvånare. Detta för att vi fortsatt ska ha möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Med tanke på att vi har anställd personal vore det önskvärt om vi kunde få besked om ert beslut angående nivå på bidraget i slutet av Vi tycker också det är viktigt att ni har insyn i och kan ta del av vår verksamhet. Av den anledningen vill vi därför uppmana er att utse en representant som adjungeras till vår styrelse. Vi hoppas att ni snarast vill meddela oss vem ni vill utse så att vi har möjlighet att skicka inbjudan och handlingar. Styrelsen för Brottsofferjouren Värmland fm~~t&~ Monica Ekström Ordförande Bilagor: Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan

3 l Brottsofferjouren Södra Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsbeskrivning I Brottsofferjouren Södra Värmland (BOJ SV) ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Säffle. Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har till uppgift att erbjuda alla som råkat ut för brott hjälp, stöd och vägledning. Alla stödpersoner har av Riksförbundet godkänd utbildning och har avgett tystnadslöfte. Brottsofferjouren ska erbjuda den som drabbats av brott: tid att lyssna information om hur en polisanmälan går till stöd vid eventnell rättegång information om rättsprocessen hjälp vid myndighetskontakter information om skadeståndsprocessen hjälp att bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare Stöd och hjälp ges även till brottsoffers och vittnens anhöriga. Stödpersoner vid Tings- och Hovrätt (vittnes stöd) ger brottsoffer och vittnen råd och stöd i samband med rättegång. Även målsägande och anhöriga rar hjälp inför och under domstolsförhandlingar. Dessutom ska vi genom anställd personal, stödpersoner och styrelse verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända. BOJ är ett komplement till samhällets insatser. BOJ SV har ett gott samarbete med polis, hälso- och sjukvård samt social1jänst Styrelsen Monica Ekström Thomas Sjöholm Marie Engström Rosengren Gun Partanen Laila Norstedt-Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson ordförande vice ordförande kassör sekreterare ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot

4 Agneta Björk Bergqvist Håkan Eriksson Gunnar Nerman Linda-Marie Fors Rozbe Bouzorgi ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare 2 Till styrelsens sammanträden har personalen varit adjungerad. Dessutom har från Hammarö kommun Björn Hörgren varit adjungerad. Styrelsen har haft tre ordinarie och ett konstituerande sammanträde under våren samt tre ordinarie och ett extra sammanträde under hösten. Arbetsutskott Arbetsutskottet har bestått av Monica Ekström, Marie Engström och Gun Partanen. Till dessa möten har vice ordförande Thomas Sjöholm samt personal varit adjungerade. Arbetsutskottet har haft tio sammanträden under året. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Christian Norlin och Leif Hammar med Birgit Bergman Blank som ersättare. Valberedning Valberedningen har bestått av Judith Kisch (sammankallande) och Gunnar Dahl. Gåvor Brottsofferjouren har under året mottagit gåvor från bl.a. Frimurarlogen Caritas, Karlstads kyrkliga samfällighet, Norrstrands församling samt privatpersoner. Anställda På BOJ SV:s expedition har under året funnits följande tjänster: Pia Torstensson, verksamhetsansvarig med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Eric Nilsson har sedan den 3 december 2012 vikarierat för Pia Torstensson under hennes sjukskrivning, 50 procent. Jenny Fernström, ansvarig för bl. a vittnesstödssamordningen och jourens administration, t.fverksamhetsansvarig under Pia Torstensson sjukskrivning, tjänstgöringsgrad 100 procent. Lena Werme, anställd sedan augusti med särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen, tjänstgöringsgrad 50 procent. Innan anställningen praktiserade Lena Werme på jouren. Medlemsantal Under året har ett arbete lagts ner på att uppdatera medlemslistan, vilket inte gjorts på flera år. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 181 privatpersoner, 25 organisationer/företag. Brottsofferstödverksamheten Antalet personer som utsätts för olika typer av brott verkar tyvärr inte minska. Framförallt ser vi en ökning av brott riktade mot kvinnor. Vår verksamhet försöker på bästa sätt stötta alla dem som söker hjälp hos oss. Under året har jou-

5 3 rens stödgrupper fortsatt kunnat stödja kvinnor utsatta för våld i nära relationer samt unga kvinnor/flickor som utsatts för sexualiserat våld. Vi noterar fortsatt problem när det gäller insamlandet av statistik, vilket gör att de siffror vi presenterar är i underkant. BOJ SV har under 2012 haft drygt 20 aktiva brottsofferstödjare som hanterat drygt 600 brottsofferärenden. Fördelning av ärenden framgår av bilaga 1. Totalt har cirka timmar lagts ner på brottsofferstödjande arbete, varav cirka timmar utförts ideellt. Styrelsen konstaterar att BOJ SV har ett bra samarbete med polisen. Vittnesstödverksamheten Vittnesstödverksamheten har under 2012 endast bedrivits i Tingsrättens lokaler. Statistik har inte förts över Hovrättsförhandlingar då användandet av videoinspelningar från Tingsrättsförhandlingar använts och fungerat. Under året har en överenskommelse mellan BOJ SV och Tingsrätten arbetats fram. Under året har 15 aktiva vittnesstödjare lagt ner 1334 arbetstimmar i Tingsrätten. Tingsrätten Samtal med vittnen 1018 (845) Samtal med målsägande 282 (196) Samtal med anhörika 349 (400) Samtal med tilltalade 167 (111) Övrig insatser, b!.a samtal e. förhand!. 659 (387) Summa 2475 (1939) (2011 års siffror mom parentes) Hovrätten Utbildning Från Brottsoffermyndigheten har föreningen ratt projektpengar för utbildrling av nya stödjare och en utbildning skedde under hösten där sju personer fullföljde utbildningen. Fortbildninglkonferenser: Insatser till våldsutsatta - Länsstyrelsen Fruimport - Länsstyrelsen Övergrepp mot äldre - Länsstyrelsen, Region Värmland och BFC HBTQ - RFSL och Ungdomsstyrelsen Regionträffen ägde rum i Borgvik (internat) Temat var professionell/ideell och gästföreläsare var Jenny Risfelt. Dessutom har anställda deltagit i konferenser anordnade av Brottsofferjouremas Riksförbund. Stödjarträffar med olika aktuella teman och inbjudna föreläsare har anordnats under året. Dessutom anordnades i mars en utvecklingsdag som ledde fram till att en Policy och Handlingsplan för BOJ Södra Värmland har arbetats fram och beslutades av styrelsen i september. ErfarenhetsutbytelHandledning

6 4 Stödpersonema har under året haft möjlighet till handledning av terapeut Hasse Pettersson. Personalen har erbjudits klinisk handledning från Landstinget i Värmlands vuxenpsykiatri. Samtliga stödpersoner har erbjudits medarbetarsamtal med verksamhetsledaren. Projekt För BOJ SV:s räkning ansökte och beviljades kommunema Hammarö, Kil, och Grums och Forshaga utvecklingsmedel av Länsstyrelsen får att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor samt bam som bevittnat våld. Detta projekt avslutades sista juli Under året har två avstärnningsmöten tillsammans med AKH och berörda kommuner hållits. Stödgrupper Under året har arbetet för att kvalitetssälaa stödgruppema fortgått och en mall för detta har framtagits. Viktoriagruppen riktar sig till kvinnor utsatta för våld i nära relationer Vågen riktar sig till sexuellt utnyttjade flickor och yngre kviunor. Dessa grupper har även erhållit ekonomiskt bidrag från Landstinget i Värmland. Information Information om BOJ SV: s verksamhet har lämnats till bl. a: Skolinformation till grundskolor och gymnasieskolor Forshaga Lärcenter Hammarö kommun (pedagoger) Besök av kommunalrådet Per-Inge Liden, Karlstad (MP) Grums kommun Säffle kommun ang. deras intresse av att starta ett Trygghetscenter Studiebesök från England (tillsammans med karlstads kommuns KLU RA-projekt) Studiebesök vid Trygghetscenter - BOJ SV deltar alltid vid de studiebesök som äger rum vid Trygghetscenter BOJ Vänersborg BOJ Uppsala.. Caritas Affårsnätverket BNI Nätverk Under året har BOJ SV deltagit i flera möten med bl.a nedanstående nätverk/samarbetspartners: Trygghetscenter Freda-gruppen - Arbetsmarknads- och socialfdrvaltuingen i Karlstad kommun och AKH V ÄP-gruppen - Våldspreventionsgruppen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad kommun IDAP - Kriminalvården IDA-gruppen - Alla Kvinnors Hus (AKH) och BOJ SV.. Se Mig (Bam i rislaniljöer) Kvinnonätverket - AKH, Bryggan, RIA, Karlstads kommun, KRIS, Sv. Kyrkan m.fl.

7 5 Mitt ibland oss Nätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck Stödcentrum, Karlstads kommun Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun Rådgivningen Stella (hedersrelaterat våld mot unga) Bryggan FBK Rädda Barnen; Det handlar om kärlek Selma-nätverket - Rädda Barnen, AKH; Bryggan, Insolvens och Hyresgästföreningen Massmedia Brottsofferjouren har uppmärksammats av massmedia vid ett flertal tillfällen. Intervjuer har gjorts i första hand med BOJ: s personal. Under året har BOJ SV funnits med som undertecknare av ett antal debattartildar. Internationella Brottsofferdagen Internationella Brottsofferdagen den 22 februari arrangerades tillsammans med BFC och innehöll en lunchföreläsning för medlemmar. Föreläsningen ägde rum i gamla Wermlandsbanken och föreläsare var representanter från projektet Akta huvudet. På kvällen var det Öppet Hus på UNO, där representanter från FBK också fanns med. Policydokumentets handlingsplan I september 20 Il beslutade styrelsen anta ett policydokument med tillhörande handlingsplan för BOJ SV. Under 2012 har följande punkter uppfyllts: Framtagande av gemensam värdegrund Överenskommelsen med Tingsrätten i enlighet med de Nationella Riktlinjerna är undertecknad. e Kvalitetssäkring av stödgrupperna Vågen och Viktoria Övrigt I Säffle finns jouren i lokaler i anslutning till polisen. Verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Under året har Kriminalvården sagt upp avtalet med BOJ SV när det gäller IDAP. Detta med anledning av förändrade rutiner enligt beslut i Kriminalvårdens styrelse. Deltagit vid studiecirkel, ledd av Trygghetscenter, på Våxnäs som handlar om ett Tryggare Karlstad. Den 1 oktober var BOJ SV inbjudna till Marlene Lund Kopparklints boksläpp av boken Det som inte syns. Vi hade då möjlighet att samtala och dela ut informationsmaterial. Den 5 oktober skedde en tragisk skottlossning i stadsdelen Rud. BOJ SV fanns då tillsammans med Trygghetscenter på plats i kyrkan på Rud under en dag.

8 BOJ SV deltog vid Bokmässan på Museet den november. 6 Avslutning Styrelsen riktar ett stort tack till personalen och ideellt arbetande stödjare som under året lagt ner ett mycket gott arbete på att hjälpa brottsoffer, vittnen och deras anhöriga, samt till alla de som på olika sätt har stöttat vår verksamhet. Monica Ekström Thomas Sjöholm Gun Partanen Marie Engström Rosengren Laila Norstedt Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson

9 Tabell 2012 Brottstyl! Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal Grov (kvinno )fridskränkning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Ofredande Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalsumma Män Kvinnor Totalsumma o.~t1$off'-lk>\i_l~t.5 l'~sf6uuni> Verksamhets~ret 2012

10 Brottsofferjouren Södra Vämliand. BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader O Övriga fordringar Sun1Jlla Kassa och bank Handkassor Plusgirot Ikanobanken, företagskonto Ikanobanken, Spar plus Skattekonto Summa Summa tillgångar Eget lmpital, avsättningar och skulder Eget lmpital Reservfond, hyreskostnad Reservfond, anställd personal Balanserat resultat Arets resultat Summa Projekt Unga brottsoffer (Vågen) Victoriagruppen Kvinnor och barn O Övriga projekt Återbetalning 12rojektmedel Summa Kortfristiga slmlder Leverantörsskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Särskild löneskatt Övr kortfristiga skulder Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter O Smuma Summa eget kap., avsättn. skulder

11 Brottofferjouren Södra Värmland RESULTATRÄKNING l jan - 31 dec 2012 Intäkter 2012 Budget Landstingsbidrag Bidrag från komrrllmer aj Medlemsavgifter Medlemsavgifter, organisationer 4500 O Medlemsavgifter, företag Gåvor bl Boj Regiomåd Brottsoffermyndigheten el Balanserade projekt Ränteintäkter Övriga intäkter dl Smuma intäkter l Kostnader Lokalhyra, städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation, underhåll O 5000 Mötesverksamhet Kmser och konferenser el Styrelsemöten Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader fl Försrucringar Uppvaktningar Banldcostnader Främmande tjänster gl Föreningsavgifter Summa Löner Bilersättning Parkeringskostnader Resekostnadsersättning Pensionsförsrua'ing Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt AMF Upplupna semesteriönekostn O Övriga l1ersonalkostnader Summa Summa kostnader l l Pågående l1rojekt O Årets överskott

12 Information till resultaträkningen al Bidrag från Forshaga, GTUl11S, Hal11marö, K81"1stad, Kil och Säffle bl Gåvor från Frimm81"logen Caritas, Karlstads kyrkliga Samfallighet, Norrstrands församling S8111t privatpersoner el Brottsoffermyndigheten Bidrag under året Avslutade projekt, återbetalat el! Övriga iutäkter Arbetsförmedlingen, särskilt 811ställningsstöd Projektmedel internat. brottsofferdagen 2012 Frivården Insamlingar Övligt från Boj Regiomåd el Kmser och konferenser Vidareutbildning vittoesstödjare, utbildning nya stödjare, stödjarh"äffar, 81Tangem811g vid Karlstads studentkår, kurser i Boj Riks regi fl Datakostnader Inköp nya dator, koshlad för datasupport samt bredb811dskostnader gl Främmande tjänster Christina Lundqvist projekt Brottsofferdagen, Otym, HGP Stödsamtal 29443

13 Revisionsberättelse Brottsofferjouren Södra Värmland Till Arsmötet Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem sarnt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi tillstyrker att att Resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Karlstad i februari 2013 ~>.k?-'!:.7.~.... Christian Norlin Revisor d2j/#.6($:/~!4ti.ttl"./ Birgit Be~;~; sjlln( r f.. '1:f Revisor (ers. för Leif Hammar)

14 VERIFIERING AV MINIMIKRAV Brottsofferjourernas Riksförbund har fastställt minimikrav för lokala brottsofferjourer. Från och med 2009 skall dessa gälla för samtliga jourer. Vi har gått igenom verksamheten för Brottsofferjouren Södra Värmland och funnit att jouren uppfyller samtliga minimikrav. Karlstad ~..0..0~ Christian Norlin Revisor ~td4.:~~ t Bir;;';~~;~ BlafXr..pfl Revisor (ers. för Leif Hammar)

15 Sid l (2) Brottsofferjouren Värmland Drottninggatan Karlstad Fax Verksamhetsplan 2013 Brottsofferjouren Värmland Inledning Brottsofferjouren Vännland verkar inom kommunema Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Säffle, Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne. Föreningen har ett nära samarbete med övriga brottsofferjourer i länet samt med Brottsofferjouremas Regionråd i Vännland. Andra samarbetsparter är bl.a. Länsstyrelsen, Tingsrätten, Hovrätten, Kriminalvården, Rådgivningen Stella, Bryggan, Alla Kvinnors Hus i Karlstad, Mansjouren, Landstinget i Vännland, Polismyndigheten Värmland, Samtals akuten, Kommunledning samt Socialförvaltning och elevhälsa i respektive kommun, Svenska kyrkan, Brottsförebyggande Centrum, Insolvens, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen. Brottsofferjourens uppfattning är att behovet av stöd till brottsoffer i framtiden kommer att öka. Det är viktigt att rekrytera nya stödjare med olika bakgnmd och erfarenhet. Under året är det av största vikt att vi rekryterar och utbildar brottsofferstödjare i samtliga tio kommuner inom jourens område. Det är också nödvändigt att BOJ ingår i nätverk med myndigheter, offentliga organisationer och ideella organisationer, vilka arbetar med olika fonner av brottsofferstöd. Detta för att ldara ut rågångar och samordningseffekter mellan intressentemas arbets- och ansvarsområden. Brottsofferjourens syfte Brottsofferjouren skall genom samtal och annat stöd hjälpa människor, vilka på olika sätt drabbats av brott. Det rör sig såväl om dem som varit direkt föremål får brott som anhöriga till dessa eller vittnen till brottet.

16 Sid 2 (2) Genom BOJ:s insatser skall brottsoffrens kontakter med rättssystemet underlättas och deras trygghetskänsla stärkas. Framgångsfaktorer Brottsoffeljourens verksamhet skall kännetec1mas av hög tillgänglighet, lyhördhet för brotts offrens och vittnens känslor och önskemål samt snabb förmedling av nödvändiga kontakter. Riksförbundets samtliga dokument inklusive BOJ Värmlands policydoknntent och värdegnmd är vägledande för vårt arbete. Det är viktigt att vi samverkar med andra oss närstående organisationer samt med kommunerna och landstinget. Mål Brottsoffeljourens huvudmål är att alla brottsoffer, vittnen samt deras anhöriga som vänder sig till föreningen skall få hjälp och stöd. Ett delmål är att medborgare, myndigheter och organisationer ska bli medvetna om föreningens existens och verksamhet. Aktiviteter 2013 Statistikrapporteringen ska förbättras. Alla stödjare och styrelsen ska före årsskiftet rappoliera sin statistik till BOJ. Under året ska de tidigare jourerna Norra och Södra arbetas samman till en enhet med gemensam värdegrund och policy. Vi har ett väl fimgerande kansli som har en hög tillgänglighet med fokus på dem vi är till för. Under året ska en marlmadsföringsplan utarbetas. Vi har möjlighet att vid behov starta stödgrupp för brottsoffers anhöriga Vi har stödgrupp för kvinnor utsatta för våld i sina relationer, "Victoria-gruppen" samt stödgrupp för unga tjejer/kvinnor utsatta för sexualiserat våld, "v ågen". Vi bedriver brottsofferstödsverksamhet inom vårt Olmåde med lokaler i Karlstad, Säffle och Munkfors. Vi utvecklar formerna för vidareutbildning för vittnesstödjare och brottsofferstödjare i samverkan med regionen Gruppledare och stödjare ska ges möjlighet till fortbildning. Vi avser att rekrytera fler medlelmnar, medlemsföretag och sponsorer En informationsfolder om jourens gruppverksamheter utarbetas Internationella Brottsofferdagen uppmärksmmnas i samverkan med BFC i flera av de kolmnuner som hör till vår jour.

17 Brottsofferjoureu Värmland Förslag till budget 2013 Intäkter Landstingsbidrag Kommunbidrag Medlemsavgifter Medlemsavgifter, företag 5000 Gåvor Boj RegiOltråd Bidrag Brottsoffermyndigheten Balanserade projekt Räntor Summa intäkter Kostnader Lokalhyra Städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Mötesverksamhet Kurser och konferenser Arrangemang Styrelsemöten 3000 Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader Försäkringar Uppvaktningar 5000 Bankkostnader 1000 Fränunande tjänster Föremngsavgifter Löner Bilersättning Parkeringskostnader 3000 Resekostnadsersättning Kollektiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt 4000 AMF 4000 Övriga I)ersonalkostnader Summa kostnader Beräknat överskott

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/783.912 1 (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen

brottsoffer Mångkulturellt brottsofferstöd Stark berättelse från en far vars son mördats Så mycket kostar våldet mot kvinnor tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2007 Stark berättelse från en far vars son mördats sidan 20 Så mycket kostar våldet mot kvinnor sidan 5 Mångkulturellt brottsofferstöd Hur bemöter

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer