2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 -o~- 02. Kommumtyrelsen. Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland. n."

Transkript

1 Brottsofferjou ren Värmland Karlstad n.u KARLSTAD. KOMMUN Kommumtyrelsen o~- 02 Till Kommunstyrelsen i Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Kils kommun Munkfors kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Ansökan om ekonomiskt bidrag, sex kronor/invånare, för verksamhetsåret 2014 till Brottsofferjouren Värmland Som ni väl känner till så är Brottsofferjouren en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt finnas som stöd för vittnen i Tingsrätten samt Hovrätten. Sedan den 1 mars 2013 har Brottsofferjouren Södra Värmland och Brottsofferjouren Norra Värmland gått samman i en gemensam förening, Brottsofferjouren Värmland. I vårt område ingår Karlstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, Munkfors, Forshaga, Sunne, Torsby och Säffle kommuner. Alltsedan augusti 2001 har vi varje tingsdag deltagit med vittnesstödjare vid tingsrätten. Dessutom har vi ett 30-tal personer som arbetar som brottsofferstödjare. Samtliga stödjare arbetar ideellt, men far ersättning för resor och telefonkostnader. Verksamheten har under åren blivit allt mer efterfrågad och flera av de som söker oss har också många gånger stora behov av stöd. Detta ställer bland annat större krav på en kontinuerlig utbildning av fler stödjare. Under 2013 kommer vi att ägna mycket kraft åt att rekrytera och utbilda nya stöd personer i de kommuner där vi idag har störst brist på stödjare. Dessutom kommer vi att ytterligare tydliggöra vårt uppdrag i förhållande till andra organisationer och ha en levande diskussion om vår värdegrund. I dagsläget har vi två personer anställda vid våra lokaler i Trygghetscenter i Karlstad samt en person vid lokalen i Munkfors. Dessa ansvarar för utbildning och samordning av både vittnesstödjare och personliga stödjare till brottsoffer, samt information om verksamheten ut till samhället och de nätverk som vi försöker skapa. Inte minst det sistnämnda är en uppgift som tar allt mer tid i anspråk.

2 I Säflle har vi en lokal i anslutning till polisstationen där verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. II SoL) ska socialnämnden i varje kommun "verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp". Dessutom ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också särskilt beakta bam som bevittnat våld eller andra övergrepp. I Socialtjänstlagen (3 kap. 4 SoL) står också att "socialnämnden ska, när det är lämpligt i sin uppsökande verksamhet samverka med andra samhällsorgan, med organisationer och andra föreningar." Mot bakgrund av detta ser vi Brottsofferjouren som en värdefull samarbetspart till socialtjänsten i varje kommun. Våra kostnader består framför allt av löner till våra anställda samt hyra, telefon, utbildningsmaterial och övrig administration. För verksamhetsåret 2013 har några kommuner beslutat om ett bidrag motsvarande sex kronor per invånare. Det är av allra största vikt att samtliga kommuner höjer bidraget till samma nivå. Detta för att vi ska kunna upprätthålla ett gott, likvärdigt omhändertagande av brottsoffer, vittnen och anhöriga i samtliga kommuner som tillhör jourens upptagningsområde. En satsning på brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete måste ses som en investering som ger kommunen mer i utbyte än det satsade bidraget. Med anledning av ovanstående vädjar vi därför till er om kommunbidrag med sex kronor per kommuninvånare. Detta för att vi fortsatt ska ha möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Med tanke på att vi har anställd personal vore det önskvärt om vi kunde få besked om ert beslut angående nivå på bidraget i slutet av Vi tycker också det är viktigt att ni har insyn i och kan ta del av vår verksamhet. Av den anledningen vill vi därför uppmana er att utse en representant som adjungeras till vår styrelse. Vi hoppas att ni snarast vill meddela oss vem ni vill utse så att vi har möjlighet att skicka inbjudan och handlingar. Styrelsen för Brottsofferjouren Värmland fm~~t&~ Monica Ekström Ordförande Bilagor: Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan

3 l Brottsofferjouren Södra Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsbeskrivning I Brottsofferjouren Södra Värmland (BOJ SV) ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Säffle. Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har till uppgift att erbjuda alla som råkat ut för brott hjälp, stöd och vägledning. Alla stödpersoner har av Riksförbundet godkänd utbildning och har avgett tystnadslöfte. Brottsofferjouren ska erbjuda den som drabbats av brott: tid att lyssna information om hur en polisanmälan går till stöd vid eventnell rättegång information om rättsprocessen hjälp vid myndighetskontakter information om skadeståndsprocessen hjälp att bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare Stöd och hjälp ges även till brottsoffers och vittnens anhöriga. Stödpersoner vid Tings- och Hovrätt (vittnes stöd) ger brottsoffer och vittnen råd och stöd i samband med rättegång. Även målsägande och anhöriga rar hjälp inför och under domstolsförhandlingar. Dessutom ska vi genom anställd personal, stödpersoner och styrelse verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända. BOJ är ett komplement till samhällets insatser. BOJ SV har ett gott samarbete med polis, hälso- och sjukvård samt social1jänst Styrelsen Monica Ekström Thomas Sjöholm Marie Engström Rosengren Gun Partanen Laila Norstedt-Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson ordförande vice ordförande kassör sekreterare ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot

4 Agneta Björk Bergqvist Håkan Eriksson Gunnar Nerman Linda-Marie Fors Rozbe Bouzorgi ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare 2 Till styrelsens sammanträden har personalen varit adjungerad. Dessutom har från Hammarö kommun Björn Hörgren varit adjungerad. Styrelsen har haft tre ordinarie och ett konstituerande sammanträde under våren samt tre ordinarie och ett extra sammanträde under hösten. Arbetsutskott Arbetsutskottet har bestått av Monica Ekström, Marie Engström och Gun Partanen. Till dessa möten har vice ordförande Thomas Sjöholm samt personal varit adjungerade. Arbetsutskottet har haft tio sammanträden under året. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Christian Norlin och Leif Hammar med Birgit Bergman Blank som ersättare. Valberedning Valberedningen har bestått av Judith Kisch (sammankallande) och Gunnar Dahl. Gåvor Brottsofferjouren har under året mottagit gåvor från bl.a. Frimurarlogen Caritas, Karlstads kyrkliga samfällighet, Norrstrands församling samt privatpersoner. Anställda På BOJ SV:s expedition har under året funnits följande tjänster: Pia Torstensson, verksamhetsansvarig med en tjänstgöringsgrad på 100 procent. Eric Nilsson har sedan den 3 december 2012 vikarierat för Pia Torstensson under hennes sjukskrivning, 50 procent. Jenny Fernström, ansvarig för bl. a vittnesstödssamordningen och jourens administration, t.fverksamhetsansvarig under Pia Torstensson sjukskrivning, tjänstgöringsgrad 100 procent. Lena Werme, anställd sedan augusti med särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen, tjänstgöringsgrad 50 procent. Innan anställningen praktiserade Lena Werme på jouren. Medlemsantal Under året har ett arbete lagts ner på att uppdatera medlemslistan, vilket inte gjorts på flera år. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 181 privatpersoner, 25 organisationer/företag. Brottsofferstödverksamheten Antalet personer som utsätts för olika typer av brott verkar tyvärr inte minska. Framförallt ser vi en ökning av brott riktade mot kvinnor. Vår verksamhet försöker på bästa sätt stötta alla dem som söker hjälp hos oss. Under året har jou-

5 3 rens stödgrupper fortsatt kunnat stödja kvinnor utsatta för våld i nära relationer samt unga kvinnor/flickor som utsatts för sexualiserat våld. Vi noterar fortsatt problem när det gäller insamlandet av statistik, vilket gör att de siffror vi presenterar är i underkant. BOJ SV har under 2012 haft drygt 20 aktiva brottsofferstödjare som hanterat drygt 600 brottsofferärenden. Fördelning av ärenden framgår av bilaga 1. Totalt har cirka timmar lagts ner på brottsofferstödjande arbete, varav cirka timmar utförts ideellt. Styrelsen konstaterar att BOJ SV har ett bra samarbete med polisen. Vittnesstödverksamheten Vittnesstödverksamheten har under 2012 endast bedrivits i Tingsrättens lokaler. Statistik har inte förts över Hovrättsförhandlingar då användandet av videoinspelningar från Tingsrättsförhandlingar använts och fungerat. Under året har en överenskommelse mellan BOJ SV och Tingsrätten arbetats fram. Under året har 15 aktiva vittnesstödjare lagt ner 1334 arbetstimmar i Tingsrätten. Tingsrätten Samtal med vittnen 1018 (845) Samtal med målsägande 282 (196) Samtal med anhörika 349 (400) Samtal med tilltalade 167 (111) Övrig insatser, b!.a samtal e. förhand!. 659 (387) Summa 2475 (1939) (2011 års siffror mom parentes) Hovrätten Utbildning Från Brottsoffermyndigheten har föreningen ratt projektpengar för utbildrling av nya stödjare och en utbildning skedde under hösten där sju personer fullföljde utbildningen. Fortbildninglkonferenser: Insatser till våldsutsatta - Länsstyrelsen Fruimport - Länsstyrelsen Övergrepp mot äldre - Länsstyrelsen, Region Värmland och BFC HBTQ - RFSL och Ungdomsstyrelsen Regionträffen ägde rum i Borgvik (internat) Temat var professionell/ideell och gästföreläsare var Jenny Risfelt. Dessutom har anställda deltagit i konferenser anordnade av Brottsofferjouremas Riksförbund. Stödjarträffar med olika aktuella teman och inbjudna föreläsare har anordnats under året. Dessutom anordnades i mars en utvecklingsdag som ledde fram till att en Policy och Handlingsplan för BOJ Södra Värmland har arbetats fram och beslutades av styrelsen i september. ErfarenhetsutbytelHandledning

6 4 Stödpersonema har under året haft möjlighet till handledning av terapeut Hasse Pettersson. Personalen har erbjudits klinisk handledning från Landstinget i Värmlands vuxenpsykiatri. Samtliga stödpersoner har erbjudits medarbetarsamtal med verksamhetsledaren. Projekt För BOJ SV:s räkning ansökte och beviljades kommunema Hammarö, Kil, och Grums och Forshaga utvecklingsmedel av Länsstyrelsen får att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor samt bam som bevittnat våld. Detta projekt avslutades sista juli Under året har två avstärnningsmöten tillsammans med AKH och berörda kommuner hållits. Stödgrupper Under året har arbetet för att kvalitetssälaa stödgruppema fortgått och en mall för detta har framtagits. Viktoriagruppen riktar sig till kvinnor utsatta för våld i nära relationer Vågen riktar sig till sexuellt utnyttjade flickor och yngre kviunor. Dessa grupper har även erhållit ekonomiskt bidrag från Landstinget i Värmland. Information Information om BOJ SV: s verksamhet har lämnats till bl. a: Skolinformation till grundskolor och gymnasieskolor Forshaga Lärcenter Hammarö kommun (pedagoger) Besök av kommunalrådet Per-Inge Liden, Karlstad (MP) Grums kommun Säffle kommun ang. deras intresse av att starta ett Trygghetscenter Studiebesök från England (tillsammans med karlstads kommuns KLU RA-projekt) Studiebesök vid Trygghetscenter - BOJ SV deltar alltid vid de studiebesök som äger rum vid Trygghetscenter BOJ Vänersborg BOJ Uppsala.. Caritas Affårsnätverket BNI Nätverk Under året har BOJ SV deltagit i flera möten med bl.a nedanstående nätverk/samarbetspartners: Trygghetscenter Freda-gruppen - Arbetsmarknads- och socialfdrvaltuingen i Karlstad kommun och AKH V ÄP-gruppen - Våldspreventionsgruppen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad kommun IDAP - Kriminalvården IDA-gruppen - Alla Kvinnors Hus (AKH) och BOJ SV.. Se Mig (Bam i rislaniljöer) Kvinnonätverket - AKH, Bryggan, RIA, Karlstads kommun, KRIS, Sv. Kyrkan m.fl.

7 5 Mitt ibland oss Nätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck Stödcentrum, Karlstads kommun Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun Rådgivningen Stella (hedersrelaterat våld mot unga) Bryggan FBK Rädda Barnen; Det handlar om kärlek Selma-nätverket - Rädda Barnen, AKH; Bryggan, Insolvens och Hyresgästföreningen Massmedia Brottsofferjouren har uppmärksammats av massmedia vid ett flertal tillfällen. Intervjuer har gjorts i första hand med BOJ: s personal. Under året har BOJ SV funnits med som undertecknare av ett antal debattartildar. Internationella Brottsofferdagen Internationella Brottsofferdagen den 22 februari arrangerades tillsammans med BFC och innehöll en lunchföreläsning för medlemmar. Föreläsningen ägde rum i gamla Wermlandsbanken och föreläsare var representanter från projektet Akta huvudet. På kvällen var det Öppet Hus på UNO, där representanter från FBK också fanns med. Policydokumentets handlingsplan I september 20 Il beslutade styrelsen anta ett policydokument med tillhörande handlingsplan för BOJ SV. Under 2012 har följande punkter uppfyllts: Framtagande av gemensam värdegrund Överenskommelsen med Tingsrätten i enlighet med de Nationella Riktlinjerna är undertecknad. e Kvalitetssäkring av stödgrupperna Vågen och Viktoria Övrigt I Säffle finns jouren i lokaler i anslutning till polisen. Verksamheten har öppet en dag i veckan med kvällsöppet varannan vecka. Under året har Kriminalvården sagt upp avtalet med BOJ SV när det gäller IDAP. Detta med anledning av förändrade rutiner enligt beslut i Kriminalvårdens styrelse. Deltagit vid studiecirkel, ledd av Trygghetscenter, på Våxnäs som handlar om ett Tryggare Karlstad. Den 1 oktober var BOJ SV inbjudna till Marlene Lund Kopparklints boksläpp av boken Det som inte syns. Vi hade då möjlighet att samtala och dela ut informationsmaterial. Den 5 oktober skedde en tragisk skottlossning i stadsdelen Rud. BOJ SV fanns då tillsammans med Trygghetscenter på plats i kyrkan på Rud under en dag.

8 BOJ SV deltog vid Bokmässan på Museet den november. 6 Avslutning Styrelsen riktar ett stort tack till personalen och ideellt arbetande stödjare som under året lagt ner ett mycket gott arbete på att hjälpa brottsoffer, vittnen och deras anhöriga, samt till alla de som på olika sätt har stöttat vår verksamhet. Monica Ekström Thomas Sjöholm Gun Partanen Marie Engström Rosengren Laila Norstedt Persson Matilda Hansson Britt Gustavsson

9 Tabell 2012 Brottstyl! Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal Grov (kvinno )fridskränkning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Ofredande Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalsumma Män Kvinnor Totalsumma o.~t1$off'-lk>\i_l~t.5 l'~sf6uuni> Verksamhets~ret 2012

10 Brottsofferjouren Södra Vämliand. BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader O Övriga fordringar Sun1Jlla Kassa och bank Handkassor Plusgirot Ikanobanken, företagskonto Ikanobanken, Spar plus Skattekonto Summa Summa tillgångar Eget lmpital, avsättningar och skulder Eget lmpital Reservfond, hyreskostnad Reservfond, anställd personal Balanserat resultat Arets resultat Summa Projekt Unga brottsoffer (Vågen) Victoriagruppen Kvinnor och barn O Övriga projekt Återbetalning 12rojektmedel Summa Kortfristiga slmlder Leverantörsskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Särskild löneskatt Övr kortfristiga skulder Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter O Smuma Summa eget kap., avsättn. skulder

11 Brottofferjouren Södra Värmland RESULTATRÄKNING l jan - 31 dec 2012 Intäkter 2012 Budget Landstingsbidrag Bidrag från komrrllmer aj Medlemsavgifter Medlemsavgifter, organisationer 4500 O Medlemsavgifter, företag Gåvor bl Boj Regiomåd Brottsoffermyndigheten el Balanserade projekt Ränteintäkter Övriga intäkter dl Smuma intäkter l Kostnader Lokalhyra, städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation, underhåll O 5000 Mötesverksamhet Kmser och konferenser el Styrelsemöten Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader fl Försrucringar Uppvaktningar Banldcostnader Främmande tjänster gl Föreningsavgifter Summa Löner Bilersättning Parkeringskostnader Resekostnadsersättning Pensionsförsrua'ing Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt AMF Upplupna semesteriönekostn O Övriga l1ersonalkostnader Summa Summa kostnader l l Pågående l1rojekt O Årets överskott

12 Information till resultaträkningen al Bidrag från Forshaga, GTUl11S, Hal11marö, K81"1stad, Kil och Säffle bl Gåvor från Frimm81"logen Caritas, Karlstads kyrkliga Samfallighet, Norrstrands församling S8111t privatpersoner el Brottsoffermyndigheten Bidrag under året Avslutade projekt, återbetalat el! Övriga iutäkter Arbetsförmedlingen, särskilt 811ställningsstöd Projektmedel internat. brottsofferdagen 2012 Frivården Insamlingar Övligt från Boj Regiomåd el Kmser och konferenser Vidareutbildning vittoesstödjare, utbildning nya stödjare, stödjarh"äffar, 81Tangem811g vid Karlstads studentkår, kurser i Boj Riks regi fl Datakostnader Inköp nya dator, koshlad för datasupport samt bredb811dskostnader gl Främmande tjänster Christina Lundqvist projekt Brottsofferdagen, Otym, HGP Stödsamtal 29443

13 Revisionsberättelse Brottsofferjouren Södra Värmland Till Arsmötet Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem sarnt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi tillstyrker att att Resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Karlstad i februari 2013 ~>.k?-'!:.7.~.... Christian Norlin Revisor d2j/#.6($:/~!4ti.ttl"./ Birgit Be~;~; sjlln( r f.. '1:f Revisor (ers. för Leif Hammar)

14 VERIFIERING AV MINIMIKRAV Brottsofferjourernas Riksförbund har fastställt minimikrav för lokala brottsofferjourer. Från och med 2009 skall dessa gälla för samtliga jourer. Vi har gått igenom verksamheten för Brottsofferjouren Södra Värmland och funnit att jouren uppfyller samtliga minimikrav. Karlstad ~..0..0~ Christian Norlin Revisor ~td4.:~~ t Bir;;';~~;~ BlafXr..pfl Revisor (ers. för Leif Hammar)

15 Sid l (2) Brottsofferjouren Värmland Drottninggatan Karlstad Fax Verksamhetsplan 2013 Brottsofferjouren Värmland Inledning Brottsofferjouren Vännland verkar inom kommunema Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Säffle, Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne. Föreningen har ett nära samarbete med övriga brottsofferjourer i länet samt med Brottsofferjouremas Regionråd i Vännland. Andra samarbetsparter är bl.a. Länsstyrelsen, Tingsrätten, Hovrätten, Kriminalvården, Rådgivningen Stella, Bryggan, Alla Kvinnors Hus i Karlstad, Mansjouren, Landstinget i Vännland, Polismyndigheten Värmland, Samtals akuten, Kommunledning samt Socialförvaltning och elevhälsa i respektive kommun, Svenska kyrkan, Brottsförebyggande Centrum, Insolvens, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen. Brottsofferjourens uppfattning är att behovet av stöd till brottsoffer i framtiden kommer att öka. Det är viktigt att rekrytera nya stödjare med olika bakgnmd och erfarenhet. Under året är det av största vikt att vi rekryterar och utbildar brottsofferstödjare i samtliga tio kommuner inom jourens område. Det är också nödvändigt att BOJ ingår i nätverk med myndigheter, offentliga organisationer och ideella organisationer, vilka arbetar med olika fonner av brottsofferstöd. Detta för att ldara ut rågångar och samordningseffekter mellan intressentemas arbets- och ansvarsområden. Brottsofferjourens syfte Brottsofferjouren skall genom samtal och annat stöd hjälpa människor, vilka på olika sätt drabbats av brott. Det rör sig såväl om dem som varit direkt föremål får brott som anhöriga till dessa eller vittnen till brottet.

16 Sid 2 (2) Genom BOJ:s insatser skall brottsoffrens kontakter med rättssystemet underlättas och deras trygghetskänsla stärkas. Framgångsfaktorer Brottsoffeljourens verksamhet skall kännetec1mas av hög tillgänglighet, lyhördhet för brotts offrens och vittnens känslor och önskemål samt snabb förmedling av nödvändiga kontakter. Riksförbundets samtliga dokument inklusive BOJ Värmlands policydoknntent och värdegnmd är vägledande för vårt arbete. Det är viktigt att vi samverkar med andra oss närstående organisationer samt med kommunerna och landstinget. Mål Brottsoffeljourens huvudmål är att alla brottsoffer, vittnen samt deras anhöriga som vänder sig till föreningen skall få hjälp och stöd. Ett delmål är att medborgare, myndigheter och organisationer ska bli medvetna om föreningens existens och verksamhet. Aktiviteter 2013 Statistikrapporteringen ska förbättras. Alla stödjare och styrelsen ska före årsskiftet rappoliera sin statistik till BOJ. Under året ska de tidigare jourerna Norra och Södra arbetas samman till en enhet med gemensam värdegrund och policy. Vi har ett väl fimgerande kansli som har en hög tillgänglighet med fokus på dem vi är till för. Under året ska en marlmadsföringsplan utarbetas. Vi har möjlighet att vid behov starta stödgrupp för brottsoffers anhöriga Vi har stödgrupp för kvinnor utsatta för våld i sina relationer, "Victoria-gruppen" samt stödgrupp för unga tjejer/kvinnor utsatta för sexualiserat våld, "v ågen". Vi bedriver brottsofferstödsverksamhet inom vårt Olmåde med lokaler i Karlstad, Säffle och Munkfors. Vi utvecklar formerna för vidareutbildning för vittnesstödjare och brottsofferstödjare i samverkan med regionen Gruppledare och stödjare ska ges möjlighet till fortbildning. Vi avser att rekrytera fler medlelmnar, medlemsföretag och sponsorer En informationsfolder om jourens gruppverksamheter utarbetas Internationella Brottsofferdagen uppmärksmmnas i samverkan med BFC i flera av de kolmnuner som hör till vår jour.

17 Brottsofferjoureu Värmland Förslag till budget 2013 Intäkter Landstingsbidrag Kommunbidrag Medlemsavgifter Medlemsavgifter, företag 5000 Gåvor Boj RegiOltråd Bidrag Brottsoffermyndigheten Balanserade projekt Räntor Summa intäkter Kostnader Lokalhyra Städning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Mötesverksamhet Kurser och konferenser Arrangemang Styrelsemöten 3000 Kontorsmaterial, porto Trycksaker Telefon Datakostnader Försäkringar Uppvaktningar 5000 Bankkostnader 1000 Fränunande tjänster Föremngsavgifter Löner Bilersättning Parkeringskostnader 3000 Resekostnadsersättning Kollektiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt 4000 AMF 4000 Övriga I)ersonalkostnader Summa kostnader Beräknat överskott

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Utökad statistik för Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren Utökad statistik för Brottsofferjouren Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj - 31 oktober 2014 20 februari 2015 Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 16 september 2014 kl. 13:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben

BFC,' I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben Karlstad 2013-06-28 Karlstads Kommun Ekonomistaben ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014 Våra medlemmar har under tidigare år ställt upp med medel för att vi i BFC skall kunna vara en länsresurs och stöd för det

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Brottsofferjourens statistik beskriver

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Medel för samordning av stödsamtal till personer på Fristaden och föreningsbidrag till BOJ, östra Värmland

Medel för samordning av stödsamtal till personer på Fristaden och föreningsbidrag till BOJ, östra Värmland Kommunledningsförvaltningen Peter Eskebrink,0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-09-30 Ks/2012:279 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Medel för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Missing People Sweden

Missing People Sweden Årsredovisning för Missing People Sweden Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter till resultaträkning

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Söderbaum Monica Datum 2017-03-06 Diarienummer SCN-2016-0423 Socialnämnden Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Att ansöka om kommunbidrag

Att ansöka om kommunbidrag Att ansöka om kommunbidrag Tips och råd för lokala jourer December 2010 Kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna är viktiga för verksamhetens fortlevnad och utveckling. I denna folder finns

Läs mer

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF Årsredovisning 2014-01-01/2014-12-31 SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF org nr 812800-0372 Styrelsen för Skogås Trångsunds FF avger följande årsredovisning. Innehåll: Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3-4

Läs mer