Yttrande om tre översiktsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande om tre översiktsplaner"

Transkript

1 Yttrande om tre översiktsplaner (Gemensam Öp Linköping/Norrköping, Öp Staden och Öp Kallerstad) Storstad Linköping

2 INLEDNING Det här yttrandet gäller samtliga tre aktuella översiktsplaner: Linköping/Norrköping, Staden och Kallerstad. Storstad Linköping ser på planarbetet som en sammantagen möjlighet att bygga den livskraftiga urbana staden. Det är absolut viktigast i det här historiska skedet, både för respektive stad och för storstadsregionen - för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, samt för tillväxt och utveckling. Eftersom vi fullt ut har kommenterat planerna i det tidigare samrådsskedet vill vi här yttra oss dels översiktligt och dels kommentera det som är tillfört de tidigare versionerna av de tre planerna. Viktigt är emellertid att komma ihåg att de ståndpunkter vi tidigare gett uttryck för fortfarande står kvar. Dessa finns att hämta under förslag på vår hemsida. Då vi argumenterar för betydligt mer livskraftiga innerstäder och ser de tre planerna som en helhet för att uppnå detta mål är detta yttrande främst inriktat på innerstadsdelen Kallerstad, en stadsdel som det är av yttersta vikt att lyckas helt med. Vårt huvudbudskap är kort och gott: Våga satsa! Linköping behöver växa upp och tiden för detta är nu. I det här yttrandet exemplifierar vi en mer offensiv attityd med en vision om ett framtida Södra Tornby.

3 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Storstad Linköping stöder allt i planerna som innebär tät blandstad i kvarter. Vi stöder även de delar där planerna innebär att innerstadsdelar tätt knyts samman med varandra. Vi anser att den urbana och livskraftiga innerstaden borde betonas som ett huvudsakligt mål i de tre planerna. Inriktning, text och illustration i Öp Kallerstad borde visa på detta måls framtida uppfyllande. Gemensam Öp Linköping och Norrköping tycker vi generellt är bra, inriktningarna är välformulerade och dokumentet som helhet lovar gott inför den framtida storstadsregionen. Storstad Linköping är starkt kritiska till vissa delar i Öp Kallerstad. Främst att det till del är en fortsättning på en småstad som visas upp. När det nu gäller att bygga en innerstadsdel så gäller det att fokusera på det som hör staden och framtiden till. Här bör man ta rejälare grepp.

4 STADEN LINKÖPING Fem olika IN-områden bör tätbebyggas och länkas samman till en stark city- och innerstadskärna. Fokus bör vara på att bygga lägenheter med olika storlekar och upplåtelseformer. Lika viktigt är att grunda för arbetsplatser för främst storstadsbranscher. Jordbruksmark är en oerhört viktigt resurs i framtiden. En grundtanke bör vara att ej ta värdefull mark i anspråk för att bebygga med villamattor utanför staden. Storstad Linköping vill att man planerar för en stad som ordentligt sparar på alla typer av resurser. Därmed sagt att vi vill se större och mer enhetliga grepp på vår tids ekologiska hållbarhet. Innerstadsbebyggelse är nyckeln till detta förhållningssätt.

5 STÅNGÅPROMENADEN OCH CENTRALA ÅRUMMET Inriktning för Stångåpromenaderna mellan Drottningbron och Vasavägens förlängning bör vara väl gestaltade upplysta kajpromenader som möjliggör etableringar i vattennära lägen. Det märkliga uttrycket park- och torgyta bör bytas ut mot det i sammanhanget rimliga begreppet "urban torgyta". Den urbana miljön vid Stångån bör inte utsmyckas med träd och blomplanteringar utan istället gestaltas konstnärligt. Förstärkningar av kajer bör genomföras och möjlighet att lägga till med båtar garanteras, t.ex. restaurangbåt.

6 KALLERSTAD Mycket av det som tillkommit sedan samrådsskedet är klart regressivt och farligt för Linköpings framtid som stad. Det gäller främst småstadsresonemangen, förslag på allt för omfattande grönområden och ett starkt begränsande kulturmiljöprogram som innefattar resonemang om stadens siluett. Ett kulturmiljöprogram får ej vara begränsande för den nya innerstadsdelen. Stadssiluetten i Linköping kan inte baseras på å ena sidan Domkyrkan och å andra sidan småskaliga byggnader i stadskärnan. Nuvarande siluett får inte hämma stadens förnuftiga utbyggnad och utveckling. Genomsnittet för hushöjden bör vara betydligt högre. Storstad Linköping föreslår 7-9 våningar i snitt. Längs hela diagonalen bör man sikta på en höjd på 8-10 våningar. Möjlighet till +25 våningar torn-i-kvarter bör prövas i norra och östra delarna av Kallerstad. Framtida innerstadsdelar måste ges möjlighet att växa fram med ny arkitektur. Det får inte ses som ett hot mot den linköpingska stadsidentiteten utan som en naturlig och kontinuerlig utveckling i samtiden. Inspirationen kan mycket väl komma från städer på kontinenten, likväl som från vissa befintliga delar som är linköpingska. Att "det gröna inslaget i stadsmiljön" skulle ses som en del av stadens framtida identitet är både patetiskt och otroligt luddigt uttryckt. En stad kan inte utgå ifrån det gröna och träd, utan ska utgå från bebyggelse och struktur. Man bör frångå strikta krav på bra sol- och ljusförhållanden" när det nu handlar om tät blandstad i kvarter. Sådana krav får inte begränsa kvartersstaden och hushöjder. Tidsperspektivet på femtio år för ett helt utbyggt och utvecklat Kallerstad är alldeles för långt. Dessutom är det oproportionerligt med endast invånare, vilket med dagens mått motsvarar fyra till fem års folkökning.

7 ATT VÅGA SATSA Storstad Linköping försöker aktivt att pusha för staden Linköping genom att komma med förslag och visioner som vi hoppas kommer att inspirera invånare, politiker och byggherrar. Med våga satsa menar vi: våga ha storslagna visioner och våga genomföra dem! Mer aggressiva tag måste tas för att sätta vår stad på kartan och försöka reparera effekterna från decennier av landsortsbeslut. Vår vision är ett sådant försök till inspiration, ett hopp om att nå ut till er, beslutsfattare, och få er att inse vikten av mod och kreativitet. Efter det att nya innerstadsprojekt som Kallerstad, Södra Tornby, Folkungavallen, Övre Vasastaden, nya Resecentrum och Ostlänken färdigställts kan Linköping bli en av landets mest fantastiska städer. Men bara om staden planeras och byggs med rätt visioner. Vi bör ha visioner där exempelvis vissa innerstadsdelar kan bli experimentella hörn, uppstickande eller stadens skyltfönster. Vi måste lyfta fram Linköpings essens, just den där karaktäristiska blandningen av historia och framtidsanda. Vi måste också bygga högt, ett mindre höghuskluster, i centrala Linköping. Vissa städer på kontinenten tar varenda chans de kan få för att tillföra något extraordinärt till deras stad, utöka deras stadskärna och sätta prägel i form av exempelvis ny och vågad arkitektur. I varenda stadsplaneringsmässigt val har de en plan, en framtidssyn på något större. Och de är villiga att satsa. Inga halvmesyrer till projekt får gå igenom, inte utan en kamp.

8 EXEMPEL: SÖDRA TORNBY En storslagen vision skulle kunna gälla Södra Tornby där järnvägen har blivit upplyft genom hela området - ända till Steningerondellen - och tätt intill denna har en tydlig stadsfront bildats, gamla lokaler har effektivt blandats med moderna bostadshus och kontorsbyggnader. Och varje detalj har planerats vasst och med edge. Områdets karaktär har bevarats, det andas fortfarande lite industriområde och här och där finner den förbipasserande spännande forna detaljer. I visionen ska ingenting vara omöjligt för Södra Tornby. År 2030 har stadsdelen nischat sig som en stadsdel olik någonting annat. Silos, tillsammans med andra utmärkande byggnader och konstruktioner, bevaras och bli integrerade bland kontors- och bostadshus. Hit flyttar företag och människor som tycker att image är en viktig del av vardagen Linköping behöver ett höghuskluster, för att sticka ut, för att staden ska lysa framtidsanda. Södra Tornby skulle vara en utmärkt plats för ett sådant kluster, bl a då det redan finns höga konstruktioner i närområdet som skulle förstärka effekten: Värmeverket med dess skorstenar, stora silos och Tornet i Tornby City inte långt därifrån. Vi föreslår tre till fyra höghus placerade relativt tätt på varandra, de bildar ett kluster som vittnar om att Linköping spelar i högsta ligan. De tilltänka framtida broarna över Stångån kommer att spela en avsevärd roll i hur staden kommer att uppfattas. Därför är det av största vikt att bygga välkonstruerade och arkitektoniskt vackra broar. Den viktigaste bron är givetvis den nya järnvägsbron till och från nya Resecentrum. Den kommer att uppfattas som Linköpings huvudbro och är därför av mycket stor betydelse.

9 Storstad Linköping argumenterar för Linköpings urbana utveckling, för en större livfullare innerstad och en utvidgad stadskärna som är kulturellt och kommersiellt betydligt starkare än dagens. Vi vill att Linköping byggs till en tät, koncentrerad och gedigen stad. Att utglesningen upphör och att man slutar bygga rena bostadsområden i tätortens utkanter. Vi vill att man istället satsar på den verkliga staden! Principen vi stödjer för utbyggnaden är den sammanhängande kvartersstaden. Vi tillåter dessutom ordentliga höghus i kvarteren, både för kontor och för bostäder. Vi vill även föra estetiska värden tillbaka in i staden. Det gäller att bygga den attraktiva staden med ett tilltalande stadsrum och snygg arkitektur. s t o r s t a d l i n k ö p i n g

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Malmö stadsbyggnadskontor mars 2009 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Hur kan Malmö växa som hållbar och attraktiv stad?... 4 Tre alternativ... 7

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer