Ikano Gruppförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikano Gruppförsäkring"

Transkript

1 Ikano Gruppförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014

2 Innehåll: Sida: 1. Inledning 1 2. Livförsäkring 1 3. Sjukkapitalförsäkring 2 4. Olycksfallsförsäkring 3 5. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 4 6. Sjukvårdsförsäkring 6 7. Barnförsäkring 7 8. Allmänna villkor 9 9. Ordlista 11 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsvillkoren gäller för de försäkringar som du som försäkrad anslutits till. Ditt försäkringsskydd bekräftas genom det försäkringsbesked du får från Ikano Försäkring. För din försäkring gäller vad som anges i försäkringsvillkoren och i ditt försäkringsbesked. Ord i kursiv stil förklaras där de första gången förekommer i texten eller under avsnitt 9 (Ordlista). 1. Inledning 1.1 Vem försäkringen gäller för Ikano Gruppförsäkring innehåller sex olika försäkringar: Livförsäkring, Sjukkapitalförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring och Barnförsäkring. Det framgår av ditt försäkringsbesked vilka av försäkringarna som gäller för dig. Försäkringarna gäller för dig som angivits som försäkrad i försäkringsbesked från Ikano Försäkring. Orden du, dig eller liknande avser dig som är försäkrad om inget annat framgår. 1.2 Vem som kan anslutas till försäkringarna För att kunna anslutas till försäkringarna eller höja försäkringsbeloppet ska du: ha fyllt 16 år men inte 60 år. vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till socialförsäkringsskydd till följd av inkomster från arbete i Sverige. vara fullt arbetsför. Detta gäller om du är yrkesverksam. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får socialförsäkringsersättning på grund av egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Du får inte heller ha varit sjukskriven mer än fjorton (14) dagar i följd under det senaste året före det att du ansluts till försäkringen. vara fullt försäkringsbar. Detta gäller om du inte är yrkesverksam. Med fullt försäkringsbar menas att du inte har eller känner till att du har någon sjukdom (kroppslig eller psykisk) som kräver behandling eller kontroll, eller är under utredning för sådan. Om du inte uppfyller krav på fullt arbetsför respektive fullt försäkringsbar behöver Ikano Försäkring en hälsodeklaration från dig för att kunna bedöma möjligheten till försäkring. För vår Sjukkapitalförsäkring, Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring och Barnförsäkring gäller särskilda villkor avseende vem som kan anslutas till försäkringen, se nedan under avsnitt 3.1 (Sjukkapitalförsäkring), 5.1 (Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring) och 7.1 (Barnförsäkring). 1.3 När försäkringen gäller Varje försäkring gäller under den försäkringstid som framgår av försäkringsbeskedet. Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt för den tid som framgår av försäkringsbeskedet om inte försäkringen sägs upp eller upphör automatiskt. 1.4 Efterskydd Försäkringen fortsätter att gälla under tre (3) månader från försäkringstidens slut. Detta gäller inte om: du hade omfattats av försäkringen i kortare tid än sex (6) månader när den upphörde, du har uppnått sextiofem (65) år ålder (25 år för barn) eller du bosätter dig utomlands gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens sida. 2. Livförsäkring 2.1 Omfattning Försäkringen gäller om du avlider under försäkringstiden (försäkringsfall). Då betalas ersättning till den som är förmånstagare för försäkringen. 2.2 Försäkringsbelopp Du kan välja försäkringsbelopp i samband med försäkringsansökan eller vid ett senare tillfälle. Aktuellt försäkringsbelopp framgår av ditt senaste försäkringsbesked. 2.3 Förmånstagare Du kan med ett skriftligt och egenhändigt undertecknat förmånstagarförordnande ange att försäkringsersättningen ska tillfalla en viss person/vissa personer (särskilt förmånstagarförordnande). Särskilt förmånstagarförordnande ska, för att vara giltigt, vara avsänt och ha tagits emot av Ikano Försäkring före den försäkrades död. Ett särskilt förmånstagarförordnande som inte är oåterkalleligt, kan återkallas och/eller ändras av dig genom ett skriftligt och egenhändigt undertecknat meddelande till Ikano Försäkring. Detta får verkan när meddelandet mottagits av Ikano Försäkring. Om nytt särskilt förmånstagarförordnande kommer Ikano Försäkring tillhanda när det redan finns ett giltigt förmånstagarförordnande ersätter det nya särskilda förmånstagarförordnandet det tidigare. Om inget särskilt förmånstagarförordnande har tagits emot av Ikano Försäkring gäller följande förordnande: I första hand din make, sambo eller registrerad partner I andra hand dina barn I tredje hand dina arvingar enligt den ordning som anges i lag. En förmånstagare kan inte förfoga över sin rätt till ersättning (t.ex. genom utfästelse, avstående, överlåtelse eller pantsättning) före den försäkrades dödsfall. En förmånstagare kan med ett egenhändigt undertecknat meddelande till Ikano Försäkring avstå från sin rätt till försäkringsersättning. Avståendet kan endast göras efter ett inträffat försäkringsfall och får inte vara förenat med några villkor. Om en förmånstagare avstår från sin rätt så utbetalas försäkringsersättningen enligt den ordning som skulle ha gällt om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. 2.4 Undantag För försäkringen gäller de undantag som anges under avsnitt 8 (Allmänna villkor). Utöver dessa gäller följande undantag. Försäkringen ger ingen ersättning om dödsfallet beror på självmord, som sker inom ett (1) år från din anslutning till försäkringen. Om det har gått kortare tid än ett (1) år gäller dock försäkringen om det måste antas att anslutning till försäkringen skedde utan tanke på självmord. Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar under de första tjugofyra (24) månaderna från anslutningen till försäkringen, på grund av sjukdom eller skada som du haft symptom från eller fått vård eller medicinering för inom tjugofyra (24) månader före försäkringens giltighetstid. 1

3 3. Sjukkapitalförsäkring 3.1 Vem som kan anslutas till försäkringen Förutom de krav som anges i 1.2 (Vem som kan anslutas till försäkringarna) gäller att du som försäkrad, för att kunna anslutas till försäkringen eller höja beloppet, ska vara fullt försäkringsbar. Med fullt försäkringsbar menas att du inte har eller känner till att du har någon sjukdom (kroppslig eller psykisk) som kräver behandling eller kontroll, eller är under utredning för sådan. 3.2 Omfattning Försäkringen gäller om du som försäkrad blir långvarigt och bestående arbetsoförmögen till minst femtio procent (50 %) på grund av sjukdom eller olycksfall (försäkringsfall). Arbetsoförmågan ska ha inträffat under försäkringstiden. Försäkringen gäller med karens, se nedan under punkten 3.4 (Ersättningsregler och karens). Efter karensen betalas försäkringsbeloppet (eventuellt med åldersavdrag och justering för graden av arbetsoförmåga) ut som ett engångsbelopp. 3.3 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet anges i samband med ansökan, eller vid ett senare tillfälle vid en ändring av försäkringen. Nyteckning eller utökning av försäkringen kan ske fram till den dag du fyller sextio (60) år. Försäkringen gäller till den dag du fyller sextiofem (65) år. Aktuellt försäkringsbelopp framgår av det senaste försäkringsbeskedet, se även nedtrappningsreglerna nedan under punkten 3.4 (Ersättningsregler och karens). 3.4 Ersättningsregler och karens Försäkringen ger rätt till utbetalning den dag då villkoren för sjukskrivningens längd och omfattning enligt nedanstående beskrivning är uppfyllt, ersättningsdagen. Ersättningen från försäkringen beräknas alltid med utgångspunkt från den försäkrades ålder på ersättningsdagen, även om flera utbetalningar görs från försäkringen. Före den dag du fyller sextio (60) år: Rätten till ersättning inträder när du varit arbetsoförmögen till minst femtio procent (50%) i trettiosex (36) av de senaste fyrtiotvå (42) månaderna (karens). Från den dag du fyller sextio (60) år: Rätten till ersättning inträder när du varit arbetsoförmögen till minst femtio procent (50 %) oavbrutet under de senaste trettiosex (36) månaderna (karens). Storleken på utbetalningen beräknas med hjälp av din ålder på ersättningsdagen, det valda försäkringsbeloppet och graden av arbetsoförmåga. Ersättningen nedtrappas årligen med två komma fem procent (2,5 %) från den dag du fyller trettiofem (35) år, se nedanstående tabell: Försäkrads ålder Andel av Försäkringsbeloppet Till 34 år 100 % 35 år 97,5 % 36 år 95,0 % 37 år 92,5 % 38 år 90,0 % 39 år 87,5 % 40 år 85,0 % 41 år 82,5 % 42 år 80,0 % 43 år 77,5 % 44 år 75,0 % 45 år 72,5 % 46 år 70,0 % 47 år 67,5 % 48 år 65,0 % 49 år 62,5 % 50 år 60,0 % 51 år 57,5 % 52 år 55,0 % 53 år 52,5 % 54 år 50,0 % 55 år 47,5 % 56 år 45,0 % 57 år 42,5 % 58 år 40,0 % 59 år 37,5 % 60 år 35,0 % 61 år 32,5 % 62 år 30,0 % 63 år 27,5 % 64 år 25,0 % Hel arbetsoförmåga ger rätt till hel ersättning (efter eventuell nedtrappning). Om arbetsoförmågan varit mindre än hundra procent (100 %) reduceras ersättningen utifrån graden av arbetsoförmåga under karenstiden. Om beräkningen innebär att högsta möjliga ersättning inte betalas ut kan du begära förnyad ersättningsberäkning senast tre (3) månader från senaste ersättningsbeslutet från Ikano Försäkring. När hel ersättning betalats ut upphör rätten till ytterligare ersättning. 3.5 Premiebefrielse vid arbetsoförmåga Om din arbetsförmåga är helt nedsatt längre än tre (3) månader (karens) på grund av sjukdom eller olycksfallsskada, och du är berättigad till sjukpenning eller sjukersättning tar Ikano Försäkring över ansvaret för betalning av premien för Sjukkapitalförsäkringen. Försäkringstiden samt karens framgår av försäkringsbeskedet. Premien för premiebefrielseförsäkringen baseras bland annat på din ålder samt försäkringens omfattning. En förutsättning för rätt till ersättning är att du står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter under sjukperioden och följer eventuella anvisningar som lämnas av Ikano Försäkring i samråd med läkare. För att få ersättning måste du lämna läkarintyg till Ikano Försäkring. Det ska framgå av läkarintyget att du är eller har varit helt arbetsoförmögen under den tid för vilken ersättning begärs. Du ska även lämna utbetalningsavier från Försäkringskassan som visar för vilken tid och i vilken omfattning du har fått sjukpenning, sjukersättning eller motsvarande. Du måste även lämna andra handlingar och uppgifter till Ikano Försäkring som behövs och skäligen kan begäras för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för rätten till ersättning. Förkortning av karenstiden Om du under de senaste tolv månaderna har haft en eller flera sjukperioder med hel arbetsoförmåga, som var för sig pågått mer än fjorton (14) dagar, förkortas karensen med det sammanlagda antal dagar som dessa sjukperioder pågått. Indexering Rätten till premiebefrielse har ingen indexering under pågående utbetalning, men ger hel premiefrihet oavsett om din ålder skulle medföra en höjning av premien enligt försäkringens premiesättning. 3.6 Bedömningen om rätten tilll ersättning Försäkringskassans beslut gällande sjukskrivning (oavsett om det avser sjukpenning, sjukersättning eller annan typ av ersättning) är viktigt, men inte den enda avgörande omständighet för Ikano Försäkrings bedömning i ersättningsfrågan. Ikano Försäkring prövar självständigt om arbetsoförmågan och om den är att anse som bestående, i samband med 2

4 skaderegleringen, se vidare punkt 8.11 (Ikano Försäkrings Prövningsnämnd). 3.7 Undantag För försäkringen gäller de undantag som anges under avsnitt 8 (Allmänna villkor). Utöver dessa gäller följande undantag. Försäkringen inte gäller för sjukdom eller skada som du haft symptom från eller fått vård eller medicinering för inom tjugofyra (24) månader före försäkringens giltighetstid. När du varit symptom- och behandlingsfri i tjugofyra (24) månader gäller försäkringen för nya försäkringsfall därefter. 4. Olycksfallsförsäkring 4.1 Omfattning Försäkringen gäller om du drabbas av olycksfallsskada under arbetstid eller fritid (försäkringsfall) under försäkringstiden. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som uppstår genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som leder till en kvarstående kroppsskada. Skadan ska ha skett vid en identifierbar tid och plats. Även hälsenereptur samt vridvåld mot arm och ben utgör olycksfallsskada. Försäkringen ersätter följande: a. Kvarstående invaliditet, medicinsk eller ekonomisk, som har direkt samband med olycksfallsskada (se även nedan under avsnitt 4.4 Kvarstående invaliditet). b. Sjukvårdskostnader, upp till femtusen (5000) kronor (inte akutsjukvård). c. Kostnad för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad, upp till ettusen femhundra (1500) kronor. d. Glasögon och kläder som skadades vid olycksfallet, upp till femtusen (5000) kronor. e. Tandvårdskostander, upp till tio tusen (10000) kronor. f. Resekostnader, upp till femtusen (5000) kronor för resor inom Sverige. Vad som ersätts är resor som sker vid rehabilitering, resor till eller från arbete under läkningstiden för skadan och inom tre (3) månader från olycksfallsskadan. g. Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik, som behövs för skadans läkning, upp till tiotusen (10.000) kronor. h. Hjälpmedel som krävs för skadans läkning, upp till femtusen (5000) kronor. i. Sveda och värk, om olycksfallsskadan leder till sjukhusvistelse med övernattning och eller sjukskrivning. Beloppet beräknas som en dagsersättning utifrån Trafikskadenämndens ersättningstabell för sveda och värk. j. Vanprydande ärr. Beloppet utgår från Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder. 4.2 Försäkringsbelopp Du kan välja försäkringsbelopp i samband med försäkringsansökan eller vid ett senare tillfälle. Aktuellt försäkringsbelopp framgår av ditt senaste försäkringsbesked. Försäkringsbelopp som är uttryckt i prisbasbelopp indexeras genom att ersättningen baseras på motsvarande antal prisbasbelopp vid utbetalningen. 4.3 Ersättningsregler Du får ersättning för skäliga kostnader som orsakats av olycksfallsskadan. Du kan inte få ersättning för samma kostnad från flera försäkringsgivare samtidigt. Samtliga kostnadsersättningar ska godkännas i förväg av Ikano Försäkring. Ersättning för resekostnader kommer att bedömas utifrån skadans art och omständigheter i övrigt samt med hänsyn till dina normala kostnader för resor. Ersättning för invaliditet lämnas först när det inte längre finns möjlighet till ytterligare rehabilitering. Det är en förutsättning att du lämnar ett fullständigt medicinskt underlag som påvisar invaliditeten. Ersättning på grund av kvarstående invaliditet betalas när invaliditeten har fastställts, normalt tidigast tolv (12) månader från skadetillfället. Om du uppenbarligen har rätt till åtminstone en viss ersättning ska denna betalas ut i förskott. När invaliditeten har fastställts avräknas förskottet från ersättningen. Om den försäkrade avlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas utbetalas ett belopp till dennes dödsbo som beräknas baserat på medicinsk invaliditet, förutsatt att graden av invaliditet med tillräcklig säkerhet kan fastställas. 4.4 Kvarstående invaliditet Med invaliditet menas en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk funktion eller arbetsförmåga, som är orsakad av en olycksfallsskada och kan fastställas objektivt. Man skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas invaliditet som kan fastställas oberoende av din arbetsförmåga. Förlust av inre organ räknas som medicinsk invaliditet även om den fysiska eller psykiska funktionen inte sätts ned. Invaliditeten ska ha påvisats inom tre (3) år från olycksfallsskadan. Försäkringsbeloppet som anges i ditt försäkringsbesked för medicinsk invaliditet är det maximala belopp som kan betalas ut vid medicinsk invaliditet. Den ersättning som betalas ut motsvaras av invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden bestäms med ledning av en tabell som är gemensam för försäkringsbranschen och som ges ut av Försäkringsförbundet. Den lägsta invaliditetsgrad som kan ersättas är en (1) procent. Vid bedömningen tas hänsyn till eventuella hjälpmedel såsom protes, implantat, glasögon eller hörapparat. Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av din arbetsförmåga om minst femtio procent (50%) på grund av olycksfallsskadan och som kan fastställas objektivt. Nedsättningen betraktas som bestående när det inte längre är möjligt att uppnå tidigare arbetsförmåga genom rehabilitering. Olycksfallsskadan ska dessutom ha medfört medicinsk invaliditet. Invaliditeten ska ha påvisats inom tre (3) år från olycksfallsskadan. Försäkringsbeloppet som anges i ditt försäkringsbesked för ekonomisk invaliditet är det maximala beloppet som kan betalas ut vid ekonomisk invaliditet. Den ersättning som betalas ut motsvaras av graden av nedsatt arbetsförmåga. Om olycksfallsskadan leder till både medicinsk och ekonomisk invaliditet lämnas inte ersättning för båda, utan för den av dessa som ger högst ersättning. Vid framtida försämring kan du begära omprövning av graden av invaliditet, förutsatt att detta sker inom tio (10) år från det att invaliditetsgraden fastställts av Ikano Försäkring första gången. Försämringen ska också ha ett direkt samband med skadan och inte ha sin orsak i senare skador, sjukdomar eller naturligt åldrande. Det är bara medicinsk invaliditet som kan omprövas. Ikano Försäkring reducerar inte ersättningen på grund av din ålder. 3

5 4.5 Undantag För försäkringen gäller de undantag som anges under avsnitt 8 (Allmänna villkor). Utöver dessa gäller följande undantag. Om du vid olycksfallet redan hade en sjukdom eller skada lämnas ingen ersättning för försämring av dessa befintliga skador eller besvär. När Ikano Försäkring fastställer graden av invaliditet tas hänsyn till befintliga skador och besvär och till vilken grad invaliditeten kan hänföras till olycksfallet. Förgiftning, smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, samt skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form, inklusive skador som beror på att medicinska preparat har använts, betraktas inte som olycksfallsskada. 5. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 5.1 Vem som kan anslutas till försäkringen För att anslutas till försäkringen ska du vara yrkesverksam. Dessutom gäller förutom de krav som anges i 1.2 (Vem som kan anslutas till försäkringarna) att du: inte har kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet; och antingen har tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning med arbete om minst sextio (60) timmar per månad, eller är företagare och får din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget. Utöver anslutningskraven gäller vissa inträdestider, kvalificeringstider och återkvalificeringstider för att du ska vara berättigad till ersättning, se nedan. 5.2 Händelser som omfattas av försäkringen och försäkringsbelopp Försäkringen omfattar följande händelser: Arbetsoförmåga på grund av olycksfallsskada och sjukdom (se 5.3 nedan) Arbetslöshet (se 5.4 nedan) Det är inte möjligt att välja bort någon av händelserna. Du kan välja försäkringsbelopp i samband med försäkringsansökan eller vid ett senare tillfälle. Aktuellt försäkringsbelopp framgår av ditt senaste försäkringsbesked. Din ersättning kan inte bli högre än din genomsnittliga bruttolön 6 månader före försäkringsfallet. 5.3 Arbetsoförmåga på grund av olycksfallsskada och sjukdom Omfattning Din försäkring ger ersättning om du drabbas av arbetsoförmåga. Med arbetsoförmåga menas hel arbetsoförmåga på grund av olycksfallsskada eller sjukdom. Om du drabbas av arbetsoförmåga inom tre (3) månader efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) har du inte rätt till ersättning Undantag Försäkringen ger ingen ersättning om arbetsoförmågan är en följd av alkohol-, läkemedels- eller narkotikamissbruk eller skada eller sjukdom som i övrigt måste bedömas som självförvållad eller, utmattningssyndrom, akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, stressreaktion, krisreaktion, asteni, trötthetssyndrom, utbrändhet eller depression eller, ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler eller fibromyalgi eller, kirurgiskt ingrepp eller annan medicinsk behandling som inte är medicinskt nödvändig, eller sjukdom eller skada som du hade när du anslöts till försäkringen och som någon gång under tiden tolv (12) månader närmast före anslutningen hade visat symptom eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos läkare någon gång under tiden tolv (12) månader närmast före anslutningen. Om du efter en diagnostiserad sjukdom som du fått vård för går på efterkontroll enligt behandlande läkares anvisningar anses du få behandling för denna sjukdom oberoende av att behandlingen inskränker sig till efterkontrollen. När du varit behandlings-, symptom- och medicineringsfri under tolv (12) månader utan avbrott gäller försäkringen även för sjukdom eller skada som du hade när du anslöts till försäkringen Ersättningsregler a. För att få ersättning för arbetsoförmåga måste du lämna läkarintyg till Ikano Försäkring. Det ska framgå av läkarintyget att du är eller har varit helt arbetsoförmögen under den tid för vilken ersättning begärs. Du ska även lämna utbetalningsavier från Försäkringskassan som visar för vilken tid och i vilken omfattning du fått sjukpenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning från svensk myndighet, t.ex. försörjningsstöd. Du måste även lämna andra handlingar och uppgifter till Ikano Försäkring som behövs och skäligen kan begäras för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för din rätt till ersättning från försäkringen. b. För den första månaden i en period av arbetsoförmåga lämnas ingen ersättning (karens). Karensen räknas från och med första dagen du är helt arbetsoförmögen. Om arbetsoförmågan har samband med graviditet utökas karensen till två (2) månader. c. Du får ersättning för en sammanhängande period som du är helt arbetsoförmögen under längst tolv (12) månader (ersättningsperiod). För varje dag under perioden som du är arbetsoförmögen lämnas ersättning med en trettiondedel (1/30) av försäkringsbeloppet Försök att återgå i arbete Om du under en pågående ersättningsperiod gör ett försök att återgå i arbete under sammanlagt högst sex (6) månader förskjuts ersättningsperioden till dess det försöket att återgå i arbete upphör, så att ersättningsperioden avslutas senast arton (18) månader efter att den började. Om du gör ett försök att återgå i arbete som pågår under en tid som överstiger sex (6) månader upphör ersättningsperioden. Ersättningsperioden anses då upphöra vid tidpunkten då du påbörjar försöket att återgå i arbete. Under den tid du får lön eller annan ersättning under försöket att återgå i arbete får du inte ersättning från försäkringen Återkommande arbetsoförmåga a. Om du fått ersättning från försäkringen på grund av arbetsoförmåga för en avslutad period och vill ha ersättning för arbetsoförmåga under en ny period på grund av en annan sjukdom eller olycksfallsskada, kan du få ersättning under den nya perioden under förutsättning att du arbetat sammanhängande minst en (1) månad under minst sextio (60) timmar efter den avslutade perioden, återkvalificeringstid. För företagare gäller istället att du fått din huvudsakliga arbetsinkomst under minst en (1) månad från företaget. Om du var arbetslös när den tidigare perioden upphörde eller blir arbetslös under återkvalificeringstiden måste du visa att du för samma tid varit fullt arbetsför. b. Om du fått ersättning från försäkringen på grund av arbetsoförmåga för en avslutad period och vill ha ersättning för arbetsoförmåga under en ny period på grund av samma sjukdom eller olycksfallsskada, kan du få ersättning under den nya perioden under förutsättning att du arbetat sammanhängande minst sex (6) månader om minst sextio (60) timmar per månad efter den avslutade perioden, återkvalificeringstid. För företagare gäller istället att du fått din huvudsakliga arbetsinkomst under minst sex (6) månader från företaget. Om du var arbetslös när den tidigare perioden upphörde eller blir arbetslös under återkvalificeringstiden måste du visa att du för samma tid varit fullt arbetsför. 4

6 c. Krav på sammanhängande arbete om minst en (1) respektive sex (6) månader, enligt avsnitt (a) och (b) ovan, mellan två perioder av arbetsoförmåga gäller även om du inte fått ersättning för den första perioden på grund av att denna period börjat inom en (1) månad efter det att du anslutit dig till försäkringen (kvalificeringstiden). d. Ersättning för arbetsoförmåga som är en följd av samma bakomliggande orsak utges för högst tre (3) perioder av arbetsoförmåga, dock aldrig under längre tid än sammanlagt tjugofyra (24) månader. Med samma bakomliggande orsak avses sjukdom eller olycksfallsskada med samma eller liknande diagnos som tidigare diagnos som medfört arbetsoförmåga, och följdsjukdom till sjukdom eller följder av olycksfallsskada till sådan diagnos. 5.4 Arbetslöshet I de följande avsnitten anges de regler som gäller generellt för dig som är anställd. Om du är företagare gäller även vissa särskilda regler. Dessa har sammanfattats sist i avsnittet (under punkt Särskilda regler för företagare) Omfattning a. Din försäkring ger ersättning om du drabbas av arbetslöshet (försäkringsfall). b. Med arbetslöshet menas att din tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare eller i samma verksamhet, med minst sextio (60) timmars arbete per månad sedan tolv (12) månader, inträdestid, upphör efter uppsägning från din arbetsgivare på grund av arbetsbrist. Om du har tidsbegränsad anställning gäller att du ska ha haft en anställning om minst sextio (60) timmar per kalendermånad under en oavbruten tid, närmast före arbetslösheten, om minst arton (18) månader. I båda fallen gäller att din anställning måste upphöra helt på grund av arbetsbrist och du inte längre får utföra något arbete mot ersättning. c. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och omedelbart påbörjar en annan anställning med minst sextio (60) timmar per månad får du som inträdestid tillgodoräkna dig även tiden från att du anslöts till försäkringen tills den tidigare anställningen upphörde Undantag a. Arbetslöshet som du fått del av inom tolv (12) månader efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) medför inte rätt till ersättning. Om du samtidigt kommer att få ersättning från arbetslöshetskassa förkortas kvalificeringstiden till sex (6) månader. b. Din försäkring ger inte ersättning om din arbetslöshet är en följd av uppsägning, eller varsel om uppsägning, av dig som var känd för dig eller som du borde ha känt till vid tiden för din anslutning till försäkringen eller, att din anställning upphört med din frivilliga medverkan eller, att du utan godtagbara skäl avböjt omplacering. c. Din försäkring ger inte ersättning för arbetslöshet under tid som sammanfaller med tid när du även får ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning Ersättningsregler a. För den första månaden i en period av arbetslöshet lämnas ingen ersättning (karens). Karensen räknas från och med den dag du inte längre får lön från din arbetsgivare. b. För tiden efter karensen lämnas ersättning under en period om maximalt tolv (12) månader (ersättningsperiod). c. Du får ersättning för som mest tolv (12) månader. För varje dag under perioden som du är arbetslös lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar en trettiondedel (1/30) av försäkringsbeloppet. d. Om du i samband att du drabbas av arbetslöshet får kompensation från din arbetsgivare (avgångsvederlag, slutlön, uppsägningslön eller liknande) kommer Ikano Försäkring att bedöma om kompensationen ska anses utgöra lön, och i så fall under vilken tid. Vid bedömningen tas hänsyn till kompensationens storlek och din genomsnittliga inkomst per månad under de senaste tolv (12) månaderna innan du slutade utföra arbete. e. Om du får kompensation som Ikano Försäkring enligt föregående punkt (d) bedömer utgör lön får du inte ersättning under den tid du anses få lön på sådant sätt. Istället förskjuts ersättningsperioden enligt försäkringen under maximalt tolv (12) månader. Ersättningsperioden börjar dagen efter den dag du inte längre bedöms få lön på sådant sätt. Om lön bedöms utgå på sådant sätt under längre tid än tolv (12) månader betalas alltså ingen ersättning för arbetslöshet enligt denna försäkring. f. Om du börjar få föräldrapenning under en ersättningsperiod för arbetslöshet förskjuts tiden för återstående ersättning enligt försäkringen till dess du inte längre får föräldrapenning, dock längst till arton (18) månader från den dag du blev arbetslös. Under den tid du får föräldrapenning får du inte ersättning från försäkringen. g. För att få ersättning för arbetslöshet måste du lämna intyg från din senaste arbetsgivare om anledningen till arbetslösheten med uppgift om när besked om uppsägning lämnades, hur länge du varit anställd hos denna arbetsgivare, anställningsform, arbetets omfattning, uppgift om vilken uppsägningslön eller annan ersättning du får från arbetsgivaren med anledning av uppsägningen (s.k. arbetsgivarintyg). Du måste även lämna avin för utbetalning från arbetslöshetskassa, alfakassa eller Försäkringskassan, som betalas under tiden för din arbetslöshet så länge som du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program månad för månad under den period du vill ha ersättning från denna försäkring. h. Du som inte får ersättning från arbetslöshetskassa, alfakassa eller Försäkringskassan under tiden för din arbetslöshet ska genom intyg från arbetsförmedlingen (eller annan utredning som Ikano Försäkring kan godta) visa att du är inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Du ska även lämna andra handlingar och uppgifter som Ikano Försäkring skäligen kan begära för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för din rätt till ersättning enligt försäkringen, till exempel utredning angående din rätt till arbetslöshetsersättning Tillfälligt arbete Om du under en pågående ersättningsperiod får tidsbegränsat arbete som du utför under sammanlagt högst sex (6) månader förskjuts ersättningsperioden till dess det tidsbegränsade arbetet upphör så att ersättningsperioden avslutas senast arton (18) månader efter att den började. Om du utför tillfälligt eller tidsbegränsat arbete under en tid som överstiger sex (6) månader upphör dock ersättningsperioden. Ersättningsperioden anses då upphöra vid tidpunkten då du börjar utföra det tidsbegränsade arbetet. Under den tid du får lön eller annan ersättning för det tidsbegränsade arbetet får du inte ersättning från försäkringen Återkommande arbetslöshet Om du fått ersättning från försäkringen för arbetslöshet för en avslutad ersättningsperiod kan du få ersättning för arbetslöshet under en ny period. För detta krävs att du arbetat sammanhängande i en ny tillsvidareanställning eller ny tidsbegränsad anställning hos samma 5

7 arbetsgivare eller i samma verksamhet, i båda fallen med minst sextio (60) timmar arbete per månad, under minst sex (6) månader efter den avslutade perioden, återkvalificeringstid. Detta krav gäller även om du inte fått ersättning för den första perioden på grund av att denna börjat inom tre (3) månader efter det att du anslutits till försäkringen (kvalificeringstid) Särskilda regler för företagare a. För att du som är företagare ska bedömas vara arbetslös krävs att den person, fysisk eller juridisk, som drivit den rörelse som du arbetat i och från vilken du haft din huvudsakliga arbetsinkomst sedan minst arton (18) månader, inträdestid, försatts i konkurs eller likvidation och att du inte längre arbetar i ditt yrke eller i övrigt utför något arbete mot ersättning. b. Arbetslöshet som du fått del av inom arton (18) månader efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) medför inte rätt till ersättning. Kvalificeringstiden omfattar inte tid efter det att kontrollbalansräkning upprättats eller annan tid då det står klart att företaget är på obestånd eller kommer att läggas ner. c. För den första månaden i en period av arbetslöshet lämnas ingen ersättning (karens). Karensen räknas från dagen för konkursbeslutet eller beslutet om likvidation. d. För att få ersättning för arbetslöshet måste du lämna beslut om konkurs, eller likvidation till Ikano Försäkring, tillsammans med utredning från konkursförvaltare, likvidator eller annan fristående person som har insyn i företaget, som visar omfattningen av ditt arbete som företagare vad avser den tid du varit företagare och att du fått din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget. Du måste även lämna avin för utbetalning från arbetslöshetskassa, alfakassa eller Försäkringskassan, som betalas under tiden för din arbetslöshet så länge som du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program månad för månad under den period du vill ha ersättning från denna försäkring. e. Om du fått ersättning från försäkringen för arbetslöshet för en avslutad ersättningsperiod kan du få ersättning för arbetslöshet under en ny period om du fått din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget under minst arton (18) månader, återkvalificeringstid. Krav på huvudsaklig arbetsinkomst gäller även om du inte fått ersättning för den första perioden på grund av att denna börjat inom tre (3) månader efter det att du anslutits till försäkringen (kvalificeringstid). f. I övrigt gäller samma regler i tillämpliga delar för dig som företagare som för den som är anställd, enligt punkt här ovanför. 5.5 Gemensamma ersättningsbestämmelser för arbetsoförmåga och arbetslöshet Du får inte ersättning för arbetsoförmåga och arbetslöshet samtidigt Om du under en ersättningsperiod för arbetsoförmåga drabbas av ersättningsbar arbetslöshet eller om du under en ersättningsperiod för arbetslöshet drabbas av ersättningsbar arbetsoförmåga får du inte ersättning för längre tid än tolv (12) månader på grund av dessa försäkringsfall. Tiden räknas från dagen för det första försäkringsfallet. Under denna ersättningsperiod om tolv (12) månader tillämpas inte regler om karens för det senare inträffade försäkringsfallet Om du under en ersättningsperiod för arbetslöshet drabbas av arbetsoförmåga är du skyldig att under tiden för arbetsoförmågan fortsätta aktivt söka arbete i den omfattning som din arbetsoförmåga skäligen tillåter Reglerna om ersättning vid återkommande arbetsoförmåga och återkommande arbetslöshet, angående krav på arbete eller full arbetsförhet under ovan angivna tider innan ny ersättningsperiod börjar, gäller även om fler försäkringsfall inträffat under samma ersättningsperiod Om ersättningen från denna försäkring skulle påverka utbetalningen från annan försäkring (privat eller allmän) har Ikano Försäkring inte något ansvar för detta. 6. Sjukvårdsförsäkring 6.1 Omfattning Försäkringen gäller om du drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada (försäkringsfall) under försäkringstiden. Observera att viss kvalificeringstid för befintliga åkommor gäller enligt punkt 6.3 (Kvalificeringstid och självrisk). Försäkringen och omfattar och/eller ersätter följande åtgärder i samband med sjukdomen/olycksfallsskadan: a. Sjukvårdsrådgivning: Rådgivning per telefon via Ikano Försäkrings anvisade telefonnummer. b. Utökad sjukvårdsrådgivning: Rådgivning och planering av vård för dig som försäkrad och familjemedlemmar som du delar hushåll med. c. Operation och sjukhusvård: Nödvändiga och skäliga kostnader för operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård i de fall Ikano Försäkring bedömer det lämpligt. d. Resor och logi: Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader som uppkommer för dig vid operation som ersätts av försäkringen samt en (1) nära anhörigs rese- och logikostnader om (i) du ska genomgå en större operation eller (ii) du av medicinska skäl behöver anhörigstöd vid operationen. För att ersättning för resor och logi ska betalas ut förutsätts att operationen ersätts av försäkringen. Ersättning lämnas med upp till 10 % av ett prisbasbelopp per försäkringsfall och ersättningsberättigad. e. Specialistvård: Medicinsk utredning och behandling av specialistläkare. Specialistvård ska om möjligt utföras av en vårdgivare på din vistelseort i Sverige. f. Vårdgaranti sjukhusvård: Rätt till inskrivning på privat sjukhus i Norden inom femton (15) arbetsdagar från det att Ikano Försäkring mottagit fullständig och nödvändig medicinsk dokumentation som visar behov för sådan inskrivning. Består behandling av flera planerade inläggningar gäller vårdgarantin endast den första inläggningen. Garantin gäller inte om en operation eller annan behandling måste senareläggas p.g.a. medicinska skäl eller p.g.a. att du inte accepterar tiden för inskrivning. Om vårdgarantin avseende inskrivning inte uppfylls ersätts du med femhundra (500) kronor per arbetsdag fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling på privatsjukhus, dock med ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp. g. Servicegaranti Specialistvård: Rätt till besök hos specialist inom den privata vårdsektorn i Norden inom fem (5) arbetsdagar från det att Ikano Försäkring mottagit samtal från dig och bedömt att ett specialistbesök behövs. Bedömer Ikano Försäkring att specialistbesök behövs men att sjukdom eller besvär från sjukdomen är mindre allvarliga (exempelvis luftrörs- eller hudbesvär), garanteras istället besök hos specialist inom tio (10) arbetsdagar. Omfattar behandling flera besök hos specialistläkare gäller servicegarantin endast det första besöket. Om en behandling måste senareläggas av medicinska skäl eller om du inte accepterar tiden för 6

8 besöket, gäller inte servicegarantin. Om servicegarantin inte uppfylls ersätts du med femhundra (500) kronor per arbetsdag fram till datum för besök hos specialist eller behandling på privatsjukhus, upp till maximalt (1) prisbasbelopp. h. Second opinion: Rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist som i förväg godkänts av Ikano Försäkring, om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende vård eller behandling på grund av en allvarlig och/ eller livshotande sjukdom som ersätts av försäkringen och under förutsättning att behandlingen kan innebära särskilda risker, valet av behandling har betydelse för framtida livskvalitet och att det inom läkarvetenskapen inte är klarlagt vilken behandling som är lämpligast i det aktuella fallet. i. Third opinion: Om specialistläkarna efter en second opinion har olika uppfattning om vilken behandling som är lämpligast för dig erbjuds bedömning av en tredje specialistläkare. Efter denna bedömning ersätts inte ytterligare bedömningar. j. Efterkontroll: Nödvändig efterkontroll av specialistläkare inom tre (3) månader från det att du som försäkrad gruppmedlem blivit utskriven efter operation eller sjukhusvård som omfattas av försäkringen. Ersättningen omfattar nödvändiga och skäliga kostnader för bl.a. röntgen, ultraljud och annan bilddiagnostik. Kontroll och återbesök ersätts inte av försäkringen utan att det finns indikation om att detta är nödvändigt av medicinska skäl. k. Receptbelagda läkemedel: Receptbelagda offentligt subventionerade läkemedel upp till ett belopp som motsvarar vid var tid gällande högkostnadsskydd, under förutsättning att försäkringsfallet krävt sjukhusvistelse och/eller operation som i förväg godkänts av Ikano Försäkring. l. Eftervård och rehabilitering: Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarordinerad eftervård och rehabilitering i samband med operation eller sjukhusvård som ersätts av försäkringen. Försäkringen ersätter kostnader för eftervård och rehabilitering i högst sex (6) månader efter operationen eller sjukhusvården. Eftervård och rehabilitering ska, om möjligt, förläggas till din hemort eller så nära hemorten som möjligt. m. Hjälp i hemmet efter operation: Nödvändiga och skäliga kostnader för hemhjälp av en servicegivare med verksamhet på din hemort under sammanlagt tio (10) timmar efter operation som ersätts av försäkringen. n. Hjälpmedel: Ersättning upp till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp för nödvändiga och skäliga tekniska hjälpmedel för rehabilitering efter sjukdom eller olycksfall som föreskrivits av legitimerad läkare i samband med vård som ersätts av försäkringen. o. Kostnader inom offentlig vård: Patientavgifter inom offentlig vård ersätts endast om du blir remitterad till specialistvård som omfattas av denna försäkring och maximalt med ett belopp motsvarande högkostnadsskyddet. p. Psykolog m.m.: Upp till tio (10) besök eller behandlingar per försäkringsfall hos vardera av följande typ av vårdgivare: psykolog/psykoterapeut, legitimerad sjukgymnast, naprapat, akupunktör och kiropraktor under förutsättning att remiss till sådan vårdgivare erhållits från behandlande läkare. q. Dietist: Upp till fem (5) besök eller behandlingar hos dietist, under förutsättning att remiss erhållits från behandlande läkare och ditt BMI (Body Mass Index) överstiger 30. r. Osteopat: Upp till fem (5) besök eller behandlingar per försäkringsfall hos osteopat, under förutsättning att remiss erhållits från behandlande läkare. s. Logoped: Kostnader för upp till fem (5) behandlingar hos logoped för talsvårigheter som har samband med somatisk sjukdom som ersätts av försäkringen och som uppkommer under försäkringstiden. t. Tandvårdskostnader: Upp till ett halvt prisbasbelopp per försäkringsfall, om somatisk sjukdom som ersätts av försäkringen eller följder av sådan sjukdom har skadat tänderna väsentligt. Annan odontologisk behandling ingår inte. u. Cancer: Medicinskt nödvändig undersökning och behandling av cancersjukdomar på privat sjukhus eller annat sjukhus som är specialiserat inom cancervård inom Norden och i Tyskland, under förutsättning att du inte kan få offentlig vård inom den tid som undersökande läkare bedömer som nödvändig och att sjukdomstillståndet bedöms som livshotande. 6.2 Ersättningsregler Ersättning från försäkringen betalas normalt direkt till vårdgivare/leverantör och inte till dig, förutom vid exempelvis kostnadsersättningar. Försäkringen kan i vissa fall ersätta åtgärder och kostnader utanför Norden efter godkännande i förväg. För vårdkostnader som uppstått under resa utanför Norden, som planeras pågå under högst fyrtiofem (45) dagar, lämnar försäkringen ersättning för vårdkostnader upp till självriskkostnaden för reseförsäkring som omfattar utlandsresa, dock högst tretusen (3 000) kronor. Diagnostiserande konsultationer hos specialister och generella förberedande undersökningar ersätts om de bedöms som rimliga och relevanta för att få klarhet i om du lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling om det är medicinskt nödvändigt. Alla kostnader ska godkännas i förväg av Ikano Försäkring och all vård måste vara planerad och förmedlad av Ikano Försäkring. Ersättningen begränsas till normala, sedvanliga, skäliga och nödvändiga kostnader. Ikano Försäkring avgör hur många och vilka behandlingar och kostnadsersättningar som ersätts i varje enskilt försäkringsfall. 6.3 Kvalificeringstid och självrisk Försäkringen täcker inte sjukdom eller skada som du haft symptom från eller fått vård eller medicinering för inom tjugofyra (24) månader före försäkringens giltighetstid. När du varit symptom- och behandlingsfri i tjugofyra (24) månader gäller försäkringen för nya försäkringsfall därefter. Försäkringen har en självrisk om femhundra (500) kronor per skada. 6.4 Auktoriserade vårdgivare och behandlingar Läkare, specialister och andra vårdgivare måste ha legitimation/behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. Dessutom ska de behandlingar som används vara godkända av de offentliga hälsovårdsmyndigheterna i landet där behandlingen äger rum. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av hälsovårdsmyndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan ersättas om de godkänns i förväg av Ikano Försäkring. 6.5 Undantag För försäkringen gäller de undantag som anges under avsnitt 8 (Allmänna villkor). Utöver dessa gäller följande undantag för vissa åkommor och behandlingar. Försäkringen gäller inte för kostnader som avser: 7

9 Förebyggande vård och åtgärder, akut vård, experimentell vård, vård och behandlingar som utförs av naturläkare eller homeopat samt naturmedicinska preparat, Organtransplantationer och behandling i samband med organtransplantationer samt följder därav, Medfödda sjukdomar inklusive neuropsykiatrisk diagnos, funktionsnedsättningar och kroppsliga defekter, Behandling av tänder, tandsjukdomar eller tandskada utöver vad som anges ovan under avsnitt 6.1 (r), Utredning och behandling av snarkning och sömnapné, om inte specialist inom den offentliga vården anser att behandling behövs och behandlingen inte kan genomföras inom ramen för den statliga vårdgarantin nittio (90) dagar efter beslutet om behandling), Preventivmedel, behandling av komplikationer och kontroller under eller i samband med familjeplanering, graviditet, förlossning, abort eller fertilitetsundersökning samt behandling av infertilitet, sterilisering och sexuell dysfunktion, Vaccination/vaccin, synundersökning, läkarintyg, hälsointyg, glasögon, linser och hörselhjälpmedel, Utredning och behandling av trötthetssyndrom, elöverkänslighet, stressreaktioner, ångest och utbrändhet, Utredning och behandling av åderbråck (varicer), om inte en specialist inom den offentliga vården anser att behandling behövs och behandlingen inte kan genomföras inom ramen för den statliga vårdgarantin (nittio (90) dagar efter beslutet om behandling), Operation och laserkirurgi för att korrigera brytningsfel i ögat, Kosmetiska behandlingar, ingrepp och operationer eller följder därav, om inte en ersättningsbar sjukdom eller olycksfallsskada medför behov av rekonstruktiv kirurgi, Kontroller, behandlingar och operationer orsakade av fetma, övervikt eller följdsjukdomar som har ett konstaterat medicinskt samband med övervikt, samt kontroll och behandling i samband med dieter och viktreglering, Behandling av besvär om läkare bedömer att sjukdomen/skadan/besväret inte är behandlingsbart, Behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik om den försäkrade uteblivit eller avbokning skett mindre än tjugofyra (24) timmar före avtalat besök. Sådan kostnad debiteras dig, HIV, veneriska sjukdomar och sjukdom som omfattas av smittskyddslagen, Sjukdom, besvär eller olycksfall som orsakats av alkohol, droger, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, och Skada p.g.a. olycksfall eller besvär/ sjukdom till följd av att du utövar idrott du erhåller ersättning för. 7. Barnförsäkring 7.1 Vem som kan teckna försäkringarna För att ditt barn ska kunna anslutas till försäkringarna ska barnet: inte ha fyllt 18 år vara folkbokfört i Sverige vara fullt friskt när barnet ansluts till försäkringen. Med fullt frisk menas att barnet inte använder något receptbelagt läkemedel som ska tas under mer än 14 dagar, att du som förälder inte har vetskap om att barnet har någon kroppslig eller psykisk sjukdom som kräver behandling eller kontroll eller att barnet har försenad talutveckling. Om barnet inte är fullt friskt behöver Ikano Försäkring en hälsodeklaration avseende barnet för att kunna bedöma möjligheten till försäkring. 7.2 Omfattning Försäkringen gäller om ditt barn drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada (försäkringsfall) under försäkringstiden, dock längst till och med barnets 25-årsdag. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Förgiftning, smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne och skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form, inklusive skador som beror på att medicinska preparat har använts, betraktas inte som olycksfallsskada. Med sjukdom menas en försämring av ditt hälsotillstånd, fysiskt eller psykiskt, som diagnostiserats av en läkare under försäkringstiden och som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada. Försäkringen ersätter följande: a. Kvarstående invaliditet, medicinsk eller ekonomisk, som har direkt samband med sjukdom eller olycksfallsskada (se även nedan under avsnitt 8.5 Kvarstående invaliditet). b. Sjukvårdskostnader, upp till femtusen (5000) kronor (inte akutsjukvård). c. Kostnad för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad, upp till ettusen femhundra (1500) kronor. d. Glasögon och kläder som skadades vid olycksfallet, upp till femtusen (5000) kronor. e. Tandvårdskostnader, upp till tiotusen (10000) kronor. f. Resekostnader, upp till femtusen (5000) kronor för resor inom Sverige som sker i samband med sjukdomen eller olycksfallsskadan inom tre (3) månader från försäkringsfallet inklusive föräldrars resekostnader vid barnets sjukhusvistelse. g. Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik, som behövs för skadans läkning, upp till tiotusen (10000) kronor. h. Hjälpmedel som krävs för skadans läkning, upp till femtusen (5000) kronor. i. Sveda och värk, om sjukdomen eller olycksfallsskadan leder till sjukhusvistelse med övernattning. Beloppet beräknas som en dagsersättning utifrån Trafikskadenämndens ersättningstabell för sveda och värk. j. Vanprydande ärr. Beloppet utgår från Trafikskadenämndens ersättningstabell för utseendemässiga skadeföljder. Du kan välja försäkringsbelopp i samband med försäkringsansökan eller vid ett senare tillfälle. Aktuellt försäkringsbelopp framgår av ditt senaste försäkringsbesked. 7.3 Ersättningsregler För Barnförsäkringen gäller samma ersättningsregler som för Olycksfallsförsäkringen, avsnitt 4.4 (Ersättningsregler), med tillägg för att ersättning även ges för sjukdom. Ersättningen betalas ut till barnet, med undantag för kostnadsersättningar som betalas ut till barnets vårdnadshavare. Är barnet omyndigt betalas ersättning upp till två prisbasbelopp ut till barnets förmyndare. Belopp över två prisbasbelopp betalas ut till konto med överförmyndarspärr. 7.4 Kvarstående invaliditet För Barnförsäkringen gäller samma regler om kvarstående invaliditet som för Olycksfallsförsäkringen, se 6.5 (Kvarstående invaliditet), med tillägg för att invaliditet kan vara orsakad även av sjukdom och med nedanstående undantag. Ersättning på grund av kvarstående invaliditet betalas när invaliditeten har fastställts, normalt tidigast två (2) år från skadetillfället (om barnet hade fyllt 16 år när skadan inträffade) eller tidigast vid 18 års ålder (om barnet inte hade fyllt 16 8

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation 2012 Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics Sjukvård Smart. Informationen

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal FÖRKÖPS-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal Försäkringsinformation Movestic Sjukvård Optimal Detta material innehåller information om Movestic Sjukvård Optimal som du enligt

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2012-11-01 1 INLEDNING Dessa villkor gäller för produkten Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart. 1.1 Avtalsform Försäkringen är

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid sjukdom 4 Sjukvårdsförsäkring 5 Försäkringen

Läs mer

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901. Försäkringarprivatikano 2011.1.001

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901. Försäkringarprivatikano 2011.1.001 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901 Försäkringarprivatikano 2011.1.001 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2012-11-01 1 INLEDNING Dessa villkor gäller för produkten Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal. 1.1 Avtalsform Försäkringen

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics sjukvård Smart som du enligt

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Ikano Olycksfallsförsäkring

Ikano Olycksfallsförsäkring Ikano Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Sjukvård flex. för privatpersoner

Sjukvård flex. för privatpersoner Sjukvård flex för privatpersoner 2 Sjukvård Flex Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Sjukvård. För privatpersoner

Sjukvård. För privatpersoner Sjukvård För privatpersoner Sidan 2 Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla toviga gräsplan.

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01 Sjukvård med remisskrav 2 Sjukvård 81:2 Sjukvård 81:2 3 SJUKVÅRD 81:2 INNEHÅLL A. GRUPPFÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var gäller försäkringen? 6 Begreppsförklaringar avseende

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01 Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning Sida A Försäkringsavtalet 3 1. Parter 3 2. Allmänt 3 3. Villkor för anslutning 3 4. Upplysningsplikt 3 5. Försäkringstid 4 6. Premien

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring privat

Sjukvårdsförsäkring privat Sjukvårdsförsäkring privat Förköpsinformation - villkor: 3005 Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation sjukvårdsförsäkring I samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor

Förändringar i Gruppförsäkring villkor Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2017-1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan Hela villkoret + Ändrat från intygande av fullt arbetsför till intygande om fullt arbetsför. + Tagit

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

SÅ Sjukvårdsförsäkring

SÅ Sjukvårdsförsäkring I samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag Trygghet för dig och dina medarbetare för små företag Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Den största anledningen till omarbetning av våra försäkringsvillkor är att de ska bli tydligare och mer lättlästa. Nedan följer en sammanställning av de

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer