ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Kvalificerad Yrkesutbildning, Per Håkanssons väg i Eslöv kl ande Lena Emilsson (S) ordförande Marianne Svensson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Ola Hyltén (C) ledamot Ann-Christin Waldén (KD) tj.g ers för C Malmborg (M) Övriga närvarande Lena Larsson (S) ersättare Krister Göransson (S) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Lise Bröndum tf förvaltningschef Lisbeth Larsson nämndsekreterare Hans Sandberg utvecklingssekreterare Christel Pettersson ekonom Conny Hägerklint personalrepresentant Ralph Axelsson personalrepresentant Anmält förhinder Catharina Malmborg (M) ledamot Ken Henriksson (V) ersättare Paragrafer Utses att justera Justering, plats och tid Marianne Svensson Gymnasie- och Vuxenutbildning, Sekreterare... Lisbeth Larsson Ordförande... Lena Emilsson Justerare... Marianne Svensson BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den Protokollet förvaras på Gymnasie- och Vuxenutbildning...

2 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 2 (28) BESÖK PÅ KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING Rektor Tommy Wiberg hälsar förtroendevalda och tjänstemän välkomna till Kvalificerad Yrkesutbildnings lokaler på Per Håkanssons väg 37. Antalet studerande på KY-utbildningarna i Eslöv för tio år sedan var 40 och idag är det 450. Många väljer att studera på distans för att kunna arbeta samtidigt. Utbildningarna finansieras av statsbidrag. Till höstens 210 beviljade platser i Eslöv har det kommit 1103 ansökningar från hela landet. Det är en ökning med 28 % mot föregående år. Idag får nio av tio studerande arbete efter avslutade studier. KY har ett mycket gott samarbete med framgångsrika företag och organisationer i regionen. KY erbjuder skräddarsydda utbildningar efter behov och önskemål, uppdragsutbildning, till företag, förvaltningar och institutioner. Tommy Wiberg är också rektor för Omvårdnadsprogrammet för vuxna där Eslöv, Hörby och Höör samverkat i många år. En Yrkeshögskola inrättas den 1 juli Eslöv har tre pågående ansökningar är beredda och väl rustade att ingå i en ny Yrkeshögskola. Det kommer att finnas två olika examina, Yrkeshögskoleexamen 200 YH-poäng och Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen 400 YH-poäng. Ordföranden är imponerad av arbetet som läggs ner på Kvalificerad Yrkesutbildning och önskar lycka till i fortsättningen.

3 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 3 (28) 23 Dnr GoVu BUDGET 2010 PLAN Förvaltningskansliet har utarbetat en drift- och en investeringsbudget för perioden 2010 och flerårsplan enligt anvisningar. Handling Budget 2010 plan , t f förvaltningschef Lise Bröndum och ekonom Christel Pettersson. Beredning Gymnasieskolans anpassning för att nå en budget i balans ska fullföljas under 2010 samtidigt som anpassningen till den demografiska förändringen av elevkullarna fortsätter. År 2010 kommer att innebära stora förändringar inom organisationen när det gäller lokaler. Det minskande elevantalet inom gymnasieskolan medför att behovet av lokaler minskar. Gymnasieskolans program kommer att så långt det är möjligt att flyttas till Berga. Gymnasiesärskolans elevantal minskar, färre elever från andra kommuner, vilket medför ett minskat lokalbehov. För vuxenutbildningens del innebär lokalförändringarna att KY flyttar till Sallius vilket leder till samordningseffekter såväl inom utbildningarna som inom administrationen. - Vuxenutbildning föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa budget 2010 plan

4 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 4 (28) 24 RAPPORT - LOKALPLANERINGSGRUPPEN Christel Pettersson informerar om arbetet i lokalplaneringsgruppen. Planerade lokalförändringar: Personalmatsalen på Berga slopas, servrarna på Berga flyttas tillstadshuset, IV-programmet flyttar till Berga, förvaltningen flyttar från Åkermans väg, Barn och Familj tar successivt över Vårdgymnasiet och Specilautformat Teknikprogram och Teknikprogrammet lämnar Åkermans väg. Under utredning: KY flyttar till Sallius, Alla programmen samlas på Berga, utbildningskök till Handels- och Restaurangprogrammet planeras i anslutning till Bergas kök, Teknikcollege i H-huset på Berga, Fordonsprogrammet har för stora ytor och Gymnasiesärskolans framtida lokalbehov. - Vuxenutbildning tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

5 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 5 (28) 25 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN DRIVKRAFT VÄREND AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA (TURISMGYMNASIET) I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för frisör- och stylistutbildning inom Hantverksprogrammet vid Turismgymnasiet i Lund från och med läsåret alternativt Ansökan gäller utökning av befintlig verksamhet. Fullt utbyggd kommer verksamheten att omfatta 75 elever. Handling Remiss från Skolinspektionen, dnr :1041. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning I Eslövs kommun finns en kommunal och en fristående gymnasieskola. De båda skolorna samarbetar när det gäller lärlingsutbildning inom Hantverksprogrammet. Båda skolorna är med i den pågående försöksverksamheten med lärlingsutbildning. Förvaltningen ställer sig frågande till om det verkligen är möjligt att rekrytera det antal elever som anges i ansökan, framför allt med tanke på att antalet elever i de aktuella åldersgrupperna kommer att minska samtidigt som antalet utbildningsaktörer tenderar att bli fler eller erbjuda ett bredare utbildningsutbud samt att utbildningsmöjligheterna redan finns i Eslöv.

6 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 6 (28) 25, forts. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Drivkraft Värend AB ges rätt till bidrag för att starta den i ansökan angivna utbildningen. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Drivkraft Värend AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till frisöroch stylistprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Turismgymnasiet i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

7 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 7 (28) 26 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN ESLÖVS FOLKHÖGSKOLA OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR UTÖKNING AV UTBILDNINGAR VID EN FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I ESLÖVS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Eslövs folkhögskola om statlig tillsyn och rätt till bidrag för Hantverksprogrammet med inriktning på lärlingsutbildning. Ansökan gäller utökning av befintlig verksamhet. Fullt utbyggd kommer programmet att omfatta 45 elever år Handling Remiss från Skolinspektionen, dnr :1090. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning I Eslövs kommun finns en kommunal och en fristående gymnasieskola. Den fristående gymnasieskolan drivs av Eslövs Folkhögskola under namnet GrundtvigGymnasiet. De båda skolorna samarbetar när det gäller lärlingsutbildning inom Hantverksprogrammet och är med i den pågående försöksverksamheten med lärlingsutbildning. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Eslövs kommun inte har något att erinra mot att Eslövs folkhögskola ges rätt till bidrag för utökning av verksamheten vid GrundtvigGymnasiet.

8 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 8 (28) 27 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG RÖRANDE UTÖKNING AV FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun från och med läsåret Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet. Den sökta utbildningen kommer att omfatta specialutformat Handelsprogram Handelsutbildning med inriktning Teknik och design. Fullt utbyggd beräknas utbildningen ha 90 elever år Handling Remiss, Skolinspektionen, dnr :1395. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning Den sökta utbildningen tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Nordens Teknikerinstitut AB ges rätt till bidrag för att starta den i ansökan angivna utbildningen. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

9 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 9 (28) 27, forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsens att föreslå Skolinspektionen att avslå Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

10 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 10 (28) 28 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun från och med läsåret Ansökan avser nyetablering. De sökta utbildningarna innefattar DBGY SPA & Fitness (Omvårdnadsprogrammet) DBGY Stylist (Hantverksprogrammet) DBGY Modedesign (Estetiska programmet) DBGY Inredningsdesign (Estetiska programmet) DBGY Beteendevetenskap (Samhällsvetenskapsprogrammet) DBGY Hotell & Konferens (Hotell- och restaurangprogrammet) DBGY Samhäll Management (Samhällsvetenskapsprogrammet) Fullt utbyggd beräknas skolan ha 342 elever år Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1331. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning De sökta utbildningarna tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. Det utbud av lokala kurser som präglar DBGY Spa & fitness inte motiverar att Drottning Blankas Gymnasium AB ges rätt till bidrag för den inriktningen, eftersom den lagda propositionen till reviderad gymnasieskola förespråkar restriktivitet när det gäller lokala kurser.

11 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 11 (28) 28, forts. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Drottning Blankas Gymnasium AB ges rätt till bidrag för att starta de i ansökan angivna utbildningarna. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

12 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 12 (28) 29 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN LJUD & BILDSKOLAN LBS AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag från och med läsåret Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet. Den sökta utbildningen innefattar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning journalistik. Fullt utbyggd beräknas Ljud & Bildskolan LBS ha 60 elever år Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1270. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning Den sökta utbildningen tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. När det gäller program eller inriktningar, som inte erbjuds vid gymnasieskolan i Eslöv, är det utbud av inriktningar, kurser och platser som finns vid andra gymnasieskolor, kommunala eller fristående, tillräckligt för att elever från Eslövs kommun ska få de utbildningar de önskar. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Ljud & Bildskolan LBS AB ges rätt till bidrag för att starta den i ansökan angivna utbildningen. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

13 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (28) 29, forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

14 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 14 (28) 30 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN HUMANUS UTBILDNING SYD AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA (HUMANUS GYMNASIUM) I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Humanus Gymnasium i Lund från och med läsåret Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet. De sökta utbildningarna innefattar Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning naturvetenskap Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning juridik Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning miljö Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning beteendevetenskap/pedagogik Naturvetenskaplig utbildning, inriktning naturvetenskap Naturvetenskaplig utbildning, inriktning miljövetenskap Naturvetenskaplig utbildning, inriktning naturvetenskap - ekonomi Naturvetenskaplig utbildning, inriktning naturvetenskap - samhällsvetenskap Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med 30 elever inom de naturvetenskapliga delarna. Fullt utbyggda beräknas dessa ha 90 elever De samhällsveteskapliga inriktningarna ska rymmas inom nuvarande tillstånd. Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1608. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg.

15 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 15 (28) 30, forts. Beredning De sökta utbildningarna tillför inte något nytt till redan existerande utbildningsutbud i regionen. När det gäller program, som inte erbjuds vid gymnasieskolan i Eslöv, är det utbud av inriktningar, kurser och platser som finns vid andra gymnasieskolor, kommunala eller fristående, tillräckligt för att elever från Eslövs kommun ska få de utbildningar de önskar. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Humanus Utbildning Syd AB ges rätt till bidrag för att starta de i ansökan angivna utbildningarna. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Humanus Utbildning AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

16 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 16 (28) 31 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN LÄRANDE I ÖSTERGÖTLAND AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA (REALGYMNASIET) I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola (Realgymnasiet) i Lunds kommun från och med läsåret Ansökan avser nyetablering. De sökta utbildningarna innefattar Naturbruk - hästhållning Naturbruk - turism Naturbruk - djurvård Naturbruk - miljö och naturvård Handels- & administrationsprogrammet - praktisk handel Naturbruksprogrammet inriktning hund Hantverksprogrammet inriktning stylist Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1445 Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning De sökta utbildningarna tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. När det gäller program, som inte erbjuds vid gymnasieskolan i Eslöv, är det utbud av inriktningar, kurser och platser som finns vid andra gymnasieskolor, kommunala eller fristående, tillräckligt för att elever från Eslövs kommun ska få de utbildningar de önskar.

17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 17 (28) 31, forts. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Lärande i Östergötland AB ges rätt till bidrag för att starta de i ansökan angivna utbildningarna. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Lärande i Östergötland AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 18 (28) 32 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN LARS SONESSON OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I HÖÖRS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Lars Sonesson om statlig tillsyn och rätt till bidrag från och med läsåret för en fristående gymnasieskola (Frostagymnasiet) i Höörs kommun. Ansökan avser nyetablering. De sökta utbildningarna kommer att innefatta Naturvetenskapsprogrammet med inriktning idrott/friluftsliv samt miljö och hälsa. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning idrott/friluftsliv samt miljö och hälsa. Fullt utbyggd beräknas Frostagymnasiet ha 120 elever år Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1096. Yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning De sökta utbildningarna tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. De i ansökan angivna programmen och likartade kurser finns vid gymnasieskolan i Eslöv. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Lars Sonesson ges rätt till bidrag för att starta de i ansökan angivna utbildningarna. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 19 (28) 32, forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Lars Sonessons ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Höörs kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

20 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 20 (28) 33 Dnr KS YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN FRÅN JENSEN EDUCATION COLLEGE AB OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA I LUNDS KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Jensen Education College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Lund från och med Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet. De sökta utbildningarna innefattar Samhällsvetenskapsprogrammet, estetisk inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap Teknikprogrammet, inriktning informationsteknologi Teknikprogrammet, inriktning industridesign Medieprogrammet, inriktning journalistik Medieprogrammet, inriktning digitalt medieprogram Estetiska programmet, inriktning design Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogik och ledarskap Omvårdnadsprogrammet, inriktning hälsa och friskvård Fullt utbyggd beräknas skolan ha 540 elever år Handling Remiss från Skolinspektionen dnr :1477. Yttrande t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning De sökta utbildningarna tillför inte något nytt till det redan existerande utbildningsutbudet i regionen. När det gäller program som inte erbjuds vid gymnasieskolan i Eslöv, är det utbud av inriktningar, kurser och platser som finns vid andra gymnasieskolor, kommunala eller fristående, tillräckligt för att elever från Eslövs kommun ska få de utbildningar de önskar.

21 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 21 (28) 33, forts. Yrkanden Ola Hyltén (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin Waldén (KD) att Vuxenutbildning inte har något att erinra mot att Skolinspektionen godkänner att Jensen Education College AB ges rätt till bidrag för att starta de i ansökan angivna utbildningarna. Marianne Svensson (S) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Vuxenutbildning har beslutat i enlighet med Marianne Svenssons (S) yrkande. - Vuxenutbildning beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå Skolinspektionen att avslå Jensen Education College AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Reservation Ola Hyltén (C) och Ann-Christin Waldén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

22 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 22 (28) 34 Dnr KS , 198, 201, 204, 206, 207, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 1343 FÖRSLAG TILL YTTRANDE ANGÅENDE ANSÖKNINGAR OM STATLIG TILLSYN OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR 14 FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR I MALMÖ KOMMUN Eslövs kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag för 14 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun. Merparten av ansökningarna gäller utökning av befintlig verksamhet. Dnr KS Utbildningsanordnare Program & inriktningar Hermods Hantverksprogrammet inriktn entreprenör o internationell turism Hantverksprogrammet inriktn entreprenör o inredning Elprogrammet med inriktn elteknik Elprogrammet med inriktn datorteknik Elprogrammet med inriktn elektronik Elprogrammet med inriktn automation Energiprogrammet med inriktn VVS Energiprogrammet med inriktn fastighetstekniker ProCivitas Malmö AB Naturvetenskap inriktn naturvetenskap Samhällsvetenskap inriktn samhällsvetenskap Samhällsvetenskap inriktn språk Information och Kompetens AB Restaurangprogrammet inriktn restaurang & gastronomi Restaurangprogrammet inriktn hotell & ledarskap Info och Kompetens AB Naturbruksprogrammet med inriktn Galopp o fälttävlan Drottning Blankas Gymnasium AB DBGY Samhäll Management DBGY Inredningsdesign DBGY Modedesign DBGY Räddning Ljud & Bildskolan LBS AB LBS Media LBS Spelutveckling LBS Samhäll Journalistik Pluskompetens Utbildning i Sverige Spa - Friskvård och Hälsa (OP) Skydd och säkerhet (OP) Stylist (HV) Samhäll (SP) Baggium Utbildning AB Specialutformat säkerhetsprogram Specialutformat program närliggande naturbruksprogrammet

23 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 23 (28) Dnr KS Utbildningsanordnare Program & inriktningar Thorengruppen AB Specialutformad utbildning inriktn Bygg Specialutformad utbildning inriktn El Specialutformad utbildning inriktn Energi Specialutformad utbildning inriktn Fordon Specialutformad utbildning inriktn Handel Specialutformad utbildning inriktn Hantverk Specialutformad utbildning inriktn Industri Specialutformad utbildning inriktn Naturbruk Specialutformad utbildning inriktn Omvårdnad Lernia College AB El/automationsteknik Ingenjörsprogrammet (Teknikprogrammet) Produktionsteknik (Industriprogrammet) Energi/VVS-teknik (Energiprogrammet) Lärande i Östegötland Utbildning inriktn Naturbruk Utbildning inriktn Bygg Utbildning inriktn El Utbildning inriktn Energi Utbildning inriktn Industri Utbildning inriktn Fordon Utbildning inriktn Hantverk Utbildning inriktn Handel Utbildning inriktn Omvårdnad Naturbruksprogrammet inriktn hund Hantverksprogrammet inriktn stylist Drivkraft Värend AB Teknikerprogrammet inriktning IT TAU Learning AB Hantverksutbildning inriktn inredning o design Hantverksprogrammet inriktn övriga hantverk Cybergymnasiet Malmö AB Energiprogrammet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Naturbruksprogrammet Om verksamheterna beviljas rätt till bidrag kommer de att starta i augusti 2010 med utbildningsplatser. Fullt utbyggda kommer verksamheterna att omfatta utbildningsplatser år Handling Remiss från Skolinspektionen, dnr :1343, 1460,1481, 1498, 1329,:1297, 1308, 1120, 1371, 1226, 1452, 1037, 1144,1236. Förslag till yttrande, t f förvaltningschef Lise Bröndum och utvecklingssekreterare Hans Sandberg. Beredning De i Malmö kommun sökta utbildningarna kommer i princip inte att tillföra något nytt till redan existerande utbildningsutbud i regionen.

24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 24 (28) 34. forts. - Vuxenutbildning tar denna skrivelse som sin och översänder den till kommunstyrelsen för fastställande.

25 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 25 (28) 35 Dnr GoVu SERVICECOLLEGE Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i beslut uppdragit åt förvaltningen att undersöka förutsättningarna för att bilda ett Servicecollege med start höstterminen Servicecolleges roll är att samordna befintliga utbildningsresurser effektivare för att kunna erbjuda av branscherna efterfrågade utbildningsprofiler, som i dag inte tillgodoses i utbildningssystemet och utveckla nya yrkesprofiler för branschernas framtida behov av serviceinriktade utbildningar. De program som skulle kunna ingå i Servicecollege är Hotell- och restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. Handling Servicecollege, t f förvaltningschef Lise Bröndum och rektor Ann-Louise Luttrén. Beredning Kontakt är tagen med SHR Sveriges Hotell och restaurang företagare, vilka inte medverkar och stödjer utveckling mot Servicecollege, Skåne- Blekinges Bagare och Konditorer, Konditorföreningen i Malmö vilka är intresserade men väljer att inte gå in med utökat ansvar, Svensk Handel, intresse finns från samtliga berörda branscher. - Vuxenutbildning beslutar: - För närvarande finns inte förutsättningar för att starta Servicecollege med Hotell- och restaurangprogrammet, Livsmedelprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet hösten 2010.

26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 26 (28) 36 FÖRVALTNINGSCHEFEN RAPPORTERAR Elevärendena som utskottet behandlade på sitt sammanträde och 20 och som gällde avtalsförslag från Karolinaskolan i Höör, är överklagade hos Skolverkets Överklagandenämnd. Överklagandenämnden har beslutat att inte ta upp ärendena till prövning. Anpassningsarbetet när det gäller de fackliga förhandlingarna avslutades i måndags, 8 juni. Förvaltningschefen informerar om antalet personer som är uppsagda, erbjudits omplacering och erbjudits avtalspension. Personal som blivit uppsagd har träffat Arbetsförmedlingen och Previa samt erbjuds uppföljningssamtal med sin chef. Arbetet med placering av personal som sagts upp pågår. All personal på Gymnasie- och Vuxenutbildning har fått information om ovanstående. - Vuxenutbildning tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

27 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 27 (28) 36 GoVu REDOVISNING AV MEDDELANDEN Följande meddelanden redovisas: Protokoll, Vuxenutbildning, Protokoll, Förvaltningsövergripande samverkan FÖSAM Dnr GoVu Protokollsutdrag, Servicenämnden Måltid - besparingsåtgärder, bemanning. Handling Redovisning av meddelanden, nämndsekreterare Lisbeth Larsson - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

28 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 28 (28) 38 ÖVRIGT Med anledning av kollision med andra nämnder och utskott i kommunen föreslår ordföranden att utskottets sammanträde i december flyttas. Utskottet beslutar att sammanträdet i december flyttas från den 9 till den 10 december.

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever 2012.

Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever 2012. Dnr KS.2009.219 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010 O520

ESLÖVS KOMMUN 2010 O520 Sammanträdesprotokoll Sida 39 (52) 2010 O520 51 KS.2010.0206 Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan LAER-gymnasiet

Läs mer

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot. Christel Pettersson. Catharina Malmborg Förvaltningens expedition Paragrafer 9-16

Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot. Christel Pettersson. Catharina Malmborg Förvaltningens expedition Paragrafer 9-16 Sida 1 (13) Plats och tid Bergagymnasiet, Ringsjövägen 2 i Eslöv klockan 18.30-21.55 Beslutande Lena Emilsson (S) ordförande Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot Ola Hyltén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Plats och tid Sallius, Östergatan 15 i Eslöv kl Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande

Plats och tid Sallius, Östergatan 15 i Eslöv kl Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sallius, Östergatan 15 i Eslöv kl 18.30 21.35 ande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande Jasmin Safic (s) ledamot Malin Kauranen (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Utbildningsnämnden 2009-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (41) Plats och tid Lärande och arbetsmarknad, Eriksdalgatan 12, Skene, klockan 14.30-20.50. Paus klockan 16.05-16.35. Ajournering klockan 19.00-19.15, 19.35-19.45. Beslutande s

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Safiren, vån. 3, IFO-huset, Tierps köping, kl. 08:30-11:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Åsa Sikberg Paragrafer 87-99 Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot Marianne Svensson (S) ledamot Kent Karlsson (KD) tjg ers för Ola Hyltén (C)

Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot Marianne Svensson (S) ledamot Kent Karlsson (KD) tjg ers för Ola Hyltén (C) Sida 1 (14) Plats och tid Bergagymnasiet, Ringsjövägen 2 i Eslöv klockan 18.30-20.45 ande Lena Emilsson (S) ordförande Catharina Malmborg (M) vice ordförande Janet Andersson (S) ledamot Marianne Svensson

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 A 177.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 22 A 154.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande

Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Åkersberg i Höör kl 15.30-17.20 ande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande Jasmin Safic (s) ledamot Malin Kauranen (s) ledamot Stefan

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Sallius kl 21.15-21.50 ande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande Jasmin Safic (s) ledamot Malin Kauranen (s) ledamot Stefan Karlsson

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande

Beslutande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Sallius kl 18.30-22.15 ande Ann Laurentz (s) ordförande Henrik Wöhlecke (m) vice ordförande Jasmin Safic (s) ledamot Malin Kauranen (s) ledamot Fredrik Lundström

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Dnr KS.2009.200 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning

Dnr KS.2009.200 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Dnr KS.2009.200 2009-06-02 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag rörande utökning av fristående

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2018

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2018 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 100.0 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 143.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Malmö 2018

Meritvärden för nationella program, Malmö 2018 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 189.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 190.0

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-08-13 1 Innehållsförteckning Remissyttrande över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)... 3 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 107.5 176.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Lägsta Medel Lägsta Medel Lägsta Medel BA Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan 165

Läs mer

Lägsta meritvärde. Medel

Lägsta meritvärde. Medel arn- och fritidsprogrammet arn- och fritidsprogrammet, Heleneholms gymnasium A 166 arn- och fritidsprogrammet - ritid och hälsa, Idrott, hälsa och ledarskap, John auergymnasiet A 180 arn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 2009-08-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 2009-08-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Berga, Verkstadsvägen i Eslöv kl 18.00-18.50 ande Lena Emilsson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Catharina Malmborg (M) ledamot Ola Hyltén (C) ledamot

Läs mer

Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret 2019/2020

Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret 2019/2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-03-26 Utbildningskontoret Dnr BIN 2018-15 Åsa Carlsson Bildningsnämnden Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Lund 2019

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Lund 2019 STARTAR EJ HT 29 - Humanistiska programmet - Linguaprogrammet spetsutbildning Spetsutbildning i Moderna språk, film, litteratur, Kate 0 0 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Lund 2019

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Lund 2019 STARTAR EJ HT 29 - Humanistiska programmet - Linguaprogrammet spetsutbildning Spetsutbildning i Moderna språk, film, litteratur, Kate Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15 Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän OBS Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott. Benny Gustafsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott. Benny Gustafsson SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor, 08:00: - 09:00 Benny Gustafsson Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 2015-04-14, kl 10:00

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-06-01 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 137 20 10 0 10 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium 50 Ingen

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) UAN2019/161 Utbildningsförvaltningen Måns Hellström Remiss från

Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) UAN2019/161 Utbildningsförvaltningen Måns Hellström Remiss från Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 2019-02-25 UAN2019/161 Utbildningsförvaltningen 0171-625803 mans.hellstrom@enkoping.se Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:874 Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid slutintagningen 2010 Lediga platser i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid slutintagningen 2010. Kommunala skolor

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 262,5 296 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 192,5 254 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet,

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 49 24 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 5 A 208.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017 STARTAR EJ -HT 17 Handels- och administrationsprogrammet, Jensen Gymnasium Helsingborg 15 0 STARTAR EJ HT -17 Hantverksprogrammet - Hudvård SPA och Hudvård, Drottning Blankas Gymnasieskola 0 0 Bygg- och

Läs mer

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-04-18 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 56 56 237,5 283 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 222,5 272 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning Pressmeddelande 2010-04-15 från GRs gymnasieintagning Information om preliminärintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala och 47 fristående skolor.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Evelina Lilja, sekreterare Christian Persman, grundskolechef. Carin Bengtsson. Utskottet lärande och stöd

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Evelina Lilja, sekreterare Christian Persman, grundskolechef. Carin Bengtsson. Utskottet lärande och stöd Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 14.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB Remiss gällande Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:887) 9 2019VFN149 Page 6 of 216 Sektorn för utbildning

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Verkstaden, sal C kl. 13.30-18.00 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-10-16 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer