Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten."

Transkript

1 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Tisdag kl , (Beslutsmöte startar kl ) Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna torsdagen den 19 februari kl Alliansen torsdagen den 19 februari kl Sverigedemokraterna torsdagen den 19 februari kl ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Marie Sjöhem (S) med Annika Andersson (MP) som ersättare, justeringsdatum: torsdag 26 februari). 2. Information från Förvaltningschefen 3. Information Lex Sarah Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 5. Årsredovisning 2014 Bilaga 6. Personalbokslut 2014 Bilaga 7. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2014 Bilaga 8. Hantering av övergrepp vid förskola Utskick senare 9. Remiss: Program för tillgänglighet Bilaga 10. Remiss: Energi- och klimatstrategi för Borås Stad Bilaga 11. Uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker

2 2 12. Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 13. Dokumenthanteringsplan för Arbetslivsnämnden Bilaga 14. Ansökan till sociala investeringsfonden stöd för att fånga upp åriga Boråsare som inte läser på gymnasieskolan 15. ANMÄLNINGSÄRENDEN a) Protokollsutdrag KF , 5 Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enligt SoL och LSS den 30 september Dnr 2015/ALN b) Protokollsutdrag KF , 9 Program för ett integrerat samhälle Dnr 2014/ALN c) Protokollsutdrag KF , 10 Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn Dnr 2015/ALN d) Protokollsutdrag KF , 19 Svar på Sara Degerman-Carlsson (KD); Borås Stad en stad som tar ansvar Dnr 2011/ALN e) Protokollsutdrag KS , 24 Närvårdsamverkan - förlängning av inriktningsdokument Dnr 2015/ALN f) Redovisning 2014 års användning av stadsbidrag för Finskt förvaltningsområde Dnr 2014/ALN g) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen, h) Protokoll Boråsregigonens etableringsråd i) Arbetslivsförvaltningen protokoll FSG av DELEGATIONSÄRENDEN a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av , ÖVRIGA FRÅGOR

3 Arbetslivsförvaltningen Lennart Gustavsson Sida 1(1) /ALN0017 Arbetslivsnämnden Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 Verksamhetslokalen som är belägen på Hulta torg 1 är inte ändamålsenlig för målgruppen för personer med stora funktionshinder. I samband med att hyresavtalet löper ut finns ett behov att hyra en mer verksamhetsanpassad lokal. Målgruppen har förändrats genom åren och lokalen uppfyller inte längre kraven på tillgänglighet och utformning. Att anpassa lokalen är inte ekonomiskt försvarbart, utemiljön uppfyller inte heller kraven på en god utemiljö. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om att förhyra ersättningslokaler för Daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1 ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Lennart Gustavsson Verksamhetsutvecklare

4 Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Sida 1(1) /ALN0019 Arbetslivsnämnden Årsredovisning 2014 Arbetslivsnämnden ska inge årsredovisning till Kommunstyrelsen. I bifogade handlingar presenteras nämndens årsredovisning. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 2014 och översänder den till Kommunstyrelsen. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Årsredovisning facknämnder 2014 Arbetslivsnämnden

5 Årsredovisning facknämnder 2014 Arbetslivsnämnden

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Egen organisation Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

7 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Arbetslivsnämnden finansierar ett stort antal arbetsmarknadsanställningar. Nämnden finansierar och administrerar Borås Stads alla feriearbeten. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet för att nå syftet med att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar både för ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete. Verksamheten under integration är invandrarservice, mångfaldsinformation, finskt förvaltningsområde samt fadderverksamhet. Nämnden ansvarar också för introduktionen för flyktingar, verksamheten bedrivs ihop med kommunerna, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda. Inom daglig verksamhet LSS som Arbetslivsnämnden har utföraransvar över, erbjuds arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade personer inom LSS. För de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden inom LSS erbjuds aktivitet/upplevelse under dagen. Arbetslivsnämnden har också utföraransvar över daglig verksamhet Socialpsykiatri, verksamheter som finns är bland annat ett aktivitetshus, butik, café och legoarbete. Nämnden ansvarar också för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, personliga ombud, och tolkförmedlingen Väst. Arbetslivsnämnden ska informera kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden ett generellt bevakningsansvar att följa utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör arbetslivsförvaltningen. Arbetslivsnämnden har haft 11 sammanträden under år Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) och andre vice ordförande Ida Legnemark (V) Ledamöter: Ersättare: Lars Åke Johansson (S) Benny Rydbäck (S) Marie Sjöhem (S) Muharrem Binaku (S) Anethe Tolfsson (S) Maria Frankert (S) Ida Legnemark (V) Jonas Jörgensen (V) Lasse Jutemar (MP) Arash Bolouri (MP) Ingegerd Nyborg (M) Jessica Bjurén (M) Birgitta Bergman (M) Oliver Öberg (M) Bo Unosson (C) Ann-Charlotte Blomqvist (KD) Andreas Cerny (FP) Kamran Rousta (FP) Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

8 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Arbetslivsnämnden har genomfört en medborgardialog under Innehållet i medborgardialogen var inom verksamheten daglig verksamhet LSS. 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. Under år 2014 har det ej gått att ta fram någon statistik för denna fråga. Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 2.3 Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året. Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året. 407 personer har haft en arbetsmarknadsanställning under av dessa anställningar har varit växla bidrag mot lön. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

9 Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Under år 2014 har det ej gått att ta fram någon statistik för denna fråga. För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Växla bidrag mot lön minst Växla bidrag mot lön Under 2014 har det varit 91 personer som har haft växla bidrag mot lön varav 61 män och 30 kvinnor. Personalkostnaden har varit tkr arbetsmarknadsstödet tkr. Minskningen av försörjningsstödet har under 2014 varit kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat kostnaderna med tkr. Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2014 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som kan vara aktuella. En dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i fråga sker kontinuerligt. 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Andel ekologiska livsmedel, %. 5, ,6 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Arbetslivsnämnden har som mål att alla 30 arbetsplatser, caféer, restauranger som finns under Arbetslivsnämnden ska servera Fairtrade-märkta produkter. Under 2014 har det målet uppnåtts. Andel ekologiska livsmedel, %. Arbetslivsnämnden köper inte jättemycket livsmedel. De enheter som köper in livsmedel är Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

10 restaurangen på Återbruk, Östermalms Bageri, Knallefiket, Café Norr, Café Öster, Café Väster och Café Saturnus. Vid varje inköp av livsmedel ska det beaktas att 25 % ska vara ekologiska livsmedel. 2.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 5,9 6,3 6 5,9 3 3,6 3 4,8 27, ,1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Under 2014 har utvecklandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt utifrån Borås Stads övergripande rutiner. Denna metod kvalitetssäkrar arbetet med att minska sjukfrånvaron, utveckla arbetsmiljön och öka frisknärvaron. En arbetsgrupp bildades under tidig höst 2014 i syfte att fördjupa arbetet med förvaltningens rapportering av arbetsskador och tillbud. Samtliga chefer inom Arbetslivsnämnden har fördjupat sig i konflikthantering under hösten som förväntas ge stöd i chefsuppdraget. Inträde i Heroma varsam under 2014 har inneburit en läroprocess och ska underlätta dokumentering av rehabiliteringsärenden. Plan för lika rättigheter och möjligheter arbetades fram i början av året genom samverkan. Planen är framtagen för hela Borås Stad men förvaltningarna hat tagit fram förvaltningsspecifika indikatorer som ska utvärderas i slutet av varje år. Planen syftar till att att aktivt belysa förbättringsområden samt bidra till diskussioner på varje enhet rörande sjukfrånvaro och hälsa. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Arbetad tid för timavlönade är fortsatt låg men har ökat något under 2014 då bemanningen inom LSS dagligverksamhet har krävt tillfälliga lösningar på grund av högre frånvaro bland ordinarie personal. Timavlönad personal används även inom Boråsregionens etableringscenter under verksamheten samhällsinformation. Verksamheten är svår att organisera på annat sätt då behovet varierar från månad till månad. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Mätstickan används i samtliga verksamheter vid varje arbetsplatsträff för att medvetandegöra arbetsbörda och mående. Målet är diskussioner kring dessa frågor ska uppstå och medföra tidigare insatser och därmed en bättre arbetsmiljö och ökad arbetstrivsel. Förvaltningens hälsoinspiratörer har träffats två gånger under året för fördjupning i hälsofrågor samt genomgång av friskfaktorer. Vid den årliga arbetsmiljöronden diskuteras friskfaktorer för att på ett naturligt sätt komma fram till vad som gör att personalen trivs på sin arbetsplats och hur detta kan utvecklas. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

11 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det svenska samhället. Nämnden ska vara kommunens kontakt för tolkförmedling. Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar nämnden som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations- och mångfaldsfrågor. Flyktingmottagandet innefattar flyktingarnas samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Genom Arbetslivsnämnden är Borås Stad värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter. Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet. Nämnden ska ge samhällsinformation för alla nyanlända. Status År 2014 Kommentar Arbetslivsnämnden har under 2014 utvecklat modellen med fadderfamiljer för invandrare. Frågan har varit uppe i Integrationsrådet. Arbetslivsnämnden har fått kr från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, arbetet ska ske ihop med de övriga kommunerna som ingår i Boråsregionens Etableringscenter. Arbetslivsnämnden ansvarar för kontakten Tolkförmedling Väst. Det finns utvalda politiker som har ansvaret för kontakten med Tolkförmedling Väst. Flyktingmottagandet har skett via Boråsregionens etableringscenter där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda ingår. Verksamheten ansvarar för mottagandet av nyanlända och ansvarar för att dessa nyanlända får undervisning i samhällsorientering och SFIundervisning. Verksamheten har också varit behjälplig vid boendefrågor. Arbetslivsnämnden har under 2014 fortsatt satsningen som började under 2013 med mångfaldsinformation genom information, utbildning och en konferens. Mångfaldsinformationen syftar också till att minska rasism och fördomar. Arbetslivsnämnden uppdrag inom det urbana utvecklingsarbetet på Hässleholmen är att minska antal hushåll som är beroende av försörjningsstöd och öka antalet förvärvsarbetande. Uppdraget är genomfört i samarbete med Jobb Borås, Försörjningsenheten och Arbetsförmedlingen. För individerna inom målgruppen som har kodat funktionshinder har målet att så många som möjligt ska få en utvecklings eller OSA anställning på BEA-avtalet. Arbetslivsnämnden har gett BREC i uppdrag att ge alla nyanlända kunskap i samhällsinformation. Under 2014 har det varit mycket lite intresse från övriga än de som som ingår i BREC att att välja Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

12 Uppdrag Status År 2014 Kommentar kurser inom samhällsinformation. 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller för dem som så önskar sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden fortsätta arbetet med det lokala kunskapslyftet. Status År 2014 Kommentar Arbetslivsnämnden har genomfört uppdraget genom att erbjuda alla ungdomar som gått ur årskurs 9, årskurs 1 och årskurs 2 i gymnasiet feriearbete. För år 2014 hade ungdomar rätt att söka ungdomar sökte feriearbete. Utav de som sökte har ungdomar arbetat som feriearbetare ungdomar har arbetat i Borås Stad, 123 ungdomar har arbetat hos olika kommunala företag, 137 ungdomar har arbetat hos olika föreningar samt 15 har arbetat som sommarlovsentreprenörer. Det har varit 735 flickor respektive 710 pojkar som har arbetat som feriearbetare. Det lokala kunskapslyftet som Arbetslivsnämnden fick tkr för år 2013 har fortsatt på samma sätt även under 2014, med olika arbetsmarknadsanställningar ihop med utbildningsinsatser. Under 2014 har det varit elva personer inom det lokala kunskapslyftet. 3.3 Företagandet växer genom samverkan Kommunfullmäktige Uppdrag Nämnden hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl a genom att arbeta med att Växla bidrag mot lön. För att möta individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger en samlad ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden ska öka Status År 2014 Kommentar Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser undersökt och uttömts. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt, med bedömning från person till person, det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Under 2014 har Arbetslivsnämnden fått EU-medel för förstudie av de personer som har mindre än 25 % arbetsförmåga och har sin försörjning genom försörjningsstödet. Arbetslivsnämnden har tillsammans med övriga Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

13 Uppdrag möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. Status År 2014 Kommentar förvaltningar inventerat och hittat lämpliga arbetsplatser för de personer med funktionsnedsättning som fått arbete under Sammanlagt har Arbetslivsnämnden haft 407 personer anställda som arbetsmarknadsanställning under Alla nyanlända som kommit till Borås Stad under 2014 har ingått i Boråsregionens etableringscenter där verksamheten köper platser på SFI-undervisning som Utbildningsnämnden ansvar för, de nyanlända har också gått kurser inom samhällsorientering. Efter etableringstiden har de haft möjlighet att språkträna inom Substral som Arbetslivsnämnden och Studieförbundet vuxenskolan ansvarar för. Arbetslivsnämnden har även arbetat även ihop med Komvux med modersmålsundervisning för nyanlända. 4 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Sålda platser Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Försörjningsstöd Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

14 Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Arbetslivsnämnden gjorde ett underskott för år 2014 med tkr, jämfört med år 2013 med tkr samt år 2012 då underskottet blev tkr. De stora posterna där underskottet finns under 2014 är arbetsmarknadsinsatser, LSS daglig verksamhet samt feriearbeten. Den stora posten som gjort överskott för år 2014 är nettokostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd. Arbetslivsnämnden ansöker om att hela underskottet för år 2014 avskrivs. Administration Administrationen gjorde ett överskott på 907 tkr främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Individ och familjeomsorg Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positivt resultat jämfört med budget på tkr. Utvecklingen av nettokostnaden inom försörjningsstödet har sett ut de senaste fyra åren enligt nedan. Bokslut 2014, tkr Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr Bokslut 2011, tkr. Jämförelsevis under de fyra åren som Arbetslivsnämnden har funnits har försörjningsstödet sjunkit med tkr. Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att det ska vara så lågt försörjningsstöd som möjligt, bland annat arbetas det med metoden växla bidrag mot lön där metoden sänkt utbetalningarna inom försörjningsstödet för år 2014 med kr. Övriga verksamheter inom IFO gjorde ett underskott med Det stora underskottet finns under administration av försörjningsstöd framförallt köp av tolkservice och kostnader som är relaterade till flytt av verksamheten som sker under januari 2015 från Viskastrandsgatan till Vulcanus 15. LSS Daglig verksamhet I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Underskottet för år 2014 blev tkr. I budget 2014 var underskottet budgeterat till tkr. Skillnaden mellan det budgeterade underskottet på tkr och bokslutet tkr blev tkr. Största anledningen var den nya arbetsplatsen Hagvägen 5 som färdigställdes under 2014, där underskottet blev 938 tkr. Underskotten för verksamheten de tre senaste åren enligt nedanstående tabell År 2014, tkr År 2013, tkr År 2012, tkr Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

15 Antal deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under år 2014, 315 st. Jämförelsevis med år 2013, 308 st, samt år deltagare. Utav alla deltagare som finns i Borås Stad under 2014, har ca 80 % valt Arbetslivsnämndens verksamheter. Socialpsykiatri Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Antalet deltagare har under de senaste åren legat runt 200. Underskottet för verksamheten under 2014 blev 418 tkr. Integration Arbetslivsnämnden har ansvaret för integrationsfrågor i Borås Stad och har varit drivande när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet har skett i bred verksamhet eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Under år 2014 kom det 523 nyanlända flyktingar till Borås Stad. De tre stora grupperna har kommit från Syrien 44 %, Somalia 22 % samt Afghanistan 12 %. Jämförelse med år 2013 då det kom 538 nyanlända flyktingar till Borås Stad samt för år 2012 då det kom 284 nyanlända flyktingar till Borås Stad. Överskottet för verksamheten blev 92 tkr. Boråsregionens etableringscenter där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. Verksamheten gjorde ett överskott med tkr främst beroende på att fler nyanlända flyktingar kom till de berörda kommunerna än vad som. Överskottet kommer att betalas tillbaka till de berörda kommunerna. Under år 2014 har Arbetslivsnämnden överfört tkr till Stadsdel Norr CFL, för de mottagna flyktingar i åldern 6-15 år som kommit till Borås Stad under år 2013 och år Under 2014 har även Arbetslivsnämnden överfört tkr till Stadsdel Norr CFL i engångssatsningar. Arbetsmarknadsinsatser Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett underskott på tkr. Den största anledningen till underskottet är att det funnits för många arbetsmarknadsanställningar under år 2014 jämfört med budget. Då nettoutbetalningar av försörjningsstöd under 2014 minskat har nämnden använt överskottet från försörjningsstödet till att anställa personer inom arbetsmarknadsanställningar. Feriearbeten Verksamheten Feriearbeten gjorde ett underskott med tkr. Nettokostnaden för verksamheten blev tkr. Underskottet beror på att budgeten är för feriearbeten. Antal personer som arbetade som feriearbete under 2014 var feriearbeten. Övrigt Övrigt som består av personliga ombud, bidrag till samordningsförbundet, bidrag till Dagfolkhögskolan på Hässleholmen och bidrag till Föreningen Guldkanten. Överskottet i verksamheten blev 137 tkr. Buffert Buffert på tkr har används för att täcka underskottet i verksamheten. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

16 4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Administration, nämnd Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd Intäkter Kostnader Resultat Försörjningsstöd Intäkter Kostnader Resultat Daglig verksamhet LSS Intäkter Kostnader Resultat Daglig verksamhet psykiatri Intäkter Kostnader Resultat Integration Intäkter Kostnader Resultat Arbetsmarknadsinsatse r Intäkter Kostnader Resultat Feriearbeten Intäkter Kostnader Resultat Övrigt Intäkter Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

17 Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Kostnader Resultat Buffert Intäkter 0 0 Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Administration Administration som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion och verksamhetsutveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten prioriterar förbättring och kvalitetsarbete med hjälp av metoder och verktyg som Borås Stad har valt att arbeta med, Lean och Sixsigma. Administrationen gjorde under 2014 ett överskott med 907 tkr. Den största anledningen var lägre personalkostnader än budgeterat Individ och familjeomsorg Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positiv resultat jämfört med budget på tkr. Utvecklingen av nettokostnaderna inom försörjningsstödet har sett ut de senaste fyra åren enligt nedan Bokslut 2014, tkr. Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr Bokslut 2011, tkr Jämförelsevis under de fyra åren som Arbetslivsnämnden har funnits har försörjningsstödet sjunkit med tkr. Rätt till ekonomiskt bidrag, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet och likriktning på enheten, skriftliga rutiner underlättar också för oerfaren personal. Förutsättningarna för försörjningsenheten är det finns många socialsekreterare, en stor del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå och många nyanlända.. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egenförsörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

18 fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas en tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyte.. Framgångarna består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända. Inom försörjningsenheten läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och socialsekreterarna. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och deras verksamhet har framför allt en förebyggande effekt. Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egenförsörjning. Växla bidrag mot lön har minskat utbetalningarna av försörjningsstöd med kr för år Det har varit 91 personer varav 61 män och 30 kvinnor som under året jobbat inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaderna har varit kr och arbetsmarknadsstödet har varit kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit tkr för år Totalt har Arbetslivsnämnden minskat kostnaderna med tkr. Övriga verksamheter inom IFO gjorde ett underskott med tkr. Det stora underskottet finns under administration av försörjningsstöd framför allt köp av tolkservice och kostnader som är relaterade till flytt av verksamheten som sker under januari 2015 från Viskastrandsgatan till Vulcanus LSS Daglig verksamhet I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Daglig verksamhet erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen är är bland annat caféverksamhet, bageri, café, park och natur och legoarbete. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse av dagen. Denna verksamhet bedrivs i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

19 Inom daglig verksamhet arbetas det aktivt med att erbjuda varje individ en arbetsplats som i stå stor utsträckning som möjligt motsvarar den enskildes behov och önskan. Tillsammans med individen upprättas individuella mål för att individen ska bli ska utvecklas. Målet är att bli så självständig som möjligt. Underskottet för år 2014 blev tkr. I budget 2014 var underskottet budgeterat till tkr. Skillnaden mellan det budgeterade underskottet på tkr och bokslutet på tkr blev tkr. Största anledningen var den nya arbetsplatsen Hagvägen 5 som färdigställdes under 2014, där underskottet blev 938 tkr. Underskottet för verksamheten för de tre senaste åren enligt nedanstående tabell År 2014, tkr. År 2013, tkr År 2012, tkr Kostnaderna för verksamheten LSS dagligverksamhet har sett ut enligt följande: Personalkostnader: tkr tkr tkr Materialkostnader: tkr tkr tkr Tjänster: tkr tkr tkr Summa: tkr tkr tkr Verksamheten kostnader har ökat med 3,8 % mellan 2014 och För år 2014 höjdes kostnaderna främst beroende på nya deltagare med stort omvårdnadsbehov. Antalet deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under 2014, 315 st. Jämförelse med år 2013, 308 st, jämförelse med år 2012, 313. Utav alla deltagare som fanns i Borås Stad under 2014, har ca 80 % valt Arbetslivsnämndens verksamheter Social psykiatri daglig verksamhet Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens verksamheter är caféverksamhet, butik, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus. Antalet deltagare inom socialpsykiatrin ligger runt 200. Daglig verksamhet Socialpsykiatri gjorde ett underskott för år 2014 med 418 tkr Integration Arbetslivsnämnden har ansvaret för integrationsfrågor i Borås Stad och har varit drivande när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet har skett i bred verksamhet eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen är att öka möjligheten för flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Verksamhet som har bedrivits under 2014 gällande integrationsfrågor. Integrationsdagen Landshövdingen var inbjuden som huvudtalare, idéburna organisationer samt invandrarföreningar lyftets fram under Integrationsdagen. Totalt var det Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

20 ca 300 personer på Integrationsdagen var ca 100 politiker. Mångfaldsinformation 2014 arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har 629 gymnasieelever och 380 anställda inom gymnasiet tagit del av Mångfaldsinformationen under Inom grundskolan verksamhet har 716 elever och 110 anställda tagit del av Mångfaldsinformationen under Fadderverksamheten som Arbetslivsnämnden fått ett bidrag för på 765 tkr från länsstyrelsen. Under 2014 med början från 1:a oktober till sista december har en 50 % tjänst arbetat med verksamheten. Utvecklingen av fadderverksamheten har skett i alla kommuner som ingår i Boråsregionens etableringscenter. Uppdraget har varit att hitta samarbetsformer med den ideella sektorn för att nå frivilliga faddrar. I uppdraget har också ingått att matcha frivilliga faddrar med nyanlända flyktingar med personer/familjer. Startat ett arbete kring utbildningsspåret, med målsättningen att alla Boråsare skall ha grundskolekompetens. Under integrationsområdet finns också verksamheten finskt förvaltningsområde som helt finansieras med statliga medel. Arbetet inom finskt förvaltningsområde pågår och utvecklas hela tiden, allt utvecklingsarbete sker med etablerade samrådsgrupper och till viss del övergår arbetet från utveckling till att förvalta det som redan genomförts. Integrationsnätverk. 2 dialogmöten med invandrarföreningar och idéburna organisationer 4 möten i Integrationsrådet Romsk inkludering Integration genom föreningslivet Under integrationsområdet finns också samhällsorientering för de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen där Arbetslivsnämnden har fått ett nämndbidrag. I Nämndbidraget ingår också invandrarservice. Verksamheten gjorde ett plusresultat för år 2014 med 92 tkr. Under år 2014 har Borås Stad tagit emot 523 nyanlända flyktingar, jämfört med år 2013, 538 nyanlända flyktingar samt 284 nyanlända flyktingar för år Mottagna nyanlända flyktingar som kommit till Borås år 2014 fördelat efter nationalitet. Syrien 44 % Somalia 22 % Afghanistan 12 % Palestina 6 % Iran 5 % Eritrea 5 % Yemen 1 % Colombia 1 % Libanon 1 % Etiopien 1 % Uganda 1 % Azerbajdzjan 1 % Åldersmässigt har fördelningen varit: 43 % i åldern år, 18 % 7-15 år, 14 % år, 10 % 2-5 år, 8 % år, 3 % 0-1 år, 2 % 60 och uppåt samt 2 % 6 år. Utbildningsnivån för de över 21 år har varit under 2014 enligt följande. 34 % har gått i skola i över 12 år, 24 % år, 19 % 7-9 år, 7 % 4-6 år, 4 % 1-3 år samt 12 % ej läs och skrivkunniga. Boråsregionens etableringscenter som startade där Borås Stad tillsammans med 5 andra Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

21 kommuner, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda bedriver etablering för de nyanlända. Verksamheten som bestått av administration, samhällsorientering, SFI-undervisning och tolkservice. Under administration finns det 1 enhetschef och en halvtid assistent samt 9 st flyktingsamordnare som har administrerat verksamheten. Verksamheten har under året flyttat från Östergårdsskolan till Österlånggatan 74. Överskottet för år 2014 för verksamheten blev tkr. Överskottet kommer att betalas till de berörda kommunerna. Främsta anledningen till överskottet är att det har kommit fler nyanlända till de berörda kommunerna än vad prognosen var när budgeten gjordes. Ett snitt under 2014 visat att det varit, nyanlända flyktingar inom de berörda kommunerna. Under 2014 har Arbetslivsnämnden överfört kr till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i ålder 6-15 år som kommit till Borås Stad under år 2014 och Under 2014 har Arbetslivsnämnden överfört tkr till Stadsdel Norr CFL i engångssatsningar Arbetsmarknadsinsatser Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklings och trygghetsanställningar samt OSA, (offentligt skyddad anställning). Jobb Borås Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna år och Jobb Borås unga år. Sedan starten i januari 2013 har Jobb Borås tagit emot deltagare. Av deltagarna har 43 % anvisats från försörjningsenheten och 44 % från Arbetsförmedlingen, övriga egen ansökan eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har har uppburit helt eller delvis försörjningsstöd. En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås har under 2014 erbjudit ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och olika förutsättningar. Ca deltagare har det funnits inom Jobb Borås under Verksamheten består av: Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2014, 407 personer, jämfört med 2013, 444 personer samt år 2012, 265 personer. Varav växla bidrag mot lön år 2014, 91, personer jämfört 2013, 78 personer samt år 2012, 36 personer. Varav urbant utvecklingsarbete Hässleholmen år 2014, 47, personer jämfört med 2013, 43 personer Varav urbant utvecklingsarbete Norrby år 2014, 20, personer jämfört med 2013, 5 personer Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

22 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2014 finns en budget på tkr, under år 2014 har 18 personer från denna grupp haft en anställning. Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2014 har 91 personer varav 30 kvinnor och 61 män haft en anställning. Personalkostnaden har varit kr, statsbidraget har varit kr. Minskning av försörjningsstöd för dessa 91 personer har varit kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat sina kostnader med tkr. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar som finns under det urbana utvecklingsarbetet på Hässleholmen, 47 personer haft en anställning under 2014 flera i kombination med utbildningsinsatser. Finansieringen av verksamheten sker via statliga medel från Boverket. Det finns även projektledare för verksamheten som är anställd av Stadsdelsnämnden Öster. Projektet har avslutats under Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar på Norrby som under 2014 har haft 20 personer med en anställning, det har även funnits en projektledare. Projektet har avslutats under år Ansvara för Arbetslivsnämnden del i Krut-Projektet som drivs av Samordningsförbundet med hjälp av EU-medel, verksamheten har 13 årsarbetare anställda. Projektet går ut på att utveckla och nå målgrupper som tidigare inte gjorts och få dessa personer till någon form av sysselsättning eller studier. Samverkan finns med gymnasieskolorna och brygghuset. Projektet har avslutats under Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2014, har det varit 7 ungdomar som fått lön under Lokalt kunskapslyft, verksamheten som började 2013 och har fortsatt under Under 2014 har det varit 11 personer i det lokala kunskapslyftet. Projekt Lotsen, där målgruppen är år, verksamheten finansieras fullt ut av samordningsförbundet. Projektet har avslutats under år Projekt Mast, där verksamheten vänder sig till alla grupper och finansieras fullt ut av Marks Kommun via EU-bidrag. Projektet har avslutats under år Arbetsmarknadsanställningar gjorde ett underskott på tkr. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, feriearbeten ger också ungdomarna en inblick hur det fungerar på en arbetsplats och bidrar till att ge dem arbetslivserfarenhet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Under 2014 hade ungdomar rätt att söka arbete som feriearbetare. Det var som sökte varav som arbetade som feriearbetare. Utav de ungdomarna som arbetat som feriearbetare var det 735 flickor och 710 pojkar. Utav de 1 445, har st arbetat inom Borås Stad, 123 st har arbetat i kommunala bolag, 137 st har arbetat hos olika föreningar och 15 st har varit sommarlovsentreprenörer. Verksamheten nettokostnader som blev tkr och verksamheten gjorde ett underskott med tkr. Underskottet beror på antalet budgeterade feriearbetare som var st. Antalet som arbetade som feriearbetare var Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

23 Arbetsmarknadsanställningar Statistik: Anställningsformer Anställningsform ÅR 2012 ÅR 2013 ÅR 2014 Lönebidrag Trygghetsanställningar Utvecklingsanställning Offentligt skyddat arbete Särskilt anställningsstöd Nystartsjobb Summa Alternativ arbetsmarknad Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

24 Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har haft olika former av arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under Under året har ca 50 personer gått vidare från Återbruk och lika många har också då anställts. Anställningsformen är arbetsmarknadsanställningar. Under 2014 har följande verksamheter funnits på Återbruk: Fixartjänst Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, sköter och renoverar den egna fastigheten Åter i bruk, secondhandbutik Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar Snickeri/Tapetseri Restaurang Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer Data och elektronikgrupp, lagar och återanvänder och källsorterar datorer och elektronik Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningsstationer och källsorteringshjälp Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. Inom Återbruk finns även en materialbank som kan utnyttjas av förskolor, skolor mm. Verksamheten Återbruk nettokostnader var under 2014, tkr. Verksamheten gjorde ett överskott med 464 tkr för år Under året har Arbetslivsnämnden gett bidrag för externa arbetsmarknadsprojekt till Studieförbundet Vuxenskolan Substral tkr, och Stiftelsen Vitryssland 720 tkr. Zäntrumprojektet Från övergick verksamhetsansvaret för Zäntrumprojektet från LO-facket i Borås-Bollebygd till Borås Stad. Verksamheten är till för ungdomar i åldern år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Huvuddelen av placeringarna sker genom Lotsen, Arbetsförmedlingen och Försörjningsenheten. I Zäntrumprojektets verksamhet ingår många kreativa områden såsom sömnad, broderi, stickning virkning och bakning. Aktivitetsverksamhet Arbetslivsnämnden i samarbete med Äldreomsorgen i Borås Stad startade under november 2011 en aktivitetsverksamhet. Aktivitetsverksamheten syftar till att öka livskvaliteten för de äldre som bor på kommunala äldreboenden och dels att skapa meningsfull sysselsättning för deltagarna. Deltagarna i aktivitetsgruppen utför inte ordinarie arbetsuppgifter utan är ett komplement till det ordinarie omvårdnadsarbetet. De aktiviteter som erbjuds är bland annat, promenader, olika bollspel, läsa tidning, titta på TV mm. Ambitionen är att kunna erbjuda verksamhet som de boende och de äldre själva får välja. Verksamheten finansieras av Arbetsförmedlingen. Arbetslivsnämnden, Årsredovisning facknämnder (22)

Årsredovisning facknämnder 2012. Arbetslivsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Arbetslivsnämnden Årsredovisning facknämnder Arbetslivsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Individ- och familjeomsorg... 4 2.2 Egen organisation...

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

2015-09-15. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

2015-09-15. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA -09-15 Tid: Tisdag -09-22 kl. 17.00 Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Bo Unosson med Birgitta Bergman som ersättare, justeringsdatum: torsdag 29 oktober).

ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Bo Unosson med Birgitta Bergman som ersättare, justeringsdatum: torsdag 29 oktober). 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-10-16 Tid: Tisdag 2015-10-27 kl. 17.00 Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden

Läs mer

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014 Integration Vårt uppdrag Program för ett integrerat samhälle Fastställt av Kommunfullmäktige 2002 Reviderad 2011 Dokumentet gäller till och med 2014 är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 56-65 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Verksamhetsplan 12 för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Februari 12 2(7) DAGLIG VERKSAMHET Områdeschef Enhetschef Enhetschef Gärdesgården Arbetskraften Solstens DV Solhem Inledning Arbetets innehåll har i vårt

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15 1(19) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, sal 618, 08.00-15.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byqvist (S) ordförande Hibo Abduhalli (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2013 3 sida UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 4-5 PRESENTATION AV VERKSAMHETERNA

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen i Kristinehamns Kommun konferensrum Stora Björn den 7 juni 2012 klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer