Akademikernas ansvar Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012"

Transkript

1 Akademikernas ansvar Ekonomi

2 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna för respektive år Punkt 12 i föredragningslistan 2009 att fastställa 2009 års resultat- och balansräkning för Saco att med från tidigare år balanserade överskott tkr (inkl ändamålsbestämda medel) samt med årets underskott tkr balansera tkr (inkl ändamålsbestämda medel) i ny räkning med disponeringen av årets underskott så att: reparationsfond, Midas 6 ianspråktages reserverade kongressmedel ianspråktages tkr tkr Punkt 14 i föredragningslistan 2010 att fastställa 2010 års resultat- och balansräkning för Saco att med från tidigare år balanserade överskott tkr (inkl ändamålsbestämda medel) samt med årets överskottsmedel tkr balansera tkr (inkl ändamålsbestämda medel) i ny räkning med disponeringen av årets överskottsmedel så att: till reparationsfond, Midas 6 avsätts 500 tkr till kongressmedel avsätts 500 tkr Punkt 16 i föredragningslistan 2011 att fastställa 2011 års resultat- och balansräkning för Saco att med från tidigare år balanserade överskott tkr (inkl ändamålsbestämda medel) samt med årets överskottsmedel tkr balansera tkr (inkl ändamålsbestämda medel) i ny räkning med disponeringen av årets överskottsmedel så att: till reparationsfond, Midas 6 avsätts 500 tkr till kongressmedel avsätts 500 tkr

3 Punkt 18 i föredragningslistan 2012 att fastställa 2012 års resultat- och balansräkning för Saco att med från tidigare år balanserade överskott tkr (inkl ändamålsbestämda medel) samt med årets överskottsmedel 234 tkr balansera tkr (inkl ändamålsbestämda medel) i ny räkning med disponeringen av årets och balanserade överskottsmedel så att: till reparationsfond, Midas 6 avsätts 500 tkr till kongressmedel avsätts 500 tkr

4 Sacos ekonomi tkr Ekonomisk period VERKSAMHETSRESULTAT Fastighetsförvaltning Resultat före finansiella poster Kapitalförvaltning (intäkt) Bokslutsdispositioner 135 Resultat Förändring Eget kapital (inkl föreslagen resultatdisposition 2012) tkr Bundet Eget kapital IB 2009 Reservfond 5778 Förändring reservfond överfört till fritt eget kapital UB 2012 Reservfond 0 Fritt eget kapital, balanserad vinst IB 2009 balanserad vinst (f.d. dispositionsfond) Förändring balanserad vinst UB 2012 balanserad vinst Fritt Eget kapital, ändamålsbestämda medel IB 2009 Reparationsfond fastigheten Midas Förändring reparationsfond UB 2012 Reparationsfond fastigheten Midas IB 2009 Kongressmedel Förändring kongressmedel UB 2012 Kongressmedel Summa UB 2012 Ändamålsbestämda medel Summa UB 2012 Eget Kapital (5)

5 Sacos ekonomi Bokslut tkr Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Not INTÄKTER ) PERSONALKOSTNADER ) VERKSAMHETSKOSTNADER-netto Kongress ) Organisationen och ledning ) Administration och internservice ) Kommunikation ) Studentrådet ) Samhällspolitik ) Summa verksamhetskostnader Extraordinära poster ) VERKSAMHETSRESULTAT Fastighetsförvaltning - netto ) Resultat före finansiella poster Kapitalförvaltning (intäkt) ) Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner ) RESULTAT Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Budgeterad resultatdisposition Reparationsfond (Saldo 2008: 1940 tkr) Avsättning reparationsfond fastighet I anspråktagande reparationsfond fastighet Kongressmedel (Saldo 2008: 1400 tkr) Avsättning kongressmedel I anspråktagande kongressmedel Överförs i ny räkning (balanserat resultat) Summa eget kapital inkl reparationsfond, kongressmedel Nyckeltal, Mkr Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Medlemsavgift/yrkesverks. medlem Rörelsekapital (RK)* 36,2 35,9 32,4 29,2 Rörelsekapital (RK), marknadsvärde 36,7 35,3 33,3 30,4 *RK=Oms.tillg+Värdepapper-Korta skulder alternativt =Eget kapital-anl.tillg.(exkl värdepapper) 2 (5)

6 Sacos Ekonomi Bokslut , per verksamhetsområde Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2009 Not tkr INTÄKTER Årsavgifter ) Bidrag och kostnadsersättningar ) Summa intäkter PERSONALKOSTNADER Ordförande och kanslichef ) Löner, förmåner, pensionskostnader övriga ) Avräkning personalkostn. fastighetsförvaltn Personalsociala kostnader ) Försäljning/avskrivning bilar Summa personalkostnader VERKSAMHETSKOSTNADER-netto Kongress ) Organisationen och ledning Arvoden styrelse och övriga förtroendevalda (exklusive ordförandearvode) ) Chefsråd och "Akademikern som chef" Övriga verksamhetskostnader ) Summa organisationen och ledning Administration och internservice Intäkter administrativ service Intäkter service hyresgäster Hyreskostnad internhyra ) IT-stöd ) Entreprenad, konsultarvode ) Övriga verksamhetskostnader ) Avskrivningar kontors- och IT-inventarier ) Medlemsregistret ) Summa administration och internservice Kommunikation-netto 14) Webb och nya medier Övriga verksamhetskostnader Summa Kommunikation Studentrådet Ordförandearvode Verksamhetskostnader ) Summa Studentrådet Samhällspolitik Internationell verksamhet Statistikstöd netto ) Bevakningsomr, utredningar, remisser ) Summa samhällspolitik Extraordinära poster ) VERKSAMHETSRESULTAT Fastighetsförvaltning 19) Hyresintäkter Hyresintäkter internhyra Personalkostnad Entreprenad: konsultarvode Driftskostnader (inkl fastighetsskatt) Avskrivningar Skatt på fastighetsresultat Summa fastighetsförvaltning Kapitalförvaltning - nettointäkt ) Skatt på kapital Summa kapitalförvaltning Bokslutsdispositioner ) RESULTAT (5)

7 Sacos Ekonomi Bokslut Kommentarer 1) INTÄKTER: Årsavgifter Medlemsavgift per yrkesverksam medlem var 121 kr år 2009 och 2010, 122 kr år 2011 och 120 kr år Beräkningsunderlaget har ökat från ca medlemmar 2005 till knappt år ) INTÄKTER: Bidrag och kostnadsersättningar Avser bidrag från AFA och Trygghetsfonden, 2011 endast AFA och 2012 AFA samt ett statligt bidrag för nystartsjobb. 3) PERSONALKOSTNADER: Ordförande och kanslichef Under 2009 gjordes extra pensionsinbetalning för kanslichefen pga att pension betalats in på fel ålder under 1,5 år dessförinnan. Under 2011 var ordförandeposten vakant under 3 månader. 4) PERSONALKOSTNADER: Löner, förmåner och pensionskostnader övriga anställda Varit flera vakanser och tjänst-/föräldraledigheter under År 2011 anställdes två personer på tjänster inom internservice, vilka legat utlagda på entreprenad åren innan. Kansliet hade full bemanning under större delen av ) PERSONALKOSTNADER: Personalsociala kostnader Avser bl a friskvård och företagshälsovård, kansligemensamma konferenser, personalrekrytering och övrig personalvård. År 2009 hölls en retorikkurs för kanslipersonalen genomfördes flera utbildningssatsningar för enskilda personer, en HLR-kurs samt en friskvårdsaktivitet på Bosön. Under både 2011 och 2012 hade kansliet extra kostnader för personalrekrytering. År 2012 genomfördes en kansliresa till Island. 6) Kongress Ordinarie kongress hölls år Extrakongress för val av ny ordförande samt fyllnadsval till styrelsen hölls 2011 och ytterligare en extrakongress hölls 2012 vid vilken beslutades att utesluta Sveriges Fartygsbefälsförening ur Saco. 7) Organisationen och ledning: Arvoden styrelse och övriga förtroendevalda Från och med kongressperioden med början år 2010 betalas arvoden ut till styrelsen och övriga förtroendevalda organ (valberedning, ersättningskommitté, stadgekommitté, förtroendevalda revisorer). 8) Organisationen och ledning: Övriga verksamhetskostnader Här återfinns styrelsens och ordföranderådets kostnader, kostnader för ordförande och kanslichef samt vissa aktiviteter som är gemensamma för hela organisationen eller federationen. Konferenser för federationens assistenter genomfördes 2010 och År 2010 arrangerades en Saco-dag med aktiviteter kring Sacos verksamhet. Under 2011 var det färre resor och aktiviteter för ordförande i och med att ordförandeposten var vakant i tre månader. År 2012 förlades både ett styrelseinternat och ett ordföranderåd utomlands. 9) Administration och internservice: Hyreskostnad internhyra Internhyran räknas fram enligt den genomsnittliga hyra per kvadratmeter som externa hyresgäster betalar. Från och med 2012 är hyrorna för externa hyresgäster och därmed också internhyran marknadsanpassade fullt ut. 10) Administration och internservice: IT-stöd Under 2008 gjordes en omfattande IT-översyn och uppgradering av hård-och mjukvara. Det medförde högre konsultkostnader och ökade investeringskostnader även för (5)

8 Sacos Ekonomi Bokslut Kommentarer 11) Administration och internservice: Entreprenad, konsultarvode samt övriga verksamhetskostnader (inköpsarvode) Vissa funktioner inom internservice var utlagda på entreprenad t.o.m Entreprenören samordnade även inköp från ett antal leverantörer, vilket de debiterade arvode för. Från och med 2011 utförs alla funktioner inom internservice i egen regi förutom reception/växel. 12) Administration och internservice: Avskrivningar kontors- och IT-inventarier. I samband med uppfräschning av Sacos lokaler 2006 gjordes större investeringar i möbler och övriga kontorsinventarier var dessa helt avskrivna varmed avskrivningskostnaderna blev betydligt lägre än tidigare. 13) Medlemsregistret De stora kostnadsvariationerna mellan åren utgörs av utvecklingskostnader. 14) Kommunikation 2011 utvecklades en ny, extern webbsajt för Saco och 2012 utvecklades intranätet samt satsades på utveckling av arbetet med sociala medier. Till politikerveckan i Almedalen 2012 togs fram ett mobilt "hela veckans program" samt satsades på chefer bl.a. genom ett chefstest. Inspirationsdagar för chefer på olika platser i landet genomfördes för första gången under 2012 enligt liknande modell som inspirationsdagarna för företagare, vilka Saco arrangerat i ett antal år. Dessutom satsades under 2012 på utveckling av "Omstart", en webbportal för invandrade akademiker, samt på utveckling av den visuella identiteten och varumärket Saco. 15) Studentrådet: Verksamhetskostnader I enlighet med uppdrag från 2009 års kongress till styrelsen att arbeta för att stärka studenternas arbete i Saco studentråd, har vice ordförande i studentrådet deltidsarvoderats under ) Samhällspolitik: Statistikstöd Utvecklingskostnader för Lönesök under 2009 och Utveckling av statistikverktyget Mystik under År 2010 endast utvärdering och kontroll av dittills utfört utvecklingsarbete. 17) Samhällspolitik: Bevakningsområden, utredningar och remisser Inga större kostnader för projekt under ) Extraordinära poster Beloppet 2012 avser återbetald moms med anledning av en EU-dom om sänkt moms från 25% till 6% på vissa tryckeritjänster. 19) Fastighetsförvaltning Successiv anpassning av hyrorna till marknadsmässig nivå för externa hyresgäster har skett under perioden och gäller fullt ut fr.o.m Detta har inneburit en motsvarande anpassning av internhyran. Den varierande nivån för driftskostnaderna beror på olika omfattning för genomförda renoveringsarbeten. 20) Kapitalförvaltning Intäkten, direktavkastningen, på kapital placerat i värdepapper består av ränteintäkter, utdelningar samt realiserat resultat vid omplacering av värdepapper. År 2009 gjordes kontantuttag om 4 Mkr ur värdepappersdepån för att täcka Sacokansliets likviditetsbehov. 21) Extraordinära poster/bokslutsdispositioner Beloppet 2009 avser erhållet koncernbidrag från dotterbolaget Sacos studentmässor AB. 5 (5)

9 Årsredovisning 2009

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Årsredovisning 2010

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 2012 Årsredovisning 2011 Underrubrik

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 Årsredovisning 2012 Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING BRF NATURVETAREN 1 Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 769600-1176 Sid 2 (11) Styrelsen för Brf Naturvetaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Täppan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Täppan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702002-4217 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för (702002-4217) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961 2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen bildades och registrerades år 1988 och överlämnades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer