#1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Uppfinningsrik utbildning Sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Uppfinningsrik utbildning Sid"

Transkript

1 UNIVERSEN #1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Uppfinningsrik utbildning Sid 8 12 Skärpta regler för upphandling Sid 6 t tt Agenten som hittar studenterna Sid 8 t tt BMC lysande miljöförebild Sid 15 t tt Hon strimlar avhandlingar Sid 16 t tt Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på

2 INNEhåll FoRSkNINg i FRamkant 4 U-Can bygger framtidens biobank aktuellt 6 Skärpta regler för upphandling 7 Studenter ringer välkomstsamtal 7 Hundratal besökare på alumnevent Tema UppFINNINgSRIk utbildning 8 Nysatsning på utbildningsagent 10 Studenterna driver egen mottagning Miljö 14 Universitetet är miljöutrett 15 BMC är lysande förebild Kulturellt 16 Hon strimlar avhandlingar Till SISt nya doktorer 19 Fullsatt när studenter välkomnades 19 University News När jag lyckas sätta ihop ett möte där idéer föds, där det börjar lysa i folks ögon, då är jag riktigt nöjd. Thomas Fredengren, besökskoordinator vid avdelningen för kommunikation och externa relationer LedaRE Ett komplett universitet ppsala UNIVERSITET är medlem av flera internationella nätverk. Nätverken ger viktiga kontakter och de ger möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vi har till exempel använt nätverken när vi på senare tid utvecklat flera nya Erasmus Mundus program. I nätverken skrivs också policydokument, bland annat som svar på EU-kommissionens konsultationer. Coimbra-gruppen är ett europeiskt nätverk. Det samlar 39 forskningsbaserade universitet med bredd och djup det vi i vårt informationsmaterial refererar till som ett komplett universitet. Vid de senaste styrelsemötena i Coimbra-gruppen har vi just talat om vikten av att lyfta fram och dokumentera betydelsen av sådana kompletta universitet. I tider Återkommande bekräftas att vi har ett unikt brett ämnesutbud; nu senast när examensrätter för lärarutbildning gavs. när många utvärderingar och satsningar sker på basis av mätningar av enskilda forskningsteman och discipliner, eller av enskilda aspekter av det breda universitetets verksamhet, finns ibland risk att värdet av de kompletta universiteten med sina samlade forsknings- och utbildningsmiljöer tappas bort. Vad är det då som gör Uppsala universitet till ett komplett universitet? Självklart våra nio forskningsintensiva fakulteter och vår utbildning från kandidat- till forskarnivå. Att det inom universitet ryms allt från ämnesbaserad grundforskning till tillämpad kunskapsspridning och innovationsstöd är också en del av det kompletta universitetet. De omfattande samlingarna, på bibliotek, i museer och ute på institutioner är ytterligare en viktig del. De ger material till forskning och utbildning och de bidrar till den omfattande kunskapsmiljön. Ett aktivt kulturoch studentliv hör också till. Vi KAN BLI ÄN bättre på att både utnyttja och synliggöra det kompletta universitetet. Goda exempel är mångvetenskapliga forskningsplattformar och forskningsprogram över fakultets- och ämnesgränser. Mångvetenskap bygger i sin tur på en stark ämnesbaserad grundforskning. Återkommande bekräftas att vi har ett unikt brett ämnesutbud; nu senast när examensrätter för lärarutbildning gavs. Vi har bland de rikaste utbuden av lärarutbildning i landet. Med införandet av avgifter för internationella studenter måste vi också än tydligare visa vad som finns här. Vårt mångfacetterade universitet med sitt aktiva student- och kulturliv erbjuder dem en unik miljö. De internationella nätverken är en viktig kvalitet i det kompletta universitetet och de internationella nätverken ger oss rum för att än tydligare sprida information och kunskap om vårt universitet. Kerstin Sahlin, prorektor redaktion REDAKTÖR: Helena Edström, , E-POST: ADRESS: Universen, Uppsala universitet, Box 256, , Uppsala BESÖKSADRESS: S:t Olofsgatan 10b TEL: ANSVARIG UTGIVARE: Urban Lindberg LAYOUT: Mikael Mannberg, Redaktörerna AB, TRYCK: v-tab, Norrtälje UPPLAGA: ex PAPPER: Munken Plus 70gram. V-tab är certifierat enligt ISO 14001:2004 respektive ISO 9001:2000 samt Svanenmärkt. ADRESSÄNDRING: meddela din personalhandläggare, övriga prenumeranter gör skriftlig anmälan till redaktionen. Texter lagras elektroniskt hos Universen. En del textmaterial publiceras också på Internet. Den som sänder material till Universen anses medge elektronisk lagring/ publicering. För obeställt material ansvaras ej. ISSN FOTO: Cecilia Mellberg Tidplan för KoF11bb Institutioner sammanställer material (januari och februari) Bibliometriska analyser (februari till och med augusti) Expertpanelerna får material (1 mars) Besök av 13 expertpaneler (9-13 maj) Besök av 12 expertpaneler (16-20 maj) Panelerna slutför sina rapporter (maj juni) Slutrapport sammanställs (juni till och med september) Slutrapport tryckt (1 november) Resultaten följs upp, åtgärder genomförs (efter 1 november) Nationellt intresse för utvärderingen KoF11 Arbetet med forskningsutvärderingen, KoF11, är i full gång. Universitetets ca 60 institutioner har snart sammanställt sina underlag och rekryteringen av nära 200 personer till 25 expertpaneler är så gott som klar. DEN SENASTE forskningsutvärderingen vid universitetet gjordes 2007 (KoF07). Precis som tidigare är det övergripande målet för KoF11 att identifiera starka forskningsområden och framgångsrika forskningskonstellationer vid Uppsala universitet. Man framhäver särskilt vikten av att finna framväxande forskningsfält med goda framtida möjligheter. Utvärderingen kommer inte att jämföra institutioner och ämnen med varandra, utan med sina motsvarigheter Lärare utbildas på bred front UPPSALA KOmmER ATT utbilda lärare för hela kedjan från förskola till en lång rad ämneslärare på gymnasienivå. Det står klart sedan Högskoleverket lämnat samtliga besked om examensrätter till nya lärarutbildningar. Av alla de ämneslärarprogram som universitetet startar inför nästa läsår är fyra helt nya: arabiska, turkiska, teknik och datateknik. Det är väldigt roligt att vi får fyra helt nya ämneslärarutbildningar där vi verkligen kan ta tillvara den höga kompetens som finns hos oss både när det gäller språk och teknikämnena, säger Caroline Liberg, dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten. Av de totalt 45 ämnen Uppsala ansökt om är det sju som inte beviljats av Högskoleverket. Det gäller idrott, bild, musik, filosofi, företagsekonomi, psykologi och hem- och konsumentkunskap. För flera av dessa ämnen kommer vi att lämna in nya ansökningar. För några av ämnena, som bild och idrott, får vi vila på hanen en tid till dess vi hunnit bygga den balans i kompetens som efterfrågas, säger Caroline Liberg. jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov vid andra lärosäten i ett internationellt perspektiv. Tidsplanen för KoF11 ser ut att hålla, enligt utbildningsledare Per Andersson på kansliet för teknik och naturvetenskap, koordinator för projektet. Institutionerna håller för fullt på att sammanställa sina underlag och en bibliometrisk analys, alltså sammanställning av citeringar i tidskrifter, är också påbörjad. Den bibliometriska analysen kommer inte att vara klar när panelisterna besöker Uppsala i maj, men det är också tanken. Expertpanelerna ska inte färgas av de resultaten, säger Per Andersson. Uppsala universitet först ut Uppsala universitets forskningsutvärderingar har väckt stort intresse i övriga högskolevärlden. Nyligen var förre NÄSTA STEG i UTBYGGNADEN i Blåsenhus har påbörjats. Akademiska hus har fått i uppdrag av Uppsala universitet att inleda arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret Plantskolan. Tillgängligheten till studievägledning, stipendiekontor och annan service för studenter är inte tillfredställande på S:t Olofsgatan 10 och arbetsmiljön i huset har allvarliga brister. Så att samla universitetets stödfunktioner i lokaler i området Blåsenhus är viktigt för att säkerställa ett bra och effektivt arbete, anser universitetsdirektör Ann Fust, som poängterar att processen ännu bara har börjat. Just nu diskuteras behoven mer i detalj och det handlar om att öka tillgängligheten till service för studenter och till universitetets stödfunktioner för utbildning och forskning, säger hon. En begäran om att ta fram detaljplan har lämnats in till stadsbyggnadskontoret och en arkitekt har valts för universitetskanslern Anders Flodström och företrädare för utbildningsdepartementet på besök i Uppsala för att ta del av erfarenheterna av de båda KoFprojekten. Dessa personer har i uppgift att ta fram förslag till hur en nationell utvärderingscykel skulle kunna se ut, om det blir aktuellt att utvärdera forskningen vid alla lärosäten i landet. Eftersom Uppsala universitet är först ut med att göra en egen, andra utvärderingsomgång, så är man mycket intresserad av våra slutsatser och erfarenheter, berättar Per Andersson. Andra lärosäten som gjort eller är på väg att gör en första egna forskningsutvärdering, mycket lik Uppsalas, är bland annat KTH, Lunds universitet, SLU, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Örebro universitet. Detaljplanearbete inleds i Blåsenhusområdet gunilla sthyr att jobba vidare med utformningen av byggnaden. Utformningen kommer bland annat att påverkas av behovsanalysen och det faktum att platsen i sig ställer krav på arkitektonisk höjd och hög kvalitet. Följ processen via webbsidan anneli waara universellt Dags för framtidsutredningar Under våren ska centrala framtidsfrågor fortsätta att utredas vid universitetet till följd av riksdagens avreglering av det nationella regelverket för universitet och högskolor från och med årsskiftet. Nu har rektor Anders Hallberg utsett en utredningsgrupp som ska se över organisation och ansvarsförhållanden vid universitetet. Gruppen ska ledas av ordförande Arild Underdal, professor vid universitetet i Oslo, som har stor erfarenhet av arbete med organisationsutredningar. När det gäller den fortsatta beredningen av frågor om läraranställningar har en arbetsgrupp tillsatts som ska ledas av Göran Bexell, professor vid Lunds universitet. I juni 2011 ska både utredningsresultatet och arbetsgruppens förslag presenteras för rektor. För mer information om gruppernas sammansättning, se Nya löneförhandlingar igång Arbetet med en lönerevision har startat inom universitetet, bland annat har lokala förhandlingar med de fackliga organisationerna inletts. Under februari och fram till 15 mars är det tänkt att cheferna ska hålla lönesamtal med sina anställda. Arbetsgivaren måste lämna sina förslag på ny lön till facken under den andra hälften av mars. När det gäller förslag på ny lön för professorer ska detta lämnas till dekanerna. Enligt tidplanen pågår löneförhandlingarna fram till mitten av maj och förhoppningen är att ny lön kan utbetalas med junilönen. Den nya avtalsperioden gäller retroaktivt från 1 oktober Personalavdelningen till Sturegatan Till följd av brist på lämpliga kontorsutrymmen i universitetsförvaltningens hus vid S:t Olofsgatan 10 A och B flyttar personalavdelningen och internrevisionen till Sturegatan 4 under januari månad. Verksamheterna stannar vid Sturegatan tills det finns en permanent lösning på universitetsförvaltningens lokalbehov. Utredningen angående flytt av förvaltningen till kvarteret Blåsenhus fortsätter under Konsistoriets sammanträdestider Sammanträdestider för konsistoriet under våren är 22 februari, den april och den 16 juni. Övertid och mertid ska registreras i Primula Från och med 1 januari 2011 gäller ett antal nya regler och rutiner inom personalområdet. En nyhet är att anställda ska registrera övertid/ mertid i Primula. Övertid som kompenseras i form av övertidsersättning får inte överstiga 150 timmar per år och anställd. Personal som omfattas av chefslöneavtalet har inte rätt till övertidsersättning och ska därför inte registrera övertid i Primula. Flextid ska inte registreras i Primula. En annan nyhet är att taket för sparad semester sänks till 35 dagar. För mer information, se PA-nytt 28/2010 på personalavdelningens webbsida FOTO: MATTON 2 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

3 FoRSkNINg i FRamkant I serien Forskning i framkant presenterar vi de strategiska forskningssatsningar som dragit igång under 2010, med anslag från regeringen. Här byggs framtidens biobank 4 Cancerns gåta löst är en populär rubrik bland tidningsmakare. Tyvärr har verkligheten ännu inte hunnit ikapp löpsedlarna, men kanske förvandlar biobanksatsningen U-Can fiktionen till sanning. Text: Magnus Alsne FOTO: Staffan Claesson arje FALL AV CANCER är unikt. Varje tumör och varje patient bär sin egen historia. Å andra sidan rymmer många diagnoser stora likheter. Erfarenheter från tidigare behandlingar kan betyda skillnaden mellan liv och död för nästa människa som drabbas. Så varför inte dokumentera alla rön i en kunskapsbank? Jodå, flera försök har gjorts. Vissa har till och med utgjort grund för framgångsrik forskning. Men inte förrän med U-Can har ett helhetsgrepp tagits. Vårt projekt är absolut inte unikt. Biobanker finns och har forskats på. Skillnaden är att vi i och med U-Can GIVMILDHET. För att få spara material i en biobank krävs provgivarens medgivande. Hittills är det mindre än en procent av de tillfrågade som nekat. kan göra det på ett genomtänkt sätt med hög kvalitet i varje led. Att det blivit möjligt beror på regeringens och Vetenskapsrådets strategiska satsning. Utan den hade det här inte hänt, vare sig i Uppsala eller på det här sättet, säger Bengt Glimelius, programsamordnare i U-Can och professor i onkologi vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Skickliga medarbetare U-Can, eller Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium, skissades fram i samarbete mellan forskare vid huvudsakligen Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci. Genom att systematiskt samla blod- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer skulle värdefullt material säkras för framtida forskning. Vetenskapsrådet beviljade U-Can anslag ur regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Den första tidsramen sattes till fem år och redan ett år in i projektet rymmer banken ansenliga mängder data. Vi har valt att initialt begränsa oss till fem typer av cancer, varav logistiken för tre utarbetas och testas här i Uppsala. Hittills går det väldigt bra, enbart inom kolorektal cancer, alltså cancer i tjock- eller ändtarm, har vi lyckats samla prover från nära 300 patienter. Detta mycket tack vare skickliga medarbetare, inte minst våra forskningssjuksköterskor som bidrar med fantastiska insatser, fortsätter Bengt Glimelius. SAMLARE. Läkaren och professorn Bengt Glimelius, här vid sjukhusavdelningens nya teströntgenkamera, vill bygga världens bästa biobank. En av de sjuksköterskor som åsyftas är Marie Rosén. Med mångårig erfarenhet av såväl yrke som patientgrupp handplockades hon för uppdraget. Hon accepterade, men inte utan viss tvekan. Min första tanke var att det här klarar jag aldrig och då dröjde det ändå några veckor in i projektet innan jag insåg hur stort det egentligen var. I dag, då vi har tydliga rutiner för provtagningar och all personal är införstådd med hur det fungerar föder U-Can snarast ny drivkraft, både i mötet med kollegor och, kanske ännu mer, patienterna, berättar Marie Rosén. Resultat redan inom några år Hon beskriver stämningen i teamet som väldigt positiv och en ledning som sprudlar av energi. Alla tycks, välfyllda scheman till trots, vilja ta vara på möjligheten att bidra till god forskning inför utsikten att gagna patienterna. Genom att bygga världens bästa bank med biologiskt material och tillhörande information ökar vi möjligheten att hitta nya vägar till säkrare diagnos, prognosbedömning och behandling med optimalt resultat. Redan nu har vi tillräckligt material för att börja forska kring biverkningar av behandlingar utifrån genuppsättningar, förhoppningsvis når vi resultat inom några år, säger Bengt Glimelius. Båda två vittnar om hur viljan att bidra till vetenskapen även präglar patienterna. Enligt biobankslagen krävs provgivarens medgivande för att spara humanbiologiskt material, och hittills är det mindre än en procent av de tillfrågade som nekat. I princip vill alla hjälpa till, både för andras skull och i fall man skulle drabbas igen. De tar sig tiden att besvara frågor om sjukdomar i släkten och en femsidig enkät om sjukdomshistoria och livsstil, vilket vi naturligtvis är väldigt tacksamma för, säger Marie Rosén. Vill sprida konceptet På projektets pluskonto hamnar även en ökad förståelse mellan prekliniska och kliniska forskarled. Där de förstnämnda tillbringar dagarna i laboratorier och kvällarna på hemmaplan, möter Redan nu har vi tillräckligt material för att börja forska kring biverkningar av behandlingar utifrån genuppsättningar, förhoppningsvis når vi resultat inom några år. deras kliniska kollegor patienter på dagtid och kan först därefter ägna sig åt provrör och studieresultat. I U-Can läggs alla interna intressekonflikter kring mötestider och anslag åt sidan till förmån för en enad rörelse i gemensam riktning. Förhoppningsvis innebär det ett stort steg framåt för den överbryggningsforskning mellan de båda leden som länge varit en bristvara. Här är vi på god väg att göra en viktig kulturell skillnad som, tillsammans med den kunskapsbank vi nu bygger, kommer att väga tungt då vi ska locka fler duktiga forskare till Uppsala, säger Bengt Glimelius. Men viktigast är trots allt att öka kunskapen om cancer, och helst vill vi sprida konceptet till fler landsting. Stockholm och Skåne har redan visat intresse, det är regioner som skulle mångdubbla patientunderlaget vilket skulle utgöra en enorm möjlighet för framtidens cancerforskning. U-Can Syfte: Att samla information, tumörprov, blodprov och biomolekyler från patienter med cancer före, under och efter behandling och lagra i en databas. Vision: Att skapa världens bästa biobank av blod- och tumörprover från cancerpatienter. Anslag: Nära 75 miljoner kronor under varav 50 procent till Uppsala universitet. Samarbete: Projektet drivs av Uppsala universitet i samarbete med Umeå universitet, Stockholms universitet och KTH. Webbsida: 4 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

4 aktuellt Ett samtal som gör skillnad VÄGLEDARE. Upphandlare Monica Söder och upphandlingschef Ragnar Ahlberg kan reda ut snåriga regler. Skärpta regler för upphandling Upphandlingslagen har blivit hårdare. Att göra en otillåten direktupphandling eller att inte göra någon alls kan numera få kännbara konsekvenser. Förutom skadestånd kan avtalet bli ogiltigförklarat. Då måste tjänsten upphöra eller varan eller utrustningen lämnas tillbaka. NumERA SKA i PRINCIP allt som köps in på Uppsala universitet upphandlas. Sådana är reglerna. Tidigare har det varit möjligt att utan påföljd låta bli att följa reglerna kring en direktupphandling. Men nu har det blivit lättare för leverantörer att anmäla och få rätt mot myndigheter som kringgår upphandlingslagen. Och myndigheten riskerar att drabbas av både böter och produktionsstopp. Avtal som inte upphandlats ordentligt kan bli ogiltigförklarade. Då måste all utrustning lämnas tillbaka, även sådant som är installerat, säger Ragnar Ahlberg som är upphandlingschef vid Uppsala universitet. Myndigheten kan också dömas till böter, eller en upphandlingsskadeavgift som det heter. Böterna kan hamna på tio procent av kontraktsvärdet, som minst kronor och som högst 10 miljoner. Det var 15 juli 2010 som reglerna för upphandling skärptes. Då fick alla myndigheter en gemensam direktupphandlingsgräns på kronor. Så fort en myndighet vill köpa varor eller tjänster för ett högre belopp än så ska köpet utannonseras. Enda möjligheten att slippa utannonsera en upphandling är att det går att leda i bevis att det bara finns en enda leverantör som kan tillhandahålla tjänsten eller varan. Vetenskapliga instrument, eller ett speciellt dataprogram skulle kunna vara sådana saker, säger Ragnar Ahlberg. Köp på hela universitetet räknas Men enligt universitetets riktlinjer får inte heller det köpet genomföras utan att först annonseras ut i en så kallad förhandsinformation om att universitetet tänker köpa varan eller tjänsten. Det är för att avtalet inte ska kunna bli ogiltigförklarat i efterhand och för att eventuella leverantörer man inte känner till ska få en chans att höra av sig. Ragnar Ahlberg berättar att många inte tänker på att upphandlingsgränsen gäller för hela Uppsala universitet. Det räcker alltså inte med att räkna efter hur mycket den egna enheten eller institutionen handlar för. Men skulle värdet på köpet vara så litet att det inte finns anledning att tro att universitetet kommer i närheten av upphandlingsgränsen, då räcker det med att ta in prisuppgifter från några leverantörer, berättar Ragnar Ahlberg. Den som är tveksam gör klokt i att höra sig för med upphandlingsenheten, säger han. Monica Söder är upphandlare vid avdelningen för IT och inköp. Vi försöker hjälpa till med alla öppna och alla förenklade upphandlingar och vi ger råd och stöd vid direktupphandlingar, säger hon. Regler gynnar leverantörer Monica Söder menar att de nya reglerna främst gynnar leverantörerna. Som upphandlare saknar hon möjligheten att förhandla. Ändå finns det stora fördelar för universitetet med ramavtal, menar hon. Hur bra ett köp är handlar inte bara om priset. När vi upphandlar varor och tjänster gör vi också en noggrann kontroll av leverantören. Därför vet vi att alla leverantörer som universitetet har avtal med är seriösa, förklarar Monica Söder. Hon berättar också att det är bara när inköpsbeloppet under året förväntas hamna under kronor som det går att göra köpet utan upphandling. När köpet beräknas hamna mellan kronor och kronor ska enheten, eller institutionen, göra en direktupphandling. Innan köpet ska en marknadsundersökning göras och själva upphandlingen dokumenteras. Man ska kontrollera att leverantören verkligen kan göra det som efterfrågas och man ska begära skriftlig dokumentation. Också beställningen ska ske skriftligt och där ska bland annat pris och leveranstid framgå, liksom hur fakturan ska betalas. För sin egen skull är det också bra att skriftligt motivera varför man väljer en viss leverantör, säger Monica Söder. Annette Wallqvist Om upphandlingar Direktupphandling: En direktupphandling är ett köp utan krav på anbud. Gränsen för direktupphandling går vid ett kontraktsvärde om cirka kr. Förenklad upphandling: Upphandling av varor och tjänster när kontraktsvärdet överstiger kronor. Alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Annonseringsskyldighet föreligger. Öppen upphandling: Ska göras när tjänsten eller varan kostar mer än kronor under ett år. Ska annonseras i den internationella databasen TED. Källor: Konkurrensverket och upphandlingsenheten vid Uppsala universitet. Läs mer om reglerna för upphandling: Trots att kontorstiden är över för länge sedan fortsätter röstsorlet att flöda i studie- och karriärvägledarnas lokaler. Flitens lampa lyser av en viktig anledning, vårterminens nya studenter ska välkomnas. ÄNDA SEDAN 2002 finns en tradition vid Uppsala universitet att studenter som pluggat några år ringer till nya studenter och hälsar dem välkomna. Denna gång sitter 40 studenter på kvällstid och ringer till ett tusental nya studenter. Och de så kallade välkomstringningarna är viktigare än man kanske tror, konstaterar en av ringarna. Hon blev själv uppringd inför sin programstart för några år sedan. Harvard, Stanford och Dartmouth var anhalter när universitetsledningen i december åkte på USA-turné. Resan avslutades i New York, dit alumner inbjudits till avspänt mingel. NåGRA AV USA:s och världens högst rankade universitet stod på schemat för Uppsala universitets ledning under resan, men även framstående organisationer och myndigheter som till exempel amerikanska Departement of Energy i Washington DC. Samtalen handlade om befintliga och nya forskningssamarbeten och utbildningsutbyten. Den mötesspäckade amerikaresan avslutades med ett avspänt evenemang på Harvard Club i New York. Dit hade rektor Anders Hallberg bjudit in alumner och vänner till Uppsala universitet bosatta på den amerikanska ostkusten. Arrangörerna, organisationen American Friends of Uppsala University och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, kunde glatt konstatera att Foto: Tommy Westberg Personligt. Ett välkomnande samtal kan vara det som gör att man tar steget och kommer till kursstart, anser studenterna Robin Rådahl och Emmy Falck. Lättare att fråga Det var oväntat och roligt men framförallt så var det skönt med den personliga kontakten. Om man inte pluggat förut så kan det kännas lättare att ställa sina frågor till någon som själv studerar än att ringa runt och leta information, säger Emmy Falck som läser andra året på juristprogrammet och nu ringer runt till nya juridikstudenter. Framför sig har hon sju A4-listor fulla med namn att pricka av. Hur man fixar boende och billig kurslitteratur, vad som skiljer de olika nationerna och kårerna åt, vilka studentrabatter man inte får missa och vad som händer på en inspark de är alla frågor som ligger på tio-i-topplistan hos de nya studenterna. Vi tipsar också om platser där den här typen av information finns samlad som våra facebooksidor för nya studenter vid Uppsala universitet. Där kan man också ställa frågor och delta i diskussioner, säger en annan av välkomstringarna, uppslutningen blev stor ett hundratal alumner och vänner till universitetet var på plats. Träffen var bland annat ett bra tillfälle för universitetet att på amerikansk mark berätta om en av arrangörerna för mötet, den relativt nystartade organisationen American Friends of Uppsala University, som underlättar donationer och gåvor till Uppsala universitet. Läs mer och se fler bilder på American Friends of Uppsala Universitys webbplats Helena Edström Robin Rådahl som pluggar till personalvetare på PA-programmets andra termin. Målet med samtalen är förstås att få nya studenter att känna sig välkomna och trygga inför kursstart. Men det handlar också om att göra intryck. Nya studenter är en viktig målgrupp för universitet och högskolor och inför kursstart får studenterna stora mängder information hemskickad. I all den informationsmängden kan ett telefonsamtal från en student kanske vara det som gör skillnaden. Personlig touch De nya studenterna får mycket information hemskickad både från institutionen där de ska börja plugga och generellt material från universitetet. Och vi tror att den personliga touchen i samtalen är ett väldigt viktigt komplement. Och enligt dem som ringer är samtalen väldigt uppskattade, säger Lina Solander, studieinformatör på studerandebyrån. Emmy Falck lägger en stor del av samtalen på att minska de nyantagnas nervositet inför de nya prestationskraven. De har hört talas om stora terminstentor och hetsig pluggtakt, men då brukar jag säga att det är okej att vara nervös. De flesta blir det när de ställs inför en ny situation. Då säger de vad skönt att du säger så. Jag tror att det är jätteviktigt, när man för första gången ska börja plugga ett program, att få det stödet från en annan student. Det kan göra att man törs testa, säger hon. Populär alumnträff avslutade USA-turné Vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci Britt Skogseid och universitetsdirektör Ann Fust samtalar med en av gästerna på alumnträffen. Foto: CATARINA Lundberg Åström Dags att nominera pedagogiska lärare! Helena Edström Nu kan studenter och anställda vid universitetet nominera lärare till det pedagogiska priset vid universitetet. Fem pris på vardera kronor ska delas ut för framstående insatser inom grundutbildningen. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom olika vetenskapsområden. Det femte priset, som kallas det fria priset, riktas till pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. För 2011 är det prioriterade området IT i undervisningen. Nomineringstiden går ut den 30 mars Mer information på avdelningen för universitetspedagogisk utvecklings webbsida: uadm.uu.se/pu. 6 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

5 tema uppfinningsrik utbildning Det är inte längre kostnadsfritt för utomeuropeiska studenter att studera i Sverige. Därmed riskerar svenska universitet att mista viktigt studentunderlag. Nu testar Uppsala universitet ett samarbete med en utbildningsagent som ska locka kinesiska studenter till Sverige. Text: Annette Wallqvist FOTO: Staffan Claesson NYTÄNK. Det är en stor fördel för studenterna att få information på hemmaplan och på sitt eget språk, enligt studievägledare Pernilla Carlsson och Eva Söderman, enhetschef på enheten för studie- och karriärvägledning vid studerandebyrån. Agent ska hitta de nya studenterna Utländska studenter bidrar till ökad kompetens Antalet duktiga studenter tunnas ut ju mer avancerade kurserna blir. Genom att ta emot internationella studenter ökar underlaget även på högre nivå. Därmed kan universitetet erbjuda fler kurser och öka valfriheten för alla studenter. Det menar Anders Berglund, lektor i datavetenskap och med stor erfarenhet av utbyte med kinesiska studenter. SEDAN SEx år TILLBAKA har institutionen för datavetenskap ett gemensamt masterprogram tillsammans med Tongji-universitetet i Shanghai. Anders Berglund är programansvarig på Uppsala universitet. Han berättar att tack vare utbytet kan svenska studenter förlägga sina studier i Kina under ett låsår, och kinesiska studenter ett läsår i Sverige. För oss har det varit viktigt att inte bara ta emot studenter. Vi ville ha ett samarbete till ömsesidig glädje, berättar han. Vinsterna med utbytet är många. Förutom att masterprogrammet blir attraktivare, bidrar studenterna från Kina också med en något annorlunda inriktning i synen på ämnet. Att ta emot internationella studenter är helt enkelt ett bra sätt att bygga in pluralism i systemet, anser Anders Berglund. Universitetet i Kina arbetar närmare industrin än vi gör, det ger våra studenter nya kunskaper och perspektiv. Samtidigt får Uppsala universitet tillgång till studenter som tänker på andra sätt och har andra kunskaper och prioriteringar, säger Anders Berglund. Modellen med ett gemensamt masterprogram är också ett sätt att tackla problemet med studieavgifter, eftersom de kinesiska studenterna antas på kinesiska villkor, berättar Anders Berglund. Internationella utbyten är här för att stanna. Det är ett bra sätt att binda samman världen och skapa länkar människor emellan, säger han. annette wallqvist Agenten ska bjudas till Uppsala, säger Pernilla Carlsson och Eva Söderman. m UNIVERSITETET HAR allt färre internationella studenter, förlorar det också viktig kompetens och studentpengar. I förlängningen kan det påverka utbildningarnas utbud och kvalitet. Studieavgifterna kommer troligen att innebära en minskning av utomeuropeiska studenter. Därför vill vi hitta nya rekryteringsvägar till våra masterprogram, säger Eva Söderman som är enhetschef på enheten för studie- och karriärvägledning vid studerandebyrån. Stöd för studenter I höstas initierade Svenska institutet ett pilotprojekt för att marknadsföra Sverige som studentnation. Där ingår bland annat att ge svenska lärosäten, däribland Uppsala universitet, möjlighet att använda sig av utbildningsagenter i rekryteringen. Tanken är att utbildningsagenterna på plats i sina respektive länder ska marknadsföra och rekrytera studenter till svenska universitet och högskolor. Det ska bland annat ske med hjälp av ett utåtriktat arbete på mässor och genom att söka upp potentiella studenter. Utbildningsagenterna ska också fungera som ett stöd för studenter som behöver hjälp med att hitta en utbildning och ett land som passar dem. Kinesisk agent Det är en stor fördel för studenterna att få information på hemmaplan och på sitt eget språk. Inte minst för att familjen ofta är i hög grad involverad i studievalet, berättar studievägledaren Pernilla Carlsson som fram till årsskiftet har varit Uppsala universitets representant i projektet. Uppsala universitet har valt att till en början koncentrera samarbetet till en agent. Valet föll på en kinesisk agent som är specialiserad på masterutbildningar i Norden och som hade kontakt med flera andra svenska lärosäten. Det var också ett plus i kanten att han har ett kontor i Köpenhamn. Det var den agent som verkade mest lämpad. Universitetet har också redan samarbeten med Kina, berättar Einar Lauritzen, som är chef för studerandebyrån och var med och valde utbildningsagent. Samarbetet utvärderas Kontrakt skrevs strax före jul. Nu ska agenten främst koncentrera sig på att få kinesiska studenter intresserade av svenska studier. Utländska studenter som vill plugga masterprogram i Sverige måste lämna in sina ansökningar senast den 15 januari Innan dess har vi planer på att bjuda hit agenten för att han ska få se Uppsala och lära sig mer om Uppsala och våra program, berättar Eva Söderman. Efter nästa ansökningsomgång ska också samarbetet med utbildningsagenten utvärderas. Först då kan vi ha en uppfattning om det här är en rekryteringsmetod som är intressant att utveckla till något större, konstaterar Pernilla Carlsson. Studieavgifter ger färre studenter l Innan studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes har Uppsala universitet tagit emot ett tusental internationella studenter om året. Nu är förhoppningen att universitetet på sikt ska kunna locka till sig cirka 500 studenter per år. Utbildningsagenten som Uppsala universitet anlitar i Kina får en provision för de studenter som faktiskt kommer till universitetet. Mer information om utbildningsagenten finns på: l Sverige har beslutat att införa studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola. Priserna vid Uppsala universitet kommer att variera mellan och kr per läsår och kostnaden för respektive kurs och program framgår på kurs- och programsidorna på Tongjiuniversitetet i Shanghai. Foto: Tongjiuniversitetet 8 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

6 tema uppfinningsrik utbildning Nu ska stuprören inom vården bort HÄLSOÖVNING. Sven Knutsson samtalar med dietiststudenten David Kruppé-Magnusson och sjukgymnastikstudenten Emelie Cassel. Patientnytta när studenter samarbetar När tid och pengar tryter är det inte självklart med tvärvetenskapliga vårdteam och timslånga hälsosamtal inom vården. Den studentdrivna hälsomottagningen på BMC är därför nyskapande och en viktig pedagogisk insats, enlig en av initiativtagarna. et HAR TAGIT några år att förbereda för den tvärvetenskapliga hälsomottagningen på BMC. Att det tagit tid överraskar inte en av initiativtagarna, distriktsläkare och universitetslektor Karin Björkegren. I brist på tid och pengar har de olika skråna traditionellt sett skött sig själva inom hälso- och sjukvården. Universitetsutbildningarna har varit uppbyggda lite på samma sätt. Det har varit väldigt mycket stuprör, trots att det borde vara självklart att samla alla kompetenser inom vården kring patienterna. Men för att jobba i team krävs tid att bygga förståelse för varandras yrken. Man måste lära sig, och respektera, att det finns de som är bättre på vissa frågor än vad jag själv är, säger Karin Björkegren. Viktig pedagogisk uppgift Under testveckan i januari fick endast två studenter per program prova på att jobba på mottagningen. Nu ska satsningen utvärderas och tanken är att mottagningen ska bli ett återkommande inslag i utbildningarna till dietist, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska. Det tvärvetenskapliga är inte det enda som är nyskapande i mottagningen. Att hålla öppna samtal i hälsofrämjande syfte kräver kunskaper i så kallad motiverande samtalsteknik. Enligt Karin Björkegren är det ett lika viktigt syfte med satsningen. Studenterna får lära sig att hålla ett öppet patientcentrerat förhållningssätt. Hur man lägger fram information för patienter som kanske står på helt olika nivåer när det gäller beredskap att göra hälsomässiga förändringar i sitt liv? Tanken är också att studenterna ska vidareutveckla sin egen profession, säger hon. Det är en pedagogiskt viktig uppgift för universitetet att låta studenter träna på att samarbeta och lära sig motiverande samtalsteknik, tror Karin Björkegren. Om våra utexaminerade studenter kan kommunicera och ser det som självklart att samarbeta med andra yrkeskategorier skulle det främja en god hälsooch sjukvård. Fakta om projektetbbb Den studentdrivna hälsomottagningen är en pilotverksamhet med målet att kunna hålla öppet under minst en vecka per termin från och med hösten Projektet drivs i samarbete mellan lärare vid de olika hälso- och sjukvårdyrkesutbildningarnas institutioner vid Uppsala universitet. Projektet stöds initialt av projektmedel från PU, universitetets avdelning för pedagogisk utveckling. I januari pågick en experimentverkstad lite utöver det vanliga på BMC studenter som tränar samarbete över yrkesgränserna på en studentdriven hälsomottagning för pensionärer. I höst återkommer mottagningen med utökade öppettider. om VANLIGT sjuder det av liv i BMC:s korridorer, laboratorier och föreläsningssalar. Lite extra sjuder det dock under markplan, där en ny studentdriven hälsomottagning slagit upp dörrarna för första gången. Studenter i slutfasen av sin utbildning till dietister, läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor samarbetar över yrkesgränserna i hälsoorienterade samtal med pensionärer, eller som de kalllas på mottagningen, klienter. I ett av undersökningsrummen träffar Universen pensionären Sven Knutsson, sjukgymnastikstudenten Emelie Cassel och dietiststudenten David Kruppé- Magnusson. Det här har varit väldigt givande för mig. Jag har fått tips och råd från studenterna utifrån vad jag haft frågor om. Dessutom har de lagt till lite extra som jag behöver tänka på, säger Sven Knutsson som sedan fortsätter att testa de nya ryggövningar han fått. Mer ut av patientbesöket Både Emelie Cassel och David Kruppé-Magnusson säger sig vara inspirerade av att få arbeta med varandra och med studenter från läkar- och sjuksköterskeprogrammet. För oss som studenter är det här otroligt värdefullt. Även om jag ofta träffar sjuksköterskor och läkare när jag är ute på praktik, så jobbar vi inte ihop på det här sättet. Och eftersom man måste äta för att orka träna tycker jag att det är extra roligt att få testa att jobba just med en dietist, säger Emelie Cassel, som läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet. På frågan om de märkt att de kompletterat varandra, om samarbetet lett till något mervärde för klienten, utropar de båda: Absolut! Det var klockrent! Den här klienten ville ju veta mycket om hur kost och motion samverkar och vi fick frågor som vi var och en för sig inte hade kunnat svara på, säger David Kruppé-Magnusson som läser femte terminen på dietistprogrammet. Förutom samarbetet över yrkesgränsen tränar studenterna på att hålla öppna, långa och motiverande hälsosamtal med en patient i fokus. De frivilliga pensionärer som deltar som klienter på mottagningar är väsentligen friska. Tanken är att vi ska komma med råd som får dem att bli ännu friskare. Det är väldigt positivt, men det ställer också krav på samtalet, säger Emelie Cassel. Tekniken studenterna tränar är så kallad motiverande samtalsteknik, som handlar mycket om att hålla sig till en struktur med öppna frågor. En öppen fråga och samtalsstruktur kan se lätt ut på papperet, men sedan kan det komma upp saker under samtalet som man inte var beredd på, säger David Kruppé-Magnusson. Måste få ta tid Denna gång håller hälsomottagningen öppet under endast en vecka. Satsningen är ett pedagogiskt pilotprojekt som nu ska utvärderas. Tanken är att mottagningen från och med i höst ska bli ett återkommande inslag i slutfasen av de fyra hälso- och vårdutbildningarna. Något som samtliga i undersökningsrummet på BMC hoppas på. De flesta människor vill ju må bra och tar gärna emot tips från vårdpersonal. Men det tar tid att prata om en hälsofrämjande livsstil på rätt nivå med varje patient. Det har också varit den viktigaste skillnaden här, jämfört med på de praktikplatser jag varit på möjligheten att få tid till att prata, säger Emelie Cassel. Klienten Sven Knutsson tror att mottagningar för hälsoorienterade samtal kan vara ett effektivt sätt att avlasta hälso- och sjukvården i framtiden. Man har ett eget personligt ansvar att försöka hålla sig frisk och här får man precis sådana tips för att kunna göra det. Sjuk blir man ändå tillslut och det är då man behöver sjukvården, säger han. Ett besök på mottagningenbb Väsentligen friska pensionärer, som är måna om fortsatt god hälsa i sin vardag, var inbjudna till hälsomottagningen på BMC. Där fick de, utefter sina önskemål, träffa två studenter i slutfasen av sin utbildning till dietist, läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Samtalen pågick i en och en halv timme och kunde även omfatta fysiska övningar och rutinkontroller som blodtryck och cirkulation. TVÄRTVETENSKAPLIG. Det är viktigt att respektera andra yrkesgruppers kunskaper, tycker universitetslektor och distriktsläkare Karin Björkegren. 10 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

7 tema uppfinningsrik utbildning Nya fräscha idéer bedöms av studentjury Lärare i företagsekonomi och i retorik presenterar nya roliga sätt att undervisa studenter för en jury bestående av masterstudenter. Den övergripande tanken är att öka kommunikationsförmågan bland studenterna. yligen SAmLADES några lärare i retorik och i företagsekonomi för att inför en jury av masterstudenter, presentera idéer på nya sätt att undervisa. Konceptet var hämtat från SVT:s Draknästet där människor inför en proffsjury får presentera sina affärsidéer. Här är greppet nya pedagogiska undervisningssätt i syfte att öka ekonomstudenternas förmåga att kommunicera. Juryn består av fem masterstudenter. Här finns många roliga idéer och somliga möjliga att genomföra innan jag själv tar examen, säger Sara Nordkvist, som går andra terminen på masterutbildningen. Pedagogisk utveckling Avdelningen för retorik vid litteraturvetenskapliga institutionen har tidigare samarbetat med företagsekonomerna och erbjudit retorikkurs för doktorander. Nu gäller det studenter på masternivån. Vi inledde samarbetet under förra året då vi fick kronor från avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, under förutsättning att våra båda institutioner bidrar med lika mycket. Förhoppningsvis leder det till att retorik blir en del i masterprogrammet Företagande och ledning från och med i höst, säger Patrik Mehrens, studierektor vid litteraturvetenskapen och projektledare tillsammans med Desirée Holm på företagsekonomiska institutionen. Under förmiddagen presenteras den ena idén efter den andra av ett tiotal engagerade lärare. Än handlar det om att lägga in olika retorikmoment i kursen, så Sök pengar till pedagogisk utveckling I syfte att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, PU, projektmedel för verksamhetsåret Utlyst belopp är kr som ska fördelas så att varje beviljat projekt tilldelas kronor. Syftet är att stimulera och underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Sista dag för ansökan är den 14 mars Mer information: IDÉSPRUTOR. Juryn bestod av studenter när lärare presenterade nya pedagogiska undervisningssätt. varje student får träna på att argumentera, än handlar det om att skapa rollspel eller göra en personlig roadshow av en kvartalårsredovisning. Annat som lyfts är storytelling som ett sätt att kommunicera eller moment som tränar studenten i att skriva e- postbrev med rätt ton och språk. Vi har ett högt tempo på kurserna och det är svårt att lägga in ett extra retorikmoment utan att det blir för stressigt, menar Sara Nordkvist. Viktigt bredda perspektiv Två lärare i företagsekonomi diskuterar sina pedagogiska idéer utifrån det faktum att ekonomstudenterna är så fokuserade i sina studier och har svårt att bredda perspektiven. Problemet är egentligen att vi som lärare instruerar våra studenter att fokusera på speciella delar i Problemet är att vi som lärare instruerar studenterna att fokusera på speciella delar i utbildningen, vilket gör att de missar andra perspektiv. utbildningen, vilket gör att de missar andra perspektiv, säger Desirée Holm. Det finns vissa moment i utbildningen som skulle kunna utvecklas till ett rollspel, menar lärarna. Rollspel skulle också kunna vara ett sätt att bättre tillvarata de utländska masterstudenternas erfarenheter och kompetens. Det tar tid för dem att bli involverade i vår kultur, men att de är en resurs i utbildningen, det råder inget tvivel om, tycker Sara Nordkvist. På det här sättet skulle man få mer av deras perspektiv på tillvaron, det skulle vara jätteintressant. Efter dagens idéseminarium kommer man att gå vidare och diskutera vad som är möjligt att konkretisera. Fler möten blir det under våren. gunilla sthyr Illustration: Istockphoto Filtrering ska göra det lättare att hitta på webben Filtrering av information är ett nyckelord när det gäller webben. En alldeles ny sökfunktion för universitetets webb håller på att utveckla denna möjlighet och ska göra det lättare för användaren att finjustera sin sökning och att hitta rätt. UNIVERSITETET HAR nära en miljon webbsidor och undersökningar har pekat på svårigheter när det gäller att söka och hitta rätt bland dessa. Problemet gäller både den interna söktjänsten via den egna webbsidan och den sökning som sker via externa söktjänster på webben. För att råda bot på problemet testas nu en ny sökfunktion på universitetets webb. För närvarande finns därför två sökfunktioner på universitetets webb den gamla funktionen som nås via och den nya testfunktionen som nås via Återkoppling från anställda viktig Projektledaren för den nya sökfunktionen, Åke Johansson, understryker vikten av att få återkoppling och synpunkter från så många som möjligt för att ytterligare kunna förbättra funktionen. På universitets domäner har man hittat webbsidor varav hittills Testa den nya sökmotorn! bbb l Hittar du det du är ute efter eller är det svårt att förstå alla flikar och knappar? Hör av dig med frågor, felrapporter och synpunkter. Kolla in på bedömts som unika och indexerats. Du söker alltså bland en kvarts miljon sidor och filer i dagsläget, kommenterar Åke Johansson. Resultatet av sökningen kan avgränsas under olika flikar person, enhet/institution, utbildning och publikation, vilka i sin tur filtreras ytterligare i olika så kallade fasetter. Filtreringen sker på olika sätt beroende på vilket resultat man vill ha. Fantastiskt bra att man kan söka efter alla publikationer inom ett visst ämne och få informationen samlad är en kommentar till sökfunktionen. Nytt kalendarium med smarta funktioner Ett nytt evenemangskalendarium har lanserats för Uppsala universitet. Det nya kalendariet ger många nya möjligheter, bland annat att ha egna institutionskalendarier och att skapa RSS-flöden för de evenemang man är intresserad av. Just nu finns två sökfunktioner på universitetets webb den gamla funktionen som nås via och den nya testfunktionen som nås via gunilla sthyr DET CENTRALA evenemangskalendariet är öppet för alla anställda och vi välkomnar tips för publicering. Under våren kommer vi att arbeta vidare med möjligheten för institutionerna att skapa egna kalendarier, berättar projektledaren Åke Johansson vid kommunikationsenheten. För de institutioner som använder det gemensamma verktyget infoglue, finns en färdig integration för kalendariet, vilket innebär att institutionsevenemang lättare kan exponeras på institutionens webbsidor. Andra nyheter som kommer att utvecklas under våren är möjligheten att använda kalendariet för att hantera anmälningar till evenemang. Verktyget räknar till exempel in antalet anmälningar och kan även användas för utskick av massmejl till de anmälda. Alla användare kan också enkelt skapa ett eget RSSflöde för de evenemang som man är intresserad av, genom att gå in på webbsidan och kryssa för de kategorier av aktiviteter som man vill få information om. Kalendariet har olika filtreringsmöjligheter och en del annat som ska underlätta för användaren. Vi kommer att förbättra och justera de olika funktionerna allteftersom vi får återkoppling, säger Åke Johansson. gunilla sthyr Mer information: Utveckling av webbenb Både kalendarieprojektet och förbättrad sökfunktion ingår i det stora utvecklingsprogram för webben som drivs av avdelningen för kommunikation och externa relationer vid universitetet. universellt LIBRIS istället för DISA För att förenkla för biblioteksanvändare som söker litteratur har universitetsbiblioteket ersatt DISA på bibliotekets startsida på webben med den lokalt anpassade nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Sökgränssnittet är filtrerat så att endast elektroniskt och tryckt material som finns på Uppsala universitetsbibliotek visas. Om önskat material saknas i Uppsala, går det med ett klick att utvidga sökningen till alla Sveriges universitets- och forskningsbibliotek. Kolla in på Framgång i rättegångstävling Återigen har juridikstudenter från Uppsala universitet nått framgång i den mycket prestigefulla rättegångstävlingen European Law Moot Court Competition. Fyra studenter har avancerat från den skriftliga delen av tävlingen och kommer nu att resa till regionfinal i Heidelberg 3-5 februari för att tävla mot elva andra lag. Tävlingen baseras på ett fiktivt rättsfall som ska avgöras av EU-domstolen. Studenterna, som läser fördjupningsdelen av juristprogrammet och som alla har läst fördjupningskurser i EU-rätt, författar såväl inlagor som framför sina argument inför en domarpanel. Tävlingen sker på två språk, engelska och franska, och den slutliga finalen avgörs inför de riktiga domarna i EU-domstolen. Studenterna tränas av Magnus Strand och Mario Iacovides, doktorander vid juridiska institutionens avdelning för europarättsliga studier. Ledning bloggar Resor, rapporter, möten och reflektioner i humsambloggen skriver ledningen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inlägg om allt som kan intressera anställda. Vicerektor Margaretha Fahlgren skriver i öppningsinlägget att hon och fakulteternas dekaner ska använda bloggen just för att ta Vicerektor Margaretha Fahlgren upp aktuella frågor och händelser. Bloggen blir förhoppningsvis ett sätt att nå ut till många med information om vad som är på gång inom området, skriver hon. Besök bloggen på Institutioner ändrade skepnad Vid årsskiftet startade den nya institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier sin verksamhet. Institutionen hör till den utbildningsvetenskapliga fakulteten och prefekt är Kerstin Rydbeck. Verksamhet och personal kommer från pedagogiska institutionen, institutionen för didaktik, institutionen för utbildning, kultur och medier samt pedagogikums kansli, som lades ner vid årsskiftet. Institutionen för genetik och patologi har tagit över enheten för klinisk immunologi, vilket leder till två nya institutionsnamn inom medicin- och farmaciområdet: institutionen för immunologi, genetik och patologi samt institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Foto: Matton 12 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

8 miljöarbete INTRESSERAD. En som jobbar i den nya belysningen på BMC är Gabriella Persdotter-Hedlund, programsamordnare för logopedprogrammet vid institutionen för neurovetenskap. Att få höra att värmekostnaderna gått ner med kronor på ett år är ju jätteintressant. Om vi fick fler konkreta resultat skulle vi nog bli ännu mer entusiastiska till miljöarbete, säger hon. Vad gör du för miljön en helt vanlig dag på jobbet? 4 Högre miljöbetyg tack vare studenter Uppsala universitet gör viktiga insatser för miljön men arbetet saknar ofta systematik. Det är en av slutsatserna i den miljöutredning som utförts vid universitetet under hösten. l, VÄRme, PAPPER, kemikalier, resor ett stort universitet sysslar förstås dagligen med aktiviteter som påverkar miljön negativt. Men hur mycket? För att få svar på den frågan genomfördes under hösten 2010 en miljöutredning vid Uppsala universitet. Alla aktiviteter vid universitetet som påverkar miljön har kartlagts och värderats efter hur betydande de är. Målet är förstås att identifiera de miljöfrågor som är viktigast för oss att arbeta vidare med, säger Karolina Kjellberg, miljösamordnare vid byggnadsavdelningen. Karolina Kjellberg, miljösamordnare. Ett år på Uppsala universitet bbb Direkta miljöaspekter är negativa och handlar om aktiviteter som elanvändning, avfall, användning av kemikalier och kontorsmaterial. l 115 ton kontorsmaskiner l 97 ton farligt avfall l 343 ton papper l ton vatten l ton koldioxid Forskning på plussidan Som stor organisation har universitetet en viktig fördel jämfört med andra el- och materialslukande organisationer inom exempelvis produktionssektorn universitetets produkter inom utbildning och forskning främjar nämligen indirekt miljön. Ett universitet utbildar studenter i konsten att ta ansvar och inom forskningen bidrar ni till hållbar utveckling inom många av era prioriterade och strategiska forskningsfält. Här har ni en stor kraft i så kallad indirekt positiv miljöpåverkan, säger Malin Möller, utredare vid Goodpoint AB som utfört miljöutredningen. Universitetets tiotusentals studenter och prioriterade forskningssatsningar inom exempelvis hållbara energisystem bidrar alltså på plussidan för universitetet. Tur det, för det finns mycket kvar att jobba med. Vad sägs om 97 ton farligt avfall, koldioxidutsläpp på över ton eller en pappersförbrukning på 300 ton per år? Nu kan miljöarbete förstås sällan handla om nollvisioner när det gäller förbrukning och utsläpp. Men utredningen ger den nulägesbeskrivning som krävs för att kunna arbeta vidare. Och slutsatsen är tydlig: universitetet behöver systematisera miljöarbetet. Något som saknas idag, men som förordningen kräver, är till exempel Indirekta miljöaspekter är positiva och kopplade till undervisning och forskning. l 100 utbildningsprogram l fristående kurser l studenter l doktorander l lärare/forskare riktlinjer för hur miljöarbete ska bedrivas på institutioner och mål för arbetet med indirekt miljöpåverkan, säger Karolina Kjellberg. Engagemang på institutionerna En del av utredningsmaterialet är en webbenkät till nyckelpersoner på utbildningssidan. Där svarade 88 procent att de anser att hållbar utveckling ska ingå i utbildningen, medan bara 64 procent känner till rektorsbeslutet från 2006 att perspektivet ska integreras i kurser och program. Här får vi ju en indikation på att integreringen av hållbar utveckling i utbildningarna verkar vara beroende av enskilda personers engagemang i frågorna. Engagemang är superviktigt, men det är ju förstås bättre om vi kan systematisera och följa upp sådana här insatser, säger Karolina Kjellberg. En av huvudslutsatserna i utredningen är att universitetet ännu inte har infört ett så kallat miljöledningssystem, som underlättar miljöarbetet. Det har varit inspirerande, givande och roligt att få externa ögon på oss. Nu måste vi fortsätta diskussionen internt om hur vi går vidare, säger Karolina Kjellberg. Läs hela utredningen: Lagen kräver miljöarbete Statliga myndigheter ska enligt miljöledningsförordningen ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten. I detta ingår att utreda sin miljöpåverkan och systematisera sitt miljöarbete. Dessutom ska universitet enligt högskolelagen främja en hållbar utveckling för kommande generationer. BMC en särskilt lysande förebild Vad kan man köpa för kronor? Den frågan är relevant för institutionerna på BMC, som rejält minskat behovet av fjärrvärme AVSLUTADES med att världens ledare diskuterade avtal på FN:s klimatkonferens och 2011 började med mäktiga klimatfenomen som skapade extrema väderförhållanden i Australien och Sydamerika. Mot bakgrund av omvälvande miljöfrågor kan det ibland vara skönt att få vila ögonen på konkreta exempel. I samband med höstens miljöutredning, som du kan läsa om i artikeln här intill, nämns en särskilt lysande förebild vid universitetet Biomedicinskt centrum, BMC. De insatser vi gör är lika viktiga som självklara. Universitetet är en modern myndighet och här på BMC vill vi visa att vi tar miljöarbetet på allvar, säger Gustavo Gonzáles-Wall, intendent på BMC. Tätning av fasader och byte till ett behovsanpassat ventilationssystem är några av de insatser som Uppsala universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus satsar på. Målsättningen är att till år 2014 halvera fjärrvärmeförbrukningen på BMC jämfört med 2005 års siffror. Arbetet har redan gett resultat eftersom behovet av fjärrvärme minskat med drygt 20 procent sedan Besparingen kunde översättas till mer än kronor 2010 jämfört med De platser på BMC där miljöarbete pågår är märkta med en särskild symbol en grön glödlampa. Pengar till forskning Under året kommer även elförbrukningen att minska på grund av införande av effektivare belysningssystem. Smart belysning som anpassas efter personnärvaro och dagsljus installeras just nu i kontorslokalerna och det nya ljuset får tummen upp. Det funkar bra och jag tycker särskilt mycket om att man även själv kan dämpa belysningen efter hur man vill ha det, säger Gabriella Persdotter-Hedlund som dagligen jobbar i den nya belysningen. Hon är programsamordnare på logopedprogrammet vid institutionen för neurovetenskap och att arbetsplatsen satsar på miljöarbete tycker hon är bra. Om vi fick fler sådana konkreta resultat skulle vi nog bli ännu mer entusiastiska till miljöarbete. Vad skulle det till exempel konkret innebära om folk alltid släckte lampor och skärmar när de lämnar rummet? undrar Gabriella Persdotter-Hedlund. Förändringarna på BMC ska pågå fram till Som vid de flesta systemskiften kommer det att krävas en del trimning innan allt fungerar perfekt. Men en detaljerad tidsplan och tillgängliga kontaktpersoner på varje våningsplan ska borga för en fullgod tillvaro för anställda och studenter på BMC. Dessutom har kompletterande ventilation med fullgod funktionalitet installerats ifall något skulle krångla. Eftersom varje campusområde betalar sina egna energikostnader och får del av sina egna besparingar, är insatserna i längden gynnsamma för verksamheten i stort. Vi jobbar för en hållbar energilösning som skonar miljön samtidigt som våra kostnader minskar. På så sätt får vi mer pengar över till det vi är bäst på här, nämligen institutionernas utbildning och forskning, säger Gustavo Gonzáles-Wall. Helena Edström Green Building 2013 Ambitionen är att BMC ska klassas som ett Green Building år Green Building är en speciell klassificering för byggnader som minskar energianvändningen med 25 procent inom en femårsperiod. INGER HjERTSTRÖm-ÖSTH, administrativ assistent vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap Jag är miljöombud på vår forskningsenhet och sysslar en hel del med den sortens frågor. Rent praktiskt släcker jag lampor och stänger av datorn när jag går någonstans, släcker på toaletten om ingen är där, tja, kort sagt det mesta som ingår i Stoppa onödan. PIERRE FILING, 1:e fotograf och grafiker vid BMC-intendenturen Om jag ska vara ärlig så gör jag inte så mycket. I mitt jobb är det mycket pappershantering, så möjligtvis försöker jag tänka på att dra ner på svinnet och att återvinna. GABRIELLA PERSDOTTER-HED- LUND, programsamordnare på enheten för logopedi, institutionen för neurovetenskap Om det räknas så försöker jag att alltid cykla till och från jobbet. När vi på enheten bjuder på frukt och fika i olika sammanhang så försöker jag köpa kravmärkt eller rättvisemärkt. TomAS GRYSELL, gästlärare i pedagogik vid avdelningen för universitetspedagogisk utveckling Som lärare försöker jag ställa mig själv frågan: behöver jag kopiera upp allt material? Jag försöker också alltid sortera mitt skräp. Ett bra tips är förresten att använda baksidan på gamla utskrifter till sina anteckningar. Många av mina kolleger jobbar med hållbar utveckling så jag blir påmind ganska ofta! magnus alsne 14 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

9 kulturellt KREATIV. Anna-Karin Kriström såg sin egen avhandling strimlas i smala pappersremsor som hon sedan byggde ihop i en annan form. Jag minns att jag tänkte jag kan göra vad jag vill, till exempel lampskärmar, säger hon. Hon gör konst av strimlade avhandlingar Svävande och lätta. Anna-Karin Kriströms konstverk har en grace i sin enkelhet. Och valet av material är unikt i konstvärlden. Hon strimlar avhandlingar som hon skapar abstrakta tredimensionella former av. Jag ville göra något vackert samtidigt som man eventuellt kan se en inbyggd kritik mot det akademiska systemet. Kanske är det motsägelsefullt, säger hon. Nyligen fick hon uppdraget att utsmycka Engelska parken med ett konstverk. Text: Gunilla Sthyr FOTO: Staffan Claesson nna-karin KRISTRÖm DISPUTERADE för snart fem år sedan vid litteraturvetenskapliga institutionen på en avhandling med titeln De gränslösa böckerna. Jag skrev om och 70-talens barn- och ungdomslitteratur i Sverige. Barbro Lindgren och Maria Gripe var två av alla författare som sa att de skrev för läsare i alla åldrar ett sätt för författare av barnlitteratur att försöka höja sin författarstatus, säger Anna- Karin Kriström. Hon understryker att hon under hela tiden som doktorand fick en fin uppbackning av institutionen men att hon kände sig instängd i en akademisk struktur. Jag kunde inte förmå mig att känna glädje under fem år som avhandlingsarbetet tog. Hade nog närt en föreställning om att jag var en akademisk själ men nu ville jag hoppa av. Orkade inte med pressen. Samtidigt var hon ensamstående med tre barn. Det var en verklighet som gjorde att hon ändå valde att fortsätta. Ett par veckor efter själva disputationen vill hon likna vid ett psykologiskt sammanbrott som blev en vändpunkt. Anna-Karin Kriström berättar målande om hur hon såg avhandlingen strimlas i smala pappersremsor som hon sedan byggde ihop i en annan form. Köpte dokumentförstörare Jag minns att jag tänkte jag kan göra vad jag vill, till exempel lampskärmar. Samtidigt fanns samvetet där som sa att sådär får man inte göra med en avhandling, berättar Anna-Karin Kriström, om den dag då hon gick ut för att köpa en dokumentförstörare och strimla avhandlingen. AKTUELL. Till våren ska Anna-Karin Kriström presentera ett nytt konstverk i Engelska parken. Sedan tog hon jobb i hemtjänsten. Arbetade där i 3,5 år och tyckte det var underbart. Jag trivs med att jobba praktiskt, nära människor och att befinna mig i nuet. Det är en drivkraft, också i mitt konstskapande. Så dök det upp ett vikariat som administratör på litteraturvetenskapliga institutionen. Hon sökte och fick det och senare en fast anställning. Numera trivs hon mycket bra med arbetsuppgifterna, särskilt med att möta alla studenter. Konstskapandet har också fått en plats. Tidigare har jag sysslat en del med vävning och den tekniken påminner om vad jag gör när jag flätar ihop pappersremsorna till olika mönster. Jag älskar själva arbetet, tiden bara försvinner. Ibland tar jag en paus, en kopp kaffe, spelar lite piano eller diskar mellan varven, berättar Anna-Karin Kriström. I mitt konstverk blandas avhandlingar från olika ämnen, de smälter ihop och kolliderar. Stort konstverk till Engelska parken Först vågade hon inte riktigt berätta om sitt konstskapande för kollegerna på institutionen. Det kan ju uppfattas som viss kritik mot det akademiska systemet i mitt sätt att handskas med avhandlingarna. Men responsen har bara varit nyfiket positiv. Prefekten frågade direkt om jag inte kunde göra en present till en professor. Prefekten var Lars Burman, litteraturprofessor men också rektorsråd med ansvar för kultur och traditioner vid Uppsala universitet. Han visade bilder på konstverken för dåvarande universitetsantikvarien Margareta Nisser Dalman, vilket resulterade i att Anna-Karin Kriström fick i uppdrag att göra ett stort konstverk till Humanistiskt centrum i Engelska parken. Hon har frågat forskarna vid campuset om material och har fått in 37 avhandlingar. Jätteroligt, det blir vernissage till våren. Det här blir ett betydligt större konstverk än något jag tidigare gjort, en och en halv meter brett och nära två meter högt. I mitt konstverk blandas avhandlingar från olika ämnen, de smälter ihop och de kolliderar. Anna-Karin Kriström har dock ingen längtan efter att vara konstnär på heltid, som hennes syster Lena är, känd skulptör i Uppsala. Nej, jag har sett hur min syster har kämpat för att kunna livnära sig på konsten under alla dessa år. Jag trivs bra med mitt arbete idag, det känns stabilt, och jag är nog inte beredd att offra mig för konsten. Fast gärna lite mer tid till skapandet, det känns som ett privilegium. 16 UNIVERSEN # 2-11 UNIVERSEN #

10 Foto: Mikael Wallerstedt FOTO: Tommy Westberg 98 NYA DOKTORER och 18 hedersdoktorer promoverades och flera priser delades ut vid vinterpromotionen den 28 januari i universitetshusets aula. Promotionsveckan innehöll en rad programpunkter, både inför och under själva ceremonin på fredagen. Flera av de nya hedersdoktorer som utsågs under 2010 höll till exempel öppna föreläsningar om sina respektive forskningsämnen. Anna Rostedt Punga, forskare vid institutionen för neurovetenskap, har av det tyska Myasthenia Gravis-samfundet tilldelats 2011 års Eberhard-Pfleiderer-Myastheni forskningspris på euro för sina kliniska och prekliniska studier kring förbättrad diagnostik och behandling av myasthenia gravis-patienter. Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och dekanus för biologisektionen vid institutionen för ekologi och genetik, har valts in i Kungliga vetenskapsakademien, KVA, klassen för biologiska vetenskaper. Ett genomgående tema i hans forskning är att angripa grundläggande frågeställningar inom evoutionsforskningen med nya genetiska metoder. Åren hade Ellegren en av akademiens särskilda forskartjänster. Promotionsföreläsningen under ceremonin hölls av farmaceutiska fakultetens promotor, professor Per Artursson, under rubriken Forskning om läkemedel för bättre mediciner. Det bjöds också på sång av operasångaren Daniel Johansson samt musik framförd av Kungliga Akademiska kapellet. Läs mer om promotionen och ladda ner promotionsskriften med program: Namn som nämns Marie Allen, docent vid institutionen för genetik och patologi, har tilldelats Uppsala kommuns hedersmedalj för att hon i sin forskning utvecklat bättre metoder för analys av små mängder DNA, alltifrån Kopernikus tid till nutida brottsutredningar. Claes-Göran Granqvist, professor i fasta tillståndets fysik vid institutionen för teknikvetenskaper har beviljats det prestigefyllda ERC Advanced Grant på omkring 20 miljoner kronor från European Research Council. Syftet är att utveckla nya material för en hälsosam och energisnål inomhusmiljö. Svenska Akademiens språkforskarpris 2010 går till Lennart Elmevik, professor emeritus i nordiska språk vid Uppsala universitet. FOTO: Staffan Claesson Promotionsdagen startade med kanonsalut. Vinterpromotionen med pristagare och nya hedersdoktorer Kom på personalkroki Ritsalen erbjuder alla anställda som gått grundkursen i teckning (eller motsvarande på annat håll) möjlighet att teckna kroki på måndagar kl.17:00-19:00. Tappa inte bort kunskapen! Ta med papper, penna och sudd till Ritsalen, Thunbegsvägen 3 D, Hus 4, 3 tr. Kontakt: På gång 15/2: Att arbeta som nyhetsjournalist. Enheten för studieoch karriärvägledning inbjuder till studentevenemang där SVTreporter Marit Hübinette berättar om sitt arbete och om nyttan av att ha en akademisk utbildning. Ekonomikum A114, kl. 15:15 17:00. Förhandsanmälan till 18/2: Soppkonsert på Musicum. Njut av smakfulla soppor till musik med Hermann Stefansson, klarinett och Bengt Forsberg, piano. Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 12:00 13:00. Avgift: 50 kr. Priset inkluderar soppa, bröd, kaffe/te och kaka. Föranmälan till eller tel /2: Webbanmälan öppnar för anmälan till sommarkurser. Anmälan till sommarkurser 2011 görs på från och med 21 februari. Sista dag för anmälan är 15 mars. 1/3: Folkmordet på romerna en del av Förintelsen eller ett brott för sig? Föreläsningen av Matthew Kott, är en del av serien Massmord? Folkmord? Otello årets operaföreställning I juni 2010 kunde en entusiastisk publik se Verdis opera Otello vid Uppsala universitet. Nu har Uppsalavarianten av Otello utsetts till årets operaföreställning av musiktidskriften Opus. Det känns mycket roligt, särskilt som det är i konkurrens med de professionella Tryckningsbidrag Förintelse? Skeenden, tolkningar, konsekvenser. Hugo Valentincentrum, Engelska parken, ENG , kl. 18:15 19:45. 2/3: Jag är så glad att jag är svensk... eller? Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling och Kompetensforum inbjuder anställda vid universitetet till seminarium om att jobba i mångkulturella team. Författaren och kommunikationsexperten Colin Moon föreläser om hur ökad medvetenhet om den egna kulturella bakgrunden kan bidra till mer effektiva mångkulturella team. Kl. 13:00- operahusen, säger Stefan Karpe, director musices vid universitetet och dirigent för Otello i Uppsala. Uppsala universitets Otelloföreställning var resultatet av ett samarbete mellan professionella solister och universitetets och körstaden Uppsalas egna sångare och musiker. Bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond Ansökningar kan inges till överbibliotekarie Ulf Göranson, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, Uppsala, senast fredag 1 april Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare och bibliotekstjänstemän vid Uppsala universitet. Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte. Bidrag ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd. Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier Ansökningar kan inges till Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis, Åke Bertenstam, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, Uppsala, senast fredag 1 april Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte. Bidrag ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd. Till ansökan bifogas intyg om publiceringstillstånd från serieredaktör samt offerter. Kontakta Åke Bertenstam, sekr. i Nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond och sekr. i Redaktionskommittén för AUU tel , Foto: Alex&Martin 15:00, Campus Blåsenhus, Eva Netzelius-salen, Von Kraemers allé 1. Anmälan via anmälningsblankett på senast den 21 februari /3: Writing in English for university teachers and students. Seminarium som ger stöd och tips kring undervisning på engelska. Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, Von Kraemers allé 1, sal 12:004, kl. 13:00-16:30. Inleds med en lunch smörgås kl. 12:15. Anmälan via webben, Seminarier, senast den 1 mars. 15/3: Webbanmälan för kurser och program öppnar. Anmälan till kurser och program till höstterminen 2011 görs på www. studera.nu från och med 15 mars. Sista dag för anmälan är 15 april. 15/3: Varför bara Afrika? Om massiva krigsförbrytelser, rättvisa och den Internationella brottsmålsdomstolens selektiva urval. Föreläsningen är en del av serien Massmord? Folkmord? Förintelse? Skeenden, tolkningar, konsekvenser. Hugo Valentincentrum, Engelska parken, ENG , kl. 18:15 19:45. Kemiåret invigt År 2011 har av FN utsetts till kemins år och i Uppsala kommer det inte att gå obemärkt förbi. Kemiåret i Uppsala går under parollen När kemin stämmer. Invigningen gick av stapeln lördagen den 29 januari med öppet hus på Ångströmlaboratoriet. En stor kemiutställning visades och så hölls det populärvetenskapliga seminarier om solceller, batterier, kärlekens kemi, chokladens kemi, giftmord i litteraturen och Wasaskeppets konservering. Huvudarrangör av kemiåret i Uppsala är kemiska sektionen vid Uppsala universitet. Medarrangörer är SLU, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Uppsala Bio och GE Healthcare och fler företag kan bli aktuella. Ny utbildningskatalog på ingång HåLL utkik efter Uppsala universitets utbildningskatalog för läsåret I mitten av februari kommer den från tryckeriet. Redan nu kan du tjuvkika på nätet. Under fliken utbildning på universitets webbsida finns program och kurser publicerade. Bostad Önskas hyra l Polsk doktorand och hans fästmö söker lägenhet från sen vinter/tidig vår och framåt. Kontakta Piotr Szaniawski, eller l Rök- och djurfri 28-årig postdoktor vid BMC söker lägenhet i Uppsala från månadsskiftet februari/mars. Gärna centralt belägen över minst 40 kvm och med tillhörande kök och badrum. Max 6500 kronor/ mån. Kontakta Charlotte Uetrecht, l Barnläkare från Åbo söker möbl. lägenhet/hus för 7 mån. (apr-okt 2011) i Uppsala. Kontakta Liisa Lehtonen, utu.fi eller Hälsa Pingis på Campus 1477 Universitetspersonalens Idrottsklubb erbjuder dig att spela pingis gratis på Campus 1477 Science Park på måndagar 15:20 16:10 och torsdagar 16:15 17:10. Det är drop-in som gäller, ingen föranmälan. Vid ankomst skriver du Norrlands nations showorkester Phontrattarne uppträdde. Fullsatt när nya studenter välkomnades DET VAR FULLSATT i universitetshusets aula när nyantagna studenter recentiorer inbjöds till välkomstmottagning i mitten av januari. Recentior är latin för nya studenter vid universitetet och en av välkomsttalarna, rektor Anders Hallberg, konstaterade att nya, förväntansfulla studenter kommit till Uppsala i över 500 år och uppmanade alla att våga korsa gränser. Det kan låta konstigt från en rektor, men låt gärna studierna bli lite krokiga! Välj det oväntade, utveckla era talanger, engagera er i musik, föreningar, politik. Glöm inte bort den undervisning ni kan få utanför lektioner och labbarna på nationerna, i kårerna och i kaféer, sa Anders Hallberg. l Kanadensisk gästforskarfamilj (två vuxna + två barn) vid matematiska institutionen söker en bostad omgående och fram till 30 april, Kontakta Warwick Tucker, eller l Mindre lägenhet sökes för gästprofessor (med sällskap) vid Centrum för rysslandsstudier under fem veckor 13 april till 21 maj. Mycket goda referenser finns. Vänligen kontakta Nazgul Engvall, eller Lena Wallin namn, institution och e-post på en lista i receptionen. Har du inte eget racket och bollar finns det möjlighet att hyra eller köpa i receptionen. För ytterligare information Moderator för välkomstprogrammet var tevepersonligheten Linda Nyberg, recentior vid Uppsala universitet Ni tillhör nu de studenter som varje år pluggar här. Ni har gjort rätt val och kommer inte att ångra er, sa hon. Andra välkomsttalare var Uppsala studentkårs ordförande Gabriel Ledung och Gustaf Wellhagen, Curator curatorum vid Uppsalanationernas samarbetsorgan. Medverkade gjorde också Kungliga Akademiska kapellet, Värmlands nations kör och Norrlands nations showorkester Phontrattarne. Se välkomstceremonin på webbteve: l Mindre lägenhet sökes för kvinnlig gästforskare vid Centrum för rysslandsstudier under fyra veckor 1 maj till 31 maj. Mycket goda referenser finns. Vänligen kontakta Nazgul Engvall, ucrs.uu.se eller Lena Wallin Uthyres l Tvåa på 64 kvm i Fålhagen uthyres från och med den 24 mars. Helrenoverat kök med matplats, vackra slipade trägolv, djupa fönsternischer och höga golvsocklar. Högt lugnt läge mot gården och Frodeparken, nära resecentrum och city. Hyra 8000 kronor (värme, vatten och kabel-tv ingår). Kontakta Mariela via Prova på bowling Universitetspersonalens Idrottsklubb hyr tisdagar under vinterhalvåret två banor på Fyrishov för träning. Vill du prova att spela någon gång, kontakta för information och bokning. Foto: Matilda Nilsson Research evaluation KoF11 in full swing THE UNIVERSITY s some 60 departments will soon have compiled their data, and recruitment of nearly 200 individuals for 25 expert panels is virtually finished. These expert panels will visit Uppsala in May. In the period from June to September the final report will be completed, to be published in November. As before, the overarching UPPSALA UNIVERSITY stands to lose an important recruitment base now that students from outside Europe are required to pay tuition fees to study in Sweden. Uppsala University is now going to collaborate with a Chinese recruitment agent, who will be tasked with attracting students to Uppsala University. This will be done by outreach goal of KoF11 [Quality and Renewal 2011] is to identify strong research fields and successful research constellations at Uppsala University. The evaluation will not compare departments and subjects with each other, but rather with their equivalents at other institutions of higher education in an international perspective. Recruitment agent to attract Chinese students HARVARD, STANFORD, and Dartmouth were stops when university management toured the U.S. Besides top-ranked universities, the leaders visited organizations and authorities such as the Department of Energy in Washington DC. The American trip concluded with a relaxed event at the Harvard Club in New York City. The evening was arranged by the organization American UNIVERSIty NEws work at education fairs and by looking up potential students. The agent in question specializes in master programs in the Nordic countries and will primarily focus on getting Chinese students interested in Swedish studies ahead of the next application round in January More information about the agent: Vice Rector Britt Skogseid and University Director Ann Fust conversing with one of the guests. Popular alum gathering concluded U.S. tour DURING the spring central issues for the future will continue to be studied at the University, in response to parliament s loosening of national regulations for universities and university colleges as of the beginning of the year. Vice Chancellor Anders Hallberg has now appointed a task force to review the organization of the Friends of Uppsala University and the Swedish-American Chamber of Commerce in New York. The roughly one hundred alums and friends who attended learned more about the organization American Friends of Uppsala University, which facilitates donations and gifts to Uppsala University. Read more about the event at Time to look to the future University and how responsibilities are distributed. In regard to the continuing examination of issues involving teaching posts, a work group has been appointed. In June 2011 the proposals of both the task force and the work group are to be presented to the Vice Chancellor. For more information see Photo: CATARINA Lundberg Åström 18 UNIVERSEN # 1 # UNIVERSEN #

11 profilen Thomas Fredengren Uthållig. När universitetsledningens USA-turné förbereddes lade besökskoordinator Thomas Fredengren 35 timmar bara på e-postväxlingen. Thomas Fredengren Ålder: 39 år Titel: Besökskoordinator Familj: Fru och två barn Senast sedda film: Inception. Kopplar av med: Tevespel med barnen. Dold talang: världsbäst (slog J-O Waldner i rundpingis 1979). Hobby: Lär sig ett nytt (än så länge hemligt) språk. På ständig jakt efter det perfekta mötet När man tar emot ambassadörer, Nobelpristagare och kungligheter räcker det inte med att boka lokal och beställa kaffe. Thomas Fredengren riggar universitetets officiella besök och nöjer sig inte förrän det lyser i mötesdeltagarnas ögon. När jag lyckas sätta ihop ett möte där idéer föds, då är jag riktigt nöjd. id ETT BRA möte byggs eller förstärks relationer. Och då spelar allting roll, från hur man tar emot gästen på tågstationen eller på universitetstrappan, till vilka mötesdeltagare man väljer ut från universitetets sida, presentationerna under mötet och uppföljande samtal, säger Thomas Fredengren, besökskoordinator vid avdelningen för kommunikation och externa relationer. Han är den som, förenklat beskrivet, i kulissen regisserar Uppsala universitets officiella besök. Både när Uppsala universitets representanter ska ut i världen för att knyta kontakter och när universitetet ska få besök av internationella toppuniversitet, regeringar och inflytelserika organisationer eller företag. Och de officiella besöken duggar tätt. Bara de senaste månaderna har jag arbetat med besök från latinamerikanska ambassadörer, ukrainska viceguvernörer, Kinas högst rankade universitet Peking University och 2010 års Nobelpristagare i ekonomi och kemi. Samtidigt har han hunnit med att planera och delta på universitetsledningens turné bland nordamerikanska toppuniversitet i december. Det här handlar inte om representationsbesök utan om att knyta viktiga kontakter i en värld där ett universitet måste kämpa och konkurrera allt mer för anslag och studenter, säger Thomas Fredengren som lade ner 35 timmar bara på e-postväxling inför resan till USA. Vill få idéer att födas Han säger att han ser sig själv lite som en katalysator, en påskyndare av reaktioner. Eller, mer passande i detta sammanhang, en påskyndare av idéer bland mötesdeltagarna. Samtidigt som jag håller låg profil väjer jag inte för att komma med inlägg som driver mötet framåt. En mötesspäckad kalender brukar man ju se som ett stressmoment, hur är det att ha möten som sin främsta arbetsuppgift? Inspirerande! När folk är glada av ett besök och bägge parter drar nytta av det, så känns det bra. Men när jag lyckas sätta ihop ett möte där idéer föds, där det börjar lysa i folks ögon, då är jag riktigt nöjd. Humor viktig ingrediens Viktiga egenskaper för jobbet är förstås social kompetens och ett genuint intresse för och kunskap om universitetets personal, utbildningar och forskningsområden. Samtidigt krävs enligt Thomas Fredengren en stor portion humor och spontanitet, för det är inte ovanligt med oförutsedda händelser. Som när en ambassadör anlände tre timmar för tidigt till ett möte. Då slöt personal vid universitetshuset upp och dukade fram kaffe och fikabröd. Ambassadören märkte nog inte ens att vi var tagna på sängen! Men alla dessa samtal, e-postväxlingar, luncher, middagar, resor och möten blir han aldrig less på folk? Nej less blir jag inte. Men ibland märker jag att jag har svårt att slappna av. Vid en middag exempelvis ser jag alltid det logistiska i det hela, säger Thomas Fredengren. Efter jobbet är jag lite av en annan person, hemma håller jag inte på och styr upp saker. Möjligen använder jag mig av min logistiska förmåga när jag går och handlar för då är jag väldigt effektiv. Men det är så långt det sträcker sig.

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare»

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 2, februari 2016 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Efter en lyckad terminststart med flera välbesökta välkomstaktiviteter är terminen nu i full gång

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik Konstfack Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@hsv.se

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011

Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011 1 Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011 Ers excellenser, herr finansborgarråd, rektorer, promotorer, medaljörer, pristagare, professorer, jubeldoktorer, hedersdoktorer

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

1.1 Bakgrund och mål och syfte med projektet

1.1 Bakgrund och mål och syfte med projektet Delrapport Entreprenörskap inom Hälsa vård och välfärd 2012-10- 31 Dnr: 00164872 1.1 Bakgrund och mål och syfte med projektet Mälardalens Högskola arbetar för att skolans studenter förutom sin grundutbildning

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Rapport Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Sammanfattning Syftet med pilotprojektet för Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning (TSH) var att studenter från sjuksköterske,

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter Uppdrag Förvalta och utveckla KUA Utveckla och etablera nya interprofessionella aktiviteter inom ramen för VFU,KUV, KUM Följa utvecklingen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag 2000:101 Civilrättssektionen 2000-09-18 Kommunkansliet Cirkulärnr: 2000:101 Diarienr: 2000/2185 Handläggare: Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-09-18 Mottagare: Kommunkansliet Rubrik: Offentlig

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen AVDELNINGEN FÖR ANALYS OCH UTVÄRDERING MAGNUS GUNNARSSON 031-786 6536 magnus.gunnarsson@gu.se 2012-05-08 V 2012/213 Förslag 1 / 3 REKTOR Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen Bakgrund I

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet www.upc.umu.se Katarina Winka Margareta Erhardsson Universitetspedagogiskt centrum Syfte Kursens syfte är att stödja universitetslärarens professionella utveckling

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer