#1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Uppfinningsrik utbildning Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Uppfinningsrik utbildning Sid"

Transkript

1 UNIVERSEN #1 februari -11 årg 42 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Uppfinningsrik utbildning Sid 8 12 Skärpta regler för upphandling Sid 6 t tt Agenten som hittar studenterna Sid 8 t tt BMC lysande miljöförebild Sid 15 t tt Hon strimlar avhandlingar Sid 16 t tt Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på

2 INNEhåll FoRSkNINg i FRamkant 4 U-Can bygger framtidens biobank aktuellt 6 Skärpta regler för upphandling 7 Studenter ringer välkomstsamtal 7 Hundratal besökare på alumnevent Tema UppFINNINgSRIk utbildning 8 Nysatsning på utbildningsagent 10 Studenterna driver egen mottagning Miljö 14 Universitetet är miljöutrett 15 BMC är lysande förebild Kulturellt 16 Hon strimlar avhandlingar Till SISt nya doktorer 19 Fullsatt när studenter välkomnades 19 University News När jag lyckas sätta ihop ett möte där idéer föds, där det börjar lysa i folks ögon, då är jag riktigt nöjd. Thomas Fredengren, besökskoordinator vid avdelningen för kommunikation och externa relationer LedaRE Ett komplett universitet ppsala UNIVERSITET är medlem av flera internationella nätverk. Nätverken ger viktiga kontakter och de ger möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vi har till exempel använt nätverken när vi på senare tid utvecklat flera nya Erasmus Mundus program. I nätverken skrivs också policydokument, bland annat som svar på EU-kommissionens konsultationer. Coimbra-gruppen är ett europeiskt nätverk. Det samlar 39 forskningsbaserade universitet med bredd och djup det vi i vårt informationsmaterial refererar till som ett komplett universitet. Vid de senaste styrelsemötena i Coimbra-gruppen har vi just talat om vikten av att lyfta fram och dokumentera betydelsen av sådana kompletta universitet. I tider Återkommande bekräftas att vi har ett unikt brett ämnesutbud; nu senast när examensrätter för lärarutbildning gavs. när många utvärderingar och satsningar sker på basis av mätningar av enskilda forskningsteman och discipliner, eller av enskilda aspekter av det breda universitetets verksamhet, finns ibland risk att värdet av de kompletta universiteten med sina samlade forsknings- och utbildningsmiljöer tappas bort. Vad är det då som gör Uppsala universitet till ett komplett universitet? Självklart våra nio forskningsintensiva fakulteter och vår utbildning från kandidat- till forskarnivå. Att det inom universitet ryms allt från ämnesbaserad grundforskning till tillämpad kunskapsspridning och innovationsstöd är också en del av det kompletta universitetet. De omfattande samlingarna, på bibliotek, i museer och ute på institutioner är ytterligare en viktig del. De ger material till forskning och utbildning och de bidrar till den omfattande kunskapsmiljön. Ett aktivt kulturoch studentliv hör också till. Vi KAN BLI ÄN bättre på att både utnyttja och synliggöra det kompletta universitetet. Goda exempel är mångvetenskapliga forskningsplattformar och forskningsprogram över fakultets- och ämnesgränser. Mångvetenskap bygger i sin tur på en stark ämnesbaserad grundforskning. Återkommande bekräftas att vi har ett unikt brett ämnesutbud; nu senast när examensrätter för lärarutbildning gavs. Vi har bland de rikaste utbuden av lärarutbildning i landet. Med införandet av avgifter för internationella studenter måste vi också än tydligare visa vad som finns här. Vårt mångfacetterade universitet med sitt aktiva student- och kulturliv erbjuder dem en unik miljö. De internationella nätverken är en viktig kvalitet i det kompletta universitetet och de internationella nätverken ger oss rum för att än tydligare sprida information och kunskap om vårt universitet. Kerstin Sahlin, prorektor redaktion REDAKTÖR: Helena Edström, , E-POST: ADRESS: Universen, Uppsala universitet, Box 256, , Uppsala BESÖKSADRESS: S:t Olofsgatan 10b TEL: ANSVARIG UTGIVARE: Urban Lindberg LAYOUT: Mikael Mannberg, Redaktörerna AB, TRYCK: v-tab, Norrtälje UPPLAGA: ex PAPPER: Munken Plus 70gram. V-tab är certifierat enligt ISO 14001:2004 respektive ISO 9001:2000 samt Svanenmärkt. ADRESSÄNDRING: meddela din personalhandläggare, övriga prenumeranter gör skriftlig anmälan till redaktionen. Texter lagras elektroniskt hos Universen. En del textmaterial publiceras också på Internet. Den som sänder material till Universen anses medge elektronisk lagring/ publicering. För obeställt material ansvaras ej. ISSN FOTO: Cecilia Mellberg Tidplan för KoF11bb Institutioner sammanställer material (januari och februari) Bibliometriska analyser (februari till och med augusti) Expertpanelerna får material (1 mars) Besök av 13 expertpaneler (9-13 maj) Besök av 12 expertpaneler (16-20 maj) Panelerna slutför sina rapporter (maj juni) Slutrapport sammanställs (juni till och med september) Slutrapport tryckt (1 november) Resultaten följs upp, åtgärder genomförs (efter 1 november) Nationellt intresse för utvärderingen KoF11 Arbetet med forskningsutvärderingen, KoF11, är i full gång. Universitetets ca 60 institutioner har snart sammanställt sina underlag och rekryteringen av nära 200 personer till 25 expertpaneler är så gott som klar. DEN SENASTE forskningsutvärderingen vid universitetet gjordes 2007 (KoF07). Precis som tidigare är det övergripande målet för KoF11 att identifiera starka forskningsområden och framgångsrika forskningskonstellationer vid Uppsala universitet. Man framhäver särskilt vikten av att finna framväxande forskningsfält med goda framtida möjligheter. Utvärderingen kommer inte att jämföra institutioner och ämnen med varandra, utan med sina motsvarigheter Lärare utbildas på bred front UPPSALA KOmmER ATT utbilda lärare för hela kedjan från förskola till en lång rad ämneslärare på gymnasienivå. Det står klart sedan Högskoleverket lämnat samtliga besked om examensrätter till nya lärarutbildningar. Av alla de ämneslärarprogram som universitetet startar inför nästa läsår är fyra helt nya: arabiska, turkiska, teknik och datateknik. Det är väldigt roligt att vi får fyra helt nya ämneslärarutbildningar där vi verkligen kan ta tillvara den höga kompetens som finns hos oss både när det gäller språk och teknikämnena, säger Caroline Liberg, dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten. Av de totalt 45 ämnen Uppsala ansökt om är det sju som inte beviljats av Högskoleverket. Det gäller idrott, bild, musik, filosofi, företagsekonomi, psykologi och hem- och konsumentkunskap. För flera av dessa ämnen kommer vi att lämna in nya ansökningar. För några av ämnena, som bild och idrott, får vi vila på hanen en tid till dess vi hunnit bygga den balans i kompetens som efterfrågas, säger Caroline Liberg. jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov vid andra lärosäten i ett internationellt perspektiv. Tidsplanen för KoF11 ser ut att hålla, enligt utbildningsledare Per Andersson på kansliet för teknik och naturvetenskap, koordinator för projektet. Institutionerna håller för fullt på att sammanställa sina underlag och en bibliometrisk analys, alltså sammanställning av citeringar i tidskrifter, är också påbörjad. Den bibliometriska analysen kommer inte att vara klar när panelisterna besöker Uppsala i maj, men det är också tanken. Expertpanelerna ska inte färgas av de resultaten, säger Per Andersson. Uppsala universitet först ut Uppsala universitets forskningsutvärderingar har väckt stort intresse i övriga högskolevärlden. Nyligen var förre NÄSTA STEG i UTBYGGNADEN i Blåsenhus har påbörjats. Akademiska hus har fått i uppdrag av Uppsala universitet att inleda arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret Plantskolan. Tillgängligheten till studievägledning, stipendiekontor och annan service för studenter är inte tillfredställande på S:t Olofsgatan 10 och arbetsmiljön i huset har allvarliga brister. Så att samla universitetets stödfunktioner i lokaler i området Blåsenhus är viktigt för att säkerställa ett bra och effektivt arbete, anser universitetsdirektör Ann Fust, som poängterar att processen ännu bara har börjat. Just nu diskuteras behoven mer i detalj och det handlar om att öka tillgängligheten till service för studenter och till universitetets stödfunktioner för utbildning och forskning, säger hon. En begäran om att ta fram detaljplan har lämnats in till stadsbyggnadskontoret och en arkitekt har valts för universitetskanslern Anders Flodström och företrädare för utbildningsdepartementet på besök i Uppsala för att ta del av erfarenheterna av de båda KoFprojekten. Dessa personer har i uppgift att ta fram förslag till hur en nationell utvärderingscykel skulle kunna se ut, om det blir aktuellt att utvärdera forskningen vid alla lärosäten i landet. Eftersom Uppsala universitet är först ut med att göra en egen, andra utvärderingsomgång, så är man mycket intresserad av våra slutsatser och erfarenheter, berättar Per Andersson. Andra lärosäten som gjort eller är på väg att gör en första egna forskningsutvärdering, mycket lik Uppsalas, är bland annat KTH, Lunds universitet, SLU, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Örebro universitet. Detaljplanearbete inleds i Blåsenhusområdet gunilla sthyr att jobba vidare med utformningen av byggnaden. Utformningen kommer bland annat att påverkas av behovsanalysen och det faktum att platsen i sig ställer krav på arkitektonisk höjd och hög kvalitet. Följ processen via webbsidan anneli waara universellt Dags för framtidsutredningar Under våren ska centrala framtidsfrågor fortsätta att utredas vid universitetet till följd av riksdagens avreglering av det nationella regelverket för universitet och högskolor från och med årsskiftet. Nu har rektor Anders Hallberg utsett en utredningsgrupp som ska se över organisation och ansvarsförhållanden vid universitetet. Gruppen ska ledas av ordförande Arild Underdal, professor vid universitetet i Oslo, som har stor erfarenhet av arbete med organisationsutredningar. När det gäller den fortsatta beredningen av frågor om läraranställningar har en arbetsgrupp tillsatts som ska ledas av Göran Bexell, professor vid Lunds universitet. I juni 2011 ska både utredningsresultatet och arbetsgruppens förslag presenteras för rektor. För mer information om gruppernas sammansättning, se Nya löneförhandlingar igång Arbetet med en lönerevision har startat inom universitetet, bland annat har lokala förhandlingar med de fackliga organisationerna inletts. Under februari och fram till 15 mars är det tänkt att cheferna ska hålla lönesamtal med sina anställda. Arbetsgivaren måste lämna sina förslag på ny lön till facken under den andra hälften av mars. När det gäller förslag på ny lön för professorer ska detta lämnas till dekanerna. Enligt tidplanen pågår löneförhandlingarna fram till mitten av maj och förhoppningen är att ny lön kan utbetalas med junilönen. Den nya avtalsperioden gäller retroaktivt från 1 oktober Personalavdelningen till Sturegatan Till följd av brist på lämpliga kontorsutrymmen i universitetsförvaltningens hus vid S:t Olofsgatan 10 A och B flyttar personalavdelningen och internrevisionen till Sturegatan 4 under januari månad. Verksamheterna stannar vid Sturegatan tills det finns en permanent lösning på universitetsförvaltningens lokalbehov. Utredningen angående flytt av förvaltningen till kvarteret Blåsenhus fortsätter under Konsistoriets sammanträdestider Sammanträdestider för konsistoriet under våren är 22 februari, den april och den 16 juni. Övertid och mertid ska registreras i Primula Från och med 1 januari 2011 gäller ett antal nya regler och rutiner inom personalområdet. En nyhet är att anställda ska registrera övertid/ mertid i Primula. Övertid som kompenseras i form av övertidsersättning får inte överstiga 150 timmar per år och anställd. Personal som omfattas av chefslöneavtalet har inte rätt till övertidsersättning och ska därför inte registrera övertid i Primula. Flextid ska inte registreras i Primula. En annan nyhet är att taket för sparad semester sänks till 35 dagar. För mer information, se PA-nytt 28/2010 på personalavdelningens webbsida FOTO: MATTON 2 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

3 FoRSkNINg i FRamkant I serien Forskning i framkant presenterar vi de strategiska forskningssatsningar som dragit igång under 2010, med anslag från regeringen. Här byggs framtidens biobank 4 Cancerns gåta löst är en populär rubrik bland tidningsmakare. Tyvärr har verkligheten ännu inte hunnit ikapp löpsedlarna, men kanske förvandlar biobanksatsningen U-Can fiktionen till sanning. Text: Magnus Alsne FOTO: Staffan Claesson arje FALL AV CANCER är unikt. Varje tumör och varje patient bär sin egen historia. Å andra sidan rymmer många diagnoser stora likheter. Erfarenheter från tidigare behandlingar kan betyda skillnaden mellan liv och död för nästa människa som drabbas. Så varför inte dokumentera alla rön i en kunskapsbank? Jodå, flera försök har gjorts. Vissa har till och med utgjort grund för framgångsrik forskning. Men inte förrän med U-Can har ett helhetsgrepp tagits. Vårt projekt är absolut inte unikt. Biobanker finns och har forskats på. Skillnaden är att vi i och med U-Can GIVMILDHET. För att få spara material i en biobank krävs provgivarens medgivande. Hittills är det mindre än en procent av de tillfrågade som nekat. kan göra det på ett genomtänkt sätt med hög kvalitet i varje led. Att det blivit möjligt beror på regeringens och Vetenskapsrådets strategiska satsning. Utan den hade det här inte hänt, vare sig i Uppsala eller på det här sättet, säger Bengt Glimelius, programsamordnare i U-Can och professor i onkologi vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Skickliga medarbetare U-Can, eller Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium, skissades fram i samarbete mellan forskare vid huvudsakligen Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci. Genom att systematiskt samla blod- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer skulle värdefullt material säkras för framtida forskning. Vetenskapsrådet beviljade U-Can anslag ur regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Den första tidsramen sattes till fem år och redan ett år in i projektet rymmer banken ansenliga mängder data. Vi har valt att initialt begränsa oss till fem typer av cancer, varav logistiken för tre utarbetas och testas här i Uppsala. Hittills går det väldigt bra, enbart inom kolorektal cancer, alltså cancer i tjock- eller ändtarm, har vi lyckats samla prover från nära 300 patienter. Detta mycket tack vare skickliga medarbetare, inte minst våra forskningssjuksköterskor som bidrar med fantastiska insatser, fortsätter Bengt Glimelius. SAMLARE. Läkaren och professorn Bengt Glimelius, här vid sjukhusavdelningens nya teströntgenkamera, vill bygga världens bästa biobank. En av de sjuksköterskor som åsyftas är Marie Rosén. Med mångårig erfarenhet av såväl yrke som patientgrupp handplockades hon för uppdraget. Hon accepterade, men inte utan viss tvekan. Min första tanke var att det här klarar jag aldrig och då dröjde det ändå några veckor in i projektet innan jag insåg hur stort det egentligen var. I dag, då vi har tydliga rutiner för provtagningar och all personal är införstådd med hur det fungerar föder U-Can snarast ny drivkraft, både i mötet med kollegor och, kanske ännu mer, patienterna, berättar Marie Rosén. Resultat redan inom några år Hon beskriver stämningen i teamet som väldigt positiv och en ledning som sprudlar av energi. Alla tycks, välfyllda scheman till trots, vilja ta vara på möjligheten att bidra till god forskning inför utsikten att gagna patienterna. Genom att bygga världens bästa bank med biologiskt material och tillhörande information ökar vi möjligheten att hitta nya vägar till säkrare diagnos, prognosbedömning och behandling med optimalt resultat. Redan nu har vi tillräckligt material för att börja forska kring biverkningar av behandlingar utifrån genuppsättningar, förhoppningsvis når vi resultat inom några år, säger Bengt Glimelius. Båda två vittnar om hur viljan att bidra till vetenskapen även präglar patienterna. Enligt biobankslagen krävs provgivarens medgivande för att spara humanbiologiskt material, och hittills är det mindre än en procent av de tillfrågade som nekat. I princip vill alla hjälpa till, både för andras skull och i fall man skulle drabbas igen. De tar sig tiden att besvara frågor om sjukdomar i släkten och en femsidig enkät om sjukdomshistoria och livsstil, vilket vi naturligtvis är väldigt tacksamma för, säger Marie Rosén. Vill sprida konceptet På projektets pluskonto hamnar även en ökad förståelse mellan prekliniska och kliniska forskarled. Där de förstnämnda tillbringar dagarna i laboratorier och kvällarna på hemmaplan, möter Redan nu har vi tillräckligt material för att börja forska kring biverkningar av behandlingar utifrån genuppsättningar, förhoppningsvis når vi resultat inom några år. deras kliniska kollegor patienter på dagtid och kan först därefter ägna sig åt provrör och studieresultat. I U-Can läggs alla interna intressekonflikter kring mötestider och anslag åt sidan till förmån för en enad rörelse i gemensam riktning. Förhoppningsvis innebär det ett stort steg framåt för den överbryggningsforskning mellan de båda leden som länge varit en bristvara. Här är vi på god väg att göra en viktig kulturell skillnad som, tillsammans med den kunskapsbank vi nu bygger, kommer att väga tungt då vi ska locka fler duktiga forskare till Uppsala, säger Bengt Glimelius. Men viktigast är trots allt att öka kunskapen om cancer, och helst vill vi sprida konceptet till fler landsting. Stockholm och Skåne har redan visat intresse, det är regioner som skulle mångdubbla patientunderlaget vilket skulle utgöra en enorm möjlighet för framtidens cancerforskning. U-Can Syfte: Att samla information, tumörprov, blodprov och biomolekyler från patienter med cancer före, under och efter behandling och lagra i en databas. Vision: Att skapa världens bästa biobank av blod- och tumörprover från cancerpatienter. Anslag: Nära 75 miljoner kronor under varav 50 procent till Uppsala universitet. Samarbete: Projektet drivs av Uppsala universitet i samarbete med Umeå universitet, Stockholms universitet och KTH. Webbsida: 4 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

4 aktuellt Ett samtal som gör skillnad VÄGLEDARE. Upphandlare Monica Söder och upphandlingschef Ragnar Ahlberg kan reda ut snåriga regler. Skärpta regler för upphandling Upphandlingslagen har blivit hårdare. Att göra en otillåten direktupphandling eller att inte göra någon alls kan numera få kännbara konsekvenser. Förutom skadestånd kan avtalet bli ogiltigförklarat. Då måste tjänsten upphöra eller varan eller utrustningen lämnas tillbaka. NumERA SKA i PRINCIP allt som köps in på Uppsala universitet upphandlas. Sådana är reglerna. Tidigare har det varit möjligt att utan påföljd låta bli att följa reglerna kring en direktupphandling. Men nu har det blivit lättare för leverantörer att anmäla och få rätt mot myndigheter som kringgår upphandlingslagen. Och myndigheten riskerar att drabbas av både böter och produktionsstopp. Avtal som inte upphandlats ordentligt kan bli ogiltigförklarade. Då måste all utrustning lämnas tillbaka, även sådant som är installerat, säger Ragnar Ahlberg som är upphandlingschef vid Uppsala universitet. Myndigheten kan också dömas till böter, eller en upphandlingsskadeavgift som det heter. Böterna kan hamna på tio procent av kontraktsvärdet, som minst kronor och som högst 10 miljoner. Det var 15 juli 2010 som reglerna för upphandling skärptes. Då fick alla myndigheter en gemensam direktupphandlingsgräns på kronor. Så fort en myndighet vill köpa varor eller tjänster för ett högre belopp än så ska köpet utannonseras. Enda möjligheten att slippa utannonsera en upphandling är att det går att leda i bevis att det bara finns en enda leverantör som kan tillhandahålla tjänsten eller varan. Vetenskapliga instrument, eller ett speciellt dataprogram skulle kunna vara sådana saker, säger Ragnar Ahlberg. Köp på hela universitetet räknas Men enligt universitetets riktlinjer får inte heller det köpet genomföras utan att först annonseras ut i en så kallad förhandsinformation om att universitetet tänker köpa varan eller tjänsten. Det är för att avtalet inte ska kunna bli ogiltigförklarat i efterhand och för att eventuella leverantörer man inte känner till ska få en chans att höra av sig. Ragnar Ahlberg berättar att många inte tänker på att upphandlingsgränsen gäller för hela Uppsala universitet. Det räcker alltså inte med att räkna efter hur mycket den egna enheten eller institutionen handlar för. Men skulle värdet på köpet vara så litet att det inte finns anledning att tro att universitetet kommer i närheten av upphandlingsgränsen, då räcker det med att ta in prisuppgifter från några leverantörer, berättar Ragnar Ahlberg. Den som är tveksam gör klokt i att höra sig för med upphandlingsenheten, säger han. Monica Söder är upphandlare vid avdelningen för IT och inköp. Vi försöker hjälpa till med alla öppna och alla förenklade upphandlingar och vi ger råd och stöd vid direktupphandlingar, säger hon. Regler gynnar leverantörer Monica Söder menar att de nya reglerna främst gynnar leverantörerna. Som upphandlare saknar hon möjligheten att förhandla. Ändå finns det stora fördelar för universitetet med ramavtal, menar hon. Hur bra ett köp är handlar inte bara om priset. När vi upphandlar varor och tjänster gör vi också en noggrann kontroll av leverantören. Därför vet vi att alla leverantörer som universitetet har avtal med är seriösa, förklarar Monica Söder. Hon berättar också att det är bara när inköpsbeloppet under året förväntas hamna under kronor som det går att göra köpet utan upphandling. När köpet beräknas hamna mellan kronor och kronor ska enheten, eller institutionen, göra en direktupphandling. Innan köpet ska en marknadsundersökning göras och själva upphandlingen dokumenteras. Man ska kontrollera att leverantören verkligen kan göra det som efterfrågas och man ska begära skriftlig dokumentation. Också beställningen ska ske skriftligt och där ska bland annat pris och leveranstid framgå, liksom hur fakturan ska betalas. För sin egen skull är det också bra att skriftligt motivera varför man väljer en viss leverantör, säger Monica Söder. Annette Wallqvist Om upphandlingar Direktupphandling: En direktupphandling är ett köp utan krav på anbud. Gränsen för direktupphandling går vid ett kontraktsvärde om cirka kr. Förenklad upphandling: Upphandling av varor och tjänster när kontraktsvärdet överstiger kronor. Alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Annonseringsskyldighet föreligger. Öppen upphandling: Ska göras när tjänsten eller varan kostar mer än kronor under ett år. Ska annonseras i den internationella databasen TED. Källor: Konkurrensverket och upphandlingsenheten vid Uppsala universitet. Läs mer om reglerna för upphandling: Trots att kontorstiden är över för länge sedan fortsätter röstsorlet att flöda i studie- och karriärvägledarnas lokaler. Flitens lampa lyser av en viktig anledning, vårterminens nya studenter ska välkomnas. ÄNDA SEDAN 2002 finns en tradition vid Uppsala universitet att studenter som pluggat några år ringer till nya studenter och hälsar dem välkomna. Denna gång sitter 40 studenter på kvällstid och ringer till ett tusental nya studenter. Och de så kallade välkomstringningarna är viktigare än man kanske tror, konstaterar en av ringarna. Hon blev själv uppringd inför sin programstart för några år sedan. Harvard, Stanford och Dartmouth var anhalter när universitetsledningen i december åkte på USA-turné. Resan avslutades i New York, dit alumner inbjudits till avspänt mingel. NåGRA AV USA:s och världens högst rankade universitet stod på schemat för Uppsala universitets ledning under resan, men även framstående organisationer och myndigheter som till exempel amerikanska Departement of Energy i Washington DC. Samtalen handlade om befintliga och nya forskningssamarbeten och utbildningsutbyten. Den mötesspäckade amerikaresan avslutades med ett avspänt evenemang på Harvard Club i New York. Dit hade rektor Anders Hallberg bjudit in alumner och vänner till Uppsala universitet bosatta på den amerikanska ostkusten. Arrangörerna, organisationen American Friends of Uppsala University och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, kunde glatt konstatera att Foto: Tommy Westberg Personligt. Ett välkomnande samtal kan vara det som gör att man tar steget och kommer till kursstart, anser studenterna Robin Rådahl och Emmy Falck. Lättare att fråga Det var oväntat och roligt men framförallt så var det skönt med den personliga kontakten. Om man inte pluggat förut så kan det kännas lättare att ställa sina frågor till någon som själv studerar än att ringa runt och leta information, säger Emmy Falck som läser andra året på juristprogrammet och nu ringer runt till nya juridikstudenter. Framför sig har hon sju A4-listor fulla med namn att pricka av. Hur man fixar boende och billig kurslitteratur, vad som skiljer de olika nationerna och kårerna åt, vilka studentrabatter man inte får missa och vad som händer på en inspark de är alla frågor som ligger på tio-i-topplistan hos de nya studenterna. Vi tipsar också om platser där den här typen av information finns samlad som våra facebooksidor för nya studenter vid Uppsala universitet. Där kan man också ställa frågor och delta i diskussioner, säger en annan av välkomstringarna, uppslutningen blev stor ett hundratal alumner och vänner till universitetet var på plats. Träffen var bland annat ett bra tillfälle för universitetet att på amerikansk mark berätta om en av arrangörerna för mötet, den relativt nystartade organisationen American Friends of Uppsala University, som underlättar donationer och gåvor till Uppsala universitet. Läs mer och se fler bilder på American Friends of Uppsala Universitys webbplats Helena Edström Robin Rådahl som pluggar till personalvetare på PA-programmets andra termin. Målet med samtalen är förstås att få nya studenter att känna sig välkomna och trygga inför kursstart. Men det handlar också om att göra intryck. Nya studenter är en viktig målgrupp för universitet och högskolor och inför kursstart får studenterna stora mängder information hemskickad. I all den informationsmängden kan ett telefonsamtal från en student kanske vara det som gör skillnaden. Personlig touch De nya studenterna får mycket information hemskickad både från institutionen där de ska börja plugga och generellt material från universitetet. Och vi tror att den personliga touchen i samtalen är ett väldigt viktigt komplement. Och enligt dem som ringer är samtalen väldigt uppskattade, säger Lina Solander, studieinformatör på studerandebyrån. Emmy Falck lägger en stor del av samtalen på att minska de nyantagnas nervositet inför de nya prestationskraven. De har hört talas om stora terminstentor och hetsig pluggtakt, men då brukar jag säga att det är okej att vara nervös. De flesta blir det när de ställs inför en ny situation. Då säger de vad skönt att du säger så. Jag tror att det är jätteviktigt, när man för första gången ska börja plugga ett program, att få det stödet från en annan student. Det kan göra att man törs testa, säger hon. Populär alumnträff avslutade USA-turné Vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci Britt Skogseid och universitetsdirektör Ann Fust samtalar med en av gästerna på alumnträffen. Foto: CATARINA Lundberg Åström Dags att nominera pedagogiska lärare! Helena Edström Nu kan studenter och anställda vid universitetet nominera lärare till det pedagogiska priset vid universitetet. Fem pris på vardera kronor ska delas ut för framstående insatser inom grundutbildningen. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom olika vetenskapsområden. Det femte priset, som kallas det fria priset, riktas till pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. För 2011 är det prioriterade området IT i undervisningen. Nomineringstiden går ut den 30 mars Mer information på avdelningen för universitetspedagogisk utvecklings webbsida: uadm.uu.se/pu. 6 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

5 tema uppfinningsrik utbildning Det är inte längre kostnadsfritt för utomeuropeiska studenter att studera i Sverige. Därmed riskerar svenska universitet att mista viktigt studentunderlag. Nu testar Uppsala universitet ett samarbete med en utbildningsagent som ska locka kinesiska studenter till Sverige. Text: Annette Wallqvist FOTO: Staffan Claesson NYTÄNK. Det är en stor fördel för studenterna att få information på hemmaplan och på sitt eget språk, enligt studievägledare Pernilla Carlsson och Eva Söderman, enhetschef på enheten för studie- och karriärvägledning vid studerandebyrån. Agent ska hitta de nya studenterna Utländska studenter bidrar till ökad kompetens Antalet duktiga studenter tunnas ut ju mer avancerade kurserna blir. Genom att ta emot internationella studenter ökar underlaget även på högre nivå. Därmed kan universitetet erbjuda fler kurser och öka valfriheten för alla studenter. Det menar Anders Berglund, lektor i datavetenskap och med stor erfarenhet av utbyte med kinesiska studenter. SEDAN SEx år TILLBAKA har institutionen för datavetenskap ett gemensamt masterprogram tillsammans med Tongji-universitetet i Shanghai. Anders Berglund är programansvarig på Uppsala universitet. Han berättar att tack vare utbytet kan svenska studenter förlägga sina studier i Kina under ett låsår, och kinesiska studenter ett läsår i Sverige. För oss har det varit viktigt att inte bara ta emot studenter. Vi ville ha ett samarbete till ömsesidig glädje, berättar han. Vinsterna med utbytet är många. Förutom att masterprogrammet blir attraktivare, bidrar studenterna från Kina också med en något annorlunda inriktning i synen på ämnet. Att ta emot internationella studenter är helt enkelt ett bra sätt att bygga in pluralism i systemet, anser Anders Berglund. Universitetet i Kina arbetar närmare industrin än vi gör, det ger våra studenter nya kunskaper och perspektiv. Samtidigt får Uppsala universitet tillgång till studenter som tänker på andra sätt och har andra kunskaper och prioriteringar, säger Anders Berglund. Modellen med ett gemensamt masterprogram är också ett sätt att tackla problemet med studieavgifter, eftersom de kinesiska studenterna antas på kinesiska villkor, berättar Anders Berglund. Internationella utbyten är här för att stanna. Det är ett bra sätt att binda samman världen och skapa länkar människor emellan, säger han. annette wallqvist Agenten ska bjudas till Uppsala, säger Pernilla Carlsson och Eva Söderman. m UNIVERSITETET HAR allt färre internationella studenter, förlorar det också viktig kompetens och studentpengar. I förlängningen kan det påverka utbildningarnas utbud och kvalitet. Studieavgifterna kommer troligen att innebära en minskning av utomeuropeiska studenter. Därför vill vi hitta nya rekryteringsvägar till våra masterprogram, säger Eva Söderman som är enhetschef på enheten för studie- och karriärvägledning vid studerandebyrån. Stöd för studenter I höstas initierade Svenska institutet ett pilotprojekt för att marknadsföra Sverige som studentnation. Där ingår bland annat att ge svenska lärosäten, däribland Uppsala universitet, möjlighet att använda sig av utbildningsagenter i rekryteringen. Tanken är att utbildningsagenterna på plats i sina respektive länder ska marknadsföra och rekrytera studenter till svenska universitet och högskolor. Det ska bland annat ske med hjälp av ett utåtriktat arbete på mässor och genom att söka upp potentiella studenter. Utbildningsagenterna ska också fungera som ett stöd för studenter som behöver hjälp med att hitta en utbildning och ett land som passar dem. Kinesisk agent Det är en stor fördel för studenterna att få information på hemmaplan och på sitt eget språk. Inte minst för att familjen ofta är i hög grad involverad i studievalet, berättar studievägledaren Pernilla Carlsson som fram till årsskiftet har varit Uppsala universitets representant i projektet. Uppsala universitet har valt att till en början koncentrera samarbetet till en agent. Valet föll på en kinesisk agent som är specialiserad på masterutbildningar i Norden och som hade kontakt med flera andra svenska lärosäten. Det var också ett plus i kanten att han har ett kontor i Köpenhamn. Det var den agent som verkade mest lämpad. Universitetet har också redan samarbeten med Kina, berättar Einar Lauritzen, som är chef för studerandebyrån och var med och valde utbildningsagent. Samarbetet utvärderas Kontrakt skrevs strax före jul. Nu ska agenten främst koncentrera sig på att få kinesiska studenter intresserade av svenska studier. Utländska studenter som vill plugga masterprogram i Sverige måste lämna in sina ansökningar senast den 15 januari Innan dess har vi planer på att bjuda hit agenten för att han ska få se Uppsala och lära sig mer om Uppsala och våra program, berättar Eva Söderman. Efter nästa ansökningsomgång ska också samarbetet med utbildningsagenten utvärderas. Först då kan vi ha en uppfattning om det här är en rekryteringsmetod som är intressant att utveckla till något större, konstaterar Pernilla Carlsson. Studieavgifter ger färre studenter l Innan studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes har Uppsala universitet tagit emot ett tusental internationella studenter om året. Nu är förhoppningen att universitetet på sikt ska kunna locka till sig cirka 500 studenter per år. Utbildningsagenten som Uppsala universitet anlitar i Kina får en provision för de studenter som faktiskt kommer till universitetet. Mer information om utbildningsagenten finns på: l Sverige har beslutat att införa studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola. Priserna vid Uppsala universitet kommer att variera mellan och kr per läsår och kostnaden för respektive kurs och program framgår på kurs- och programsidorna på Tongjiuniversitetet i Shanghai. Foto: Tongjiuniversitetet 8 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

6 tema uppfinningsrik utbildning Nu ska stuprören inom vården bort HÄLSOÖVNING. Sven Knutsson samtalar med dietiststudenten David Kruppé-Magnusson och sjukgymnastikstudenten Emelie Cassel. Patientnytta när studenter samarbetar När tid och pengar tryter är det inte självklart med tvärvetenskapliga vårdteam och timslånga hälsosamtal inom vården. Den studentdrivna hälsomottagningen på BMC är därför nyskapande och en viktig pedagogisk insats, enlig en av initiativtagarna. et HAR TAGIT några år att förbereda för den tvärvetenskapliga hälsomottagningen på BMC. Att det tagit tid överraskar inte en av initiativtagarna, distriktsläkare och universitetslektor Karin Björkegren. I brist på tid och pengar har de olika skråna traditionellt sett skött sig själva inom hälso- och sjukvården. Universitetsutbildningarna har varit uppbyggda lite på samma sätt. Det har varit väldigt mycket stuprör, trots att det borde vara självklart att samla alla kompetenser inom vården kring patienterna. Men för att jobba i team krävs tid att bygga förståelse för varandras yrken. Man måste lära sig, och respektera, att det finns de som är bättre på vissa frågor än vad jag själv är, säger Karin Björkegren. Viktig pedagogisk uppgift Under testveckan i januari fick endast två studenter per program prova på att jobba på mottagningen. Nu ska satsningen utvärderas och tanken är att mottagningen ska bli ett återkommande inslag i utbildningarna till dietist, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska. Det tvärvetenskapliga är inte det enda som är nyskapande i mottagningen. Att hålla öppna samtal i hälsofrämjande syfte kräver kunskaper i så kallad motiverande samtalsteknik. Enligt Karin Björkegren är det ett lika viktigt syfte med satsningen. Studenterna får lära sig att hålla ett öppet patientcentrerat förhållningssätt. Hur man lägger fram information för patienter som kanske står på helt olika nivåer när det gäller beredskap att göra hälsomässiga förändringar i sitt liv? Tanken är också att studenterna ska vidareutveckla sin egen profession, säger hon. Det är en pedagogiskt viktig uppgift för universitetet att låta studenter träna på att samarbeta och lära sig motiverande samtalsteknik, tror Karin Björkegren. Om våra utexaminerade studenter kan kommunicera och ser det som självklart att samarbeta med andra yrkeskategorier skulle det främja en god hälsooch sjukvård. Fakta om projektetbbb Den studentdrivna hälsomottagningen är en pilotverksamhet med målet att kunna hålla öppet under minst en vecka per termin från och med hösten Projektet drivs i samarbete mellan lärare vid de olika hälso- och sjukvårdyrkesutbildningarnas institutioner vid Uppsala universitet. Projektet stöds initialt av projektmedel från PU, universitetets avdelning för pedagogisk utveckling. I januari pågick en experimentverkstad lite utöver det vanliga på BMC studenter som tränar samarbete över yrkesgränserna på en studentdriven hälsomottagning för pensionärer. I höst återkommer mottagningen med utökade öppettider. om VANLIGT sjuder det av liv i BMC:s korridorer, laboratorier och föreläsningssalar. Lite extra sjuder det dock under markplan, där en ny studentdriven hälsomottagning slagit upp dörrarna för första gången. Studenter i slutfasen av sin utbildning till dietister, läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor samarbetar över yrkesgränserna i hälsoorienterade samtal med pensionärer, eller som de kalllas på mottagningen, klienter. I ett av undersökningsrummen träffar Universen pensionären Sven Knutsson, sjukgymnastikstudenten Emelie Cassel och dietiststudenten David Kruppé- Magnusson. Det här har varit väldigt givande för mig. Jag har fått tips och råd från studenterna utifrån vad jag haft frågor om. Dessutom har de lagt till lite extra som jag behöver tänka på, säger Sven Knutsson som sedan fortsätter att testa de nya ryggövningar han fått. Mer ut av patientbesöket Både Emelie Cassel och David Kruppé-Magnusson säger sig vara inspirerade av att få arbeta med varandra och med studenter från läkar- och sjuksköterskeprogrammet. För oss som studenter är det här otroligt värdefullt. Även om jag ofta träffar sjuksköterskor och läkare när jag är ute på praktik, så jobbar vi inte ihop på det här sättet. Och eftersom man måste äta för att orka träna tycker jag att det är extra roligt att få testa att jobba just med en dietist, säger Emelie Cassel, som läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet. På frågan om de märkt att de kompletterat varandra, om samarbetet lett till något mervärde för klienten, utropar de båda: Absolut! Det var klockrent! Den här klienten ville ju veta mycket om hur kost och motion samverkar och vi fick frågor som vi var och en för sig inte hade kunnat svara på, säger David Kruppé-Magnusson som läser femte terminen på dietistprogrammet. Förutom samarbetet över yrkesgränsen tränar studenterna på att hålla öppna, långa och motiverande hälsosamtal med en patient i fokus. De frivilliga pensionärer som deltar som klienter på mottagningar är väsentligen friska. Tanken är att vi ska komma med råd som får dem att bli ännu friskare. Det är väldigt positivt, men det ställer också krav på samtalet, säger Emelie Cassel. Tekniken studenterna tränar är så kallad motiverande samtalsteknik, som handlar mycket om att hålla sig till en struktur med öppna frågor. En öppen fråga och samtalsstruktur kan se lätt ut på papperet, men sedan kan det komma upp saker under samtalet som man inte var beredd på, säger David Kruppé-Magnusson. Måste få ta tid Denna gång håller hälsomottagningen öppet under endast en vecka. Satsningen är ett pedagogiskt pilotprojekt som nu ska utvärderas. Tanken är att mottagningen från och med i höst ska bli ett återkommande inslag i slutfasen av de fyra hälso- och vårdutbildningarna. Något som samtliga i undersökningsrummet på BMC hoppas på. De flesta människor vill ju må bra och tar gärna emot tips från vårdpersonal. Men det tar tid att prata om en hälsofrämjande livsstil på rätt nivå med varje patient. Det har också varit den viktigaste skillnaden här, jämfört med på de praktikplatser jag varit på möjligheten att få tid till att prata, säger Emelie Cassel. Klienten Sven Knutsson tror att mottagningar för hälsoorienterade samtal kan vara ett effektivt sätt att avlasta hälso- och sjukvården i framtiden. Man har ett eget personligt ansvar att försöka hålla sig frisk och här får man precis sådana tips för att kunna göra det. Sjuk blir man ändå tillslut och det är då man behöver sjukvården, säger han. Ett besök på mottagningenbb Väsentligen friska pensionärer, som är måna om fortsatt god hälsa i sin vardag, var inbjudna till hälsomottagningen på BMC. Där fick de, utefter sina önskemål, träffa två studenter i slutfasen av sin utbildning till dietist, läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Samtalen pågick i en och en halv timme och kunde även omfatta fysiska övningar och rutinkontroller som blodtryck och cirkulation. TVÄRTVETENSKAPLIG. Det är viktigt att respektera andra yrkesgruppers kunskaper, tycker universitetslektor och distriktsläkare Karin Björkegren. 10 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

7 tema uppfinningsrik utbildning Nya fräscha idéer bedöms av studentjury Lärare i företagsekonomi och i retorik presenterar nya roliga sätt att undervisa studenter för en jury bestående av masterstudenter. Den övergripande tanken är att öka kommunikationsförmågan bland studenterna. yligen SAmLADES några lärare i retorik och i företagsekonomi för att inför en jury av masterstudenter, presentera idéer på nya sätt att undervisa. Konceptet var hämtat från SVT:s Draknästet där människor inför en proffsjury får presentera sina affärsidéer. Här är greppet nya pedagogiska undervisningssätt i syfte att öka ekonomstudenternas förmåga att kommunicera. Juryn består av fem masterstudenter. Här finns många roliga idéer och somliga möjliga att genomföra innan jag själv tar examen, säger Sara Nordkvist, som går andra terminen på masterutbildningen. Pedagogisk utveckling Avdelningen för retorik vid litteraturvetenskapliga institutionen har tidigare samarbetat med företagsekonomerna och erbjudit retorikkurs för doktorander. Nu gäller det studenter på masternivån. Vi inledde samarbetet under förra året då vi fick kronor från avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, under förutsättning att våra båda institutioner bidrar med lika mycket. Förhoppningsvis leder det till att retorik blir en del i masterprogrammet Företagande och ledning från och med i höst, säger Patrik Mehrens, studierektor vid litteraturvetenskapen och projektledare tillsammans med Desirée Holm på företagsekonomiska institutionen. Under förmiddagen presenteras den ena idén efter den andra av ett tiotal engagerade lärare. Än handlar det om att lägga in olika retorikmoment i kursen, så Sök pengar till pedagogisk utveckling I syfte att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, PU, projektmedel för verksamhetsåret Utlyst belopp är kr som ska fördelas så att varje beviljat projekt tilldelas kronor. Syftet är att stimulera och underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Sista dag för ansökan är den 14 mars Mer information: IDÉSPRUTOR. Juryn bestod av studenter när lärare presenterade nya pedagogiska undervisningssätt. varje student får träna på att argumentera, än handlar det om att skapa rollspel eller göra en personlig roadshow av en kvartalårsredovisning. Annat som lyfts är storytelling som ett sätt att kommunicera eller moment som tränar studenten i att skriva e- postbrev med rätt ton och språk. Vi har ett högt tempo på kurserna och det är svårt att lägga in ett extra retorikmoment utan att det blir för stressigt, menar Sara Nordkvist. Viktigt bredda perspektiv Två lärare i företagsekonomi diskuterar sina pedagogiska idéer utifrån det faktum att ekonomstudenterna är så fokuserade i sina studier och har svårt att bredda perspektiven. Problemet är egentligen att vi som lärare instruerar våra studenter att fokusera på speciella delar i Problemet är att vi som lärare instruerar studenterna att fokusera på speciella delar i utbildningen, vilket gör att de missar andra perspektiv. utbildningen, vilket gör att de missar andra perspektiv, säger Desirée Holm. Det finns vissa moment i utbildningen som skulle kunna utvecklas till ett rollspel, menar lärarna. Rollspel skulle också kunna vara ett sätt att bättre tillvarata de utländska masterstudenternas erfarenheter och kompetens. Det tar tid för dem att bli involverade i vår kultur, men att de är en resurs i utbildningen, det råder inget tvivel om, tycker Sara Nordkvist. På det här sättet skulle man få mer av deras perspektiv på tillvaron, det skulle vara jätteintressant. Efter dagens idéseminarium kommer man att gå vidare och diskutera vad som är möjligt att konkretisera. Fler möten blir det under våren. gunilla sthyr Illustration: Istockphoto Filtrering ska göra det lättare att hitta på webben Filtrering av information är ett nyckelord när det gäller webben. En alldeles ny sökfunktion för universitetets webb håller på att utveckla denna möjlighet och ska göra det lättare för användaren att finjustera sin sökning och att hitta rätt. UNIVERSITETET HAR nära en miljon webbsidor och undersökningar har pekat på svårigheter när det gäller att söka och hitta rätt bland dessa. Problemet gäller både den interna söktjänsten via den egna webbsidan och den sökning som sker via externa söktjänster på webben. För att råda bot på problemet testas nu en ny sökfunktion på universitetets webb. För närvarande finns därför två sökfunktioner på universitetets webb den gamla funktionen som nås via och den nya testfunktionen som nås via Återkoppling från anställda viktig Projektledaren för den nya sökfunktionen, Åke Johansson, understryker vikten av att få återkoppling och synpunkter från så många som möjligt för att ytterligare kunna förbättra funktionen. På universitets domäner har man hittat webbsidor varav hittills Testa den nya sökmotorn! bbb l Hittar du det du är ute efter eller är det svårt att förstå alla flikar och knappar? Hör av dig med frågor, felrapporter och synpunkter. Kolla in på bedömts som unika och indexerats. Du söker alltså bland en kvarts miljon sidor och filer i dagsläget, kommenterar Åke Johansson. Resultatet av sökningen kan avgränsas under olika flikar person, enhet/institution, utbildning och publikation, vilka i sin tur filtreras ytterligare i olika så kallade fasetter. Filtreringen sker på olika sätt beroende på vilket resultat man vill ha. Fantastiskt bra att man kan söka efter alla publikationer inom ett visst ämne och få informationen samlad är en kommentar till sökfunktionen. Nytt kalendarium med smarta funktioner Ett nytt evenemangskalendarium har lanserats för Uppsala universitet. Det nya kalendariet ger många nya möjligheter, bland annat att ha egna institutionskalendarier och att skapa RSS-flöden för de evenemang man är intresserad av. Just nu finns två sökfunktioner på universitetets webb den gamla funktionen som nås via och den nya testfunktionen som nås via gunilla sthyr DET CENTRALA evenemangskalendariet är öppet för alla anställda och vi välkomnar tips för publicering. Under våren kommer vi att arbeta vidare med möjligheten för institutionerna att skapa egna kalendarier, berättar projektledaren Åke Johansson vid kommunikationsenheten. För de institutioner som använder det gemensamma verktyget infoglue, finns en färdig integration för kalendariet, vilket innebär att institutionsevenemang lättare kan exponeras på institutionens webbsidor. Andra nyheter som kommer att utvecklas under våren är möjligheten att använda kalendariet för att hantera anmälningar till evenemang. Verktyget räknar till exempel in antalet anmälningar och kan även användas för utskick av massmejl till de anmälda. Alla användare kan också enkelt skapa ett eget RSSflöde för de evenemang som man är intresserad av, genom att gå in på webbsidan och kryssa för de kategorier av aktiviteter som man vill få information om. Kalendariet har olika filtreringsmöjligheter och en del annat som ska underlätta för användaren. Vi kommer att förbättra och justera de olika funktionerna allteftersom vi får återkoppling, säger Åke Johansson. gunilla sthyr Mer information: Utveckling av webbenb Både kalendarieprojektet och förbättrad sökfunktion ingår i det stora utvecklingsprogram för webben som drivs av avdelningen för kommunikation och externa relationer vid universitetet. universellt LIBRIS istället för DISA För att förenkla för biblioteksanvändare som söker litteratur har universitetsbiblioteket ersatt DISA på bibliotekets startsida på webben med den lokalt anpassade nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Sökgränssnittet är filtrerat så att endast elektroniskt och tryckt material som finns på Uppsala universitetsbibliotek visas. Om önskat material saknas i Uppsala, går det med ett klick att utvidga sökningen till alla Sveriges universitets- och forskningsbibliotek. Kolla in på Framgång i rättegångstävling Återigen har juridikstudenter från Uppsala universitet nått framgång i den mycket prestigefulla rättegångstävlingen European Law Moot Court Competition. Fyra studenter har avancerat från den skriftliga delen av tävlingen och kommer nu att resa till regionfinal i Heidelberg 3-5 februari för att tävla mot elva andra lag. Tävlingen baseras på ett fiktivt rättsfall som ska avgöras av EU-domstolen. Studenterna, som läser fördjupningsdelen av juristprogrammet och som alla har läst fördjupningskurser i EU-rätt, författar såväl inlagor som framför sina argument inför en domarpanel. Tävlingen sker på två språk, engelska och franska, och den slutliga finalen avgörs inför de riktiga domarna i EU-domstolen. Studenterna tränas av Magnus Strand och Mario Iacovides, doktorander vid juridiska institutionens avdelning för europarättsliga studier. Ledning bloggar Resor, rapporter, möten och reflektioner i humsambloggen skriver ledningen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inlägg om allt som kan intressera anställda. Vicerektor Margaretha Fahlgren skriver i öppningsinlägget att hon och fakulteternas dekaner ska använda bloggen just för att ta Vicerektor Margaretha Fahlgren upp aktuella frågor och händelser. Bloggen blir förhoppningsvis ett sätt att nå ut till många med information om vad som är på gång inom området, skriver hon. Besök bloggen på Institutioner ändrade skepnad Vid årsskiftet startade den nya institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier sin verksamhet. Institutionen hör till den utbildningsvetenskapliga fakulteten och prefekt är Kerstin Rydbeck. Verksamhet och personal kommer från pedagogiska institutionen, institutionen för didaktik, institutionen för utbildning, kultur och medier samt pedagogikums kansli, som lades ner vid årsskiftet. Institutionen för genetik och patologi har tagit över enheten för klinisk immunologi, vilket leder till två nya institutionsnamn inom medicin- och farmaciområdet: institutionen för immunologi, genetik och patologi samt institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Foto: Matton 12 UNIVERSEN # 1-11 UNIVERSEN #

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid 10 11. Marias handledare fick nobelpriset

UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid 10 11. Marias handledare fick nobelpriset UNIVERSEN #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare På väg in i Blåsenhus sid 9 Energiåtgärder sparar pengar sid 8 Hon vet var jobben finns sid 10 11 Foto: STAFFAN CLAESSON

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Forskarblogg skapar kontakter Sid 7 Mot ökad effektivitet Sid 6 Säkra bevis Sid 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar

Läs mer

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter udda praktik fullt blås! 2 LUM nr 9 2011 2 februari Röret ska inte stickas för långt ner i vattnet. Varje sångare ska ha ett eget rör,

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Sept. 4/2011. Bostadsbrist hotar expansion av utbildning. Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa

Sept. 4/2011. Bostadsbrist hotar expansion av utbildning. Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa Sept. 4/2011 Bostadsbrist hotar expansion av utbildning Tema: Kvalitetsutvärdering Jakt på livets byggstenar Det är roligt att undervisa LEDARE Universitetsnytt Sista etappen i integrationen av lärarutbildningen

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning UNIVERSEN #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Utmärkta medarbetare Sid 8 Uppdrag i Kina Sid 7 Kaj knyter kontakter Sid 8 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du

Läs mer

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet!

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! Feb. 1/2012 Studenter bidrar till breddad rekrytering Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! LEDARE Universitetsnytt Tema: Postdoks Utlandsvistelse viktigt steg i karriären 3 Postdok del

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik 2/2012 Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt sid 6 Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik sid 4 Löner Rektorer får i snitt 5,5 procent sid 12 SULF LÖNEBILAGA sid 13 16 LEDARE Utges av: Sveriges

Läs mer

03:2007 årgång 92. Biblioteksbladet

03:2007 årgång 92. Biblioteksbladet 03:2007 årgång 92 Biblioteksbladet Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2007 3 Svensk Biblioteksförening flyttar och säljer? Henriette Zorn 4 Immigrantinstitutet nedläggningshotat. Åsa Ekström 6 Bibliotekarie,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd

l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd INNEHÅLL 2 TEMA FORSKNING Forskningen gör skillnad men är ingen dans på rosor...4 SRATs förbundsordförande:

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA E N T I D N I N G O M A T T J O B B A I N O M D E N S V E N S K A S T A T E N #1 2009 JOBBA STATLIGT MARITIMA MUSEER DIGITALISERAR VÅR MARINA FRAMTID VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Vägen till flaggskeppet

Vägen till flaggskeppet 7/2013 Vägen till flaggskeppet sid 6 Studenters färdigheter Fortsatt diskussion om utmaningarna sid 4 Distansutbildning Stora skillnader i antal tagna poäng sid 10 Frankrike Ny utbildningsreform ska ge

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Sociologen trogen i 48 år Friheter får vänta LUM. Lunds universitets magasin Nr 9 2010

Sociologen trogen i 48 år Friheter får vänta LUM. Lunds universitets magasin Nr 9 2010 Sociologen trogen i 48 år Friheter får vänta LUM Lunds universitets magasin Nr 9 2010 innovationsmäklaren tillsammans är man mindre ensam 2 LUM nr 9 2010 Givande veckor i Konsthögskolans ateljélägenhet

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste SOPHIAnytt en tidning om sophiahemmet nr 1 maj 2012 Foto: samir soudah Foto: per westergård Foto: david Magnusson nu blir det lättare för besökare att hitta rätt sid 6 Ylva ryngebos snilleblixt hjälper

Läs mer